اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی

توضیحات

گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته به منظور همگام‌شدن با نرخ رشد جمعیت و رفع موانع تولید و افزایش بازدهی محصولات، در عصر ما اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر تامین غذا، توجه به روش‌هایی که با آن‌ها بتوان در زمان کوتاه به حداکثر تولید دست یافت، یکی ازچالش‌های پیش روست. در حال حاضر روش‌های سنتی کشت و اصلاح گیاهان، غالباً از نظر زمانی و اقتصادی به‌صرفه نیستند. تردیدی نیست که آگاهی از علوم و فناوری‌های نوین و حرکت پویا در جهت پیشرفت‌های علمی، با توجه به نیازهای هر جامعه، عامل رشد صنعتی و اقتصادی آن خواهد بود. نمونه‌ای از این تحولات ارزشمند در حوزۀ علوم کشاورزی، معرفی روش‌های نوین بیوتکنولوژی از جمله کشت سلول و بافت گیاهی است، که گرچه مکمل اصلاح کلاسیک به شمار می‌آید، اما تا حد زیادی بر موانع و محدودیت‌های آن غلبه کرده و ابزاری کارآمد در زمینۀ بیوتکنولوژی است., کتاب اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی مشتمل بر شانزده فصل است. در این کتاب سعی شده است ابتدا اصول و تکنیک‌های کشت بافت و در ادامه جنبه‌های کاربردی کشت بافت بررسی شود. تجهیزات آزمایشگاهی و روش‌های تجهیز یک آزمایشگاه کشت بافت مناسب، آماده‌سازی محیط کشت، آنتی بیوتیک‌های کشت بافت گیاه، ریزازدیادی، کشت سوسپانسیون و جنبه‌های کاربردی آن، جنین‌زایی سوماتیکی، گرده‌افشانی درون شیشه‌ای، نجات جنین در تلاقی‌های دور و کاربرد آنها، تنوع سوموکلونال و دلایل و کاربرد آن، استفاده از هاپلوییدی در تولید بذرهای هیبرید، کشت پروتوپلاست و کاربردهای آن، روش‌های تولید گیاهان عاری از ویروس، کاربرد کشت بافت در مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی و مهندسی متابولیت از جمله مباحث مهم این کتاب است., در این کتاب سعی شده است کاربردهای کشت بافت گیاهی از دیدگاه علمی و عملی به طور جامع و بر اساس سرفصل‌های درسی دانشجویان بحث و بررسی و به سوالاتی که دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هنگام کار در آزمایشگاه با آنها مواجه می‌شوند پاسخ داده شود. همچنین، برای درک بهتر مطالب ارایه شده از تصاویر شماتیک و عکس‌های متعددی در فصول کتاب استفاده شده است. نویسندگان این کتاب امیدوارند نتیجۀ تلاش‌هایشان پاسخگوی مناسبی برای رفع ابهامات و نیازهای علاقه‌مندان به حوزۀ کشت بافت گیاهی باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797829","title":"اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f0368eafa1ee1c07/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f0368eafa1ee1c07/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f0368eafa1ee1c07/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f0368eafa1ee1c07/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f0368eafa1ee1c07/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-447-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته به منظور همگام‌شدن با نرخ رشد جمعیت و رفع موانع تولید و افزایش بازدهی محصولات، در عصر ما اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر تامین غذا، توجه به روش‌هایی که با آن‌ها بتوان در زمان کوتاه به حداکثر تولید دست یافت، یکی ازچالش‌های پیش روست. در حال حاضر روش‌های سنتی کشت و اصلاح گیاهان، غالباً از نظر زمانی و اقتصادی به‌صرفه نیستند. تردیدی نیست که آگاهی از علوم و فناوری‌های نوین و حرکت پویا در جهت پیشرفت‌های علمی، با توجه به نیازهای هر جامعه، عامل رشد صنعتی و اقتصادی آن خواهد بود. نمونه‌ای از این تحولات ارزشمند در حوزۀ علوم کشاورزی، معرفی روش‌های نوین بیوتکنولوژی از جمله کشت سلول و بافت گیاهی است، که گرچه مکمل اصلاح کلاسیک به شمار می‌آید، اما تا حد زیادی بر موانع و محدودیت‌های آن غلبه کرده و ابزاری کارآمد در زمینۀ بیوتکنولوژی است."," کتاب اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی مشتمل بر شانزده فصل است. در این کتاب سعی شده است ابتدا اصول و تکنیک‌های کشت بافت و در ادامه جنبه‌های کاربردی کشت بافت بررسی شود. تجهیزات آزمایشگاهی و روش‌های تجهیز یک آزمایشگاه کشت بافت مناسب، آماده‌سازی محیط کشت، آنتی بیوتیک‌های کشت بافت گیاه، ریزازدیادی، کشت سوسپانسیون و جنبه‌های کاربردی آن، جنین‌زایی سوماتیکی، گرده‌افشانی درون شیشه‌ای، نجات جنین در تلاقی‌های دور و کاربرد آنها، تنوع سوموکلونال و دلایل و کاربرد آن، استفاده از هاپلوییدی در تولید بذرهای هیبرید، کشت پروتوپلاست و کاربردهای آن، روش‌های تولید گیاهان عاری از ویروس، کاربرد کشت بافت در مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی و مهندسی متابولیت از جمله مباحث مهم این کتاب است."," در این کتاب سعی شده است کاربردهای کشت بافت گیاهی از دیدگاه علمی و عملی به طور جامع و بر اساس سرفصل‌های درسی دانشجویان بحث و بررسی و به سوالاتی که دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هنگام کار در آزمایشگاه با آنها مواجه می‌شوند پاسخ داده شود. همچنین، برای درک بهتر مطالب ارایه شده از تصاویر شماتیک و عکس‌های متعددی در فصول کتاب استفاده شده است. نویسندگان این کتاب امیدوارند نتیجۀ تلاش‌هایشان پاسخگوی مناسبی برای رفع ابهامات و نیازهای علاقه‌مندان به حوزۀ کشت بافت گیاهی باشد."],"pages_count":"1","keywords":"بافت","token":"f0368eafa1ee1c07","created_at":"2021-09-10 02:57:53","updated_at":"2021-09-10 05:25:47","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 05:25:47","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920770","title":"دکتر مسعود توحیدفر","firstname":"دکتر مسعود","lastname":"توحیدفر","token":"874fcfd5f5f1bfe3","created_at":"2021-09-10 02:57:38","updated_at":"2021-09-10 02:57:38","role":"writer"},{"id":"1920771","title":"صغری خلیلی","firstname":"صغری","lastname":"خلیلی","token":"0fbf6c03975cf8d7","created_at":"2021-09-10 02:57:38","updated_at":"2021-09-10 02:57:38","role":"writer"},{"id":"1920772","title":"دکتر رضوان‌السادات کازرونیان","firstname":"دکتر","lastname":"رضوان‌السادات کازرونیان","token":"e1cdfac65dab75c4","created_at":"2021-09-10 02:57:38","updated_at":"2021-09-10 02:57:38","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920770","title":"دکتر مسعود توحیدفر","firstname":"دکتر مسعود","lastname":"توحیدفر","token":"874fcfd5f5f1bfe3","created_at":"2021-09-10 02:57:38","updated_at":"2021-09-10 02:57:38","role":"writer"},{"id":"1920771","title":"صغری خلیلی","firstname":"صغری","lastname":"خلیلی","token":"0fbf6c03975cf8d7","created_at":"2021-09-10 02:57:38","updated_at":"2021-09-10 02:57:38","role":"writer"},{"id":"1920772","title":"دکتر رضوان‌السادات کازرونیان","firstname":"دکتر","lastname":"رضوان‌السادات کازرونیان","token":"e1cdfac65dab75c4","created_at":"2021-09-10 02:57:38","updated_at":"2021-09-10 02:57:38","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786482","file":"613a8a69e2dba0.47592807.pdf","book_id":"3797829","toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:57:54","updated_at":"2021-09-10 02:58:09","process_started_at":"2021-09-10 02:57:54","process_done_at":"2021-09-10 02:58:09","process_failed_at":null,"pages_count":"704","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"0c751f2d69f0333428f79842750430ea1f1e9774842a173c5037eb62b268230ea061cc90062d8990ed0d196e992f95418ad55fa290cd71ec25442f2c9acfda26","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۰۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"178","title":" بافت شناسی","token":"efbb7066489045ba","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"949","title":"اجرای نمایش‌های ایرانی و شناخت بافت‌های سنتی ۱","token":"b69877975af0139e","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"310","title":"هنرهای صناعی (نساجی سنتی)","degree_id":"7","token":"408ee1220d836634","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 18:53:53","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"952","title":"اجرای نمایش‌های ایرانی و شناخت بافت‌های سنتی ۲","token":"fcd6dabf9bdae0e7","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"310","title":"هنرهای صناعی (نساجی سنتی)","degree_id":"7","token":"408ee1220d836634","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 18:53:53","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"5470","title":"آز بافت شناسی","token":"fd516ae533ec51b7","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:56","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5680","title":"آزمایشگاه بافت شناسی","token":"e4f853cff93e0f15","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-01-11 12:28:25","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1660","title":" دبیری زیست شناسی","degree_id":"7","token":"6885bad4908f7605","books_count":"72","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5683","title":"آزمایشگاه بافت شناسی جانوری","token":"720e8af5a71d7542","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5686","title":"آزمایشگاه بافت و جنین شناسی","token":"3975ae27239e6c41","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5794","title":"آزمایشگاه جراحی حیوانی در مهندسی بافت","token":"68fc581e97c24024","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:01","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"1351","title":"بافت شناسی","degree_id":"10","token":"e79b56bb27adadbf","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6166","title":"آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری","token":"f66b179333f8aae9","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6328","title":"آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت","token":"221740b438d8630e","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:11","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_fields":[{"id":"1351","title":"بافت شناسی","degree_id":"10","token":"e79b56bb27adadbf","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"اصول-و-کاربردهای-کشت-بافت-گیاهی","urlify":"اصول-و-کاربردهای-کشت-بافت-گیاهی","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مسعود توحیدفر, صغری خلیلی, دکتر رضوان‌السادات کازرونیان","tocStr":"","url":"/preview/f0368eafa1ee1c07/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":704,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"f0368eafa1ee1c07","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/aJSkciEdcnJHYBpt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/khdAbXaZiVVbAFlw.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/GgvmmgXRUXDMHmgR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005169832826662465,0.0002893038138641031,0.9988363109636708,0.9995092924436878]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"پاندا","boundary":[0.4924369752407074,0.25059381127357483,0.578151285648346,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.25059381127357483},{"x":0.489075630903244,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2980997562408447},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.42352941632270813,0.25059381127357483,0.48739495873451233,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.5099999904632568,"boundary":[0.4185294163227081,0.24359381127357482,0.583151285648346,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6352941393852234,0.38361045718193054,0.6873949766159058,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.38361045718193054,0.6252101063728333,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5042017102241516,0.38361045718193054,0.6084033846855164,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40617576241493225},{"x":0.43865546584129333,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.43865546584129333,0.38361045718193054,0.4957983195781708,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4302521049976349,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.3848739564418793,0.38361045718193054,0.4302521049976349,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3764705955982208,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3126050531864166,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3126050531864166,0.38361045718193054,0.3764705955982208,0.40617576241493225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3126050531864166,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3076050531864166,0.37661045718193054,0.6923949766159058,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/MWZbbDkjhrCnVgIP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/adkELJnyoSEmnBuq.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/YjyXOERIDOxwekDc.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/GxDGwfoBdshEmNtk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/zcAJplEwfnEjMlSm.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/krwoOKskBpJtmhQh.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005169832826662465,0.0003245665446596304,0.9988363109636708,0.9990649821135325]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6352941393852234,0.28147268295288086,0.6873949766159058,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.28147268295288086,0.6252101063728333,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5042017102241516,0.28147268295288086,0.6084033846855164,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30403801798820496},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.43865546584129333,0.28147268295288086,0.4941176474094391,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.3848739564418793,0.28147268295288086,0.4285714328289032,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3126050531864166,0.28147268295288086,0.3764705955982208,0.3028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3126050531864166,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3076050531864166,0.2732850306034088,0.6923949766159058,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5512605309486389,0.4548693597316742,0.5899159908294678,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4726840853691101},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.48739495873451233,0.4548693597316742,0.5445378422737122,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توحیدفر","boundary":[0.4084033668041229,0.4548693597316742,0.48067227005958557,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5899159908294678,0.4821852743625641,0.6285714507102966,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.5277311205863953,0.4821852743625641,0.5815126299858093,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.4588235318660736,0.4821852743625641,0.5243697762489319,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کازرونیان","boundary":[0.37142857909202576,0.4821852743625641,0.45042017102241516,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36642857909202575,0.4478693597316742,0.6335714507102966,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.510688841342926},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.529691219329834},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.5058823823928833,0.510688841342926,0.5546218752861023,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5095011591911316},{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلیلی","boundary":[0.4436974823474884,0.5095011591911316,0.4957983195781708,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5546218752861023,"y":0.529691219329834},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4386974823474884,0.5025011591911316,0.5596218752861023,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45210084319114685,0.7007125616073608,0.5378151535987854,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.44710084319114685,0.6937125616073608,0.5428151535987854,0.7445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"تهنی","boundary":[0.4722689092159271,0.7375296950340271,0.5310924649238586,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.7305296950340271,0.5360924649238586,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5092437267303467,"y":0.754156768321991},{"x":0.4907563030719757,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.7494061589241028,0.5092437267303467,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5092437267303467,"y":0.754156768321991},{"x":0.4907563030719757,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7424061589241028,0.5142437267303467,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.7684085369110107,0.5193277597427368,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7614085369110107,0.5243277597427368,0.7872850604057312],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/xIkbQpWYTraEJVDo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/NeclCnITOzFmpEXw.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/YXfRrqrAZTODOOaK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.0002286519466273292,0.9987007273265294,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19952493906021118},{"x":0.534453809261322,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22921615839004517},{"x":0.462184876203537,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.19952493906021118,0.5394958257675171,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19952493906021118},{"x":0.534453809261322,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22921615839004517},{"x":0.462184876203537,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.6700000166893005,"boundary":[0.4521428596973419,0.19252493906021118,0.5444958257675171,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.244655579328537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"هی","boundary":[0.46722689270973206,0.23040379583835602,0.5260504484176636,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.244655579328537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.223403795838356,0.5310504484176636,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23990498483181},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"ومام","boundary":[0.48235294222831726,0.24109263718128204,0.5277311205863953,0.24703088402748108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23990498483181},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.23409263718128204,0.5327311205863953,0.2540308840274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳۱","boundary":[0.48739495873451233,0.2577197253704071,0.5092437267303467,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.2507197253704071,0.5142437267303467,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.2719714939594269,0.6201680898666382,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2719714939594269,0.5899159908294678,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2719714939594269,0.5579832196235657,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2719714939594269,0.5478991866111755,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2719714939594269,0.4957983195781708,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28622329235076904},{"x":0.42016807198524475,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.2719714939594269,0.45042017102241516,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3781512677669525,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.2719714939594269,0.4151260554790497,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3781512677669525,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3731512677669525,0.2649714939594269,0.6251680898666382,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5731092691421509,0.30166271328926086,0.6067227125167847,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.30166271328926086,0.5697479248046875,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5058823823928833,0.3004750609397888,0.5579832196235657,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3004750609397888},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3004750609397888},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.46722689270973206,0.3004750609397888,0.49915966391563416,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.43697479367256165,0.3004750609397888,0.4605042040348053,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3949579894542694,0.3004750609397888,0.43361344933509827,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6621848940849304,0.3171021342277527,0.6873949766159058,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6218487620353699,0.3171021342277527,0.6571428775787354,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توحیدفر","boundary":[0.5697479248046875,0.3171021342277527,0.6151260733604431,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.3171021342277527,0.5697479248046875,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3325415551662445},{"x":0.534453809261322,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.534453809261322,0.3171021342277527,0.5596638917922974,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3171021342277527},{"x":0.529411792755127,"y":0.3171021342277527},{"x":0.529411792755127,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.4957983195781708,0.3171021342277527,0.529411792755127,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3325415551662445},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.45210084319114685,0.3171021342277527,0.4924369752407074,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کازرونیان","boundary":[0.3983193337917328,0.3171021342277527,0.4453781545162201,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3325415551662445},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.3171021342277527,0.3949579894542694,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.3512605130672455,0.3171021342277527,0.3848739564418793,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خلیلی","boundary":[0.3126050531864166,0.3171021342277527,0.3462184965610504,0.3325415551662445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3076050531864166,0.2934750609397888,0.6923949766159058,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.33847981691360474,0.5630252361297607,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.33847981691360474,0.5210084319114685,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35154393315315247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.48235294222831726,0.33847981691360474,0.5109243988990784,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.43697479367256165,0.33847981691360474,0.4756302535533905,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.3527315855026245,0.5966386795043945,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3527315855026245,0.5663865804672241,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3681710362434387},{"x":0.534453809261322,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3527315855026245,0.5378151535987854,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3527315855026245,0.5277311205863953,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3527315855026245,0.4924369752407074,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3527315855026245,0.4789915978908539,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3527315855026245,0.4722689092159271,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3681710362434387},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3527315855026245,0.4420168101787567,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3693586587905884,0.5865546464920044,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.3693586587905884,0.5529412031173706,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.3693586587905884,0.5327731370925903,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.3693586587905884,0.5243697762489319,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3693586587905884,0.4605042040348053,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3847981095314026,0.561344563961029,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3847981095314026},{"x":0.534453809261322,"y":0.3847981095314026},{"x":0.534453809261322,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3847981095314026,0.534453809261322,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3847981095314026,0.5109243988990784,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3847981095314026,0.5008403658866882,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3978622257709503},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.3847981095314026,0.4722689092159271,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3978622257709503},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.33147981691360473,0.6016386795043945,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.39904987812042236,0.5445378422737122,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4133016765117645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.39904987812042236,0.5142857432365417,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.39904987812042236,0.4941176474094391,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3978622257709503},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4121140241622925},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.3978622257709503,0.48739495873451233,0.4121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3908622257709503,0.5495378422737122,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.4144892990589142,0.5394958257675171,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4275534451007843},{"x":0.489075630903244,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4144892990589142,0.4941176474094391,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4133016765117645,0.4789915978908539,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5411764979362488,0.43111640214920044,0.5714285969734192,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43111640214920044},{"x":0.534453809261322,"y":0.43111640214920044},{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761},{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.534453809261322,0.43111640214920044,0.534453809261322,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4538235318660736,0.4063016765117645,0.5764285969734192,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱,۰۰۰,۰","boundary":[0.4571428596973419,0.43111640214920044,0.5025210380554199,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.43111640214920044},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43111640214920044},{"x":0.44873949885368347,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4268907606601715,0.43111640214920044,0.44873949885368347,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4218907606601715,0.42411640214920043,0.5075210380554199,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.5949580073356628,0.49881234765052795,0.6000000238418579,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.49181234765052795,0.6050000238418579,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸","boundary":[0.5159664154052734,0.5688835978507996,0.5361344814300537,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹۶۴","boundary":[0.5428571701049805,0.5688835978507996,0.5630252361297607,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5697479248046875,0.5688835978507996,0.5915966629981995,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴۷۴","boundary":[0.5983193516731262,0.5688835978507996,0.6302521228790283,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.5618835978507996,0.6352521228790283,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6235294342041016,0.46080759167671204,0.6470588445663452,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5848739743232727,0.46080759167671204,0.6168067455291748,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.556302547454834,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.46080759167671204,0.5798319578170776,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.46080759167671204,0.5495798587799072,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4756302535533905,0.46080759167671204,0.5042017102241516,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43361344933509827,0.46080759167671204,0.46890756487846375,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.46080759167671204,0.4268907606601715,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47387173771858215},{"x":0.35798320174217224,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.46080759167671204,0.3798319399356842,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.46080759167671204},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46080759167671204},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.46080759167671204,0.35630252957344055,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47980996966362},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.47980996966362,0.7042016983032227,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47980996966362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.47980996966362,0.6554622054100037,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.47980996966362},{"x":0.63193279504776,"y":0.47980996966362},{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توحیدفر","boundary":[0.5915966629981995,0.47980996966362,0.63193279504776,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.47980996966362},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47980996966362},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.47980996966362,0.5915966629981995,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.47980996966362},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47980996966362},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5512605309486389,0.47980996966362,0.5815126299858093,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.47980996966362},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47980996966362},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.47980996966362,0.5495798587799072,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47980996966362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47980996966362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۶","boundary":[0.5042017102241516,0.47980996966362,0.5411764979362488,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7260504364967346,0.4928741157054901,0.7546218633651733,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.4928741157054901,0.7193277478218079,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6991596817970276,0.4928741157054901,0.7109243869781494,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5059382319450378},{"x":0.653781533241272,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.653781533241272,0.4928741157054901,0.6941176652908325,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.4928741157054901,0.6554622054100037,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4928741157054901},{"x":0.63193279504776,"y":0.4928741157054901},{"x":0.63193279504776,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6067227125167847,0.4928741157054901,0.63193279504776,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.4928741157054901,0.6000000238418579,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5394958257675171,0.4928741157054901,0.5899159908294678,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5058823823928833,0.4928741157054901,0.5327731370925903,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.4789915978908539,0.4928741157054901,0.5008403658866882,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4436974823474884,0.4928741157054901,0.4722689092159271,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4928741157054901},{"x":0.440336138010025,"y":0.4928741157054901},{"x":0.440336138010025,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.43697479367256165,0.4928741157054901,0.440336138010025,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4000000059604645,0.4928741157054901,0.4319327771663666,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توحیدفر","boundary":[0.3529411852359772,0.4928741157054901,0.3932773172855377,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.4928741157054901,0.3529411852359772,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.3142857253551483,0.4928741157054901,0.3445378243923187,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4928741157054901},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4928741157054901},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5059382319450378},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.27394959330558777,0.4928741157054901,0.31092438101768494,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5059382319450378},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.26894959330558776,0.45380759167671203,0.7596218633651733,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5083135366439819},{"x":0.63193279504776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852},{"x":0.5882353186607361,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کازرونیان","boundary":[0.5882353186607361,0.5083135366439819,0.63193279504776,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5865546464920044,"y":0.521377682685852},{"x":0.583193302154541,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.5083135366439819,0.5865546464920044,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.5462185144424438,0.5083135366439819,0.578151285648346,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.521377682685852},{"x":0.5126050710678101,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلیلی","boundary":[0.5126050710678101,0.5083135366439819,0.5394958257675171,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5092437267303467,"y":0.521377682685852},{"x":0.5058823823928833,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5058823823928833,0.5083135366439819,0.5092437267303467,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5008403658866882,"y":0.521377682685852},{"x":0.4605042040348053,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4605042040348053,0.5083135366439819,0.5008403658866882,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5083135366439819},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5083135366439819},{"x":0.45546218752861023,"y":0.521377682685852},{"x":0.4285714328289032,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.4285714328289032,0.5083135366439819,0.45546218752861023,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42352941632270813,"y":0.521377682685852},{"x":0.3932773172855377,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.3932773172855377,0.5083135366439819,0.42352941632270813,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5083135366439819},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5083135366439819},{"x":0.38823530077934265,"y":0.521377682685852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.5083135366439819,0.38823530077934265,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6789916157722473,0.5237529873847961,0.7277311086654663,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6554622054100037,0.5237529873847961,0.6739495992660522,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5237529873847961,0.6554622054100037,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5237529873847961},{"x":0.63193279504776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6067227125167847,0.5237529873847961,0.63193279504776,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5237529873847961},{"x":0.605042040348053,"y":0.5237529873847961},{"x":0.605042040348053,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.5237529873847961,0.605042040348053,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5356294512748718},{"x":0.561344563961029,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.561344563961029,0.5237529873847961,0.5966386795043945,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5356294512748718},{"x":0.529411792755127,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.529411792755127,0.5237529873847961,0.5546218752861023,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4957983195781708,0.5237529873847961,0.5226891040802002,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5237529873847961},{"x":0.489075630903244,"y":0.5237529873847961},{"x":0.489075630903244,"y":0.5356294512748718},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.5237529873847961,0.489075630903244,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5237529873847961},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5237529873847961},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4571428596973419,0.5237529873847961,0.48067227005958557,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5237529873847961},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5237529873847961},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4302521049976349,0.5237529873847961,0.45210084319114685,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5356294512748718},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.5237529873847961,0.4252100884914398,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3764705955982208,0.5237529873847961,0.4151260554790497,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5237529873847961},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5237529873847961},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5356294512748718},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36974790692329407,0.5237529873847961,0.37310925126075745,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3310924470424652,0.5237529873847961,0.3630252182483673,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6924369931221008,0.5380047559738159,0.7428571581840515,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6571428775787354,0.5380047559738159,0.6890756487846375,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5391923785209656},{"x":0.653781533241272,"y":0.5391923785209656},{"x":0.653781533241272,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5391923785209656,0.653781533241272,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3260924470424652,0.5013135366439819,0.7478571581840515,0.5568812198638916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5380047559738159},{"x":0.63193279504776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.605042040348053,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.605042040348053,0.5380047559738159,0.63193279504776,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.5391923785209656,0.6016806960105896,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۸۴","boundary":[0.5714285969734192,0.5391923785209656,0.5932773351669312,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5529412031173706,0.5391923785209656,0.5680672526359558,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.5391923785209656,0.5512605309486389,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6554622054100037,0.5534442067146301,0.6924369931221008,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5534442067146301,0.6554622054100037,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5534442067146301},{"x":0.63193279504776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.63193279504776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6084033846855164,0.5534442067146301,0.63193279504776,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5815126299858093,0.5534442067146301,0.6033613681793213,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.5534442067146301,0.5747899413108826,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5243697762489319,0.5534442067146301,0.5647059082984924,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5665082931518555},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48235294222831726,0.5534442067146301,0.5193277597427368,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5665082931518555},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.45042017102241516,0.5534442067146301,0.4773109257221222,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5665082931518555},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.41680672764778137,0.5534442067146301,0.4453781545162201,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4084033668041229,0.5534442067146301,0.4117647111415863,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۳۱","boundary":[0.3798319399356842,0.5534442067146301,0.4000000059604645,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5534442067146301,0.3781512677669525,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3731512677669525,0.5345676832199097,0.6974369931221008,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6605042219161987,0.5688835978507996,0.6840336322784424,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.5688835978507996,0.6554622054100037,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5961995124816895},{"x":0.729411780834198,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.729411780834198,0.5843230485916138,0.7647058963775635,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6890756487846375,0.5843230485916138,0.7243697643280029,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6571428775787354,0.5843230485916138,0.6873949766159058,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5843230485916138,0.6554622054100037,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5843230485916138},{"x":0.63193279504776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.63193279504776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6151260733604431,0.5843230485916138,0.63193279504776,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7647058963775635,"y":0.570071280002594},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6101260733604431,0.5618835978507996,0.7697058963775635,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6554622054100037,0.5985748171806335,0.6974790096282959,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5985748171806335},{"x":0.653781533241272,"y":0.5985748171806335},{"x":0.653781533241272,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.5985748171806335,0.653781533241272,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6151260733604431,0.5985748171806335,0.6302521228790283,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.599762499332428},{"x":0.6134454011917114,"y":0.599762499332428},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5966386795043945,0.599762499332428,0.6134454011917114,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.599762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.599762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.5899159908294678,0.599762499332428,0.5966386795043945,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.599762499332428},{"x":0.583193302154541,"y":0.5985748171806335},{"x":0.583193302154541,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5445378422737122,0.599762499332428,0.583193302154541,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.599762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.599762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.5394958257675171,0.599762499332428,0.5445378422737122,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5092437267303467,0.599762499332428,0.5327731370925903,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.599762499332428},{"x":0.5092437267303467,"y":0.599762499332428},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.599762499332428,0.5092437267303467,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.599762499332428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5008823823928833,0.592762499332428,0.7024790096282959,0.6186389632225037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6571428775787354,0.6163895726203918,0.6873949766159058,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6163895726203918},{"x":0.653781533241272,"y":0.6163895726203918},{"x":0.653781533241272,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.6163895726203918,0.653781533241272,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6016806960105896,0.6152018904685974,0.6302521228790283,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5882353186607361,0.6152018904685974,0.5915966629981995,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5596638917922974,0.6152018904685974,0.583193302154541,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"بافتهاء","boundary":[0.5176470875740051,0.6152018904685974,0.5529412031173706,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Plant","boundary":[0.4000000059604645,0.6128265857696533,0.4302521049976349,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6140142679214478},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6140142679214478},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"tissue","boundary":[0.43529412150382996,0.6140142679214478,0.46554622054100037,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"culture","boundary":[0.4739495813846588,0.6140142679214478,0.5109243988990784,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6554622054100037,0.6306413412094116,0.6890756487846375,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6306413412094116},{"x":0.653781533241272,"y":0.6306413412094116},{"x":0.653781533241272,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6306413412094116,0.653781533241272,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6306413412094116},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6016806960105896,0.6306413412094116,0.63193279504776,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5882353186607361,0.6306413412094116,0.5932773351669312,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6306413412094116},{"x":0.583193302154541,"y":0.6306413412094116},{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5579832196235657,0.6306413412094116,0.583193302154541,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6425178050994873},{"x":0.534453809261322,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.534453809261322,0.6294536590576172,0.5529412031173706,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5210084319114685,0.6294536590576172,0.5277311205863953,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5109243988990784,0.6294536590576172,0.5159664154052734,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6294536590576172},{"x":0.507563054561615,"y":0.6294536590576172},{"x":0.507563054561615,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دستنامه","boundary":[0.46722689270973206,0.6294536590576172,0.507563054561615,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.462184876203537,"y":0.6294536590576172},{"x":0.462184876203537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45042017102241516,0.6294536590576172,0.462184876203537,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.440336138010025,"y":0.6294536590576172},{"x":0.440336138010025,"y":0.6425178050994873},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.38823530077934265,0.6294536590576172,0.440336138010025,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3781512677669525,0.6294536590576172,0.3815126121044159,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6294536590576172},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6294536590576172},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3680672347545624,0.6294536590576172,0.37310925126075745,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Plant","boundary":[0.2504201829433441,0.6294536590576172,0.27899160981178284,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6294536590576172},{"x":0.31596639752388,"y":0.6294536590576172},{"x":0.31596639752388,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"tissue","boundary":[0.2823529541492462,0.6294536590576172,0.31596639752388,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6294536590576172},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6294536590576172},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"culture","boundary":[0.3210084140300751,0.6294536590576172,0.35798320174217224,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6554622054100037,0.6555819511413574,0.6890756487846375,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.6555819511413574,0.6554622054100037,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کازرونیان","boundary":[0.5915966629981995,0.6555819511413574,0.63193279504776,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.6555819511413574,0.5882353186607361,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.5512605309486389,0.6555819511413574,0.5798319578170776,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.5126050710678101,0.6543943285942078,0.5478991866111755,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6662707924842834},{"x":0.507563054561615,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.6543943285942078,0.5109243988990784,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲-","boundary":[0.46554622054100037,0.6543943285942078,0.5008403658866882,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6543943285942078},{"x":0.462184876203537,"y":0.6543943285942078},{"x":0.462184876203537,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4605042040348053,0.6543943285942078,0.462184876203537,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6532066464424133},{"x":0.35966387391090393,"y":0.665083110332489},{"x":0.2857142984867096,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Kazerounian","boundary":[0.2857142984867096,0.6532066464424133,0.35966387391090393,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3663865625858307,"y":0.665083110332489},{"x":0.3613445460796356,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3613445460796356,0.6532066464424133,0.3663865625858307,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6662707924842834},{"x":0.36974790692329407,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rezvanolsadat","boundary":[0.36974790692329407,0.6532066464424133,0.4571428596973419,0.6662707924842834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2504201829433441,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2454201829433441,0.6058265857696533,0.6940756487846375,0.6744584150314331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6554622054100037,0.6710214018821716,0.6890756487846375,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.6710214018821716,0.6554622054100037,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6698337197303772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6698337197303772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.605042040348053,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلیلی","boundary":[0.605042040348053,0.6698337197303772,0.63193279504776,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.6698337197303772,0.6016806960105896,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صغری","boundary":[0.5647059082984924,0.6698337197303772,0.5932773351669312,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6698337197303772},{"x":0.561344563961029,"y":0.6698337197303772},{"x":0.561344563961029,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.6698337197303772,0.561344563961029,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.5243697762489319,0.6698337197303772,0.5512605309486389,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5159664154052734,0.6698337197303772,0.5210084319114685,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5092437267303467,0.6698337197303772,0.5109243988990784,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6698337197303772},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Khalili","boundary":[0.4117647111415863,0.6686460971832275,0.45378151535987854,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6805225610733032},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.45378151535987854,0.6698337197303772,0.4571428596973419,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Soghra","boundary":[0.4638655483722687,0.6698337197303772,0.5025210380554199,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.684085488319397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.684085488319397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.684085488319397,0.7226890921592712,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.684085488319397},{"x":0.6840336322784424,"y":0.684085488319397},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.684085488319397,0.6840336322784424,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.684085488319397},{"x":0.653781533241272,"y":0.684085488319397},{"x":0.653781533241272,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.684085488319397,0.653781533241272,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.684085488319397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5949580073356628,0.684085488319397,0.6302521228790283,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.684085488319397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.684085488319397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5630252361297607,0.684085488319397,0.5899159908294678,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.684085488319397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.684085488319397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5277311205863953,0.684085488319397,0.5579832196235657,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6852731704711914,0.5243697762489319,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4924369752407074,0.6852731704711914,0.5142857432365417,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6852731704711914},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6852731704711914},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4638655483722687,0.6852731704711914,0.48571428656578064,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6983373165130615},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.6852731704711914,0.4588235318660736,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4084033668041229,0.6852731704711914,0.44873949885368347,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.6616460971832275,0.7276890921592712,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.6995249390602112,0.7226890921592712,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.653781533241272,0.6995249390602112,0.6857143044471741,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7007125616073608},{"x":0.653781533241272,"y":0.7007125616073608},{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7007125616073608,0.653781533241272,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7142857313156128,0.7149643898010254,0.7327731251716614,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6941176652908325,0.7149643898010254,0.7126050591468811,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6554622054100037,0.713776707649231,0.6840336322784424,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.713776707649231},{"x":0.6554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.653781533241272,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.713776707649231,0.653781533241272,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.713776707649231},{"x":0.63193279504776,"y":0.713776707649231},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۲۵QK","boundary":[0.5882353186607361,0.713776707649231,0.6302521228790283,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5815546464920044,0.6913373165130615,0.7377731251716614,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7159664034843445,0.7304037809371948,0.7327731251716614,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.7304037809371948,0.7142857313156128,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7399049997329712},{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.658823549747467,0.7304037809371948,0.6857143044471741,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7304037809371948},{"x":0.653781533241272,"y":0.7304037809371948},{"x":0.653781533241272,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.7304037809371948,0.653781533241272,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7394958138465881,0.7446556091308594,0.7680672407150269,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6773109436035156,0.7446556091308594,0.7344537973403931,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7553443908691406},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.658823549747467,0.7446556091308594,0.6722689270973206,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7446556091308594},{"x":0.653781533241272,"y":0.7446556091308594},{"x":0.653781533241272,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.7446556091308594,0.653781533241272,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6454201889038086,0.7234037809371948,0.7730672407150269,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.578151285648346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.578151285648346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Laboratory","boundary":[0.5142857432365417,0.6425178050994873,0.578151285648346,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6532066464424133},{"x":0.583193302154541,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"manuals","boundary":[0.583193302154541,0.6425178050994873,0.6302521228790283,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5092857432365417,0.6355178050994873,0.6352521228790283,0.6602066464424133],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6983373165130615},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6983373165130615},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.2823529541492462,0.6983373165130615,0.32268908619880676,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7114014029502869},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.32773110270500183,0.6983373165130615,0.3798319399356842,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3848739564418793,0.6983373165130615,0.4470588266849518,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6983373165130615},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6983373165130615},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.6983373165130615,0.45042017102241516,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7114014029502869},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45546218752861023,0.6983373165130615,0.5042017102241516,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7114014029502869},{"x":0.507563054561615,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.507563054561615,0.6983373165130615,0.5193277597427368,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5243697762489319,0.6983373165130615,0.5882353186607361,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6983373165130615},{"x":0.63193279504776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5915966629981995,0.6983373165130615,0.63193279504776,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6983373165130615},{"x":0.63193279504776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2773529541492462,0.6913373165130615,0.63693279504776,0.7184014029502869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۰۷۲۴/۵۸۱","boundary":[0.5764706134796143,0.7304037809371948,0.6285714507102966,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.754156768321991},{"x":0.578151285648346,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۹۳۲۶۰۵","boundary":[0.578151285648346,0.7446556091308594,0.6302521228790283,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6302521228790283,"y":0.754156768321991},{"x":0.5764706134796143,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.7234037809371948,0.6352521228790283,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7684085369110107,0.5411764979362488,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7802850604057312},{"x":0.507563054561615,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7684085369110107,0.5260504484176636,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7802850604057312},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.7672209143638611,0.5008403658866882,0.7802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7802850604057312},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4504621875286102,0.7602209143638611,0.5461764979362488,0.7872850604057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4420168101787567,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7814726829528809,0.5546218752861023,0.7921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4252100884914398,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7921615242958069,0.5714285969734192,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4268907606601715,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7744726829528809,0.5764285969734192,0.8098503656387329],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/VNpPYOUlnDSZFCKX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/KJikdrZEgToGenBc.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/UofoyDGcrstMsGtC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00030058788630288455,0.9986724807354582,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4722689092159271,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.2600950002670288,0.5277311205863953,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4722689092159271,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.2530950002670288,0.5327311205863953,0.28490972590446473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.3206650912761688,0.7831932902336121,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3206650912761688,0.7260504364967346,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7193697643280029,0.3136650912761688,0.7881932902336121,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.3230403661727905,0.24873949587345123,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.24369747936725616,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.25373949587345124,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.35391923785209656,0.7848739624023438,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7462185025215149,0.35391923785209656,0.7529411911964417,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7058823704719543,0.35391923785209656,0.7411764860153198,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387},{"x":0.653781533241272,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.653781533241272,0.35391923785209656,0.6991596817970276,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.35391923785209656,0.6487395167350769,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.5882353186607361,0.35391923785209656,0.6386554837226868,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.583193302154541,"y":0.35391923785209656},{"x":0.583193302154541,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5142857432365417,0.35391923785209656,0.583193302154541,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5092437267303467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.4773109257221222,0.35391923785209656,0.5092437267303467,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.4470588266849518,0.35391923785209656,0.4722689092159271,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4084033668041229,0.35391923785209656,0.4420168101787567,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4034033668041229,0.34691923785209655,0.7898739624023438,0.3751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.21344538033008575,0.35629454255104065,0.21680672466754913,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.34929454255104064,0.22180672466754914,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.3752969205379486,0.7613445520401001,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7227311086654663,0.3682969205379486,0.7663445520401001,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2201680690050125,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2201680690050125,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.39429929852485657,0.2201680690050125,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2201680690050125,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2201680690050125,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38729929852485656,0.22516806900501252,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4133016765117645,0.2201680690050125,0.42161521315574646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4133016765117645},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4133016765117645},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.4133016765117645,0.22521008551120758,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4133016765117645},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4063016765117645,0.23021008551120759,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4323040246963501,0.22857142984867096,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4253040246963501,0.23357142984867096,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.23025210201740265,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.23525210201740265,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.470308780670166,0.22689075767993927,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.463308780670166,0.23189075767993927,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.489311158657074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.22857142984867096,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.490498811006546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.490498811006546,0.2369747906923294,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.489311158657074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.483498811006546,0.2419747906923294,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5095011591911316,0.22857142984867096,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5025011591911316,0.23357142984867096,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7394958138465881,0.3931116461753845,0.7579832077026367,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.3931116461753845,0.7361344695091248,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6907563209533691,0.3931116461753845,0.7277311086654663,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6470588445663452,0.3931116461753845,0.6840336322784424,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6218487620353699,0.3931116461753845,0.6403361558914185,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاه","boundary":[0.5647059082984924,0.3931116461753845,0.6168067455291748,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225},{"x":0.529411792755127,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.529411792755127,0.3931116461753845,0.5596638917922974,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.49915966391563416,0.3931116461753845,0.5226891040802002,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4638655483722687,0.3931116461753845,0.4941176474094391,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.3931116461753845,0.45546218752861023,0.40617576241493225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44878151535987854,0.3861116461753845,0.7629832077026367,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۱","boundary":[0.6991596817970276,0.4121140241622925,0.7344537973403931,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.4121140241622925,0.6957983374595642,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.6672269105911255,0.4121140241622925,0.6890756487846375,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شست","boundary":[0.63193279504776,0.4133016765117645,0.6621848940849304,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وشو","boundary":[0.6067227125167847,0.4133016765117645,0.6302521228790283,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.4144892990589142,0.6084033846855164,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۱","boundary":[0.6974790096282959,0.43111640214920044,0.7344537973403931,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.43111640214920044,0.6957983374595642,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.6739495992660522,0.43111640214920044,0.6890756487846375,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6302521228790283,0.43111640214920044,0.6638655662536621,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6235294342041016,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5949580073356628,0.4299287497997284,0.6218487620353699,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.450118750333786},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۱","boundary":[0.6957983374595642,0.45130640268325806,0.7344537973403931,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.45130640268325806,0.6974790096282959,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.6739495992660522,0.45130640268325806,0.6890756487846375,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.63193279504776,0.45130640268325806,0.6621848940849304,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.470308780670166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۱","boundary":[0.6974790096282959,0.470308780670166,0.7344537973403931,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.470308780670166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.470308780670166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.470308780670166,0.6957983374595642,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.470308780670166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.470308780670166},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.6672269105911255,0.470308780670166,0.6890756487846375,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6403361558914185,0.47149643301963806,0.6621848940849304,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.47149643301963806,0.6352941393852234,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.489311158657074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۱","boundary":[0.6957983374595642,0.489311158657074,0.7361344695091248,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.489311158657074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.489311158657074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.489311158657074,0.6974790096282959,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.489311158657074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبارداری","boundary":[0.6436975002288818,0.489311158657074,0.6890756487846375,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.490498811006546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.490498811006546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.6168067455291748,0.490498811006546,0.6352941393852234,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5882773351669311,0.4063016765117645,0.7428151416778564,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۱","boundary":[0.6957983374595642,0.5095011591911316,0.7344537973403931,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6873949766159058,"y":0.519002377986908},{"x":0.6554622054100037,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.6554622054100037,0.5095011591911316,0.6873949766159058,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7361344695091248,0.5273159146308899,0.7579832077026367,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.5273159146308899,0.7378151416778564,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"فناوریها","boundary":[0.6789916157722473,0.5273159146308899,0.7310924530029297,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7243697643280029,0.5475059151649475,0.7361344695091248,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5605700612068176},{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.5475059151649475,0.7193277478218079,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6941176652908325,0.5475059151649475,0.7042016983032227,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شست","boundary":[0.6571428775787354,0.5475059151649475,0.6890756487846375,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وشوی","boundary":[0.6252101063728333,0.5475059151649475,0.6554622054100037,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ظروف","boundary":[0.5882353186607361,0.5475059151649475,0.6134454011917114,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.5445378422737122,0.5475059151649475,0.5764706134796143,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5361344814300537,0.5475059151649475,0.5462185144424438,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.5475059151649475,0.5243697762489319,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.46554622054100037,0.5475059151649475,0.5159664154052734,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.5486935973167419,0.4588235318660736,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7126050591468811,0.5653206706047058,0.7344537973403931,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5653206706047058,0.7126050591468811,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5665082931518555},{"x":0.702521026134491,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.5665082931518555,0.7042016983032227,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6554622054100037,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سترون","boundary":[0.6554622054100037,0.5665082931518555,0.6890756487846375,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.58076012134552},{"x":0.6252101063728333,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6252101063728333,0.5676959753036499,0.6504201889038086,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5676959753036499,0.6168067455291748,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.599762499332428},{"x":0.7042016983032227,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7042016983032227,0.5855106711387634,0.7126050591468811,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6941176652908325,"y":0.599762499332428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6907563209533691,0.5855106711387634,0.6941176652908325,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.599762499332428},{"x":0.6504201889038086,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظروف","boundary":[0.6504201889038086,0.5855106711387634,0.6840336322784424,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6453781723976135,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.6117647290229797,0.5855106711387634,0.6453781723976135,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.599762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5983193516731262,0.5855106711387634,0.610084056854248,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.599762499332428},{"x":0.5882353186607361,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.5855106711387634,0.5915966629981995,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.599762499332428},{"x":0.529411792755127,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.529411792755127,0.5855106711387634,0.5815126299858093,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.510688841342926},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7596638798713684,"y":0.599762499332428},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.503688841342926,0.7646638798713684,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6199524998664856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.702521026134491,0.6068883538246155,0.7126050591468811,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6974790096282959,0.6068883538246155,0.7008403539657593,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6187648177146912},{"x":0.658823549747467,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.658823549747467,0.6057007312774658,0.6907563209533691,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6218487620353699,0.6057007312774658,0.6521008610725403,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7058823704719543,0.6258907318115234,0.7109243869781494,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7008403539657593,0.6258907318115234,0.7058823704719543,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.6756302714347839,0.6258907318115234,0.6941176652908325,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.707563042640686,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.707563042640686,0.6448931097984314,0.7126050591468811,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6579572558403015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.702521026134491,0.6448931097984314,0.7058823704719543,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6756302714347839,0.6448931097984314,0.6957983374595642,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6352941393852234,0.6448931097984314,0.6689075827598572,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.6448931097984314,0.6285714507102966,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.5966386795043945,0.6448931097984314,0.6184874176979065,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5815126299858093,0.6448931097984314,0.5899159908294678,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6448931097984314},{"x":0.578151285648346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.578151285648346,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.6448931097984314,0.578151285648346,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6769596338272095},{"x":0.707563042640686,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.707563042640686,0.6638954877853394,0.7126050591468811,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.6638954877853394,0.6991596817970276,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6605042219161987,0.6638954877853394,0.6890756487846375,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6252101063728333,0.6638954877853394,0.6554622054100037,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.6638954877853394,0.6184874176979065,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.5882353186607361,0.6638954877853394,0.6084033846855164,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5596638917922974,0.6638954877853394,0.5815126299858093,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.665083110332489},{"x":0.556302547454834,"y":0.665083110332489},{"x":0.556302547454834,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.665083110332489,0.556302547454834,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.551302547454834,0.5987007312774658,0.7176050591468811,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.22857142984867096,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.522691219329834,0.23357142984867096,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.22857142984867096,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5405059151649475,0.23357142984867096,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.22857142984867096,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.23357142984867096,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5878859758377075,0.22857142984867096,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5808859758377075,0.23357142984867096,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6068883538246155,0.22857142984867096,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6068883538246155,0.23529411852359772,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5998883538246155,0.24029411852359772,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6258907318115234,0.23193277418613434,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6188907318115234,0.23693277418613434,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.22857142984867096,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.23357142984867096,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.23025210201740265,"y":0.665083110332489},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.23025210201740265,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.23361344635486603,"y":0.665083110332489},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.665083110332489,0.23361344635486603,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.23861344635486603,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.6971496343612671,0.7848739624023438,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7445378303527832,0.6971496343612671,0.7529411911964417,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.7109243869781494,0.6959620118141174,0.7378151416778564,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6959620118141174},{"x":0.707563042640686,"y":0.6959620118141174},{"x":0.707563042640686,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6773109436035156,0.6959620118141174,0.707563042640686,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6420168280601501,0.6959620118141174,0.6722689270973206,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7102137804031372},{"x":0.605042040348053,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.605042040348053,0.6959620118141174,0.6352941393852234,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.605042040348053,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.600042040348053,0.6889620118141174,0.7898739624023438,0.7172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.22857142984867096,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.23357142984867096,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.7173396944999695,0.7596638798713684,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7210504364967346,0.7103396944999695,0.7646638798713684,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7173396944999695,0.22857142984867096,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7103396944999695,0.23357142984867096,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7363420724868774,0.22857142984867096,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7293420724868774,0.23357142984867096,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.735154390335083,0.7361344695091248,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.735154390335083,0.7193277478218079,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.735154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.735154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6773109436035156,0.735154390335083,0.7058823704719543,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.735154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.735154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6352941393852234,0.735154390335083,0.6672269105911255,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.735154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.735154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5932773351669312,0.735154390335083,0.6285714507102966,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.735154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.735154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5579832196235657,0.735154390335083,0.5899159908294678,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.735154390335083},{"x":0.5478991866111755,"y":0.735154390335083},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5210084319114685,0.735154390335083,0.5478991866111755,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲","boundary":[0.6974790096282959,0.7529691457748413,0.7361344695091248,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7529691457748413,0.6957983374595642,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6554622054100037,0.7529691457748413,0.6873949766159058,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.754156768321991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.754156768321991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6218487620353699,0.754156768321991,0.6487395167350769,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.754156768321991},{"x":0.610084056854248,"y":0.754156768321991},{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرمصرف","boundary":[0.5731092691421509,0.754156768321991,0.610084056854248,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7695962190628052},{"x":0.561344563961029,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7553443908691406,0.5647059082984924,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲","boundary":[0.6974790096282959,0.7731591463088989,0.7361344695091248,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7731591463088989,0.6957983374595642,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6554622054100037,0.7731591463088989,0.6873949766159058,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6184874176979065,0.7743467688560486,0.6504201889038086,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5966386795043945,0.7743467688560486,0.6117647290229797,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5680672526359558,0.7743467688560486,0.5983193516731262,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.775534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.775534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.775534451007843,0.5596638917922974,0.7885985970497131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5143277597427368,0.728154390335083,0.7411344695091248,0.7944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7553443908691406},{"x":0.23193277418613434,"y":0.754156768321991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.21176470816135406,0.7553443908691406,0.23193277418613434,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7553443908691406},{"x":0.23193277418613434,"y":0.754156768321991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7483443908691406,0.23693277418613434,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486},{"x":0.22857142984867096,"y":0.775534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7743467688560486,0.22857142984867096,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7743467688560486},{"x":0.22857142984867096,"y":0.775534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7673467688560486,0.23357142984867096,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.826603353023529},{"x":0.48403361439704895,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8099762201309204,0.5042017102241516,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.826603353023529},{"x":0.48403361439704895,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8029762201309204,0.5092017102241516,0.8336033530235291],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/TsfEUCeygfjhjjeS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/mSVDpKKWxavlepWQ.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/esWDpEHipOBEKJBp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1876484602689743},{"x":0.22689075767993927,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22689075767993927,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1876484602689743},{"x":0.22689075767993927,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23189075767993927,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.22857142984867096,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.23357142984867096,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.22689075767993927,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.23189075767993927,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.22857142984867096,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.26603326201438904,0.23529411852359772,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25903326201438903,0.24029411852359772,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.23025210201740265,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.285035640001297,0.23529411852359772,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.24029411852359772,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.22689075767993927,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.23189075767993927,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.22857142984867096,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3242280185222626,0.23361344635486603,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.23861344635486603,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3444180488586426,0.23025210201740265,0.3527315855026245]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3444180488586426,0.23361344635486603,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33741804885864257,0.23861344635486603,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.23025210201740265,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.36342042684555054,0.23361344635486603,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.23861344635486603,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.6957983374595642,0.1876484602689743,0.7361344695091248,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.1876484602689743,0.6957983374595642,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویتامین","boundary":[0.6487395167350769,0.1876484602689743,0.6890756487846375,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.18883609771728516,0.6453781723976135,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.18883609771728516,0.6285714507102966,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.20546318590641022,0.7344537973403931,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.6974790096282959,0.20546318590641022,0.7176470756530762,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.20665083825588226,0.6991596817970276,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.6655462384223938,0.20665083825588226,0.6873949766159058,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22090260684490204},{"x":0.63193279504776,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.63193279504776,0.20665083825588226,0.6554622054100037,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.20665083825588226,0.6252101063728333,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5899159908294678,0.20783847570419312,0.6134454011917114,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.583193302154541,"y":0.20783847570419312},{"x":0.583193302154541,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.20783847570419312,0.583193302154541,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7277311086654663,0.22565320134162903,0.7344537973403931,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23871733248233795},{"x":0.707563042640686,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.707563042640686,0.22565320134162903,0.7193277478218079,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22565320134162903},{"x":0.702521026134491,"y":0.22565320134162903},{"x":0.702521026134491,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6924369931221008,0.22565320134162903,0.702521026134491,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6689075827598572,0.22565320134162903,0.6873949766159058,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژله","boundary":[0.6487395167350769,0.22565320134162903,0.6621848940849304,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23990498483181},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6352941393852234,0.22565320134162903,0.6453781723976135,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23990498483181},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5983193516731262,0.22565320134162903,0.6285714507102966,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23990498483181},{"x":0.561344563961029,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.561344563961029,0.22565320134162903,0.5949580073356628,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23990498483181},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5243697762489319,0.22565320134162903,0.5529412031173706,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23990498483181},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.22565320134162903,0.5193277597427368,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.22565320134162903},{"x":0.507563054561615,"y":0.22565320134162903},{"x":0.507563054561615,"y":0.23990498483181},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.46722689270973206,0.22565320134162903,0.507563054561615,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.22684085369110107},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22684085369110107},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23990498483181},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44873949885368347,0.22684085369110107,0.46554622054100037,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23990498483181},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمایتی","boundary":[0.40168067812919617,0.22684085369110107,0.43697479367256165,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.23990498483181},{"x":0.3663865625858307,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.3663865625858307,0.22684085369110107,0.38991597294807434,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.244655579328537},{"x":0.7344537973403931,"y":0.244655579328537},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۲","boundary":[0.6974790096282959,0.244655579328537,0.7361344695091248,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.244655579328537},{"x":0.6957983374595642,"y":0.244655579328537},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.244655579328537,0.6957983374595642,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537},{"x":0.6890756487846375,"y":0.244655579328537},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.6638655662536621,0.244655579328537,0.6890756487846375,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.24584323167800903,0.6554622054100037,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25890737771987915},{"x":0.605042040348053,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6033613681793213,0.24584323167800903,0.6285714507102966,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۲","boundary":[0.6957983374595642,0.26365795731544495,0.7344537973403931,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.264845609664917},{"x":0.6957983374595642,"y":0.264845609664917},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.264845609664917,0.6957983374595642,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6571428775787354,0.264845609664917,0.6873949766159058,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.264845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.264845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6218487620353699,0.264845609664917,0.6521008610725403,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.264845609664917},{"x":0.6201680898666382,"y":0.264845609664917},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2779097259044647},{"x":0.605042040348053,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.264845609664917,0.6201680898666382,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.264845609664917},{"x":0.5915966629981995,"y":0.264845609664917},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5697479248046875,0.264845609664917,0.5915966629981995,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5647059082984924,"y":0.264845609664917},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2779097259044647},{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.529411792755127,0.26603326201438904,0.5647059082984924,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.26603326201438904,0.5243697762489319,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29572445154190063},{"x":0.702521026134491,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7008403539657593,0.28384798765182495,0.7126050591468811,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.6941176652908325,"y":0.285035640001297},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6890756487846375,0.285035640001297,0.6941176652908325,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.285035640001297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اکسینها","boundary":[0.6352941393852234,0.285035640001297,0.6840336322784424,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.285035640001297},{"x":0.6336134672164917,"y":0.285035640001297},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.285035640001297,0.6352941393852234,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.359705890417099,0.18183609771728515,0.7428151416778564,0.3039121038913727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31828978657722473},{"x":0.702521026134491,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.702521026134491,0.3052256405353546,0.7126050591468811,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6974790096282959,0.3052256405353546,0.6991596817970276,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سیتوکینینها","boundary":[0.6168067455291748,0.3052256405353546,0.6907563209533691,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.3052256405353546,0.6168067455291748,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7058823704719543,0.3242280185222626,0.7126050591468811,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3242280185222626},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6991596817970276,0.3242280185222626,0.702521026134491,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جیبرلین","boundary":[0.6504201889038086,0.3230403661727905,0.6907563209533691,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.3230403661727905,0.6436975002288818,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.3230403661727905,0.6336134672164917,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35629454255104065},{"x":0.707563042640686,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.707563042640686,0.34323039650917053,0.7126050591468811,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.702521026134491,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.702521026134491,0.34323039650917053,0.7058823704719543,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6705882549285889,0.3420427441596985,0.6957983374595642,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آبسیزیک","boundary":[0.6168067455291748,0.3420427441596985,0.6655462384223938,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.610084056854248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.3420427441596985,0.610084056854248,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3574821949005127},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.605084056854248,0.2982256405353546,0.7176050591468811,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3752969205379486},{"x":0.707563042640686,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.707563042640686,0.3622327744960785,0.7126050591468811,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.3622327744960785,0.7008403539657593,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اتیلن","boundary":[0.6638655662536621,0.3622327744960785,0.6907563209533691,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.3622327744960785,0.658823549747467,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.38123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.39429929852485657},{"x":0.75126051902771,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.75126051902771,0.38123515248298645,0.756302535533905,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.38123515248298645,0.7428571581840515,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3824228048324585},{"x":0.729411780834198,"y":0.38123515248298645},{"x":0.729411780834198,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6890756487846375,0.3824228048324585,0.729411780834198,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6621848940849304,0.3824228048324585,0.6789916157722473,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمدی","boundary":[0.6302521228790283,0.3824228048324585,0.6605042219161987,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.38361045718193054,0.6252101063728333,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.4002375304698944,0.7596638798713684,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.4002375304698944,0.7361344695091248,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4144892990589142},{"x":0.702521026134491,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.702521026134491,0.4002375304698944,0.7277311086654663,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.4002375304698944,0.7008403539657593,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.6302521228790283,0.4002375304698944,0.6655462384223938,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.4002375304698944,0.6268907785415649,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.5663865804672241,0.4002375304698944,0.6000000238418579,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5361344814300537,0.4002375304698944,0.5596638917922974,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4144892990589142},{"x":0.507563054561615,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.507563054561615,0.4002375304698944,0.5310924649238586,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4144892990589142},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.46890756487846375,0.4002375304698944,0.5025210380554199,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.43361344933509827,0.4002375304698944,0.4638655483722687,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.4002375304698944,0.4285714328289032,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4218907606601715,0.3576080791950226,0.7646638798713684,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7126050591468811,0.41923990845680237,0.7361344695091248,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7109243869781494,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.41923990845680237,0.7126050591468811,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.702521026134491,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6941176652908325,0.41923990845680237,0.702521026134491,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6554622054100037,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6554622054100037,0.4204275608062744,0.6873949766159058,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6184874176979065,0.4204275608062744,0.6504201889038086,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرمصرف","boundary":[0.5714285969734192,0.4204275608062744,0.6134454011917114,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4346793293952942},{"x":0.561344563961029,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.42161521315574646,0.5647059082984924,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.4382422864437103,0.7361344695091248,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.707563042640686,0.4394299387931824,0.7193277478218079,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4394299387931824},{"x":0.702521026134491,"y":0.4394299387931824},{"x":0.702521026134491,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.4394299387931824,0.702521026134491,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6554622054100037,0.4394299387931824,0.6873949766159058,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6235294342041016,0.4394299387931824,0.6521008610725403,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5966386795043945,0.4394299387931824,0.6117647290229797,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5663865804672241,0.4394299387931824,0.5983193516731262,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4548693597316742},{"x":0.556302547454834,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.4406175911426544,0.5596638917922974,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۲","boundary":[0.6957983374595642,0.45843231678009033,0.7361344695091248,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.45843231678009033,0.6957983374595642,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویتامینها","boundary":[0.6352941393852234,0.45843231678009033,0.6873949766159058,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.45961993932724},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45961993932724},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.45961993932724,0.6285714507102966,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7327731251716614,"y":0.490498811006546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7126050591468811,0.47624704241752625,0.7327731251716614,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.490498811006546},{"x":0.7092437148094177,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.4774346649646759,0.7142857313156128,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.490498811006546},{"x":0.6941176652908325,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6941176652908325,0.4774346649646759,0.7042016983032227,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.490498811006546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.6672269105911255,0.4774346649646759,0.6907563209533691,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.490498811006546},{"x":0.6605042219161987,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.4774346649646759,0.6638655662536621,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7361344695091248,"y":0.489311158657074},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5496218752861023,0.4134275608062744,0.7411344695091248,0.496311158657074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.49643704295158386,0.7361344695091248,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5095011591911316},{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.707563042640686,0.49643704295158386,0.7176470756530762,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6941176652908325,0.4976246953010559,0.7008403539657593,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6571428775787354,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6571428775787354,0.4976246953010559,0.6890756487846375,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.510688841342926},{"x":0.6201680898666382,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6201680898666382,0.4976246953010559,0.6521008610725403,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.4976246953010559,0.6218487620353699,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926},{"x":0.561344563961029,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.561344563961029,0.49881234765052795,0.5932773351669312,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7495798468589783,0.5166270732879639,0.7596638798713684,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.5166270732879639,0.7445378303527832,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6974790096282959,0.5166270732879639,0.7277311086654663,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6907563209533691,"y":0.529691219329834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6655462384223938,0.5166270732879639,0.6907563209533691,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6268907785415649,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6268907785415649,0.5166270732879639,0.6605042219161987,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6184874176979065,"y":0.529691219329834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5915966629981995,0.5166270732879639,0.6184874176979065,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.529691219329834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5166270732879639,0.5899159908294678,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5308788418769836},{"x":0.561344563961029,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.556344563961029,0.48943704295158386,0.7646638798713684,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.5368170738220215,0.7361344695091248,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7092437148094177,0.5368170738220215,0.7176470756530762,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6941176652908325,0.5368170738220215,0.7042016983032227,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5498812198638916},{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.680672287940979,0.5368170738220215,0.6907563209533691,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.6352941393852234,0.5356294512748718,0.6773109436035156,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5932773351669312,0.5356294512748718,0.6268907785415649,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.5356294512748718,0.5899159908294678,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5356294512748718},{"x":0.561344563961029,"y":0.5356294512748718},{"x":0.561344563961029,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5361344814300537,0.5356294512748718,0.561344563961029,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5356294512748718},{"x":0.529411792755127,"y":0.5356294512748718},{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.5008403658866882,0.5356294512748718,0.529411792755127,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.5356294512748718,0.49747899174690247,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.5558194518089294,0.7361344695091248,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5688835978507996},{"x":0.707563042640686,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.5558194518089294,0.7210084199905396,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294},{"x":0.702521026134491,"y":0.5558194518089294},{"x":0.702521026134491,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.5558194518089294,0.702521026134491,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6571428775787354,0.5558194518089294,0.6907563209533691,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اسیدیته","boundary":[0.6084033846855164,0.5558194518089294,0.6521008610725403,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5714285969734192,0.5558194518089294,0.6016806960105896,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5558194518089294},{"x":0.561344563961029,"y":0.5558194518089294},{"x":0.561344563961029,"y":0.5688835978507996},{"x":0.534453809261322,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.534453809261322,0.5558194518089294,0.561344563961029,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49079831957817077,0.5286294512748718,0.7411344695091248,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.38123515248298645,0.23193277418613434,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.37423515248298644,0.23693277418613434,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.40142518281936646,0.22857142984867096,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39442518281936645,0.23357142984867096,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.42161521315574646,0.22857142984867096,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41461521315574645,0.23357142984867096,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.5,"str":"ܬܬ","boundary":[0.21344538033008575,0.4406175911426544,0.22857142984867096,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4336175911426544,0.23357142984867096,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45961993932724},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.46080759167671204,0.22857142984867096,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45961993932724},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45380759167671203,0.23357142984867096,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47862231731414795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.47980996966362,0.22857142984867096,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47862231731414795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47280996966362,0.23357142984867096,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.49881234765052795,0.22857142984867096,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49181234765052795,0.23357142984867096,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5178147554397583,0.22857142984867096,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5108147554397583,0.23357142984867096,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5368170738220215,0.22857142984867096,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.5368170738220215,0.2369747906923294,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5298170738220215,0.2419747906923294,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5558194518089294,0.22857142984867096,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5488194518089294,0.23357142984867096,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.589073657989502},{"x":0.7848739624023438,"y":0.589073657989502},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.589073657989502,0.7848739624023438,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.589073657989502},{"x":0.7529411911964417,"y":0.589073657989502},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7428571581840515,0.589073657989502,0.7529411911964417,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.589073657989502},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.7126050591468811,0.589073657989502,0.7361344695091248,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.589073657989502},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیوتیکها","boundary":[0.6571428775787354,0.589073657989502,0.7109243869781494,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.589073657989502},{"x":0.7848739624023438,"y":0.589073657989502},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6521428775787353,0.582073657989502,0.7898739624023438,0.6091377444267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5902612805366516,0.22689075767993927,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5832612805366516,0.23189075767993927,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.6092636585235596,0.7613445520401001,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7210504364967346,0.6022636585235596,0.7663445520401001,0.6245771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6080760359764099,0.22857142984867096,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6010760359764099,0.23357142984867096,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6282660365104675,0.22857142984867096,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6212660365104675,0.23357142984867096,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6472684144973755,0.22857142984867096,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6402684144973755,0.23357142984867096,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6662707924842834,0.22689075767993927,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6592707924842834,0.23189075767993927,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6864607930183411,0.22857142984867096,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6794607930183411,0.23357142984867096,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7478991746902466,0.6258907318115234,0.7596638798713684,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.6258907318115234,0.7445378303527832,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.6840336322784424,0.6258907318115234,0.7310924530029297,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6571428775787354,0.6258907318115234,0.6756302714347839,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.6268907785415649,0.6258907318115234,0.6487395167350769,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.5899159908294678,0.6258907318115234,0.6235294342041016,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.6258907318115234,0.5815126299858093,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6413301825523376},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضدباکتریایی","boundary":[0.48739495873451233,0.6258907318115234,0.5546218752861023,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.6270784139633179,0.48403361439704895,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳","boundary":[0.6991596817970276,0.646080732345581,0.7361344695091248,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.646080732345581},{"x":0.6957983374595642,"y":0.646080732345581},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.646080732345581,0.6957983374595642,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.646080732345581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.646080732345581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6571428775787354,0.646080732345581,0.6873949766159058,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.646080732345581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.646080732345581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6420168280601501,0.646080732345581,0.6504201889038086,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.646080732345581},{"x":0.6352941393852234,"y":0.646080732345581},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غشای","boundary":[0.6033613681793213,0.646080732345581,0.6352941393852234,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.646080732345581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.646080732345581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیتوپلاسمی","boundary":[0.5277311205863953,0.646080732345581,0.5966386795043945,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.646080732345581},{"x":0.5210084319114685,"y":0.646080732345581},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.646080732345581,0.5210084319114685,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.646080732345581},{"x":0.5109243988990784,"y":0.646080732345581},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازداری","boundary":[0.4722689092159271,0.646080732345581,0.5109243988990784,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4571428596973419,0.6472684144973755,0.46554622054100037,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.4252100884914398,0.6472684144973755,0.45210084319114685,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6472684144973755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6472684144973755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6603325605392456},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.38991597294807434,0.6472684144973755,0.42016807198524475,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.3495798408985138,0.6472684144973755,0.3831932842731476,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.665083110332489},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳","boundary":[0.6991596817970276,0.6662707924842834,0.7361344695091248,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6662707924842834,0.6974790096282959,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازداری","boundary":[0.6487395167350769,0.6662707924842834,0.6890756487846375,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.6674584150314331,0.6470588445663452,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنتزا","boundary":[0.5983193516731262,0.6674584150314331,0.6302521228790283,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.5747899413108826,0.6662707924842834,0.6000000238418579,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوکلئیک","boundary":[0.5193277597427368,0.6662707924842834,0.5663865804672241,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3445798408985138,0.6200784139633179,0.7663445520401001,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۳","boundary":[0.6957983374595642,0.6852731704711914,0.7361344695091248,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6852731704711914,0.6957983374595642,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلوگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.6852731704711914,0.6873949766159058,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6252101063728333,0.6864607930183411,0.6352941393852234,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.5932773351669312,0.6864607930183411,0.6201680898666382,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5445378422737122,0.6876484751701355,0.5865546464920044,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7185273170471191},{"x":0.75126051902771,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.75126051902771,0.7030878663063049,0.7579832077026367,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.7030878663063049,0.7445378303527832,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.7092437148094177,0.7042755484580994,0.7310924530029297,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.6722689270973206,0.7042755484580994,0.7058823704719543,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.7042755484580994,0.6638655662536621,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینوگلیکوزیدی","boundary":[0.5495798587799072,0.7042755484580994,0.6369748115539551,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5378151535987854,0.7042755484580994,0.5428571701049805,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6864607930183411},{"x":0.756302535533905,"y":0.684085488319397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5311344814300537,0.6794607930183411,0.7629832077026367,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.7232779264450073,0.7344537973403931,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768},{"x":0.707563042640686,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.7232779264450073,0.7193277478218079,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.7232779264450073,0.7042016983032227,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.6436975002288818,0.7232779264450073,0.6890756487846375,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6184874176979065,0.7232779264450073,0.6369748115539551,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7232779264450073},{"x":0.610084056854248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.610084056854248,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.5865546464920044,0.7232779264450073,0.610084056854248,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.5495798587799072,0.7232779264450073,0.5815126299858093,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5226891040802002,0.7232779264450073,0.5411764979362488,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینوگلیکوزید","boundary":[0.43865546584129333,0.7232779264450073,0.5159664154052734,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.7422803044319153,0.7361344695091248,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7553443908691406},{"x":0.707563042640686,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.7422803044319153,0.7193277478218079,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7422803044319153},{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153},{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6924369931221008,0.7422803044319153,0.702521026134491,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6638655662536621,0.7422803044319153,0.6873949766159058,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.6420168280601501,0.7422803044319153,0.6605042219161987,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینوگلیکوزیدها","boundary":[0.5361344814300537,0.7422803044319153,0.6285714507102966,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5260504484176636,0.7434679269790649,0.5327731370925903,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غشای","boundary":[0.4924369752407074,0.7434679269790649,0.5210084319114685,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7565320730209351},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیتوپلاسمی","boundary":[0.41680672764778137,0.7434679269790649,0.48235294222831726,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7577196955680847},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.7434679269790649,0.4100840389728546,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7577196955680847},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40172269463539123,0.7162779264450073,0.7411344695091248,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.6957983374595642,0.7600950002670288,0.7361344695091248,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7600950002670288,0.6957983374595642,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6655462384223938,0.7600950002670288,0.6890756487846375,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7612826824188232},{"x":0.658823549747467,"y":0.7612826824188232},{"x":0.658823549747467,"y":0.775534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6521008610725403,0.7612826824188232,0.658823549747467,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.775534451007843},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریبوزومها","boundary":[0.5899159908294678,0.7612826824188232,0.6453781723976135,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.7624703049659729,0.5865546464920044,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.7814726829528809,0.7596638798713684,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.7814726829528809,0.7361344695091248,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.7042016983032227,0.7814726829528809,0.7277311086654663,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7814726829528809},{"x":0.702521026134491,"y":0.7802850604057312},{"x":0.702521026134491,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.6638655662536621,0.7814726829528809,0.702521026134491,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.7814726829528809,0.6621848940849304,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6117647290229797,0.7814726829528809,0.6336134672164917,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7814726829528809},{"x":0.605042040348053,"y":0.7814726829528809},{"x":0.605042040348053,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.7814726829528809,0.605042040348053,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5663865804672241,0.7814726829528809,0.5882353186607361,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7826603055000305},{"x":0.561344563961029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.561344563961029,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قارچها","boundary":[0.5260504484176636,0.7826603055000305,0.561344563961029,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5193277597427368,0.7826603055000305,0.5226891040802002,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5143277597427368,0.7542826824188232,0.7646638798713684,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.22689075767993927,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.705463171005249,0.22689075767993927,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.22689075767993927,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.698463171005249,0.23189075767993927,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.724465548992157,0.22857142984867096,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.717465548992157,0.23357142984867096,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7446556091308594,0.22689075767993927,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7376556091308594,0.23189075767993927,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7636579275131226,0.22689075767993927,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7566579275131226,0.23189075767993927,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.783847987651825},{"x":0.22857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.783847987651825,0.22857142984867096,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.783847987651825},{"x":0.22857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.776847987651825,0.23357142984867096,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5142857432365417,"y":0.815914511680603},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8277909755706787},{"x":0.489075630903244,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48571428656578064,0.8182897567749023,0.5159664154052734,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5142857432365417,"y":0.815914511680603},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8277909755706787},{"x":0.489075630903244,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8112897567749023,0.5209664154052734,0.8347909755706787],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/sluYkTkFBfdfeYMy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/DmnmukUHAXNxXaXU.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/aGpicCgofgrRBCng.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002159573607093648,0.9986753053945654,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.23025210201740265,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.2327791005373001,0.23025210201740265,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.2125890702009201,0.23025210201740265,0.2102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"4","boundary":[0.21176470816135406,0.19358669221401215,0.23025210201740265,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.23525210201740265,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".۴","boundary":[0.7344537973403931,0.22684085369110107,0.7428571581840515,0.23871733248233795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23871733248233795},{"x":0.75126051902771,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".۳","boundary":[0.7495798468589783,0.22684085369110107,0.7596638798713684,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.21984085369110107,0.7646638798713684,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.26603326201438904,0.22857142984867096,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25903326201438903,0.23357142984867096,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.22857142984867096,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.23357142984867096,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.18646080791950226,0.7344537973403931,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.707563042640686,0.1876484602689743,0.7176470756530762,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.1876484602689743,0.702521026134491,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیستاتین","boundary":[0.6420168280601501,0.1876484602689743,0.6907563209533691,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.18883609771728516,0.6369748115539551,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.20546318590641022,0.7361344695091248,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.20546318590641022,0.7126050591468811,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20665083825588226},{"x":0.702521026134491,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.20665083825588226,0.7042016983032227,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمفوتریسین","boundary":[0.6218487620353699,0.20665083825588226,0.6873949766159058,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.6084033846855164,0.20783847570419312,0.6168067455291748,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7042016983032227,0.22565320134162903,0.7277311086654663,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22565320134162903},{"x":0.702521026134491,"y":0.22565320134162903},{"x":0.702521026134491,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.6739495992660522,0.22565320134162903,0.702521026134491,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.6453781723976135,0.22565320134162903,0.6672269105911255,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیوتیکها","boundary":[0.5915966629981995,0.22565320134162903,0.6420168280601501,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5798319578170776,0.22565320134162903,0.5865546464920044,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5445378422737122,0.22565320134162903,0.5747899413108826,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.5109243988990784,0.22565320134162903,0.5378151535987854,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.4773109257221222,0.22565320134162903,0.5092437267303467,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24109263718128204},{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.462184876203537,0.22565320134162903,0.4756302535533905,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24109263718128204},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.22565320134162903,0.4571428596973419,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24109263718128204},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.42016807198524475,0.22565320134162903,0.4453781545162201,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.22565320134162903},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22565320134162903},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3966386616230011,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3966386616230011,0.22565320134162903,0.41848739981651306,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"باززایی","boundary":[0.3613445460796356,0.22565320134162903,0.38991597294807434,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.22565320134162903,0.3512605130672455,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.24584323167800903,0.7361344695091248,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2577197253704071},{"x":0.707563042640686,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.24584323167800903,0.7210084199905396,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6941176652908325,0.24584323167800903,0.7042016983032227,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6672269105911255,0.24584323167800903,0.6873949766159058,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.24584323167800903,0.6655462384223938,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنوتیپ","boundary":[0.6218487620353699,0.24584323167800903,0.6554622054100037,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.24703088402748108,0.6134454011917114,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5865546464920044,0.24703088402748108,0.6033613681793213,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2600950002670288},{"x":0.534453809261322,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزنمونه","boundary":[0.534453809261322,0.24703088402748108,0.5815126299858093,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.264845609664917,0.7327731251716614,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.264845609664917},{"x":0.7193277478218079,"y":0.264845609664917},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7092437148094177,0.264845609664917,0.7193277478218079,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.264845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.264845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6924369931221008,0.264845609664917,0.7042016983032227,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6638655662536621,0.264845609664917,0.6873949766159058,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917},{"x":0.6605042219161987,"y":0.264845609664917},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.6403361558914185,0.264845609664917,0.6605042219161987,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.264845609664917},{"x":0.6268907785415649,"y":0.264845609664917},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6201680898666382,0.264845609664917,0.6268907785415649,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.264845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.264845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5747899413108826,0.264845609664917,0.6168067455291748,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5663865804672241,"y":0.264845609664917},{"x":0.5663865804672241,"y":0.27909737825393677},{"x":0.534453809261322,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.534453809261322,0.26365795731544495,0.5663865804672241,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2779097259044647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.49747899174690247,0.26365795731544495,0.5260504484176636,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.26365795731544495,0.4957983195781708,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.2826603353023529,0.7327731251716614,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7092437148094177,0.2826603353023529,0.7210084199905396,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6924369931221008,0.2826603353023529,0.7042016983032227,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6655462384223938,0.2826603353023529,0.6890756487846375,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.658823549747467,"y":0.2826603353023529},{"x":0.658823549747467,"y":0.2980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.63193279504776,0.2826603353023529,0.658823549747467,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.6033613681793213,0.28384798765182495,0.6235294342041016,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.5663865804672241,0.28384798765182495,0.6000000238418579,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5478991866111755,0.28384798765182495,0.5546218752861023,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5445378422737122,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168},{"x":0.529411792755127,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.28384798765182495,0.5445378422737122,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.5025210380554199,0.28384798765182495,0.5243697762489319,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48067227005958557,0.28384798765182495,0.4957983195781708,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2992874085903168},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.44873949885368347,0.28384798765182495,0.46722689270973206,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4470588266849518,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.28384798765182495,0.4470588266849518,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3428991687297821,0.18183609771728515,0.7411344695091248,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"جنتیسین","boundary":[0.6487395167350769,0.3076009452342987,0.7008403539657593,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33610451221466064},{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.707563042640686,0.3230403661727905,0.7126050591468811,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3230403661727905},{"x":0.702521026134491,"y":0.3230403661727905},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیگرومایسین","boundary":[0.6268907785415649,0.3230403661727905,0.702521026134491,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.6067227125167847,0.3230403661727905,0.6168067455291748,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"ur","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6017227125167847,0.29941329288482665,0.7176050591468811,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"۔۔۔۔۔۔۔","boundary":[0.5394958257675171,0.31828978657722473,0.5697479248046875,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7478991746902466,0.3420427441596985,0.7596638798713684,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7327731251716614,0.3420427441596985,0.7428571581840515,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.7092437148094177,0.3420427441596985,0.7310924530029297,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.3420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.6705882549285889,0.3420427441596985,0.702521026134491,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.3420427441596985,0.6621848940849304,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.34323039650917053},{"x":0.63193279504776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.63193279504776,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"B-","boundary":[0.6184874176979065,0.34323039650917053,0.63193279504776,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لاکتام","boundary":[0.5865546464920044,0.34323039650917053,0.6168067455291748,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.34323039650917053,0.583193302154541,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.5344958257675171,0.3112897865772247,0.7646638798713684,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3752969205379486},{"x":0.707563042640686,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7058823704719543,0.3622327744960785,0.7126050591468811,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3622327744960785},{"x":0.702521026134491,"y":0.36104512214660645},{"x":0.702521026134491,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربنیسیلین","boundary":[0.6336134672164917,0.3622327744960785,0.702521026134491,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.36342042684555054,0.6285714507102966,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6235714507102966,0.3552327744960785,0.7176050591468811,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7058823704719543,0.3824228048324585,0.7126050591468811,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7008403539657593,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سفرتاکسیم","boundary":[0.6386554837226868,0.3824228048324585,0.7008403539657593,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.3824228048324585,0.6352941393852234,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.4002375304698944,0.7596638798713684,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.4002375304698944,0.7361344695091248,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4002375304698944},{"x":0.729411780834198,"y":0.4002375304698944},{"x":0.729411780834198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6957983374595642,0.4002375304698944,0.729411780834198,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6453781723976135,0.4002375304698944,0.6890756487846375,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.4002375304698944,0.6386554837226868,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4144892990589142},{"x":0.605042040348053,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.605042040348053,0.4002375304698944,0.6268907785415649,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.5798319578170776,0.4002375304698944,0.6016806960105896,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیوتیکها","boundary":[0.5210084319114685,0.4002375304698944,0.5747899413108826,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5160084319114685,0.3754228048324585,0.7663445520401001,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.23025210201740265,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.23361344635486603,0.3052256405353546,0.24873949587345123,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.25373949587345124,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.22857142984867096,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3325415551662445},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.3230403661727905,0.2369747906923294,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.2419747906923294,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.34323039650917053,0.22857142984867096,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3362303965091705,0.23357142984867096,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.22689075767993927,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.36342042684555054,0.23361344635486603,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.23861344635486603,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3824228048324585},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3824228048324585,0.22689075767993927,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3824228048324585},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3754228048324585,0.23189075767993927,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.40142518281936646,0.22857142984867096,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39442518281936645,0.23357142984867096,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.43349167704582214,0.7831932902336121,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.43349167704582214},{"x":0.75126051902771,"y":0.43349167704582214},{"x":0.75126051902771,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7428571581840515,0.43349167704582214,0.75126051902771,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزازدیادی","boundary":[0.6756302714347839,0.43349167704582214,0.7378151416778564,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.4346793293952942,0.6705882549285889,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.6302521228790283,0.4346793293952942,0.6605042219161987,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.6000000238418579,0.4346793293952942,0.6252101063728333,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.4346793293952942,0.5966386795043945,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5899580073356628,0.4276793293952942,0.7881932902336121,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.43586698174476624,0.23025210201740265,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4346793293952942,0.23529411852359772,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42886698174476623,0.24029411852359772,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.4548693597316742,0.7613445520401001,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7210504364967346,0.4478693597316742,0.7663445520401001,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4548693597316742,0.22857142984867096,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4478693597316742,0.23357142984867096,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.47387173771858215,0.22857142984867096,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46687173771858215,0.23357142984867096,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4928741157054901,0.22857142984867096,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4858741157054901,0.23357142984867096,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5118764638900757,0.22689075767993927,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5048764638900757,0.23189075767993927,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21176470816135406,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21176470816135406,0.5320665240287781,0.23025210201740265,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21176470816135406,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5250665240287781,0.23525210201740265,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.551068902015686,0.22857142984867096,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.544068902015686,0.23357142984867096,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۸","boundary":[0.21344538033008575,0.570071280002594,0.22857142984867096,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.563071280002594,0.23357142984867096,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.589073657989502},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۸","boundary":[0.21176470816135406,0.589073657989502,0.22857142984867096,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.589073657989502},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.582073657989502,0.23357142984867096,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6080760359764099},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.23529411852359772,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6080760359764099},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6022636585235596,0.24029411852359772,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.47149643301963806,0.7596638798713684,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.4726840853691101,0.7428571581840515,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4726840853691101},{"x":0.729411780834198,"y":0.47149643301963806},{"x":0.729411780834198,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تکنیکهای","boundary":[0.6739495992660522,0.4726840853691101,0.729411780834198,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.6218487620353699,0.4726840853691101,0.6621848940849304,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزازدیادی","boundary":[0.5579832196235657,0.47387173771858215,0.6134454011917114,0.4857482314109802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5529832196235657,0.46687173771858215,0.7646638798713684,0.49274823141098023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.490498811006546},{"x":0.7361344695091248,"y":0.490498811006546},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴","boundary":[0.6974790096282959,0.490498811006546,0.7361344695091248,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.490498811006546,0.6957983374595642,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.658823549747467,0.490498811006546,0.6890756487846375,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6504201889038086,"y":0.490498811006546},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6235294342041016,0.49168646335601807,0.6504201889038086,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5047506093978882},{"x":0.605042040348053,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.49168646335601807,0.6218487620353699,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.5579832196235657,0.49168646335601807,0.5932773351669312,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.49168646335601807,0.5512605309486389,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5142857432365417,0.4928741157054901,0.5411764979362488,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4928741157054901},{"x":0.507563054561615,"y":0.4928741157054901},{"x":0.507563054561615,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.4928741157054901,0.507563054561615,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.521377682685852},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴","boundary":[0.6957983374595642,0.510688841342926,0.7344537973403931,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.510688841342926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.510688841342926,0.6974790096282959,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6605042219161987,0.5118764638900757,0.6873949766159058,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مریستم","boundary":[0.6134454011917114,0.5130641460418701,0.6521008610725403,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5142517685890198},{"x":0.610084056854248,"y":0.5142517685890198},{"x":0.610084056854248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.5142517685890198,0.610084056854248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.5308788418769836,0.7344537973403931,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.5308788418769836,0.7193277478218079,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5308788418769836,0.6974790096282959,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6571428775787354,0.5308788418769836,0.6890756487846375,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شاخساره","boundary":[0.5966386795043945,0.5308788418769836,0.6453781723976135,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نابجا","boundary":[0.5647059082984924,0.5308788418769836,0.5915966629981995,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5439429879188538},{"x":0.561344563961029,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5320665240287781,0.5647059082984924,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.489311158657074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4975210380554199,0.48468646335601806,0.7411344695091248,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.5486935973167419,0.7378151416778564,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.6957983374595642,0.5498812198638916,0.7193277478218079,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5498812198638916,0.6974790096282959,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.6605042219161987,0.5498812198638916,0.6857143044471741,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5498812198638916},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.6369748115539551,0.5498812198638916,0.658823549747467,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5641329884529114},{"x":0.578151285648346,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سوماتیکی","boundary":[0.578151285648346,0.551068902015686,0.6285714507102966,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.551068902015686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.551068902015686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.551068902015686,0.5714285969734192,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.5688835978507996,0.7596638798713684,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.5688835978507996,0.7445378303527832,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6974790096282959,0.5688835978507996,0.7310924530029297,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6521008610725403,0.5688835978507996,0.6857143044471741,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزازدیادی","boundary":[0.5865546464920044,0.570071280002594,0.6420168280601501,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5613865804672241,0.5428812198638916,0.7646638798713684,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.5878859758377075,0.7361344695091248,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6021377444267273},{"x":0.707563042640686,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.5878859758377075,0.7193277478218079,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.5878859758377075,0.7042016983032227,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6571428775787354,0.5878859758377075,0.6890756487846375,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.589073657989502},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6021377444267273},{"x":0.610084056854248,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.610084056854248,0.589073657989502,0.6521008610725403,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5949580073356628,0.589073657989502,0.6000000238418579,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.589073657989502},{"x":0.5932773351669312,"y":0.589073657989502},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6033254265785217},{"x":0.561344563961029,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.561344563961029,0.589073657989502,0.5932773351669312,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.589073657989502},{"x":0.5546218752861023,"y":0.589073657989502},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.5327731370925903,0.589073657989502,0.5546218752861023,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.589073657989502},{"x":0.5327731370925903,"y":0.589073657989502},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5277311205863953,0.589073657989502,0.5327731370925903,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.5902612805366516,0.5260504484176636,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.6068883538246155,0.7361344695091248,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7109243869781494,0.6068883538246155,0.7176470756530762,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.6068883538246155,0.7008403539657593,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.6521008610725403,0.6068883538246155,0.6890756487846375,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشتهای","boundary":[0.5966386795043945,0.6068883538246155,0.6436975002288818,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سترون","boundary":[0.5512605309486389,0.6080760359764099,0.5865546464920044,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.6080760359764099,0.5428571701049805,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.5058823823928833,0.6080760359764099,0.5361344814300537,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.48571428656578064,0.6080760359764099,0.5008403658866882,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4739495813846588,0.6080760359764099,0.4789915978908539,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.6092636585235596,0.4739495813846588,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۴","boundary":[0.6957983374595642,0.6258907318115234,0.7361344695091248,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6258907318115234,0.6957983374595642,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.658823549747467,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.658823549747467,0.6258907318115234,0.6873949766159058,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6487395167350769,0.6258907318115234,0.6521008610725403,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرآوری","boundary":[0.6151260733604431,0.6258907318115234,0.6470588445663452,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.610084056854248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.610084056854248,"y":0.6401425004005432},{"x":0.605042040348053,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.605042040348053,0.6258907318115234,0.610084056854248,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5949580073356628,0.6270784139633179,0.5983193516731262,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6413301825523376},{"x":0.561344563961029,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.561344563961029,0.6270784139633179,0.5915966629981995,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5428571701049805,0.6270784139633179,0.5579832196235657,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5394958257675171,0.6270784139633179,0.5445378422737122,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6270784139633179,0.5378151535987854,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.646080732345581,0.7361344695091248,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.646080732345581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.646080732345581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.6957983374595642,0.646080732345581,0.7176470756530762,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.6974790096282959,"y":0.646080732345581},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.646080732345581,0.6974790096282959,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.646080732345581},{"x":0.6857143044471741,"y":0.646080732345581},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.6638655662536621,0.646080732345581,0.6857143044471741,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.646080732345581},{"x":0.6571428775787354,"y":0.646080732345581},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6603325605392456},{"x":0.63193279504776,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.63193279504776,0.646080732345581,0.6571428775787354,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.646080732345581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.646080732345581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخساره","boundary":[0.5764706134796143,0.646080732345581,0.6218487620353699,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.6472684144973755,0.5714285969734192,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5327731370925903,0.6472684144973755,0.5630252361297607,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.5142857432365417,0.6472684144973755,0.5310924649238586,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49747899174690247,0.6472684144973755,0.5025210380554199,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.4638655483722687,0.6472684144973755,0.4957983195781708,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6603325605392456},{"x":0.440336138010025,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.440336138010025,0.6472684144973755,0.4588235318660736,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6472684144973755},{"x":0.440336138010025,"y":0.6472684144973755},{"x":0.440336138010025,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43697479367256165,0.6472684144973755,0.440336138010025,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.6472684144973755,0.43361344933509827,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4252521049976349,0.5808859758377075,0.7428151416778564,0.6661448783874512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.665083110332489},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.665083110332489,0.7344537973403931,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.665083110332489},{"x":0.7193277478218079,"y":0.665083110332489},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.665083110332489,0.7193277478218079,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.665083110332489},{"x":0.702521026134491,"y":0.665083110332489},{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6941176652908325,0.665083110332489,0.702521026134491,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6638655662536621,0.665083110332489,0.6890756487846375,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6168067455291748,0.6662707924842834,0.6521008610725403,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.6662707924842834,0.6084033846855164,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگار","boundary":[0.5663865804672241,0.6662707924842834,0.5983193516731262,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5361344814300537,0.6662707924842834,0.5596638917922974,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5226891040802002,0.6662707924842834,0.5260504484176636,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6793349385261536},{"x":0.489075630903244,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.489075630903244,0.6662707924842834,0.5193277597427368,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.4588235318660736,0.6662707924842834,0.4789915978908539,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.6662707924842834,0.4571428596973419,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6674584150314331},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6674584150314331},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.6674584150314331,0.44873949885368347,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.6864607930183411,0.7596638798713684,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.6864607930183411,0.7428571581840515,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7176470756530762,0.6864607930183411,0.7310924530029297,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6773109436035156,0.6864607930183411,0.7092437148094177,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6386554837226868,0.6864607930183411,0.6689075827598572,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6016806960105896,0.6864607930183411,0.6285714507102966,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5865546464920044,0.6864607930183411,0.5949580073356628,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزازدیادی","boundary":[0.5260504484176636,0.6864607930183411,0.5815126299858093,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6864607930183411,0.5193277597427368,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.7042755484580994,0.7613445520401001,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.7042755484580994,0.7428571581840515,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7042755484580994},{"x":0.729411780834198,"y":0.7042755484580994},{"x":0.729411780834198,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7042016983032227,0.7042755484580994,0.729411780834198,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.7042755484580994,0.6957983374595642,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6369748115539551,0.7042755484580994,0.6789916157722473,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزازدیادی","boundary":[0.5731092691421509,0.7042755484580994,0.6302521228790283,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.7042755484580994,0.5680672526359558,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4420588266849518,0.6592707924842834,0.7663445520401001,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.735154390335083},{"x":0.7243697643280029,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.7232779264450073,0.7361344695091248,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7092437148094177,0.7232779264450073,0.7193277478218079,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073},{"x":0.702521026134491,"y":0.7232779264450073},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.7232779264450073,0.702521026134491,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.6554622054100037,0.7232779264450073,0.6890756487846375,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.724465548992157},{"x":0.6571428775787354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6470588445663452,0.724465548992157,0.6571428775787354,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6151260733604431,0.724465548992157,0.6403361558914185,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.724465548992157},{"x":0.6084033846855164,"y":0.724465548992157},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6033613681793213,0.724465548992157,0.6084033846855164,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.724465548992157},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هایپرهیدراسیون","boundary":[0.5176470875740051,0.724465548992157,0.6016806960105896,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7375296950340271},{"x":0.507563054561615,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.507563054561615,0.724465548992157,0.5126050710678101,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.7434679269790649,0.7344537973403931,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7092437148094177,0.7434679269790649,0.7193277478218079,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.7434679269790649,0.7042016983032227,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.6655462384223938,0.7434679269790649,0.6890756487846375,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6554622054100037,0.7434679269790649,0.6655462384223938,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6235294342041016,0.7434679269790649,0.6470588445663452,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسیداتیو","boundary":[0.5630252361297607,0.7434679269790649,0.6184874176979065,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7446556091308594},{"x":0.561344563961029,"y":0.7446556091308594},{"x":0.561344563961029,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.7446556091308594,0.561344563961029,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.7624703049659729,0.7361344695091248,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7767220735549927},{"x":0.707563042640686,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.7624703049659729,0.7193277478218079,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.7624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6907563209533691,0.7624703049659729,0.702521026134491,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7767220735549927},{"x":0.658823549747467,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.658823549747467,0.7624703049659729,0.6890756487846375,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729},{"x":0.653781533241272,"y":0.7624703049659729},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6302521228790283,0.7624703049659729,0.653781533241272,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.6168067455291748,0.7624703049659729,0.6268907785415649,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5899159908294678,0.7624703049659729,0.6134454011917114,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7636579275131226},{"x":0.583193302154541,"y":0.7636579275131226},{"x":0.583193302154541,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.5579832196235657,0.7636579275131226,0.583193302154541,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5411764979362488,0.7636579275131226,0.5478991866111755,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7779097557067871},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.49915966391563416,0.7636579275131226,0.5310924649238586,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.7636579275131226,0.4957983195781708,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.7814726829528809,0.7361344695091248,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7957244515419006},{"x":0.707563042640686,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.7814726829528809,0.7193277478218079,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.702521026134491,"y":0.7814726829528809},{"x":0.702521026134491,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6941176652908325,0.7814726829528809,0.702521026134491,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.6672269105911255,0.7814726829528809,0.6907563209533691,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7814726829528809},{"x":0.658823549747467,"y":0.7814726829528809},{"x":0.658823549747467,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوماکلونال","boundary":[0.6033613681793213,0.7814726829528809,0.658823549747467,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.7814726829528809,0.5983193516731262,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5495798587799072,0.7814726829528809,0.5899159908294678,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپی","boundary":[0.5260504484176636,0.7814726829528809,0.5411764979362488,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.4957983195781708,0.7814726829528809,0.5243697762489319,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.7814726829528809,0.48235294222831726,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7814726829528809},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7814726829528809},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4453781545162201,0.7814726829528809,0.47058823704719543,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7957244515419006},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.40504202246665955,0.7814726829528809,0.43865546584129333,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7957244515419006},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناجور","boundary":[0.3663865625858307,0.7814726829528809,0.3949579894542694,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7957244515419006},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7814726829528809,0.3663865625858307,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.724465548992157},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7957244515419006},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.717465548992157,0.7411344695091248,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6282660365104675,0.2369747906923294,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6212660365104675,0.2419747906923294,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6484560370445251,0.2386554628610611,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6414560370445251,0.2436554628610611,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6674584150314331,0.2369747906923294,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6604584150314331,0.2419747906923294,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6864607930183411,0.2386554628610611,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6794607930183411,0.2436554628610611,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.705463171005249,0.2369747906923294,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.698463171005249,0.2419747906923294,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.2386554628610611,"y":0.724465548992157},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.724465548992157,0.2386554628610611,0.7339667677879333]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.724465548992157},{"x":0.24201680719852448,"y":0.724465548992157},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.724465548992157,0.24201680719852448,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.24201680719852448,"y":0.724465548992157},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.717465548992157,0.24701680719852448,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7636579275131226,0.2386554628610611,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7566579275131226,0.2436554628610611,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.783847987651825,0.2369747906923294,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.776847987651825,0.2419747906923294,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.4924369752407074,0.8147268295288086,0.5193277597427368,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8077268295288086,0.5243277597427368,0.831228048324585],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/thRChLEjpqIbEvIP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/vRafpMNgpPJHlvGJ.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/lEBmYfiLvWcGcZPq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986753053945654,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.2369747906923294,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.2419747906923294,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.18646080791950226,0.7344537973403931,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.18646080791950226,0.7193277478218079,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6924369931221008,0.1876484602689743,0.702521026134491,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6621848940849304,0.1876484602689743,0.6873949766159058,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6218487620353699,0.18883609771728516,0.6487395167350769,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5882353186607361,0.18883609771728516,0.6134454011917114,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7478991746902466,0.20546318590641022,0.7596638798713684,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7344537973403931,0.20546318590641022,0.7445378303527832,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226},{"x":0.729411780834198,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6974790096282959,0.20665083825588226,0.7310924530029297,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6689075827598572,0.20783847570419312,0.6974790096282959,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.20783847570419312,0.6638655662536621,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.18183609771728515,0.7646638798713684,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21344538033008575,0.20783847570419312,0.2369747906923294,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2008384757041931,0.2419747906923294,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.23990498483181,0.7831932902336121,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.23990498483181},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181},{"x":0.75126051902771,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7428571581840515,0.23990498483181,0.75126051902771,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23990498483181},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانمندی","boundary":[0.6857143044471741,0.24109263718128204,0.7361344695091248,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.680672287940979,"y":0.24109263718128204},{"x":0.680672287940979,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6453781723976135,0.24109263718128204,0.680672287940979,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.23409263718128204,0.7881932902336121,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.24109263718128204,0.23025210201740265,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23409263718128204,0.23525210201740265,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.26128265261650085,0.7613445520401001,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7227311086654663,0.25428265261650085,0.7663445520401001,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.26128265261650085,0.2386554628610611,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25428265261650085,0.2436554628610611,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.27909737825393677,0.2386554628610611,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27209737825393676,0.2436554628610611,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.2369747906923294,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29228740859031677,0.2419747906923294,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.31828978657722473,0.2386554628610611,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.31828978657722473,0.24537815153598785,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3112897865772247,0.25037815153598786,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.33847981691360474,0.2386554628610611,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.33847981691360474,0.24537815153598785,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33147981691360473,0.25037815153598786,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3574821949005127,0.2369747906923294,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3504821949005127,0.2419747906923294,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.37648457288742065,0.2369747906923294,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36948457288742065,0.2419747906923294,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3954869210720062,0.2386554628610611,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3884869210720062,0.2436554628610611,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4074892990589142,0.2436554628610611,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.2386554628610611,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.2436554628610611,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4548693597316742,0.2386554628610611,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4478693597316742,0.2436554628610611,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.75126051902771,0.27909737825393677,0.7579832077026367,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.27909737825393677,0.7428571581840515,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7008403539657593,0.27909737825393677,0.7277311086654663,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6705882549285889,0.27909737825393677,0.6907563209533691,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.27909737825393677,0.6621848940849304,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.6218487620353699,0.27909737825393677,0.6453781723976135,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.5915966629981995,0.27909737825393677,0.6117647290229797,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5848739743232727,0.27909737825393677,0.5899159908294678,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخساره","boundary":[0.5310924649238586,0.27909737825393677,0.5798319578170776,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.2992874085903168,0.7344537973403931,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6957983374595642,0.2992874085903168,0.7193277478218079,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.2992874085903168,0.6974790096282959,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6571428775787354,0.2992874085903168,0.6907563209533691,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6218487620353699,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6218487620353699,0.2992874085903168,0.6470588445663452,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32897862792015076},{"x":0.702521026134491,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.702521026134491,0.3171021342277527,0.7126050591468811,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6890756487846375,0.31828978657722473,0.6924369931221008,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسین","boundary":[0.6470588445663452,0.3194774389266968,0.6840336322784424,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.3194774389266968,0.6436975002288818,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5260924649238586,0.27209737825393676,0.7629832077026367,0.33835393261909485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.702521026134491,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.702521026134491,0.33847981691360474,0.7126050591468811,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6974790096282959,0.33847981691360474,0.7008403539657593,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیتوکینین","boundary":[0.6302521228790283,0.33847981691360474,0.6907563209533691,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.33847981691360474,0.6252101063728333,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7058823704719543,0.3574821949005127,0.7142857313156128,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3574821949005127},{"x":0.702521026134491,"y":0.3574821949005127},{"x":0.702521026134491,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6991596817970276,0.3574821949005127,0.702521026134491,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جیبرلین","boundary":[0.6504201889038086,0.35629454255104065,0.6924369931221008,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.35629454255104065,0.6453781723976135,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.35629454255104065,0.6352941393852234,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.7092437148094177,0.37648457288742065,0.7142857313156128,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38836103677749634},{"x":0.702521026134491,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.702521026134491,0.37648457288742065,0.7058823704719543,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"اتیلن","boundary":[0.6722689270973206,0.37648457288742065,0.6991596817970276,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.37648457288742065,0.6672269105911255,0.38836103677749634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ps","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6202101063728332,0.33147981691360473,0.7192857313156128,0.39536103677749634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.707563042640686,0.39429929852485657,0.7126050591468811,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.39429929852485657,0.6991596817970276,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6655462384223938,0.39429929852485657,0.6907563209533691,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6386554837226868,0.3954869210720062,0.6605042219161987,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.4144892990589142,0.7344537973403931,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.4144892990589142,0.7193277478218079,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41567695140838623},{"x":0.702521026134491,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6941176652908325,0.41567695140838623,0.7042016983032227,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ژنوتیپ","boundary":[0.653781533241272,0.4168646037578583,0.6907563209533691,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.4323040246963501,0.7361344695091248,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6957983374595642,0.43349167704582214,0.7193277478218079,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.43349167704582214,0.6974790096282959,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزنمونه","boundary":[0.6453781723976135,0.43586698174476624,0.6890756487846375,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6336554837226868,0.3884869210720062,0.7411344695091248,0.4523681707382202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4679335057735443},{"x":0.707563042640686,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.707563042640686,0.4548693597316742,0.7126050591468811,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4548693597316742},{"x":0.702521026134491,"y":0.4548693597316742},{"x":0.702521026134491,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6823529601097107,0.4548693597316742,0.702521026134491,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.6420168280601501,0.4548693597316742,0.6756302714347839,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46674585342407227},{"x":0.63193279504776,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.4548693597316742,0.6352941393852234,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6067227125167847,0.45368170738220215,0.6252101063728333,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46674585342407227},{"x":0.578151285648346,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندام","boundary":[0.578151285648346,0.45368170738220215,0.6000000238418579,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-تمایز","boundary":[0.6789916157722473,0.47387173771858215,0.7126050591468811,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6504201889038086,0.47387173771858215,0.6739495992660522,0.4857482314109802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5731512856483459,0.44668170738220214,0.7176050591468811,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.489311158657074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.489311158657074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5035629272460938},{"x":0.707563042640686,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7058823704719543,0.489311158657074,0.7126050591468811,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.489311158657074},{"x":0.7008403539657593,"y":0.489311158657074},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6773109436035156,0.489311158657074,0.7008403539657593,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.490498811006546},{"x":0.6705882549285889,"y":0.489311158657074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطبیت","boundary":[0.63193279504776,0.490498811006546,0.6722689270973206,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.490498811006546},{"x":0.6285714507102966,"y":0.490498811006546},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.490498811006546,0.6285714507102966,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7478991746902466,0.510688841342926,0.7596638798713684,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.510688841342926,0.7428571581840515,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.510688841342926},{"x":0.7310924530029297,"y":0.510688841342926},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.6957983374595642,0.510688841342926,0.7310924530029297,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6386554837226868,0.510688841342926,0.6840336322784424,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.510688841342926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.510688841342926,0.6285714507102966,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.510688841342926},{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراصوتی","boundary":[0.5798319578170776,0.510688841342926,0.6168067455291748,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.510688841342926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.510688841342926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایزیابی","boundary":[0.5210084319114685,0.510688841342926,0.5680672526359558,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.510688841342926},{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخساره","boundary":[0.4638655483722687,0.510688841342926,0.5109243988990784,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5118764638900757},{"x":0.462184876203537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.462184876203537,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.5118764638900757,0.462184876203537,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.529691219329834},{"x":0.7579832077026367,"y":0.529691219329834},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.75126051902771,0.529691219329834,0.7579832077026367,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.529691219329834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.529691219329834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7310924530029297,0.529691219329834,0.7428571581840515,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.529691219329834},{"x":0.7277311086654663,"y":0.529691219329834},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.7008403539657593,0.529691219329834,0.7277311086654663,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.529691219329834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.529691219329834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6739495992660522,0.529691219329834,0.6924369931221008,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6386554837226868,0.5308788418769836,0.6689075827598572,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نازک","boundary":[0.6067227125167847,0.5308788418769836,0.6285714507102966,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5915966629981995,0.5308788418769836,0.5966386795043945,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"TCL","boundary":[0.5579832196235657,0.5308788418769836,0.5865546464920044,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5546218752861023,0.5308788418769836,0.5596638917922974,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.5308788418769836,0.5529412031173706,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.5498812198638916,0.7596638798713684,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.551068902015686},{"x":0.7428571581840515,"y":0.551068902015686},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.551068902015686,0.7428571581840515,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686},{"x":0.7310924530029297,"y":0.551068902015686},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5629453659057617},{"x":0.707563042640686,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.707563042640686,0.551068902015686,0.7310924530029297,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.6689075827598572,0.551068902015686,0.7042016983032227,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.551068902015686},{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شاخسارهها","boundary":[0.6000000238418579,0.551068902015686,0.6571428775787354,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.551068902015686},{"x":0.5966386795043945,"y":0.551068902015686},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.551068902015686,0.5966386795043945,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.5688835978507996,0.7596638798713684,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7327731251716614,0.5688835978507996,0.7428571581840515,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5688835978507996},{"x":0.729411780834198,"y":0.5688835978507996},{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.707563042640686,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"القای","boundary":[0.707563042640686,0.5688835978507996,0.729411780834198,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.6689075827598572,0.5688835978507996,0.6974790096282959,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندام","boundary":[0.6403361558914185,0.570071280002594,0.6655462384223938,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.6218487620353699,0.570071280002594,0.6386554837226868,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5831353664398193},{"x":0.610084056854248,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.570071280002594,0.6134454011917114,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.5878859758377075,0.7344537973403931,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7109243869781494,0.5878859758377075,0.7176470756530762,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.702521026134491,"y":0.5878859758377075},{"x":0.702521026134491,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.5878859758377075,0.702521026134491,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.589073657989502},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندام","boundary":[0.6655462384223938,0.589073657989502,0.6924369931221008,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.589073657989502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.589073657989502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.6453781723976135,0.589073657989502,0.6638655662536621,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.490498811006546},{"x":0.7596638798713684,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.483498811006546,0.7663445520401001,0.6091377444267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7008403539657593,0.6068883538246155,0.7126050591468811,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6890756487846375,0.6068883538246155,0.6924369931221008,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمایززدایی","boundary":[0.6268907785415649,0.6068883538246155,0.6840336322784424,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.6080760359764099,0.6218487620353699,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.702521026134491,0.6282660365104675,0.7126050591468811,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.6282660365104675,0.6991596817970276,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"القا","boundary":[0.6756302714347839,0.6282660365104675,0.6890756487846375,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"ar","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6134874176979065,0.5998883538246155,0.7176050591468811,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7058823704719543,0.6472684144973755,0.7126050591468811,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6472684144973755},{"x":0.702521026134491,"y":0.6472684144973755},{"x":0.702521026134491,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6991596817970276,0.6472684144973755,0.702521026134491,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمایزیابی","boundary":[0.6453781723976135,0.6472684144973755,0.6941176652908325,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.6472684144973755,0.6403361558914185,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.665083110332489},{"x":0.7579832077026367,"y":0.665083110332489},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.75126051902771,0.665083110332489,0.7579832077026367,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489},{"x":0.7428571581840515,"y":0.665083110332489},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.665083110332489,0.7428571581840515,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7310924530029297,"y":0.665083110332489},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6991596817970276,0.6662707924842834,0.7310924530029297,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6689075827598572,0.6662707924842834,0.6957983374595642,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.6674584150314331,0.6655462384223938,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6472684144973755},{"x":0.756302535533905,"y":0.646080732345581},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6353361558914185,0.6402684144973755,0.7629832077026367,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.47387173771858215,0.2386554628610611,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46687173771858215,0.2436554628610611,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.4928741157054901,0.2386554628610611,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.4928741157054901,0.24537815153598785,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4858741157054901,0.25037815153598786,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5118764638900757,0.2369747906923294,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5048764638900757,0.2419747906923294,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.54038006067276},{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5320665240287781,0.2369747906923294,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.54038006067276},{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5250665240287781,0.2419747906923294,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.551068902015686,0.23529411852359772,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.544068902015686,0.24029411852359772,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5712589025497437,0.2386554628610611,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5642589025497436,0.2436554628610611,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.2369747906923294,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5832612805366516,0.2419747906923294,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6092636585235596,0.2386554628610611,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6022636585235596,0.2436554628610611,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6282660365104675,0.2369747906923294,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6212660365104675,0.2419747906923294,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6472684144973755,0.2369747906923294,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6402684144973755,0.2419747906923294,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6662707924842834,0.2369747906923294,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6592707924842834,0.2419747906923294,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.6995249390602112,0.7831932902336121,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7428571581840515,0.6995249390602112,0.7495798468589783,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشتهای","boundary":[0.6840336322784424,0.6995249390602112,0.7378151416778564,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالوس","boundary":[0.6436975002288818,0.7007125616073608,0.6789916157722473,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.7007125616073608,0.6369748115539551,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعلیقی","boundary":[0.5899159908294678,0.7007125616073608,0.6268907785415649,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7007125616073608},{"x":0.583193302154541,"y":0.7007125616073608},{"x":0.583193302154541,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5529412031173706,0.7007125616073608,0.583193302154541,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5479412031173706,0.6925249390602112,0.7881932902336121,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7019002437591553,0.23529411852359772,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6949002437591553,0.24029411852359772,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.7209026217460632,0.7613445520401001,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7227311086654663,0.7139026217460632,0.7663445520401001,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7197149395942688,0.23529411852359772,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7127149395942688,0.24029411852359772,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7387173175811768,0.2369747906923294,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7317173175811768,0.2419747906923294,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7577196955680847,0.2369747906923294,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7507196955680847,0.2419747906923294,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7494061589241028},{"x":0.75126051902771,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7495798468589783,0.7375296950340271,0.7596638798713684,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.7375296950340271,0.7428571581840515,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7505938410758972},{"x":0.680672287940979,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشتهای","boundary":[0.6789916157722473,0.7375296950340271,0.7277311086654663,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالوس","boundary":[0.6420168280601501,0.7387173175811768,0.6689075827598572,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7495798468589783,0.7565320730209351,0.7579832077026367,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.7565320730209351,0.7428571581840515,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.7008403539657593,0.7565320730209351,0.7277311086654663,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.7577196955680847,0.6974790096282959,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعلیقی","boundary":[0.6386554837226868,0.7577196955680847,0.6705882549285889,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7589073777198792,0.6302521228790283,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6218907785415649,0.7317173175811768,0.7646638798713684,0.7765962190628052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7394958138465881,"y":0.775534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.786223292350769},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۶.","boundary":[0.7042016983032227,0.7767220735549927,0.7411764860153198,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7767220735549927},{"x":0.702521026134491,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769},{"x":0.6941176652908325,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.7767220735549927,0.7042016983032227,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6605042219161987,0.7779097557067871,0.6890756487846375,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.653781533241272,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6268907785415649,0.7779097557067871,0.653781533241272,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.7790973782539368,0.6252101063728333,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7142857313156128,0.794536828994751,0.7361344695091248,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.794536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.794536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.794536828994751,0.7126050591468811,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.794536828994751},{"x":0.7042016983032227,"y":0.794536828994751},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6957983374595642,0.794536828994751,0.7042016983032227,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6890756487846375,"y":0.794536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6621848940849304,0.7957244515419006,0.6890756487846375,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7957244515419006},{"x":0.658823549747467,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.7957244515419006,0.658823549747467,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5915966629981995,0.7969121336936951,0.6285714507102966,0.8087885975837708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.775534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5849159908294678,0.7720973782539368,0.7461764860153198,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2369747906923294,"y":0.786223292350769},{"x":0.21680672466754913,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7779097557067871,0.2369747906923294,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2369747906923294,"y":0.786223292350769},{"x":0.21680672466754913,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7709097557067871,0.2419747906923294,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7969121336936951,0.23529411852359772,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7899121336936951,0.24029411852359772,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هشت","boundary":[0.4907563030719757,0.8182897567749023,0.5226891040802002,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8112897567749023,0.5276891040802002,0.8324156708717346],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/NyrxPTPjXFyaItvf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/ilJgBrCtIXejWdYE.jpg","blurred":"/storage/books/f0368eafa1ee1c07/pages/ZaiDCAfVXLodLxgA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986753053945654,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.2386554628610611,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.2436554628610611,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.20783847570419312,0.2386554628610611,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2008384757041931,0.2436554628610611,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.22684085369110107,0.2369747906923294,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21984085369110107,0.2419747906923294,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21680672466754913,0.24703088402748108,0.2386554628610611,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24003088402748107,0.2436554628610611,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.26603326201438904,0.2386554628610611,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.264845609664917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.264845609664917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.264845609664917,0.24369747936725616,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24369747936725616,"y":0.264845609664917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25903326201438903,0.24869747936725617,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.28622329235076904,0.2386554628610611,0.294536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.28622329235076904,0.24201680719852448,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27922329235076904,0.24701680719852448,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.3052256405353546,0.2386554628610611,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.3052256405353546,0.24537815153598785,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary&q