همبستگی‌های ژیوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها همبستگی‌های ژیوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها

توضیحات

طراحی ایمن سازه‌های ژیوتکنیکی، مستلزم دسترسی به پارامترها و اطلاعات کافی دربارۀ خاک ‌ها و سنگ‌هاست. از طرفی با توجه به ماهیت طبیعی خاک و سنگ، مسایل ژیوتکنیکی با برخی عدم‌قطعیت‌هایی ازجمله تغییرپذیری طبیعی و نیز عدم قطعیت دانش روبه‌روست و از همین‌رو، مهندسان طراح را ناچار به استفاده از آزمایش ‌ها و مطالعات ژیوتکنیکی کافی می‌کند. ازسوی‌دیگر، با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن آزمایش‌های ژیوتکنیکی و نیز با توجه به اینکه هر آزمایش ژیوتکنیکی الزاماً تمامی پارامترهای مورد نیاز برای طراحی را فراهم نمی‌کند، مهندسان طراح به دنبال یک پل ارتباطی میان پارامترهای موجود (حاصل از آزمایش) و پارامترهای مطلوب هستند. این پل ارتباطی در حقیقت همان روابط همبستگی است که طیِ سال‌های گذشته، بسیاری از محققان در پی کشف و ارایه آن بوده‌اند. نویسندگانِ کتاب کوشیده‌اند روابط یادشده را از میان انبوه آثار و مقالات گوناگون گردآوری کنند. در ترجمۀ این اثر، تلاش مترجمان بر این بوده است که ضمن رعایت امانت‌داری، متنی شیوا و رسا ارایه کنند و اندک اشتباهات موجود در نسخۀ لاتین، ازطریقِ مکاتبه با نویسندگان، در ترجمه اصلاح گردد و با بررسی آثار ترجمه‌شدۀ موجود درزمینۀ ژیوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، معادل ‌‌های فارسی تاجایی‌که به صحت علمیِ کار لطمه‌ای وارد نشود، منطبق بر زبان فنی رایج باشند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797889","title":"همبستگی‌های ژیوتکنیکی برای خاک‌ها و سنگ‌ها","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f1811b267e3853e3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f1811b267e3853e3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f1811b267e3853e3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f1811b267e3853e3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f1811b267e3853e3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-496-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["طراحی ایمن سازه‌های ژیوتکنیکی، مستلزم دسترسی به پارامترها و اطلاعات کافی دربارۀ خاک ‌ها و سنگ‌هاست. از طرفی با توجه به ماهیت طبیعی خاک و سنگ، مسایل ژیوتکنیکی با برخی عدم‌قطعیت‌هایی ازجمله تغییرپذیری طبیعی و نیز عدم قطعیت دانش روبه‌روست و از همین‌رو، مهندسان طراح را ناچار به استفاده از آزمایش ‌ها و مطالعات ژیوتکنیکی کافی می‌کند. ازسوی‌دیگر، با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن آزمایش‌های ژیوتکنیکی و نیز با توجه به اینکه هر آزمایش ژیوتکنیکی الزاماً تمامی پارامترهای مورد نیاز برای طراحی را فراهم نمی‌کند، مهندسان طراح به دنبال یک پل ارتباطی میان پارامترهای موجود (حاصل از آزمایش) و پارامترهای مطلوب هستند. این پل ارتباطی در حقیقت همان روابط همبستگی است که طیِ سال‌های گذشته، بسیاری از محققان در پی کشف و ارایه آن بوده‌اند. نویسندگانِ کتاب کوشیده‌اند روابط یادشده را از میان انبوه آثار و مقالات گوناگون گردآوری کنند. در ترجمۀ این اثر، تلاش مترجمان بر این بوده است که ضمن رعایت امانت‌داری، متنی شیوا و رسا ارایه کنند و اندک اشتباهات موجود در نسخۀ لاتین، ازطریقِ مکاتبه با نویسندگان، در ترجمه اصلاح گردد و با بررسی آثار ترجمه‌شدۀ موجود درزمینۀ ژیوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، معادل ‌‌های فارسی تاجایی‌که به صحت علمیِ کار لطمه‌ای وارد نشود، منطبق بر زبان فنی رایج باشند.",""],"pages_count":"1","keywords":"ژیوتکنیک / ژیو تکنیک","token":"f1811b267e3853e3","created_at":"2021-09-10 15:00:35","updated_at":"2022-08-30 10:45:42","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 15:20:28","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920850","title":"کریستین شرودر","firstname":"کریستین","lastname":"شرودر","token":"de4d23c3246776e2","created_at":"2021-09-10 03:04:36","updated_at":"2021-09-10 03:04:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920851","title":"ژان-کلود وربروگ","firstname":"ژان-کلود","lastname":"وربروگ","token":"f636b25c35940520","created_at":"2021-09-10 03:04:37","updated_at":"2021-09-10 03:04:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920853","title":"مهندس سیدعلیرضا اسمعیلی","firstname":"مهندس سیدعلیرضا","lastname":"اسمعیلی","token":"225b2a0bb0741422","created_at":"2021-09-10 03:04:37","updated_at":"2021-09-10 03:04:37","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920906","title":"دکتر علی نورزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"نورزاد","token":"afd10121b3181b52","created_at":"2021-09-10 15:00:28","updated_at":"2021-09-10 15:00:28","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920850","title":"کریستین شرودر","firstname":"کریستین","lastname":"شرودر","token":"de4d23c3246776e2","created_at":"2021-09-10 03:04:36","updated_at":"2021-09-10 03:04:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920851","title":"ژان-کلود وربروگ","firstname":"ژان-کلود","lastname":"وربروگ","token":"f636b25c35940520","created_at":"2021-09-10 03:04:37","updated_at":"2021-09-10 03:04:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920853","title":"مهندس سیدعلیرضا اسمعیلی","firstname":"مهندس سیدعلیرضا","lastname":"اسمعیلی","token":"225b2a0bb0741422","created_at":"2021-09-10 03:04:37","updated_at":"2021-09-10 03:04:37","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920906","title":"دکتر علی نورزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"نورزاد","token":"afd10121b3181b52","created_at":"2021-09-10 15:00:28","updated_at":"2021-09-10 15:00:28","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786542","file":"613b33cc2ea3c2.21908217.pdf","book_id":"3797889","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:00:36","updated_at":"2022-08-30 10:45:42","process_started_at":"2021-09-10 15:00:44","process_done_at":"2021-09-10 15:00:52","process_failed_at":null,"pages_count":"244","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"60f2232bea26ac7ec7458f3b467e65dcc0676211e18b93749ab0cbcebfd027930cf3f0a36d2ec4e4dc4f95d8ab3c7e60fb678dd84c67920a77419aa728265a1b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[],"titleLink":"%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"38000","urlify":"%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"کریستین شرودر, ژان-کلود وربروگ, مهندس سیدعلیرضا اسمعیلی, دکتر علی نورزاد","tocStr":"","url":"/preview/f1811b267e3853e3/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":244,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f1811b267e3853e3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/ISOGRfWgvarbWxtt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/rXfbEurGRxKmkJGQ.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/eiKwCamWSEiBiKfZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005847751012369364,0.00023203366987770434,0.9989041027822414,0.9994897544375498]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5008403658866882,0.20570749044418335,0.5361344814300537,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20570749044418335},{"x":0.489075630903244,"y":0.2544589638710022},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"آزمایم","boundary":[0.4252100884914398,0.20214031636714935,0.489075630903244,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.4202100884914398,0.19514031636714935,0.5411344814300537,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5327731370925903,0.33888229727745056,0.6470588445663452,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.33888229727745056},{"x":0.529411792755127,"y":0.33888229727745056},{"x":0.529411792755127,"y":0.3638525605201721},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48571428656578064,0.33888229727745056,0.529411792755127,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیکی","boundary":[0.3529411852359772,0.33888229727745056,0.4756302535533905,0.3638525605201721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.33188229727745056,0.6520588445663452,0.3708525605201721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5798319578170776,0.39595720171928406,0.6268907785415649,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاکها","boundary":[0.4924369752407074,0.3947681188583374,0.5680672526359558,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41973841190338135},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.3947681188583374,0.48067227005958557,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41973841190338135},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.4000000059604645,0.39357906579971313,0.4605042040348053,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3947681188583374},{"x":0.3949579894542694,"y":0.41973841190338135},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.37478992342948914,0.39357906579971313,0.3949579894542694,0.41973841190338135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4221165180206299},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36978992342948913,0.38657906579971313,0.631890778541565,0.4291165180206299],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/pahRFEWozzTQAstz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/ROcZHzirecuamiZb.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/bzmkvkvHbHomaDLi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/EGZdVNoAypxkmRau-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/cGPqMOvcrUYwujjM.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/uIklcqebWgEdNIxk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005847751012369364,0.0002998991746823087,0.9989041027822414,0.9990217650608558]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5327731370925903,0.25921520590782166,0.6470588445663452,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25921520590782166},{"x":0.529411792755127,"y":0.25921520590782166},{"x":0.529411792755127,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48571428656578064,0.25921520590782166,0.529411792755127,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیکی","boundary":[0.3529411852359772,0.25921520590782166,0.4756302535533905,0.28537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.25221520590782165,0.6520588445663452,0.2923745520114899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5798319578170776,0.31629014015197754,0.6268907785415649,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاکها","boundary":[0.4924369752407074,0.3151010572910309,0.5680672526359558,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3151010572910309},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3151010572910309},{"x":0.48067227005958557,"y":0.34007135033607483},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.3151010572910309,0.48067227005958557,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3151010572910309},{"x":0.462184876203537,"y":0.34007135033607483},{"x":0.413445383310318,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.4151260554790497,0.3139120042324066,0.462184876203537,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3139120042324066},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3139120042324066},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33888229727745056},{"x":0.37142857909202576,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.37310925126075745,0.3139120042324066,0.39159664511680603,0.33888229727745056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34244945645332336},{"x":0.37142857909202576,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36810925126075744,0.3069120042324066,0.631890778541565,0.34944945645332337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4019024968147278},{"x":0.583193302154541,"y":0.4019024968147278},{"x":0.583193302154541,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.5394958257675171,0.4019024968147278,0.583193302154541,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4019024968147278},{"x":0.534453809261322,"y":0.4019024968147278},{"x":0.534453809261322,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلود","boundary":[0.4941176474094391,0.4019024968147278,0.534453809261322,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4019024968147278},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4019024968147278},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4221165180206299},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وربروگ","boundary":[0.41848739981651306,0.4019024968147278,0.48571428656578064,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.4924369752407074,0.43281808495521545,0.5747899413108826,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.43281808495521545},{"x":0.48235294222831726,"y":0.43281808495521545},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرودر","boundary":[0.4252100884914398,0.43281808495521545,0.48235294222831726,0.4518430531024933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4019024968147278},{"x":0.583193302154541,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4518430531024933},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41348739981651306,0.3949024968147278,0.5865126299858093,0.4588430531024933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4756302535533905,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.5434007048606873,0.5193277597427368,0.5588585138320923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4756302535533905,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4723109257221222,0.5364007048606872,0.5243277597427368,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.571938157081604},{"x":0.5596638917922974,"y":0.571938157081604},{"x":0.5596638917922974,"y":0.587395966053009},{"x":0.5260504484176636,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5260504484176636,0.571938157081604,0.5596638917922974,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.571938157081604},{"x":0.5193277597427368,"y":0.571938157081604},{"x":0.5193277597427368,"y":0.587395966053009},{"x":0.4907563030719757,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4907563030719757,0.571938157081604,0.5193277597427368,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.571938157081604},{"x":0.48235294222831726,"y":0.571938157081604},{"x":0.48235294222831726,"y":0.587395966053009},{"x":0.440336138010025,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.440336138010025,0.571938157081604,0.48235294222831726,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.571938157081604},{"x":0.5596638917922974,"y":0.571938157081604},{"x":0.5596638917922974,"y":0.587395966053009},{"x":0.440336138010025,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.435336138010025,0.564938157081604,0.5646638917922974,0.594395966053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدعلیرضا","boundary":[0.4924369752407074,0.6004756093025208,0.5764706134796143,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6004756093025208},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6004756093025208},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6159334182739258},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسمعیلی","boundary":[0.42352941632270813,0.6004756093025208,0.48571428656578064,0.6159334182739258]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6159334182739258},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4185294163227081,0.5934756093025207,0.5814706134796143,0.6229334182739258],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7728894352912903},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45210084319114685,0.7384066581726074,0.5411764979362488,0.7728894352912903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7728894352912903},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.3700000047683716,"boundary":[0.44710084319114685,0.7314066581726074,0.5461764979362488,0.7798894352912903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7883471846580505},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"هنی","boundary":[0.4571428596973419,0.7740784883499146,0.5260504484176636,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7883471846580505},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.7670784883499145,0.5310504484176636,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7847800254821777,0.5159664154052734,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.785969078540802},{"x":0.489075630903244,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7919144034385681},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.785969078540802,0.4907563030719757,0.7919144034385681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.785969078540802},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7907253503799438},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.47735294222831726,0.778969078540802,0.5209664154052734,0.7977253503799439],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5176470875740051,"y":0.815695583820343},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4789915978908539,0.8038049936294556,0.5176470875740051,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5176470875740051,"y":0.815695583820343},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7968049936294556,0.5226470875740051,0.822695583820343],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/vwCzdRDvODmSWZBX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/oxeHOsxdxuaEelCk.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/diUGUexRFibVBQpC.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.0001966870347044556,0.9986866040309939,0.9990373175498564]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"واشا","boundary":[0.4773109257221222,0.17241379618644714,0.5310924649238586,0.2068965584039688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.16541379618644714,0.5360924649238586,0.21389655840396882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":"ته","boundary":[0.5109243988990784,0.2009512484073639,0.5277311205863953,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.19395124840736389,0.5327311205863953,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"هشی","boundary":[0.46554622054100037,0.20927467942237854,0.5210084319114685,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.20227467942237853,0.5260084319114685,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.217598095536232},{"x":0.5176470875740051,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.217598095536232,0.5193277597427368,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.217598095536232},{"x":0.5176470875740051,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.210598095536232,0.5243277597427368,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶۵","boundary":[0.48739495873451233,0.23543401062488556,0.5109243988990784,0.243757426738739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.22843401062488555,0.5159243988990784,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.24970273673534393,0.6201680898666382,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.24970273673534393,0.5899159908294678,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.24970273673534393,0.5579832196235657,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.24970273673534393,0.5478991866111755,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.24970273673534393,0.4957983195781708,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24970273673534393},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24970273673534393},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2639714479446411},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.24970273673534393,0.45042017102241516,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.24970273673534393,0.4151260554790497,0.2639714479446411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24270273673534393,0.6251680898666382,0.2721605308055878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29250892996788025},{"x":0.653781533241272,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همبستگیهای","boundary":[0.653781533241272,0.2782402038574219,0.7344537973403931,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیکی","boundary":[0.5899159908294678,0.2782402038574219,0.6487395167350769,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5848739743232727,"y":0.29250892996788025},{"x":0.561344563961029,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.561344563961029,0.2782402038574219,0.5848739743232727,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2782402038574219},{"x":0.556302547454834,"y":0.2782402038574219},{"x":0.556302547454834,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاکها","boundary":[0.5193277597427368,0.2782402038574219,0.556302547454834,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5109243988990784,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5058823823928833,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.2782402038574219,0.5109243988990784,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4605042040348053,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"سنگها","boundary":[0.4605042040348053,0.2782402038574219,0.5008403658866882,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4571428596973419,"y":0.29250892996788025},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.45546218752861023,0.2782402038574219,0.4571428596973419,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45042017102241516,"y":0.29250892996788025},{"x":0.43361344933509827,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.43361344933509827,0.2782402038574219,0.45042017102241516,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4319327771663666,"y":0.29250892996788025},{"x":0.40672269463539124,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلود","boundary":[0.40672269463539124,0.2782402038574219,0.4319327771663666,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4000000059604645,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وربروگ","boundary":[0.3680672347545624,0.2782402038574219,0.4000000059604645,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3613445460796356,"y":0.29250892996788025},{"x":0.35798320174217224,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35798320174217224,0.2782402038574219,0.3613445460796356,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2782402038574219},{"x":0.3529411852359772,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3042016923427582,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.3042016923427582,0.2782402038574219,0.3529411852359772,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2782402038574219},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2782402038574219},{"x":0.2991596758365631,"y":0.29250892996788025},{"x":0.267226904630661,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرودر","boundary":[0.267226904630661,0.2782402038574219,0.2991596758365631,0.29250892996788025]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29250892996788025},{"x":0.267226904630661,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.262226904630661,0.27124020385742187,0.7394537973403931,0.29950892996788026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5932773351669312,0.2948870360851288,0.6285714507102966,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5630252361297607,0.2948870360851288,0.5882353186607361,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2948870360851288},{"x":0.556302547454834,"y":0.2948870360851288},{"x":0.556302547454834,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5361344814300537,0.2948870360851288,0.556302547454834,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.5008403658866882,0.2948870360851288,0.5310924649238586,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.2948870360851288,0.4941176474094391,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2948870360851288},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2948870360851288},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3079667091369629},{"x":0.462184876203537,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.462184876203537,0.2948870360851288,0.48403361439704895,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3079667091369629},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.42352941632270813,0.2948870360851288,0.4588235318660736,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2948870360851288},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2948870360851288},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3079667091369629},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسمعیلی","boundary":[0.37142857909202576,0.2948870360851288,0.41680672764778137,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3079667091369629},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36642857909202575,0.2878870360851288,0.6335714507102966,0.3149667091369629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jean","boundary":[0.2218487411737442,0.3174791932106018,0.24369747936725616,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24873949587345123,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.24873949587345123,0.3174791932106018,0.2504201829433441,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29075631499290466,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Claude","boundary":[0.2537815272808075,0.3174791932106018,0.29075631499290466,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3174791932106018},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3174791932106018},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32936978340148926},{"x":0.29579833149909973,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Verbrugge","boundary":[0.29579833149909973,0.3174791932106018,0.35630252957344055,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3613445460796356,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3613445460796356,0.3174791932106018,0.3815126121044159,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3174791932106018},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3174791932106018},{"x":0.43697479367256165,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3848739564418793,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Christian","boundary":[0.3848739564418793,0.3174791932106018,0.43697479367256165,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3174791932106018},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3174791932106018},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4420168101787567,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Schroeder","boundary":[0.4420168101787567,0.3174791932106018,0.49915966391563416,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32936978340148926},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.49915966391563416,0.3174791932106018,0.5025210380554199,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3174791932106018},{"x":0.583193302154541,"y":0.3174791932106018},{"x":0.583193302154541,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Geotechnical","boundary":[0.5058823823928833,0.3174791932106018,0.583193302154541,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3174791932106018},{"x":0.658823549747467,"y":0.3174791932106018},{"x":0.658823549747467,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Correlations","boundary":[0.5882353186607361,0.3174791932106018,0.658823549747467,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.6638655662536621,0.3174791932106018,0.6789916157722473,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Soils","boundary":[0.6823529601097107,0.3174791932106018,0.7092437148094177,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7142857313156128,0.3174791932106018,0.7361344695091248,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7394958138465881,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rocks","boundary":[0.7394958138465881,0.3174791932106018,0.7747899293899536,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7764706015586853,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7747899293899536,0.3174791932106018,0.7764706015586853,0.32936978340148926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7764706015586853,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2168487411737442,0.3104791932106018,0.7814706015586853,0.33636978340148926],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4470588266849518,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34007135033607483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"John","boundary":[0.41848739981651306,0.32936978340148926,0.4470588266849518,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.32936978340148926},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32936978340148926},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34007135033607483},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Wiley","boundary":[0.45210084319114685,0.32936978340148926,0.48739495873451233,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4924369752407074,0.32936978340148926,0.5025210380554199,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34007135033607483},{"x":0.507563054561615,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"Sons","boundary":[0.507563054561615,0.32936978340148926,0.5361344814300537,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5378151535987854,0.32936978340148926,0.5394958257675171,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2018","boundary":[0.5445378422737122,0.32936978340148926,0.5731092691421509,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.32936978340148926,0.5764706134796143,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.328180730342865},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3412604033946991},{"x":0.41848739981651306,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41348739981651306,0.321180730342865,0.5814706134796143,0.3482604033946991],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.35671818256378174,0.5983193516731262,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.35671818256378174,0.5630252361297607,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3709869086742401},{"x":0.534453809261322,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.35671818256378174,0.5378151535987854,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.35671818256378174,0.5277311205863953,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3709869086742401},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.35671818256378174,0.4924369752407074,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.35671818256378174,0.4789915978908539,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3709869086742401},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.35671818256378174,0.4722689092159271,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3709869086742401},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.35671818256378174,0.4420168101787567,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.37217599153518677,0.5865546464920044,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38644471764564514},{"x":0.534453809261322,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.37336504459381104,0.5529412031173706,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38644471764564514},{"x":0.529411792755127,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.37336504459381104,0.5327731370925903,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38644471764564514},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.37336504459381104,0.5226891040802002,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.37336504459381104,0.4605042040348053,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3888228237628937},{"x":0.561344563961029,"y":0.3888228237628937},{"x":0.561344563961029,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3888228237628937,0.561344563961029,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3888228237628937},{"x":0.534453809261322,"y":0.3888228237628937},{"x":0.534453809261322,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3888228237628937,0.534453809261322,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3888228237628937,0.5109243988990784,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3888228237628937,0.5008403658866882,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4019024968147278},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.3888228237628937,0.4722689092159271,0.4019024968147278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4019024968147278},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.34971818256378173,0.6033193516731262,0.4089024968147278],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5327731370925903,"y":0.405469685792923},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.4042806327342987,0.5327731370925903,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.4042806327342987,0.5092437267303467,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.40309154987335205},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4042806327342987},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41617122292518616},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.40309154987335205,0.49747899174690247,0.41617122292518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5327731370925903,"y":0.405469685792923},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4173602759838104},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.3949024968147278,0.5377731370925903,0.42436027598381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.4185493588447571,0.5394958257675171,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43281808495521545},{"x":0.489075630903244,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4185493588447571,0.4941176474094391,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4173602759838104,0.4789915978908539,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.435196191072464},{"x":0.5630252361297607,"y":0.435196191072464},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.435196191072464,0.5630252361297607,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.435196191072464},{"x":0.5327731370925903,"y":0.435196191072464},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4482758641242981},{"x":0.529411792755127,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.435196191072464,0.5327731370925903,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.435196191072464},{"x":0.5210084319114685,"y":0.435196191072464},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۷۰,۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.435196191072464,0.5210084319114685,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.435196191072464},{"x":0.4605042040348053,"y":0.435196191072464},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4436974823474884,0.435196191072464,0.4605042040348053,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4386974823474884,0.4103602759838104,0.5680252361297607,0.45765397024154664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47324612736701965},{"x":0.63193279504776,"y":0.47324612736701965},{"x":0.63193279504776,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.47324612736701965,0.63193279504776,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4851367473602295},{"x":0.578151285648346,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.47324612736701965,0.6067227125167847,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.47324612736701965,0.5714285969734192,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.47324612736701965,0.5445378422737122,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4851367473602295},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.47324612736701965,0.5042017102241516,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4851367473602295},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.47324612736701965,0.4722689092159271,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.47324612736701965},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47324612736701965},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4851367473602295},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.47324612736701965,0.43361344933509827,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.47324612736701965},{"x":0.39159664511680603,"y":0.47324612736701965},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4851367473602295},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.47324612736701965,0.39159664511680603,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.47324612736701965},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47324612736701965},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4851367473602295},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.47324612736701965,0.36974790692329407,0.4851367473602295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.47324612736701965},{"x":0.63193279504776,"y":0.47324612736701965},{"x":0.63193279504776,"y":0.4851367473602295},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.46624612736701965,0.63693279504776,0.4921367473602295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.587395966053009},{"x":0.556302547454834,"y":0.587395966053009},{"x":0.556302547454834,"y":0.5957193970680237},{"x":0.507563054561615,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.507563054561615,0.587395966053009,0.556302547454834,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.587395966053009},{"x":0.583193302154541,"y":0.587395966053009},{"x":0.583193302154541,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5630252361297607,0.587395966053009,0.583193302154541,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.587395966053009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.587395966053009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۹۶۲","boundary":[0.5899159908294678,0.587395966053009,0.6218487620353699,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.587395966053009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.587395966053009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5957193970680237},{"x":0.507563054561615,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.580395966053009,0.6268487620353699,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6470588445663452,0.5017836093902588,0.6957983374595642,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5017836093902588,0.6470588445663452,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وربروگ","boundary":[0.5949580073356628,0.5017836093902588,0.6252101063728333,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.5017836093902588,0.5899159908294678,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.5663865804672241,0.5017836093902588,0.5815126299858093,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلود","boundary":[0.5428571701049805,0.5017836093902588,0.5647059082984924,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5378151535987854,0.5017836093902588,0.5411764979362488,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5017836093902588},{"x":0.462184876203537,"y":0.5017836093902588},{"x":0.462184876203537,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Verbrugge","boundary":[0.4100840389728546,0.5017836093902588,0.462184876203537,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5017836093902588},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5017836093902588},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4638655483722687,0.5017836093902588,0.46722689270973206,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5136741995811462},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Jean","boundary":[0.47058823704719543,0.5017836093902588,0.4907563030719757,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5017836093902588},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5017836093902588},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4941176474094391,0.5017836093902588,0.49747899174690247,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5136741995811462},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Claude","boundary":[0.49747899174690247,0.5017836093902588,0.5327731370925903,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7176470756530762,0.5148632526397705,0.7462185025215149,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.5148632526397705,0.7126050591468811,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6924369931221008,0.5148632526397705,0.7042016983032227,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6470588445663452,0.5148632526397705,0.6857143044471741,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5148632526397705,0.6470588445663452,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5291320085525513},{"x":0.556302547454834,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همبستگیهای","boundary":[0.556302547454834,0.5148632526397705,0.6252101063728333,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیکی","boundary":[0.5025210380554199,0.5148632526397705,0.5512605309486389,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5148632526397705},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5148632526397705},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4773109257221222,0.5148632526397705,0.49747899174690247,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5291320085525513},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاکها","boundary":[0.43865546584129333,0.5148632526397705,0.4722689092159271,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5148632526397705},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5148632526397705},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.5148632526397705,0.43361344933509827,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5291320085525513},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنگها","boundary":[0.38991597294807434,0.5148632526397705,0.4252100884914398,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5148632526397705},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5148632526397705},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3848739564418793,0.5148632526397705,0.38823530077934265,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.3680672347545624,0.5148632526397705,0.3815126121044159,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5148632526397705},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5148632526397705},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5291320085525513},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلود","boundary":[0.34285715222358704,0.5148632526397705,0.35966387391090393,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5291320085525513},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وربروگ","boundary":[0.30756303668022156,0.5148632526397705,0.3361344635486603,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2974790036678314,0.5148632526397705,0.3008403480052948,0.5291320085525513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2924790036678314,0.4947836093902588,0.7512185025215149,0.5385101146697998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.542211651802063},{"x":0.5815126299858093,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.5815126299858093,0.5303210616111755,0.6252101063728333,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.542211651802063},{"x":0.5462185144424438,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرودر","boundary":[0.5462185144424438,0.5303210616111755,0.5764706134796143,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5462185144424438,"y":0.542211651802063},{"x":0.5445378422737122,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5445378422737122,0.5303210616111755,0.5462185144424438,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5394958257675171,"y":0.542211651802063},{"x":0.5092437267303467,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5092437267303467,0.5303210616111755,0.5394958257675171,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5042017102241516,"y":0.542211651802063},{"x":0.48571428656578064,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.48571428656578064,0.5303210616111755,0.5042017102241516,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5303210616111755},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5303210616111755},{"x":0.48067227005958557,"y":0.542211651802063},{"x":0.4571428596973419,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.4571428596973419,0.5303210616111755,0.48067227005958557,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5303210616111755},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5303210616111755},{"x":0.45546218752861023,"y":0.542211651802063},{"x":0.45378151535987854,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.5303210616111755,0.45546218752861023,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5303210616111755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5303210616111755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.542211651802063},{"x":0.4285714328289032,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.4285714328289032,0.5303210616111755,0.4470588266849518,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5303210616111755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5303210616111755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.542211651802063},{"x":0.3966386616230011,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.3966386616230011,0.5303210616111755,0.4268907606601715,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5303210616111755},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5303210616111755},{"x":0.39159664511680603,"y":0.542211651802063},{"x":0.35630252957344055,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسمعیلی","boundary":[0.35630252957344055,0.5303210616111755,0.39159664511680603,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5303210616111755},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5303210616111755},{"x":0.3512605130672455,"y":0.542211651802063},{"x":0.3478991687297821,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.5303210616111755,0.3512605130672455,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6705882549285889,0.5434007048606873,0.7193277478218079,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6470588445663452,0.5434007048606873,0.6655462384223938,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5434007048606873,0.6470588445663452,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6016806960105896,0.5434007048606873,0.6235294342041016,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5949580073356628,0.5434007048606873,0.5983193516731262,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.5434007048606873,0.5899159908294678,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5210084319114685,0.5434007048606873,0.5462185144424438,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5564804077148438},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.48571428656578064,0.5434007048606873,0.5142857432365417,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5434007048606873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5434007048606873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.5434007048606873,0.48235294222831726,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5564804077148438},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.45042017102241516,0.5434007048606873,0.4739495813846588,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5564804077148438},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.42184874415397644,0.5434007048606873,0.4436974823474884,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5434007048606873},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5434007048606873},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.5434007048606873,0.41680672764778137,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5434007048606873},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5434007048606873},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3680672347545624,0.5434007048606873,0.40672269463539124,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.5434007048606873,0.3663865625858307,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5434007048606873},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5434007048606873},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5564804077148438},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.32436975836753845,0.5434007048606873,0.35630252957344055,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.5564804077148438,0.7344537973403931,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5564804077148438},{"x":0.680672287940979,"y":0.5564804077148438},{"x":0.680672287940979,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6504201889038086,0.5564804077148438,0.680672287940979,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.557669460773468},{"x":0.6470588445663452,"y":0.557669460773468},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.557669460773468,0.6470588445663452,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.557669460773468},{"x":0.6235294342041016,"y":0.557669460773468},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.5915966629981995,0.557669460773468,0.6235294342041016,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.5588585138320923,0.5915966629981995,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5815126299858093,"y":0.557669460773468},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5707491040229797},{"x":0.561344563961029,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۲۷","boundary":[0.561344563961029,0.5588585138320923,0.5815126299858093,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5445378422737122,0.5588585138320923,0.5596638917922974,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.5588585138320923,0.5445378422737122,0.5707491040229797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5695600509643555},{"x":0.32436975836753845,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31936975836753845,0.5233210616111755,0.7394537973403931,0.5765600509643555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6487395167350769,0.5731272101402283,0.6840336322784424,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5731272101402283,0.6470588445663452,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6000000238418579,0.5731272101402283,0.6235294342041016,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5731092691421509,0.5731272101402283,0.5949580073356628,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.5731272101402283,0.5680672526359558,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5159664154052734,0.5731272101402283,0.5579832196235657,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4756302535533905,0.5731272101402283,0.5109243988990784,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5731272101402283},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5731272101402283},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4436974823474884,0.5731272101402283,0.46890756487846375,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5731272101402283},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5731272101402283},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5850178599357605},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.40672269463539124,0.5731272101402283,0.43697479367256165,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5731272101402283},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5731272101402283},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4000000059604645,0.5731272101402283,0.40336135029792786,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5850178599357605},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۶۵","boundary":[0.37310925126075745,0.5731272101402283,0.3932773172855377,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5731272101402283},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5731272101402283},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5850178599357605},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.5731272101402283,0.37142857909202576,0.5850178599357605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5850178599357605},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36474790692329406,0.5661272101402283,0.6890336322784424,0.5920178599357605],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.587395966053009},{"x":0.6756302714347839,"y":0.587395966053009},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6554622054100037,0.587395966053009,0.6756302714347839,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.587395966053009},{"x":0.6470588445663452,"y":0.587395966053009},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.587395966053009,0.6470588445663452,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6004756093025208},{"x":0.756302535533905,"y":0.6004756093025208},{"x":0.756302535533905,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7210084199905396,0.6004756093025208,0.756302535533905,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6789916157722473,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6789916157722473,0.6004756093025208,0.7159664034843445,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.601664662361145},{"x":0.6773109436035156,"y":0.601664662361145},{"x":0.6773109436035156,"y":0.612366259098053},{"x":0.6470588445663452,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6470588445663452,0.601664662361145,0.6773109436035156,0.612366259098053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6235294342041016,"y":0.612366259098053},{"x":0.6067227125167847,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.6067227125167847,0.6004756093025208,0.6235294342041016,0.612366259098053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.587395966053009},{"x":0.756302535533905,"y":0.587395966053009},{"x":0.756302535533905,"y":0.612366259098053},{"x":0.6067227125167847,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6017227125167847,0.580395966053009,0.761302535533905,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.626634955406189},{"x":0.6470588445663452,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6470588445663452,0.6147443652153015,0.6907563209533691,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6470588445663452,"y":0.626634955406189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.6147443652153015,0.6470588445663452,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6252101063728333,"y":0.626634955406189},{"x":0.6016806960105896,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6016806960105896,0.6147443652153015,0.6252101063728333,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5983193516731262,"y":0.626634955406189},{"x":0.5764706134796143,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5764706134796143,0.6147443652153015,0.5983193516731262,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5731092691421509,"y":0.626634955406189},{"x":0.5697479248046875,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5697479248046875,0.6147443652153015,0.5731092691421509,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5764706134796143,"y":0.626634955406189},{"x":0.5361344814300537,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".2018","boundary":[0.5361344814300537,0.6147443652153015,0.5764706134796143,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5378151535987854,"y":0.626634955406189},{"x":0.534453809261322,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.534453809261322,0.6147443652153015,0.5378151535987854,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Geotechnical","boundary":[0.3176470696926117,0.6147443652153015,0.3831932842731476,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6254459023475647},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"correlations","boundary":[0.38655462861061096,0.6147443652153015,0.4420168101787567,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"for","boundary":[0.4470588266849518,0.6147443652153015,0.4588235318660736,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6147443652153015},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6147443652153015},{"x":0.48403361439704895,"y":0.626634955406189},{"x":0.4638655483722687,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"soils","boundary":[0.4638655483722687,0.6147443652153015,0.48403361439704895,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5042017102241516,"y":0.626634955406189},{"x":0.48739495873451233,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.48739495873451233,0.6147443652153015,0.5042017102241516,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6147443652153015},{"x":0.534453809261322,"y":0.6147443652153015},{"x":0.534453809261322,"y":0.626634955406189},{"x":0.507563054561615,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"rocks","boundary":[0.507563054561615,0.6147443652153015,0.534453809261322,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6470588445663452,0.6302021145820618,0.6823529601097107,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.6302021145820618,0.6470588445663452,0.6397145986557007]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6409037113189697},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3126470696926117,0.6065553121566772,0.6957563209533691,0.6479037113189697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6084033846855164,0.6290130615234375,0.6218487620353699,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5798319578170776,0.6290130615234375,0.5949580073356628,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6290130615234375},{"x":0.578151285648346,"y":0.6290130615234375},{"x":0.578151285648346,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5495798587799072,0.6290130615234375,0.578151285648346,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.6290130615234375,0.5378151535987854,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6290130615234375},{"x":0.529411792755127,"y":0.6290130615234375},{"x":0.529411792755127,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.6290130615234375,0.529411792755127,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6409037113189697},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.48739495873451233,0.6290130615234375,0.5210084319114685,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6409037113189697},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.45042017102241516,0.6290130615234375,0.4789915978908539,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4436974823474884,0.6290130615234375,0.4470588266849518,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6290130615234375},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6397145986557007},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Soil","boundary":[0.27899160981178284,0.6290130615234375,0.2991596758365631,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6290130615234375},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6290130615234375},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"mechanics","boundary":[0.2991596758365631,0.6290130615234375,0.35630252957344055,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6290130615234375},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6290130615234375},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6397145986557007},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.35630252957344055,0.6290130615234375,0.35966387391090393,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6409037113189697},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-Mathematical","boundary":[0.3630252182483673,0.6290130615234375,0.43697479367256165,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6487395167350769,0.6516052484512329,0.6840336322784424,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.6516052484512329,0.6470588445663452,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5932773351669312,0.6516052484512329,0.6252101063728333,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6516052484512329},{"x":0.583193302154541,"y":0.6516052484512329},{"x":0.583193302154541,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.5647059082984924,0.6516052484512329,0.583193302154541,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.6516052484512329,0.5546218752861023,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5394958257675171,0.6516052484512329,0.5445378422737122,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5042017102241516,0.6516052484512329,0.534453809261322,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.46554622054100037,0.6516052484512329,0.4957983195781708,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6516052484512329},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6516052484512329},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4605042040348053,0.6516052484512329,0.46554622054100037,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6504161953926086},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6504161953926086},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rock","boundary":[0.2504201829433441,0.6504161953926086,0.27563026547431946,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6504161953926086},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6504161953926086},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6634958386421204},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mechanics-","boundary":[0.27899160981178284,0.6504161953926086,0.33781513571739197,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6504161953926086},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6504161953926086},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6634958386421204},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Mathematical","boundary":[0.3445378243923187,0.6504161953926086,0.41680672764778137,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6504161953926086},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6504161953926086},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6634958386421204},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"models","boundary":[0.41848739981651306,0.6504161953926086,0.45546218752861023,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6823529601097107,0.6658739447593689,0.7159664034843445,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6453781723976135,0.6658739447593689,0.6773109436035156,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.6658739447593689,0.6470588445663452,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرودر","boundary":[0.5915966629981995,0.6658739447593689,0.6235294342041016,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6658739447593689,0.5932773351669312,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.5411764979362488,0.6646848917007446,0.5848739743232727,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5361344814300537,0.6646848917007446,0.5394958257675171,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6765754818916321},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Schroeder","boundary":[0.41848739981651306,0.6646848917007446,0.4722689092159271,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6765754818916321},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.47058823704719543,0.6646848917007446,0.4756302535533905,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Christian","boundary":[0.4789915978908539,0.6646848917007446,0.5243697762489319,0.6777645945549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2454201829433441,0.6208240084648132,0.7209664034843445,0.6859536476135254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.6000000238418579,0.6801427006721497,0.6252101063728333,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.6801427006721497,0.6000000238418579,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5764706134796143,0.6801427006721497,0.5915966629981995,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.6801427006721497,0.5731092691421509,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6920332908630371},{"x":0.529411792755127,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹-","boundary":[0.529411792755127,0.6801427006721497,0.5630252361297607,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.6801427006721497,0.5243697762489319,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.48739495873451233,0.6801427006721497,0.5193277597427368,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6801427006721497},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6801427006721497},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48403361439704895,0.6801427006721497,0.48739495873451233,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسمعیلی","boundary":[0.4420168101787567,0.6801427006721497,0.4789915978908539,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.6801427006721497,0.43865546584129333,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیدعلیرضا","boundary":[0.3781512677669525,0.6801427006721497,0.4302521049976349,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3764705955982208,0.6801427006721497,0.3781512677669525,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۰-","boundary":[0.3344537913799286,0.6801427006721497,0.3680672347545624,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3294117748737335,0.6801427006721497,0.3310924470424652,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6801427006721497},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6801427006721497},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6920332908630371},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.29243698716163635,0.6801427006721497,0.32436975836753845,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.680672287940979,0.6932223439216614,0.7159664034843445,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6453781723976135,0.6932223439216614,0.6773109436035156,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.6944113969802856,0.6470588445663452,0.7051129341125488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7051129341125488},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.28743698716163635,0.6731427006721497,0.7209664034843445,0.7121129341125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5882353186607361,0.6932223439216614,0.6235294342041016,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.6932223439216614,0.5815126299858093,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5210084319114685,0.6932223439216614,0.5495798587799072,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.6932223439216614,0.5159664154052734,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6932223439216614},{"x":0.507563054561615,"y":0.6932223439216614},{"x":0.507563054561615,"y":0.7063020467758179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.48403361439704895,0.6932223439216614,0.507563054561615,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4571428596973419,0.6944113969802856,0.4789915978908539,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6944113969802856},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6944113969802856},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.6944113969802856,0.45042017102241516,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4000000059604645,0.6944113969802856,0.4420168101787567,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7193816900253296},{"x":0.707563042640686,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.707563042640686,0.7086801528930664,0.7243697643280029,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7205707430839539},{"x":0.680672287940979,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.680672287940979,0.7086801528930664,0.7058823704719543,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6436975002288818,0.7086801528930664,0.6773109436035156,0.7193816900253296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3950000059604645,0.6862223439216614,0.7293697643280029,0.7275707430839539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7324613332748413},{"x":0.707563042640686,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.707563042640686,0.7229488492012024,0.7243697643280029,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7241379022598267},{"x":0.707563042640686,"y":0.7229488492012024},{"x":0.707563042640686,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.7241379022598267,0.707563042640686,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6504201889038086,0.7241379022598267,0.6756302714347839,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.7241379022598267,0.6453781723976135,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7310924530029297,0.7360285520553589,0.7613445520401001,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6705882549285889,0.7360285520553589,0.7260504364967346,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6504201889038086,0.7360285520553589,0.6655462384223938,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.7360285520553589,0.6470588445663452,0.7479191422462463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6386975002288818,0.7171379022598267,0.7663445520401001,0.7537300891876221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"--","boundary":[0.5226891040802002,0.6325802803039551,0.5378151535987854,0.6361474394798279]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.6255802803039551,0.5428151535987854,0.6431474394798279],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.642092764377594},{"x":0.6235294342041016,"y":0.642092764377594},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.5882353186607361,0.642092764377594,0.6235294342041016,0.6492270827293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.642092764377594},{"x":0.6235294342041016,"y":0.642092764377594},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5832353186607361,0.635092764377594,0.6285294342041016,0.6562270827293396],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6991676688194275},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6991676688194275},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"9","boundary":[0.4470588266849518,0.6991676688194275,0.45210084319114685,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6991676688194275},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6991676688194275},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.6921676688194275,0.45710084319114686,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.717003583908081},{"x":0.583193302154541,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TA۷۱۰","boundary":[0.583193302154541,0.7086801528930664,0.6218487620353699,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6000000238418579,"y":0.731272280216217},{"x":0.5579832196235657,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۳۴/۱۵","boundary":[0.5579832196235657,0.7217597961425781,0.6000000238418579,0.731272280216217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.731272280216217},{"x":0.6033613681793213,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳۶","boundary":[0.6033613681793213,0.7217597961425781,0.6235294342041016,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6235294342041016,"y":0.731272280216217},{"x":0.5579832196235657,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.7016801528930664,0.6285294342041016,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳۳۴۲۹۵","boundary":[0.5697479248046875,0.7360285520553589,0.6235294342041016,0.7455410361289978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.7290285520553589,0.6285294342041016,0.7525410361289978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7645660042762756,0.5428571701049805,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.7645660042762756,0.5260504484176636,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7764565944671631},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.7633769512176514,0.5008403658866882,0.7764565944671631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7764565944671631},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4504621875286102,0.7563769512176514,0.5478571701049805,0.7834565944671631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7776456475257874},{"x":0.556302547454834,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7788347005844116,0.556302547454834,0.7895362377166748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.7895362377166748,0.5714285969734192,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7730237536430359,0.5764285969734192,0.8096159405708313],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/YWYvpjHeYAvChksr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/HCSJwdiESKPOTqJJ.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/wkpRSiQLpqpqDFfl.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00031121013053957543,0.9986724807354582,0.9989652104587533]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.26872771978378296,0.5260504484176636,0.28299644589424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.26172771978378295,0.5310504484176636,0.28999644589424134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.31985729932785034,0.7831932902336121,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6605042219161987,0.31985729932785034,0.7193277478218079,0.33293697237968445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6555042219161987,0.31285729932785034,0.7881932902336121,0.33993697237968445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.31985729932785034,0.24537815153598785,0.33293697237968445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.31285729932785034,0.25037815153598786,0.33993697237968445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.3472056984901428,0.7831932902336121,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6554622054100037,0.3472056984901428,0.7193277478218079,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.3472056984901428,0.6521008610725403,0.3614744246006012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6437395167350769,0.3402056984901428,0.7881932902336121,0.3684744246006012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2554621994495392,"y":0.350772887468338},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21680672466754913,0.34958383440971375,0.2537815272808075,0.3614744246006012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2554621994495392,"y":0.350772887468338},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.34258383440971374,0.2587815272808075,0.3684744246006012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21848739683628082,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.37574315071105957,0.21848739683628082,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21848739683628082,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36874315071105956,0.22348739683628083,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3971462547779083,0.2201680690050125,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3901462547779083,0.22516806900501252,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.37574315071105957,0.7831932902336121,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7411764860153198,0.37574315071105957,0.7478991746902466,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6705882549285889,0.37574315071105957,0.7361344695091248,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6218487620353699,0.37574315071105957,0.6638655662536621,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.37574315071105957,0.6184874176979065,0.39001187682151794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6084454011917114,0.36874315071105956,0.7881932902336121,0.39701187682151795],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7176470756530762,0.39595720171928406,0.7344537973403931,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.39595720171928406,0.7159664034843445,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.39595720171928406},{"x":0.707563042640686,"y":0.39595720171928406},{"x":0.707563042640686,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.6857143044471741,0.39595720171928406,0.707563042640686,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.39595720171928406,0.6773109436035156,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6369748115539551,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.6369748115539551,0.39595720171928406,0.6672269105911255,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41022592782974243},{"x":0.605042040348053,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.605042040348053,0.39595720171928406,0.6302521228790283,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.39595720171928406,0.6016806960105896,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.41617122292518616,0.7344537973403931,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.41617122292518616,0.7159664034843445,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41617122292518616},{"x":0.707563042640686,"y":0.41617122292518616},{"x":0.707563042640686,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6638655662536621,0.41617122292518616,0.707563042640686,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6386554837226868,0.41617122292518616,0.6571428775787354,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.41617122292518616},{"x":0.63193279504776,"y":0.41617122292518616},{"x":0.63193279504776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.605042040348053,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.605042040348053,0.41617122292518616,0.63193279504776,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5697479248046875,0.41617122292518616,0.5983193516731262,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.41617122292518616,0.5630252361297607,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.5092437267303467,0.41617122292518616,0.5512605309486389,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4316290020942688},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.47058823704719543,0.41617122292518616,0.49747899174690247,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4739495813846588,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4436974823474884,0.41617122292518616,0.4739495813846588,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43361344933509827,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.4100840389728546,0.41617122292518616,0.43361344933509827,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.41617122292518616},{"x":0.40336135029792786,"y":0.41617122292518616},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.41617122292518616,0.40336135029792786,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7193277478218079,0.4375743269920349,0.7327731251716614,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.4375743269920349,0.7159664034843445,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفتی","boundary":[0.6722689270973206,0.4375743269920349,0.7058823704719543,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6605042219161987,0.4375743269920349,0.6655462384223938,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4375743269920349},{"x":0.658823549747467,"y":0.4375743269920349},{"x":0.658823549747467,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قوام","boundary":[0.6386554837226868,0.4375743269920349,0.658823549747467,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4518430531024933},{"x":0.63193279504776,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.63193279504776,0.4375743269920349,0.6369748115539551,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6184874176979065,0.4375743269920349,0.6252101063728333,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.5798319578170776,0.4375743269920349,0.6117647290229797,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتربرگ","boundary":[0.5394958257675171,0.4375743269920349,0.5731092691421509,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4518430531024933},{"x":0.529411792755127,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.4375743269920349,0.5327731370925903,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.4589774012565613,0.7327731251716614,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.4589774012565613,0.7142857313156128,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.457788348197937},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.6386554837226868,0.4589774012565613,0.7058823704719543,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سفتی","boundary":[0.5966386795043945,0.4589774012565613,0.6302521228790283,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.4589774012565613,0.5899159908294678,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.5428571701049805,0.4589774012565613,0.5798319578170776,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.48038050532341003,0.7327731251716614,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.48038050532341003,0.7142857313156128,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6638655662536621,0.48038050532341003,0.7058823704719543,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"صلبیت","boundary":[0.6151260733604431,0.48038050532341003,0.6571428775787354,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.4815695583820343,0.6117647290229797,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7327731251716614,"y":0.517241358757019},{"x":0.7142857313156128,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶۰۱.","boundary":[0.7142857313156128,0.5017836093902588,0.7327731251716614,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5017836093902588},{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.707563042640686,"y":0.517241358757019},{"x":0.6705882549285889,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6705882549285889,0.5017836093902588,0.707563042640686,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6638655662536621,"y":0.517241358757019},{"x":0.63193279504776,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.63193279504776,0.5005945563316345,0.6638655662536621,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.5983193516731262,0.5005945563316345,0.6235294342041016,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.583193302154541,0.5005945563316345,0.5932773351669312,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5148632526397705},{"x":0.578151285648346,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.5005945563316345,0.5815126299858093,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6689075827598572,0.5255647897720337,0.7058823704719543,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6403361558914185,0.5255647897720337,0.6621848940849304,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.5255647897720337,0.6386554837226868,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7327731251716614,"y":0.557669460773468},{"x":0.7159664034843445,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۸.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.5434007048606873,0.7327731251716614,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7142857313156128,"y":0.557669460773468},{"x":0.7126050591468811,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.5434007048606873,0.7142857313156128,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7058823704719543,"y":0.557669460773468},{"x":0.6655462384223938,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6655462384223938,0.5434007048606873,0.7058823704719543,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6571428775787354,"y":0.557669460773468},{"x":0.6268907785415649,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.6268907785415649,0.5434007048606873,0.6571428775787354,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.557669460773468},{"x":0.5798319578170776,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاتیون","boundary":[0.5798319578170776,0.5434007048606873,0.6201680898666382,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5445897579193115,0.5764706134796143,0.5588585138320923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3950000059604645,0.38895720171928405,0.7394537973403931,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵","boundary":[0.21512605249881744,0.48275861144065857,0.2218487411737442,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47575861144065856,0.2268487411737442,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5017836093902588,0.2218487411737442,0.5112960934638977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4947836093902588,0.2268487411737442,0.5182960934638977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۷.۱","boundary":[0.7126050591468811,0.5231866836547852,0.7327731251716614,0.5338882207870483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.5161866836547852,0.7377731251716614,0.5408882207870483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5243757367134094,0.2218487411737442,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5326991677284241},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.5243757367134094,0.22689075767993927,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5173757367134094,0.23189075767993927,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5731272101402283},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5731272101402283},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5731272101402283,0.22521008551120758,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5731272101402283},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5731272101402283},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5661272101402283,0.23021008551120759,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5945303440093994,0.23193277418613434,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5875303440093994,0.23693277418613434,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.571938157081604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.571938157081604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.587395966053009},{"x":0.756302535533905,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.571938157081604,0.7848739624023438,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.571938157081604},{"x":0.7495798468589783,"y":0.571938157081604},{"x":0.7495798468589783,"y":0.587395966053009},{"x":0.7394958138465881,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.571938157081604,0.7495798468589783,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.571938157081604},{"x":0.7327731251716614,"y":0.571938157081604},{"x":0.7327731251716614,"y":0.587395966053009},{"x":0.6789916157722473,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6789916157722473,0.571938157081604,0.7327731251716614,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.571938157081604},{"x":0.6739495992660522,"y":0.571938157081604},{"x":0.6739495992660522,"y":0.587395966053009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6453781723976135,0.571938157081604,0.6739495992660522,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.571938157081604},{"x":0.6386554837226868,"y":0.571938157081604},{"x":0.6386554837226868,"y":0.587395966053009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6184874176979065,0.571938157081604,0.6386554837226868,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.571938157081604},{"x":0.6084033846855164,"y":0.571938157081604},{"x":0.6084033846855164,"y":0.587395966053009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6016806960105896,0.571938157081604,0.6084033846855164,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.571938157081604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.571938157081604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.587395966053009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5966806960105896,0.564938157081604,0.7898739624023438,0.594395966053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7176470756530762,0.5921521782875061,0.7361344695091248,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.5921521782875061,0.7159664034843445,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5921521782875061},{"x":0.707563042640686,"y":0.5921521782875061},{"x":0.707563042640686,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6621848940849304,0.5921521782875061,0.707563042640686,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6218487620353699,0.5921521782875061,0.6571428775787354,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5921521782875061},{"x":0.610084056854248,"y":0.5921521782875061},{"x":0.610084056854248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.5921521782875061,0.610084056854248,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.5310924649238586,0.5921521782875061,0.5798319578170776,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.5921521782875061,0.5277311205863953,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۰۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.6147443652153015,0.7361344695091248,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6147443652153015},{"x":0.707563042640686,"y":0.6147443652153015},{"x":0.707563042640686,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6621848940849304,0.6147443652153015,0.707563042640686,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6134454011917114,0.6147443652153015,0.6554622054100037,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.5630252361297607,0.6135553121566772,0.6067227125167847,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6135553121566772},{"x":0.556302547454834,"y":0.6135553121566772},{"x":0.556302547454834,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5277311205863953,0.6135553121566772,0.556302547454834,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6290130615234375},{"x":0.507563054561615,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"Ic","boundary":[0.507563054561615,0.6135553121566772,0.5210084319114685,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6290130615234375},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.49915966391563416,0.6135553121566772,0.5058823823928833,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.6135553121566772,0.4957983195781708,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7176470756530762,0.6349583864212036,0.7344537973403931,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.6361474394798279,0.7159664034843445,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6621848940849304,0.6361474394798279,0.7058823704719543,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"CPT","boundary":[0.6252101063728333,0.6361474394798279,0.6554622054100037,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.6361474394798279,0.6218487620353699,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.65636146068573},{"x":0.7361344695091248,"y":0.65636146068573},{"x":0.7361344695091248,"y":0.671819269657135},{"x":0.7142857313156128,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.65636146068573,0.7361344695091248,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.65636146068573},{"x":0.707563042640686,"y":0.65636146068573},{"x":0.707563042640686,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6621848940849304,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6621848940849304,0.65636146068573,0.707563042640686,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.65636146068573},{"x":0.6554622054100037,"y":0.65636146068573},{"x":0.6554622054100037,"y":0.671819269657135},{"x":0.6168067455291748,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"PMT","boundary":[0.6168067455291748,0.65636146068573,0.6554622054100037,0.671819269657135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4891176474094391,0.5851521782875061,0.7411344695091248,0.6800083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6147443652153015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6147443652153015,0.23025210201740265,0.6230677962303162]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6147443652153015},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6147443652153015},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6147443652153015,0.2369747906923294,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6147443652153015},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6077443652153015,0.2419747906923294,0.6300677962303162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6349583864212036},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6349583864212036,0.23025210201740265,0.6444708704948425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6349583864212036},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6279583864212036,0.23525210201740265,0.6514708704948425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6575505137443542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6575505137443542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6658739447593689},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6575505137443542,0.23193277418613434,0.6658739447593689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6575505137443542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6575505137443542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6658739447593689},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6505505137443542,0.23693277418613434,0.6728739447593689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".SPT","boundary":[0.6756302714347839,0.6789536476135254,0.7058823704719543,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".۵.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.6789536476135254,0.7361344695091248,0.6884661316871643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6706302714347839,0.6719536476135254,0.7411344695091248,0.6954661316871643],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6777645945549011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6789536476135254,0.23025210201740265,0.686087965965271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6789536476135254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6777645945549011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6719536476135254,0.23525210201740265,0.693087965965271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۰۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.6991676688194275,0.7344537973403931,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6979786157608032},{"x":0.707563042640686,"y":0.6979786157608032},{"x":0.707563042640686,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6638655662536621,0.6979786157608032,0.707563042640686,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.696789562702179},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6979786157608032},{"x":0.658823549747467,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"DMT","boundary":[0.6252101063728333,0.696789562702179,0.658823549747467,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.696789562702179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.696789562702179},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.696789562702179,0.6168067455291748,0.7134363651275635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6101260733604431,0.689789562702179,0.7394537973403931,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6991676688194275,0.22857142984867096,0.7074910998344421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6991676688194275},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6921676688194275,0.23357142984867096,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.72651606798172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.72651606798172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.72651606798172,0.7831932902336121,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.72651606798172},{"x":0.7478991746902466,"y":0.72651606798172},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.72651606798172,0.7478991746902466,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.72651606798172},{"x":0.7310924530029297,"y":0.72651606798172},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6655462384223938,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6655462384223938,0.72651606798172,0.7310924530029297,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.72651606798172},{"x":0.6605042219161987,"y":0.72651606798172},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5865546464920044,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.5865546464920044,0.72651606798172,0.6605042219161987,0.7395957112312317]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.72651606798172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.72651606798172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5865546464920044,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5815546464920044,0.71951606798172,0.7881932902336121,0.7465957112312317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7176470756530762,0.7455410361289978,0.7361344695091248,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7455410361289978,0.7142857313156128,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.6689075827598572,0.7467300891876221,0.7058823704719543,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.5966386795043945,0.7467300891876221,0.6621848940849304,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7479191422462463,0.5915966629981995,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7159664034843445,0.7681331634521484,0.7361344695091248,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.7681331634521484,0.7159664034843445,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7681331634521484},{"x":0.707563042640686,"y":0.7681331634521484},{"x":0.707563042640686,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6655462384223938,0.7681331634521484,0.707563042640686,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7681331634521484},{"x":0.658823549747467,"y":0.7681331634521484},{"x":0.658823549747467,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.6218487620353699,0.7681331634521484,0.658823549747467,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5983193516731262,0.7681331634521484,0.6151260733604431,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5915966629981995,0.7681331634521484,0.5949580073356628,0.7824019193649292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5849159908294678,0.7385410361289978,0.7411344695091248,0.7894019193649292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6873949766159058,"y":0.801426887512207},{"x":0.6605042219161987,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۳","boundary":[0.6605042219161987,0.7883471846580505,0.6873949766159058,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6571428775787354,"y":0.801426887512207},{"x":0.6554622054100037,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.7883471846580505,0.6571428775787354,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6487395167350769,"y":0.801426887512207},{"x":0.6268907785415649,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6268907785415649,0.7883471846580505,0.6487395167350769,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سفره","boundary":[0.5932773351669312,0.7883471846580505,0.6201680898666382,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5714285969734192,0.7883471846580505,0.5865546464920044,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5495798587799072,0.7883471846580505,0.5663865804672241,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7883471846580505,0.5462185144424438,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۳","boundary":[0.6621848940849304,0.8073721528053284,0.6873949766159058,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.8073721528053284,0.6571428775787354,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6268907785415649,0.8073721528053284,0.6487395167350769,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سفره","boundary":[0.5932773351669312,0.8073721528053284,0.6201680898666382,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5714285969734192,0.8073721528053284,0.5865546464920044,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5428571701049805,0.8073721528053284,0.5680672526359558,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5159664154052734,0.8073721528053284,0.5411764979362488,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8073721528053284},{"x":0.507563054561615,"y":0.8073721528053284},{"x":0.507563054561615,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5042017102241516,0.8073721528053284,0.507563054561615,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8216409087181091},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محصورشده","boundary":[0.43865546584129333,0.8085612654685974,0.5042017102241516,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8216409087181091},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43529412150382996,0.8085612654685974,0.43865546584129333,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8216409087181091},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.8085612654685974,0.4319327771663666,0.8216409087181091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4252521049976349,0.7813471846580505,0.6940756487846375,0.8274518556594849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.21512605249881744,0.7336504459381104,0.23361344635486603,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.21512605249881744,0.7538644671440125,0.23361344635486603,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.770511269569397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21512605249881744,0.7740784883499146,0.23193277418613434,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21344538033008575,0.7954815626144409,0.23193277418613434,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.815695583820343},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21344538033008575,0.815695583820343,0.23193277418613434,0.8121284246444702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.815695583820343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.20844538033008575,0.808695583820343,0.23861344635486603,0.7370832271575928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8632580041885376},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48235294222831726,0.8525564670562744,0.5025210380554199,0.8632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8632580041885376},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8455564670562744,0.5075210380554199,0.8702580041885376],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/XHHXyJltiyMmDyrs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/wWwBgXMIcufVJNfi.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/MJRbatpatjUcCLik.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021648114544032727,0.9986724807354582,0.9989694520273334]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.23193277418613434,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.18906064331531525,0.23529411852359772,0.19857312738895416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.24029411852359772,0.20557312738895417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2104637324810028,0.23193277418613434,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2034637324810028,0.23693277418613434,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2306777685880661,0.23025210201740265,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23900118470191956},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.2306777685880661,0.23361344635486603,0.23900118470191956]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2236777685880661,0.23861344635486603,0.24600118470191956],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2580261528491974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.24970273673534393,0.23025210201740265,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2580261528491974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.23193277418613434,0.24970273673534393,0.2386554628610611,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2580261528491974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24270273673534393,0.2436554628610611,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.26872771978378296,0.23025210201740265,0.2782402038574219]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2782402038574219},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.26872771978378296,0.2369747906923294,0.2782402038574219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26172771978378295,0.2419747906923294,0.2852402038574219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2877526879310608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2877526879310608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2877526879310608,0.22857142984867096,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2877526879310608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2877526879310608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2807526879310608,0.23357142984867096,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34601664543151855},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3472056984901428,0.23025210201740265,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34601664543151855},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3402056984901428,0.23525210201740265,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37336504459381104},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.36623066663742065,0.23025210201740265,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37336504459381104},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35923066663742065,0.23525210201740265,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3852556347846985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3852556347846985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39357906579971313},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3852556347846985,0.23025210201740265,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3852556347846985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3852556347846985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39357906579971313},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3782556347846985,0.23525210201740265,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4042806327342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4042806327342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41260403394699097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4042806327342987,0.22857142984867096,0.41260403394699097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4042806327342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4042806327342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41260403394699097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4042806327342987,0.23361344635486603,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4042806327342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4042806327342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41260403394699097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3972806327342987,0.23861344635486603,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7731092572212219,0.18906064331531525,0.7831932902336121,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7680672407150269,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20332936942577362},{"x":0.702521026134491,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.702521026134491,0.18906064331531525,0.7680672407150269,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومتی","boundary":[0.6470588445663452,0.18906064331531525,0.6957983374595642,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6369748115539551,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6201680898666382,0.18906064331531525,0.6369748115539551,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.18906064331531525,0.6084033846855164,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.5411764979362488,0.18906064331531525,0.5798319578170776,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.18906064331531525},{"x":0.534453809261322,"y":0.18906064331531525},{"x":0.534453809261322,"y":0.20332936942577362},{"x":0.529411792755127,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.18906064331531525,0.534453809261322,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.4907563030719757,0.18906064331531525,0.5226891040802002,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4789915978908539,0.18906064331531525,0.48739495873451233,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۴.","boundary":[0.7126050591468811,0.20927467942237854,0.7361344695091248,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6621848940849304,0.20927467942237854,0.7058823704719543,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6235294342041016,0.20927467942237854,0.6554622054100037,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.20927467942237854,0.6168067455291748,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20927467942237854},{"x":0.605042040348053,"y":0.20927467942237854},{"x":0.605042040348053,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چسبندگی","boundary":[0.5428571701049805,0.20927467942237854,0.605042040348053,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زهکشی","boundary":[0.4941176474094391,0.20927467942237854,0.5361344814300537,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22592152655124664},{"x":0.462184876203537,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.462184876203537,0.20927467942237854,0.4924369752407074,0.22592152655124664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22592152655124664},{"x":0.462184876203537,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.457184876203537,0.18206064331531524,0.7881932902336121,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴","boundary":[0.6605042219161987,0.22948870062828064,0.6890756487846375,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.22948870062828064,0.6571428775787354,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.22948870062828064,0.6504201889038086,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5747899413108826,0.22948870062828064,0.6033613681793213,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.22948870062828064,0.5680672526359558,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.4941176474094391,0.22948870062828064,0.5411764979362488,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24494649469852448},{"x":0.489075630903244,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.22948870062828064,0.4907563030719757,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2639714479446411},{"x":0.658823549747467,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴","boundary":[0.658823549747467,0.2473246157169342,0.6890756487846375,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.2473246157169342,0.6571428775787354,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.2473246157169342,0.6504201889038086,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5747899413108826,0.2473246157169342,0.6033613681793213,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.2473246157169342,0.5680672526359558,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.4773109257221222,0.2473246157169342,0.5411764979362488,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۴","boundary":[0.6605042219161987,0.26872771978378296,0.6890756487846375,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.26872771978378296},{"x":0.658823549747467,"y":0.26872771978378296},{"x":0.658823549747467,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.26872771978378296,0.658823549747467,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28299644589424133},{"x":0.610084056854248,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.610084056854248,0.2675386369228363,0.6487395167350769,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"CPT","boundary":[0.5697479248046875,0.2675386369228363,0.6016806960105896,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30202141404151917},{"x":0.658823549747467,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۴","boundary":[0.658823549747467,0.2877526879310608,0.6873949766159058,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.2877526879310608,0.6571428775787354,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.2877526879310608,0.6487395167350769,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"PMT","boundary":[0.5714285969734192,0.2877526879310608,0.6016806960105896,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.2877526879310608,0.5680672526359558,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.321046382188797},{"x":0.658823549747467,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۴","boundary":[0.658823549747467,0.3067776560783386,0.6873949766159058,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6571428775787354,"y":0.321046382188797},{"x":0.6554622054100037,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.3067776560783386,0.6571428775787354,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.321046382188797},{"x":0.6084033846855164,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.3067776560783386,0.6487395167350769,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6016806960105896,"y":0.321046382188797},{"x":0.5764706134796143,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"SPT","boundary":[0.5764706134796143,0.3067776560783386,0.6016806960105896,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3412604033946991},{"x":0.658823549747467,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۴","boundary":[0.658823549747467,0.3269916772842407,0.6890756487846375,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.3269916772842407,0.6571428775787354,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3412604033946991},{"x":0.610084056854248,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.610084056854248,0.3269916772842407,0.6504201889038086,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SCPT","boundary":[0.5680672526359558,0.3269916772842407,0.6033613681793213,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3269916772842407},{"x":0.561344563961029,"y":0.3269916772842407},{"x":0.561344563961029,"y":0.3412604033946991},{"x":0.561344563961029,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3269916772842407,0.561344563961029,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36028537154197693},{"x":0.658823549747467,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۴","boundary":[0.658823549747467,0.34601664543151855,0.6890756487846375,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.34601664543151855,0.6571428775787354,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.34601664543151855,0.6504201889038086,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"DMT","boundary":[0.5663865804672241,0.34601664543151855,0.6067227125167847,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5663865804672241,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.34601664543151855,0.5663865804672241,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸.۱.۴","boundary":[0.6605042219161987,0.3650416135787964,0.6873949766159058,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.36623066663742065,0.6571428775787354,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.36623066663742065,0.6487395167350769,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"VST","boundary":[0.5731092691421509,0.36623066663742065,0.6016806960105896,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.36623066663742065,0.5714285969734192,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3971462547779083},{"x":0.658823549747467,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹.۱.۴","boundary":[0.658823549747467,0.3840665817260742,0.6873949766159058,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.3840665817260742,0.6571428775787354,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6285714507102966,0.3840665817260742,0.6470588445663452,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3971462547779083},{"x":0.605042040348053,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.3840665817260742,0.6218487620353699,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3971462547779083},{"x":0.578151285648346,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.578151285648346,0.3840665817260742,0.5949580073356628,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.5327731370925903,0.3840665817260742,0.5680672526359558,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3852556347846985},{"x":0.529411792755127,"y":0.3852556347846985},{"x":0.529411792755127,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5058823823928833,0.3852556347846985,0.529411792755127,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.3852556347846985,0.5008403658866882,0.3983353078365326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4723109257221222,0.22248870062828063,0.6940756487846375,0.4053353078365326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱.۴","boundary":[0.6504201889038086,0.40309154987335205,0.6873949766159058,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.40309154987335205,0.6487395167350769,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6403361558914185,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6168067455291748,0.40309154987335205,0.6403361558914185,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.5865546464920044,0.40309154987335205,0.6117647290229797,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.4042806327342987,0.5865546464920044,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توربها","boundary":[0.5361344814300537,0.4042806327342987,0.5747899413108826,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4042806327342987},{"x":0.529411792755127,"y":0.4042806327342987},{"x":0.529411792755127,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.4042806327342987,0.529411792755127,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5008403658866882,0.4042806327342987,0.5193277597427368,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4756302535533905,0.4042806327342987,0.4907563030719757,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4173602759838104},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.43697479367256165,0.4042806327342987,0.4638655483722687,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4173602759838104},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورده","boundary":[0.3983193337917328,0.4042806327342987,0.4319327771663666,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4173602759838104},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.4042806327342987,0.3983193337917328,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.42330560088157654,0.7361344695091248,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.42330560088157654,0.7159664034843445,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چسندگی","boundary":[0.6504201889038086,0.4244946539402008,0.7058823704719543,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6184874176979065,0.4244946539402008,0.6436975002288818,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.4256837069988251,0.6201680898666382,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳۰۴.","boundary":[0.7126050591468811,0.4447086751461029,0.7361344695091248,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6789916157722473,0.4447086751461029,0.7058823704719543,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصطکاک","boundary":[0.6201680898666382,0.4458977282047272,0.6722689270973206,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4589774012565613},{"x":0.578151285648346,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.578151285648346,0.4458977282047272,0.6134454011917114,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4458977282047272,0.5731092691421509,0.46016645431518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3899579894542694,0.3972806327342987,0.7411344695091248,0.4659774012565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.464922696352005},{"x":0.6873949766159058,"y":0.464922696352005},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴","boundary":[0.6605042219161987,0.464922696352005,0.6873949766159058,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.464922696352005},{"x":0.6571428775787354,"y":0.464922696352005},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.464922696352005,0.6571428775787354,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.464922696352005},{"x":0.6487395167350769,"y":0.464922696352005},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.464922696352005,0.6487395167350769,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.464922696352005},{"x":0.6016806960105896,"y":0.464922696352005},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.5714285969734192,0.464922696352005,0.6016806960105896,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.46611177921295166,0.5596638917922974,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47919145226478577},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.48571428656578064,0.46611177921295166,0.5310924649238586,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.46611177921295166},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46611177921295166},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.46611177921295166,0.48067227005958557,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.658823549747467,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۴","boundary":[0.658823549747467,0.4851367473602295,0.6890756487846375,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.4851367473602295,0.6571428775787354,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.4851367473602295,0.6504201889038086,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"CPT","boundary":[0.5747899413108826,0.4851367473602295,0.6016806960105896,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.4851367473602295,0.5697479248046875,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4851367473602295},{"x":0.556302547454834,"y":0.4851367473602295},{"x":0.556302547454834,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"CPTu","boundary":[0.5243697762489319,0.4851367473602295,0.556302547454834,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.4851367473602295,0.5226891040802002,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۴","boundary":[0.6621848940849304,0.5053507685661316,0.6890756487846375,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5053507685661316},{"x":0.658823549747467,"y":0.5053507685661316},{"x":0.658823549747467,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5053507685661316,0.658823549747467,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.5053507685661316,0.6504201889038086,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"SCPT","boundary":[0.5663865804672241,0.5053507685661316,0.6016806960105896,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5184304118156433},{"x":0.561344563961029,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5053507685661316,0.5630252361297607,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5386444926261902},{"x":0.658823549747467,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۴","boundary":[0.658823549747467,0.5243757367134094,0.6890756487846375,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5243757367134094,0.6571428775787354,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.5243757367134094,0.6504201889038086,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"PMT","boundary":[0.5714285969734192,0.5243757367134094,0.6016806960105896,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.5243757367134094,0.5680672526359558,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5564804077148438},{"x":0.658823549747467,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۴","boundary":[0.658823549747467,0.5434007048606873,0.6890756487846375,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5434007048606873,0.6571428775787354,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.5434007048606873,0.6504201889038086,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5564804077148438},{"x":0.578151285648346,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"SPT","boundary":[0.578151285648346,0.5434007048606873,0.6016806960105896,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.5434007048606873,0.5714285969734192,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6134454011917114,0.5624256730079651,0.6487395167350769,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5945303440093994},{"x":0.658823549747467,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷.۳.۴","boundary":[0.658823549747467,0.5814506411552429,0.6873949766159058,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5814506411552429,0.6571428775787354,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زوایای","boundary":[0.6168067455291748,0.5814506411552429,0.6487395167350769,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5814506411552429},{"x":0.610084056854248,"y":0.5814506411552429},{"x":0.610084056854248,"y":0.5945303440093994},{"x":0.561344563961029,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطکاک","boundary":[0.561344563961029,0.5814506411552429,0.610084056854248,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.5176470875740051,0.5814506411552429,0.5546218752861023,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.5814506411552429,0.5159664154052734,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.4773109257221222,0.5814506411552429,0.5058823823928833,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5957193970680237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.43697479367256165,0.5814506411552429,0.4722689092159271,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.5826396942138672,0.4302521049976349,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5826396942138672},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5814506411552429},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5957193970680237},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باقیمانده","boundary":[0.37310925126075745,0.5826396942138672,0.42016807198524475,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.5826396942138672,0.3680672347545624,0.5957193970680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.464922696352005},{"x":0.6890756487846375,"y":0.464922696352005},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3630672347545624,0.457922696352005,0.6940756487846375,0.6027193970680237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸.۳۰۴","boundary":[0.6605042219161987,0.5980975031852722,0.6890756487846375,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5980975031852722},{"x":0.658823549747467,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5980975031852722,0.658823549747467,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6252101063728333,0.5980975031852722,0.6504201889038086,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5932773351669312,0.5992865562438965,0.6201680898666382,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.5495798587799072,0.6004756093025208,0.5882353186607361,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.6004756093025208,0.5445378422737122,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.6195005774497986,0.7361344695091248,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.6195005774497986,0.7159664034843445,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6789916157722473,0.6195005774497986,0.7058823704719543,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"اتساع","boundary":[0.6436975002288818,0.6206896305084229,0.6739495992660522,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.63193279504776,0.6218787431716919,0.6420168280601501,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.642092764377594,0.7361344695091248,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.642092764377594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.642092764377594},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.642092764377594,0.7159664034843445,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7058823704719543,"y":0.642092764377594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6504201889038086,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.6504201889038086,0.6432818174362183,0.7058823704719543,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.6432818174362183,0.6470588445663452,0.6551724076271057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5378571701049805,0.5934756093025207,0.7411344695091248,0.6609833545684815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4256837069988251},{"x":0.23193277418613434,"y":0.435196191072464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4256837069988251,0.23193277418613434,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4256837069988251},{"x":0.23193277418613434,"y":0.435196191072464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41868370699882507,0.23693277418613434,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4458977282047272},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4458977282047272},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4458977282047272,0.23193277418613434,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4458977282047272},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4458977282047272},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43889772820472717,0.23693277418613434,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4673008322715759,0.23025210201740265,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4673008322715759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4673008322715759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4673008322715759,0.23361344635486603,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4603008322715759,0.23861344635486603,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.48632580041885376,0.23025210201740265,0.4946492314338684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4946492314338684},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.48632580041885376,0.2369747906923294,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47932580041885375,0.2419747906923294,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5041617155075073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.512485146522522},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5053507685661316,0.23025210201740265,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5053507685661316,0.23529411852359772,0.5136741995811462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5041617155075073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5136741995811462},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4983507685661316,0.24029411852359772,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5243757367134094,0.23025210201740265,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5326991677284241},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5243757367134094,0.23529411852359772,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5173757367134094,0.24029411852359772,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6571428775787354,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶.۳.۴","boundary":[0.6554622054100037,0.5624256730079651,0.6890756487846375,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6571428775787354,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.5554256730079651,0.6940756487846375,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5983193516731262,"y":0.571938157081604},{"x":0.561344563961029,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"DMT","boundary":[0.561344563961029,0.5624256730079651,0.5983193516731262,0.571938157081604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5983193516731262,"y":0.571938157081604},{"x":0.561344563961029,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.5554256730079651,0.6033193516731262,0.578938157081604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5624256730079651},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5624256730079651,0.22857142984867096,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5624256730079651},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5554256730079651,0.23357142984867096,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5814506411552429},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5826396942138672,0.23193277418613434,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5814506411552429},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5756396942138672,0.23693277418613434,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.601664662361145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.601664662361145,0.23025210201740265,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.601664662361145},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.594664662361145,0.23525210201740265,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6302021145820618},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6218787431716919,0.23361344635486603,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6302021145820618},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6148787431716919,0.23861344635486603,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6432818174362183,0.23193277418613434,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6362818174362183,0.23693277418613434,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6706302165985107,0.23193277418613434,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6636302165985107,0.23693277418613434,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6920332908630371,0.23193277418613434,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6850332908630371,0.23693277418613434,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7134363651275635,0.23025210201740265,0.7205707430839539]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7205707430839539},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7134363651275635,0.23361344635486603,0.7205707430839539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7122473120689392},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7064363651275635,0.23861344635486603,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7324613332748413},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7324613332748413},{"x":0.22689075767993927,"y":0.740784764289856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7324613332748413,0.22689075767993927,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7324613332748413},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7324613332748413},{"x":0.22689075767993927,"y":0.740784764289856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7254613332748413,0.23189075767993927,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.756302535533905,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6706302165985107,0.7848739624023438,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.6706302165985107,0.7495798468589783,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییرشکل","boundary":[0.6689075827598572,0.6706302165985107,0.7327731251716614,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.6706302165985107,0.6672269105911255,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6168067455291748,0.6706302165985107,0.6369748115539551,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6016806960105896,0.6706302165985107,0.6084033846855164,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.6908442378044128,0.7361344695091248,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.6908442378044128,0.7142857313156128,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6908442378044128},{"x":0.707563042640686,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشردگی","boundary":[0.6554622054100037,0.6920332908630371,0.707563042640686,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.6920332908630371,0.6504201889038086,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تورم","boundary":[0.6117647290229797,0.6920332908630371,0.6386554837226868,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6067227125167847,0.6932223439216614,0.6134454011917114,0.7063020467758179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5966806960105896,0.6636302165985107,0.7898739624023438,0.7121129341125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۵","boundary":[0.6605042219161987,0.7110582590103149,0.6873949766159058,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.7110582590103149,0.6571428775787354,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7253270149230957},{"x":0.610084056854248,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.610084056854248,0.7122473120689392,0.6487395167350769,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشردگی","boundary":[0.5579832196235657,0.7122473120689392,0.6033613681793213,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.72651606798172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.7122473120689392,0.5529412031173706,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.731272280216217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.731272280216217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7443519830703735},{"x":0.658823549747467,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۵","boundary":[0.658823549747467,0.731272280216217,0.6890756487846375,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.731272280216217},{"x":0.6571428775787354,"y":0.731272280216217},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.731272280216217,0.6571428775787354,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.731272280216217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.731272280216217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثوابت","boundary":[0.6218487620353699,0.731272280216217,0.6504201889038086,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.731272280216217},{"x":0.6151260733604431,"y":0.731272280216217},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.5815126299858093,0.731272280216217,0.6151260733604431,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.731272280216217},{"x":0.5747899413108826,"y":0.731272280216217},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشردگی","boundary":[0.5226891040802002,0.731272280216217,0.5747899413108826,0.7443519830703735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5176891040802002,0.7052473120689392,0.6940756487846375,0.7513519830703735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7621878981590271},{"x":0.658823549747467,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۵","boundary":[0.6571428775787354,0.7502972483634949,0.6873949766159058,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.7502972483634949,0.6571428775787354,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7633769512176514},{"x":0.610084056854248,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.610084056854248,0.7514863014221191,0.6504201889038086,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تورم","boundary":[0.5815126299858093,0.7514863014221191,0.6033613681793213,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7526754140853882},{"x":0.578151285648346,"y":0.7645660042762756},{"x":0.578151285648346,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7526754140853882,0.578151285648346,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.770511269569397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.770511269569397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.770511269569397,0.7361344695091248,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.770511269569397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.770511269569397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.770511269569397,0.7159664034843445,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.770511269569397},{"x":0.707563042640686,"y":0.770511269569397},{"x":0.707563042640686,"y":0.7847800254821777},{"x":0.680672287940979,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.680672287940979,0.770511269569397,0.707563042640686,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.770511269569397},{"x":0.6722689270973206,"y":0.770511269569397},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.770511269569397,0.6722689270973206,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.770511269569397},{"x":0.6420168280601501,"y":0.770511269569397},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6218487620353699,0.770511269569397,0.6420168280601501,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.770511269569397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.770511269569397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6067227125167847,0.770511269569397,0.6134454011917114,0.7847800254821777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.578151285648346,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.7444863014221191,0.7411344695091248,0.7917800254821777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۵","boundary":[0.6605042219161987,0.7907253503799438,0.6890756487846375,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.7907253503799438,0.6571428775787354,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.7907253503799438,0.6504201889038086,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"CPT","boundary":[0.5747899413108826,0.7907253503799438,0.6016806960105896,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7907253503799438,0.5731092691421509,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.810939371585846},{"x":0.6890756487846375,"y":0.810939371585846},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8252080678939819},{"x":0.658823549747467,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۵","boundary":[0.658823549747467,0.810939371585846,0.6890756487846375,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.810939371585846},{"x":0.6571428775787354,"y":0.810939371585846},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.810939371585846,0.6571428775787354,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.810939371585846},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.8097503185272217,0.6504201889038086,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6016806960105896,"y":0.810939371585846},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"DMT","boundary":[0.5697479248046875,0.8097503185272217,0.6016806960105896,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.8097503185272217,0.5647059082984924,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5597059082984924,0.7825362377166748,0.6940756487846375,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7514863014221191},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7598097324371338},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7514863014221191,0.22857142984867096,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7514863014221191,0.23361344635486603,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7598097324371338},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7444863014221191,0.23861344635486603,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.770511269569397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.770511269569397,0.23025210201740265,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.770511269569397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.763511269569397,0.23525210201740265,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7919144034385681},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7919144034385681},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7919144034385681,0.22857142984867096,0.8002378344535828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7919144034385681,0.23361344635486603,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7849144034385681,0.23861344635486603,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846},{"x":0.22857142984867096,"y":0.810939371585846},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.810939371585846,0.23025210201740265,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846},{"x":0.22857142984867096,"y":0.810939371585846},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8039393715858459,0.23525210201740265,0.8262628026008606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.489075630903244,0.8489893078804016,0.5109243988990784,0.8596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8419893078804016,0.5159243988990784,0.8666908450126648],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/xyggWzrKTgrjkSaH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/wErZoCrVBCxTAqrC.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/tpMNLjDKntDvjcrD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002108256852300782,0.9986724807354582,0.9989736935959135]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۳.۲.۵","boundary":[0.6571428775787354,0.18906064331531525,0.6890756487846375,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.18206064331531524,0.6940756487846375,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.18906064331531525,0.6605042219161987,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.610084056854248,0.18668252229690552,0.6487395167350769,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"SPT","boundary":[0.5731092691421509,0.18549345433712006,0.6016806960105896,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5681092691421509,0.17730440127849578,0.6655042219161987,0.21270749044418336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.23025210201740265,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.18906064331531525,0.23361344635486603,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.23861344635486603,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21521997451782227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.20808561146259308,0.23025210201740265,0.21521997451782227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21640904247760773},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.20808561146259308,0.23529411852359772,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20108561146259307,0.24029411852359772,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2271105796098709},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.2271105796098709,0.22857142984867096,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2271105796098709},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2271105796098709},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.2271105796098709,0.23529411852359772,0.23543401062488556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2271105796098709},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2201105796098709,0.24029411852359772,0.24243401062488557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2473246157169342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25564804673194885},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2473246157169342,0.22857142984867096,0.25564804673194885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2473246157169342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25564804673194885},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2403246157169342,0.23357142984867096,0.26264804673194886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2675386369228363},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2770511209964752},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.26872771978378296,0.23193277418613434,0.2770511209964752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2675386369228363},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2770511209964752},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26172771978378295,0.23693277418613434,0.2840511209964752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22235433757305145},{"x":0.658823549747467,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۵","boundary":[0.658823549747467,0.2068965584039688,0.6890756487846375,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.2068965584039688,0.6571428775787354,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.2068965584039688,0.6504201889038086,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"CBR","boundary":[0.5731092691421509,0.2068965584039688,0.6033613681793213,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.2068965584039688,0.5680672526359558,0.22235433757305145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5630672526359558,0.1998965584039688,0.6940756487846375,0.22935433757305146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۵","boundary":[0.6571428775787354,0.22473245859146118,0.6873949766159058,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.22473245859146118,0.6571428775787354,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6369748115539551,0.22473245859146118,0.6487395167350769,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.6134454011917114,0.22473245859146118,0.6302521228790283,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بارگذاری","boundary":[0.5596638917922974,0.22592152655124664,0.6067227125167847,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22592152655124664},{"x":0.556302547454834,"y":0.22592152655124664},{"x":0.556302547454834,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.22592152655124664,0.556302547454834,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.24494649469852448,0.7361344695091248,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.24494649469852448,0.7142857313156128,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.6739495992660522,0.24613554775714874,0.7058823704719543,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2604042887687683},{"x":0.63193279504776,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.63193279504776,0.24613554775714874,0.6689075827598572,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5915966629981995,0.24613554775714874,0.6268907785415649,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.2473246157169342,0.5848739743232727,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.26634958386421204,0.7361344695091248,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.26634958386421204,0.7159664034843445,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6722689270973206,0.2675386369228363,0.7058823704719543,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.6268907785415649,0.2675386369228363,0.6655462384223938,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.26872771978378296,0.6218487620353699,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.2877526879310608,0.7361344695091248,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.2877526879310608,0.7142857313156128,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.6739495992660522,0.2877526879310608,0.7058823704719543,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.6453781723976135,0.2877526879310608,0.6689075827598572,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"العمل","boundary":[0.6067227125167847,0.28894174098968506,0.6352941393852234,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.5663865804672241,0.2901307940483093,0.5949580073356628,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.2901307940483093,0.5630252361297607,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.30915576219558716,0.7361344695091248,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.30915576219558716,0.7159664034843445,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.30915576219558716},{"x":0.707563042640686,"y":0.30915576219558716},{"x":0.707563042640686,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6705882549285889,0.30915576219558716,0.707563042640686,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فنریت","boundary":[0.6285714507102966,0.30915576219558716,0.6638655662536621,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6168067455291748,0.30915576219558716,0.6218487620353699,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.5848739743232727,0.30915576219558716,0.6151260733604431,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.30915576219558716},{"x":0.578151285648346,"y":0.30915576219558716},{"x":0.578151285648346,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برجهندگی","boundary":[0.5210084319114685,0.30915576219558716,0.578151285648346,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5142857432365417,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5092437267303467,0.30915576219558716,0.5142857432365417,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5042017102241516,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.30915576219558716,0.5042017102241516,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.3341260552406311,0.7361344695091248,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.3341260552406311,0.7142857313156128,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3341260552406311},{"x":0.707563042640686,"y":0.3341260552406311},{"x":0.707563042640686,"y":0.3483947813510895},{"x":0.653781533241272,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروریزش","boundary":[0.653781533241272,0.3341260552406311,0.707563042640686,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.3341260552406311,0.6470588445663452,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انبساط","boundary":[0.5966386795043945,0.3341260552406311,0.6352941393852234,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.3341260552406311,0.5915966629981995,0.3483947813510895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5025210380554199,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49415966391563415,0.21892152655124664,0.7428151416778564,0.3553947813510895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28894174098968506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.298454225063324},{"x":0.21512605249881744,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2901307940483093,0.23193277418613434,0.298454225063324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28894174098968506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.298454225063324},{"x":0.21512605249881744,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2831307940483093,0.23693277418613434,0.305454225063324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3115338981151581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31985729932785034},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3115338981151581,0.23025210201740265,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3115338981151581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31985729932785034},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3045338981151581,0.23525210201740265,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3341260552406311,0.23025210201740265,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3271260552406311,0.23525210201740265,0.34944945645332337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36266350746154785},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3614744246006012},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36979785561561584},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.36266350746154785,0.23025210201740265,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36266350746154785},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3614744246006012},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36979785561561584},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35566350746154785,0.23525210201740265,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37574315071105957},{"x":0.756302535533905,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.3614744246006012,0.7848739624023438,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.3614744246006012,0.7495798468589783,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6689075827598572,0.36028537154197693,0.7327731251716614,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6302521228790283,0.36028537154197693,0.6621848940849304,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6033613681793213,0.36028537154197693,0.6235294342041016,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.36028537154197693,0.5949580073356628,0.37336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5865966629981995,0.35209631848335265,0.7898739624023438,0.3827431507110596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۰۶.","boundary":[0.7142857313156128,0.38049939274787903,0.7361344695091248,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.38049939274787903},{"x":0.707563042640686,"y":0.38049939274787903},{"x":0.707563042640686,"y":0.3947681188583374},{"x":0.680672287940979,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.680672287940979,0.38049939274787903,0.707563042640686,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6554622054100037,0.38049939274787903,0.6756302714347839,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحکیمی","boundary":[0.5983193516731262,0.3816884756088257,0.6453781723976135,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5949580073356628,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.3816884756088257,0.5949580073356628,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7176470756530762,0.4007134437561035,0.7361344695091248,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.4007134437561035,0.7159664034843445,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4007134437561035},{"x":0.707563042640686,"y":0.4007134437561035},{"x":0.707563042640686,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6722689270973206,0.4007134437561035,0.707563042640686,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6487395167350769,0.4019024968147278,0.6689075827598572,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحکیمی","boundary":[0.5915966629981995,0.4019024968147278,0.6403361558914185,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4149821698665619},{"x":0.583193302154541,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4019024968147278,0.5882353186607361,0.4149821698665619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.583193302154541,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.578193302154541,0.373499392747879,0.7411344695091248,0.42079311680793763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38049939274787903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38049939274787903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.38049939274787903,0.23025210201740265,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38049939274787903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38049939274787903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.373499392747879,0.23525210201740265,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4019024968147278},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4019024968147278},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41022592782974243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4019024968147278,0.23025210201740265,0.41022592782974243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4019024968147278},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4019024968147278},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41022592782974243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3949024968147278,0.23525210201740265,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42925089597702026},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.42925089597702026,0.23193277418613434,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42925089597702026},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42225089597702026,0.23693277418613434,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.44946491718292236,0.23193277418613434,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44246491718292236,0.23693277418613434,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.42925089597702026,0.7831932902336121,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7378151416778564,0.42925089597702026,0.7478991746902466,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.6924369931221008,0.42925089597702026,0.7310924530029297,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6857143044471741,0.42925089597702026,0.6924369931221008,0.44233056902885437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6807143044471741,0.42225089597702026,0.7881932902336121,0.4481414861679077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.7176470756530762,0.44946491718292236,0.7361344695091248,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.44946491718292236,0.7142857313156128,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6705882549285889,0.44946491718292236,0.7058823704719543,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.6252101063728333,0.44946491718292236,0.6638655662536621,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5932773351669312,0.44946491718292236,0.6184874176979065,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.44946491718292236,0.5899159908294678,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7159664034843445,0.46967896819114685,0.7361344695091248,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.46967896819114685,0.7142857313156128,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6705882549285889,0.46967896819114685,0.7058823704719543,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.6252101063728333,0.46967896819114685,0.6638655662536621,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.5882353186607361,0.46967896819114685,0.6184874176979065,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4839476943016052},{"x":0.583193302154541,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.46967896819114685,0.5865546464920044,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7361344695091248,"y":0.487514853477478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7159664034843445,0.4887039363384247,0.7361344695091248,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.4887039363384247,0.7142857313156128,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4887039363384247},{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.6672269105911255,0.4887039363384247,0.707563042640686,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توربها","boundary":[0.6168067455291748,0.48989298939704895,0.6621848940849304,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.48989298939704895,0.6184874176979065,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.7159664034843445,0.5089179277420044,0.7361344695091248,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.5089179277420044,0.7159664034843445,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5089179277420044},{"x":0.707563042640686,"y":0.5089179277420044},{"x":0.707563042640686,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.6756302714347839,0.5089179277420044,0.707563042640686,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.6302521228790283,0.5089179277420044,0.6689075827598572,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.5089179277420044,0.6268907785415649,0.5231866836547852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5231866836547852},{"x":0.583193302154541,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.578193302154541,0.44246491718292236,0.7411344695091248,0.5301866836547852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.46967896819114685,0.23193277418613434,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47919145226478577},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.46967896819114685,0.23529411852359772,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46267896819114684,0.24029411852359772,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.48989298939704895,0.23193277418613434,0.4982164204120636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.48989298939704895,0.23529411852359772,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48289298939704894,0.24029411852359772,0.5052164204120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5101070404052734},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5101070404052734},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5184304118156433},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5101070404052734,0.23193277418613434,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5101070404052734},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5101070404052734},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5101070404052734,0.23529411852359772,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5101070404052734},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5101070404052734},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5031070404052734,0.24029411852359772,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5505350828170776},{"x":0.756302535533905,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5362663269042969,0.7848739624023438,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7378151416778564,0.5362663269042969,0.7495798468589783,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6941176652908325,0.5362663269042969,0.7327731251716614,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5505350828170776},{"x":0.658823549747467,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.658823549747467,0.5362663269042969,0.6873949766159058,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6252101063728333,0.5362663269042969,0.6521008610725403,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5505350828170776},{"x":0.605042040348053,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.605042040348053,0.5362663269042969,0.6184874176979065,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5680672526359558,0.5362663269042969,0.5983193516731262,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5362663269042969},{"x":0.561344563961029,"y":0.5362663269042969},{"x":0.561344563961029,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سکون","boundary":[0.5243697762489319,0.5362663269042969,0.561344563961029,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5362663269042969,0.5226891040802002,0.5505350828170776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5143277597427368,0.5292663269042969,0.7898739624023438,0.5575350828170776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5469679236412048},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.23193277418613434,0.5469679236412048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5469679236412048},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5304554395675659,0.23693277418613434,0.5539679236412048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5636147260665894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5636147260665894,0.23193277418613434,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5636147260665894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5566147260665893,0.23693277418613434,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5850178599357605},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5850178599357605},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5850178599357605,0.23193277418613434,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5850178599357605},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5850178599357605},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5780178599357605,0.23693277418613434,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5778834819793701},{"x":0.756302535533905,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5612366199493408,0.7848739624023438,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7394958138465881,0.5612366199493408,0.7495798468589783,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6941176652908325,0.5612366199493408,0.7344537973403931,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.5612366199493408,0.6823529601097107,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.6235294342041016,0.5612366199493408,0.6554622054100037,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5949580073356628,0.5612366199493408,0.6168067455291748,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5778834819793701},{"x":0.583193302154541,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.5612366199493408,0.5865546464920044,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7361344695091248,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۰۹.","boundary":[0.7126050591468811,0.5826396942138672,0.7361344695091248,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5826396942138672},{"x":0.707563042640686,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7092437148094177,"y":0.596908450126648},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6705882549285889,0.5826396942138672,0.7092437148094177,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5838287472724915},{"x":0.658823549747467,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.5838287472724915,0.658823549747467,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پروکتور","boundary":[0.5865546464920044,0.5838287472724915,0.6302521228790283,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5850178599357605,0.5848739743232727,0.5992865562438965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5748319578170776,0.5542366199493408,0.7898739624023438,0.6062865562438965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6873949766159058,"y":0.61712247133255},{"x":0.6605042219161987,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰۹","boundary":[0.6605042219161987,0.6040428280830383,0.6873949766159058,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6571428775787354,"y":0.61712247133255},{"x":0.6554622054100037,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.6040428280830383,0.6571428775787354,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6487395167350769,"y":0.61712247133255},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6084033846855164,0.6040428280830383,0.6487395167350769,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.61712247133255},{"x":0.561344563961029,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروکتور","boundary":[0.561344563961029,0.6040428280830383,0.6016806960105896,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5025210380554199,0.6052318811416626,0.5546218752861023,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6373364925384521},{"x":0.658823549747467,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۹","boundary":[0.658823549747467,0.6242568492889404,0.6873949766159058,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.6242568492889404,0.6571428775787354,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6084033846855164,0.6242568492889404,0.6487395167350769,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6373364925384521},{"x":0.561344563961029,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروکتور","boundary":[0.561344563961029,0.6242568492889404,0.6016806960105896,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5260504484176636,0.6242568492889404,0.5579832196235657,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6385255455970764},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.49915966391563416,0.6254459023475647,0.5226891040802002,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.6254459023475647,0.4957983195781708,0.6385255455970764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4874369752407074,0.5982318811416626,0.6923949766159058,0.6443364925384522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6052318811416626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6040428280830383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6135553121566772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6052318811416626,0.23025210201740265,0.6135553121566772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6052318811416626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6040428280830383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6135553121566772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5982318811416626,0.23525210201740265,0.6205553121566773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6254459023475647,0.23025210201740265,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6349583864212036},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6254459023475647,0.23361344635486603,0.6349583864212036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6184459023475647,0.23861344635486603,0.6419583864212036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"CBR.۲.۹","boundary":[0.6739495992660522,0.6444708704948425,0.7361344695091248,0.6551724076271057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.6689495992660522,0.6374708704948425,0.7411344695091248,0.6621724076271057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6551724076271057},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6456599235534668,0.23193277418613434,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6551724076271057},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6456599235534668,0.23529411852359772,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6456599235534668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6551724076271057},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6386599235534668,0.24029411852359772,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6813317537307739},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6730083227157593,0.23361344635486603,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6813317537307739},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6660083227157593,0.23861344635486603,0.6883317537307739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6932223439216614,0.23193277418613434,0.701545774936676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7027348279953003},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6932223439216614,0.23529411852359772,0.7027348279953003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7027348279953003},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6862223439216614,0.24029411852359772,0.7097348279953003],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7134363651275635,0.23025210201740265,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7064363651275635,0.23525210201740265,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7336504459381104},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7336504459381104,0.22857142984867096,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7336504459381104},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7266504459381103,0.23357142984867096,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.671819269657135},{"x":0.7831932902336121,"y":0.671819269657135},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.671819269657135,0.7831932902336121,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.671819269657135},{"x":0.7478991746902466,"y":0.671819269657135},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7344537973403931,0.671819269657135,0.7478991746902466,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.671819269657135},{"x":0.7277311086654663,"y":0.671819269657135},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6848989129066467},{"x":0.707563042640686,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.707563042640686,0.671819269657135,0.7277311086654663,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.671819269657135},{"x":0.6974790096282959,"y":0.671819269657135},{"x":0.6974790096282959,"y":0.686087965965271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.671819269657135,0.6974790096282959,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.671819269657135},{"x":0.6672269105911255,"y":0.671819269657135},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467},{"x":0.610084056854248,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیراشباع","boundary":[0.610084056854248,0.671819269657135,0.6672269105911255,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.671819269657135},{"x":0.6117647290229797,"y":0.671819269657135},{"x":0.6117647290229797,"y":0.686087965965271},{"x":0.605042040348053,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.605042040348053,0.671819269657135,0.6117647290229797,0.686087965965271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.671819269657135},{"x":0.7831932902336121,"y":0.671819269657135},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6848989129066467},{"x":0.605042040348053,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.600042040348053,0.664819269657135,0.7881932902336121,0.6918989129066467],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰","boundary":[0.707563042640686,0.6920332908630371,0.7327731251716614,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.6920332908630371,0.7058823704719543,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مکش","boundary":[0.6722689270973206,0.6932223439216614,0.6974790096282959,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.6932223439216614,0.6655462384223938,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰","boundary":[0.7058823704719543,0.7122473120689392,0.7327731251716614,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7122473120689392,0.7042016983032227,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6605042219161987,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6605042219161987,0.7122473120689392,0.6974790096282959,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7134363651275635},{"x":0.653781533241272,"y":0.7122473120689392},{"x":0.653781533241272,"y":0.72651606798172},{"x":0.6201680898666382,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیشاپ","boundary":[0.6201680898666382,0.7134363651275635,0.653781533241272,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6151260733604431,"y":0.72651606798172},{"x":0.6117647290229797,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.7134363651275635,0.6151260733604431,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7327731251716614,"y":0.731272280216217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.7058823704719543,0.7324613332748413,0.7327731251716614,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7324613332748413,0.7042016983032227,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"حوزۀ","boundary":[0.6672269105911255,0.7324613332748413,0.6957983374595642,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6369748115539551,0.7324613332748413,0.6638655662536621,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.6033613681793213,0.7324613332748413,0.6386554837226868,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.7324613332748413,0.6033613681793213,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱۰","boundary":[0.7058823704719543,0.7514863014221191,0.7327731251716614,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7514863014221191,0.7042016983032227,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.6470588445663452,0.7514863014221191,0.6974790096282959,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6117647290229797,0.7526754140853882,0.6403361558914185,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966386795043945,0.7526754140853882,0.6067227125167847,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مکش","boundary":[0.5663865804672241,0.7526754140853882,0.5915966629981995,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7538644671440125},{"x":0.556302547454834,"y":0.7538644671440125},{"x":0.556302547454834,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.7538644671440125,0.556302547454834,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.6235294342041016,0.7728894352912903,0.6605042219161987,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5932773351669312,0.7728894352912903,0.6218487620353699,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5579832196235657,0.7728894352912903,0.5865546464920044,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5310924649238586,0.7728894352912903,0.5546218752861023,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5008403658866882,0.7728894352912903,0.5260504484176636,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7871581315994263},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.46722689270973206,0.7728894352912903,0.5008403658866882,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7728894352912903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7728894352912903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7728894352912903,0.46554622054100037,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۶۰۱۰.","boundary":[0.7042016983032227,0.7907253503799438,0.7327731251716614,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مویینگی","boundary":[0.6470588445663452,0.7919144034385681,0.6974790096282959,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6336134672164917,0.7919144034385681,0.6403361558914185,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چسبندگی","boundary":[0.5647059082984924,0.7919144034385681,0.6268907785415649,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5226891040802002,0.7931034564971924,0.5579832196235657,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.7931034564971924,0.5159664154052734,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۱۰","boundary":[0.7058823704719543,0.8097503185272217,0.7327731251716614,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.8097503185272217,0.7042016983032227,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6621848940849304,0.8097503185272217,0.6974790096282959,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوکی","boundary":[0.6252101063728333,0.8097503185272217,0.6554622054100037,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.8097503185272217,0.6184874176979065,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5764706134796143,0.8097503185272217,0.6067227125167847,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.810939371585846},{"x":0.5697479248046875,"y":0.810939371585846},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.5378151535987854,0.810939371585846,0.5697479248046875,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.810939371585846},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8263971209526062},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.48739495873451233,0.810939371585846,0.5310924649238586,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.810939371585846},{"x":0.4789915978908539,"y":0.810939371585846},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8263971209526062},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.4420168101787567,0.810939371585846,0.4789915978908539,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.810939371585846},{"x":0.43529412150382996,"y":0.810939371585846},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8275862336158752},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.4117647111415863,0.810939371585846,0.43529412150382996,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.810939371585846},{"x":0.4084033668041229,"y":0.810939371585846},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8275862336158752},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشاری","boundary":[0.37310925126075745,0.810939371585846,0.4084033668041229,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.8121284246444702,0.3663865625858307,0.8275862336158752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8252080678939819},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3546638739109039,0.6874113969802856,0.7394537973403931,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7538644671440125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7538644671440125,0.22857142984867096,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7538644671440125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7468644671440124,0.23357142984867096,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7327731251716614,"y":0.771700382232666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".۵.۱۰","boundary":[0.702521026134491,0.7740784883499146,0.7344537973403931,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7327731251716614,"y":0.771700382232666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.7670784883499145,0.7394537973403931,0.7882128663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"مسیر","boundary":[0.6672269105911255,0.7776456475257874,0.6974790096282959,0.7847800254821777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.7706456475257873,0.7024790096282959,0.7917800254821777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7740784883499146,0.23025210201740265,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7670784883499145,0.23525210201740265,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7931034564971924,0.23193277418613434,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7861034564971924,0.23693277418613434,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846},{"x":0.23193277418613434,"y":0.810939371585846},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.810939371585846,0.23193277418613434,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846},{"x":0.23193277418613434,"y":0.810939371585846},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8039393715858459,0.23693277418613434,0.8262628026008606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.856123685836792},{"x":0.48235294222831726,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8466112017631531,0.5109243988990784,0.856123685836792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.856123685836792},{"x":0.48235294222831726,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8396112017631531,0.5159243988990784,0.863123685836792],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/tNhsnnzNByGlRdpE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/WRrDRMGFfzjjDJGm.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/tzRJsMoxNuzFvsJH.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021506727152857287,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.756302535533905,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.18787157535552979,0.7848739624023438,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7361344695091248,0.18787157535552979,0.7478991746902466,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.18787157535552979},{"x":0.729411780834198,"y":0.18787157535552979},{"x":0.729411780834198,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6974790096282959,0.18787157535552979,0.729411780834198,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6924369931221008,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20332936942577362},{"x":0.653781533241272,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.653781533241272,0.18787157535552979,0.6924369931221008,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6201680898666382,0.18787157535552979,0.6470588445663452,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.5495798587799072,0.18787157535552979,0.6134454011917114,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5092437267303467,0.18787157535552979,0.5428571701049805,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48571428656578064,0.18787157535552979,0.5008403658866882,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4739495813846588,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20332936942577362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برجا","boundary":[0.44873949885368347,0.18787157535552979,0.4739495813846588,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18787157535552979},{"x":0.44873949885368347,"y":0.18787157535552979},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20332936942577362},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43865546584129333,0.18787157535552979,0.44873949885368347,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.18087157535552978,0.7898739624023438,0.21032936942577363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.23193277418613434,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.18906064331531525,0.23529411852359772,0.19857312738895416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.24029411852359772,0.20557312738895417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"CPT.۱.۱۱","boundary":[0.6672269105911255,0.2104637324810028,0.7344537973403931,0.21878716349601746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6622269105911255,0.2034637324810028,0.7394537973403931,0.22578716349601746],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.20927467942237854,0.23193277418613434,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20227467942237853,0.23693277418613434,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۱۱","boundary":[0.6521008610725403,0.22948870062828064,0.6873949766159058,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.22948870062828064,0.6487395167350769,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24494649469852448},{"x":0.605042040348053,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.605042040348053,0.22948870062828064,0.6420168280601501,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5596638917922974,0.22948870062828064,0.5983193516731262,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.22948870062828064,0.5529412031173706,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همبستگیهای","boundary":[0.4638655483722687,0.22948870062828064,0.5428571701049805,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24494649469852448},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.43361344933509827,0.22948870062828064,0.4571428596973419,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارامترها","boundary":[0.3815126121044159,0.22948870062828064,0.4268907606601715,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.22948870062828064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22948870062828064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3680672347545624,0.22948870062828064,0.37478992342948914,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3344537913799286,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.3344537913799286,0.22948870062828064,0.3630252182483673,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3294117748737335,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3126050531864166,0.22948870062828064,0.3294117748737335,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3008403480052948,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3008403480052948,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.26386556029319763,0.22948870062828064,0.3008403480052948,0.24494649469852448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24494649469852448},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2588655602931976,0.22248870062828063,0.6923949766159058,0.2519464946985245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"CPT","boundary":[0.6605042219161987,0.24970273673534393,0.6890756487846375,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.24270273673534393,0.6940756487846375,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2580261528491974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.24970273673534393,0.23025210201740265,0.2580261528491974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2580261528491974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.24970273673534393,0.23361344635486603,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2580261528491974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24270273673534393,0.23861344635486603,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2699167728424072},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21680672466754913,0.26872771978378296,0.22857142984867096,0.2782402038574219]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.2699167728424072,0.23361344635486603,0.2782402038574219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2699167728424072},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.26172771978378295,0.23861344635486603,0.2852402038574219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2877526879310608,0.23025210201740265,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29607608914375305},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.2877526879310608,0.23361344635486603,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2807526879310608,0.23861344635486603,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲.۱.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.26872771978378296,0.6873949766159058,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.26872771978378296,0.6487395167350769,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"CPT","boundary":[0.6134454011917114,0.26872771978378296,0.6420168280601501,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.26872771978378296,0.6084033846855164,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"DPT","boundary":[0.5647059082984924,0.26872771978378296,0.5966386795043945,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6857143044471741,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۳.۱.۱۱","boundary":[0.6487395167350769,0.2877526879310608,0.6857143044471741,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.2877526879310608,0.6487395167350769,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"CPT","boundary":[0.6134454011917114,0.2877526879310608,0.6386554837226868,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2877526879310608},{"x":0.610084056854248,"y":0.2877526879310608},{"x":0.610084056854248,"y":0.3008323311805725},{"x":0.605042040348053,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.2877526879310608,0.610084056854248,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3008323311805725},{"x":0.561344563961029,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"PMT","boundary":[0.561344563961029,0.2877526879310608,0.5966386795043945,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۴.۱.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.3067776560783386,0.6873949766159058,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3067776560783386,0.6487395167350769,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"CPT","boundary":[0.6134454011917114,0.3067776560783386,0.6403361558914185,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.3067776560783386,0.6084033846855164,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"DMT","boundary":[0.5630252361297607,0.3067776560783386,0.5983193516731262,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3067776560783386},{"x":0.561344563961029,"y":0.3067776560783386},{"x":0.561344563961029,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.3067776560783386,0.561344563961029,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۵.۱.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.3269916772842407,0.6857143044471741,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3269916772842407,0.6487395167350769,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"CPT","boundary":[0.6134454011917114,0.3269916772842407,0.6403361558914185,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.3269916772842407,0.6084033846855164,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"SPT","boundary":[0.5747899413108826,0.3269916772842407,0.5966386795043945,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.3269916772842407,0.5680672526359558,0.33888229727745056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5},{"languageCode":"pl","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5529832196235657,0.26172771978378295,0.6923949766159058,0.34588229727745057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3079667091369629},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3079667091369629},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31629014015197754},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3079667091369629,0.22857142984867096,0.31629014015197754]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3079667091369629},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3079667091369629},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.3079667091369629,0.23529411852359772,0.3151010572910309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3079667091369629},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3079667091369629},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3009667091369629,0.24029411852359772,0.32329014015197755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3269916772842407,0.2369747906923294,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3199916772842407,0.2419747906923294,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35671818256378174},{"x":0.658823549747467,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"PMT","boundary":[0.658823549747467,0.3472056984901428,0.6974790096282959,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".۲.۱۱","boundary":[0.7042016983032227,0.3472056984901428,0.7344537973403931,0.35671818256378174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35671818256378174},{"x":0.658823549747467,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.653823549747467,0.3402056984901428,0.7394537973403931,0.36371818256378174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3472056984901428,0.24201680719852448,0.35671818256378174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35671818256378174},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.3472056984901428,0.24705882370471954,0.35671818256378174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3402056984901428,0.25205882370471955,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۱.۲.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.36623066663742065,0.6857143044471741,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3674197494983673,0.6487395167350769,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37931033968925476},{"x":0.610084056854248,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"PMT","boundary":[0.610084056854248,0.3674197494983673,0.6403361558914185,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.3674197494983673,0.6033613681793213,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"DPT","boundary":[0.5647059082984924,0.3674197494983673,0.5932773351669312,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3674197494983673},{"x":0.561344563961029,"y":0.3674197494983673},{"x":0.561344563961029,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.3674197494983673,0.561344563961029,0.37931033968925476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5546638917922974,0.35923066663742065,0.6907143044471741,0.3851212866306305],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3674197494983673,0.2386554628610611,0.37574315071105957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3604197494983673,0.2436554628610611,0.3827431507110596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲.۲.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.3876337707042694,0.6857143044471741,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3876337707042694,0.6487395167350769,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39595720171928406},{"x":0.610084056854248,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PMT","boundary":[0.610084056854248,0.3876337707042694,0.6403361558914185,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.3876337707042694,0.6033613681793213,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39595720171928406},{"x":0.556302547454834,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"DMT","boundary":[0.556302547454834,0.3876337707042694,0.5932773351669312,0.39595720171928406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39595720171928406},{"x":0.556302547454834,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.551302547454834,0.3806337707042694,0.6907143044471741,0.40295720171928406],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3947681188583374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3876337707042694,0.2386554628610611,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3947681188583374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3806337707042694,0.2436554628610611,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۳.۲.۱۱","boundary":[0.6521008610725403,0.405469685792923,0.6890756487846375,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.405469685792923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.405469685792923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.405469685792923,0.6504201889038086,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.405469685792923},{"x":0.6436975002288818,"y":0.405469685792923},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4173602759838104},{"x":0.610084056854248,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PMT","boundary":[0.610084056854248,0.405469685792923,0.6436975002288818,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.405469685792923},{"x":0.605042040348053,"y":0.405469685792923},{"x":0.605042040348053,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.405469685792923,0.605042040348053,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.405469685792923},{"x":0.5932773351669312,"y":0.405469685792923},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"SPT","boundary":[0.5680672526359558,0.405469685792923,0.5932773351669312,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5630672526359558,0.39846968579292297,0.6940756487846375,0.42436027598381043],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4149821698665619},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4078477919101715,0.2386554628610611,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4149821698665619},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4008477919101715,0.2436554628610611,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"DMT","boundary":[0.6571428775787354,0.42687276005744934,0.6974790096282959,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".۳.۱۱","boundary":[0.7042016983032227,0.42687276005744934,0.7344537973403931,0.43638524413108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6521428775787353,0.41987276005744933,0.7394537973403931,0.44338524413108826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24201680719852448,"y":0.435196191072464},{"x":0.21680672466754913,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.42687276005744934,0.24201680719852448,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24201680719852448,"y":0.435196191072464},{"x":0.21680672466754913,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41987276005744933,0.24701680719852448,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۱.۳.۱۱.DMT","boundary":[0.6016806960105896,0.44708681106567383,0.6890756487846375,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.44708681106567383,0.6016806960105896,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"SPT","boundary":[0.5663865804672241,0.44708681106567383,0.5915966629981995,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.44708681106567383},{"x":0.561344563961029,"y":0.44708681106567383},{"x":0.561344563961029,"y":0.45659929513931274},{"x":0.561344563961029,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.44708681106567383,0.561344563961029,0.45659929513931274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45659929513931274},{"x":0.561344563961029,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.556344563961029,0.4400868110656738,0.6940756487846375,0.46359929513931275],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4482758641242981,0.2386554628610611,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4412758641242981,0.2436554628610611,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".SPT","boundary":[0.6655462384223938,0.4673008322715759,0.6957983374595642,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".۴.۱۱","boundary":[0.7042016983032227,0.4673008322715759,0.7327731251716614,0.4756242632865906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6605462384223938,0.4603008322715759,0.7377731251716614,0.48381331634521485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.487514853477478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4958382844924927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.487514853477478,0.2386554628610611,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.487514853477478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4958382844924927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.480514853477478,0.2436554628610611,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5077288746833801},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5077288746833801},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.21680672466754913,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.5077288746833801,0.24201680719852448,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5077288746833801},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5077288746833801},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.21680672466754913,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5007288746833801,0.24701680719852448,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5279428958892822,0.2386554628610611,0.5362663269042969]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5279428958892822,0.24201680719852448,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5209428958892822,0.24701680719852448,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.487514853477478},{"x":0.6890756487846375,"y":0.487514853477478},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۱.۴.۱۱.SPT","boundary":[0.6117647290229797,0.487514853477478,0.6890756487846375,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.487514853477478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.487514853477478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4958382844924927},{"x":0.605042040348053,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.487514853477478,0.6084033846855164,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.487514853477478},{"x":0.5983193516731262,"y":0.487514853477478},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"DPT","boundary":[0.5714285969734192,0.487514853477478,0.5983193516731262,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49940547347068787},{"x":0.605042040348053,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.4922710955142975,0.6084033846855164,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5208085775375366},{"x":0.707563042640686,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱۱","boundary":[0.707563042640686,0.5053507685661316,0.7344537973403931,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.5053507685661316,0.7058823704719543,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5208085775375366},{"x":0.653781533241272,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.653781533241272,0.5053507685661316,0.6974790096282959,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6235294342041016,0.5053507685661316,0.6470588445663452,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5208085775375366},{"x":0.561344563961029,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.561344563961029,0.5053507685661316,0.6168067455291748,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"PANDA","boundary":[0.4907563030719757,0.5053507685661316,0.5529412031173706,0.5208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"en","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.487514853477478},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4857563030719757,0.47932580041885375,0.7394537973403931,0.5289976305961609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۱.۵.۱۱.PANDA","boundary":[0.5798319578170776,0.5279428958892822,0.6907563209533691,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5386444926261902},{"x":0.578151285648346,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.5279428958892822,0.5815126299858093,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"CPT","boundary":[0.5445378422737122,0.5279428958892822,0.5714285969734192,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.5279428958892822,0.5411764979362488,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۲.۵.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.5469679236412048,0.6857143044471741,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.5469679236412048,0.6487395167350769,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PANDA","boundary":[0.5882353186607361,0.5469679236412048,0.6386554837226868,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5469679236412048},{"x":0.583193302154541,"y":0.5469679236412048},{"x":0.583193302154541,"y":0.5588585138320923},{"x":0.578151285648346,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.5469679236412048,0.583193302154541,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"DPT","boundary":[0.5428571701049805,0.5469679236412048,0.5714285969734192,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۱۱","boundary":[0.6504201889038086,0.5671819448471069,0.6873949766159058,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.5671819448471069,0.6487395167350769,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PANDA","boundary":[0.5882353186607361,0.5671819448471069,0.6403361558914185,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5671819448471069},{"x":0.583193302154541,"y":0.5671819448471069},{"x":0.583193302154541,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5671819448471069,0.583193302154541,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"PMT","boundary":[0.5378151535987854,0.5671819448471069,0.5714285969734192,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6857143044471741,"y":0.596908450126648},{"x":0.6487395167350769,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۴.۵.۱۱","boundary":[0.6487395167350769,0.5862069129943848,0.6857143044471741,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6487395167350769,"y":0.596908450126648},{"x":0.6470588445663452,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.5862069129943848,0.6487395167350769,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PANDA","boundary":[0.5882353186607361,0.5862069129943848,0.6403361558914185,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5980975031852722},{"x":0.578151285648346,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.5862069129943848,0.5815126299858093,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"VST","boundary":[0.5428571701049805,0.5862069129943848,0.5714285969734192,0.5980975031852722]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0.5099999904632568},{"languageCode":"fa","confidence":0.25},{"languageCode":"sk","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5328151535987854,0.5209428958892822,0.6957563209533691,0.6050975031852722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5481569766998291,0.2386554628610611,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5469679236412048},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5411569766998291,0.2436554628610611,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5755053758621216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5671819448471069,0.2386554628610611,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5755053758621216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5601819448471069,0.2436554628610611,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5862069129943848,0.2386554628610611,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5862069129943848},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5862069129943848},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.5862069129943848,0.24537815153598785,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5862069129943848},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5862069129943848},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5792069129943848,0.25037815153598786,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.612366259098053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.612366259098053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6254459023475647},{"x":0.756302535533905,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.612366259098053,0.7831932902336121,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.612366259098053},{"x":0.7495798468589783,"y":0.612366259098053},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.612366259098053,0.7478991746902466,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.612366259098053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.612366259098053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.7008403539657593,0.612366259098053,0.7277311086654663,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6789916157722473,0.6111771464347839,0.6907563209533691,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6111771464347839},{"x":0.680672287940979,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6739495992660522,0.6111771464347839,0.6789916157722473,0.6242568492889404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.612366259098053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6689495992660522,0.6041771464347839,0.7881932902336121,0.6324459023475647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.612366259098053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.612366259098053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.612366259098053,0.23361344635486603,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.612366259098053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.612366259098053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.605366259098053,0.23861344635486603,0.6300677962303162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6432818174362183},{"x":0.707563042640686,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱۲","boundary":[0.707563042640686,0.6337693333625793,0.7344537973403931,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.6349583864212036,0.7042016983032227,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6605042219161987,0.6349583864212036,0.6974790096282959,0.6432818174362183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6555042219161987,0.6279583864212036,0.7394537973403931,0.6502818174362183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6337693333625793},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6337693333625793},{"x":0.24033613502979279,"y":0.642092764377594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6337693333625793,0.24033613502979279,0.642092764377594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6337693333625793},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6337693333625793},{"x":0.24033613502979279,"y":0.642092764377594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6267693333625793,0.2453361350297928,0.649092764377594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6646848917007446},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6551724076271057,0.24201680719852448,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6646848917007446},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6481724076271057,0.24701680719852448,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱۲","boundary":[0.7058823704719543,0.6527943015098572,0.7344537973403931,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.6527943015098572,0.7058823704719543,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6670629978179932},{"x":0.658823549747467,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.658823549747467,0.6527943015098572,0.6957983374595642,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6682521104812622},{"x":0.610084056854248,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.610084056854248,0.6539833545684814,0.6521008610725403,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6682521104812622},{"x":0.583193302154541,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانی","boundary":[0.583193302154541,0.6539833545684814,0.6016806960105896,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.6539833545684814,0.5714285969734192,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بکر","boundary":[0.5243697762489319,0.6551724076271057,0.5462185144424438,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5193277597427368,0.6551724076271057,0.5260504484176636,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱۲","boundary":[0.7058823704719543,0.6753864288330078,0.7344537973403931,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.6753864288330078,0.7042016983032227,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.6605042219161987,0.6753864288330078,0.6974790096282959,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6753864288330078},{"x":0.653781533241272,"y":0.6753864288330078},{"x":0.653781533241272,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.6184874176979065,0.6753864288330078,0.653781533241272,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6084033846855164,0.6765754818916321,0.6134454011917114,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"rm","boundary":[0.5882353186607361,0.6765754818916321,0.5983193516731262,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5815126299858093,0.6765754818916321,0.5865546464920044,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6765754818916321,0.5815126299858093,0.6908442378044128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5143277597427368,0.6481724076271057,0.7411344695091248,0.6966551847457886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6848989129066467},{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6765754818916321,0.24033613502979279,0.6848989129066467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6848989129066467},{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6695754818916321,0.2453361350297928,0.6918989129066467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6873949766159058,"y":0.696789562702179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"UCS.۱.۳.۱۲","boundary":[0.6117647290229797,0.6956004500389099,0.6873949766159058,0.7063020467758179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6873949766159058,"y":0.696789562702179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6067647290229797,0.6886004500389099,0.6923949766159058,0.7133020467758179],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.696789562702179,0.2386554628610611,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.689789562702179,0.2436554628610611,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7241379022598267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7158145308494568,0.2386554628610611,0.7241379022598267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7241379022598267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7088145308494568,0.2436554628610611,0.7311379022598267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7360285520553589,0.2386554628610611,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7290285520553589,0.2436554628610611,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7633769512176514},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7550535202026367,0.2386554628610611,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7633769512176514},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7480535202026367,0.2436554628610611,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳.۱۲","boundary":[0.5915966629981995,0.7134363651275635,0.6403361558914185,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7134363651275635,0.5882353186607361,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5546218752861023,0.7134363651275635,0.5815126299858093,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5226891040802002,0.7134363651275635,0.5478991866111755,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7288941740989685},{"x":0.489075630903244,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"UCS","boundary":[0.489075630903244,0.7134363651275635,0.5159664154052734,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7134363651275635,0.48403361439704895,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.43697479367256165,0.7146254181861877,0.4722689092159271,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانی","boundary":[0.4117647111415863,0.7146254181861877,0.4319327771663666,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7146254181861877},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7146254181861877},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.3663865625858307,0.7146254181861877,0.40672269463539124,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7146254181861877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7146254181861877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7300832271575928},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.7146254181861877,0.35630252957344055,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳.۱۲","boundary":[0.5899159908294678,0.7336504459381104,0.6403361558914185,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7336504459381104,0.5882353186607361,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5546218752861023,0.7336504459381104,0.5815126299858093,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5226891040802002,0.7336504459381104,0.5478991866111755,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7479191422462463},{"x":0.489075630903244,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"UCS","boundary":[0.489075630903244,0.7336504459381104,0.5159664154052734,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7348394989967346},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7348394989967346},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7348394989967346,0.48403361439704895,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7479191422462463},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزترک","boundary":[0.43697479367256165,0.7348394989967346,0.4739495813846588,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7479191422462463},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.38991597294807434,0.7348394989967346,0.4302521049976349,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.7348394989967346,0.3798319399356842,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۳.۱۲","boundary":[0.5899159908294678,0.7526754140853882,0.6403361558914185,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7538644671440125,0.5882353186607361,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5546218752861023,0.7538644671440125,0.5815126299858093,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5226891040802002,0.7538644671440125,0.5478991866111755,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7669441103935242},{"x":0.489075630903244,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"UCS","boundary":[0.489075630903244,0.7538644671440125,0.5159664154052734,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7538644671440125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7538644671440125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7538644671440125,0.48403361439704895,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.4319327771663666,0.7538644671440125,0.4722689092159271,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7669441103935242},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کششی","boundary":[0.38823530077934265,0.7550535202026367,0.4268907606601715,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.7550535202026367,0.3831932842731476,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.771700382232666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.771700382232666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5915966629981995,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۳.۱۲","boundary":[0.5899159908294678,0.771700382232666,0.6403361558914185,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5899159908294678,"y":0.785969078540802},{"x":0.5882353186607361,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7728894352912903,0.5899159908294678,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5815126299858093,"y":0.785969078540802},{"x":0.5546218752861023,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5546218752861023,0.7728894352912903,0.5815126299858093,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5478991866111755,"y":0.785969078540802},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5226891040802002,0.7728894352912903,0.5478991866111755,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"UCS","boundary":[0.489075630903244,0.7740784883499146,0.5159664154052734,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7740784883499146},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7740784883499146},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7740784883499146,0.48403361439704895,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7871581315994263},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پوکی","boundary":[0.44873949885368347,0.7740784883499146,0.4722689092159271,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7883471846580505},{"x":0.440336138010025,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.7740784883499146,0.4436974823474884,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۳.۱۲","boundary":[0.5899159908294678,0.7931034564971924,0.6403361558914185,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7931034564971924,0.5882353186607361,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5546218752861023,0.7931034564971924,0.5815126299858093,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5226891040802002,0.7931034564971924,0.5478991866111755,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8061830997467041},{"x":0.489075630903244,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"UCS","boundary":[0.489075630903244,0.7931034564971924,0.5159664154052734,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7931034564971924,0.48403361439704895,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7942925095558167},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7942925095558167},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"E","boundary":[0.4588235318660736,0.7942925095558167,0.46890756487846375,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۳.۱۲","boundary":[0.5899159908294678,0.8121284246444702,0.6403361558914185,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.8121284246444702,0.5899159908294678,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5546218752861023,0.8121284246444702,0.5815126299858093,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5243697762489319,0.8121284246444702,0.5478991866111755,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8252080678939819},{"x":0.489075630903244,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"UCS","boundary":[0.489075630903244,0.8121284246444702,0.5176470875740051,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8252080678939819},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.8121284246444702,0.48403361439704895,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4470588266849518,0.8121284246444702,0.4739495813846588,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4151260554790497,0.8121284246444702,0.4453781545162201,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.8121284246444702},{"x":0.413445383310318,"y":0.8121284246444702},{"x":0.413445383310318,"y":0.8252080678939819},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39159664511680603,0.8121284246444702,0.413445383310318,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8252080678939819},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیرمستقیم","boundary":[0.32436975836753845,0.8121284246444702,0.3848739564418793,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8252080678939819},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.8121284246444702,0.3210084140300751,0.8252080678939819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8240190148353577},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3126470696926117,0.7076254181861877,0.6453361558914185,0.8310190148353577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7740784883499146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7740784883499146,0.2386554628610611,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7740784883499146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7670784883499145,0.2436554628610611,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7931034564971924},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7942925095558167,0.2386554628610611,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7931034564971924},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7872925095558166,0.2436554628610611,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8121284246444702},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.8121284246444702,0.2386554628610611,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8121284246444702},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8051284246444702,0.2436554628610611,0.8286409087181091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8585017919540405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.4789915978908539,0.8501783609390259,0.5126050710678101,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8585017919540405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8431783609390259,0.5176050710678101,0.8655017919540405],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/qHCAzEzHkDrQUiVh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/SxIQzsemBYEmPEcs.jpg","blurred":"/storage/books/f1811b267e3853e3/pages/pmGCCBeTGCcFziJI.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021506727152857287,0.9986724807354582,0.9989751075229805]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.24033613502979279,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.2453361350297928,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2068965584039688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.20808561146259308,0.2386554628610611,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2068965584039688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20108561146259307,0.2436554628610611,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.22829964756965637,0.2369747906923294,0.23543401062488556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22129964756965637,0.2419747906923294,0.24243401062488557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2568370997905731},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21680672466754913,0.24851366877555847,0.24201680719852448,0.2568370997905731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2568370997905731},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24151366877555847,0.24701680719852448,0.2638370997905731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2675386369228363,0.2386554628610611,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2605386369228363,0.2436554628610611,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.2877526879310608,0.2386554628610611,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2877526879310608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2877526879310608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29607608914375305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.2877526879310608,0.24201680719852448,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2877526879310608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2877526879310608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2807526879310608,0.24701680719852448,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱۲","boundary":[0.6487395167350769,0.18668252229690552,0.6873949766159058,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.18787157535552979,0.6487395167350769,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سایندگی","boundary":[0.5915966629981995,0.18787157535552979,0.6403361558914185,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.18906064331531525,0.5865546464920044,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6890756487846375,"y":0.217598095536232},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۱۲","boundary":[0.6504201889038086,0.2068965584039688,0.6890756487846375,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.2068965584039688,0.6504201889038086,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایش","boundary":[0.6168067455291748,0.20808561146259308,0.6420168280601501,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.20808561146259308,0.6033613681793213,0.22116528451442719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5815546464920044,0.18087157535552978,0.6940756487846375,0.22578716349601746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۱۲","boundary":[0.6504201889038086,0.22592152655124664,0.6873949766159058,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.22592152655124664,0.6487395167350769,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6117647290229797,0.22592152655124664,0.6403361558914185,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24019025266170502},{"x":0.578151285648346,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صیقل","boundary":[0.578151285648346,0.22592152655124664,0.6067227125167847,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5428571701049805,0.22592152655124664,0.5731092691421509,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.5042017102241516,0.22592152655124664,0.5327731370925903,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.22592152655124664},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22592152655124664},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4941176474094391,0.22592152655124664,0.49747899174690247,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"PSV","boundary":[0.4638655483722687,0.22592152655124664,0.4907563030719757,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4605042040348053,0.22592152655124664,0.4638655483722687,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2604042887687683},{"x":0.707563042640686,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱۲","boundary":[0.707563042640686,0.24613554775714874,0.7361344695091248,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.24613554775714874,0.7058823704719543,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6739495992660522,0.24613554775714874,0.6991596817970276,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.24613554775714874,0.6705882549285889,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2604042887687683},{"x":0.610084056854248,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.610084056854248,0.24613554775714874,0.6403361558914185,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5983193516731262,0.24613554775714874,0.6016806960105896,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"RMs","boundary":[0.5647059082984924,0.24613554775714874,0.5966386795043945,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.24613554775714874,0.5630252361297607,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak