مبانی زمین‌لرزه‌شناسی با نگاهی ویژه به لرزه‌خیزی ایران‌زمین مبانی زمین‌لرزه‌شناسی با نگاهی ویژه به لرزه‌خیزی ایران‌زمین

توضیحات

پادشاه ایرانی (داریوش بزرگ، خشایار و اردشیر و...) در پیرامون مرودشت ساخته شده است. ساخت آن در 518 پیش از میلاد، به‌دستور داریوش بزرگ، به‌عنوان پایتخت هخامنشیان، آغاز شد و نزدیک‌به 200 سال به درازا انجامید. این بنا، مهم‌ترین اثر ثبت شده (در سال 1979) ایران در میراث جهانی یونسکو است. آیا این بنای باشکوه، به‌جز از جنگ‌ها، از زمین‌لرزه نیز آسیب دیده است؟ اگرچه، در پیرامون تخت‌جمشید زمین‌لرزه دستگاهی بزرگی روی نداده، دست‌کم چهار زمین‌لرزه تاریخی در سده نوزدهم در نزدیکی آن روی داده است؛ زمین‌لرزه‌های سال‌های (4/6) 1824، (2/6) 1851، (0/6) 1865 و (9/5) 1894 (آمبراسیس و ملویل، 1982). تا سال 1619، از شمار 72 ستون بلند کاخ آپادانا، 20 ستون برپا بوده است. شمار این ستون‌ها در سال‌های 1627 به 19، در 1677 به 18، در 1694 به ،17، در 1787 به 15 و سرانجام در سال 1814 به 13 ستون برپا کاهش یافته و تاکنون نیز پابرجا است (بنیاد پارسه). با اندک داده‌های دردست می‌توان گفت، به‌گمان، این بنا از زمین‌لرزه آسیب ندیده است!

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798368","title":"مبانی زمین‌لرزه‌شناسی با نگاهی ویژه به لرزه‌خیزی ایران‌زمین","price":"۷۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f5d94c911a18d0d0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f5d94c911a18d0d0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f5d94c911a18d0d0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f5d94c911a18d0d0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f5d94c911a18d0d0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f5d94c911a18d0d0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f5d94c911a18d0d0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f5d94c911a18d0d0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f5d94c911a18d0d0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f5d94c911a18d0d0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002011107","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["پادشاه ایرانی (داریوش بزرگ، خشایار و اردشیر و...) در پیرامون مرودشت ساخته شده است. ساخت آن در 518 پیش از میلاد، به‌دستور داریوش بزرگ، به‌عنوان پایتخت هخامنشیان، آغاز شد و نزدیک‌به 200 سال به درازا انجامید. این بنا، مهم‌ترین اثر ثبت شده (در سال 1979) ایران در میراث جهانی یونسکو است. آیا این بنای باشکوه، به‌جز از جنگ‌ها، از زمین‌لرزه نیز آسیب دیده است؟ اگرچه، در پیرامون تخت‌جمشید زمین‌لرزه دستگاهی بزرگی روی نداده، دست‌کم چهار زمین‌لرزه تاریخی در سده نوزدهم در نزدیکی آن روی داده است؛ زمین‌لرزه‌های سال‌های (4/6) 1824، (2/6) 1851، (0/6) 1865 و (9/5) 1894 (آمبراسیس و ملویل، 1982). تا سال 1619، از شمار 72 ستون بلند کاخ آپادانا، 20 ستون برپا بوده است. شمار این ستون‌ها در سال‌های 1627 به 19، در 1677 به 18، در 1694 به ،17، در 1787 به 15 و سرانجام در سال 1814 به 13 ستون برپا کاهش یافته و تاکنون نیز پابرجا است (بنیاد پارسه). با اندک داده‌های دردست می‌توان گفت، به‌گمان، این بنا از زمین‌لرزه آسیب ندیده است!"],"pages_count":"352","keywords":"null","token":"f5d94c911a18d0d0","created_at":"2022-01-18 11:13:30","updated_at":"2022-01-18 11:29:02","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-18 11:19:19","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916930","title":"دکتر مجید نعمتی","firstname":"دکتر مجید","lastname":"نعمتی","token":"062657a267a8f17c","created_at":"2018-09-11 14:24:43","updated_at":"2018-09-11 14:24:43","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916930","title":"دکتر مجید نعمتی","firstname":"دکتر مجید","lastname":"نعمتی","token":"062657a267a8f17c","created_at":"2018-09-11 14:24:43","updated_at":"2018-09-11 14:24:43","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786943","file":"61e66fa276a7a8.57392894.pdf","book_id":"3798368","toc":null,"created_at":"2022-01-18 11:13:30","updated_at":"2022-01-18 12:20:54","process_started_at":"2022-01-18 11:13:31","process_done_at":"2022-01-18 11:13:37","process_failed_at":null,"pages_count":"352","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c9e1201f821f0b3215045b30e3ce05db4b06020f2191babcb291e7072c27a47304e54af3b8d7241d9828dbf2f955115e67bf431588c0d14d0f6e6ad6280c7cf6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۲"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","manager":"حسین نظام آبادی","shaba":"IR19017000000217732382000","bank_name":"بانک ملی ایران","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","email":"procurement@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c4185012187764bd","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9gkcfh","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 17:11:52","created_at":"2018-07-14 15:17:27","updated_at":"2019-05-18 17:11:52","bazaar_credit":0,"description":"procurement@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"22273","title":"زلزله شناسی","token":"086612fcf190eb8d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"1918","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"fce7c420ceff18b4","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2021-02-14 13:21:39","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22276","title":"زلزله شناسی","token":"6eb132c28888dadd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"1921","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"92ba453348bab7e5","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"22279","title":"زلزله شناسی 1","token":"9f9ebd90e05f72bd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"2026","title":"ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی","degree_id":"10","token":"28690f7f9ceecedf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"26227","title":"طراحی شهری در مناطق زلزله خیز ","token":"fc94908d753249d0","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:39:25","updated_at":"2021-12-23 01:59:34","study_fields":[{"id":"79","title":"طراحی شهری","degree_id":"10","token":"2c74d328468e04b4","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 01:59:34","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"33328","title":"مبانی مهندسی زلزله در معماری","token":"52639d6ca37b7005","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:14","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"1684","title":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک","degree_id":"10","token":"45db36df00aa3222","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-12-23 01:53:32","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"37363","title":"مهنسی زلزله","token":"01efd963c1c37137","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:56:57","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_fields":[{"id":"2026","title":"ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی","degree_id":"10","token":"28690f7f9ceecedf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مبانی-زمین-لرزه-شناسی-با-نگاهی-ویژه-به-لرزه-خیزی-ایران-زمین","urlify":"مبانی-زمین-لرزه-شناسی-با-نگاهی-ویژه-به-لرزه-خیزی-ایران-زمین","pages_count_fa":"۳۵۲","authorTitle":"دکتر مجید نعمتی","tocStr":"","url":"/preview/f5d94c911a18d0d0/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":352,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f5d94c911a18d0d0","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/NeSkmfhlFfpuzCOy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/IhTHNoweAzcwSLMR.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/tsnJmjupkDwHggKf.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0009661041307850044,0.0004851155408639261,0.9989831932372406,0.9994826850857095]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.428061842918396},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.1599999964237213,"str":"0","boundary":[0.5798319578170776,0.4149821698665619,0.6000000238418579,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.428061842918396},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.4079821698665619,0.6050000238418579,0.435061842918396],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/MlshqvFdIQxDLDIO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/cASwemUfSTOFOaRg.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/rFLGTqYwFtmDmsKg.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/mriRMeNzRXIGFcOf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/SKjbdRwUDmyacUYY.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/BfVKWnDenzIvbNDc.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003898735978022343,0.00021648114544032727,0.9986753053945654,0.9991348742650608]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۱","boundary":[0.6655462384223938,0.18906064331531525,0.6907563209533691,0.19976218044757843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.18206064331531524,0.6957563209533691,0.20676218044757844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7344537973403931,0.2104637324810028,0.7831932902336121,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.21165280044078827,0.7277311086654663,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6453781723976135,0.21165280044078827,0.6773109436035156,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22473245859146118},{"x":0.610084056854248,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.610084056854248,0.21165280044078827,0.6386554837226868,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5680672526359558,0.21165280044078827,0.6033613681793213,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.2034637324810028,0.7881932902336121,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"23","boundary":[0.2369747906923294,0.1938168853521347,0.3126050531864166,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.1868168853521347,0.31760505318641663,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5747899413108826,0.44233056902885437,0.6453781723976135,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5025210380554199,0.44233056902885437,0.5647059082984924,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.44233056902885437},{"x":0.49915966391563416,"y":0.44233056902885437},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.4436974823474884,0.44233056902885437,0.49915966391563416,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.44233056902885437},{"x":0.440336138010025,"y":0.44233056902885437},{"x":0.440336138010025,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3529411852359772,0.44233056902885437,0.440336138010025,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.487514853477478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.487514853477478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5196195244789124},{"x":0.729411780834198,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.729411780834198,0.487514853477478,0.7462185025215149,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.6386554837226868,0.487514853477478,0.7193277478218079,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.487514853477478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.487514853477478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5731092691421509,0.487514853477478,0.6285714507102966,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.487514853477478},{"x":0.5630252361297607,"y":0.487514853477478},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5411764979362488,0.487514853477478,0.5630252361297607,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.487514853477478},{"x":0.5310924649238586,"y":0.487514853477478},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.4739495813846588,0.487514853477478,0.5310924649238586,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.487514853477478},{"x":0.47058823704719543,"y":0.487514853477478},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.3983193337917328,0.487514853477478,0.47058823704719543,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.487514853477478},{"x":0.38823530077934265,"y":0.487514853477478},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3193277418613434,0.487514853477478,0.38823530077934265,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.487514853477478},{"x":0.31596639752388,"y":0.487514853477478},{"x":0.31596639752388,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.2537815272808075,0.487514853477478,0.31596639752388,0.5196195244789124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2487815272808075,0.4341414861679077,0.7512185025215149,0.5278085775375366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5411764979362488,0.6623067855834961,0.5915966629981995,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.4789915978908539,0.6623067855834961,0.5310924649238586,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6623067855834961},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6623067855834961},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.4100840389728546,0.6623067855834961,0.46890756487846375,0.6848989129066467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.6553067855834961,0.5965966629981995,0.6918989129066467],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.701545774936676},{"x":0.6470588445663452,"y":0.701545774936676},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.5848739743232727,0.701545774936676,0.6470588445663452,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.701545774936676},{"x":0.578151285648346,"y":0.701545774936676},{"x":0.578151285648346,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.701545774936676,0.578151285648346,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5042017102241516,"y":0.701545774936676},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4571428596973419,0.7027348279953003,0.5042017102241516,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7027348279953003},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7027348279953003},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4084033668041229,0.7027348279953003,0.44873949885368347,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7027348279953003},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7027348279953003},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7205707430839539},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.3512605130672455,0.7027348279953003,0.40168067812919617,0.7205707430839539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6470588445663452,"y":0.701545774936676},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7205707430839539},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3462605130672455,0.6957348279953003,0.6520588445663452,0.7275707430839539],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/igySvjjzrhaZvckF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/QdBldjazqBjhnoGR.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/IAXszgUangxSPjnw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003983475751235705,0.0002108256852300782,0.998666831417244,0.9990118679966287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7327731251716614,0.18906064331531525,0.7848739624023438,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20214031636714935},{"x":0.729411780834198,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.19024969637393951,0.7327731251716614,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.21165280044078827,0.7848739624023438,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.21165280044078827,0.7478991746902466,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7243697643280029,0.2104637324810028,0.7378151416778564,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6773109436035156,0.2104637324810028,0.7176470756530762,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.2104637324810028,0.6789916157722473,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6706302714347839,0.18206064331531524,0.7881932902336121,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.5798319578170776,0.19262781739234924,0.6084033846855164,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.19262781739234924,0.5747899413108826,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.5394958257675171,0.19143876433372498,0.5647059082984924,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.19143876433372498},{"x":0.534453809261322,"y":0.19143876433372498},{"x":0.534453809261322,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.19143876433372498,0.534453809261322,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۳","boundary":[0.4941176474094391,0.19024969637393951,0.5243697762489319,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.19024969637393951},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19024969637393951},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20214031636714935},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48067227005958557,0.19024969637393951,0.48571428656578064,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5798319578170776,0.21165280044078827,0.6084033846855164,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5731092691421509,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5462185144424438,0.21165280044078827,0.5731092691421509,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5243697762489319,0.21165280044078827,0.5445378422737122,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5226891040802002,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22592152655124664},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.48403361439704895,0.21165280044078827,0.5226891040802002,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4722689092159271,0.21165280044078827,0.4773109257221222,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.21165280044078827},{"x":0.46554622054100037,"y":0.21165280044078827},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22592152655124664},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.43361344933509827,0.21165280044078827,0.46554622054100037,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4268907606601715,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.4000000059604645,0.21165280044078827,0.4268907606601715,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3949579894542694,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3798319399356842,0.21165280044078827,0.3949579894542694,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.21165280044078827},{"x":0.37310925126075745,"y":0.21165280044078827},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.3529411852359772,0.21165280044078827,0.37310925126075745,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3126050531864166,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.3126050531864166,0.21165280044078827,0.3512605130672455,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.21165280044078827},{"x":0.30756303668022156,"y":0.21165280044078827},{"x":0.30756303668022156,"y":0.22592152655124664},{"x":0.27563026547431946,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.27563026547431946,0.21165280044078827,0.30756303668022156,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.21165280044078827},{"x":0.27394959330558777,"y":0.21165280044078827},{"x":0.27394959330558777,"y":0.22592152655124664},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.24705882370471954,0.21165280044078827,0.27394959330558777,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.243757426738739},{"x":0.5798319578170776,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.5798319578170776,0.23305588960647583,0.6084033846855164,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5731092691421509,"y":0.243757426738739},{"x":0.5361344814300537,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.5361344814300537,0.23305588960647583,0.5731092691421509,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5764706134796143,0.25208085775375366,0.6084033846855164,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5731092691421509,0.25208085775375366,0.5764706134796143,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5260504484176636,0.25208085775375366,0.5663865804672241,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4907563030719757,0.25208085775375366,0.5193277597427368,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25208085775375366},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25208085775375366},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4571428596973419,0.25208085775375366,0.48403361439704895,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26516053080558777},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.42016807198524475,0.25208085775375366,0.45210084319114685,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.25208085775375366,0.41848739981651306,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4084033668041229,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26516053080558777},{"x":0.364705890417099,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.364705890417099,0.25208085775375366,0.4084033668041229,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3613445460796356,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3613445460796356,"y":0.26516053080558777},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.35798320174217224,0.25208085775375366,0.3613445460796356,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3512605130672455,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3512605130672455,"y":0.26516053080558777},{"x":0.32436975836753845,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.32436975836753845,0.25208085775375366,0.3512605130672455,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32268908619880676,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32268908619880676,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3193277418613434,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3193277418613434,0.25208085775375366,0.32268908619880676,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3126050531864166,"y":0.26516053080558777},{"x":0.27731093764305115,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.27731093764305115,0.25208085775375366,0.3126050531864166,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2705882489681244,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2705882489681244,"y":0.26516053080558777},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.24537815153598785,0.25208085775375366,0.2705882489681244,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26516053080558777},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24369747936725616,0.25208085775375366,0.24705882370471954,0.26516053080558777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27229487895965576},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24037815153598785,0.17730440127849578,0.6134033846855164,0.27929487895965577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.25326991081237793,0.7831932902336121,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7042016983032227,0.25326991081237793,0.7243697643280029,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2639714479446411},{"x":0.702521026134491,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.25326991081237793,0.7058823704719543,0.2639714479446411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2615933418273926},{"x":0.702521026134491,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.697521026134491,0.24626991081237792,0.7881932902336121,0.2685933418273926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.27229487895965576},{"x":0.605042040348053,"y":0.2711058259010315},{"x":0.605042040348053,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".۱۴۰۰","boundary":[0.5714285969734192,0.27229487895965576,0.605042040348053,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.27229487895965576},{"x":0.605042040348053,"y":0.2711058259010315},{"x":0.605042040348053,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.26529487895965576,0.610042040348053,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.29250892996788025,0.7831932902336121,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6890756487846375,0.2936979830265045,0.7243697643280029,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.2936979830265045,0.6873949766159058,0.3067776560783386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6790336322784424,0.2866979830265045,0.7881932902336121,0.3113995201587677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3067776560783386},{"x":0.583193302154541,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۵۲","boundary":[0.583193302154541,0.2936979830265045,0.6067227125167847,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2936979830265045},{"x":0.578151285648346,"y":0.2936979830265045},{"x":0.578151285648346,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5630252361297607,0.2936979830265045,0.578151285648346,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2936979830265045},{"x":0.561344563961029,"y":0.2936979830265045},{"x":0.561344563961029,"y":0.3067776560783386},{"x":0.556302547454834,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.556302547454834,0.2936979830265045,0.561344563961029,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5226891040802002,0.2936979830265045,0.5512605309486389,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.2936979830265045,0.5159664154052734,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3067776560783386},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.48739495873451233,0.2936979830265045,0.5126050710678101,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.2936979830265045,0.48235294222831726,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.2936979830265045,0.4789915978908539,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2936979830265045},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2936979830265045},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.4436974823474884,0.2936979830265045,0.46890756487846375,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3067776560783386},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43361344933509827,0.2936979830265045,0.43697479367256165,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4100840389728546,0.2936979830265045,0.4302521049976349,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2936979830265045},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2936979830265045},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4000000059604645,0.2936979830265045,0.40504202246665955,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.2936979830265045,0.4000000059604645,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2936979830265045},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2936979830265045},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3067776560783386},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.35798320174217224,0.2936979830265045,0.38991597294807434,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2936979830265045},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2936979830265045},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3067776560783386},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.2936979830265045,0.35798320174217224,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6084033846855164,"y":0.328180730342865},{"x":0.5630252361297607,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5630252361297607,0.3151010572910309,0.6084033846855164,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3151010572910309},{"x":0.556302547454834,"y":0.3151010572910309},{"x":0.556302547454834,"y":0.328180730342865},{"x":0.5159664154052734,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.3151010572910309,0.556302547454834,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5109243988990784,"y":0.328180730342865},{"x":0.48067227005958557,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48067227005958557,0.3151010572910309,0.5109243988990784,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4739495813846588,"y":0.328180730342865},{"x":0.44873949885368347,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.44873949885368347,0.3151010572910309,0.4739495813846588,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4436974823474884,"y":0.328180730342865},{"x":0.4117647111415863,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4117647111415863,0.3151010572910309,0.4436974823474884,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4100840389728546,"y":0.328180730342865},{"x":0.40672269463539124,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40672269463539124,0.3151010572910309,0.4100840389728546,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3966386616230011,"y":0.328180730342865},{"x":0.37478992342948914,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۸۱","boundary":[0.37478992342948914,0.3151010572910309,0.3966386616230011,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3151010572910309},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3151010572910309},{"x":0.37310925126075745,"y":0.328180730342865},{"x":0.37310925126075745,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.3151010572910309,0.37310925126075745,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32936978340148926},{"x":0.35462185740470886,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34962185740470886,0.2866979830265045,0.6134033846855164,0.33636978340148926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸-۶۰۰-۲۰۱-۱۱۰-۷","boundary":[0.4773109257221222,0.3376932144165039,0.6084033846855164,0.3472056984901428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.3306932144165039,0.6134033846855164,0.35420569849014283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7462185025215149,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.3151010572910309,0.7831932902336121,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7445378303527832,"y":0.328180730342865},{"x":0.7411764860153198,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.3151010572910309,0.7445378303527832,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7613445520401001,0.33650416135787964,0.7848739624023438,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34958383440971375},{"x":0.75126051902771,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.33650416135787964,0.7546218633651733,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.3579072654247284,0.7831932902336121,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6974790096282959,0.35909631848335266,0.7378151416778564,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6638655662536621,0.35909631848335266,0.6957983374595642,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.35909631848335266,0.6605042219161987,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7378151416778564,0.37931033968925476,0.7831932902336121,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.37931033968925476,0.7378151416778564,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39001187682151794},{"x":0.658823549747467,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6521428775787353,0.30929014015197753,0.7898739624023438,0.39701187682151795],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.5899159908294678,0.35909631848335266,0.6084033846855164,0.3709869086742401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.35209631848335265,0.6134033846855164,0.3779869086742401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3769322335720062},{"x":0.610084056854248,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5663865804672241,0.38049939274787903,0.610084056854248,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5630252361297607,0.38049939274787903,0.5680672526359558,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3816884756088257},{"x":0.556302547454834,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5411764979362488,0.3816884756088257,0.5579832196235657,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.3816884756088257,0.5411764979362488,0.3947681188583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3769322335720062},{"x":0.610084056854248,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5328151535987854,0.3746884756088257,0.615084056854248,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3912009596824646},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".۳۵۲","boundary":[0.45210084319114685,0.3781212866306305,0.4773109257221222,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3769322335720062},{"x":0.489075630903244,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39001187682151794},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"-","boundary":[0.48403361439704895,0.3769322335720062,0.4907563030719757,0.39001187682151794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49915966391563416,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"[","boundary":[0.4957983195781708,0.3769322335720062,0.49915966391563416,0.39001187682151794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5025210380554199,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳۳۷","boundary":[0.5008403658866882,0.3769322335720062,0.5260504484176636,0.39001187682151794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"]","boundary":[0.5277311205863953,0.3769322335720062,0.5310924649238586,0.39001187682151794]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39001187682151794},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.3699322335720062,0.5360924649238586,0.39701187682151795],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.4019024968147278,0.7848739624023438,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.4019024968147278,0.7478991746902466,0.4137931168079376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7395378303527832,0.3949024968147278,0.7898739624023438,0.42079311680793763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4137931168079376},{"x":0.583193302154541,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.583193302154541,0.39952436089515686,0.6084033846855164,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5428571701049805,0.39952436089515686,0.5815126299858093,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4137931168079376},{"x":0.529411792755127,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.529411792755127,0.39952436089515686,0.5411764979362488,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4789915978908539,0.39952436089515686,0.5226891040802002,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4302521049976349,0.39952436089515686,0.4722689092159271,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.39952436089515686},{"x":0.42352941632270813,"y":0.39952436089515686},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4137931168079376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41848739981651306,0.39952436089515686,0.42352941632270813,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4151260554790497,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4000000059604645,0.39952436089515686,0.4151260554790497,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3932773172855377,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4137931168079376},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38991597294807434,0.39952436089515686,0.3932773172855377,0.4137931168079376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4137931168079376},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38491597294807434,0.39252436089515685,0.6134033846855164,0.42079311680793763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.41617122292518616},{"x":0.32436975836753845,"y":0.41617122292518616},{"x":0.32436975836753845,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Seismology-","boundary":[0.24369747936725616,0.41617122292518616,0.32436975836753845,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3361344635486603,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3361344635486603,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3310924470424652,0.41617122292518616,0.3361344635486603,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3798319399356842,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3798319399356842,"y":0.43043994903564453},{"x":0.34117648005485535,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.34117648005485535,0.41617122292518616,0.3798319399356842,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4084033668041229,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4084033668041229,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3848739564418793,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3848739564418793,0.41617122292518616,0.4084033668041229,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.41617122292518616},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41617122292518616},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43043994903564453},{"x":0.413445383310318,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.413445383310318,0.41617122292518616,0.46890756487846375,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4739495813846588,0.41617122292518616,0.4789915978908539,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43043994903564453},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.48067227005958557,0.41617122292518616,0.5260504484176636,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5260504484176636,0.41617122292518616,0.5310924649238586,0.43043994903564453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.40917122292518615,0.5360924649238586,0.43743994903564454],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4482758641242981},{"x":0.583193302154541,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.583193302154541,0.43281808495521545,0.6084033846855164,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5428571701049805,0.43281808495521545,0.5815126299858093,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5243697762489319,0.43281808495521545,0.5361344814300537,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4941176474094391,0.43281808495521545,0.5193277597427368,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.43281808495521545},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43281808495521545},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4739495813846588,0.43281808495521545,0.48739495873451233,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.43281808495521545},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43281808495521545},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4252100884914398,0.43281808495521545,0.46890756487846375,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.43281808495521545},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43281808495521545},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.3764705955982208,0.43281808495521545,0.41848739981651306,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.43281808495521545},{"x":0.36974790692329407,"y":0.43281808495521545},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3663865625858307,0.43281808495521545,0.36974790692329407,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3630252182483673,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3462184965610504,0.43281808495521545,0.3630252182483673,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.43281808495521545},{"x":0.33949580788612366,"y":0.43281808495521545},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3361344635486603,0.43281808495521545,0.33949580788612366,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3311344635486603,0.42581808495521545,0.6134033846855164,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3193277418613434,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3193277418613434,"y":0.464922696352005},{"x":0.24369747936725616,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Seismology","boundary":[0.24369747936725616,0.45065397024154663,0.3193277418613434,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.45065397024154663},{"x":0.33949580788612366,"y":0.45065397024154663},{"x":0.33949580788612366,"y":0.464922696352005},{"x":0.32605043053627014,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.32605043053627014,0.45065397024154663,0.33949580788612366,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.45065397024154663},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45065397024154663},{"x":0.37142857909202576,"y":0.464922696352005},{"x":0.3462184965610504,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.3462184965610504,0.45065397024154663,0.37142857909202576,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3815126121044159,"y":0.464922696352005},{"x":0.3764705955982208,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.45065397024154663,0.3815126121044159,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.45065397024154663},{"x":0.38991597294807434,"y":0.45065397024154663},{"x":0.38991597294807434,"y":0.464922696352005},{"x":0.38655462861061096,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.38655462861061096,0.45065397024154663,0.38991597294807434,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.45065397024154663},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45065397024154663},{"x":0.43361344933509827,"y":0.464922696352005},{"x":0.3966386616230011,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.3966386616230011,0.45065397024154663,0.43361344933509827,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4638655483722687,"y":0.464922696352005},{"x":0.440336138010025,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.440336138010025,0.45065397024154663,0.4638655483722687,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5243697762489319,"y":0.464922696352005},{"x":0.46890756487846375,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.46890756487846375,0.45065397024154663,0.5243697762489319,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5327731370925903,"y":0.464922696352005},{"x":0.529411792755127,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.45065397024154663,0.5327731370925903,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5798319578170776,"y":0.464922696352005},{"x":0.534453809261322,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.534453809261322,0.45065397024154663,0.5798319578170776,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.464922696352005},{"x":0.5815126299858093,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5815126299858093,0.45065397024154663,0.5848739743232727,0.464922696352005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.464922696352005},{"x":0.24369747936725616,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.4436539702415466,0.5898739743232727,0.471922696352005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5865546464920044,0.46611177921295166,0.6084033846855164,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.46611177921295166},{"x":0.578151285648346,"y":0.46611177921295166},{"x":0.578151285648346,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5663865804672241,0.46611177921295166,0.578151285648346,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5394958257675171,0.46611177921295166,0.5630252361297607,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5210084319114685,0.46611177921295166,0.5327731370925903,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4739495813846588,0.46611177921295166,0.5159664154052734,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.46611177921295166},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46611177921295166},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4268907606601715,0.46611177921295166,0.46722689270973206,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46611177921295166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46611177921295166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4815695583820343},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41848739981651306,0.46611177921295166,0.42184874415397644,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.46611177921295166},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46611177921295166},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4000000059604645,0.46611177921295166,0.41680672764778137,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3949579894542694,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4815695583820343},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38991597294807434,0.46611177921295166,0.3949579894542694,0.4815695583820343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4815695583820343},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38491597294807434,0.45911177921295165,0.6134033846855164,0.4885695583820343],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Earthquakes","boundary":[0.24201680719852448,0.4839476943016052,0.3193277418613434,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4839476943016052},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4839476943016052},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4982164204120636},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.32605043053627014,0.4839476943016052,0.33949580788612366,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.3445378243923187,0.4839476943016052,0.3680672347545624,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4982164204120636},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.37310925126075745,0.4839476943016052,0.3781512677669525,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4839476943016052},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4839476943016052},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3831932842731476,0.4839476943016052,0.38655462861061096,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4982164204120636},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.39159664511680603,0.4839476943016052,0.4285714328289032,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4982164204120636},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.43529412150382996,0.4839476943016052,0.45546218752861023,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4982164204120636},{"x":0.462184876203537,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.462184876203537,0.4839476943016052,0.5126050710678101,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5193277597427368,0.4839476943016052,0.5226891040802002,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5243697762489319,0.4839476943016052,0.5663865804672241,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.4839476943016052,0.5714285969734192,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23701680719852447,0.4769476943016052,0.5764285969734192,0.5052164204120636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.5005945563316345,0.7831932902336121,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7109243869781494,0.5017836093902588,0.7428571581840515,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5148632526397705},{"x":0.707563042640686,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.5017836093902588,0.7126050591468811,0.5148632526397705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.707563042640686,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.4947836093902588,0.7881932902336121,0.5206741995811462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.5005945563316345,0.6084033846855164,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5005945563316345},{"x":0.561344563961029,"y":0.5005945563316345},{"x":0.561344563961029,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5327731370925903,0.5005945563316345,0.561344563961029,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5008403658866882,0.5017836093902588,0.5260504484176636,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5148632526397705},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.46554622054100037,0.5017836093902588,0.4941176474094391,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5017836093902588},{"x":0.462184876203537,"y":0.5017836093902588},{"x":0.462184876203537,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.5017836093902588,0.462184876203537,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5148632526397705},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40672269463539124,0.5017836093902588,0.45210084319114685,0.5148632526397705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5148632526397705},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40172269463539123,0.4947836093902588,0.6134033846855164,0.5218632526397705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7663865685462952,0.5255647897720337,0.7848739624023438,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7411764860153198,0.5243757367134094,0.7680672407150269,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6974790096282959,0.5231866836547852,0.7310924530029297,0.5374554395675659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6924790096282959,0.5161866836547852,0.7898739624023438,0.5456444926261902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"QE۵۳۴","boundary":[0.5495798587799072,0.5231866836547852,0.5949580073356628,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"/","boundary":[0.5966386795043945,0.5243757367134094,0.6000000238418579,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲","boundary":[0.6016806960105896,0.5243757367134094,0.6067227125167847,0.5350772738456726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.5161866836547852,0.6117227125167847,0.5420772738456726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵۵۱/۲۲۰۷","boundary":[0.5445378422737122,0.5469679236412048,0.6067227125167847,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.5399679236412048,0.6117227125167847,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7680672407150269,0.5469679236412048,0.7848739624023438,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7663865685462952,"y":0.557669460773468},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7411764860153198,0.5469679236412048,0.7663865685462952,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7042016983032227,0.5469679236412048,0.7310924530029297,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.5469679236412048,0.6991596817970276,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5790725350379944},{"x":0.75126051902771,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.5659928917884827,0.7831932902336121,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6857143044471741,0.5659928917884827,0.7462185025215149,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6655462384223938,0.5659928917884827,0.6789916157722473,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.5659928917884827,0.6605042219161987,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.587395966053009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7394958138465881,0.587395966053009,0.7831932902336121,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.587395966053009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.587395966053009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6004756093025208},{"x":0.702521026134491,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.702521026134491,0.587395966053009,0.7327731251716614,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.587395966053009},{"x":0.6974790096282959,"y":0.587395966053009},{"x":0.6974790096282959,"y":0.601664662361145},{"x":0.6386554837226868,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6386554837226868,0.587395966053009,0.6974790096282959,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.601664662361145},{"x":0.6336134672164917,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5885850191116333,0.6369748115539551,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.601664662361145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5899159908294678,0.5885850191116333,0.6084033846855164,0.601664662361145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5899159908294678,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.5399679236412048,0.7915546345710754,0.6074756093025208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵۶۹۱۶۹","boundary":[0.5512605309486389,0.5683709979057312,0.6067227125167847,0.5766944289207458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.5613709979057312,0.6117227125167847,0.5836944289207459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7529411911964417,0.6135553121566772,0.7848739624023438,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7176470756530762,0.6135553121566772,0.7462185025215149,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6890756487846375,0.6135553121566772,0.7159664034843445,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6453781723976135,0.6135553121566772,0.6873949766159058,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6302521228790283,0.6135553121566772,0.6369748115539551,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.5882353186607361,0.6135553121566772,0.6252101063728333,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6278240084648132},{"x":0.556302547454834,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.556302547454834,0.6135553121566772,0.5815126299858093,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5394958257675171,0.6135553121566772,0.5495798587799072,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5109243988990784,0.6135553121566772,0.5327731370925903,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6135553121566772},{"x":0.507563054561615,"y":0.6135553121566772},{"x":0.507563054561615,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.4722689092159271,0.6135553121566772,0.507563054561615,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6135553121566772},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6135553121566772},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6278240084648132},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43697479367256165,0.6135553121566772,0.46722689270973206,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6135553121566772},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6135553121566772},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6278240084648132},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.40504202246665955,0.6135553121566772,0.43529412150382996,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6480380296707153},{"x":0.756302535533905,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.756302535533905,0.6349583864212036,0.7848739624023438,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6349583864212036},{"x":0.75126051902771,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.7176470756530762,0.6361474394798279,0.75126051902771,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.6756302714347839,0.6361474394798279,0.7126050591468811,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.65636146068573},{"x":0.7848739624023438,"y":0.65636146068573},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7613445520401001,0.65636146068573,0.7848739624023438,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.65636146068573},{"x":0.7613445520401001,"y":0.65636146068573},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.65636146068573,0.7613445520401001,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.65636146068573},{"x":0.75126051902771,"y":0.65636146068573},{"x":0.75126051902771,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.65636146068573,0.75126051902771,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.65636146068573,0.6941176652908325,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.65636146068573,0.6436975002288818,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.65636146068573},{"x":0.605042040348053,"y":0.65636146068573},{"x":0.605042040348053,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.65636146068573,0.605042040348053,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.65636146068573},{"x":0.5714285969734192,"y":0.65636146068573},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5394958257675171,0.65636146068573,0.5714285969734192,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.65636146068573},{"x":0.534453809261322,"y":0.65636146068573},{"x":0.534453809261322,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.65636146068573,0.534453809261322,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.65636146068573},{"x":0.5243697762489319,"y":0.65636146068573},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.65636146068573,0.5243697762489319,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6706302165985107},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.65636146068573,0.46722689270973206,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.65636146068573,0.4285714328289032,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6932223439216614},{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7579832077026367,0.6777645945549011,0.7848739624023438,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6777645945549011},{"x":0.75126051902771,"y":0.6777645945549011},{"x":0.75126051902771,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7277311086654663,0.6777645945549011,0.75126051902771,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6777645945549011,0.7243697643280029,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6957983374595642,0.6765754818916321,0.7142857313156128,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.6765754818916321,0.6924369931221008,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6765754818916321},{"x":0.680672287940979,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6504201889038086,0.6753864288330078,0.680672287940979,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7613445520401001,0.6991676688194275,0.7831932902336121,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6991676688194275,0.7596638798713684,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7210084199905396,0.6979786157608032,0.7478991746902466,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7122473120689392},{"x":0.680672287940979,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.680672287940979,0.6979786157608032,0.7176470756530762,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7260504364967346,0.7181926369667053,0.7831932902336121,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.7181926369667053,0.7193277478218079,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7193816900253296},{"x":0.707563042640686,"y":0.7193816900253296},{"x":0.707563042640686,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6873949766159058,0.7193816900253296,0.707563042640686,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.7193816900253296,0.6823529601097107,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.7193816900253296,0.6722689270973206,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.740784764289856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.740784764289856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7529411911964417,0.740784764289856,0.7831932902336121,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.740784764289856},{"x":0.75126051902771,"y":0.740784764289856},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.740784764289856,0.75126051902771,0.7538644671440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7538644671440125},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.6065553121566772,0.7898739624023438,0.7608644671440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.740784764289856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۷۵۰,۰","boundary":[0.6655462384223938,0.740784764289856,0.7042016983032227,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.740784764289856},{"x":0.658823549747467,"y":0.740784764289856},{"x":0.658823549747467,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6352941393852234,0.740784764289856,0.658823549747467,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.7621878981590271,0.7848739624023438,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7621878981590271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7621878981590271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7621878981590271,0.75126051902771,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۱۱۰-۲۰۱-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5915966629981995,0.7609987854957581,0.7394958138465881,0.7752675414085388]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.740784764289856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5849159908294678,0.733784764289856,0.7898739624023438,0.7822675414085388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.7253270149230957,0.7210084199905396,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.7183270149230957,0.7260084199905396,0.7406504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.6016806960105896,0.7812128663063049,0.6386554837226868,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.7812128663063049,0.6420168280601501,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7907253503799438},{"x":0.653781533241272,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"۹۷۸-۶۰۰-۲۰۱-۱۱۰-۷","boundary":[0.653781533241272,0.7812128663063049,0.7747899293899536,0.7907253503799438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5966806960105896,0.7730237536430359,0.7797899293899536,0.7977253503799439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7613445520401001,0.8097503185272217,0.7882353067398071,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8097503185272217},{"x":0.756302535533905,"y":0.8097503185272217},{"x":0.756302535533905,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7226890921592712,0.8097503185272217,0.756302535533905,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6941176652908325,0.8097503185272217,0.7193277478218079,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6470588445663452,0.8097503185272217,0.6890756487846375,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8240190148353577},{"x":0.610084056854248,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.610084056854248,0.8097503185272217,0.6403361558914185,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.8097503185272217},{"x":0.605042040348053,"y":0.8097503185272217},{"x":0.605042040348053,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.8097503185272217,0.605042040348053,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5394958257675171,0.8097503185272217,0.5731092691421509,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.8097503185272217,0.5327731370925903,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4773109257221222,0.8097503185272217,0.5260504484176636,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8097503185272217},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8097503185272217},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8240190148353577},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43865546584129333,0.8097503185272217,0.46890756487846375,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8097503185272217},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8097503185272217},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4117647111415863,0.8097503185272217,0.43361344933509827,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8240190148353577},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.36974790692329407,0.8097503185272217,0.4084033668041229,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8097503185272217},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8097503185272217},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8240190148353577},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.8097503185272217,0.3663865625858307,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.8097503185272217},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8097503185272217},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8240190148353577},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.8097503185272217,0.3361344635486603,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8240190148353577},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.8027503185272217,0.7932353067398071,0.8310190148353577],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/PtmlxcmfRoxFhRKB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/DWblTCInWPodAEPr.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/FHUYtSuQxxcyoJiw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022637819194907098,0.9986640067581369,0.9990231789170492]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21521997451782227},{"x":0.48571428656578064,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.19857312738895416,0.5411764979362488,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4789915978908539,"y":0.21521997451782227},{"x":0.43361344933509827,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43529412150382996,0.1973840594291687,0.4789915978908539,0.21521997451782227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21521997451782227},{"x":0.43361344933509827,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43029412150382995,0.1903840594291687,0.5461764979362488,0.22221997451782227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27229487895965576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2818073630332947},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.2734839618206024,0.23193277418613434,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2818073630332947},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.2734839618206024,0.23529411852359772,0.2818073630332947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27229487895965576},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2818073630332947},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2664839618206024,0.24029411852359772,0.2888073630332947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"으","boundary":[0.23361344635486603,0.25921520590782166,0.21512605249881744,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"로","boundary":[0.23361344635486603,0.27942925691604614,0.21512605249881744,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"오도","boundary":[0.23361344635486603,0.2948870360851288,0.21344538033008575,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34244945645332336},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"놀","boundary":[0.23193277418613434,0.34244945645332336,0.21512605249881744,0.34601664543151855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.22861344635486602,0.25221520590782165,0.21844538033008576,0.35301664543151856],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2936979830265045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.23025210201740265,0.30202141404151917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2936979830265045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2878870360851288,0.23525210201740265,0.30902141404151917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".........","boundary":[0.5529412031173706,0.33531510829925537,0.5949580073356628,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.32831510829925536,0.5999580073356628,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.33650416135787964,0.23361344635486603,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23529411852359772,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34601664543151855},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.33650416135787964,0.23529411852359772,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23529411852359772,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.32950416135787963,0.24029411852359772,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.37931033968925476,0.23025210201740265,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37231033968925475,0.23525210201740265,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4007134437561035,0.23025210201740265,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40903687477111816},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4007134437561035,0.23529411852359772,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39952436089515686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3937134437561035,0.24029411852359772,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4209274649620056,0.23193277418613434,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4139274649620056,0.23693277418613434,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44233056902885437},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.44233056902885437,0.22857142984867096,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44233056902885437},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.43533056902885436,0.23357142984867096,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.46254459023475647,0.23361344635486603,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45554459023475646,0.23861344635486603,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"%","boundary":[0.22857142984867096,0.46373364329338074,0.21680672466754913,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.45673364329338073,0.22180672466754914,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4839476943016052},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4922710955142975},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4839476943016052,0.22689075767993927,0.4922710955142975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4839476943016052},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4922710955142975},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4769476943016052,0.23189075767993927,0.4992710955142975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5065398216247559},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5065398216247559,0.23193277418613434,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5065398216247559},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49953982162475585,0.23693277418613434,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6403361558914185,0.22948870062828064,0.6672269105911255,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.5966386795043945,0.22948870062828064,0.6336134672164917,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5915966629981995,0.22948870062828064,0.5932773351669312,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.5495798587799072,0.22948870062828064,0.5848739743232727,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5126050710678101,0.22948870062828064,0.5428571701049805,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.22948870062828064,0.5058823823928833,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24494649469852448},{"x":0.45378151535987854,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.45378151535987854,0.22948870062828064,0.4957983195781708,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24494649469852448},{"x":0.413445383310318,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.413445383310318,0.22948870062828064,0.4470588266849518,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22948870062828064},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22948870062828064},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24494649469852448},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.22948870062828064,0.40672269463539124,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3529411852359772,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.3529411852359772,0.22948870062828064,0.3949579894542694,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3462184965610504,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3462184965610504,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3310924470424652,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3310924470424652,0.22948870062828064,0.3462184965610504,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.2508918046951294,0.7815126180648804,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2508918046951294},{"x":0.756302535533905,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2639714479446411},{"x":0.756302535533905,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.2508918046951294,0.7579832077026367,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2639714479446411},{"x":0.707563042640686,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.707563042640686,0.25208085775375366,0.7495798468589783,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25326991081237793},{"x":0.702521026134491,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6739495992660522,0.25326991081237793,0.702521026134491,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.2544589638710022,0.6705882549285889,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.2711058259010315,0.7815126180648804,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2711058259010315},{"x":0.756302535533905,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28656360507011414},{"x":0.756302535533905,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.2711058259010315,0.7579832077026367,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.7260504364967346,0.2711058259010315,0.7495798468589783,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.27229487895965576,0.7226890921592712,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رخداد","boundary":[0.6571428775787354,0.27229487895965576,0.6924369931221008,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6252101063728333,0.27229487895965576,0.6521008610725403,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5983193516731262,0.2734839618206024,0.6201680898666382,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.2734839618206024,0.5983193516731262,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7815126180648804,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7579832077026367,0.2913198471069336,0.7815126180648804,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2913198471069336},{"x":0.756302535533905,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3067776560783386},{"x":0.756302535533905,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.2913198471069336,0.7579832077026367,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7327731251716614,0.29250892996788025,0.7495798468589783,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستایی","boundary":[0.6907563209533691,0.29250892996788025,0.7344537973403931,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.2936979830265045,0.6789916157722473,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2936979830265045},{"x":0.658823549747467,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.6252101063728333,0.2936979830265045,0.6605042219161987,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5915966629981995,0.2948870360851288,0.6184874176979065,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3103448152542114},{"x":0.583193302154541,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.2948870360851288,0.5865546464920044,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7815126180648804,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.3139120042324066,0.7815126180648804,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32936978340148926},{"x":0.756302535533905,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.3139120042324066,0.7579832077026367,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.7142857313156128,0.3139120042324066,0.7495798468589783,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6823529601097107,0.3139120042324066,0.7126050591468811,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزبان","boundary":[0.6386554837226868,0.3139120042324066,0.6756302714347839,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3139120042324066},{"x":0.63193279504776,"y":0.3139120042324066},{"x":0.63193279504776,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6016806960105896,0.3139120042324066,0.63193279504776,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5798319578170776,0.3139120042324066,0.6000000238418579,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5647059082984924,0.3139120042324066,0.5764706134796143,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5579832196235657,0.3139120042324066,0.5630252361297607,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7798319458961487,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7798319458961487,"y":0.350772887468338},{"x":0.7579832077026367,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7579832077026367,0.33531510829925537,0.7798319458961487,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.756302535533905,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.33531510829925537,0.756302535533905,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7478991746902466,"y":0.350772887468338},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.6924369931221008,0.33531510829925537,0.7478991746902466,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3519619405269623},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.658823549747467,0.33650416135787964,0.6890756487846375,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3519619405269623},{"x":0.63193279504776,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.63193279504776,0.33650416135787964,0.6571428775787354,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6184874176979065,0.33650416135787964,0.6302521228790283,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6117647290229797,0.33650416135787964,0.6184874176979065,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3260924470424652,0.22248870062828063,0.7865126180648804,0.3589619405269623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6151260733604431,0.35671818256378174,0.6420168280601501,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6016806960105896,0.35671818256378174,0.6067227125167847,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5949580073356628,0.35671818256378174,0.6000000238418579,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5647059082984924,0.35671818256378174,0.5966386795043945,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5243697762489319,0.35671818256378174,0.5579832196235657,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5176470875740051,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.4907563030719757,0.35671818256378174,0.5176470875740051,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37217599153518677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.44873949885368347,0.35671818256378174,0.48403361439704895,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4420168101787567,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3966386616230011,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.3966386616230011,0.35671818256378174,0.4420168101787567,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.35671818256378174},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35671818256378174},{"x":0.38991597294807434,"y":0.37217599153518677},{"x":0.38655462861061096,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38655462861061096,0.35671818256378174,0.38991597294807434,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.35671818256378174},{"x":0.3798319399356842,"y":0.35671818256378174},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37217599153518677},{"x":0.35630252957344055,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.35630252957344055,0.35671818256378174,0.3798319399356842,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.3769322335720062,0.7831932902336121,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3769322335720062},{"x":0.756302535533905,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7579832077026367,"y":0.39001187682151794},{"x":0.756302535533905,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.3769322335720062,0.7579832077026367,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7142857313156128,0.3781212866306305,0.7495798468589783,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3781212866306305},{"x":0.707563042640686,"y":0.3781212866306305},{"x":0.707563042640686,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.6638655662536621,0.3781212866306305,0.707563042640686,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3912009596824646},{"x":0.658823549747467,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.37931033968925476,0.6621848940849304,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.3983353078365326,0.7831932902336121,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41260403394699097},{"x":0.756302535533905,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.3983353078365326,0.7579832077026367,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7210084199905396,0.39952436089515686,0.7495798468589783,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.39952436089515686,0.7142857313156128,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6672269105911255,0.4007134437561035,0.7042016983032227,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.4007134437561035,0.6638655662536621,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.4185493588447571,0.7831932902336121,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4185493588447571,0.7411764860153198,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.702521026134491,0.4185493588447571,0.7327731251716614,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6974790096282959,"y":0.435196191072464},{"x":0.6689075827598572,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6689075827598572,0.41973841190338135,0.6974790096282959,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6638655662536621,"y":0.435196191072464},{"x":0.6352941393852234,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6352941393852234,0.41973841190338135,0.6638655662536621,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6285714507102966,"y":0.435196191072464},{"x":0.6235294342041016,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.4209274649620056,0.6285714507102966,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"واتنیدگی","boundary":[0.556302547454834,0.4209274649620056,0.6168067455291748,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.43995243310928345,0.7815126180648804,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.43995243310928345,0.7394958138465881,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6974790096282959,0.43995243310928345,0.7327731251716614,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6638655662536621,0.4411414861679077,0.6907563209533691,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.4411414861679077,0.6571428775787354,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45659929513931274},{"x":0.610084056854248,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.610084056854248,0.4411414861679077,0.6453781723976135,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.605042040348053,"y":0.4411414861679077},{"x":0.605042040348053,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5798319578170776,0.4411414861679077,0.605042040348053,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5697479248046875,0.4411414861679077,0.5815126299858093,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5579832196235657,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.44233056902885437,0.5579832196235657,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.5226891040802002,0.44233056902885437,0.5445378422737122,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.4941176474094391,0.44233056902885437,0.5176470875740051,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.44233056902885437},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44233056902885437},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45659929513931274},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.44873949885368347,0.44233056902885437,0.48235294222831726,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.44233056902885437},{"x":0.440336138010025,"y":0.44233056902885437},{"x":0.440336138010025,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4151260554790497,0.44233056902885437,0.440336138010025,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4100840389728546,"y":0.457788348197937},{"x":0.40672269463539124,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.44233056902885437,0.4100840389728546,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.4613555371761322,0.7831932902336121,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4756242632865906},{"x":0.756302535533905,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.4613555371761322,0.7596638798713684,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7092437148094177,0.4613555371761322,0.7495798468589783,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.46254459023475647,0.7042016983032227,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.653781533241272,0.46254459023475647,0.6924369931221008,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6184874176979065,0.46254459023475647,0.6487395167350769,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.46373364329338074,0.6151260733604431,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.48275861144065857,0.7815126180648804,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.48275861144065857},{"x":0.756302535533905,"y":0.48275861144065857},{"x":0.756302535533905,"y":0.4982164204120636},{"x":0.756302535533905,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.48275861144065857,0.756302535533905,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.7142857313156128,0.48275861144065857,0.7495798468589783,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48275861144065857},{"x":0.707563042640686,"y":0.48275861144065857},{"x":0.707563042640686,"y":0.4982164204120636},{"x":0.702521026134491,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.48275861144065857,0.707563042640686,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6504201889038086,0.48275861144065857,0.6957983374595642,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6369748115539551,0.4839476943016052,0.6453781723976135,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4839476943016052},{"x":0.63193279504776,"y":0.4839476943016052},{"x":0.63193279504776,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.6000000238418579,0.4839476943016052,0.63193279504776,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5630252361297607,0.4839476943016052,0.5915966629981995,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4839476943016052},{"x":0.561344563961029,"y":0.4839476943016052},{"x":0.561344563961029,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.5327731370925903,0.4839476943016052,0.561344563961029,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4839476943016052},{"x":0.529411792755127,"y":0.4839476943016052},{"x":0.529411792755127,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.4839476943016052,0.529411792755127,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.5053507685661316,0.7831932902336121,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5196195244789124},{"x":0.756302535533905,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5053507685661316,0.7579832077026367,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7226890921592712,0.5053507685661316,0.7495798468589783,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6941176652908325,0.5053507685661316,0.7159664034843445,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.5053507685661316,0.6857143044471741,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ناپیوستگیها","boundary":[0.5899159908294678,0.5053507685661316,0.6672269105911255,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5053507685661316,0.5899159908294678,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.5243757367134094,0.7831932902336121,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5386444926261902},{"x":0.756302535533905,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5255647897720337,0.7579832077026367,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5386444926261902},{"x":0.702521026134491,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.702521026134491,0.5255647897720337,0.7495798468589783,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6672269105911255,0.5255647897720337,0.6957983374595642,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.526753842830658},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6403361558914185,0.526753842830658,0.6638655662536621,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6268907785415649,0.526753842830658,0.6386554837226868,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.526753842830658},{"x":0.6184874176979065,"y":0.526753842830658},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.526753842830658,0.6184874176979065,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7579832077026367,0.5469679236412048,0.7815126180648804,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.756302535533905,"y":0.5600475668907166},{"x":0.756302535533905,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5469679236412048,0.756302535533905,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.7277311086654663,0.5469679236412048,0.7478991746902466,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6840336322784424,0.5469679236412048,0.7210084199905396,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.6470588445663452,0.5481569766998291,0.6756302714347839,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6067227125167847,0.5481569766998291,0.6386554837226868,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5481569766998291},{"x":0.605042040348053,"y":0.5481569766998291},{"x":0.605042040348053,"y":0.5612366199493408},{"x":0.605042040348053,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.5481569766998291,0.605042040348053,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.5683709979057312,0.7831932902336121,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.5683709979057312,0.7411764860153198,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6823529601097107,0.5695600509643555,0.7327731251716614,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.6352941393852234,0.5707491040229797,0.6773109436035156,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.5707491040229797,0.6302521228790283,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7815126180648804,"y":0.587395966053009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.5885850191116333,0.7831932902336121,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7411764860153198,"y":0.601664662361145},{"x":0.7394958138465881,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.5897740721702576,0.7411764860153198,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7327731251716614,"y":0.601664662361145},{"x":0.7042016983032227,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.7042016983032227,0.5897740721702576,0.7327731251716614,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6941176652908325,0.5897740721702576,0.6991596817970276,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.6099880933761597,0.7831932902336121,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.6099880933761597,0.7411764860153198,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6242568492889404},{"x":0.707563042640686,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.707563042640686,0.6099880933761597,0.7327731251716614,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.6111771464347839,0.7058823704719543,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.6290130615234375,0.7831932902336121,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6444708704948425},{"x":0.756302535533905,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.6302021145820618,0.7596638798713684,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6444708704948425},{"x":0.702521026134491,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.702521026134491,0.6302021145820618,0.7495798468589783,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.6386554837226868,0.6313912272453308,0.6957983374595642,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6325802803039551},{"x":0.63193279504776,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6067227125167847,0.6325802803039551,0.6336134672164917,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6325802803039551},{"x":0.605042040348053,"y":0.6325802803039551},{"x":0.605042040348053,"y":0.6480380296707153},{"x":0.605042040348053,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.6325802803039551,0.605042040348053,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.6516052484512329,0.7815126180648804,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6516052484512329},{"x":0.756302535533905,"y":0.6516052484512329},{"x":0.756302535533905,"y":0.6646848917007446},{"x":0.756302535533905,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.6516052484512329,0.756302535533905,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7277311086654663,0.6516052484512329,0.7495798468589783,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نگاشت","boundary":[0.6873949766159058,0.6516052484512329,0.7260504364967346,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6705882549285889,0.6516052484512329,0.6823529601097107,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6527943015098572,0.6722689270973206,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7815126180648804,"y":0.671819269657135},{"x":0.7815126180648804,"y":0.686087965965271},{"x":0.75126051902771,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲","boundary":[0.75126051902771,0.6730083227157593,0.7815126180648804,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7478991746902466,"y":0.686087965965271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.6730083227157593,0.7478991746902466,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7394958138465881,"y":0.68727707862854},{"x":0.6857143044471741,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیلترهای","boundary":[0.6857143044471741,0.6730083227157593,0.7394958138465881,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6789916157722473,"y":0.68727707862854},{"x":0.6369748115539551,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6369748115539551,0.6730083227157593,0.6789916157722473,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.6741973757743835,0.6302521228790283,0.6884661316871643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7899159789085388,"y":0.686087965965271},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.35130252957344055,0.34971818256378173,0.7949159789085388,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5596638917922974,0.6944113969802856,0.5882353186607361,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5445378422737122,0.6944113969802856,0.5529412031173706,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.6944113969802856,0.5428571701049805,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5042017102241516,0.6944113969802856,0.5394958257675171,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7098692059516907},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4756302535533905,0.6956004500389099,0.5058823823928833,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7098692059516907},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.43529412150382996,0.6956004500389099,0.4638655483722687,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6956004500389099},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6956004500389099},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7098692059516907},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.4117647111415863,0.6956004500389099,0.43361344933509827,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"1-3","boundary":[0.7596638798713684,0.7146254181861877,0.7831932902336121,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7146254181861877},{"x":0.756302535533905,"y":0.7146254181861877},{"x":0.756302535533905,"y":0.7288941740989685},{"x":0.756302535533905,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7146254181861877,0.756302535533905,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7158145308494568},{"x":0.75126051902771,"y":0.7146254181861877},{"x":0.75126051902771,"y":0.7288941740989685},{"x":0.707563042640686,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.707563042640686,0.7158145308494568,0.75126051902771,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.7158145308494568,0.7042016983032227,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6521008610725403,0.7158145308494568,0.6739495992660522,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.6218487620353699,0.7158145308494568,0.6554622054100037,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.717003583908081},{"x":0.6184874176979065,"y":0.717003583908081},{"x":0.6184874176979065,"y":0.731272280216217},{"x":0.6117647290229797,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.717003583908081,0.6184874176979065,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.7360285520553589,0.7831932902336121,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7360285520553589},{"x":0.756302535533905,"y":0.7360285520553589},{"x":0.756302535533905,"y":0.7502972483634949},{"x":0.756302535533905,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7360285520553589,0.756302535533905,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.7092437148094177,0.7360285520553589,0.7478991746902466,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7372176051139832},{"x":0.702521026134491,"y":0.7372176051139832},{"x":0.702521026134491,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6773109436035156,0.7372176051139832,0.702521026134491,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6605042219161987,0.7372176051139832,0.6756302714347839,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7372176051139832},{"x":0.658823549747467,"y":0.7372176051139832},{"x":0.658823549747467,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.7372176051139832,0.658823549747467,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.7586206793785095,0.7831932902336121,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.7586206793785095,0.7411764860153198,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.6924369931221008,0.7586206793785095,0.7327731251716614,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.6386554837226868,0.7598097324371338,0.6857143044471741,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.7598097324371338,0.6386554837226868,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.7776456475257874,0.7831932902336121,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.7788347005844116,0.7411764860153198,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.6924369931221008,0.7788347005844116,0.7327731251716614,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بازتابی","boundary":[0.6470588445663452,0.7788347005844116,0.6857143044471741,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.7800237536430359,0.6436975002288818,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.8002378344535828,0.7831932902336121,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.8002378344535828,0.7411764860153198,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6924369931221008,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.6924369931221008,0.8002378344535828,0.7327731251716614,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.801426887512207},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.815695583820343},{"x":0.6436975002288818,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شکستی","boundary":[0.6420168280601501,0.801426887512207,0.6857143044471741,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.801426887512207},{"x":0.6369748115539551,"y":0.801426887512207},{"x":0.6369748115539551,"y":0.815695583820343},{"x":0.6336134672164917,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.801426887512207,0.6369748115539551,0.815695583820343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8145065307617188},{"x":0.413445383310318,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4067647111415863,0.6886004500389099,0.7898739624023438,0.8215065307617188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.526753842830658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5350772738456726},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.526753842830658,0.23025210201740265,0.5350772738456726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.526753842830658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5350772738456726},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.519753842830658,0.23525210201740265,0.5420772738456726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5481569766998291},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5481569766998291,0.22857142984867096,0.5564804077148438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5481569766998291},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5411569766998291,0.23357142984867096,0.5634804077148438],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5695600509643555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5778834819793701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5695600509643555,0.22857142984867096,0.5778834819793701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5695600509643555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5778834819793701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5625600509643555,0.23357142984867096,0.5848834819793701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5980975031852722},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5897740721702576,0.23193277418613434,0.5980975031852722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5980975031852722},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5827740721702576,0.23693277418613434,0.6050975031852722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6206896305084229},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6111771464347839,0.23193277418613434,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6111771464347839,0.23529411852359772,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6206896305084229},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6041771464347839,0.24029411852359772,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6313912272453308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6313912272453308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6409037113189697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6313912272453308,0.23025210201740265,0.6409037113189697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6313912272453308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6313912272453308},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6409037113189697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6243912272453308,0.23525210201740265,0.6479037113189697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6539833545684814,0.23193277418613434,0.6623067855834961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6469833545684814,0.23693277418613434,0.6693067855834961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6741973757743835},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6741973757743835},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6741973757743835,0.23025210201740265,0.6837098598480225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6741973757743835},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6741973757743835},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6671973757743835,0.23525210201740265,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.717003583908081,0.23193277418613434,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.717003583908081,0.23529411852359772,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.710003583908081,0.24029411852359772,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7384066581726074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7384066581726074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7467300891876221},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7384066581726074,0.23193277418613434,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7384066581726074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7384066581726074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7467300891876221},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7314066581726074,0.23693277418613434,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7598097324371338,0.23193277418613434,0.7681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.5,"str":",","boundary":[0.23529411852359772,0.7598097324371338,0.23529411852359772,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7586206793785095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7528097324371338,0.24029411852359772,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207},{"x":0.23193277418613434,"y":0.801426887512207},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"은","boundary":[0.21512605249881744,0.8049940466880798,0.23193277418613434,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7764565944671631},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7764565944671631},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"윳","boundary":[0.21512605249881744,0.7788347005844116,0.23193277418613434,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7645660042762756},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"유우","boundary":[0.21512605249881744,0.7645660042762756,0.23193277418613434,0.7288941740989685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.21012605249881744,0.7979940466880798,0.23693277418613434,0.7358941740989685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7800237536430359},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7800237536430359,0.23193277418613434,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7800237536430359},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7730237536430359,0.23693277418613434,0.7953471846580505],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/XABepasAmNQirjTi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/bfPsIjQYMFFgPjau.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/xHZqRHBZheAIVjNz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019103157449420653,0.9986753053945654,0.9990090402842419]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5260504484176636,0.16765755414962769,0.5546218752861023,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4924369752407074,0.16765755414962769,0.5210084319114685,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.46890756487846375,0.16765755414962769,0.4907563030719757,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.16765755414962769},{"x":0.46722689270973206,"y":0.16765755414962769},{"x":0.46722689270973206,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4268907606601715,0.16765755414962769,0.46722689270973206,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.16765755414962769},{"x":0.42184874415397644,"y":0.16765755414962769},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4151260554790497,0.16765755414962769,0.42184874415397644,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4100840389728546,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.3764705955982208,0.16765755414962769,0.4100840389728546,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.16765755414962769},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16765755414962769},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.3478991687297821,0.16765755414962769,0.37142857909202576,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.16765755414962769},{"x":0.34285715222358704,"y":0.16765755414962769},{"x":0.34285715222358704,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3327731192111969,0.16765755414962769,0.34285715222358704,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.16765755414962769},{"x":0.32773110270500183,"y":0.16765755414962769},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18192628026008606},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.30756303668022156,0.16765755414962769,0.32773110270500183,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3042016923427582,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3042016923427582,"y":0.18192628026008606},{"x":0.27394959330558777,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.27394959330558777,0.16765755414962769,0.3042016923427582,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18192628026008606},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.24537815153598785,0.16765755414962769,0.2722689211368561,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16765755414962769},{"x":0.24537815153598785,"y":0.16765755414962769},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18192628026008606},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.21680672466754913,0.16765755414962769,0.24537815153598785,0.18192628026008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18192628026008606},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.16065755414962768,0.5596218752861023,0.18892628026008607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7579832077026367,0.1973840594291687,0.7831932902336121,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.1973840594291687},{"x":0.756302535533905,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2104637324810028},{"x":0.756302535533905,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.1973840594291687,0.7579832077026367,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.7226890921592712,0.19976218044757843,0.7495798468589783,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6924369931221008,0.2009512484073639,0.7159664034843445,0.21284185349941254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6941176652908325,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6874369931221008,0.19395124840736389,0.7881932902336121,0.21627467942237855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.19976218044757843,0.23025210201740265,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19276218044757842,0.23525210201740265,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"P","boundary":[0.6773109436035156,0.1973840594291687,0.6873949766159058,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.1973840594291687,0.6722689270973206,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"S.","boundary":[0.6470588445663452,0.1973840594291687,0.6605042219161987,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.217598095536232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.21878716349601746,0.7831932902336121,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23305588960647583},{"x":0.756302535533905,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.21878716349601746,0.7579832077026367,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7495798468589783,"y":0.217598095536232},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23305588960647583},{"x":0.707563042640686,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.707563042640686,0.21878716349601746,0.7495798468589783,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.21997621655464172},{"x":0.702521026134491,"y":0.21878716349601746},{"x":0.702521026134491,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6789916157722473,0.21997621655464172,0.702521026134491,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.21997621655464172},{"x":0.680672287940979,"y":0.21997621655464172},{"x":0.680672287940979,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6689075827598572,0.21997621655464172,0.680672287940979,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22116528451442719},{"x":0.658823549747467,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.22116528451442719,0.6605042219161987,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6420588445663452,0.1903840594291687,0.7881932902336121,0.24243401062488557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22829964756965637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21344538033008575,0.22116528451442719,0.23025210201740265,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22829964756965637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21416528451442718,0.23525210201740265,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7579832077026367,0.23900118470191956,0.7831932902336121,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.23900118470191956},{"x":0.756302535533905,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.756302535533905,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.23900118470191956,0.7596638798713684,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگا","boundary":[0.7210084199905396,0.24137930572032928,0.7495798468589783,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.7142857313156128,0.24256837368011475,0.7210084199905396,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7092857313156128,0.23437930572032928,0.7881932902336121,0.26026991081237794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.24256837368011475,0.2386554628610611,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.23556837368011474,0.2436554628610611,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2841854989528656,0.24033613502979279,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2771854989528656,0.2453361350297928,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.30558857321739197,0.24033613502979279,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29858857321739196,0.2453361350297928,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3269916772842407,0.24033613502979279,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3199916772842407,0.2453361350297928,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3472056984901428,0.24033613502979279,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3402056984901428,0.2453361350297928,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3686088025569916,0.24201680719852448,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36160880255699157,0.24701680719852448,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.39001187682151794,0.24033613502979279,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38301187682151794,0.2453361350297928,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21680672466754913,0.41022592782974243,0.2386554628610611,0.4185493588447571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4032259278297424,0.2436554628610611,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.2386554628610611,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.2436554628610611,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21680672466754913,0.45303210616111755,0.24033613502979279,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44603210616111755,0.2453361350297928,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4744352102279663,0.2386554628610611,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4839476943016052},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.4744352102279663,0.24537815153598785,0.4839476943016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4674352102279663,0.25037815153598786,0.49094769430160523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5041617155075073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4946492314338684,0.24033613502979279,0.5041617155075073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5041617155075073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4876492314338684,0.2453361350297928,0.5111617155075073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.517241358757019},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.517241358757019,0.24201680719852448,0.5255647897720337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.517241358757019},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.510241358757019,0.24701680719852448,0.5325647897720337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5915966629981995,0.26278239488601685,0.6184874176979065,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.26278239488601685},{"x":0.583193302154541,"y":0.26278239488601685},{"x":0.583193302154541,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5764706134796143,0.26278239488601685,0.583193302154541,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.26278239488601685,0.5747899413108826,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5411764979362488,0.26278239488601685,0.5680672526359558,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5142857432365417,0.26278239488601685,0.5378151535987854,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5008403658866882,0.26278239488601685,0.5126050710678101,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.26278239488601685,0.4941176474094391,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.26278239488601685},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26278239488601685},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2770511209964752},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.45042017102241516,0.26278239488601685,0.48235294222831726,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.26278239488601685},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26278239488601685},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4252100884914398,0.26278239488601685,0.44873949885368347,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26278239488601685},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26278239488601685},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.3815126121044159,0.26278239488601685,0.41848739981651306,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.28299644589424133,0.7831932902336121,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.28299644589424133},{"x":0.756302535533905,"y":0.28299644589424133},{"x":0.756302535533905,"y":0.2972651720046997},{"x":0.756302535533905,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.28299644589424133,0.756302535533905,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.7008403539657593,0.28299644589424133,0.7478991746902466,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.298454225063324},{"x":0.6487395167350769,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6487395167350769,0.28299644589424133,0.6941176652908325,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6436975002288818,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6436975002288818,"y":0.298454225063324},{"x":0.6134454011917114,"y":0.298454225063324}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6134454011917114,0.28299644589424133,0.6436975002288818,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.28299644589424133},{"x":0.610084056854248,"y":0.28299644589424133},{"x":0.610084056854248,"y":0.298454225063324},{"x":0.5731092691421509,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزهها","boundary":[0.5731092691421509,0.28299644589424133,0.610084056854248,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5747899413108826,"y":0.298454225063324},{"x":0.5697479248046875,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.28299644589424133,0.5747899413108826,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.30321046710014343,0.7831932902336121,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.30321046710014343},{"x":0.756302535533905,"y":0.30321046710014343},{"x":0.756302535533905,"y":0.3174791932106018},{"x":0.756302535533905,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.30321046710014343,0.756302535533905,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.30321046710014343},{"x":0.75126051902771,"y":0.30321046710014343},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.7193277478218079,0.30321046710014343,0.75126051902771,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6907563209533691,0.3043995201587677,0.7193277478218079,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6504201889038086,0.3043995201587677,0.6789916157722473,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6252101063728333,0.3043995201587677,0.6504201889038086,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.3043995201587677,0.6218487620353699,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.32342448830604553,0.7831932902336121,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.3246135413646698,0.7411764860153198,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33888229727745056},{"x":0.707563042640686,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7058823704719543,0.3246135413646698,0.7327731251716614,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3246135413646698},{"x":0.702521026134491,"y":0.34007135033607483},{"x":0.680672287940979,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6789916157722473,0.3246135413646698,0.702521026134491,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.3246135413646698,0.6773109436035156,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34007135033607483},{"x":0.610084056854248,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیرینه","boundary":[0.610084056854248,0.32580262422561646,0.6470588445663452,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.32580262422561646,0.6033613681793213,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"باستانی","boundary":[0.5478991866111755,0.32580262422561646,0.5915966629981995,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.3448275923728943,0.7831932902336121,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.34601664543151855,0.7394958138465881,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3614744246006012},{"x":0.702521026134491,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.702521026134491,0.34601664543151855,0.7327731251716614,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6789916157722473,0.34601664543151855,0.6991596817970276,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.34601664543151855,0.6773109436035156,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3614744246006012},{"x":0.610084056854248,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.610084056854248,0.34601664543151855,0.6470588445663452,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.34601664543151855},{"x":0.605042040348053,"y":0.34601664543151855},{"x":0.605042040348053,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.34601664543151855,0.605042040348053,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5663865804672241,0.34601664543151855,0.5932773351669312,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3614744246006012},{"x":0.507563054561615,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاهی","boundary":[0.507563054561615,0.34601664543151855,0.5647059082984924,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3614744246006012},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.34601664543151855,0.5025210380554199,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3614744246006012},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دستگاهی","boundary":[0.43865546584129333,0.34601664543151855,0.4907563030719757,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3472056984901428},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3472056984901428},{"x":0.43529412150382996,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.3472056984901428,0.43529412150382996,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.36623066663742065,0.7831932902336121,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.36623066663742065,0.7411764860153198,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38049939274787903},{"x":0.702521026134491,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.702521026134491,0.36623066663742065,0.7327731251716614,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3674197494983673},{"x":0.702521026134491,"y":0.36623066663742065},{"x":0.702521026134491,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6789916157722473,0.3674197494983673,0.702521026134491,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3816884756088257},{"x":0.658823549747467,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.3674197494983673,0.6773109436035156,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6067227125167847,0.3674197494983673,0.6470588445663452,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.3686088025569916,0.6016806960105896,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.3876337707042694,0.7831932902336121,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.3876337707042694,0.7394958138465881,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40309154987335205},{"x":0.702521026134491,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.702521026134491,0.3876337707042694,0.7327731251716614,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6789916157722473,0.3876337707042694,0.6991596817970276,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6655462384223938,0.3876337707042694,0.6722689270973206,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3888228237628937},{"x":0.658823549747467,"y":0.3888228237628937},{"x":0.658823549747467,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاستگاه","boundary":[0.6016806960105896,0.3888228237628937,0.658823549747467,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5663865804672241,0.3888228237628937,0.5983193516731262,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.5495798587799072,0.3888228237628937,0.5647059082984924,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.3888228237628937,0.5462185144424438,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.40903687477111816,0.7831932902336121,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.40903687477111816,0.7411764860153198,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42330560088157654},{"x":0.702521026134491,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.702521026134491,0.40903687477111816,0.7327731251716614,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6789916157722473,0.40903687477111816,0.6991596817970276,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4244946539402008},{"x":0.658823549747467,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.40903687477111816,0.6773109436035156,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6184874176979065,0.41022592782974243,0.6504201889038086,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورقی","boundary":[0.5915966629981995,0.41022592782974243,0.6151260733604431,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.41022592782974243,0.5798319578170776,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5680672526359558,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.5478991866111755,0.41022592782974243,0.5680672526359558,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ورقی","boundary":[0.5210084319114685,0.41022592782974243,0.5428571701049805,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.41022592782974243,0.5142857432365417,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.43043994903564453,0.7831932902336121,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7428571581840515,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.43043994903564453,0.7428571581840515,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7008403539657593,0.43043994903564453,0.7327731251716614,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6823529601097107,0.43043994903564453,0.6957983374595642,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43043994903564453},{"x":0.680672287940979,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کانونی","boundary":[0.6487395167350769,0.4316290020942688,0.680672287940979,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.4316290020942688,0.6420168280601501,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7815126180648804,"y":0.464922696352005},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۲-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.45065397024154663,0.7815126180648804,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4518430531024933,0.7394958138465881,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازوکار","boundary":[0.6873949766159058,0.4518430531024933,0.7310924530029297,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46611177921295166},{"x":0.653781533241272,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.653781533241272,0.4518430531024933,0.6840336322784424,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6268907785415649,0.4518430531024933,0.6521008610725403,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.4518430531024933,0.6235294342041016,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.45303210616111755,0.6134454011917114,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7831932902336121,"y":0.487514853477478},{"x":0.7445378303527832,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۲-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.4720570743083954,0.7831932902336121,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7411764860153198,"y":0.487514853477478},{"x":0.7378151416778564,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4720570743083954,0.7411764860153198,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7327731251716614,"y":0.487514853477478},{"x":0.6974790096282959,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژرفای","boundary":[0.6974790096282959,0.4720570743083954,0.7327731251716614,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6941176652908325,"y":0.487514853477478},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6655462384223938,0.47324612736701965,0.6941176652908325,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6369748115539551,0.47324612736701965,0.6605042219161987,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6252101063728333,0.47324612736701965,0.6369748115539551,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.47324612736701965,0.6218487620353699,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۲-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.49346017837524414,0.7831932902336121,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.49346017837524414,0.7411764860153198,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دگرریختی","boundary":[0.6705882549285889,0.49346017837524414,0.7327731251716614,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6268907785415649,0.4946492314338684,0.6638655662536621,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.4958382844924927,0.6218487620353699,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7579832077026367,0.5136741995811462,0.7831932902336121,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5136741995811462},{"x":0.756302535533905,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5291320085525513},{"x":0.756302535533905,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5136741995811462,0.7579832077026367,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5136741995811462},{"x":0.75126051902771,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7226890921592712,0.5136741995811462,0.75126051902771,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6974790096282959,0.5148632526397705,0.7193277478218079,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.5148632526397705,0.6941176652908325,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.6285714507102966,0.5148632526397705,0.6638655662536621,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5148632526397705,0.6268907785415649,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.5362663269042969,0.7831932902336121,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5362663269042969},{"x":0.756302535533905,"y":0.5362663269042969},{"x":0.756302535533905,"y":0.5505350828170776},{"x":0.756302535533905,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5362663269042969,0.756302535533905,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7193277478218079,0.5362663269042969,0.7478991746902466,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6941176652908325,0.5362663269042969,0.7193277478218079,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6739495992660522,0.5362663269042969,0.6941176652908325,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5362663269042969},{"x":0.658823549747467,"y":0.5362663269042969},{"x":0.658823549747467,"y":0.5517241358757019},{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.653781533241272,0.5362663269042969,0.658823549747467,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.6168067455291748,0.5362663269042969,0.6453781723976135,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5932773351669312,0.5362663269042969,0.6117647290229797,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5362663269042969},{"x":0.583193302154541,"y":0.5362663269042969},{"x":0.583193302154541,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقاطع","boundary":[0.5411764979362488,0.5362663269042969,0.583193302154541,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.5362663269042969,0.5361344814300537,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7579832077026367,0.5564804077148438,0.7831932902336121,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5564804077148438},{"x":0.756302535533905,"y":0.5564804077148438},{"x":0.756302535533905,"y":0.5707491040229797},{"x":0.756302535533905,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5564804077148438,0.756302535533905,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.7159664034843445,0.5564804077148438,0.7478991746902466,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.557669460773468},{"x":0.7142857313156128,"y":0.557669460773468},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6907563209533691,0.557669460773468,0.7142857313156128,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.557669460773468},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6470588445663452,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6470588445663452,0.557669460773468,0.6840336322784424,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.557669460773468},{"x":0.6403361558914185,"y":0.557669460773468},{"x":0.6403361558914185,"y":0.571938157081604},{"x":0.6302521228790283,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6302521228790283,0.557669460773468,0.6403361558914185,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6252101063728333,"y":0.557669460773468},{"x":0.6252101063728333,"y":0.571938157081604},{"x":0.5966386795043945,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5966386795043945,0.5588585138320923,0.6252101063728333,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5932773351669312,"y":0.571938157081604},{"x":0.5714285969734192,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5714285969734192,0.5588585138320923,0.5932773351669312,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.5588585138320923,0.5663865804672241,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.5766944289207458,0.7831932902336121,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.5778834819793701,0.7411764860153198,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7092437148094177,0.5778834819793701,0.7327731251716614,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6756302714347839,0.5778834819793701,0.7042016983032227,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.5790725350379944,0.6739495992660522,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7831932902336121,"y":0.612366259098053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.5992865562438965,0.7831932902336121,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7411764860153198,"y":0.612366259098053},{"x":0.7394958138465881,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.5992865562438965,0.7411764860153198,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.601664662361145},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سونامی","boundary":[0.6840336322784424,0.601664662361145,0.7327731251716614,0.6135553121566772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3765126121044159,0.25578239488601684,0.7881932902336121,0.6217443652153015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5848739743232727,0.6206896305084229,0.6117647290229797,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5697479248046875,0.6206896305084229,0.5764706134796143,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5680672526359558,0.6206896305084229,0.5680672526359558,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6361474394798279},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.49747899174690247,0.6206896305084229,0.5596638917922974,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.4470588266849518,0.6206896305084229,0.4907563030719757,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6206896305084229},{"x":0.440336138010025,"y":0.6206896305084229},{"x":0.440336138010025,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4117647111415863,0.6206896305084229,0.440336138010025,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6361474394798279},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.38823530077934265,0.6206896305084229,0.4084033668041229,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.6409037113189697,0.7831932902336121,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6409037113189697},{"x":0.756302535533905,"y":0.6409037113189697},{"x":0.756302535533905,"y":0.6551724076271057},{"x":0.756302535533905,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.6409037113189697,0.756302535533905,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7058823704719543,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.7058823704719543,0.6409037113189697,0.7478991746902466,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.642092764377594},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7008403539657593,"y":0.65636146068573},{"x":0.6773109436035156,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6773109436035156,0.642092764377594,0.7008403539657593,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.642092764377594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.642092764377594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.65636146068573},{"x":0.6453781723976135,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.6453781723976135,0.642092764377594,0.6789916157722473,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.642092764377594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.642092764377594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.65636146068573},{"x":0.6369748115539551,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.642092764377594,0.6369748115539551,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.6623067855834961,0.7831932902336121,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6777645945549011},{"x":0.756302535533905,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.6623067855834961,0.7579832077026367,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6623067855834961},{"x":0.75126051902771,"y":0.6623067855834961},{"x":0.75126051902771,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7193277478218079,0.6623067855834961,0.75126051902771,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.6623067855834961,0.7159664034843445,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6638655662536621,0.6623067855834961,0.6890756487846375,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.6336134672164917,0.6623067855834961,0.6638655662536621,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5848739743232727,0.6623067855834961,0.6201680898666382,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6623067855834961},{"x":0.578151285648346,"y":0.6623067855834961},{"x":0.578151285648346,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.6623067855834961,0.578151285648346,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5361344814300537,0.6623067855834961,0.5680672526359558,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5260504484176636,0.6623067855834961,0.5327731370925903,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6623067855834961,0.5142857432365417,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7579832077026367,0.6837098598480225,0.7831932902336121,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6837098598480225},{"x":0.756302535533905,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6979786157608032},{"x":0.756302535533905,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.6837098598480225,0.7579832077026367,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.7159664034843445,0.6848989129066467,0.7495798468589783,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6991676688194275},{"x":0.680672287940979,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نگارها","boundary":[0.680672287940979,0.6848989129066467,0.7142857313156128,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.6848989129066467,0.6756302714347839,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.7051129341125488,0.7831932902336121,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7205707430839539},{"x":0.756302535533905,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7051129341125488,0.7579832077026367,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانون","boundary":[0.7193277478218079,0.7051129341125488,0.7462185025215149,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6974790096282959,0.7051129341125488,0.7159664034843445,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6554622054100037,0.7051129341125488,0.6857143044471741,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7205707430839539},{"x":0.63193279504776,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.63193279504776,0.7051129341125488,0.6554622054100037,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6168067455291748,0.7051129341125488,0.6285714507102966,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7205707430839539},{"x":0.578151285648346,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.578151285648346,0.7051129341125488,0.6134454011917114,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5394958257675171,0.7051129341125488,0.5714285969734192,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5210084319114685,0.7051129341125488,0.5361344814300537,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7205707430839539},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.48403361439704895,0.7051129341125488,0.5092437267303467,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7051129341125488},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7051129341125488},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7205707430839539},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.45378151535987854,0.7051129341125488,0.48571428656578064,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7051129341125488},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7051129341125488},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7051129341125488,0.44873949885368347,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.740784764289856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7579832077026367,0.7253270149230957,0.7831932902336121,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7253270149230957},{"x":0.756302535533905,"y":0.7253270149230957},{"x":0.756302535533905,"y":0.740784764289856},{"x":0.756302535533905,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7253270149230957,0.756302535533905,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.740784764289856},{"x":0.7193277478218079,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانون","boundary":[0.7193277478218079,0.7253270149230957,0.7462185025215149,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.72651606798172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.72651606798172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.740784764289856},{"x":0.6957983374595642,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6957983374595642,0.72651606798172,0.7159664034843445,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.72651606798172},{"x":0.6857143044471741,"y":0.72651606798172},{"x":0.6857143044471741,"y":0.740784764289856},{"x":0.6689075827598572,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6689075827598572,0.72651606798172,0.6857143044471741,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.72651606798172},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.740784764289856},{"x":0.610084056854248,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستگاهی","boundary":[0.610084056854248,0.72651606798172,0.6655462384223938,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.72651606798172},{"x":0.6016806960105896,"y":0.72651606798172},{"x":0.6016806960105896,"y":0.740784764289856},{"x":0.583193302154541,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.583193302154541,0.72651606798172,0.6016806960105896,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.72651606798172},{"x":0.5747899413108826,"y":0.72651606798172},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5462185144424438,0.72651606798172,0.5747899413108826,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.72651606798172},{"x":0.5445378422737122,"y":0.72651606798172},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5193277597427368,0.72651606798172,0.5445378422737122,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.72651606798172},{"x":0.5176470875740051,"y":0.72651606798172},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5058823823928833,0.72651606798172,0.5176470875740051,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.7467300891876221,0.7831932902336121,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7609987854957581},{"x":0.756302535533905,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7467300891876221,0.7579832077026367,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانون","boundary":[0.7176470756530762,0.7467300891876221,0.7495798468589783,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6924369931221008,0.7467300891876221,0.7159664034843445,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6672269105911255,0.7479191422462463,0.6857143044471741,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستگاهی","boundary":[0.6067227125167847,0.7479191422462463,0.6638655662536621,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5714285969734192,0.7479191422462463,0.6000000238418579,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5462185144424438,0.7479191422462463,0.5680672526359558,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7479191422462463,0.5428571701049805,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.7579832077026367,0.7681331634521484,0.7831932902336121,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7681331634521484},{"x":0.756302535533905,"y":0.7681331634521484},{"x":0.756302535533905,"y":0.7835909724235535},{"x":0.756302535533905,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7681331634521484,0.756302535533905,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانون","boundary":[0.7210084199905396,0.7681331634521484,0.7478991746902466,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6957983374595642,0.7681331634521484,0.7142857313156128,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6655462384223938,0.7681331634521484,0.6840336322784424,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7681331634521484},{"x":0.658823549747467,"y":0.7681331634521484},{"x":0.658823549747467,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6285714507102966,0.7681331634521484,0.658823549747467,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7835909724235535},{"x":0.605042040348053,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.605042040348053,0.7681331634521484,0.6268907785415649,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5899159908294678,0.7681331634521484,0.6000000238418579,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5680672526359558,0.7681331634521484,0.5899159908294678,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گایگر","boundary":[0.5210084319114685,0.7681331634521484,0.5512605309486389,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5142857432365417,0.7681331634521484,0.5176470875740051,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸-۵","boundary":[0.7579832077026367,0.7883471846580505,0.7831932902336121,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7883471846580505},{"x":0.756302535533905,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8026159405708313},{"x":0.756302535533905,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7883471846580505,0.7579832077026367,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7226890921592712,0.7883471846580505,0.7495798468589783,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانون","boundary":[0.6840336322784424,0.7895362377166748,0.7176470756530762,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7895362377166748},{"x":0.680672287940979,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8038049936294556},{"x":0.658823549747467,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.658823549747467,0.7895362377166748,0.6823529601097107,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6252101063728333,0.7895362377166748,0.6554622054100037,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5983193516731262,0.7907253503799438,0.6218487620353699,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5882353186607361,0.7907253503799438,0.5949580073356628,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.8097503185272217,0.7831932902336121,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.810939371585846},{"x":0.7394958138465881,"y":0.810939371585846},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.810939371585846,0.7411764860153198,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.810939371585846},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7058823704719543,0.810939371585846,0.7327731251716614,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.810939371585846},{"x":0.702521026134491,"y":0.810939371585846},{"x":0.702521026134491,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6873949766159058,0.810939371585846,0.702521026134491,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.810939371585846},{"x":0.6840336322784424,"y":0.810939371585846},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانونی","boundary":[0.6554622054100037,0.810939371585846,0.6840336322784424,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.810939371585846},{"x":0.6453781723976135,"y":0.810939371585846},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6168067455291748,0.810939371585846,0.6453781723976135,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6117647290229797,"y":0.810939371585846},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5899159908294678,0.8121284246444702,0.6117647290229797,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.8121284246444702,0.5865546464920044,0.8263971209526062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8263971209526062},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38323530077934265,0.6136896305084228,0.7881932902336121,0.8333971209526062],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5469679236412048},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.2386554628610611,0.5469679236412048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5469679236412048},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5304554395675659,0.2436554628610611,0.5539679236412048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5588585138320923,0.24033613502979279,0.5671819448471069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5518585138320923,0.2453361350297928,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5802615880966187,0.24033613502979279,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5732615880966186,0.2453361350297928,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6087990403175354},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6004756093025208,0.24033613502979279,0.6087990403175354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6087990403175354},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5934756093025207,0.2453361350297928,0.6157990403175354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6432818174362183,0.24033613502979279,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6362818174362183,0.2453361350297928,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6646848917007446,0.24201680719852448,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6576848917007446,0.24701680719852448,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.686087965965271},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6848989129066467},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6932223439216614},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.686087965965271,0.24201680719852448,0.6932223439216614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.686087965965271},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6848989129066467},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6932223439216614},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.679087965965271,0.24701680719852448,0.7002223439216614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7074910998344421,0.24201680719852448,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7004910998344421,0.24701680719852448,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7277051210403442},{"x":0.24033613502979279,"y":0.72651606798172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7277051210403442,0.24033613502979279,0.7360285520553589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7277051210403442},{"x":0.24033613502979279,"y":0.72651606798172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7207051210403442,0.2453361350297928,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7491081953048706},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7491081953048706},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7491081953048706,0.2386554628610611,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7491081953048706},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7491081953048706},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7421081953048706,0.2436554628610611,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.7693222165107727,0.24033613502979279,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7623222165107727,0.2453361350297928,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7907253503799438,0.24201680719852448,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7837253503799438,0.24701680719852448,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8121284246444702},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.8121284246444702,0.24033613502979279,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8121284246444702},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8051284246444702,0.2453361350297928,0.8286409087181091],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/iSAHzzDbHNgnITLg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/TDjTyUWiTpWYHiWo.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/oeEWYYnjNWtKAtCR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019103157449420653,0.9986696560763512,0.9990118679966287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7428571581840515,0.16884660720825195,0.7831932902336121,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.16765755414962769,0.7361344695091248,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.16065755414962768,0.7881932902336121,0.18892628026008607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1771700382232666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.17003567516803741,0.2201680690050125,0.1771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1771700382232666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1630356751680374,0.22516806900501252,0.1841700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.19857312738895416,0.24201680719852448,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19157312738895416,0.24701680719852448,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21680672466754913,0.22116528451442719,0.24033613502979279,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21416528451442718,0.2453361350297928,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21680672466754913,0.24019025266170502,0.24033613502979279,0.25208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.233190252661705,0.2453361350297928,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.26278239488601685,0.24033613502979279,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25578239488601684,0.2453361350297928,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2841854989528656,0.24033613502979279,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2771854989528656,0.2453361350297928,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3043995201587677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3043995201587677,0.24033613502979279,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3043995201587677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2973995201587677,0.2453361350297928,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.32580262422561646,0.24033613502979279,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31880262422561645,0.2453361350297928,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21680672466754913,0.3472056984901428,0.24033613502979279,0.35671818256378174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3402056984901428,0.2453361350297928,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3686088025569916,0.2386554628610611,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36160880255699157,0.2436554628610611,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4114149808883667,0.24201680719852448,0.41973841190338135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4044149808883667,0.24701680719852448,0.42673841190338135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4316290020942688,0.2386554628610611,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4246290020942688,0.2436554628610611,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21680672466754913,0.45303210616111755,0.24033613502979279,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44603210616111755,0.2453361350297928,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.4744352102279663,0.24033613502979279,0.4839476943016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4674352102279663,0.2453361350297928,0.49094769430160523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.4958382844924927,0.24033613502979279,0.5053507685661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48883828449249267,0.2453361350297928,0.5123507685661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۵","boundary":[0.7411764860153198,0.19619500637054443,0.7831932902336121,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.1973840594291687,0.7411764860153198,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7058823704719543,0.1973840594291687,0.7327731251716614,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژرفی","boundary":[0.6705882549285889,0.1973840594291687,0.6991596817970276,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6386554837226868,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6386554837226868,0.19857312738895416,0.6655462384223938,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6352941393852234,"y":0.214030921459198},{"x":0.610084056854248,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.610084056854248,0.19857312738895416,0.6352941393852234,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.19976218044757843},{"x":0.610084056854248,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6117647290229797,"y":0.214030921459198},{"x":0.6067227125167847,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.19976218044757843,0.6117647290229797,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.21878716349601746,0.7831932902336121,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.756302535533905,"y":0.23305588960647583},{"x":0.756302535533905,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.21878716349601746,0.756302535533905,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7226890921592712,0.21878716349601746,0.7478991746902466,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23305588960647583},{"x":0.680672287940979,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رخداد","boundary":[0.680672287940979,0.21997621655464172,0.7159664034843445,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23305588960647583},{"x":0.653781533241272,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.653781533241272,0.21997621655464172,0.6739495992660522,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6184874176979065,0.21997621655464172,0.6470588445663452,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5899159908294678,0.21997621655464172,0.6151260733604431,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.22116528451442719,0.5882353186607361,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2544589638710022},{"x":0.75126051902771,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰-۵","boundary":[0.75126051902771,0.24019025266170502,0.7831932902336121,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.24019025266170502,0.7478991746902466,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7058823704719543,0.24019025266170502,0.7394958138465881,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6638655662536621,0.24019025266170502,0.6991596817970276,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.24019025266170502},{"x":0.658823549747467,"y":0.24019025266170502},{"x":0.658823549747467,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.24019025266170502,0.658823549747467,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6067227125167847,0.24137930572032928,0.6285714507102966,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"P","boundary":[0.5899159908294678,0.24137930572032928,0.5983193516731262,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24137930572032928},{"x":0.583193302154541,"y":0.24137930572032928},{"x":0.583193302154541,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.24137930572032928,0.583193302154541,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"S.","boundary":[0.5579832196235657,0.24137930572032928,0.5714285969734192,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۵","boundary":[0.75126051902771,0.2604042887687683,0.7831932902336121,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.2604042887687683,0.7478991746902466,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6857143044471741,0.2604042887687683,0.7394958138465881,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6436975002288818,0.2615933418273926,0.6789916157722473,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازوکار","boundary":[0.5932773351669312,0.2615933418273926,0.6369748115539551,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5596638917922974,0.2615933418273926,0.5865546464920044,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5327731370925903,0.2615933418273926,0.5546218752861023,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5260504484176636,0.2615933418273926,0.5327731370925903,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7344537973403931,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-۵","boundary":[0.7344537973403931,0.28299644589424133,0.7831932902336121,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.298454225063324},{"x":0.729411780834198,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.28299644589424133,0.7310924530029297,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.298454225063324},{"x":0.6672269105911255,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.6672269105911255,0.28299644589424133,0.7226890921592712,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6605042219161987,"y":0.298454225063324},{"x":0.6134454011917114,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتوهای","boundary":[0.6134454011917114,0.28299644589424133,0.6605042219161987,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6067227125167847,"y":0.298454225063324},{"x":0.5714285969734192,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.5714285969734192,0.28299644589424133,0.6067227125167847,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.298454225063324},{"x":0.5394958257675171,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5394958257675171,0.2841854989528656,0.5680672526359558,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.298454225063324},{"x":0.5109243988990784,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5109243988990784,0.2841854989528656,0.5361344814300537,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2841854989528656},{"x":0.507563054561615,"y":0.2841854989528656},{"x":0.507563054561615,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5058823823928833,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.2841854989528656,0.507563054561615,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱-۵","boundary":[0.7327731251716614,0.30321046710014343,0.7831932902336121,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3174791932106018},{"x":0.729411780834198,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.3043995201587677,0.7310924530029297,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3174791932106018},{"x":0.702521026134491,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.702521026134491,0.3043995201587677,0.7226890921592712,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3174791932106018},{"x":0.658823549747467,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.658823549747467,0.3043995201587677,0.6957983374595642,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.6117647290229797,0.3043995201587677,0.6521008610725403,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3043995201587677},{"x":0.605042040348053,"y":0.3043995201587677},{"x":0.605042040348053,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5680672526359558,0.3043995201587677,0.605042040348053,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3043995201587677},{"x":0.561344563961029,"y":0.3043995201587677},{"x":0.561344563961029,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5327731370925903,0.3043995201587677,0.561344563961029,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3043995201587677},{"x":0.529411792755127,"y":0.3043995201587677},{"x":0.529411792755127,"y":0.3186682462692261},{"x":0.507563054561615,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.507563054561615,0.3043995201587677,0.529411792755127,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3043995201587677},{"x":0.507563054561615,"y":0.3043995201587677},{"x":0.507563054561615,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5008403658866882,0.3043995201587677,0.507563054561615,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۵","boundary":[0.7361344695091248,0.3246135413646698,0.7831932902336121,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.3246135413646698,0.7361344695091248,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34007135033607483},{"x":0.702521026134491,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.702521026134491,0.3246135413646698,0.7277311086654663,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطبش","boundary":[0.6621848940849304,0.3246135413646698,0.6974790096282959,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.6117647290229797,0.32580262422561646,0.6554622054100037,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.32580262422561646},{"x":0.605042040348053,"y":0.32580262422561646},{"x":0.605042040348053,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.5865546464920044,0.32580262422561646,0.605042040348053,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.32580262422561646},{"x":0.578151285648346,"y":0.32580262422561646},{"x":0.578151285648346,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"P.","boundary":[0.5663865804672241,0.32580262422561646,0.578151285648346,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36028537154197693},{"x":0.75126051902771,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲-۵","boundary":[0.75126051902771,0.34601664543151855,0.7831932902336121,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.34601664543151855,0.7478991746902466,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.3472056984901428,0.7394958138465881,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.6705882549285889,0.3472056984901428,0.7042016983032227,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.3472056984901428,0.6672269105911255,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳-۵","boundary":[0.75126051902771,0.36623066663742065,0.7831932902336121,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.36623066663742065,0.7478991746902466,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38049939274787903},{"x":0.707563042640686,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.707563042640686,0.3674197494983673,0.7394958138465881,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6739495992660522,0.3674197494983673,0.7042016983032227,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6470588445663452,0.3674197494983673,0.6705882549285889,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.3686088025569916,0.6436975002288818,0.3816884756088257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49415966391563415,0.1903840594291687,0.7898739624023438,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3876337707042694},{"x":0.578151285648346,"y":0.3876337707042694},{"x":0.578151285648346,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5512605309486389,0.3876337707042694,0.578151285648346,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.5394958257675171,0.3888228237628937,0.5445378422737122,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5327731370925903,0.3888228237628937,0.5378151535987854,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3888228237628937},{"x":0.529411792755127,"y":0.3876337707042694},{"x":0.529411792755127,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گسلش","boundary":[0.4924369752407074,0.3888228237628937,0.529411792755127,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.3888228237628937,0.48403361439704895,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4436974823474884,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4436974823474884,0.3888228237628937,0.4739495813846588,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4420168101787567,"y":0.40309154987335205},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.42016807198524475,0.3888228237628937,0.4420168101787567,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.41022592782974243,0.7831932902336121,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42330560088157654},{"x":0.756302535533905,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.41022592782974243,0.7579832077026367,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7210084199905396,0.41022592782974243,0.7495798468589783,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلمب","boundary":[0.6756302714347839,0.41022592782974243,0.7142857313156128,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.42925089597702026,0.7831932902336121,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4447086751461029},{"x":0.756302535533905,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.42925089597702026,0.7579832077026367,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.42925089597702026},{"x":0.75126051902771,"y":0.42925089597702026},{"x":0.75126051902771,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7176470756530762,0.42925089597702026,0.75126051902771,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.42925089597702026,0.7109243869781494,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.6521008610725403,0.42925089597702026,0.6789916157722473,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.42925089597702026,0.6470588445663452,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.43043994903564453,0.6302521228790283,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5882353186607361,0.43043994903564453,0.6218487620353699,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5630252361297607,0.43043994903564453,0.5882353186607361,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5193277597427368,0.43043994903564453,0.5495798587799072,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.5058823823928833,0.43043994903564453,0.5176470875740051,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.45065397024154663,0.7831932902336121,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7579832077026367,"y":0.464922696352005},{"x":0.756302535533905,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.4518430531024933,0.7579832077026367,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7478991746902466,"y":0.464922696352005},{"x":0.7210084199905396,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.7210084199905396,0.4518430531024933,0.7478991746902466,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7159664034843445,"y":0.464922696352005},{"x":0.6991596817970276,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.4518430531024933,0.7159664034843445,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6873949766159058,"y":0.464922696352005},{"x":0.6605042219161987,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنبا","boundary":[0.6605042219161987,0.4518430531024933,0.6873949766159058,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6420168280601501,0.4518430531024933,0.6554622054100037,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6352941393852234,"y":0.464922696352005},{"x":0.610084056854248,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.610084056854248,0.45303210616111755,0.6352941393852234,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.45303210616111755,0.6084033846855164,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7831932902336121,"y":0.487514853477478},{"x":0.7596638798713684,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.47324612736701965,0.7831932902336121,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7579832077026367,"y":0.487514853477478},{"x":0.756302535533905,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.47324612736701965,0.7579832077026367,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6974790096282959,0.47324612736701965,0.7495798468589783,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6924369931221008,"y":0.487514853477478},{"x":0.6638655662536621,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.6638655662536621,0.47324612736701965,0.6924369931221008,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.47324612736701965},{"x":0.658823549747467,"y":0.47324612736701965},{"x":0.658823549747467,"y":0.487514853477478},{"x":0.6420168280601501,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.47324612736701965,0.658823549747467,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6285714507102966,"y":0.487514853477478},{"x":0.6016806960105896,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"جنبا","boundary":[0.6016806960105896,0.47324612736701965,0.6285714507102966,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6033613681793213,"y":0.487514853477478},{"x":0.5983193516731262,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.47324612736701965,0.6033613681793213,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.4922710955142975,0.7831932902336121,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.4922710955142975,0.7411764860153198,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5077288746833801},{"x":0.707563042640686,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7058823704719543,0.49346017837524414,0.7344537973403931,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.49346017837524414},{"x":0.702521026134491,"y":0.49346017837524414},{"x":0.702521026134491,"y":0.5089179277420044},{"x":0.680672287940979,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.680672287940979,0.49346017837524414,0.702521026134491,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6403361558914185,0.4946492314338684,0.6739495992660522,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.4946492314338684,0.6369748115539551,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.5136741995811462,0.7831932902336121,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.5148632526397705,0.7411764860153198,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خردلرزهها","boundary":[0.6722689270973206,0.5148632526397705,0.7327731251716614,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.517241358757019},{"x":0.6705882549285889,"y":0.517241358757019},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.517241358757019,0.6705882549285889,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.5350772738456726,0.7831932902336121,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.5362663269042969,0.7428571581840515,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیرینه","boundary":[0.6957983374595642,0.5362663269042969,0.7361344695091248,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6739495992660522,0.5362663269042969,0.6941176652908325,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.63193279504776,0.5362663269042969,0.6722689270973206,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.5374554395675659,0.6252101063728333,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.571938157081604},{"x":0.7596638798713684,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.5552912950515747,0.7831932902336121,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7579832077026367,"y":0.571938157081604},{"x":0.756302535533905,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5552912950515747,0.7579832077026367,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7495798468589783,"y":0.571938157081604},{"x":0.6974790096282959,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6974790096282959,0.5552912950515747,0.7495798468589783,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6924369931221008,"y":0.571938157081604},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازوکار","boundary":[0.6470588445663452,0.5552912950515747,0.6924369931221008,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5731272101402283},{"x":0.610084056854248,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.610084056854248,0.5564804077148438,0.6403361558914185,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5564804077148438},{"x":0.605042040348053,"y":0.5564804077148438},{"x":0.605042040348053,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966386795043945,0.5564804077148438,0.605042040348053,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5697479248046875,0.5564804077148438,0.5915966629981995,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5310924649238586,0.5564804077148438,0.5546218752861023,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5731272101402283},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.49915966391563416,0.5564804077148438,0.5310924649238586,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5564804077148438},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5564804077148438},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4739495813846588,0.5564804077148438,0.48739495873451233,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.557669460773468},{"x":0.46890756487846375,"y":0.557669460773468},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5743162631988525},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.557669460773468,0.46890756487846375,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.5778834819793701,0.7831932902336121,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5921521782875061},{"x":0.756302535533905,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5778834819793701,0.7596638798713684,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5778834819793701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5778834819793701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.6991596817970276,0.5778834819793701,0.75126051902771,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسلش","boundary":[0.6521008610725403,0.5790725350379944,0.6924369931221008,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.5790725350379944,0.6453781723976135,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6067227125167847,0.5790725350379944,0.6369748115539551,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5798319578170776,0.5790725350379944,0.6033613681793213,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5802615880966187,0.5764706134796143,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.6004756093025208,0.7831932902336121,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6147443652153015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.6004756093025208,0.7579832077026367,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.7159664034843445,0.6004756093025208,0.7495798468589783,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هملرز","boundary":[0.6756302714347839,0.6004756093025208,0.7092437148094177,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6453781723976135,0.6004756093025208,0.6689075827598572,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6147443652153015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.610084056854248,0.6004756093025208,0.6386554837226868,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6004756093025208,0.6067227125167847,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۸-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.6206896305084229,0.7831932902336121,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6349583864212036},{"x":0.756302535533905,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.6206896305084229,0.7579832077026367,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7226890921592712,0.6206896305084229,0.7495798468589783,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کولمب","boundary":[0.6756302714347839,0.6206896305084229,0.7159664034843445,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.6206896305084229,0.6689075827598572,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.6084033846855164,0.6206896305084229,0.6571428775787354,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6206896305084229},{"x":0.605042040348053,"y":0.6206896305084229},{"x":0.605042040348053,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5747899413108826,0.6206896305084229,0.605042040348053,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5495798587799072,0.6218787431716919,0.5714285969734192,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6361474394798279},{"x":0.534453809261322,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.534453809261322,0.6218787431716919,0.5462185144424438,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.5210084319114685,0.6218787431716919,0.5361344814300537,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.6432818174362183,0.7831932902336121,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.642092764377594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.642092764377594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6551724076271057},{"x":0.756302535533905,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.642092764377594,0.7579832077026367,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.642092764377594},{"x":0.7495798468589783,"y":0.642092764377594},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6551724076271057},{"x":0.729411780834198,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تکه","boundary":[0.729411780834198,0.642092764377594,0.7495798468589783,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.642092764377594},{"x":0.729411780834198,"y":0.642092764377594},{"x":0.729411780834198,"y":0.6551724076271057},{"x":0.702521026134491,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.702521026134491,0.642092764377594,0.729411780834198,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.642092764377594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.642092764377594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.6638655662536621,0.642092764377594,0.6924369931221008,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.642092764377594},{"x":0.658823549747467,"y":0.642092764377594},{"x":0.658823549747467,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.642092764377594,0.658823549747467,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۶","boundary":[0.75126051902771,0.6634958386421204,0.7831932902336121,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.6634958386421204,0.7478991746902466,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ابر","boundary":[0.7310924530029297,0.6634958386421204,0.7428571581840515,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گسب","boundary":[0.7058823704719543,0.6634958386421204,0.7277311086654663,0.6777645945549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071},{"languageCode":"ar","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6777645945549011},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.41516807198524475,0.38182282376289367,0.7915546345710754,0.6847645945549011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6067227125167847,0.6848989129066467,0.6336134672164917,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.5915966629981995,0.6848989129066467,0.5983193516731262,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.6848989129066467,0.5899159908294678,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5546218752861023,0.6848989129066467,0.5815126299858093,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5260504484176636,0.6848989129066467,0.5512605309486389,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.6848989129066467,0.5260504484176636,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.4638655483722687,0.6848989129066467,0.4957983195781708,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6991676688194275},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.6848989129066467,0.4571428596973419,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویرانگر","boundary":[0.4000000059604645,0.6848989129066467,0.4470588266849518,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6991676688194275},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3663865625858307,0.6848989129066467,0.3932773172855377,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.7613445520401001,0.7051129341125488,0.7831932902336121,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7205707430839539},{"x":0.756302535533905,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7051129341125488,0.7579832077026367,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7051129341125488},{"x":0.75126051902771,"y":0.7051129341125488},{"x":0.75126051902771,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7210084199905396,0.7051129341125488,0.75126051902771,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6974790096282959,0.7051129341125488,0.7176470756530762,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸۵۶","boundary":[0.6638655662536621,0.7051129341125488,0.6890756487846375,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قومس","boundary":[0.6201680898666382,0.7051129341125488,0.6571428775787354,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دامغان","boundary":[0.5798319578170776,0.7051129341125488,0.6134454011917114,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.7051129341125488,0.5747899413108826,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7596638798713684,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.7253270149230957,0.7831932902336121,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7253270149230957},{"x":0.756302535533905,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7579832077026367,"y":0.740784764289856},{"x":0.756302535533905,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.7253270149230957,0.7579832077026367,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7529411911964417,"y":0.740784764289856},{"x":0.7243697643280029,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7243697643280029,0.7253270149230957,0.7529411911964417,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.72651606798172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.72651606798172},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6941176652908325,0.72651606798172,0.7210084199905396,0.7419738173484802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3613865625858307,0.6778989129066467,0.7881932902336121,0.7489738173484802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.72651606798172},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۰","boundary":[0.653781533241272,0.72651606798172,0.6857143044471741,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.72651606798172},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6117647290229797,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلماس","boundary":[0.6117647290229797,0.72651606798172,0.6470588445663452,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6000000238418579,"y":0.740784764289856},{"x":0.5949580073356628,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.7277051210403442,0.6000000238418579,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.7467300891876221,0.7831932902336121,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7467300891876221},{"x":0.756302535533905,"y":0.7467300891876221},{"x":0.756302535533905,"y":0.7621878981590271},{"x":0.756302535533905,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7467300891876221,0.756302535533905,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7226890921592712,0.7467300891876221,0.7495798468589783,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.7467300891876221,0.7176470756530762,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۰","boundary":[0.6554622054100037,0.7467300891876221,0.6857143044471741,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سلماس","boundary":[0.6117647290229797,0.7467300891876221,0.6453781723976135,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.7467300891876221,0.6000000238418579,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7579832077026367,0.7681331634521484,0.7831932902336121,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7681331634521484},{"x":0.756302535533905,"y":0.7681331634521484},{"x":0.756302535533905,"y":0.7835909724235535},{"x":0.756302535533905,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7681331634521484,0.756302535533905,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7681331634521484},{"x":0.75126051902771,"y":0.7681331634521484},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7243697643280029,0.7681331634521484,0.75126051902771,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.7681331634521484,0.7176470756530762,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۲","boundary":[0.6554622054100037,0.7681331634521484,0.6873949766159058,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بوئین","boundary":[0.6184874176979065,0.7681331634521484,0.6487395167350769,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.5899159908294678,0.7681331634521484,0.6168067455291748,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.7681331634521484,0.5915966629981995,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.7883471846580505,0.7831932902336121,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7883471846580505},{"x":0.756302535533905,"y":0.7883471846580505},{"x":0.756302535533905,"y":0.8038049936294556},{"x":0.756302535533905,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7883471846580505,0.756302535533905,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7883471846580505},{"x":0.75126051902771,"y":0.7883471846580505},{"x":0.75126051902771,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7210084199905396,0.7883471846580505,0.75126051902771,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.7895362377166748,0.7176470756530762,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۸","boundary":[0.6554622054100037,0.7895362377166748,0.6873949766159058,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشت","boundary":[0.6184874176979065,0.7895362377166748,0.6487395167350769,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیاض","boundary":[0.5932773351669312,0.7895362377166748,0.6134454011917114,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7895362377166748,0.5798319578170776,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7579832077026367,0.8097503185272217,0.7831932902336121,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8097503185272217},{"x":0.756302535533905,"y":0.8097503185272217},{"x":0.756302535533905,"y":0.8240190148353577},{"x":0.756302535533905,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.8097503185272217,0.756302535533905,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8097503185272217},{"x":0.75126051902771,"y":0.8097503185272217},{"x":0.75126051902771,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7210084199905396,0.8097503185272217,0.75126051902771,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6941176652908325,0.8097503185272217,0.7176470756530762,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.810939371585846},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۸","boundary":[0.6554622054100037,0.810939371585846,0.6873949766159058,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.810939371585846},{"x":0.6470588445663452,"y":0.810939371585846},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فردوس","boundary":[0.6134454011917114,0.810939371585846,0.6470588445663452,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.810939371585846},{"x":0.6033613681793213,"y":0.810939371585846},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.810939371585846,0.6033613681793213,0.8252080678939819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5697899413108826,0.7183270149230957,0.7881932902336121,0.8310190148353577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.517241358757019},{"x":0.24201680719852448,"y":0.517241358757019},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.517241358757019,0.24033613502979279,0.5255647897720337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.517241358757019},{"x":0.24201680719852448,"y":0.517241358757019},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.510241358757019,0.2453361350297928,0.5325647897720337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.24201680719852448,0.5481569766998291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5304554395675659,0.24701680719852448,0.5551569766998291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5588585138320923,0.24201680719852448,0.5671819448471069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5518585138320923,0.24701680719852448,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5802615880966187,0.24201680719852448,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5732615880966186,0.24701680719852448,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۸","boundary":[0.21680672466754913,0.601664662361145,0.24201680719852448,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.594664662361145,0.24701680719852448,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6313912272453308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6218787431716919,0.2386554628610611,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6313912272453308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6148787431716919,0.2436554628610611,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6432818174362183,0.24201680719852448,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6362818174362183,0.24701680719852448,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6634958386421204,0.24033613502979279,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6564958386421204,0.2453361350297928,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7063020467758179,0.24201680719852448,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7158145308494568},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7063020467758179,0.24705882370471954,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7063020467758179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6993020467758179,0.25205882370471955,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7277051210403442},{"x":0.2386554628610611,"y":0.72651606798172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7277051210403442,0.24033613502979279,0.7360285520553589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7277051210403442},{"x":0.2386554628610611,"y":0.72651606798172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7207051210403442,0.2453361350297928,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7479191422462463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7479191422462463,0.24033613502979279,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7479191422462463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7409191422462463,0.2453361350297928,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7907253503799438,0.24201680719852448,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7837253503799438,0.24701680719852448,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.810939371585846},{"x":0.2386554628610611,"y":0.810939371585846},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.810939371585846,0.2386554628610611,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.810939371585846},{"x":0.2386554628610611,"y":0.810939371585846},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8039393715858459,0.2436554628610611,0.8286409087181091],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/MDVPvbPuczxTYBKK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/hRuVzHFTEqEQXDFn.jpg","blurred":"/storage/books/f5d94c911a18d0d0/pages/IReVmaqSLcXkShrJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019103157449420653,0.9986611820990298,0.9990344898374697]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.17003567516803741,0.7831932902336121,0.17598097026348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.1630356751680374,0.7881932902336121,0.18298097026348115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5260504484176636,0.16765755414962769,0.5546218752861023,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4924369752407074,0.16765755414962769,0.5210084319114685,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.46890756487846375,0.16765755414962769,0.4907563030719757,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.16765755414962769},{"x":0.46722689270973206,"y":0.16765755414962769},{"x":0.46722689270973206,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4268907606601715,0.16765755414962769,0.46722689270973206,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.16765755414962769},{"x":0.42184874415397644,"y":0.16765755414962769},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4151260554790497,0.16765755414962769,0.42184874415397644,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4100840389728546,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.3764705955982208,0.16765755414962769,0.4100840389728546,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.16765755414962769},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16765755414962769},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.3478991687297821,0.16765755414962769,0.37142857909202576,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.16765755414962769},{"x":0.34285715222358704,"y":0.16765755414962769},{"x":0.34285715222358704,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3327731192111969,0.16765755414962769,0.34285715222358704,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.16765755414962769},{"x":0.32773110270500183,"y":0.16765755414962769},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18192628026008606},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.30756303668022156,0.16765755414962769,0.32773110270500183,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3042016923427582,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3042016923427582,"y":0.18192628026008606},{"x":0.27394959330558777,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیزی","boundary":[0.27394959330558777,0.16765755414962769,0.3042016923427582,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18192628026008606},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.24537815153598785,0.16765755414962769,0.2722689211368561,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16765755414962769},{"x":0.24537815153598785,"y":0.16765755414962769},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18192628026008606},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.21680672466754913,0.16765755414962769,0.24537815153598785,0.18192628026008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18192628026008606},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.16065755414962768,0.5596218752861023,0.18892628026008607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19976218044757843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.19976218044757843,0.2386554628610611,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19976218044757843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19276218044757842,0.2436554628610611,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.22116528451442719,0.2386554628610611,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21416528451442718,0.2436554628610611,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.24137930572032928,0.2386554628610611,0.25208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23437930572032928,0.2436554628610611,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.26278239488601685,0.2386554628610611,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25578239488601684,0.2436554628610611,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2841854989528656,0.2386554628610611,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2771854989528656,0.2436554628610611,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3043995201587677,0.2386554628610611,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2973995201587677,0.2436554628610611,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3269916772842407,0.24201680719852448,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3199916772842407,0.24701680719852448,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3472056984901428,0.24033613502979279,0.35671818256378174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3402056984901428,0.2453361350297928,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3686088025569916,0.24033613502979279,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36160880255699157,0.2453361350297928,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3888228237628937},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.39001187682151794,0.24033613502979279,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3888228237628937},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38301187682151794,0.2453361350297928,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4114149808883667,0.24201680719852448,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4044149808883667,0.24701680719852448,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.24201680719852448,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4411414861679077},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4316290020942688,0.24537815153598785,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4316290020942688},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.25037815153598786,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.45303210616111755,0.24201680719852448,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46254459023475647},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.45303210616111755,0.24537815153598785,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44603210616111755,0.25037815153598786,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4744352102279663,0.24033613502979279,0.4839476943016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4674352102279663,0.2453361350297928,0.49094769430160523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.7613445520401001,0.1973840594291687,0.7831932902336121,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21284185349941254},{"x":0.756302535533905,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.1973840594291687,0.7596638798713684,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7193277478218079,0.1973840594291687,0.7495798468589783,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.1973840594291687,0.7176470756530762,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.214030921459198},{"x":0.6722689270973206,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قیر","boundary":[0.6722689270973206,0.1973840594291687,0.6890756487846375,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6705882549285889,"y":0.214030921459198},{"x":0.6638655662536621,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6638655662536621,0.19857312738895416,0.6705882549285889,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19857312738895416},{"x":0.658823549747467,"y":0.19857312738895416},{"x":0.658823549747467,"y":0.214030921459198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارزین","boundary":[0.6184874176979065,0.19857312738895416,0.658823549747467,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6117647290229797,"y":0.214030921459198},{"x":0.5882353186607361,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.5882353186607361,0.19857312738895416,0.6117647290229797,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5798319578170776,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5798319578170776,"y":0.214030921459198},{"x":0.5747899413108826,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.19857312738895416,0.5798319578170776,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۷","boundary":[0.7579832077026367,0.21878716349601746,0.7831932902336121,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.756302535533905,"y":0.23305588960647583},{"x":0.756302535533905,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.21878716349601746,0.756302535533905,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7210084199905396,0.21878716349601746,0.7495798468589783,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.21878716349601746,0.7210084199905396,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۷","boundary":[0.6554622054100037,0.21878716349601746,0.6873949766159058,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناغان","boundary":[0.6184874176979065,0.21878716349601746,0.6470588445663452,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6117647290229797,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.5865546464920044,0.21997621655464172,0.6117647290229797,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.21997621655464172},{"x":0.583193302154541,"y":0.21997621655464172},{"x":0.583193302154541,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5647059082984924,0.21997621655464172,0.583193302154541,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.21997621655464172,0.5630252361297607,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25564804673194885},{"x":0.756302535533905,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱۸-۷","boundary":[0.756302535533905,0.24019025266170502,0.7831932902336121,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7193277478218079,0.24019025266170502,0.7478991746902466,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.24019025266170502,0.7176470756530762,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۷","boundary":[0.6554622054100037,0.24019025266170502,0.6873949766159058,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.6268907785415649,0.24019025266170502,0.6470588445663452,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.6134454011917114,0.24019025266170502,0.6268907785415649,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24019025266170502},{"x":0.605042040348053,"y":0.24019025266170502},{"x":0.605042040348053,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5983193516731262,0.24019025266170502,0.605042040348053,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24019025266170502},{"x":0.583193302154541,"y":0.24019025266170502},{"x":0.583193302154541,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.24019025266170502,0.583193302154541,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.24019025266170502},{"x":0.578151285648346,"y":0.24019025266170502},{"x":0.578151285648346,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"گیسگ","boundary":[0.5445378422737122,0.24019025266170502,0.578151285648346,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5310924649238586,0.24019025266170502,0.5361344814300537,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5243697762489319,0.24019025266170502,0.5260504484176636,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۹-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.2604042887687683,0.7831932902336121,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2604042887687683},{"x":0.756302535533905,"y":0.2604042887687683},{"x":0.756302535533905,"y":0.2770511209964752},{"x":0.756302535533905,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.2604042887687683,0.756302535533905,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7193277478218079,0.2604042887687683,0.7495798468589783,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6957983374595642,0.2604042887687683,0.7193277478218079,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۸","boundary":[0.6554622054100037,0.2604042887687683,0.6873949766159058,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خورگو","boundary":[0.6084033846855164,0.2604042887687683,0.6453781723976135,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندرعباس","boundary":[0.5529412031173706,0.2604042887687683,0.6016806960105896,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.2604042887687683,0.5428571701049805,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2972651720046997},{"x":0.75126051902771,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۷","boundary":[0.75126051902771,0.2818073630332947,0.7831932902336121,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.28299644589424133,0.7478991746902466,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7142857313156128,0.28299644589424133,0.7411764860153198,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6840336322784424,0.28299644589424133,0.7092437148094177,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.298454225063324},{"x":0.6470588445663452,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبس","boundary":[0.6470588445663452,0.28299644589424133,0.6789916157722473,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6403361558914185,"y":0.298454225063324},{"x":0.6067227125167847,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلشن","boundary":[0.6067227125167847,0.28299644589424133,0.6403361558914185,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.298454225063324},{"x":0.6000000238418579,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.28299644589424133,0.6033613681793213,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۷","boundary":[0.75126051902771,0.30321046710014343,0.7831932902336121,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.30321046710014343,0.7478991746902466,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.30321046710014343,0.7411764860153198,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6873949766159058,0.30321046710014343,0.7109243869781494,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.30321046710014343},{"x":0.680672287940979,"y":0.30321046710014343},{"x":0.680672287940979,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بونی","boundary":[0.6621848940849304,0.30321046710014343,0.680672287940979,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.6352941393852234,0.30321046710014343,0.6554622054100037,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.30321046710014343,0.6302521228790283,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33888229727745056},{"x":0.75126051902771,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲-۷","boundary":[0.75126051902771,0.32342448830604553,0.7831932902336121,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.3246135413646698,0.7478991746902466,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7142857313156128,0.3246135413646698,0.7411764860153198,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.3246135413646698,0.7109243869781494,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.3246135413646698,0.6823529601097107,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3246135413646698},{"x":0.653781533241272,"y":0.3246135413646698},{"x":0.653781533241272,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیرچ","boundary":[0.6201680898666382,0.3246135413646698,0.653781533241272,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6084033846855164,0.32580262422561646,0.6134454011917114,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلباف","boundary":[0.5680672526359558,0.32580262422561646,0.6016806960105896,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34007135033607483},{"x":0.561344563961029,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.32580262422561646,0.5630252361297607,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3614744246006012},{"x":0.75126051902771,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳-۷","boundary":[0.75126051902771,0.34601664543151855,0.7831932902336121,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.34601664543151855,0.7478991746902466,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7142857313156128,0.34601664543151855,0.7445378303527832,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.34601664543151855,0.7092437148094177,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۸۵","boundary":[0.6453781723976135,0.34601664543151855,0.6789916157722473,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6386554837226868,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6218487620353699,0.34601664543151855,0.6386554837226868,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.5966386795043945,0.34601664543151855,0.6134454011917114,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرگان","boundary":[0.5546218752861023,0.34601664543151855,0.5882353186607361,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.34601664543151855,0.5512605309486389,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3816884756088257},{"x":0.75126051902771,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴-۷","boundary":[0.75126051902771,0.36623066663742065,0.7831932902336121,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.36623066663742065,0.7478991746902466,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7109243869781494,0.36623066663742065,0.7411764860153198,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.36623066663742065,0.7109243869781494,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۰","boundary":[0.6453781723976135,0.36623066663742065,0.6756302714347839,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3816884756088257},{"x":0.605042040348053,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رودبار","boundary":[0.605042040348053,0.36623066663742065,0.6386554837226868,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.3674197494983673,0.6033613681793213,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تارم","boundary":[0.5697479248046875,0.3674197494983673,0.5899159908294678,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":".........................................","boundary":[0.5159664154052734,0.3674197494983673,0.5663865804672241,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40309154987335205},{"x":0.75126051902771,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵-۷","boundary":[0.75126051902771,0.3876337707042694,0.7831932902336121,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.3876337707042694,0.7478991746902466,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.3876337707042694,0.7411764860153198,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3876337707042694},{"x":0.707563042640686,"y":0.3876337707042694},{"x":0.707563042640686,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6873949766159058,0.3876337707042694,0.707563042640686,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داراب","boundary":[0.6470588445663452,0.3876337707042694,0.6789916157722473,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.6084033846855164,0.3888228237628937,0.6403361558914185,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3888228237628937},{"x":0.605042040348053,"y":0.3888228237628937},{"x":0.605042040348053,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.3888228237628937,0.605042040348053,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۶-۷","boundary":[0.7529411911964417,0.40903687477111816,0.7831932902336121,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.40903687477111816,0.7495798468589783,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.40903687477111816,0.7411764860153198,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6873949766159058,0.40903687477111816,0.7109243869781494,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.40903687477111816,0.6840336322784424,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سفیدآبه","boundary":[0.6084033846855164,0.40903687477111816,0.6554622054100037,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیستان","boundary":[0.5546218752861023,0.40903687477111816,0.6016806960105896,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.40903687477111816,0.5529412031173706,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44351962208747864},{"x":0.75126051902771,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷-۷","boundary":[0.75126051902771,0.42925089597702026,0.7831932902336121,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.42925089597702026,0.7478991746902466,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.43043994903564453,0.7411764860153198,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.43043994903564453},{"x":0.707563042640686,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.43043994903564453,0.7092437148094177,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.43043994903564453},{"x":0.680672287940979,"y":0.43043994903564453},{"x":0.680672287940979,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.6638655662536621,0.43043994903564453,0.680672287940979,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4316290020942688},{"x":0.658823549747467,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.6403361558914185,0.4316290020942688,0.6605042219161987,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قائن","boundary":[0.6134454011917114,0.4316290020942688,0.6352941393852234,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4316290020942688},{"x":0.610084056854248,"y":0.4316290020942688},{"x":0.610084056854248,"y":0.4458977282047272},{"x":0.605042040348053,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.4316290020942688,0.610084056854248,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46611177921295166},{"x":0.75126051902771,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸-۷","boundary":[0.75126051902771,0.4518430531024933,0.7831932902336121,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.4518430531024933,0.7478991746902466,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.4518430531024933,0.7411764860153198,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4518430531024933},{"x":0.707563042640686,"y":0.4518430531024933},{"x":0.707563042640686,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.4518430531024933,0.707563042640686,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۷","boundary":[0.6453781723976135,0.4518430531024933,0.6789916157722473,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اردبیل","boundary":[0.6000000238418579,0.4518430531024933,0.6369748115539551,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7831932902336121,"y":0.487514853477478},{"x":0.75126051902771,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۹-۷","boundary":[0.75126051902771,0.4720570743083954,0.7831932902336121,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7478991746902466,"y":0.487514853477478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.4720570743083954,0.7478991746902466,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7445378303527832,"y":0.487514853477478},{"x":0.7126050591468811,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.4720570743083954,0.7445378303527832,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7126050591468811,"y":0.487514853477478},{"x":0.6857143044471741,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.47324612736701965,0.7126050591468811,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۷","boundary":[0.6453781723976135,0.47324612736701965,0.6789916157722473,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.6151260733604431,0.47324612736701965,0.6369748115539551,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.5932773351669312,0.4744352102279663,0.6134454011917114,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4744352102279663},{"x":0.583193302154541,"y":0.47324612736701965},{"x":0.583193302154541,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بجنورد","boundary":[0.5462185144424438,0.4744352102279663,0.583193302154541,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.4744352102279663,0.5428571701049805,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۰-۷","boundary":[0.7495798468589783,0.49346017837524414,0.7831932902336121,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.49346017837524414,0.7478991746902466,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.49346017837524414,0.7411764860153198,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49346017837524414},{"x":0.707563042640686,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6873949766159058,0.49346017837524414,0.7092437148094177,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49346017837524414},{"x":0.680672287940979,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فندوقا","boundary":[0.6453781723976135,0.4946492314338684,0.680672287940979,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.4946492314338684,0.6403361558914185,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7831932902336121,"y":0.512485146522522},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.75126051902771,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱-۷","boundary":[0.7495798468589783,0.5136741995811462,0.7831932902336121,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.5136741995811462,0.7478991746902466,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7142857313156128,0.5148632526397705,0.7411764860153198,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.5160523056983948,0.7109243869781494,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5160523056983948},{"x":0.680672287940979,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بم","boundary":[0.6689075827598572,0.517241358757019,0.680672287940979,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.517241358757019},{"x":0.6689075827598572,"y":0.517241358757019},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5315101146697998},{"x":0.658823549747467,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6571428775787354,0.517241358757019,0.6689075827598572,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۲-۷","boundary":[0.7462185025215149,0.5350772738456726,0.7831932902336121,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7109243869781494,0.5350772738456726,0.7428571581840515,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.5350772738456726,0.7109243869781494,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۴","boundary":[0.6436975002288818,0.5350772738456726,0.6789916157722473,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5505350828170776},{"x":0.610084056854248,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیروز","boundary":[0.610084056854248,0.5350772738456726,0.6386554837226868,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.5899159908294678,0.5350772738456726,0.6067227125167847,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کجور","boundary":[0.5478991866111755,0.5362663269042969,0.5798319578170776,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5378151535987854,0.5362663269042969,0.5411764979362488,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5362663269042969},{"x":0.534453809261322,"y":0.5362663269042969},{"x":0.534453809261322,"y":0.5517241358757019},{"x":0.489075630903244,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.489075630903244,0.5362663269042969,0.534453809261322,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5362663269042969},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5362663269042969},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5517241358757019},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48235294222831726,0.5362663269042969,0.48571428656578064,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5362663269042969},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5362663269042969},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4722689092159271,0.5362663269042969,0.48067227005958557,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7495798468589783,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۳-۷","boundary":[0.7495798468589783,0.5564804077148438,0.7831932902336121,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.557669460773468},{"x":0.7478991746902466,"y":0.557669460773468},{"x":0.7478991746902466,"y":0.571938157081604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.557669460773468,0.7478991746902466,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.557669460773468},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7428571581840515,"y":0.571938157081604},{"x":0.7142857313156128,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.557669460773468,0.7428571581840515,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.557669460773468},{"x":0.7092437148094177,"y":0.557669460773468},{"x":0.7109243869781494,"y":0.571938157081604},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6873949766159058,0.557669460773468,0.7109243869781494,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.5588585138320923,0.6840336322784424,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5588585138320923},{"x":0.653781533241272,"y":0.5588585138320923},{"x":0.653781533241272,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزیره","boundary":[0.6201680898666382,0.5588585138320923,0.653781533241272,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قشم","boundary":[0.5865546464920044,0.5588585138320923,0.6134454011917114,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.5588585138320923,0.5865546464920044,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۴-۷","boundary":[0.7495798468589783,0.5778834819793701,0.7831932902336121,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.5778834819793701,0.7478991746902466,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7126050591468811,0.5778834819793701,0.7428571581840515,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.5778834819793701,0.7109243869781494,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5778834819793701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داهوئیه","boundary":[0.6369748115539551,0.5790725350379944,0.680672287940979,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5945303440093994},{"x":0.610084056854248,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زرند","boundary":[0.6084033846855164,0.5790725350379944,0.6302521228790283,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.5790725350379944,0.6067227125167847,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۵-۷","boundary":[0.7495798468589783,0.5980975031852722,0.7831932902336121,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.5980975031852722,0.7478991746902466,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7092437148094177,0.5980975031852722,0.7394958138465881,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5992865562438965},{"x":0.707563042640686,"y":0.5992865562438965},{"x":0.707563042640686,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6857143044471741,0.5992865562438965,0.707563042640686,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6147443652153015},{"x":0.653781533241272,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درب","boundary":[0.653781533241272,0.5992865562438965,0.6789916157722473,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.6168067455291748,0.5992865562438965,0.6504201889038086,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیلاخور","boundary":[0.5579832196235657,0.5992865562438965,0.6084033846855164,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5992865562438965},{"x":0.556302547454834,"y":0.5992865562438965},{"x":0.556302547454834,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.5992865562438965,0.556302547454834,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6349583864212036},{"x":0.75126051902771,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۶-۷","boundary":[0.75126051902771,0.6206896305084229,0.7831932902336121,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.6206896305084229,0.7478991746902466,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6361474394798279}]},"confi