فلور رنگی ایران،‌جلد 10 فلور رنگی ایران،‌جلد 10

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد دهم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f700977777dd70fd","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/qaQVORPUDLpGAiLO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/aQcDnRohkKsGRQsR.jpg","blurred":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/qStBbwOzldOeAGaR.jpg"},"info":{"width":575,"height":774,"margin":[0.00016975425326305887,0.0000593948002702506,0.9983368619545646,0.9987440358366462]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591304361820221,"y":0.052971575409173965},{"x":0.5426086783409119,"y":0.05426356568932533},{"x":0.5426086783409119,"y":0.1149870827794075},{"x":0.4591304361820221,"y":0.11369509249925613}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"♡","boundary":[0.4591304361820221,0.052971575409173965,0.5426086783409119,0.1149870827794075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591304361820221,"y":0.052971575409173965},{"x":0.5426086783409119,"y":0.05426356568932533},{"x":0.5426086783409119,"y":0.1149870827794075},{"x":0.4591304361820221,"y":0.11369509249925613}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.4541304361820221,0.045971575409173966,0.5476086783409119,0.12198708277940751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5286956429481506,"y":0.10852713137865067},{"x":0.5634782314300537,"y":0.1072351410984993},{"x":0.5652173757553101,"y":0.13953489065170288},{"x":0.530434787273407,"y":0.14082686603069305}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5286956429481506,0.10852713137865067,0.5652173757553101,0.13953489065170288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48347824811935425,"y":0.10981912165880203},{"x":0.5130434632301331,"y":0.10852713137865067},{"x":0.5165217518806458,"y":0.14082686603069305},{"x":0.48695650696754456,"y":0.14211885631084442}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.48347824811935425,0.10981912165880203,0.5165217518806458,0.14082686603069305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.11240310221910477},{"x":0.469565212726593,"y":0.1111111119389534},{"x":0.4730434715747833,"y":0.1434108465909958},{"x":0.4434782564640045,"y":0.14470283687114716}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4399999976158142,0.11240310221910477,0.4730434715747833,0.1434108465909958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.1111111119389534},{"x":0.5634782314300537,"y":0.10594315081834793},{"x":0.5652173757553101,"y":0.13953489065170288},{"x":0.4434782564640045,"y":0.14470283687114716}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.4349999976158142,0.1041111119389534,0.5702173757553101,0.1465348906517029],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39652174711227417,"y":0.16149871051311493},{"x":0.5982608795166016,"y":0.16149871051311493},{"x":0.5982608795166016,"y":0.22093023359775543},{"x":0.39652174711227417,"y":0.22093023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلورایران","boundary":[0.39652174711227417,0.16149871051311493,0.5982608795166016,0.22093023359775543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39652174711227417,"y":0.16149871051311493},{"x":0.5982608795166016,"y":0.16149871051311493},{"x":0.5982608795166016,"y":0.22093023359775543},{"x":0.39652174711227417,"y":0.22093023359775543}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39152174711227417,0.15449871051311492,0.6032608795166016,0.22793023359775544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252174139022827,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5652173757553101,"y":0.3294573724269867},{"x":0.5686956644058228,"y":0.3488371968269348},{"x":0.5286956429481506,"y":0.3527131676673889}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5252174139022827,0.3333333432674408,0.5686956644058228,0.3488371968269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113043189048767,"y":0.33462533354759216},{"x":0.5165217518806458,"y":0.33462533354759216},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3527131676673889},{"x":0.5130434632301331,"y":0.3527131676673889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5113043189048767,0.33462533354759216,0.5199999809265137,0.3527131676673889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46434783935546875,"y":0.33850130438804626},{"x":0.5043478012084961,"y":0.33462533354759216},{"x":0.5078260898590088,"y":0.3540051579475403},{"x":0.46782609820365906,"y":0.3578811287879944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.46434783935546875,0.33850130438804626,0.5078260898590088,0.3540051579475403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45391303300857544,"y":0.33979329466819763},{"x":0.45739129185676575,"y":0.33979329466819763},{"x":0.4591304361820221,"y":0.3578811287879944},{"x":0.45739129185676575,"y":0.3578811287879944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45391303300857544,0.33979329466819763,0.4591304361820221,0.3578811287879944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45391303300857544,"y":0.33979329466819763},{"x":0.5669565200805664,"y":0.3294573724269867},{"x":0.5686956644058228,"y":0.3488371968269348},{"x":0.45739129185676575,"y":0.35917311906814575}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44891303300857544,0.3327932946681976,0.5736956644058228,0.3558371968269348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6678261160850525,"y":0.36304908990859985},{"x":0.6973913311958313,"y":0.3617570996284485},{"x":0.6973913311958313,"y":0.3798449635505676},{"x":0.6678261160850525,"y":0.381136953830719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6678261160850525,0.36304908990859985,0.6973913311958313,0.3798449635505676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295652389526367,"y":0.3643410801887512},{"x":0.6608695387840271,"y":0.36304908990859985},{"x":0.6608695387840271,"y":0.381136953830719},{"x":0.6295652389526367,"y":0.38242894411087036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6295652389526367,0.3643410801887512,0.6608695387840271,0.381136953830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.3643410801887512},{"x":0.6208695769309998,"y":0.36304908990859985},{"x":0.6208695769309998,"y":0.38242894411087036},{"x":0.573913037776947,"y":0.38372093439102173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.573913037776947,0.3643410801887512,0.6208695769309998,0.38242894411087036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.3656330704689026},{"x":0.5634782314300537,"y":0.3656330704689026},{"x":0.5634782314300537,"y":0.38372093439102173},{"x":0.5582608580589294,"y":0.38372093439102173}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5565217137336731,0.3656330704689026,0.5634782314300537,0.38372093439102173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182608962059021,"y":0.3656330704689026},{"x":0.5547826290130615,"y":0.3656330704689026},{"x":0.5565217137336731,"y":0.38372093439102173},{"x":0.5199999809265137,"y":0.38372093439102173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5182608962059021,0.3656330704689026,0.5565217137336731,0.38372093439102173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043477416038513,"y":0.3682170510292053},{"x":0.5078260898590088,"y":0.36692506074905396},{"x":0.5078260898590088,"y":0.3850129246711731},{"x":0.45043477416038513,"y":0.38630491495132446}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.45043477416038513,0.3682170510292053,0.5078260898590088,0.3850129246711731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41217392683029175,"y":0.3695090413093567},{"x":0.4434782564640045,"y":0.3682170510292053},{"x":0.4434782564640045,"y":0.38630491495132446},{"x":0.41217392683029175,"y":0.38630491495132446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.41217392683029175,0.3695090413093567,0.4434782564640045,0.38630491495132446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35304346680641174,"y":0.3695090413093567},{"x":0.4034782648086548,"y":0.3682170510292053},{"x":0.40521737933158875,"y":0.38759690523147583},{"x":0.35304346680641174,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35304346680641174,0.3695090413093567,0.40521737933158875,0.38759690523147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30782610177993774,"y":0.3720930218696594},{"x":0.3478260934352875,"y":0.37080103158950806},{"x":0.3478260934352875,"y":0.3888888955116272},{"x":0.30782610177993774,"y":0.39018088579177856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.30782610177993774,0.3720930218696594,0.3478260934352875,0.3888888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30782610177993774,"y":0.37080103158950806},{"x":0.6973913311958313,"y":0.3617570996284485},{"x":0.6973913311958313,"y":0.3798449635505676},{"x":0.30782610177993774,"y":0.39018088579177856}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30282610177993774,0.36380103158950805,0.7023913311958313,0.38684496355056763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495651960372925,"y":0.4121446907520294},{"x":0.5600000023841858,"y":0.4121446907520294},{"x":0.5600000023841858,"y":0.4276485741138458},{"x":0.5495651960372925,"y":0.4276485741138458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5495651960372925,0.4121446907520294,0.5600000023841858,0.4276485741138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48347824811935425,"y":0.4121446907520294},{"x":0.5426086783409119,"y":0.4121446907520294},{"x":0.5426086783409119,"y":0.4276485741138458},{"x":0.48347824811935425,"y":0.4276485741138458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48347824811935425,0.4121446907520294,0.5426086783409119,0.4276485741138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4730434715747833,"y":0.4121446907520294},{"x":0.4747826159000397,"y":0.4121446907520294},{"x":0.4747826159000397,"y":0.4276485741138458},{"x":0.4730434715747833,"y":0.4276485741138458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4730434715747833,0.4121446907520294,0.4747826159000397,0.4276485741138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5721738934516907,"y":0.4328165352344513},{"x":0.6243478059768677,"y":0.4315245449542999},{"x":0.6243478059768677,"y":0.44961240887641907},{"x":0.573913037776947,"y":0.45090439915657043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5721738934516907,0.4328165352344513,0.6243478059768677,0.44961240887641907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.43410852551460266},{"x":0.5634782314300537,"y":0.4328165352344513},{"x":0.5634782314300537,"y":0.45090439915657043},{"x":0.5060869455337524,"y":0.4521963894367218}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5043478012084961,0.43410852551460266,0.5634782314300537,0.45090439915657043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043477416038513,"y":0.43540051579475403},{"x":0.49739131331443787,"y":0.43540051579475403},{"x":0.49739131331443787,"y":0.45348837971687317},{"x":0.45043477416038513,"y":0.45348837971687317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45043477416038513,0.43540051579475403,0.49739131331443787,0.45348837971687317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43826088309288025,"y":0.4366925060749054},{"x":0.4434782564640045,"y":0.4366925060749054},{"x":0.44521740078926086,"y":0.45348837971687317},{"x":0.43826088309288025,"y":0.45348837971687317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43826088309288025,0.4366925060749054,0.44521740078926086,0.45348837971687317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39826086163520813,"y":0.4366925060749054},{"x":0.4295652210712433,"y":0.43540051579475403},{"x":0.43130433559417725,"y":0.45348837971687317},{"x":0.39826086163520813,"y":0.45478036999702454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.39826086163520813,0.4366925060749054,0.43130433559417725,0.45348837971687317]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39652174711227417,"y":0.4134366810321808},{"x":0.6243478059768677,"y":0.41085270047187805},{"x":0.6243478059768677,"y":0.4521963894367218},{"x":0.39826086163520813,"y":0.45478036999702454}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39152174711227417,0.4064366810321808,0.6293478059768677,0.4591963894367218],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5269564986228943,"y":0.5400516986846924},{"x":0.5721738934516907,"y":0.538759708404541},{"x":0.573913037776947,"y":0.5503876209259033},{"x":0.5269564986228943,"y":0.552971601486206}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"جلدد","boundary":[0.5269564986228943,0.5400516986846924,0.573913037776947,0.5503876209259033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5269564986228943,"y":0.5400516986846924},{"x":0.5721738934516907,"y":0.538759708404541},{"x":0.573913037776947,"y":0.5503876209259033},{"x":0.5269564986228943,"y":0.552971601486206}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5219564986228943,0.5330516986846924,0.578913037776947,0.5573876209259033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095652341842651,"y":0.5413436889648438},{"x":0.5408695936203003,"y":0.5413436889648438},{"x":0.5408695936203003,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5113043189048767,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"دهم","boundary":[0.5095652341842651,0.5413436889648438,0.5408695936203003,0.5555555820465088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095652341842651,"y":0.5413436889648438},{"x":0.5408695936203003,"y":0.5413436889648438},{"x":0.5408695936203003,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5113043189048767,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5045652341842651,0.5343436889648437,0.5458695936203003,0.5625555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.5452196598052979},{"x":0.47999998927116394,"y":0.5439276695251465},{"x":0.4817391335964203,"y":0.5542635917663574},{"x":0.44521740078926086,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶۷","boundary":[0.4434782564640045,0.5452196598052979,0.4817391335964203,0.5542635917663574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.5452196598052979},{"x":0.47999998927116394,"y":0.5439276695251465},{"x":0.4817391335964203,"y":0.5542635917663574},{"x":0.44521740078926086,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4384782564640045,0.5382196598052978,0.4867391335964203,0.5612635917663574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4730434715747833,"y":0.5839793086051941},{"x":0.5095652341842651,"y":0.5839793086051941},{"x":0.5113043189048767,"y":0.5968992114067078},{"x":0.4730434715747833,"y":0.5968992114067078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"VOL","boundary":[0.4730434715747833,0.5839793086051941,0.5113043189048767,0.5968992114067078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165217518806458,"y":0.5839793086051941},{"x":0.530434787273407,"y":0.5826873183250427},{"x":0.5321739315986633,"y":0.5956072211265564},{"x":0.5182608962059021,"y":0.5968992114067078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5165217518806458,0.5839793086051941,0.5321739315986633,0.5956072211265564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373913049697876,"y":0.5826873183250427},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5826873183250427},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5956072211265564},{"x":0.5373913049697876,"y":0.5956072211265564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"10","boundary":[0.5373913049697876,0.5826873183250427,0.5565217137336731,0.5956072211265564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4730434715747833,"y":0.5839793086051941},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5826873183250427},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5956072211265564},{"x":0.4730434715747833,"y":0.5968992114067078}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4680434715747833,0.5769793086051941,0.5615217137336731,0.6026072211265564],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49391305446624756,"y":0.6020671725273132},{"x":0.5339130163192749,"y":0.6007751822471619},{"x":0.5339130163192749,"y":0.6136950850486755},{"x":0.49391305446624756,"y":0.6149870753288269}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1988","boundary":[0.49391305446624756,0.6020671725273132,0.5339130163192749,0.6136950850486755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49391305446624756,"y":0.6020671725273132},{"x":0.5339130163192749,"y":0.6007751822471619},{"x":0.5339130163192749,"y":0.6136950850486755},{"x":0.49391305446624756,"y":0.6149870753288269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48891305446624755,0.5950671725273132,0.5389130163192749,0.6206950850486755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.6227390170097351},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6240310072898865},{"x":0.5982608795166016,"y":0.6382429003715515},{"x":0.5721738934516907,"y":0.6356589198112488}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"بهاء","boundary":[0.573913037776947,0.6227390170097351,0.5982608795166016,0.6382429003715515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.6227390170097351},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6240310072898865},{"x":0.5982608795166016,"y":0.6382429003715515},{"x":0.5721738934516907,"y":0.6356589198112488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.568913037776947,0.6157390170097351,0.6032608795166016,0.6452429003715515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46782609820365906,"y":0.6266149878501892},{"x":0.5060869455337524,"y":0.6253229975700378},{"x":0.5060869455337524,"y":0.6408268809318542},{"x":0.46782609820365906,"y":0.6421188712120056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰","boundary":[0.46782609820365906,0.6266149878501892,0.5060869455337524,0.6408268809318542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330434799194336,"y":0.6266149878501892},{"x":0.46434783935546875,"y":0.6266149878501892},{"x":0.46434783935546875,"y":0.6408268809318542},{"x":0.4330434799194336,"y":0.6421188712120056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4330434799194336,0.6266149878501892,0.46434783935546875,0.6408268809318542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.6472868323326111},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6472868323326111},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6614987254142761},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6614987254142761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.5652173757553101,0.6472868323326111,0.6000000238418579,0.6614987254142761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330434799194336,"y":0.6266149878501892},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6253229975700378},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6614987254142761},{"x":0.4330434799194336,"y":0.6627907156944275}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4280434799194336,0.6196149878501892,0.6050000238418579,0.6684987254142761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747826159000397,"y":0.6498708128929138},{"x":0.5130434632301331,"y":0.6511628031730652},{"x":0.5130434632301331,"y":0.6653746962547302},{"x":0.4747826159000397,"y":0.6640827059745789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰","boundary":[0.4747826159000397,0.6498708128929138,0.5130434632301331,0.6653746962547302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.6485788226127625},{"x":0.46086955070495605,"y":0.6498708128929138},{"x":0.46086955070495605,"y":0.6640827059745789},{"x":0.4330434799194336,"y":0.6627907156944275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.43478259444236755,0.6485788226127625,0.46086955070495605,0.6640827059745789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686956644058228,"y":0.6692506670951843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6692506670951843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6860465407371521},{"x":0.5686956644058228,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5686956644058228,0.6692506670951843,0.6000000238418579,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.6692506670951843},{"x":0.5617391467094421,"y":0.6692506670951843},{"x":0.5617391467094421,"y":0.6860465407371521},{"x":0.539130449295044,"y":0.6860465407371521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.539130449295044,0.6692506670951843,0.5617391467094421,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47652173042297363,"y":0.6705426573753357},{"x":0.5321739315986633,"y":0.6692506670951843},{"x":0.5321739315986633,"y":0.6860465407371521},{"x":0.47826087474823,"y":0.6873385310173035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.47652173042297363,0.6705426573753357,0.5321739315986633,0.6860465407371521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.6705426573753357},{"x":0.469565212726593,"y":0.6705426573753357},{"x":0.47130435705184937,"y":0.6873385310173035},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6873385310173035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افست","boundary":[0.43478259444236755,0.6705426573753357,0.47130435705184937,0.6873385310173035]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330434799194336,"y":0.6485788226127625},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6485788226127625},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6873385310173035},{"x":0.4330434799194336,"y":0.6873385310173035}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4280434799194336,0.6415788226127624,0.6050000238418579,0.6943385310173035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9234782457351685,"y":0.8695090413093567},{"x":0.9513043761253357,"y":0.8682170510292053},{"x":0.9513043761253357,"y":0.8863049149513245},{"x":0.9234782457351685,"y":0.8875969052314758}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.9234782457351685,0.8695090413093567,0.9513043761253357,0.8863049149513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8834782838821411,"y":0.8695090413093567},{"x":0.9182608723640442,"y":0.8695090413093567},{"x":0.9182608723640442,"y":0.8875969052314758},{"x":0.8852173686027527,"y":0.8875969052314758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.8834782838821411,0.8695090413093567,0.9182608723640442,0.8875969052314758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8730434775352478,"y":0.8708010315895081},{"x":0.8782608509063721,"y":0.8708010315895081},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8875969052314758},{"x":0.8730434775352478,"y":0.8875969052314758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8730434775352478,0.8708010315895081,0.8799999952316284,0.8875969052314758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8313043713569641,"y":0.8708010315895081},{"x":0.8678261041641235,"y":0.8708010315895081},{"x":0.8678261041641235,"y":0.8875969052314758},{"x":0.8313043713569641,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8313043713569641,0.8708010315895081,0.8678261041641235,0.8875969052314758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104347586631775,"y":0.8720930218696594},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8708010315895081},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8104347586631775,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8104347586631775,0.8720930218696594,0.8260869383811951,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686956524848938,"y":0.8720930218696594},{"x":0.8034782409667969,"y":0.8720930218696594},{"x":0.8034782409667969,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7686956524848938,"y":0.8901808857917786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7686956524848938,0.8720930218696594,0.8034782409667969,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.8720930218696594},{"x":0.7634782791137695,"y":0.8720930218696594},{"x":0.7634782791137695,"y":0.8901808857917786},{"x":0.7565217614173889,"y":0.8901808857917786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7565217614173889,0.8720930218696594,0.7634782791137695,0.8901808857917786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7165217399597168,"y":0.8733850121498108},{"x":0.7495652437210083,"y":0.8720930218696594},{"x":0.7513043284416199,"y":0.8901808857917786},{"x":0.7165217399597168,"y":0.8914728760719299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.7165217399597168,0.8733850121498108,0.7513043284416199,0.8901808857917786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6973913311958313,"y":0.8733850121498108},{"x":0.7095652222633362,"y":0.8733850121498108},{"x":0.7095652222633362,"y":0.8914728760719299},{"x":0.6973913311958313,"y":0.8914728760719299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6973913311958313,0.8733850121498108,0.7095652222633362,0.8914728760719299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.8746770024299622},{"x":0.6939130425453186,"y":0.8733850121498108},{"x":0.6939130425453186,"y":0.8914728760719299},{"x":0.6626086831092834,"y":0.8927648663520813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6608695387840271,0.8746770024299622,0.6939130425453186,0.8914728760719299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539130210876465,"y":0.8746770024299622},{"x":0.6556521654129028,"y":0.8746770024299622},{"x":0.6573913097381592,"y":0.8927648663520813},{"x":0.6539130210876465,"y":0.8927648663520813}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6539130210876465,0.8746770024299622,0.6573913097381592,0.8927648663520813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539130210876465,"y":0.8746770024299622},{"x":0.9513043761253357,"y":0.8682170510292053},{"x":0.9513043761253357,"y":0.8875969052314758},{"x":0.6539130210876465,"y":0.8927648663520813}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6489130210876465,0.8676770024299622,0.9563043761253357,0.8945969052314758],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.8940568566322327},{"x":0.9165217280387878,"y":0.8927648663520813},{"x":0.9165217280387878,"y":0.9108527302742004},{"x":0.8713043332099915,"y":0.9121447205543518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.8695651888847351,0.8940568566322327,0.9165217280387878,0.9108527302742004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8052173852920532,"y":0.895348846912384},{"x":0.8626086711883545,"y":0.8940568566322327},{"x":0.8643478155136108,"y":0.9121447205543518},{"x":0.8069565296173096,"y":0.9134367108345032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8052173852920532,0.895348846912384,0.8643478155136108,0.9121447205543518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530434727668762,"y":0.8966408371925354},{"x":0.7982608675956726,"y":0.895348846912384},{"x":0.7982608675956726,"y":0.9134367108345032},{"x":0.7530434727668762,"y":0.9147287011146545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7530434727668762,0.8966408371925354,0.7982608675956726,0.9134367108345032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373912930488586,"y":0.8979328274726868},{"x":0.7443478107452393,"y":0.8979328274726868},{"x":0.7443478107452393,"y":0.9160206913948059},{"x":0.739130437374115,"y":0.9160206913948059}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7373912930488586,0.8979328274726868,0.7443478107452393,0.9160206913948059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991304159164429,"y":0.8979328274726868},{"x":0.7321739196777344,"y":0.8966408371925354},{"x":0.7321739196777344,"y":0.9160206913948059},{"x":0.6991304159164429,"y":0.9173126816749573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6991304159164429,0.8979328274726868,0.7321739196777344,0.9160206913948059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8973913192749023,"y":0.9173126816749573},{"x":0.9373912811279297,"y":0.9160206913948059},{"x":0.9373912811279297,"y":0.934108555316925},{"x":0.8991304636001587,"y":0.934108555316925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8973913192749023,0.9173126816749573,0.9373912811279297,0.934108555316925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8852173686027527,"y":0.9173126816749573},{"x":0.8921738862991333,"y":0.9173126816749573},{"x":0.8921738862991333,"y":0.9354005455970764},{"x":0.8852173686027527,"y":0.9354005455970764}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8852173686027527,0.9173126816749573,0.8921738862991333,0.9354005455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8365217447280884,"y":0.9186046719551086},{"x":0.8782608509063721,"y":0.9173126816749573},{"x":0.8782608509063721,"y":0.9354005455970764},{"x":0.8365217447280884,"y":0.9366925358772278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتوبان","boundary":[0.8365217447280884,0.9186046719551086,0.8782608509063721,0.9354005455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7878260612487793,"y":0.91989666223526},{"x":0.8278260827064514,"y":0.9186046719551086},{"x":0.8278260827064514,"y":0.9366925358772278},{"x":0.7895652055740356,"y":0.9366925358772278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7878260612487793,0.91989666223526,0.8278260827064514,0.9366925358772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7582608461380005,"y":0.91989666223526},{"x":0.782608687877655,"y":0.91989666223526},{"x":0.7843478322029114,"y":0.9379844665527344},{"x":0.7582608461380005,"y":0.9379844665527344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.7582608461380005,0.91989666223526,0.7843478322029114,0.9379844665527344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.9211886525154114},{"x":0.7547826170921326,"y":0.91989666223526},{"x":0.7547826170921326,"y":0.9379844665527344},{"x":0.7060869336128235,"y":0.9392764568328857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.7043478488922119,0.9211886525154114,0.7547826170921326,0.9379844665527344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6817391514778137,"y":0.9224806427955627},{"x":0.6973913311958313,"y":0.9211886525154114},{"x":0.6973913311958313,"y":0.9392764568328857},{"x":0.6817391514778137,"y":0.9392764568328857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.6817391514778137,0.9224806427955627,0.6973913311958313,0.9392764568328857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8660869598388672,"y":0.9444444179534912},{"x":0.9078260660171509,"y":0.9431524276733398},{"x":0.9078260660171509,"y":0.9586563110351562},{"x":0.8660869598388672,"y":0.9586563110351562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.8660869598388672,0.9444444179534912,0.9078260660171509,0.9586563110351562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.9444444179534912},{"x":0.8556521534919739,"y":0.9444444179534912},{"x":0.8573912978172302,"y":0.9599483013153076},{"x":0.8260869383811951,"y":0.9599483013153076}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.8260869383811951,0.9444444179534912,0.8573912978172302,0.9599483013153076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.9457364082336426},{"x":0.8173912763595581,"y":0.9457364082336426},{"x":0.8173912763595581,"y":0.9599483013153076},{"x":0.7599999904632568,"y":0.961240291595459}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7599999904632568,0.9457364082336426,0.8173912763595581,0.9599483013153076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.8979328274726868},{"x":0.9356521964073181,"y":0.8927648663520813},{"x":0.939130425453186,"y":0.9573643207550049},{"x":0.6834782361984253,"y":0.9638242721557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6750000071525574,0.8909328274726868,0.944130425453186,0.9643643207550049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.947028398513794},{"x":0.7617391347885132,"y":0.9457364082336426},{"x":0.7617391347885132,"y":0.961240291595459},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9625322818756104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.7130434513092041,0.947028398513794,0.7617391347885132,0.961240291595459]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.947028398513794},{"x":0.7617391347885132,"y":0.9457364082336426},{"x":0.7617391347885132,"y":0.961240291595459},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9625322818756104}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7080434513092041,0.9400283985137939,0.7667391347885132,0.968240291595459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18434782326221466,"y":0.8901808857917786},{"x":0.21565216779708862,"y":0.8888888955116272},{"x":0.21565216779708862,"y":0.9018087983131409},{"x":0.18434782326221466,"y":0.9018087983131409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.18434782326221466,0.8901808857917786,0.21565216779708862,0.9018087983131409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21913044154644012,"y":0.8888888955116272},{"x":0.23304347693920135,"y":0.8888888955116272},{"x":0.23304347693920135,"y":0.9005168080329895},{"x":0.21913044154644012,"y":0.9018087983131409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.21913044154644012,0.8888888955116272,0.23304347693920135,0.9005168080329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23826086521148682,"y":0.8888888955116272},{"x":0.269565224647522,"y":0.8875969052314758},{"x":0.269565224647522,"y":0.9005168080329895},{"x":0.23826086521148682,"y":0.9005168080329895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.23826086521148682,0.8888888955116272,0.269565224647522,0.9005168080329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2730434834957123,"y":0.8875969052314758},{"x":0.2869565188884735,"y":0.8875969052314758},{"x":0.2869565188884735,"y":0.8992248177528381},{"x":0.27478259801864624,"y":0.8992248177528381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.2730434834957123,0.8875969052314758,0.2869565188884735,0.8992248177528381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29217392206192017,"y":0.8875969052314758},{"x":0.3356521725654602,"y":0.8863049149513245},{"x":0.3356521725654602,"y":0.8992248177528381},{"x":0.29217392206192017,"y":0.8992248177528381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.29217392206192017,0.8875969052314758,0.3356521725654602,0.8992248177528381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34086957573890686,"y":0.8863049149513245},{"x":0.39304348826408386,"y":0.8850129246711731},{"x":0.39304348826408386,"y":0.8966408371925354},{"x":0.34086957573890686,"y":0.8979328274726868}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelle","boundary":[0.34086957573890686,0.8863049149513245,0.39304348826408386,0.8966408371925354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18434782326221466,"y":0.8888888955116272},{"x":0.39304348826408386,"y":0.8850129246711731},{"x":0.39304348826408386,"y":0.8979328274726868},{"x":0.18434782326221466,"y":0.9018087983131409}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17934782326221466,0.8818888955116272,0.39804348826408387,0.9049328274726868],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21913044154644012,"y":0.905684769153595},{"x":0.23652173578739166,"y":0.9043927788734436},{"x":0.23826086521148682,"y":0.9160206913948059},{"x":0.22086957097053528,"y":0.9160206913948059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.21913044154644012,0.905684769153595,0.23826086521148682,0.9160206913948059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.9043927788734436},{"x":0.24173912405967712,"y":0.9043927788734436},{"x":0.24347825348377228,"y":0.9160206913948059},{"x":0.23999999463558197,"y":0.9160206913948059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23999999463558197,0.9043927788734436,0.24347825348377228,0.9160206913948059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24869565665721893,"y":0.9043927788734436},{"x":0.260869562625885,"y":0.9043927788734436},{"x":0.26260870695114136,"y":0.9160206913948059},{"x":0.24869565665721893,"y":0.9160206913948059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.24869565665721893,0.9043927788734436,0.26260870695114136,0.9160206913948059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26608696579933167,"y":0.9043927788734436},{"x":0.35652172565460205,"y":0.9018087983131409},{"x":0.3582608699798584,"y":0.9134367108345032},{"x":0.26608696579933167,"y":0.9160206913948059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.26608696579933167,0.9043927788734436,0.3582608699798584,0.9134367108345032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12521739304065704,"y":0.9186046719551086},{"x":0.15478260815143585,"y":0.9173126816749573},{"x":0.15478260815143585,"y":0.9328165650367737},{"x":0.1269565224647522,"y":0.9328165650367737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.12521739304065704,0.9186046719551086,0.15478260815143585,0.9328165650367737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.9173126816749573},{"x":0.16521738469600677,"y":0.9173126816749573},{"x":0.16521738469600677,"y":0.9315245747566223},{"x":0.1599999964237213,"y":0.9315245747566223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.1599999964237213,0.9173126816749573,0.16521738469600677,0.9315245747566223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17043478786945343,"y":0.9173126816749573},{"x":0.1791304349899292,"y":0.9173126816749573},{"x":0.1791304349899292,"y":0.9315245747566223},{"x":0.17043478786945343,"y":0.9315245747566223}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.17043478786945343,0.9173126816749573,0.1791304349899292,0.9315245747566223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18434782326221466,"y":0.9173126816749573},{"x":0.2278260886669159,"y":0.9160206913948059},{"x":0.22956521809101105,"y":0.930232584476471},{"x":0.18608695268630981,"y":0.9315245747566223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.18434782326221466,0.9173126816749573,0.22956521809101105,0.930232584476471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23304347693920135,"y":0.9160206913948059},{"x":0.25217390060424805,"y":0.9160206913948059},{"x":0.25217390060424805,"y":0.930232584476471},{"x":0.23304347693920135,"y":0.930232584476471}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.23304347693920135,0.9160206913948059,0.25217390060424805,0.930232584476471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25565215945243835,"y":0.9147287011146545},{"x":0.3060869574546814,"y":0.9147287011146545},{"x":0.3060869574546814,"y":0.9289405941963196},{"x":0.25565215945243835,"y":0.930232584476471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.25565215945243835,0.9147287011146545,0.3060869574546814,0.9289405941963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095652163028717,"y":0.9147287011146545},{"x":0.3808695673942566,"y":0.9121447205543518},{"x":0.38260868191719055,"y":0.9263566136360168},{"x":0.3095652163028717,"y":0.9289405941963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.3095652163028717,0.9147287011146545,0.38260868191719055,0.9263566136360168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38608697056770325,"y":0.9121447205543518},{"x":0.4000000059604645,"y":0.9121447205543518},{"x":0.4000000059604645,"y":0.9263566136360168},{"x":0.38608697056770325,"y":0.9263566136360168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.38608697056770325,0.9121447205543518,0.4000000059604645,0.9263566136360168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40521737933158875,"y":0.9121447205543518},{"x":0.4521739184856415,"y":0.9108527302742004},{"x":0.45391303300857544,"y":0.9263566136360168},{"x":0.40521737933158875,"y":0.9263566136360168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.40521737933158875,0.9121447205543518,0.45391303300857544,0.9263566136360168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10260869562625885,"y":0.9328165650367737},{"x":0.13913042843341827,"y":0.9315245747566223},{"x":0.14086955785751343,"y":0.9444444179534912},{"x":0.104347825050354,"y":0.9457364082336426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.10260869562625885,0.9328165650367737,0.14086955785751343,0.9444444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14434783160686493,"y":0.9315245747566223},{"x":0.16173912584781647,"y":0.9315245747566223},{"x":0.16347825527191162,"y":0.9444444179534912},{"x":0.14434783160686493,"y":0.9444444179534912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.14434783160686493,0.9315245747566223,0.16347825527191162,0.9444444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.9315245747566223},{"x":0.16695652902126312,"y":0.9315245747566223},{"x":0.16869565844535828,"y":0.9444444179534912},{"x":0.16521738469600677,"y":0.9444444179534912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.16521738469600677,0.9315245747566223,0.16869565844535828,0.9444444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.9315245747566223},{"x":0.21739129722118378,"y":0.930232584476471},{"x":0.21739129722118378,"y":0.9431524276733398},{"x":0.17391304671764374,"y":0.9444444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.17391304671764374,0.9315245747566223,0.21739129722118378,0.9431524276733398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22086957097053528,"y":0.930232584476471},{"x":0.23999999463558197,"y":0.930232584476471},{"x":0.24173912405967712,"y":0.9431524276733398},{"x":0.22260870039463043,"y":0.9431524276733398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.22086957097053528,0.930232584476471,0.24173912405967712,0.9431524276733398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24521739780902863,"y":0.930232584476471},{"x":0.313043475151062,"y":0.9289405941963196},{"x":0.313043475151062,"y":0.9418604373931885},{"x":0.24695652723312378,"y":0.9431524276733398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.24521739780902863,0.930232584476471,0.313043475151062,0.9418604373931885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165217339992523,"y":0.9289405941963196},{"x":0.3356521725654602,"y":0.9276486039161682},{"x":0.3356521725654602,"y":0.9405684471130371},{"x":0.3165217339992523,"y":0.9418604373931885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.3165217339992523,0.9289405941963196,0.3356521725654602,0.9405684471130371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34086957573890686,"y":0.9276486039161682},{"x":0.37913042306900024,"y":0.9276486039161682},{"x":0.37913042306900024,"y":0.9405684471130371},{"x":0.34086957573890686,"y":0.9405684471130371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.34086957573890686,0.9276486039161682,0.37913042306900024,0.9405684471130371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.9276486039161682},{"x":0.39304348826408386,"y":0.9276486039161682},{"x":0.39304348826408386,"y":0.9405684471130371},{"x":0.3843478262424469,"y":0.9405684471130371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.38260868191719055,0.9276486039161682,0.39304348826408386,0.9405684471130371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39826086163520813,"y":0.9276486039161682},{"x":0.417391300201416,"y":0.9263566136360168},{"x":0.417391300201416,"y":0.9392764568328857},{"x":0.39826086163520813,"y":0.9392764568328857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.39826086163520813,0.9276486039161682,0.417391300201416,0.9392764568328857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42260870337486267,"y":0.9263566136360168},{"x":0.47826087474823,"y":0.9263566136360168},{"x":0.47826087474823,"y":0.9379844665527344},{"x":0.42260870337486267,"y":0.9392764568328857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.42260870337486267,0.9263566136360168,0.47826087474823,0.9379844665527344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10260869562625885,"y":0.9069767594337463},{"x":0.47826087474823,"y":0.8992248177528381},{"x":0.47826087474823,"y":0.9379844665527344},{"x":0.10260869562625885,"y":0.9457364082336426}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09760869562625885,0.8999767594337463,0.48326087474823,0.9449844665527344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21913044154644012,"y":0.9431524276733398},{"x":0.2956521809101105,"y":0.9418604373931885},{"x":0.2956521809101105,"y":0.9547803401947021},{"x":0.21913044154644012,"y":0.9560723304748535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Département","boundary":[0.21913044154644012,0.9431524276733398,0.2956521809101105,0.9547803401947021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30086955428123474,"y":0.9418604373931885},{"x":0.3617391288280487,"y":0.9405684471130371},{"x":0.3617391288280487,"y":0.9534883499145508},{"x":0.30086955428123474,"y":0.9547803401947021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.30086955428123474,0.9418604373931885,0.3617391288280487,0.9534883499145508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19478261470794678,"y":0.9560723304748535},{"x":0.20695652067661285,"y":0.9560723304748535},{"x":0.20695652067661285,"y":0.9702842235565186},{"x":0.19478261470794678,"y":0.9702842235565186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.","boundary":[0.19478261470794678,0.9560723304748535,0.20695652067661285,0.9702842235565186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21043477952480316,"y":0.9560723304748535},{"x":0.22260870039463043,"y":0.9547803401947021},{"x":0.22260870039463043,"y":0.9689922332763672},{"x":0.21217390894889832,"y":0.9702842235565186}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.21043477952480316,0.9560723304748535,0.22260870039463043,0.9689922332763672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2278260886669159,"y":0.9547803401947021},{"x":0.2643478214740753,"y":0.9547803401947021},{"x":0.2643478214740753,"y":0.9689922332763672},{"x":0.2278260886669159,"y":0.9689922332763672}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"13185","boundary":[0.2278260886669159,0.9547803401947021,0.2643478214740753,0.9689922332763672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.9547803401947021},{"x":0.2730434834957123,"y":0.9547803401947021},{"x":0.2730434834957123,"y":0.9677002429962158},{"x":0.27130433917045593,"y":0.9677002429962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.269565224647522,0.9547803401947021,0.2730434834957123,0.9677002429962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.9534883499145508},{"x":0.2991304397583008,"y":0.9534883499145508},{"x":0.2991304397583008,"y":0.9677002429962158},{"x":0.27826085686683655,"y":0.9677002429962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"116","boundary":[0.27826085686683655,0.9534883499145508,0.2991304397583008,0.9677002429962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.9534883499145508},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9521963596343994},{"x":0.3513043522834778,"y":0.9664082527160645},{"x":0.30434781312942505,"y":0.9677002429962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.30434781312942505,0.9534883499145508,0.3513043522834778,0.9664082527160645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.9521963596343994},{"x":0.3582608699798584,"y":0.9521963596343994},{"x":0.36000001430511475,"y":0.9664082527160645},{"x":0.3582608699798584,"y":0.9664082527160645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.35652172565460205,0.9521963596343994,0.36000001430511475,0.9664082527160645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.9521963596343994},{"x":0.3878260850906372,"y":0.950904369354248},{"x":0.3878260850906372,"y":0.9651162624359131},{"x":0.36695653200149536,"y":0.9664082527160645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.365217387676239,0.9521963596343994,0.3878260850906372,0.9651162624359131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19478261470794678,"y":0.9444444179534912},{"x":0.3878260850906372,"y":0.9392764568328857},{"x":0.3878260850906372,"y":0.9651162624359131},{"x":0.19478261470794678,"y":0.9702842235565186}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18978261470794677,0.9374444179534912,0.3928260850906372,0.9721162624359131],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/YyLgZNdLufChxual-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/nxOoLToPteKYCymS.jpg","blurred":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/lUBEJYlCdrAcseUY.jpg"},"info":{"width":602,"height":779,"margin":[0.00012966192639943372,0.00040298363577875764,0.9987168739721228,0.9987122607390291]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17774085700511932,"y":0.3209242522716522},{"x":0.18770764768123627,"y":0.41720154881477356},{"x":0.11295680701732635,"y":0.4223363399505615},{"x":0.10132890194654465,"y":0.3260590434074402}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":"Cr","boundary":[0.17774085700511932,0.3209242522716522,0.11295680701732635,0.4223363399505615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17774085700511932,"y":0.3209242522716522},{"x":0.18770764768123627,"y":0.41720154881477356},{"x":0.11295680701732635,"y":0.4223363399505615},{"x":0.10132890194654465,"y":0.3260590434074402}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","boundary":[0.17274085700511932,0.3139242522716522,0.11795680701732636,0.42933633995056153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392026782035828,"y":0.9794608354568481},{"x":0.7674418687820435,"y":0.9794608354568481},{"x":0.7674418687820435,"y":0.9871630072593689},{"x":0.7392026782035828,"y":0.9884467124938965}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GHA","boundary":[0.7392026782035828,0.9794608354568481,0.7674418687820435,0.9871630072593689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392026782035828,"y":0.9794608354568481},{"x":0.7674418687820435,"y":0.9794608354568481},{"x":0.7674418687820435,"y":0.9871630072593689},{"x":0.7392026782035828,"y":0.9884467124938965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7342026782035828,0.9724608354568481,0.7724418687820435,0.9941630072593689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0830564796924591,"y":0.9807445406913757},{"x":0.12790697813034058,"y":0.9807445406913757},{"x":0.12790697813034058,"y":0.9987162947654724},{"x":0.0830564796924591,"y":0.9987162947654724}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"Hellenia","boundary":[0.0830564796924591,0.9807445406913757,0.12790697813034058,0.9987162947654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14451827108860016,"y":0.9794608354568481},{"x":0.18936876952648163,"y":0.9794608354568481},{"x":0.18936876952648163,"y":0.9974325895309448},{"x":0.14451827108860016,"y":0.9987162947654724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"auricula","boundary":[0.14451827108860016,0.9794608354568481,0.18936876952648163,0.9974325895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2026578038930893,"y":0.9794608354568481},{"x":0.2059800624847412,"y":0.9794608354568481},{"x":0.2059800624847412,"y":0.9974325895309448},{"x":0.20431894063949585,"y":0.9974325895309448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2026578038930893,0.9794608354568481,0.2059800624847412,0.9974325895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21096345782279968,"y":0.9794608354568481},{"x":0.2342192679643631,"y":0.9794608354568481},{"x":0.2342192679643631,"y":0.9974325895309448},{"x":0.21096345782279968,"y":0.9974325895309448}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Mog","boundary":[0.21096345782279968,0.9794608354568481,0.2342192679643631,0.9974325895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23588040471076965,"y":0.9794608354568481},{"x":0.23588040471076965,"y":0.9794608354568481},{"x":0.23588040471076965,"y":0.9974325895309448},{"x":0.23588040471076965,"y":0.9974325895309448}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.23588040471076965,0.9794608354568481,0.23588040471076965,0.9974325895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2425249218940735,"y":0.9794608354568481},{"x":0.24418604373931885,"y":0.9794608354568481},{"x":0.2458471804857254,"y":0.9974325895309448},{"x":0.2425249218940735,"y":0.9974325895309448}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.2425249218940735,0.9794608354568481,0.2458471804857254,0.9974325895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2541528344154358,"y":0.9781771302223206},{"x":0.28737542033195496,"y":0.9781771302223206},{"x":0.2890365421772003,"y":0.9961488842964172},{"x":0.2541528344154358,"y":0.9974325895309448}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Aellen","boundary":[0.2541528344154358,0.9781771302223206,0.2890365421772003,0.9961488842964172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0830564796924591,"y":0.9807445406913757},{"x":0.28737542033195496,"y":0.9781771302223206},{"x":0.2890365421772003,"y":0.9961488842964172},{"x":0.0830564796924591,"y":0.9987162947654724}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.0780564796924591,0.9737445406913757,0.2940365421772003,1.0031488842964171],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/dExPxdYIAPftpFoP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/feSpijZTgGwWqQoP.jpg","blurred":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/koDwmFhNTwUqnCJg.jpg"},"info":{"width":584,"height":779,"margin":[0.00011751736169808531,0.00004704197506696483,0.9984374413669926,0.9987237958828507]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8664383292198181,"y":0.043645698577165604},{"x":0.9058219194412231,"y":0.043645698577165604},{"x":0.9058219194412231,"y":0.06161746010184288},{"x":0.8664383292198181,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شمارهء","boundary":[0.8664383292198181,0.043645698577165604,0.9058219194412231,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818493127822876,"y":0.043645698577165604},{"x":0.8595890402793884,"y":0.043645698577165604},{"x":0.8595890402793884,"y":0.06161746010184288},{"x":0.818493127822876,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.818493127822876,0.043645698577165604,0.8595890402793884,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082191944122314,"y":0.043645698577165604},{"x":0.8150684833526611,"y":0.043645698577165604},{"x":0.8150684833526611,"y":0.06161746010184288},{"x":0.8082191944122314,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8082191944122314,0.043645698577165604,0.8150684833526611,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636986374855042,"y":0.043645698577165604},{"x":0.7996575236320496,"y":0.043645698577165604},{"x":0.7996575236320496,"y":0.06161746010184288},{"x":0.7636986374855042,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۲۶","boundary":[0.7636986374855042,0.043645698577165604,0.7996575236320496,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8904109597206116,"y":0.06675224751234055},{"x":0.9058219194412231,"y":0.06675224751234055},{"x":0.9058219194412231,"y":0.08344031125307083},{"x":0.8904109597206116,"y":0.08344031125307083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.8904109597206116,0.06675224751234055,0.9058219194412231,0.08344031125307083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8801369667053223,"y":0.06803594529628754},{"x":0.8852739930152893,"y":0.06803594529628754},{"x":0.8852739930152893,"y":0.08472400158643723},{"x":0.8801369667053223,"y":0.08472400158643723}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8801369667053223,0.06803594529628754,0.8852739930152893,0.08472400158643723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602739930152893,"y":0.06931964308023453},{"x":0.8681507110595703,"y":0.06803594529628754},{"x":0.8681507110595703,"y":0.08472400158643723},{"x":0.7602739930152893,"y":0.08729139715433121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰۲۶/۰۴۰/۰۰۱","boundary":[0.7602739930152893,0.06931964308023453,0.8681507110595703,0.08472400158643723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602739930152893,"y":0.043645698577165604},{"x":0.9058219194412231,"y":0.043645698577165604},{"x":0.9058219194412231,"y":0.08729139715433121},{"x":0.7602739930152893,"y":0.08729139715433121}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7552739930152893,0.036645698577165604,0.9108219194412231,0.09429139715433121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.046213094145059586},{"x":0.0976027399301529,"y":0.046213094145059586},{"x":0.0976027399301529,"y":0.055198971182107925},{"x":0.07705479115247726,"y":0.055198971182107925}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.07705479115247726,0.046213094145059586,0.0976027399301529,0.055198971182107925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10445205122232437,"y":0.046213094145059586},{"x":0.13184931874275208,"y":0.046213094145059586},{"x":0.13184931874275208,"y":0.055198971182107925},{"x":0.10445205122232437,"y":0.055198971182107925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1126","boundary":[0.10445205122232437,0.046213094145059586,0.13184931874275208,0.055198971182107925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.06161746010184288},{"x":0.10616438090801239,"y":0.06161746010184288},{"x":0.10616438090801239,"y":0.0731707289814949},{"x":0.07876712083816528,"y":0.0731707289814949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.07876712083816528,0.06161746010184288,0.10616438090801239,0.0731707289814949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11130136996507645,"y":0.06161746010184288},{"x":0.16438356041908264,"y":0.06161746010184288},{"x":0.16438356041908264,"y":0.0731707289814949},{"x":0.11130136996507645,"y":0.0731707289814949}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"026,040","boundary":[0.11130136996507645,0.06161746010184288,0.16438356041908264,0.0731707289814949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16609589755535126,"y":0.06161746010184288},{"x":0.1695205420255661,"y":0.06161746010184288},{"x":0.1695205420255661,"y":0.0731707289814949},{"x":0.16609589755535126,"y":0.0731707289814949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.16609589755535126,0.06161746010184288,0.1695205420255661,0.0731707289814949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17465753853321075,"y":0.06161746010184288},{"x":0.1952054798603058,"y":0.06161746010184288},{"x":0.1952054798603058,"y":0.0731707289814949},{"x":0.17465753853321075,"y":0.0731707289814949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"001","boundary":[0.17465753853321075,0.06161746010184288,0.1952054798603058,0.0731707289814949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.046213094145059586},{"x":0.1952054798603058,"y":0.046213094145059586},{"x":0.1952054798603058,"y":0.0731707289814949},{"x":0.07705479115247726,"y":0.0744544267654419}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.07205479115247726,0.039213094145059586,0.2002054798603058,0.08017072898149491],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.09242618829011917},{"x":0.2054794579744339,"y":0.09242618829011917},{"x":0.2054794579744339,"y":0.10526315867900848},{"x":0.20205479860305786,"y":0.10526315867900848}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20205479860305786,0.09242618829011917,0.2054794579744339,0.10526315867900848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.09242618829011917},{"x":0.37842464447021484,"y":0.09114249050617218},{"x":0.37842464447021484,"y":0.10397946089506149},{"x":0.22089041769504547,"y":0.10526315867900848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.22089041769504547,0.09242618829011917,0.37842464447021484,0.10397946089506149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.09242618829011917},{"x":0.37842464447021484,"y":0.09114249050617218},{"x":0.37842464447021484,"y":0.10397946089506149},{"x":0.20205479860305786,"y":0.10526315867900848}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19705479860305786,0.08542618829011916,0.38342464447021485,0.1109794608950615],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.09242618829011917},{"x":0.1523972600698471,"y":0.09242618829011917},{"x":0.1523972600698471,"y":0.10397946089506149},{"x":0.07876712083816528,"y":0.10397946089506149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.07876712083816528,0.09242618829011917,0.1523972600698471,0.10397946089506149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.09242618829011917},{"x":0.1523972600698471,"y":0.09242618829011917},{"x":0.1523972600698471,"y":0.10397946089506149},{"x":0.07876712083816528,"y":0.10397946089506149}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.08542618829011916,0.1573972600698471,0.1109794608950615],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.11553273350000381},{"x":0.14897260069847107,"y":0.11553273350000381},{"x":0.14897260069847107,"y":0.12708601355552673},{"x":0.07876712083816528,"y":0.12708601355552673}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"SOU.CL.","boundary":[0.07876712083816528,0.11553273350000381,0.14897260069847107,0.12708601355552673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.11553273350000381},{"x":0.14897260069847107,"y":0.11553273350000381},{"x":0.14897260069847107,"y":0.12708601355552673},{"x":0.07876712083816528,"y":0.12708601355552673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.07376712083816528,0.10853273350000381,0.15397260069847107,0.13408601355552674],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.13863928616046906},{"x":0.13013698160648346,"y":0.13863928616046906},{"x":0.13013698160648346,"y":0.15147624909877777},{"x":0.07876712083816528,"y":0.15147624909877777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.07876712083816528,0.13863928616046906,0.13013698160648346,0.15147624909877777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.13863928616046906},{"x":0.13013698160648346,"y":0.13863928616046906},{"x":0.13013698160648346,"y":0.15147624909877777},{"x":0.07876712083816528,"y":0.15147624909877777}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.13163928616046905,0.13513698160648346,0.15847624909877778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.11553273350000381},{"x":0.20376712083816528,"y":0.11553273350000381},{"x":0.20376712083816528,"y":0.12836970388889313},{"x":0.20205479860305786,"y":0.12836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20205479860305786,0.11553273350000381,0.20376712083816528,0.12836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.11553273350000381},{"x":0.31506848335266113,"y":0.11553273350000381},{"x":0.31506848335266113,"y":0.12836970388889313},{"x":0.22089041769504547,"y":0.12836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"APETALES","boundary":[0.22089041769504547,0.11553273350000381,0.31506848335266113,0.12836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.13735558092594147},{"x":0.2054794579744339,"y":0.13735558092594147},{"x":0.2054794579744339,"y":0.15275995433330536},{"x":0.20205479860305786,"y":0.15275995433330536}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20205479860305786,0.13735558092594147,0.2054794579744339,0.15275995433330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.13735558092594147},{"x":0.40753424167633057,"y":0.13735558092594147},{"x":0.40753424167633057,"y":0.15275995433330536},{"x":0.22089041769504547,"y":0.15275995433330536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"CENTROSPERMALES","boundary":[0.22089041769504547,0.13735558092594147,0.40753424167633057,0.15275995433330536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.15917843580245972},{"x":0.2054794579744339,"y":0.15917843580245972},{"x":0.2054794579744339,"y":0.17586649954319},{"x":0.20205479860305786,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20205479860305786,0.15917843580245972,0.2054794579744339,0.17586649954319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.15917843580245972},{"x":0.3938356041908264,"y":0.1604621261358261},{"x":0.3938356041908264,"y":0.17586649954319},{"x":0.22089041769504547,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"CHENOPODIACEAE","boundary":[0.22089041769504547,0.15917843580245972,0.3938356041908264,0.17586649954319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39897260069847107,"y":0.1604621261358261},{"x":0.409246563911438,"y":0.1604621261358261},{"x":0.409246563911438,"y":0.17586649954319},{"x":0.39897260069847107,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.39897260069847107,0.1604621261358261,0.409246563911438,0.17586649954319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.1604621261358261},{"x":0.41438356041908264,"y":0.1604621261358261},{"x":0.41438356041908264,"y":0.17586649954319},{"x":0.4109589159488678,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4109589159488678,0.1604621261358261,0.41438356041908264,0.17586649954319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178082048892975,"y":0.1604621261358261},{"x":0.551369845867157,"y":0.1617458313703537},{"x":0.551369845867157,"y":0.1771501898765564},{"x":0.4178082048892975,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SALSOLACEAE","boundary":[0.4178082048892975,0.1604621261358261,0.551369845867157,0.1771501898765564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.1617458313703537},{"x":0.5582191944122314,"y":0.1617458313703537},{"x":0.5582191944122314,"y":0.1771501898765564},{"x":0.5530821681022644,"y":0.1771501898765564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5530821681022644,0.1617458313703537,0.5582191944122314,0.1771501898765564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.18485237658023834},{"x":0.20376712083816528,"y":0.18485237658023834},{"x":0.20376712083816528,"y":0.19768933951854706},{"x":0.20205479860305786,"y":0.19768933951854706}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20205479860305786,0.18485237658023834,0.20376712083816528,0.19768933951854706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.18485237658023834},{"x":0.31506848335266113,"y":0.18356867134571075},{"x":0.31506848335266113,"y":0.19640564918518066},{"x":0.21917808055877686,"y":0.19768933951854706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"AELLENIA","boundary":[0.21917808055877686,0.18485237658023834,0.31506848335266113,0.19640564918518066]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"es","confidence":0.25},{"languageCode":"co","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.11553273350000381},{"x":0.5582191944122314,"y":0.11553273350000381},{"x":0.5582191944122314,"y":0.19768933951854706},{"x":0.20205479860305786,"y":0.19768933951854706}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19705479860305786,0.10853273350000381,0.5632191944122314,0.20468933951854706],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.1617458313703537},{"x":0.15753424167633057,"y":0.1617458313703537},{"x":0.15753424167633057,"y":0.17329910397529602},{"x":0.07876712083816528,"y":0.17329910397529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.07876712083816528,0.1617458313703537,0.15753424167633057,0.17329910397529602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.1617458313703537},{"x":0.15753424167633057,"y":0.1617458313703537},{"x":0.15753424167633057,"y":0.17329910397529602},{"x":0.07876712083816528,"y":0.17329910397529602}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.1547458313703537,0.16253424167633057,0.18029910397529603],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.18485237658023834},{"x":0.13869863748550415,"y":0.18485237658023834},{"x":0.13869863748550415,"y":0.19640564918518066},{"x":0.07876712083816528,"y":0.19640564918518066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.07876712083816528,0.18485237658023834,0.13869863748550415,0.19640564918518066]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.18485237658023834},{"x":0.13869863748550415,"y":0.18485237658023834},{"x":0.13869863748550415,"y":0.19640564918518066},{"x":0.07876712083816528,"y":0.19640564918518066}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07376712083816528,0.17785237658023834,0.14369863748550415,0.20340564918518067],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715753436088562,"y":0.25930681824684143},{"x":0.715753436088562,"y":0.25930681824684143},{"x":0.715753436088562,"y":0.2631579041481018},{"x":0.715753436088562,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"6","boundary":[0.715753436088562,0.25930681824684143,0.715753436088562,0.2631579041481018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715753436088562,"y":0.25930681824684143},{"x":0.715753436088562,"y":0.25930681824684143},{"x":0.715753436088562,"y":0.2631579041481018},{"x":0.715753436088562,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.710753436088562,0.2523068182468414,0.720753436088562,0.2701579041481018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7003424763679504,"y":0.205391526222229},{"x":0.715753436088562,"y":0.205391526222229},{"x":0.715753436088562,"y":0.22593067586421967},{"x":0.7003424763679504,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Ae","boundary":[0.7003424763679504,0.205391526222229,0.715753436088562,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715753436088562,"y":0.205391526222229},{"x":0.7226027250289917,"y":0.205391526222229},{"x":0.7226027250289917,"y":0.22593067586421967},{"x":0.715753436088562,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.715753436088562,0.205391526222229,0.7226027250289917,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243150472640991,"y":0.205391526222229},{"x":0.7773972749710083,"y":0.205391526222229},{"x":0.7773972749710083,"y":0.22593067586421967},{"x":0.7243150472640991,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"auricula","boundary":[0.7243150472640991,0.205391526222229,0.7773972749710083,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797945499420166,"y":0.205391526222229},{"x":0.6849315166473389,"y":0.205391526222229},{"x":0.6849315166473389,"y":0.22593067586421967},{"x":0.6797945499420166,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6797945499420166,0.205391526222229,0.6849315166473389,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.205391526222229},{"x":0.676369845867157,"y":0.205391526222229},{"x":0.676369845867157,"y":0.22593067586421967},{"x":0.642123281955719,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاماغ","boundary":[0.642123281955719,0.205391526222229,0.676369845867157,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335616707801819,"y":0.205391526222229},{"x":0.6352739930152893,"y":0.205391526222229},{"x":0.6352739930152893,"y":0.22593067586421967},{"x":0.6335616707801819,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6335616707801819,0.205391526222229,0.6352739930152893,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590753436088562,"y":0.205391526222229},{"x":0.6232876777648926,"y":0.205391526222229},{"x":0.6232876777648926,"y":0.22593067586421967},{"x":0.590753436088562,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"چاماق","boundary":[0.590753436088562,0.205391526222229,0.6232876777648926,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5770547986030579,"y":0.205391526222229},{"x":0.5804794430732727,"y":0.205391526222229},{"x":0.5804794430732727,"y":0.22593067586421967},{"x":0.5770547986030579,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5770547986030579,0.205391526222229,0.5804794430732727,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539383590221405,"y":0.205391526222229},{"x":0.5650684833526611,"y":0.205391526222229},{"x":0.5650684833526611,"y":0.22593067586421967},{"x":0.539383590221405,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.539383590221405,0.205391526222229,0.5650684833526611,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068492889404297,"y":0.205391526222229},{"x":0.5273972749710083,"y":0.205391526222229},{"x":0.5273972749710083,"y":0.22593067586421967},{"x":0.5068492889404297,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.5068492889404297,0.205391526222229,0.5273972749710083,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4982876777648926,"y":0.205391526222229},{"x":0.5034246444702148,"y":0.205391526222229},{"x":0.5034246444702148,"y":0.22593067586421967},{"x":0.4982876777648926,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4982876777648926,0.205391526222229,0.5034246444702148,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4708904027938843,"y":0.205391526222229},{"x":0.4845890402793884,"y":0.205391526222229},{"x":0.4845890402793884,"y":0.22593067586421967},{"x":0.4708904027938843,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4708904027938843,0.205391526222229,0.4845890402793884,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4366438388824463,"y":0.205391526222229},{"x":0.45890411734580994,"y":0.205391526222229},{"x":0.45890411734580994,"y":0.22593067586421967},{"x":0.4366438388824463,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4366438388824463,0.205391526222229,0.45890411734580994,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4041095972061157,"y":0.205391526222229},{"x":0.4280821979045868,"y":0.205391526222229},{"x":0.4280821979045868,"y":0.22593067586421967},{"x":0.4041095972061157,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.4041095972061157,0.205391526222229,0.4280821979045868,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3561643958091736,"y":0.205391526222229},{"x":0.3904109597206116,"y":0.205391526222229},{"x":0.3904109597206116,"y":0.22593067586421967},{"x":0.3561643958091736,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.3561643958091736,0.205391526222229,0.3904109597206116,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3476027250289917,"y":0.205391526222229},{"x":0.3493150770664215,"y":0.205391526222229},{"x":0.3493150770664215,"y":0.22593067586421967},{"x":0.3476027250289917,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3476027250289917,0.205391526222229,0.3493150770664215,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047945201396942,"y":0.205391526222229},{"x":0.340753436088562,"y":0.205391526222229},{"x":0.340753436088562,"y":0.22593067586421967},{"x":0.3047945201396942,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3047945201396942,0.205391526222229,0.340753436088562,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2773972749710083,"y":0.205391526222229},{"x":0.29794520139694214,"y":0.205391526222229},{"x":0.29794520139694214,"y":0.22593067586421967},{"x":0.2773972749710083,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.2773972749710083,0.205391526222229,0.29794520139694214,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602739632129669,"y":0.205391526222229},{"x":0.2654109597206116,"y":0.205391526222229},{"x":0.2654109597206116,"y":0.22593067586421967},{"x":0.2602739632129669,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2602739632129669,0.205391526222229,0.2654109597206116,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.205391526222229},{"x":0.2517123222351074,"y":0.205391526222229},{"x":0.2517123222351074,"y":0.22593067586421967},{"x":0.21917808055877686,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنگ","boundary":[0.21917808055877686,0.205391526222229,0.2517123222351074,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19006849825382233,"y":0.205391526222229},{"x":0.21232876181602478,"y":0.205391526222229},{"x":0.21232876181602478,"y":0.22593067586421967},{"x":0.19006849825382233,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.19006849825382233,0.205391526222229,0.21232876181602478,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15924657881259918,"y":0.205391526222229},{"x":0.18321917951107025,"y":0.205391526222229},{"x":0.18321917951107025,"y":0.22593067586421967},{"x":0.15924657881259918,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.15924657881259918,0.205391526222229,0.18321917951107025,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14726027846336365,"y":0.205391526222229},{"x":0.1523972600698471,"y":0.205391526222229},{"x":0.1523972600698471,"y":0.22593067586421967},{"x":0.14726027846336365,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14726027846336365,0.205391526222229,0.1523972600698471,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0976027399301529,"y":0.205391526222229},{"x":0.13869863748550415,"y":0.205391526222229},{"x":0.13869863748550415,"y":0.22593067586421967},{"x":0.0976027399301529,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.0976027399301529,0.205391526222229,0.13869863748550415,0.22593067586421967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.205391526222229},{"x":0.08732876926660538,"y":0.205391526222229},{"x":0.08732876926660538,"y":0.22593067586421967},{"x":0.07705479115247726,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.07705479115247726,0.205391526222229,0.08732876926660538,0.22593067586421967]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.205391526222229},{"x":0.7773972749710083,"y":0.205391526222229},{"x":0.7773972749710083,"y":0.22593067586421967},{"x":0.07705479115247726,"y":0.22593067586421967}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.07205479115247726,0.198391526222229,0.7823972749710083,0.23293067586421967],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654109597206116,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7859588861465454,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7859588861465454,"y":0.24518613517284393},{"x":0.7654109597206116,"y":0.24518613517284393}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.7654109597206116,0.22978177666664124,0.7859588861465454,0.24518613517284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517123222351074,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7568492889404297,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7568492889404297,"y":0.24518613517284393},{"x":0.7517123222351074,"y":0.24518613517284393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7517123222351074,0.22978177666664124,0.7568492889404297,0.24518613517284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693493127822876,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7414383292198181,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7414383292198181,"y":0.24518613517284393},{"x":0.693493127822876,"y":0.24518613517284393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.693493127822876,0.22978177666664124,0.7414383292198181,0.24518613517284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849315166473389,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6866438388824463,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6866438388824463,"y":0.24518613517284393},{"x":0.6849315166473389,"y":0.24518613517284393}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6849315166473389,0.22978177666664124,0.6866438388824463,0.24518613517284393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8784246444702148,"y":0.2528883218765259},{"x":0.9058219194412231,"y":0.2528883218765259},{"x":0.9058219194412231,"y":0.264441579580307},{"x":0.8784246444702148,"y":0.264441579580307}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ساقه","boundary":[0.8784246444702148,0.2528883218765259,0.9058219194412231,0.264441579580307]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849315166473389,"y":0.22978177666664124},{"x":0.9058219194412231,"y":0.22978177666664124},{"x":0.9058219194412231,"y":0.264441579580307},{"x":0.6849315166473389,"y":0.264441579580307}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6799315166473389,0.22278177666664123,0.9108219194412231,0.271441579580307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773972749710083,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7791095972061157,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7791095972061157,"y":0.26957637071609497},{"x":0.7773972749710083,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7773972749710083,0.2516046166419983,0.7791095972061157,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226027250289917,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7619863152503967,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7619863152503967,"y":0.26957637071609497},{"x":0.7226027250289917,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.7226027250289917,0.2516046166419983,0.7619863152503967,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715753436088562,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7191780805587769,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7191780805587769,"y":0.26957637071609497},{"x":0.715753436088562,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.715753436088562,0.2516046166419983,0.7191780805587769,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6558219194412231,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7054794430732727,"y":0.2516046166419983},{"x":0.7054794430732727,"y":0.26957637071609497},{"x":0.6558219194412231,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.6558219194412231,0.2516046166419983,0.7054794430732727,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472602486610413,"y":0.2516046166419983},{"x":0.6489726305007935,"y":0.2516046166419983},{"x":0.6489726305007935,"y":0.26957637071609497},{"x":0.6472602486610413,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6472602486610413,0.2516046166419983,0.6489726305007935,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044520735740662,"y":0.2516046166419983},{"x":0.6386986374855042,"y":0.2516046166419983},{"x":0.6386986374855042,"y":0.26957637071609497},{"x":0.6044520735740662,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.6044520735740662,0.2516046166419983,0.6386986374855042,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924657583236694,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5976027250289917,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5976027250289917,"y":0.26957637071609497},{"x":0.5924657583236694,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5924657583236694,0.2516046166419983,0.5976027250289917,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445205569267273,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5839040875434875,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5839040875434875,"y":0.26957637071609497},{"x":0.5445205569267273,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگدار","boundary":[0.5445205569267273,0.2516046166419983,0.5839040875434875,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359588861465454,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5376712083816528,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5376712083816528,"y":0.26957637071609497},{"x":0.5359588861465454,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5359588861465454,0.2516046166419983,0.5376712083816528,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102739930152893,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5256849527359009,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5256849527359009,"y":0.26957637071609497},{"x":0.5102739930152893,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5102739930152893,0.2516046166419983,0.5256849527359009,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4708904027938843,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5034246444702148,"y":0.2516046166419983},{"x":0.5034246444702148,"y":0.26957637071609497},{"x":0.4708904027938843,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4708904027938843,0.2516046166419983,0.5034246444702148,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42294520139694214,"y":0.2516046166419983},{"x":0.465753436088562,"y":0.2516046166419983},{"x":0.465753436088562,"y":0.26957637071609497},{"x":0.42294520139694214,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.42294520139694214,0.2516046166419983,0.465753436088562,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3647260367870331,"y":0.2516046166419983},{"x":0.41438356041908264,"y":0.2516046166419983},{"x":0.41438356041908264,"y":0.26957637071609497},{"x":0.3647260367870331,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پانیکولی","boundary":[0.3647260367870331,0.2516046166419983,0.41438356041908264,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340753436088562,"y":0.2516046166419983},{"x":0.357876718044281,"y":0.2516046166419983},{"x":0.357876718044281,"y":0.26957637071609497},{"x":0.340753436088562,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وار","boundary":[0.340753436088562,0.2516046166419983,0.357876718044281,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28938356041908264,"y":0.2516046166419983},{"x":0.3321917951107025,"y":0.2516046166419983},{"x":0.3321917951107025,"y":0.26957637071609497},{"x":0.28938356041908264,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.28938356041908264,0.2516046166419983,0.3321917951107025,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2791095972061157,"y":0.2516046166419983},{"x":0.28082191944122314,"y":0.2516046166419983},{"x":0.28082191944122314,"y":0.26957637071609497},{"x":0.2791095972061157,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2791095972061157,0.2516046166419983,0.28082191944122314,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26198631525039673,"y":0.2516046166419983},{"x":0.2705479562282562,"y":0.2516046166419983},{"x":0.2705479562282562,"y":0.26957637071609497},{"x":0.26198631525039673,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.26198631525039673,0.2516046166419983,0.2705479562282562,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.2516046166419983},{"x":0.25342464447021484,"y":0.2516046166419983},{"x":0.25342464447021484,"y":0.26957637071609497},{"x":0.21917808055877686,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.21917808055877686,0.2516046166419983,0.25342464447021484,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19863013923168182,"y":0.2516046166419983},{"x":0.21917808055877686,"y":0.2516046166419983},{"x":0.21917808055877686,"y":0.26957637071609497},{"x":0.19863013923168182,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.19863013923168182,0.2516046166419983,0.21917808055877686,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1523972600698471,"y":0.2516046166419983},{"x":0.1866438388824463,"y":0.2516046166419983},{"x":0.1866438388824463,"y":0.26957637071609497},{"x":0.1523972600698471,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.1523972600698471,0.2516046166419983,0.1866438388824463,0.26957637071609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1438356190919876,"y":0.2516046166419983},{"x":0.14554794132709503,"y":0.2516046166419983},{"x":0.14554794132709503,"y":0.26957637071609497},{"x":0.1438356190919876,"y":0.26957637071609497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1438356190919876,0.2516046166419983,0.14554794132709503,0.26957637071609497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818492889404297,"y":0.27471116185188293},{"x":0.9058219194412231,"y":0.2759948670864105},{"x":0.9058219194412231,"y":0.2913992404937744},{"x":0.8801369667053223,"y":0.2901155352592468}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"برگ","boundary":[0.8818492889404297,0.27471116185188293,0.9058219194412231,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.27471116185188293},{"x":0.7791095972061157,"y":0.27471116185188293},{"x":0.7791095972061157,"y":0.2926829159259796},{"x":0.7756849527359009,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.27471116185188293,0.7791095972061157,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174657583236694,"y":0.27471116185188293},{"x":0.7619863152503967,"y":0.27471116185188293},{"x":0.7619863152503967,"y":0.2926829159259796},{"x":0.7174657583236694,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.7174657583236694,0.27471116185188293,0.7619863152503967,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071917653083801,"y":0.27471116185188293},{"x":0.710616409778595,"y":0.27471116185188293},{"x":0.710616409778595,"y":0.2926829159259796},{"x":0.7071917653083801,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7071917653083801,0.27471116185188293,0.710616409778595,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6609588861465454,"y":0.27471116185188293},{"x":0.698630154132843,"y":0.27471116185188293},{"x":0.698630154132843,"y":0.2926829159259796},{"x":0.6609588861465454,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.6609588861465454,0.27471116185188293,0.698630154132843,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.27471116185188293},{"x":0.6523972749710083,"y":0.27471116185188293},{"x":0.6523972749710083,"y":0.2926829159259796},{"x":0.6506849527359009,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6506849527359009,0.27471116185188293,0.6523972749710083,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6061643958091736,"y":0.27342745661735535},{"x":0.642123281955719,"y":0.27342745661735535},{"x":0.642123281955719,"y":0.2926829159259796},{"x":0.6061643958091736,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.6061643958091736,0.27342745661735535,0.642123281955719,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976027250289917,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5993150472640991,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5993150472640991,"y":0.2926829159259796},{"x":0.5976027250289917,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5976027250289917,0.27342745661735535,0.5993150472640991,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556506872177124,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5873287916183472,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5873287916183472,"y":0.2926829159259796},{"x":0.556506872177124,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنگ","boundary":[0.556506872177124,0.27342745661735535,0.5873287916183472,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5256849527359009,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5479452013969421,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5479452013969421,"y":0.2926829159259796},{"x":0.5256849527359009,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.5256849527359009,0.27342745661735535,0.5479452013969421,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811643958091736,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5205479264259338,"y":0.27342745661735535},{"x":0.5205479264259338,"y":0.2926829159259796},{"x":0.4811643958091736,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیتونی","boundary":[0.4811643958091736,0.27342745661735535,0.5205479264259338,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46746575832366943,"y":0.27342745661735535},{"x":0.4708904027938843,"y":0.27342745661735535},{"x":0.4708904027938843,"y":0.2926829159259796},{"x":0.46746575832366943,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46746575832366943,0.27342745661735535,0.4708904027938843,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43321916460990906,"y":0.27342745661735535},{"x":0.4571917951107025,"y":0.27342745661735535},{"x":0.4571917951107025,"y":0.2926829159259796},{"x":0.43321916460990906,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.43321916460990906,0.27342745661735535,0.4571917951107025,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39897260069847107,"y":0.27342745661735535},{"x":0.42465752363204956,"y":0.27342745661735535},{"x":0.42465752363204956,"y":0.2926829159259796},{"x":0.39897260069847107,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.39897260069847107,0.27342745661735535,0.42465752363204956,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35273972153663635,"y":0.27342745661735535},{"x":0.392123281955719,"y":0.27342745661735535},{"x":0.392123281955719,"y":0.2926829159259796},{"x":0.35273972153663635,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغوش","boundary":[0.35273972153663635,0.27342745661735535,0.392123281955719,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34246575832366943,"y":0.27342745661735535},{"x":0.3476027250289917,"y":0.27342745661735535},{"x":0.3476027250289917,"y":0.2913992404937744},{"x":0.34246575832366943,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34246575832366943,0.27342745661735535,0.3476027250289917,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202054798603058,"y":0.27342745661735535},{"x":0.33561643958091736,"y":0.27342745661735535},{"x":0.33561643958091736,"y":0.2913992404937744},{"x":0.3202054798603058,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.3202054798603058,0.27342745661735535,0.33561643958091736,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30650684237480164,"y":0.27342745661735535},{"x":0.3116438388824463,"y":0.27342745661735535},{"x":0.3116438388824463,"y":0.2913992404937744},{"x":0.30650684237480164,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30650684237480164,0.27342745661735535,0.3116438388824463,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2791095972061157,"y":0.27342745661735535},{"x":0.29965752363204956,"y":0.27342745661735535},{"x":0.29965752363204956,"y":0.2913992404937744},{"x":0.2791095972061157,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.2791095972061157,0.27342745661735535,0.29965752363204956,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22431506216526031,"y":0.27342745661735535},{"x":0.267123281955719,"y":0.27342745661735535},{"x":0.267123281955719,"y":0.2913992404937744},{"x":0.22431506216526031,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.22431506216526031,0.27342745661735535,0.267123281955719,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294520139694214,"y":0.27471116185188293},{"x":0.20034246146678925,"y":0.27471116185188293},{"x":0.20034246146678925,"y":0.28883183002471924},{"x":0.17294520139694214,"y":0.28883183002471924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.17294520139694214,0.27471116185188293,0.20034246146678925,0.28883183002471924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16609589755535126,"y":0.27471116185188293},{"x":0.16609589755535126,"y":0.27471116185188293},{"x":0.16609589755535126,"y":0.28883183002471924},{"x":0.16609589755535126,"y":0.28883183002471924}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16609589755535126,0.27471116185188293,0.16609589755535126,0.28883183002471924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1438356190919876,"y":0.2516046166419983},{"x":0.9058219194412231,"y":0.2516046166419983},{"x":0.9058219194412231,"y":0.2926829159259796},{"x":0.1438356190919876,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1388356190919876,0.24460461664199828,0.9108219194412231,0.2996829159259796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16438356041908264,"y":0.2759948670864105},{"x":0.16609589755535126,"y":0.2759948670864105},{"x":0.16609589755535126,"y":0.2926829159259796},{"x":0.16438356041908264,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16438356041908264,0.2759948670864105,0.16609589755535126,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13184931874275208,"y":0.2759948670864105},{"x":0.15582191944122314,"y":0.2759948670864105},{"x":0.15582191944122314,"y":0.2926829159259796},{"x":0.13013698160648346,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.13184931874275208,0.2759948670864105,0.15582191944122314,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09417808055877686,"y":0.27471116185188293},{"x":0.12671232223510742,"y":0.2759948670864105},{"x":0.12671232223510742,"y":0.2926829159259796},{"x":0.09417808055877686,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.09417808055877686,0.27471116185188293,0.12671232223510742,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.27471116185188293},{"x":0.08561643958091736,"y":0.27471116185188293},{"x":0.08561643958091736,"y":0.2913992404937744},{"x":0.07705479115247726,"y":0.2913992404937744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.07705479115247726,0.27471116185188293,0.08561643958091736,0.2913992404937744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732876718044281,"y":0.2978177070617676},{"x":0.7619863152503967,"y":0.2978177070617676},{"x":0.7619863152503967,"y":0.31450578570365906},{"x":0.732876718044281,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.732876718044281,0.2978177070617676,0.7619863152503967,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.2978177070617676},{"x":0.7260273694992065,"y":0.2978177070617676},{"x":0.7260273694992065,"y":0.31450578570365906},{"x":0.7191780805587769,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7191780805587769,0.2978177070617676,0.7260273694992065,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037671208381653,"y":0.2978177070617676},{"x":0.7123287916183472,"y":0.2978177070617676},{"x":0.7123287916183472,"y":0.31450578570365906},{"x":0.7037671208381653,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7037671208381653,0.2978177070617676,0.7123287916183472,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523972749710083,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6952054500579834,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6952054500579834,"y":0.31450578570365906},{"x":0.6523972749710083,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قلوهای","boundary":[0.6523972749710083,0.2978177070617676,0.6952054500579834,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6438356041908264,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6438356041908264,"y":0.31450578570365906},{"x":0.625,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.625,0.2978177070617676,0.6438356041908264,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095890402793884,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6130136847496033,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6130136847496033,"y":0.31450578570365906},{"x":0.6095890402793884,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6095890402793884,0.2978177070617676,0.6130136847496033,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568493127822876,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6010273694992065,"y":0.2978177070617676},{"x":0.6010273694992065,"y":0.31450578570365906},{"x":0.568493127822876,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.568493127822876,0.2978177070617676,0.6010273694992065,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534246563911438,"y":0.2978177070617676},{"x":0.5616438388824463,"y":0.2978177070617676},{"x":0.5616438388824463,"y":0.31450578570365906},{"x":0.534246563911438,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.534246563911438,0.2978177070617676,0.5616438388824463,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068492889404297,"y":0.2978177070617676},{"x":0.5325342416763306,"y":0.2978177070617676},{"x":0.5325342416763306,"y":0.31450578570365906},{"x":0.5068492889404297,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدور","boundary":[0.5068492889404297,0.2978177070617676,0.5325342416763306,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49657535552978516,"y":0.2978177070617676},{"x":0.4982876777648926,"y":0.2978177070617676},{"x":0.4982876777648926,"y":0.31450578570365906},{"x":0.49657535552978516,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49657535552978516,0.2978177070617676,0.4982876777648926,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47773972153663635,"y":0.2978177070617676},{"x":0.48630136251449585,"y":0.2978177070617676},{"x":0.48630136251449585,"y":0.31450578570365906},{"x":0.47773972153663635,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47773972153663635,0.2978177070617676,0.48630136251449585,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45034247636795044,"y":0.2978177070617676},{"x":0.4708904027938843,"y":0.2978177070617676},{"x":0.4708904027938843,"y":0.31450578570365906},{"x":0.45034247636795044,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.45034247636795044,0.2978177070617676,0.4708904027938843,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42294520139694214,"y":0.2978177070617676},{"x":0.44349315762519836,"y":0.2978177070617676},{"x":0.44349315762519836,"y":0.31450578570365906},{"x":0.42294520139694214,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.42294520139694214,0.2978177070617676,0.44349315762519836,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4041095972061157,"y":0.2978177070617676},{"x":0.4126712381839752,"y":0.2978177070617676},{"x":0.4126712381839752,"y":0.31450578570365906},{"x":0.4041095972061157,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4041095972061157,0.2978177070617676,0.4126712381839752,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3595890402793884,"y":0.2978177070617676},{"x":0.3955479562282562,"y":0.2978177070617676},{"x":0.3955479562282562,"y":0.31450578570365906},{"x":0.3595890402793884,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.3595890402793884,0.2978177070617676,0.3955479562282562,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3493150770664215,"y":0.2978177070617676},{"x":0.3544520437717438,"y":0.2978177070617676},{"x":0.3544520437717438,"y":0.31450578570365906},{"x":0.3493150770664215,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3493150770664215,0.2978177070617676,0.3544520437717438,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.2978177070617676},{"x":0.32705479860305786,"y":0.2978177070617676},{"x":0.32705479860305786,"y":0.31450578570365906},{"x":0.28082191944122314,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مختصرا","boundary":[0.28082191944122314,0.2978177070617676,0.32705479860305786,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27226027846336365,"y":0.2978177070617676},{"x":0.2756849229335785,"y":0.2978177070617676},{"x":0.2756849229335785,"y":0.31450578570365906},{"x":0.27226027846336365,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.27226027846336365,0.2978177070617676,0.2756849229335785,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24486301839351654,"y":0.2978177070617676},{"x":0.26369863748550415,"y":0.2978177070617676},{"x":0.26369863748550415,"y":0.31450578570365906},{"x":0.24486301839351654,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.24486301839351654,0.2978177070617676,0.26369863748550415,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23630136251449585,"y":0.2978177070617676},{"x":0.2397260218858719,"y":0.2978177070617676},{"x":0.2397260218858719,"y":0.31450578570365906},{"x":0.23630136251449585,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23630136251449585,0.2978177070617676,0.2397260218858719,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1780821979045868,"y":0.2978177070617676},{"x":0.22602739930152893,"y":0.2978177070617676},{"x":0.22602739930152893,"y":0.31450578570365906},{"x":0.1780821979045868,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالاییها","boundary":[0.1780821979045868,0.2978177070617676,0.22602739930152893,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14041095972061157,"y":0.2978177070617676},{"x":0.1695205420255661,"y":0.2978177070617676},{"x":0.1695205420255661,"y":0.31450578570365906},{"x":0.14041095972061157,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.14041095972061157,0.2978177070617676,0.1695205420255661,0.31450578570365906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0719178095459938,"y":0.2978177070617676},{"x":0.13184931874275208,"y":0.2978177070617676},{"x":0.13184931874275208,"y":0.31450578570365906},{"x":0.0719178095459938,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامحسوس","boundary":[0.0719178095459938,0.2978177070617676,0.13184931874275208,0.31450578570365906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07363013923168182,"y":0.27471116185188293},{"x":0.7636986374855042,"y":0.2901155352592468},{"x":0.7619863152503967,"y":0.33119383454322815},{"x":0.0719178095459938,"y":0.31450578570365906}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.06863013923168182,0.26771116185188293,0.7669863152503967,0.33819383454322816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277397513389587,"y":0.319640576839447},{"x":0.7619863152503967,"y":0.319640576839447},{"x":0.7619863152503967,"y":0.3401797115802765},{"x":0.7277397513389587,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7277397513389587,0.319640576839447,0.7619863152503967,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6832191944122314,"y":0.319640576839447},{"x":0.7226027250289917,"y":0.319640576839447},{"x":0.7226027250289917,"y":0.3401797115802765},{"x":0.6832191944122314,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6832191944122314,0.319640576839447,0.7226027250289917,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746575236320496,"y":0.319640576839447},{"x":0.676369845867157,"y":0.319640576839447},{"x":0.676369845867157,"y":0.3401797115802765},{"x":0.6746575236320496,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6746575236320496,0.319640576839447,0.676369845867157,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335616707801819,"y":0.319640576839447},{"x":0.6678082346916199,"y":0.319640576839447},{"x":0.6678082346916199,"y":0.3401797115802765},{"x":0.6335616707801819,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6335616707801819,0.319640576839447,0.6678082346916199,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6095890402793884,"y":0.319640576839447},{"x":0.625,"y":0.319640576839447},{"x":0.625,"y":0.3401797115802765},{"x":0.6095890402793884,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6095890402793884,0.319640576839447,0.625,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5770547986030579,"y":0.319640576839447},{"x":0.6027397513389587,"y":0.319640576839447},{"x":0.6027397513389587,"y":0.3401797115802765},{"x":0.5770547986030579,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5770547986030579,0.319640576839447,0.6027397513389587,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5325342416763306,"y":0.319640576839447},{"x":0.5719178318977356,"y":0.319640576839447},{"x":0.5719178318977356,"y":0.3401797115802765},{"x":0.5325342416763306,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.5325342416763306,0.319640576839447,0.5719178318977356,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48801368474960327,"y":0.319640576839447},{"x":0.5291095972061157,"y":0.319640576839447},{"x":0.5291095972061157,"y":0.3401797115802765},{"x":0.48801368474960327,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.48801368474960327,0.319640576839447,0.5291095972061157,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44178083539009094,"y":0.319640576839447},{"x":0.4811643958091736,"y":0.319640576839447},{"x":0.4811643958091736,"y":0.3401797115802765},{"x":0.44178083539009094,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برساقه","boundary":[0.44178083539009094,0.319640576839447,0.4811643958091736,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43150684237480164,"y":0.319640576839447},{"x":0.43493151664733887,"y":0.319640576839447},{"x":0.43493151664733887,"y":0.3401797115802765},{"x":0.43150684237480164,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43150684237480164,0.319640576839447,0.43493151664733887,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40753424167633057,"y":0.319640576839447},{"x":0.42294520139694214,"y":0.319640576839447},{"x":0.42294520139694214,"y":0.3401797115802765},{"x":0.40753424167633057,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40753424167633057,0.319640576839447,0.42294520139694214,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37157535552978516,"y":0.319640576839447},{"x":0.4041095972061157,"y":0.319640576839447},{"x":0.4041095972061157,"y":0.3401797115802765},{"x":0.37157535552978516,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.37157535552978516,0.319640576839447,0.4041095972061157,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3321917951107025,"y":0.319640576839447},{"x":0.3681506812572479,"y":0.319640576839447},{"x":0.3681506812572479,"y":0.3401797115802765},{"x":0.3321917951107025,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدار","boundary":[0.3321917951107025,0.319640576839447,0.3681506812572479,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202054798603058,"y":0.319640576839447},{"x":0.32534247636795044,"y":0.319640576839447},{"x":0.32534247636795044,"y":0.3401797115802765},{"x":0.3202054798603058,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3202054798603058,0.319640576839447,0.32534247636795044,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756849229335785,"y":0.319640576839447},{"x":0.3133561611175537,"y":0.319640576839447},{"x":0.3133561611175537,"y":0.3401797115802765},{"x":0.2756849229335785,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.2756849229335785,0.319640576839447,0.3133561611175537,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602739632129669,"y":0.319640576839447},{"x":0.27397260069847107,"y":0.319640576839447},{"x":0.27397260069847107,"y":0.3401797115802765},{"x":0.2602739632129669,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2602739632129669,0.319640576839447,0.27397260069847107,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21061643958091736,"y":0.319640576839447},{"x":0.2517123222351074,"y":0.319640576839447},{"x":0.2517123222351074,"y":0.3401797115802765},{"x":0.21061643958091736,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدب","boundary":[0.21061643958091736,0.319640576839447,0.2517123222351074,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20205479860305786,"y":0.319640576839447},{"x":0.2054794579744339,"y":0.319640576839447},{"x":0.2054794579744339,"y":0.3401797115802765},{"x":0.20205479860305786,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20205479860305786,0.319640576839447,0.2054794579744339,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16780821979045868,"y":0.319640576839447},{"x":0.19178082048892975,"y":0.319640576839447},{"x":0.19178082048892975,"y":0.3401797115802765},{"x":0.16780821979045868,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.16780821979045868,0.319640576839447,0.19178082048892975,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13013698160648346,"y":0.319640576839447},{"x":0.16267123818397522,"y":0.319640576839447},{"x":0.16267123818397522,"y":0.3401797115802765},{"x":0.13013698160648346,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.13013698160648346,0.319640576839447,0.16267123818397522,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11301369965076447,"y":0.319640576839447},{"x":0.12328767031431198,"y":0.319640576839447},{"x":0.12328767031431198,"y":0.3401797115802765},{"x":0.11301369965076447,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.11301369965076447,0.319640576839447,0.12328767031431198,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07876712083816528,"y":0.319640576839447},{"x":0.10616438090801239,"y":0.319640576839447},{"x":0.10616438090801239,"y":0.3401797115802765},{"x":0.07876712083816528,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدور","boundary":[0.07876712083816528,0.319640576839447,0.10616438090801239,0.3401797115802765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.319640576839447},{"x":0.07876712083816528,"y":0.319640576839447},{"x":0.07876712083816528,"y":0.3401797115802765},{"x":0.07705479115247726,"y":0.3401797115802765}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.07705479115247726,0.319640576839447,0.07876712083816528,0.3401797115802765]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8886986374855042,"y":0.34531450271606445},{"x":0.9075342416763306,"y":0.34531450271606445},{"x":0.9075342416763306,"y":0.35815146565437317},{"x":0.8886986374855042,"y":0.35815146565437317}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"گل","boundary":[0.8886986374855042,0.34531450271606445,0.9075342416763306,0.35815146565437317]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.319640576839447},{"x":0.9075342416763306,"y":0.319640576839447},{"x":0.9075342416763306,"y":0.35815146565437317},{"x":0.07705479115247726,"y":0.35815146565437317}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.07205479115247726,0.312640576839447,0.9125342416763306,0.3651514656543732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7791095972061157,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7791095972061157,"y":0.36328625679016113},{"x":0.7756849527359009,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.34274712204933167,0.7791095972061157,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7619863152503967,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7619863152503967,"y":0.36328625679016113},{"x":0.7191780805587769,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبزفام","boundary":[0.7191780805587769,0.34274712204933167,0.7619863152503967,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7020547986030579,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7089040875434875,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7089040875434875,"y":0.36328625679016113},{"x":0.7020547986030579,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7020547986030579,0.34274712204933167,0.7089040875434875,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541095972061157,"y":0.34274712204933167},{"x":0.693493127822876,"y":0.34274712204933167},{"x":0.693493127822876,"y":0.36328625679016113},{"x":0.6541095972061157,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.6541095972061157,0.34274712204933167,0.693493127822876,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6455479264259338,"y":0.34274712204933167},{"x":0.6506849527359009,"y":0.34274712204933167},{"x":0.6506849527359009,"y":0.36328625679016113},{"x":0.6455479264259338,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6455479264259338,0.34274712204933167,0.6506849527359009,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590753436088562,"y":0.34274712204933167},{"x":0.6369863152503967,"y":0.34274712204933167},{"x":0.6369863152503967,"y":0.36328625679016113},{"x":0.590753436088562,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نارنجی","boundary":[0.590753436088562,0.34274712204933167,0.6369863152503967,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787671208381653,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5839040875434875,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5839040875434875,"y":0.36328625679016113},{"x":0.5787671208381653,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5787671208381653,0.34274712204933167,0.5839040875434875,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5616438388824463,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5702054500579834,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5702054500579834,"y":0.36328625679016113},{"x":0.5616438388824463,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5616438388824463,0.34274712204933167,0.5702054500579834,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205479264259338,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5530821681022644,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5530821681022644,"y":0.36328625679016113},{"x":0.5205479264259338,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنگ","boundary":[0.5205479264259338,0.34274712204933167,0.5530821681022644,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4623287618160248,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5136986374855042,"y":0.34274712204933167},{"x":0.5136986374855042,"y":0.36328625679016113},{"x":0.4623287618160248,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.4623287618160248,0.34274712204933167,0.5136986374855042,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42294520139694214,"y":0.34274712204933167},{"x":0.45890411734580994,"y":0.34274712204933167},{"x":0.45890411734580994,"y":0.36328625679016113},{"x":0.42294520139694214,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.42294520139694214,0.34274712204933167,0.45890411734580994,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.34274712204933167},{"x":0.4178082048892975,"y":0.34274712204933167},{"x":0.4178082048892975,"y":0.36328625679016113},{"x":0.4109589159488678,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4109589159488678,0.34274712204933167,0.4178082048892975,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3732876777648926,"y":0.34274712204933167},{"x":0.40582191944122314,"y":0.34274712204933167},{"x":0.40582191944122314,"y":0.36328625679016113},{"x":0.3732876777648926,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.3732876777648926,0.34274712204933167,0.40582191944122314,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357876718044281,"y":0.34274712204933167},{"x":0.36301368474960327,"y":0.34274712204933167},{"x":0.36301368474960327,"y":0.36328625679016113},{"x":0.357876718044281,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.357876718044281,0.34274712204933167,0.36301368474960327,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33390411734580994,"y":0.34274712204933167},{"x":0.3476027250289917,"y":0.34274712204933167},{"x":0.3476027250289917,"y":0.36328625679016113},{"x":0.33390411734580994,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33390411734580994,0.34274712204933167,0.3476027250289917,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26369863748550415,"y":0.34274712204933167},{"x":0.32534247636795044,"y":0.34274712204933167},{"x":0.32534247636795044,"y":0.36328625679016113},{"x":0.26369863748550415,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سنبلههای","boundary":[0.26369863748550415,0.34274712204933167,0.32534247636795044,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2226027399301529,"y":0.34274712204933167},{"x":0.2568493187427521,"y":0.34274712204933167},{"x":0.2568493187427521,"y":0.36328625679016113},{"x":0.2226027399301529,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.2226027399301529,0.34274712204933167,0.2568493187427521,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1797945201396942,"y":0.34274712204933167},{"x":0.2140410989522934,"y":0.34274712204933167},{"x":0.2140410989522934,"y":0.36328625679016113},{"x":0.1797945201396942,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقريبا","boundary":[0.1797945201396942,0.34274712204933167,0.2140410989522934,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1695205420255661,"y":0.34274712204933167},{"x":0.17465753853321075,"y":0.34274712204933167},{"x":0.17465753853321075,"y":0.36328625679016113},{"x":0.1695205420255661,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.1695205420255661,0.34274712204933167,0.17465753853321075,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14041095972061157,"y":0.34274712204933167},{"x":0.15924657881259918,"y":0.34274712204933167},{"x":0.15924657881259918,"y":0.36328625679016113},{"x":0.14041095972061157,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنک","boundary":[0.14041095972061157,0.34274712204933167,0.15924657881259918,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12671232223510742,"y":0.34274712204933167},{"x":0.13013698160648346,"y":0.34274712204933167},{"x":0.13013698160648346,"y":0.36328625679016113},{"x":0.12671232223510742,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.12671232223510742,0.34274712204933167,0.13013698160648346,0.36328625679016113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.34274712204933167},{"x":0.11986301094293594,"y":0.34274712204933167},{"x":0.11986301094293594,"y":0.36328625679016113},{"x":0.07705479115247726,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.07705479115247726,0.34274712204933167,0.11986301094293594,0.36328625679016113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7791095972061157,"y":0.34274712204933167},{"x":0.7791095972061157,"y":0.36328625679016113},{"x":0.07705479115247726,"y":0.36328625679016113}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.07205479115247726,0.33574712204933166,0.7841095972061157,0.37028625679016114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7465753555297852,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7619863152503967,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7619863152503967,"y":0.3851091265678406},{"x":0.7465753555297852,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7465753555297852,0.3671373426914215,0.7619863152503967,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140411138534546,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7380136847496033,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7380136847496033,"y":0.3851091265678406},{"x":0.7140411138534546,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7140411138534546,0.3671373426914215,0.7380136847496033,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6780821681022644,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7020547986030579,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7020547986030579,"y":0.3851091265678406},{"x":0.6780821681022644,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6780821681022644,0.3671373426914215,0.7020547986030579,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6626712083816528,"y":0.3671373426914215},{"x":0.6678082346916199,"y":0.3671373426914215},{"x":0.6678082346916199,"y":0.3851091265678406},{"x":0.6626712083816528,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6626712083816528,0.3671373426914215,0.6678082346916199,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215753555297852,"y":0.3671373426914215},{"x":0.6523972749710083,"y":0.3671373426914215},{"x":0.6523972749710083,"y":0.3851091265678406},{"x":0.6215753555297852,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.6215753555297852,0.3671373426914215,0.6523972749710083,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607876718044281,"y":0.3671373426914215},{"x":0.6130136847496033,"y":0.3671373426914215},{"x":0.6130136847496033,"y":0.3851091265678406},{"x":0.607876718044281,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.607876718044281,0.3671373426914215,0.6130136847496033,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633561611175537,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5993150472640991,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5993150472640991,"y":0.3851091265678406},{"x":0.5633561611175537,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.5633561611175537,0.3671373426914215,0.5993150472640991,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5599315166473389,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5599315166473389,"y":0.3851091265678406},{"x":0.5530821681022644,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5530821681022644,0.3671373426914215,0.5599315166473389,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376712083816528,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5496575236320496,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5496575236320496,"y":0.3851091265678406},{"x":0.5376712083816528,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5376712083816528,0.3671373426914215,0.5496575236320496,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4897260367870331,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5273972749710083,"y":0.3671373426914215},{"x":0.5273972749710083,"y":0.3851091265678406},{"x":0.4897260367870331,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4897260367870331,0.3671373426914215,0.5273972749710083,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44863012433052063,"y":0.3671373426914215},{"x":0.482876718044281,"y":0.3671373426914215},{"x":0.482876718044281,"y":0.3851091265678406},{"x":0.44863012433052063,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.44863012433052063,0.3671373426914215,0.482876718044281,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44006848335266113,"y":0.3671373426914215},{"x":0.44178083539009094,"y":0.3671373426914215},{"x":0.44178083539009094,"y":0.3851091265678406},{"x":0.44006848335266113,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44006848335266113,0.3671373426914215,0.44178083539009094,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.3671373426914215},{"x":0.4297945201396942,"y":0.3671373426914215},{"x":0.4297945201396942,"y":0.3851091265678406},{"x":0.4212328791618347,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4212328791618347,0.3671373426914215,0.4297945201396942,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3561643958091736,"y":0.3671373426914215},{"x":0.4109589159488678,"y":0.3671373426914215},{"x":0.4109589159488678,"y":0.3851091265678406},{"x":0.3561643958091736,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیمات","boundary":[0.3561643958091736,0.3671373426914215,0.4109589159488678,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30650684237480164,"y":0.3671373426914215},{"x":0.3476027250289917,"y":0.3671373426914215},{"x":0.3476027250289917,"y":0.3851091265678406},{"x":0.30650684237480164,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.30650684237480164,0.3671373426914215,0.3476027250289917,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688356041908264,"y":0.3671373426914215},{"x":0.29794520139694214,"y":0.3671373426914215},{"x":0.29794520139694214,"y":0.3851091265678406},{"x":0.2688356041908264,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملتی","boundary":[0.2688356041908264,0.3671373426914215,0.29794520139694214,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602739632129669,"y":0.3671373426914215},{"x":0.26369863748550415,"y":0.3671373426914215},{"x":0.26369863748550415,"y":0.3851091265678406},{"x":0.2602739632129669,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2602739632129669,0.3671373426914215,0.26369863748550415,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.3671373426914215},{"x":0.25,"y":0.3671373426914215},{"x":0.25,"y":0.3851091265678406},{"x":0.22602739930152893,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.22602739930152893,0.3671373426914215,0.25,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1969178020954132,"y":0.3671373426914215},{"x":0.2140410989522934,"y":0.3671373426914215},{"x":0.2140410989522934,"y":0.3851091265678406},{"x":0.1969178020954132,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.1969178020954132,0.3671373426914215,0.2140410989522934,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1883561611175537,"y":0.3671373426914215},{"x":0.19006849825382233,"y":0.3671373426914215},{"x":0.19006849825382233,"y":0.3851091265678406},{"x":0.1883561611175537,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1883561611175537,0.3671373426914215,0.19006849825382233,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1335616409778595,"y":0.3671373426914215},{"x":0.17465753853321075,"y":0.3671373426914215},{"x":0.17465753853321075,"y":0.3851091265678406},{"x":0.1335616409778595,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدب","boundary":[0.1335616409778595,0.3671373426914215,0.17465753853321075,0.3851091265678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07534246891736984,"y":0.3671373426914215},{"x":0.11986301094293594,"y":0.3671373426914215},{"x":0.11986301094293594,"y":0.3851091265678406},{"x":0.07534246891736984,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.07534246891736984,0.3671373426914215,0.11986301094293594,0.3851091265678406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07534246891736984,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7619863152503967,"y":0.3671373426914215},{"x":0.7619863152503967,"y":0.3851091265678406},{"x":0.07534246891736984,"y":0.3851091265678406}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.07034246891736984,0.3601373426914215,0.7669863152503967,0.3921091265678406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7602739930152893,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7602739930152893,"y":0.4082156717777252},{"x":0.7191780805587769,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.7191780805587769,0.39024388790130615,0.7602739930152893,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7123287916183472,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7174657583236694,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7174657583236694,"y":0.4082156717777252},{"x":0.7123287916183472,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7123287916183472,0.39024388790130615,0.7174657583236694,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6780821681022644,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7020547986030579,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7020547986030579,"y":0.4082156717777252},{"x":0.6780821681022644,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6780821681022644,0.39024388790130615,0.7020547986030579,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6489726305007935,"y":0.39024388790130615},{"x":0.6695205569267273,"y":0.39024388790130615},{"x":0.6695205569267273,"y":0.4082156717777252},{"x":0.6489726305007935,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.6489726305007935,0.39024388790130615,0.6695205569267273,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6130136847496033,"y":0.39024388790130615},{"x":0.642123281955719,"y":0.39024388790130615},{"x":0.642123281955719,"y":0.4082156717777252},{"x":0.6130136847496033,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.6130136847496033,0.39024388790130615,0.642123281955719,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6027397513389587,"y":0.39024388790130615},{"x":0.607876718044281,"y":0.39024388790130615},{"x":0.607876718044281,"y":0.4082156717777252},{"x":0.6027397513389587,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6027397513389587,0.39024388790130615,0.607876718044281,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5547945499420166,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5941780805587769,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5941780805587769,"y":0.4082156717777252},{"x":0.5547945499420166,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.5547945499420166,0.39024388790130615,0.5941780805587769,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359588861465454,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5462328791618347,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5462328791618347,"y":0.4082156717777252},{"x":0.5359588861465454,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5359588861465454,0.39024388790130615,0.5462328791618347,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051369667053223,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5273972749710083,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5273972749710083,"y":0.4082156717777252},{"x":0.5051369667053223,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.5051369667053223,0.39024388790130615,0.5273972749710083,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571917951107025,"y":0.39024388790130615},{"x":0.4982876777648926,"y":0.39024388790130615},{"x":0.4982876777648926,"y":0.4082156717777252},{"x":0.4571917951107025,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.4571917951107025,0.39024388790130615,0.4982876777648926,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43493151664733887,"y":0.39024388790130615},{"x":0.44863012433052063,"y":0.39024388790130615},{"x":0.44863012433052063,"y":0.4082156717777252},{"x":0.43493151664733887,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.43493151664733887,0.39024388790130615,0.44863012433052063,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4023972749710083,"y":0.39024388790130615},{"x":0.4297945201396942,"y":0.39024388790130615},{"x":0.4297945201396942,"y":0.4082156717777252},{"x":0.4023972749710083,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.4023972749710083,0.39024388790130615,0.4297945201396942,0.4082156717777252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392123281955719,"y":0.39024388790130615},{"x":0.3938356041908264,"y":0.39024388790130615},{"x":0.3938356041908264,"y":0.4082156717777252},{"x":0.392123281955719,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.392123281955719,0.39024388790130615,0.3938356041908264,0.4082156717777252]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392123281955719,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7602739930152893,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7602739930152893,"y":0.4082156717777252},{"x":0.392123281955719,"y":0.4082156717777252}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.387123281955719,0.38324388790130615,0.7652739930152893,0.4152156717777252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.4133504629135132},{"x":0.7791095972061157,"y":0.4133504629135132},{"x":0.7791095972061157,"y":0.4300385117530823},{"x":0.7756849527359009,"y":0.4300385117530823}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.4133504629135132,0.7791095972061157,0.4300385117530823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208904027938843,"y":0.4133504629135132},{"x":0.7619863152503967,"y":0.4133504629135132},{"x":0.7619863152503967,"y":0.4300385117530823},{"x":0.7208904027938843,"y":0.4300385117530823}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.7208904027938843,0.4133504629135132,0.7619863152503967,0.4300385117530823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7003424763679504,"y":0.4133504629135132},{"x":0.7123287916183472,"y":0.4133504629135132},{"x":0.7123287916183472,"y":0.4300385117530823},{"x":0.7003424763679504,"y":0.4300385117530823}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7003424763679504,0.4133504629135132,0.7123287916183472,0.4300385117530823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659246563911438,"y":0.4133504629135132},{"x":0.6952054500579834,"y":0.4133504629135132},{"x":0.6952054500579834,"y":0.4300385117530823},{"x":0.659246563911438,"y":0.4300385117530823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرداد","boundary":[0.659246563911438,0.4133504629135132,0.6952054500579834,0.4300385117530823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.4133504629135132},{"x":0.6523972749710083,"y":0.4133504629135132},{"x":0.6523972749710083,"y":0.4300385117530823},{"x":0.6506849527359009,"y":0.4300385117530823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6506849527359009,0.4133504629135132,0.6523972749710083,0.4300385117530823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8664383292198181,"y":0.4364570081233978},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4364570081233978},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4531450569629669},{"x":0.8664383292198181,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8664383292198181,0.4364570081233978,0.9058219194412231,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928082346916199,"y":0.4364570081233978},{"x":0.8595890402793884,"y":0.4364570081233978},{"x":0.8595890402793884,"y":0.4531450569629669},{"x":0.7928082346916199,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.7928082346916199,0.4364570081233978,0.8595890402793884,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.4364570081233978},{"x":0.7773972749710083,"y":0.4364570081233978},{"x":0.7773972749710083,"y":0.4531450569629669},{"x":0.7756849527359009,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.4364570081233978,0.7773972749710083,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294520735740662,"y":0.4364570081233978},{"x":0.7619863152503967,"y":0.4364570081233978},{"x":0.7619863152503967,"y":0.4531450569629669},{"x":0.7294520735740662,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.7294520735740662,0.4364570081233978,0.7619863152503967,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883561611175537,"y":0.4364570081233978},{"x":0.7208904027938843,"y":0.4364570081233978},{"x":0.7208904027938843,"y":0.4531450569629669},{"x":0.6883561611175537,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6883561611175537,0.4364570081233978,0.7208904027938843,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6438356041908264,"y":0.4364570081233978},{"x":0.681506872177124,"y":0.4364570081233978},{"x":0.681506872177124,"y":0.4531450569629669},{"x":0.6438356041908264,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6438356041908264,0.4364570081233978,0.681506872177124,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.4364570081233978},{"x":0.6386986374855042,"y":0.4364570081233978},{"x":0.6386986374855042,"y":0.4531450569629669},{"x":0.6369863152503967,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369863152503967,0.4364570081233978,0.6386986374855042,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6027397513389587,"y":0.4364570081233978},{"x":0.6267123222351074,"y":0.4364570081233978},{"x":0.6267123222351074,"y":0.4531450569629669},{"x":0.6027397513389587,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6027397513389587,0.4364570081233978,0.6267123222351074,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462328791618347,"y":0.4364570081233978},{"x":0.5958904027938843,"y":0.4364570081233978},{"x":0.5958904027938843,"y":0.4531450569629669},{"x":0.5462328791618347,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5462328791618347,0.4364570081233978,0.5958904027938843,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359588861465454,"y":0.4364570081233978},{"x":0.5410959124565125,"y":0.4364570081233978},{"x":0.5410959124565125,"y":0.4531450569629669},{"x":0.5359588861465454,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5359588861465454,0.4364570081233978,0.5410959124565125,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4914383590221405,"y":0.4364570081233978},{"x":0.5273972749710083,"y":0.4364570081233978},{"x":0.5273972749710083,"y":0.4531450569629669},{"x":0.4914383590221405,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4914383590221405,0.4364570081233978,0.5273972749710083,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811643958091736,"y":0.4364570081233978},{"x":0.4845890402793884,"y":0.4364570081233978},{"x":0.4845890402793884,"y":0.4531450569629669},{"x":0.4811643958091736,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4811643958091736,0.4364570081233978,0.4845890402793884,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44863012433052063,"y":0.4364570081233978},{"x":0.46917808055877686,"y":0.4364570081233978},{"x":0.46917808055877686,"y":0.4531450569629669},{"x":0.44863012433052063,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.44863012433052063,0.4364570081233978,0.46917808055877686,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4041095972061157,"y":0.4364570081233978},{"x":0.44178083539009094,"y":0.4364570081233978},{"x":0.44178083539009094,"y":0.4531450569629669},{"x":0.4041095972061157,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چکاب","boundary":[0.4041095972061157,0.4364570081233978,0.44178083539009094,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3732876777648926,"y":0.4364570081233978},{"x":0.3955479562282562,"y":0.4364570081233978},{"x":0.3955479562282562,"y":0.4531450569629669},{"x":0.3732876777648926,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3732876777648926,0.4364570081233978,0.3955479562282562,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340753436088562,"y":0.4364570081233978},{"x":0.3647260367870331,"y":0.4364570081233978},{"x":0.3647260367870331,"y":0.4531450569629669},{"x":0.340753436088562,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موته","boundary":[0.340753436088562,0.4364570081233978,0.3647260367870331,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28253424167633057,"y":0.4364570081233978},{"x":0.3321917951107025,"y":0.4364570081233978},{"x":0.3321917951107025,"y":0.4531450569629669},{"x":0.28253424167633057,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.28253424167633057,0.4364570081233978,0.3321917951107025,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27226027846336365,"y":0.4364570081233978},{"x":0.2773972749710083,"y":0.4364570081233978},{"x":0.2773972749710083,"y":0.4531450569629669},{"x":0.27226027846336365,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27226027846336365,0.4364570081233978,0.2773972749710083,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23630136251449585,"y":0.4364570081233978},{"x":0.26369863748550415,"y":0.4364570081233978},{"x":0.26369863748550415,"y":0.4531450569629669},{"x":0.23630136251449585,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراک","boundary":[0.23630136251449585,0.4364570081233978,0.26369863748550415,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.4364570081233978},{"x":0.22945205867290497,"y":0.4364570081233978},{"x":0.22945205867290497,"y":0.4531450569629669},{"x":0.22602739930152893,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22602739930152893,0.4364570081233978,0.22945205867290497,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15753424167633057,"y":0.4364570081233978},{"x":0.21746575832366943,"y":0.4364570081233978},{"x":0.21746575832366943,"y":0.4531450569629669},{"x":0.15753424167633057,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدآباد","boundary":[0.15753424167633057,0.4364570081233978,0.21746575832366943,0.4531450569629669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12157534062862396,"y":0.4364570081233978},{"x":0.14897260069847107,"y":0.4364570081233978},{"x":0.14897260069847107,"y":0.4531450569629669},{"x":0.12157534062862396,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اران","boundary":[0.12157534062862396,0.4364570081233978,0.14897260069847107,0.4531450569629669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12157534062862396,"y":0.4133504629135132},{"x":0.9058219194412231,"y":0.41591784358024597},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4557124376296997},{"x":0.12157534062862396,"y":0.4531450569629669}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11657534062862396,0.4063504629135132,0.9108219194412231,0.4627124376296997],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089040875434875,"y":0.4582798480987549},{"x":0.7482876777648926,"y":0.4582798480987549},{"x":0.7482876777648926,"y":0.47753530740737915},{"x":0.7089040875434875,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.7089040875434875,0.4582798480987549,0.7482876777648926,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664383590221405,"y":0.4582798480987549},{"x":0.7037671208381653,"y":0.4582798480987549},{"x":0.7037671208381653,"y":0.47753530740737915},{"x":0.664383590221405,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کویری","boundary":[0.664383590221405,0.4582798480987549,0.7037671208381653,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335616707801819,"y":0.4582798480987549},{"x":0.6558219194412231,"y":0.4582798480987549},{"x":0.6558219194412231,"y":0.47753530740737915},{"x":0.6335616707801819,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6335616707801819,0.4582798480987549,0.6558219194412231,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5890411138534546,"y":0.4582798480987549},{"x":0.6284246444702148,"y":0.4582798480987549},{"x":0.6284246444702148,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5890411138534546,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشان","boundary":[0.5890411138534546,0.4582798480987549,0.6284246444702148,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5770547986030579,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5821917653083801,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5821917653083801,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5770547986030579,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5770547986030579,0.4582798480987549,0.5821917653083801,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556506872177124,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5702054500579834,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5702054500579834,"y":0.47753530740737915},{"x":0.556506872177124,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.556506872177124,0.4582798480987549,0.5702054500579834,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462328791618347,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5479452013969421,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5479452013969421,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5462328791618347,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5462328791618347,0.4582798480987549,0.5479452013969421,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5136986374855042,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5376712083816528,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5376712083816528,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5136986374855042,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5136986374855042,0.4582798480987549,0.5376712083816528,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5017123222351074,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5068492889404297,"y":0.4582798480987549},{"x":0.5068492889404297,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5017123222351074,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5017123222351074,0.4582798480987549,0.5068492889404297,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.4582798480987549},{"x":0.4914383590221405,"y":0.4582798480987549},{"x":0.4914383590221405,"y":0.47753530740737915},{"x":0.4537671208381653,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4537671208381653,0.4582798480987549,0.4914383590221405,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4195205569267273,"y":0.4582798480987549},{"x":0.4469178020954132,"y":0.4582798480987549},{"x":0.4469178020954132,"y":0.47753530740737915},{"x":0.4195205569267273,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسی","boundary":[0.4195205569267273,0.4582798480987549,0.4469178020954132,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40753424167633057,"y":0.4582798480987549},{"x":0.4126712381839752,"y":0.4582798480987549},{"x":0.4126712381839752,"y":0.47753530740737915},{"x":0.40753424167633057,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40753424167633057,0.4582798480987549,0.4126712381839752,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3732876777648926,"y":0.4582798480987549},{"x":0.39897260069847107,"y":0.4582798480987549},{"x":0.39897260069847107,"y":0.47753530740737915},{"x":0.3732876777648926,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شنی","boundary":[0.3732876777648926,0.4582798480987549,0.39897260069847107,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34417808055877686,"y":0.4582798480987549},{"x":0.3647260367870331,"y":0.4582798480987549},{"x":0.3647260367870331,"y":0.47753530740737915},{"x":0.34417808055877686,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.34417808055877686,0.4582798480987549,0.3647260367870331,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29109588265419006,"y":0.4582798480987549},{"x":0.3373287618160248,"y":0.4582798480987549},{"x":0.3373287618160248,"y":0.47753530740737915},{"x":0.29109588265419006,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هریرود","boundary":[0.29109588265419006,0.4582798480987549,0.3373287618160248,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267123281955719,"y":0.4582798480987549},{"x":0.28082191944122314,"y":0.4582798480987549},{"x":0.28082191944122314,"y":0.47753530740737915},{"x":0.267123281955719,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.267123281955719,0.4582798480987549,0.28082191944122314,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.4582798480987549},{"x":0.2602739632129669,"y":0.4582798480987549},{"x":0.2602739632129669,"y":0.47753530740737915},{"x":0.2414383590221405,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.2414383590221405,0.4582798480987549,0.2602739632129669,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20034246146678925,"y":0.4582798480987549},{"x":0.23458904027938843,"y":0.4582798480987549},{"x":0.23458904027938843,"y":0.47753530740737915},{"x":0.20034246146678925,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.20034246146678925,0.4582798480987549,0.23458904027938843,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1883561611175537,"y":0.4582798480987549},{"x":0.1952054798603058,"y":0.4582798480987549},{"x":0.1952054798603058,"y":0.47753530740737915},{"x":0.1883561611175537,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1883561611175537,0.4582798480987549,0.1952054798603058,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986301094293594,"y":0.4582798480987549},{"x":0.18150684237480164,"y":0.4582798480987549},{"x":0.18150684237480164,"y":0.47753530740737915},{"x":0.11986301094293594,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افغانستان","boundary":[0.11986301094293594,0.4582798480987549,0.18150684237480164,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11130136996507645,"y":0.4582798480987549},{"x":0.11301369965076447,"y":0.4582798480987549},{"x":0.11301369965076447,"y":0.47753530740737915},{"x":0.11130136996507645,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11130136996507645,0.4582798480987549,0.11301369965076447,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732876777648926,"y":0.4839537739753723},{"x":0.9023972749710083,"y":0.4826700985431671},{"x":0.9041095972061157,"y":0.4980744421482086},{"x":0.8732876777648926,"y":0.4980744421482086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8732876777648926,0.4839537739753723,0.9041095972061157,0.4980744421482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8339040875434875,"y":0.4839537739753723},{"x":0.8664383292198181,"y":0.4839537739753723},{"x":0.8664383292198181,"y":0.4980744421482086},{"x":0.835616409778595,"y":0.4993581473827362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8339040875434875,0.4839537739753723,0.8664383292198181,0.4980744421482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.4826700985431671},{"x":0.7773972749710083,"y":0.4826700985431671},{"x":0.7773972749710083,"y":0.5006418228149414},{"x":0.7756849527359009,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.4826700985431671,0.7773972749710083,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277397513389587,"y":0.4826700985431671},{"x":0.7602739930152893,"y":0.4826700985431671},{"x":0.7602739930152893,"y":0.5006418228149414},{"x":0.7277397513389587,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7277397513389587,0.4826700985431671,0.7602739930152893,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866438388824463,"y":0.4826700985431671},{"x":0.7208904027938843,"y":0.4826700985431671},{"x":0.7208904027938843,"y":0.5006418228149414},{"x":0.6866438388824463,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6866438388824463,0.4826700985431671,0.7208904027938843,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676369845867157,"y":0.4826700985431671},{"x":0.6797945499420166,"y":0.4826700985431671},{"x":0.6797945499420166,"y":0.5006418228149414},{"x":0.676369845867157,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.676369845867157,0.4826700985431671,0.6797945499420166,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472602486610413,"y":0.4826700985431671},{"x":0.6626712083816528,"y":0.4826700985431671},{"x":0.6626712083816528,"y":0.5006418228149414},{"x":0.6472602486610413,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.6472602486610413,0.4826700985431671,0.6626712083816528,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821917653083801,"y":0.4826700985431671},{"x":0.642123281955719,"y":0.4826700985431671},{"x":0.642123281955719,"y":0.5006418228149414},{"x":0.5821917653083801,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیلومتری","boundary":[0.5821917653083801,0.4826700985431671,0.642123281955719,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573630154132843,"y":0.4826700985431671},{"x":0.5753424763679504,"y":0.4826700985431671},{"x":0.5753424763679504,"y":0.5006418228149414},{"x":0.573630154132843,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.573630154132843,0.4826700985431671,0.5753424763679504,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410959124565125,"y":0.4826700985431671},{"x":0.5633561611175537,"y":0.4826700985431671},{"x":0.5633561611175537,"y":0.5006418228149414},{"x":0.5410959124565125,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5410959124565125,0.4826700985431671,0.5633561611175537,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205479264259338,"y":0.4826700985431671},{"x":0.534246563911438,"y":0.4826700985431671},{"x":0.534246563911438,"y":0.5006418228149414},{"x":0.5205479264259338,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.5205479264259338,0.4826700985431671,0.534246563911438,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068492889404297,"y":0.4826700985431671},{"x":0.5119863152503967,"y":0.4826700985431671},{"x":0.5119863152503967,"y":0.5006418228149414},{"x":0.5068492889404297,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5068492889404297,0.4826700985431671,0.5119863152503967,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44178083539009094,"y":0.4826700985431671},{"x":0.4982876777648926,"y":0.4826700985431671},{"x":0.4982876777648926,"y":0.5006418228149414},{"x":0.44178083539009094,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سلفچگان","boundary":[0.44178083539009094,0.4826700985431671,0.4982876777648926,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43321916460990906,"y":0.4826700985431671},{"x":0.43493151664733887,"y":0.4826700985431671},{"x":0.43493151664733887,"y":0.5006418228149414},{"x":0.43321916460990906,"y":0.5006418228149414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43321916460990906,0.4826700985431671,0.43493151664733887,0.5006418228149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732876777648926,"y":0.5070603489875793},{"x":0.9058219194412231,"y":0.5070603489875793},{"x":0.9058219194412231,"y":0.5224646925926208},{"x":0.8732876777648926,"y":0.5224646925926208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8732876777648926,0.5070603489875793,0.9058219194412231,0.5224646925926208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8339040875434875,"y":0.5057766437530518},{"x":0.8647260069847107,"y":0.5070603489875793},{"x":0.8630136847496033,"y":0.5224646925926208},{"x":0.8339040875434875,"y":0.5224646925926208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8339040875434875,0.5057766437530518,0.8630136847496033,0.5224646925926208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.5057766437530518},{"x":0.7773972749710083,"y":0.5057766437530518},{"x":0.7773972749710083,"y":0.5237483978271484},{"x":0.7756849527359009,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756849527359009,0.5057766437530518,0.7773972749710083,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363013625144958,"y":0.5057766437530518},{"x":0.7619863152503967,"y":0.5057766437530518},{"x":0.7619863152503967,"y":0.5237483978271484},{"x":0.7363013625144958,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7363013625144958,0.5057766437530518,0.7619863152503967,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693493127822876,"y":0.5057766437530518},{"x":0.7277397513389587,"y":0.5057766437530518},{"x":0.7277397513389587,"y":0.5237483978271484},{"x":0.693493127822876,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.693493127822876,0.5057766437530518,0.7277397513389587,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676369845867157,"y":0.5057766437530518},{"x":0.6832191944122314,"y":0.5057766437530518},{"x":0.6832191944122314,"y":0.5237483978271484},{"x":0.676369845867157,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.676369845867157,0.5057766437530518,0.6832191944122314,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352739930152893,"y":0.5057766437530518},{"x":0.6729452013969421,"y":0.5057766437530518},{"x":0.6729452013969421,"y":0.5237483978271484},{"x":0.6352739930152893,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6352739930152893,0.5057766437530518,0.6729452013969421,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5958904027938843,"y":0.5057766437530518},{"x":0.6284246444702148,"y":0.5057766437530518},{"x":0.6284246444702148,"y":0.5237483978271484},{"x":0.5958904027938843,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5958904027938843,0.5057766437530518,0.6284246444702148,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556506872177124,"y":0.5057766437530518},{"x":0.5890411138534546,"y":0.5057766437530518},{"x":0.5890411138534546,"y":0.5237483978271484},{"x":0.556506872177124,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.556506872177124,0.5057766437530518,0.5890411138534546,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479452013969421,"y":0.5057766437530518},{"x":0.5496575236320496,"y":0.5057766437530518},{"x":0.5496575236320496,"y":0.5237483978271484},{"x":0.5479452013969421,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5479452013969421,0.5057766437530518,0.5496575236320496,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119863152503967,"y":0.5057766437530518},{"x":0.539383590221405,"y":0.5057766437530518},{"x":0.539383590221405,"y":0.5237483978271484},{"x":0.5119863152503967,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5119863152503967,0.5057766437530518,0.539383590221405,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4623287618160248,"y":0.5057766437530518},{"x":0.5051369667053223,"y":0.5057766437530518},{"x":0.5051369667053223,"y":0.5237483978271484},{"x":0.4623287618160248,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.4623287618160248,0.5057766437530518,0.5051369667053223,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.5057766437530518},{"x":0.45890411734580994,"y":0.5057766437530518},{"x":0.45890411734580994,"y":0.5237483978271484},{"x":0.4537671208381653,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4537671208381653,0.5057766437530518,0.45890411734580994,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.409246563911438,"y":0.5057766437530518},{"x":0.4452054798603058,"y":0.5057766437530518},{"x":0.4452054798603058,"y":0.5237483978271484},{"x":0.409246563911438,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.409246563911438,0.5057766437530518,0.4452054798603058,0.5237483978271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3647260367870331,"y":0.5057766437530518},{"x":0.39897260069847107,"y":0.5057766437530518},{"x":0.39897260069847107,"y":0.5237483978271484},{"x":0.3647260367870331,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۶۱","boundary":[0.3647260367870331,0.5057766437530518,0.39897260069847107,0.5237483978271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11130136996507645,"y":0.4582798480987549},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4582798480987549},{"x":0.9058219194412231,"y":0.5237483978271484},{"x":0.11130136996507645,"y":0.5237483978271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10630136996507644,0.4512798480987549,0.9108219194412231,0.5307483978271484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969178318977356,"y":0.528883159160614},{"x":0.7619863152503967,"y":0.528883159160614},{"x":0.7619863152503967,"y":0.5468549132347107},{"x":0.6969178318977356,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رستنیهای","boundary":[0.6969178318977356,0.528883159160614,0.7619863152503967,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6558219194412231,"y":0.528883159160614},{"x":0.6900684833526611,"y":0.528883159160614},{"x":0.6900684833526611,"y":0.5468549132347107},{"x":0.6558219194412231,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6558219194412231,0.528883159160614,0.6900684833526611,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.528883159160614},{"x":0.6489726305007935,"y":0.528883159160614},{"x":0.6489726305007935,"y":0.5468549132347107},{"x":0.6369863152503967,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6369863152503967,0.528883159160614,0.6489726305007935,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976027250289917,"y":0.528883159160614},{"x":0.6335616707801819,"y":0.528883159160614},{"x":0.6335616707801819,"y":0.5468549132347107},{"x":0.5976027250289917,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5976027250289917,0.528883159160614,0.6335616707801819,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.528883159160614},{"x":0.590753436088562,"y":0.528883159160614},{"x":0.590753436088562,"y":0.5468549132347107},{"x":0.5530821681022644,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.5530821681022644,0.528883159160614,0.590753436088562,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5154109597206116,"y":0.528883159160614},{"x":0.5445205569267273,"y":0.528883159160614},{"x":0.5445205569267273,"y":0.5468549132347107},{"x":0.5154109597206116,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مبين","boundary":[0.5154109597206116,0.528883159160614,0.5445205569267273,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068492889404297,"y":0.528883159160614},{"x":0.5085616707801819,"y":0.528883159160614},{"x":0.5085616707801819,"y":0.5468549132347107},{"x":0.5068492889404297,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5068492889404297,0.528883159160614,0.5085616707801819,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4708904027938843,"y":0.528883159160614},{"x":0.4982876777648926,"y":0.528883159160614},{"x":0.4982876777648926,"y":0.5468549132347107},{"x":0.4708904027938843,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4708904027938843,0.528883159160614,0.4982876777648926,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44006848335266113,"y":0.528883159160614},{"x":0.4623287618160248,"y":0.528883159160614},{"x":0.4623287618160248,"y":0.5468549132347107},{"x":0.44006848335266113,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.44006848335266113,0.528883159160614,0.4623287618160248,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297945201396942,"y":0.528883159160614},{"x":0.43150684237480164,"y":0.528883159160614},{"x":0.43150684237480164,"y":0.5468549132347107},{"x":0.4297945201396942,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4297945201396942,0.528883159160614,0.43150684237480164,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3852739632129669,"y":0.528883159160614},{"x":0.4195205569267273,"y":0.528883159160614},{"x":0.4195205569267273,"y":0.5468549132347107},{"x":0.3852739632129669,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.3852739632129669,0.528883159160614,0.4195205569267273,0.5468549132347107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3493150770664215,"y":0.528883159160614},{"x":0.375,"y":0.528883159160614},{"x":0.375,"y":0.5468549132347107},{"x":0.3493150770664215,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۶۲","boundary":[0.3493150770664215,0.528883159160614,0.375,0.5468549132347107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3493150770664215,"y":0.528883159160614},{"x":0.7619863152503967,"y":0.528883159160614},{"x":0.7619863152503967,"y":0.5468549132347107},{"x":0.3493150770664215,"y":0.5468549132347107}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3443150770664215,0.521883159160614,0.7669863152503967,0.5538549132347107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607876718044281,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6130136847496033,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6130136847496033,"y":0.3812580108642578},{"x":0.607876718044281,"y":0.3812580108642578}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"9","boundary":[0.607876718044281,0.37483954429626465,0.6130136847496033,0.3812580108642578]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607876718044281,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6130136847496033,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6130136847496033,"y":0.3812580108642578},{"x":0.607876718044281,"y":0.3812580108642578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.602876718044281,0.36783954429626464,0.6180136847496033,0.3882580108642578],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.4133504629135132},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4146341383457184},{"x":0.9023972749710083,"y":0.4300385117530823},{"x":0.8732876777648926,"y":0.4287548065185547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.875,0.4133504629135132,0.9023972749710083,0.4300385117530823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595890402793884,"y":0.4120667576789856},{"x":0.8664383292198181,"y":0.4120667576789856},{"x":0.8647260069847107,"y":0.4287548065185547},{"x":0.857876718044281,"y":0.4274711310863495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8595890402793884,0.4120667576789856,0.8647260069847107,0.4287548065185547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595890402793884,"y":0.4120667576789856},{"x":0.9058219194412231,"y":0.4146341383457184},{"x":0.9023972749710083,"y":0.4300385117530823},{"x":0.857876718044281,"y":0.4274711310863495}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8545890402793884,0.4050667576789856,0.9073972749710083,0.4370385117530823],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.551989734172821},{"x":0.2876712381839752,"y":0.551989734172821},{"x":0.2876712381839752,"y":0.5648267269134521},{"x":0.2414383590221405,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Aellenia","boundary":[0.2414383590221405,0.551989734172821,0.2876712381839752,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2928082048892975,"y":0.551989734172821},{"x":0.340753436088562,"y":0.551989734172821},{"x":0.340753436088562,"y":0.5648267269134521},{"x":0.2928082048892975,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"auricula","boundary":[0.2928082048892975,0.551989734172821,0.340753436088562,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3458904027938843,"y":0.551989734172821},{"x":0.3493150770664215,"y":0.551989734172821},{"x":0.3493150770664215,"y":0.5648267269134521},{"x":0.3458904027938843,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"(","boundary":[0.3458904027938843,0.551989734172821,0.3493150770664215,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35102739930152893,"y":0.551989734172821},{"x":0.375,"y":0.551989734172821},{"x":0.375,"y":0.5648267269134521},{"x":0.35102739930152893,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Moq","boundary":[0.35102739930152893,0.551989734172821,0.375,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3767123222351074,"y":0.551989734172821},{"x":0.38013699650764465,"y":0.551989734172821},{"x":0.38013699650764465,"y":0.5648267269134521},{"x":0.3767123222351074,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.3767123222351074,0.551989734172821,0.38013699650764465,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818493187427521,"y":0.551989734172821},{"x":0.3852739632129669,"y":0.551989734172821},{"x":0.3852739632129669,"y":0.5648267269134521},{"x":0.3818493187427521,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":")","boundary":[0.3818493187427521,0.551989734172821,0.3852739632129669,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3904109597206116,"y":0.551989734172821},{"x":0.42636987566947937,"y":0.551989734172821},{"x":0.42636987566947937,"y":0.5648267269134521},{"x":0.3904109597206116,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"Aellen","boundary":[0.3904109597206116,0.551989734172821,0.42636987566947937,0.5648267269134521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297945201396942,"y":0.551989734172821},{"x":0.43150684237480164,"y":0.551989734172821},{"x":0.43150684237480164,"y":0.5648267269134521},{"x":0.4297945201396942,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.4297945201396942,0.551989734172821,0.43150684237480164,0.5648267269134521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.551989734172821},{"x":0.43150684237480164,"y":0.551989734172821},{"x":0.43150684237480164,"y":0.5648267269134521},{"x":0.2414383590221405,"y":0.5648267269134521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2364383590221405,0.544989734172821,0.43650684237480164,0.5718267269134522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3647260367870331,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3681506812572479,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3681506812572479,"y":0.5943517088890076},{"x":0.3647260367870331,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3647260367870331,0.5827984809875488,0.3681506812572479,0.5943517088890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.5827984809875488},{"x":0.28082191944122314,"y":0.5827984809875488},{"x":0.28082191944122314,"y":0.5943517088890076},{"x":0.2414383590221405,"y":0.5930680632591248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.2414383590221405,0.5827984809875488,0.28082191944122314,0.5943517088890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2859589159488678,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3321917951107025,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3321917951107025,"y":0.5943517088890076},{"x":0.2859589159488678,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"auricula","boundary":[0.2859589159488678,0.5827984809875488,0.3321917951107025,0.5943517088890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3373287618160248,"y":0.5827984809875488},{"x":0.36301368474960327,"y":0.5827984809875488},{"x":0.36301368474960327,"y":0.5943517088890076},{"x":0.3373287618160248,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Moq","boundary":[0.3373287618160248,0.5827984809875488,0.36301368474960327,0.5943517088890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3647260367870331,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3664383590221405,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3664383590221405,"y":0.5943517088890076},{"x":0.3647260367870331,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3647260367870331,0.5827984809875488,0.3664383590221405,0.5943517088890076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3681506812572479,"y":0.5827984809875488},{"x":0.3681506812572479,"y":0.5943517088890076},{"x":0.2414383590221405,"y":0.5930680632591248}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2364383590221405,0.5757984809875488,0.37315068125724793,0.6013517088890076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.5853658318519592},{"x":0.2226027399301529,"y":0.5853658318519592},{"x":0.2226027399301529,"y":0.5917843580245972},{"x":0.21917808055877686,"y":0.5917843580245972}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.21917808055877686,0.5853658318519592,0.2226027399301529,0.5917843580245972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.5853658318519592},{"x":0.2226027399301529,"y":0.5853658318519592},{"x":0.2226027399301529,"y":0.5917843580245972},{"x":0.21917808055877686,"y":0.5917843580245972}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21417808055877685,0.5783658318519592,0.2276027399301529,0.5987843580245972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.5827984809875488},{"x":0.09931506961584091,"y":0.5827984809875488},{"x":0.0976027399301529,"y":0.5943517088890076},{"x":0.07534246891736984,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.07705479115247726,0.5827984809875488,0.0976027399301529,0.5943517088890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09931506961584091,"y":0.5827984809875488},{"x":0.10273972898721695,"y":0.5827984809875488},{"x":0.10273972898721695,"y":0.5943517088890076},{"x":0.09931506961584091,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.09931506961584091,0.5827984809875488,0.10273972898721695,0.5943517088890076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.5827984809875488},{"x":0.10273972898721695,"y":0.5827984809875488},{"x":0.10273972898721695,"y":0.5943517088890076},{"x":0.07534246891736984,"y":0.5943517088890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.07205479115247726,0.5757984809875488,0.10773972898721695,0.6013517088890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.6123234629631042},{"x":0.2756849229335785,"y":0.6123234629631042},{"x":0.2756849229335785,"y":0.6251604557037354},{"x":0.2414383590221405,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.2414383590221405,0.6123234629631042,0.2756849229335785,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.6123234629631042},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6123234629631042},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6251604557037354},{"x":0.28082191944122314,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.28082191944122314,0.6123234629631042,0.31506848335266113,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31849315762519836,"y":0.6123234629631042},{"x":0.3202054798603058,"y":0.6123234629631042},{"x":0.3202054798603058,"y":0.6251604557037354},{"x":0.31849315762519836,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.31849315762519836,0.6123234629631042,0.3202054798603058,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32534247636795044,"y":0.6123234629631042},{"x":0.35102739930152893,"y":0.6123234629631042},{"x":0.35102739930152893,"y":0.6251604557037354},{"x":0.32534247636795044,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sous","boundary":[0.32534247636795044,0.6123234629631042,0.35102739930152893,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35273972153663635,"y":0.6123234629631042},{"x":0.3561643958091736,"y":0.6123234629631042},{"x":0.3561643958091736,"y":0.6251604557037354},{"x":0.35273972153663635,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.35273972153663635,0.6123234629631042,0.3561643958091736,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3544520437717438,"y":0.6123234629631042},{"x":0.4006849229335785,"y":0.6123234629631042},{"x":0.4006849229335785,"y":0.6251604557037354},{"x":0.3544520437717438,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.3544520437717438,0.6123234629631042,0.4006849229335785,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40582191944122314,"y":0.6123234629631042},{"x":0.4109589159488678,"y":0.6123234629631042},{"x":0.4109589159488678,"y":0.6251604557037354},{"x":0.40582191944122314,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.40582191944122314,0.6123234629631042,0.4109589159488678,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178082048892975,"y":0.6123234629631042},{"x":0.42636987566947937,"y":0.6123234629631042},{"x":0.42636987566947937,"y":0.6251604557037354},{"x":0.4178082048892975,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.4178082048892975,0.6123234629631042,0.42636987566947937,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43150684237480164,"y":0.6123234629631042},{"x":0.4554794430732727,"y":0.6123234629631042},{"x":0.4554794430732727,"y":0.6251604557037354},{"x":0.43150684237480164,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.43150684237480164,0.6123234629631042,0.4554794430732727,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571917951107025,"y":0.6123234629631042},{"x":0.46061643958091736,"y":0.6123234629631042},{"x":0.46061643958091736,"y":0.6251604557037354},{"x":0.4571917951107025,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4571917951107025,0.6123234629631042,0.46061643958091736,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4640410840511322,"y":0.6123234629631042},{"x":0.5,"y":0.6123234629631042},{"x":0.5,"y":0.6251604557037354},{"x":0.4640410840511322,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.4640410840511322,0.6123234629631042,0.5,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051369667053223,"y":0.6123234629631042},{"x":0.5154109597206116,"y":0.6123234629631042},{"x":0.5154109597206116,"y":0.6251604557037354},{"x":0.5051369667053223,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5051369667053223,0.6123234629631042,0.5154109597206116,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205479264259338,"y":0.6123234629631042},{"x":0.5650684833526611,"y":0.6123234629631042},{"x":0.5650684833526611,"y":0.6251604557037354},{"x":0.5205479264259338,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glauque","boundary":[0.5205479264259338,0.6123234629631042,0.5650684833526611,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5667808055877686,"y":0.6123234629631042},{"x":0.568493127822876,"y":0.6123234629631042},{"x":0.568493127822876,"y":0.6251604557037354},{"x":0.5667808055877686,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5667808055877686,0.6123234629631042,0.568493127822876,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753424763679504,"y":0.6123234629631042},{"x":0.6147260069847107,"y":0.6123234629631042},{"x":0.6147260069847107,"y":0.6251604557037354},{"x":0.5753424763679504,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.5753424763679504,0.6123234629631042,0.6147260069847107,0.6251604557037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.6123234629631042},{"x":0.6198630332946777,"y":0.6123234629631042},{"x":0.6198630332946777,"y":0.6251604557037354},{"x":0.6164383292198181,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6164383292198181,0.6123234629631042,0.6198630332946777,0.6251604557037354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.6123234629631042},{"x":0.6198630332946777,"y":0.6123234629631042},{"x":0.6198630332946777,"y":0.6251604557037354},{"x":0.2414383590221405,"y":0.6251604557037354}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2364383590221405,0.6053234629631042,0.6248630332946777,0.6321604557037354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.643132209777832},{"x":0.2226027399301529,"y":0.643132209777832},{"x":0.2226027399301529,"y":0.6572529077529907},{"x":0.22089041769504547,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.22089041769504547,0.643132209777832,0.2226027399301529,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.643132209777832},{"x":0.3047945201396942,"y":0.643132209777832},{"x":0.3047945201396942,"y":0.6572529077529907},{"x":0.2414383590221405,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"nombreuse","boundary":[0.2414383590221405,0.643132209777832,0.3047945201396942,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30650684237480164,"y":0.643132209777832},{"x":0.30821916460990906,"y":0.643132209777832},{"x":0.30821916460990906,"y":0.6572529077529907},{"x":0.30650684237480164,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30650684237480164,0.643132209777832,0.30821916460990906,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3133561611175537,"y":0.643132209777832},{"x":0.3544520437717438,"y":0.643132209777832},{"x":0.3544520437717438,"y":0.6572529077529907},{"x":0.3133561611175537,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.3133561611175537,0.643132209777832,0.3544520437717438,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357876718044281,"y":0.643132209777832},{"x":0.3595890402793884,"y":0.643132209777832},{"x":0.3595890402793884,"y":0.6572529077529907},{"x":0.357876718044281,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.357876718044281,0.643132209777832,0.3595890402793884,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36301368474960327,"y":0.643132209777832},{"x":0.4109589159488678,"y":0.643132209777832},{"x":0.4109589159488678,"y":0.6572529077529907},{"x":0.36301368474960327,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"allongée","boundary":[0.36301368474960327,0.643132209777832,0.4109589159488678,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41438356041908264,"y":0.643132209777832},{"x":0.41609588265419006,"y":0.643132209777832},{"x":0.41609588265419006,"y":0.6572529077529907},{"x":0.41438356041908264,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41438356041908264,0.643132209777832,0.41609588265419006,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.643132209777832},{"x":0.4623287618160248,"y":0.643132209777832},{"x":0.4623287618160248,"y":0.6572529077529907},{"x":0.4212328791618347,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"feuillée","boundary":[0.4212328791618347,0.643132209777832,0.4623287618160248,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.465753436088562,"y":0.643132209777832},{"x":0.46746575832366943,"y":0.643132209777832},{"x":0.46746575832366943,"y":0.6572529077529907},{"x":0.465753436088562,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.465753436088562,0.643132209777832,0.46746575832366943,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4726027250289917,"y":0.643132209777832},{"x":0.5633561611175537,"y":0.643132209777832},{"x":0.5633561611175537,"y":0.6572529077529907},{"x":0.4726027250289917,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"supérieurement","boundary":[0.4726027250289917,0.643132209777832,0.5633561611175537,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568493127822876,"y":0.643132209777832},{"x":0.6284246444702148,"y":0.643132209777832},{"x":0.6284246444702148,"y":0.6572529077529907},{"x":0.568493127822876,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ramuleuse","boundary":[0.568493127822876,0.643132209777832,0.6284246444702148,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335616707801819,"y":0.643132209777832},{"x":0.6455479264259338,"y":0.643132209777832},{"x":0.6455479264259338,"y":0.6572529077529907},{"x":0.6335616707801819,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6335616707801819,0.643132209777832,0.6455479264259338,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523972749710083,"y":0.643132209777832},{"x":0.7003424763679504,"y":0.643132209777832},{"x":0.7003424763679504,"y":0.6572529077529907},{"x":0.6523972749710083,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"panicule","boundary":[0.6523972749710083,0.643132209777832,0.7003424763679504,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7020547986030579,"y":0.643132209777832},{"x":0.7037671208381653,"y":0.643132209777832},{"x":0.7037671208381653,"y":0.6572529077529907},{"x":0.7020547986030579,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7020547986030579,0.643132209777832,0.7037671208381653,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089040875434875,"y":0.643132209777832},{"x":0.715753436088562,"y":0.643132209777832},{"x":0.715753436088562,"y":0.6572529077529907},{"x":0.7089040875434875,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7089040875434875,0.643132209777832,0.715753436088562,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208904027938843,"y":0.643132209777832},{"x":0.7705479264259338,"y":0.643132209777832},{"x":0.7705479264259338,"y":0.6572529077529907},{"x":0.7208904027938843,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.7208904027938843,0.643132209777832,0.7705479264259338,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756849527359009,"y":0.643132209777832},{"x":0.8150684833526611,"y":0.643132209777832},{"x":0.8150684833526611,"y":0.6572529077529907},{"x":0.7756849527359009,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"dressés","boundary":[0.7756849527359009,0.643132209777832,0.8150684833526611,0.6572529077529907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818493127822876,"y":0.643132209777832},{"x":0.8202054500579834,"y":0.643132209777832},{"x":0.8202054500579834,"y":0.6572529077529907},{"x":0.818493127822876,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.818493127822876,0.643132209777832,0.8202054500579834,0.6572529077529907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.643132209777832},{"x":0.8202054500579834,"y":0.643132209777832},{"x":0.8202054500579834,"y":0.6572529077529907},{"x":0.22089041769504547,"y":0.6572529077529907}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21589041769504547,0.636132209777832,0.8252054500579834,0.6642529077529907],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.6444159150123596},{"x":0.10102739930152893,"y":0.6444159150123596},{"x":0.10102739930152893,"y":0.6559692025184631},{"x":0.07705479115247726,"y":0.6559692025184631}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.07705479115247726,0.6444159150123596,0.10102739930152893,0.6559692025184631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.6444159150123596},{"x":0.10102739930152893,"y":0.6444159150123596},{"x":0.10102739930152893,"y":0.6559692025184631},{"x":0.07705479115247726,"y":0.6559692025184631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.07205479115247726,0.6374159150123596,0.10602739930152894,0.6629692025184631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.6752246618270874},{"x":0.11472602933645248,"y":0.6752246618270874},{"x":0.11472602933645248,"y":0.6854942440986633},{"x":0.07705479115247726,"y":0.6854942440986633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.07705479115247726,0.6752246618270874,0.11472602933645248,0.6854942440986633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.6752246618270874},{"x":0.11472602933645248,"y":0.6752246618270874},{"x":0.11472602933645248,"y":0.6854942440986633},{"x":0.07705479115247726,"y":0.6854942440986633}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205479115247726,0.6682246618270874,0.11972602933645249,0.6924942440986633],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.6726572513580322},{"x":0.2226027399301529,"y":0.6726572513580322},{"x":0.2226027399301529,"y":0.6880615949630737},{"x":0.22089041769504547,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.22089041769504547,0.6726572513580322,0.2226027399301529,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.6726572513580322},{"x":0.2791095972061157,"y":0.6726572513580322},{"x":0.2791095972061157,"y":0.6880615949630737},{"x":0.2397260218858719,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"alterne","boundary":[0.2397260218858719,0.6726572513580322,0.2791095972061157,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28253424167633057,"y":0.6726572513580322},{"x":0.284246563911438,"y":0.6726572513580322},{"x":0.284246563911438,"y":0.6880615949630737},{"x":0.28253424167633057,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28253424167633057,0.6726572513580322,0.284246563911438,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29109588265419006,"y":0.6726572513580322},{"x":0.3287671208381653,"y":0.6726572513580322},{"x":0.3287671208381653,"y":0.6880615949630737},{"x":0.29109588265419006,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épaisse","boundary":[0.29109588265419006,0.6726572513580322,0.3287671208381653,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304794430732727,"y":0.6726572513580322},{"x":0.33390411734580994,"y":0.6726572513580322},{"x":0.33390411734580994,"y":0.6880615949630737},{"x":0.3304794430732727,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3304794430732727,0.6726572513580322,0.33390411734580994,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340753436088562,"y":0.6726572513580322},{"x":0.3818493187427521,"y":0.6726572513580322},{"x":0.3818493187427521,"y":0.6880615949630737},{"x":0.340753436088562,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"coriace","boundary":[0.340753436088562,0.6726572513580322,0.3818493187427521,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3835616409778595,"y":0.6726572513580322},{"x":0.38698631525039673,"y":0.6726572513580322},{"x":0.38698631525039673,"y":0.6880615949630737},{"x":0.3835616409778595,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3835616409778595,0.6726572513580322,0.38698631525039673,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392123281955719,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4178082048892975,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4178082048892975,"y":0.6880615949630737},{"x":0.392123281955719,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'un","boundary":[0.392123281955719,0.6726572513580322,0.4178082048892975,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42465752363204956,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4469178020954132,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4469178020954132,"y":0.6880615949630737},{"x":0.42465752363204956,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vert","boundary":[0.42465752363204956,0.6726572513580322,0.4469178020954132,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4794520437717438,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4794520437717438,"y":0.6880615949630737},{"x":0.4537671208381653,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"olive","boundary":[0.4537671208381653,0.6726572513580322,0.4794520437717438,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.482876718044281,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6726572513580322},{"x":0.4845890402793884,"y":0.6880615949630737},{"x":0.482876718044281,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.482876718044281,0.6726572513580322,0.4845890402793884,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4897260367870331,"y":0.6726572513580322},{"x":0.5188356041908264,"y":0.6726572513580322},{"x":0.5188356041908264,"y":0.6880615949630737},{"x":0.4897260367870331,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"semi","boundary":[0.4897260367870331,0.6726572513580322,0.5188356041908264,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188356041908264,"y":0.6726572513580322},{"x":0.5205479264259338,"y":0.6726572513580322},{"x":0.5205479264259338,"y":0.6880615949630737},{"x":0.5188356041908264,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5188356041908264,0.6726572513580322,0.5205479264259338,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205479264259338,"y":0.6726572513580322},{"x":0.5924657583236694,"y":0.6726572513580322},{"x":0.5924657583236694,"y":0.6880615949630737},{"x":0.5205479264259338,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"embrassante","boundary":[0.5205479264259338,0.6726572513580322,0.5924657583236694,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993150472640991,"y":0.6726572513580322},{"x":0.6095890402793884,"y":0.6726572513580322},{"x":0.6095890402793884,"y":0.6880615949630737},{"x":0.5993150472640991,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5993150472640991,0.6726572513580322,0.6095890402793884,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.6726572513580322},{"x":0.6404109597206116,"y":0.6726572513580322},{"x":0.6404109597206116,"y":0.6880615949630737},{"x":0.6164383292198181,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.6164383292198181,0.6726572513580322,0.6404109597206116,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6455479264259338,"y":0.6726572513580322},{"x":0.6575342416763306,"y":0.6726572513580322},{"x":0.6575342416763306,"y":0.6880615949630737},{"x":0.6455479264259338,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.6455479264259338,0.6726572513580322,0.6575342416763306,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664383590221405,"y":0.6726572513580322},{"x":0.698630154132843,"y":0.6726572513580322},{"x":0.698630154132843,"y":0.6880615949630737},{"x":0.664383590221405,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"moins","boundary":[0.664383590221405,0.6726572513580322,0.698630154132843,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037671208381653,"y":0.6726572513580322},{"x":0.7619863152503967,"y":0.6726572513580322},{"x":0.7619863152503967,"y":0.6880615949630737},{"x":0.7037671208381653,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"décurente","boundary":[0.7037671208381653,0.6726572513580322,0.7619863152503967,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654109597206116,"y":0.6726572513580322},{"x":0.767123281955719,"y":0.6726572513580322},{"x":0.767123281955719,"y":0.6880615949630737},{"x":0.7654109597206116,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7654109597206116,0.6726572513580322,0.767123281955719,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7722602486610413,"y":0.6726572513580322},{"x":0.801369845867157,"y":0.6726572513580322},{"x":0.801369845867157,"y":0.6880615949630737},{"x":0.7722602486610413,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ovale","boundary":[0.7722602486610413,0.6726572513580322,0.801369845867157,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.806506872177124,"y":0.6726572513580322},{"x":0.8202054500579834,"y":0.6726572513580322},{"x":0.8202054500579834,"y":0.6880615949630737},{"x":0.806506872177124,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.806506872177124,0.6726572513580322,0.8202054500579834,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8253424763679504,"y":0.6726572513580322},{"x":0.8647260069847107,"y":0.6726572513580322},{"x":0.8647260069847107,"y":0.6880615949630737},{"x":0.8253424763679504,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cordée","boundary":[0.8253424763679504,0.6726572513580322,0.8647260069847107,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8664383292198181,"y":0.6726572513580322},{"x":0.8681507110595703,"y":0.6726572513580322},{"x":0.8681507110595703,"y":0.6880615949630737},{"x":0.8664383292198181,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8664383292198181,0.6726572513580322,0.8681507110595703,0.6880615949630737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732876777648926,"y":0.6726572513580322},{"x":0.9006849527359009,"y":0.6726572513580322},{"x":0.9006849527359009,"y":0.6880615949630737},{"x":0.8732876777648926,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"reni","boundary":[0.8732876777648926,0.6726572513580322,0.9006849527359009,0.6880615949630737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22089041769504547,"y":0.6726572513580322},{"x":0.9006849527359009,"y":0.6726572513580322},{"x":0.9006849527359009,"y":0.6880615949630737},{"x":0.22089041769504547,"y":0.6880615949630737}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21589041769504547,0.6656572513580322,0.9056849527359009,0.6950615949630737],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.6893453001976013},{"x":0.27397260069847107,"y":0.6893453001976013},{"x":0.27397260069847107,"y":0.7021822929382324},{"x":0.2397260218858719,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"forme","boundary":[0.2397260218858719,0.6893453001976013,0.27397260069847107,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756849229335785,"y":0.6893453001976013},{"x":0.2791095972061157,"y":0.6893453001976013},{"x":0.2791095972061157,"y":0.7021822929382324},{"x":0.2756849229335785,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2756849229335785,0.6893453001976013,0.2791095972061157,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2876712381839752,"y":0.6893453001976013},{"x":0.32534247636795044,"y":0.6893453001976013},{"x":0.32534247636795044,"y":0.7021822929382324},{"x":0.2876712381839752,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"parfois","boundary":[0.2876712381839752,0.6893453001976013,0.32534247636795044,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33390411734580994,"y":0.6893453001976013},{"x":0.4023972749710083,"y":0.6893453001976013},{"x":0.4023972749710083,"y":0.7021822929382324},{"x":0.33390411734580994,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subarrondie","boundary":[0.33390411734580994,0.6893453001976013,0.4023972749710083,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40582191944122314,"y":0.6893453001976013},{"x":0.40753424167633057,"y":0.6893453001976013},{"x":0.40753424167633057,"y":0.7021822929382324},{"x":0.40582191944122314,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40582191944122314,0.6893453001976013,0.40753424167633057,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41438356041908264,"y":0.6893453001976013},{"x":0.4366438388824463,"y":0.6893453001976013},{"x":0.4366438388824463,"y":0.7021822929382324},{"x":0.41438356041908264,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"très","boundary":[0.41438356041908264,0.6893453001976013,0.4366438388824463,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349315762519836,"y":0.6893453001976013},{"x":0.482876718044281,"y":0.6893453001976013},{"x":0.482876718044281,"y":0.7021822929382324},{"x":0.44349315762519836,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obtuse","boundary":[0.44349315762519836,0.6893453001976013,0.482876718044281,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4897260367870331,"y":0.6893453001976013},{"x":0.5034246444702148,"y":0.6893453001976013},{"x":0.5034246444702148,"y":0.7021822929382324},{"x":0.4897260367870331,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4897260367870331,0.6893453001976013,0.5034246444702148,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119863152503967,"y":0.6893453001976013},{"x":0.5787671208381653,"y":0.6893453001976013},{"x":0.5787671208381653,"y":0.7021822929382324},{"x":0.5119863152503967,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"brièvement","boundary":[0.5119863152503967,0.6893453001976013,0.5787671208381653,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5839040875434875,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6130136847496033,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6130136847496033,"y":0.7021822929382324},{"x":0.5839040875434875,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aigue","boundary":[0.5839040875434875,0.6893453001976013,0.6130136847496033,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6181507110595703,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6181507110595703,"y":0.7021822929382324},{"x":0.6164383292198181,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6164383292198181,0.6893453001976013,0.6181507110595703,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6386986374855042,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6386986374855042,"y":0.7021822929382324},{"x":0.625,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.625,0.6893453001976013,0.6386986374855042,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6438356041908264,"y":0.6893453001976013},{"x":0.676369845867157,"y":0.6893453001976013},{"x":0.676369845867157,"y":0.7021822929382324},{"x":0.6438356041908264,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"supér","boundary":[0.6438356041908264,0.6893453001976013,0.676369845867157,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6780821681022644,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6797945499420166,"y":0.6893453001976013},{"x":0.6797945499420166,"y":0.7021822929382324},{"x":0.6780821681022644,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6780821681022644,0.6893453001976013,0.6797945499420166,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866438388824463,"y":0.6893453001976013},{"x":0.7739726305007935,"y":0.6893453001976013},{"x":0.7739726305007935,"y":0.7021822929382324},{"x":0.6866438388824463,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"insensiblement","boundary":[0.6866438388824463,0.6893453001976013,0.7739726305007935,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7808219194412231,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8030821681022644,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8030821681022644,"y":0.7021822929382324},{"x":0.7808219194412231,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.7808219194412231,0.6893453001976013,0.8030821681022644,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099315166473389,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8476027250289917,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8476027250289917,"y":0.7021822929382324},{"x":0.8099315166473389,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petites","boundary":[0.8099315166473389,0.6893453001976013,0.8476027250289917,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8493150472640991,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8527397513389587,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8527397513389587,"y":0.7021822929382324},{"x":0.8493150472640991,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8493150472640991,0.6893453001976013,0.8527397513389587,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8595890402793884,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8989726305007935,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8989726305007935,"y":0.7021822929382324},{"x":0.8595890402793884,"y":0.7021822929382324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"parfois","boundary":[0.8595890402793884,0.6893453001976013,0.8989726305007935,0.7021822929382324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2414383590221405,"y":0.7047497034072876},{"x":0.30993151664733887,"y":0.7047497034072876},{"x":0.30993151664733887,"y":0.7175866365432739},{"x":0.2414383590221405,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longuement","boundary":[0.2414383590221405,0.7047497034072876,0.30993151664733887,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31506848335266113,"y":0.7047497034072876},{"x":0.37842464447021484,"y":0.7047497034072876},{"x":0.37842464447021484,"y":0.7175866365432739},{"x":0.31506848335266113,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"décurentes","boundary":[0.31506848335266113,0.7047497034072876,0.37842464447021484,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37842464447021484,"y":0.7047497034072876},{"x":0.3818493187427521,"y":0.7047497034072876},{"x":0.3818493187427521,"y":0.7175866365432739},{"x":0.37842464447021484,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.37842464447021484,0.7047497034072876,0.3818493187427521,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38698631525039673,"y":0.7047497034072876},{"x":0.4006849229335785,"y":0.7047497034072876},{"x":0.4006849229335785,"y":0.7175866365432739},{"x":0.38698631525039673,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.38698631525039673,0.7047497034072876,0.4006849229335785,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40582191944122314,"y":0.7047497034072876},{"x":0.44863012433052063,"y":0.7047497034072876},{"x":0.44863012433052063,"y":0.7175866365432739},{"x":0.40582191944122314,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"florales","boundary":[0.40582191944122314,0.7047497034072876,0.44863012433052063,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4537671208381653,"y":0.7047497034072876},{"x":0.4640410840511322,"y":0.7047497034072876},{"x":0.4640410840511322,"y":0.7175866365432739},{"x":0.4537671208381653,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4537671208381653,0.7047497034072876,0.4640410840511322,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46917808055877686,"y":0.7047497034072876},{"x":0.482876718044281,"y":0.7047497034072876},{"x":0.482876718044281,"y":0.7175866365432739},{"x":0.46917808055877686,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.46917808055877686,0.7047497034072876,0.482876718044281,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4897260367870331,"y":0.7047497034072876},{"x":0.5479452013969421,"y":0.7047497034072876},{"x":0.5479452013969421,"y":0.7175866365432739},{"x":0.4897260367870331,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"bractéoles","boundary":[0.4897260367870331,0.7047497034072876,0.5479452013969421,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530821681022644,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6061643958091736,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6061643958091736,"y":0.7175866365432739},{"x":0.5530821681022644,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"concaves","boundary":[0.5530821681022644,0.7047497034072876,0.6061643958091736,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6061643958091736,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6095890402793884,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6095890402793884,"y":0.7175866365432739},{"x":0.6061643958091736,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6061643958091736,0.7047497034072876,0.6095890402793884,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6147260069847107,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6489726305007935,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6489726305007935,"y":0.7175866365432739},{"x":0.6147260069847107,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovales","boundary":[0.6147260069847107,0.7047497034072876,0.6489726305007935,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6541095972061157,"y":0.7047497034072876},{"x":0.6541095972061157,"y":0.7175866365432739},{"x":0.6506849527359009,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6506849527359009,0.7047497034072876,0.6541095972061157,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6558219194412231,"y":0.7047497034072876},{"x":0.7071917653083801,"y":0.7047497034072876},{"x":0.7071917653083801,"y":0.7175866365432739},{"x":0.6558219194412231,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"arrondies","boundary":[0.6558219194412231,0.7047497034072876,0.7071917653083801,0.7175866365432739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710616409778595,"y":0.7047497034072876},{"x":0.7123287916183472,"y":0.7047497034072876},{"x":0.7123287916183472,"y":0.7175866365432739},{"x":0.710616409778595,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.710616409778595,0.7047497034072876,0.7123287916183472,0.7175866365432739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8989726305007935,"y":0.6893453001976013},{"x":0.8989726305007935,"y":0.7175866365432739},{"x":0.2397260218858719,"y":0.7175866365432739}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23472602188587188,0.6823453001976013,0.9039726305007935,0.7245866365432739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.7368420958518982},{"x":0.10787671059370041,"y":0.7368420958518982},{"x":0.10787671059370041,"y":0.7458279728889465},{"x":0.07705479115247726,"y":0.7458279728889465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.07705479115247726,0.7368420958518982,0.10787671059370041,0.7458279728889465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.7368420958518982},{"x":0.10787671059370041,"y":0.7368420958518982},{"x":0.10787671059370041,"y":0.7458279728889465},{"x":0.07705479115247726,"y":0.7458279728889465}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205479115247726,0.7298420958518982,0.11287671059370041,0.7528279728889465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.7355583906173706},{"x":0.22089041769504547,"y":0.7355583906173706},{"x":0.22089041769504547,"y":0.7483953833580017},{"x":0.21917808055877686,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21917808055877686,0.7355583906173706,0.22089041769504547,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.7355583906173706},{"x":0.2876712381839752,"y":0.7355583906173706},{"x":0.2876712381839752,"y":0.7483953833580017},{"x":0.2397260218858719,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"verdâtre","boundary":[0.2397260218858719,0.7355583906173706,0.2876712381839752,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2945205569267273,"y":0.7355583906173706},{"x":0.30821916460990906,"y":0.7355583906173706},{"x":0.30821916460990906,"y":0.7483953833580017},{"x":0.2945205569267273,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.2945205569267273,0.7355583906173706,0.30821916460990906,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31506848335266113,"y":0.7355583906173706},{"x":0.3595890402793884,"y":0.7355583906173706},{"x":0.3595890402793884,"y":0.7483953833580017},{"x":0.31506848335266113,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.31506848335266113,0.7355583906173706,0.3595890402793884,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3664383590221405,"y":0.7355583906173706},{"x":0.4109589159488678,"y":0.7355583906173706},{"x":0.4109589159488678,"y":0.7483953833580017},{"x":0.3664383590221405,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orangée","boundary":[0.3664383590221405,0.7355583906173706,0.4109589159488678,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178082048892975,"y":0.7355583906173706},{"x":0.43150684237480164,"y":0.7355583906173706},{"x":0.43150684237480164,"y":0.7483953833580017},{"x":0.4178082048892975,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4178082048892975,0.7355583906173706,0.43150684237480164,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4383561611175537,"y":0.7355583906173706},{"x":0.4640410840511322,"y":0.7355583906173706},{"x":0.4640410840511322,"y":0.7483953833580017},{"x":0.4383561611175537,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"d'un","boundary":[0.4383561611175537,0.7355583906173706,0.4640410840511322,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4708904027938843,"y":0.7355583906173706},{"x":0.517123281955719,"y":0.7355583906173706},{"x":0.517123281955719,"y":0.7483953833580017},{"x":0.4708904027938843,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pourpre","boundary":[0.4708904027938843,0.7355583906173706,0.517123281955719,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239726305007935,"y":0.7355583906173706},{"x":0.5547945499420166,"y":0.7355583906173706},{"x":0.5547945499420166,"y":0.7483953833580017},{"x":0.5239726305007935,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"claire","boundary":[0.5239726305007935,0.7355583906173706,0.5547945499420166,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556506872177124,"y":0.7355583906173706},{"x":0.5582191944122314,"y":0.7355583906173706},{"x":0.5582191944122314,"y":0.7483953833580017},{"x":0.556506872177124,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.556506872177124,0.7355583906173706,0.5582191944122314,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5650684833526611,"y":0.7355583906173706},{"x":0.5976027250289917,"y":0.7355583906173706},{"x":0.5976027250289917,"y":0.7483953833580017},{"x":0.5650684833526611,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petite","boundary":[0.5650684833526611,0.7355583906173706,0.5976027250289917,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010273694992065,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6027397513389587,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6027397513389587,"y":0.7483953833580017},{"x":0.6010273694992065,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6010273694992065,0.7355583906173706,0.6027397513389587,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607876718044281,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6215753555297852,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6215753555297852,"y":0.7483953833580017},{"x":0.607876718044281,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.607876718044281,0.7355583906173706,0.6215753555297852,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6284246444702148,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6489726305007935,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6489726305007935,"y":0.7483953833580017},{"x":0.6284246444702148,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épis","boundary":[0.6284246444702148,0.7355583906173706,0.6489726305007935,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6558219194412231,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6866438388824463,"y":0.7355583906173706},{"x":0.6866438388824463,"y":0.7483953833580017},{"x":0.6558219194412231,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.6558219194412231,0.7355583906173706,0.6866438388824463,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917808055877686,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7020547986030579,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7020547986030579,"y":0.7483953833580017},{"x":0.6917808055877686,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6917808055877686,0.7355583906173706,0.7020547986030579,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089040875434875,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7534246444702148,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7534246444702148,"y":0.7483953833580017},{"x":0.7089040875434875,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.7089040875434875,0.7355583906173706,0.7534246444702148,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585616707801819,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7928082346916199,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7928082346916199,"y":0.7483953833580017},{"x":0.7585616707801819,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"lâches","boundary":[0.7585616707801819,0.7355583906173706,0.7928082346916199,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962328791618347,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7979452013969421,"y":0.7355583906173706},{"x":0.7979452013969421,"y":0.7483953833580017},{"x":0.7962328791618347,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7962328791618347,0.7355583906173706,0.7979452013969421,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801369845867157,"y":0.7355583906173706},{"x":0.857876718044281,"y":0.7355583906173706},{"x":0.857876718044281,"y":0.7483953833580017},{"x":0.801369845867157,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"perianthe","boundary":[0.801369845867157,0.7355583906173706,0.857876718044281,0.7483953833580017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8647260069847107,"y":0.7355583906173706},{"x":0.9006849527359009,"y":0.7355583906173706},{"x":0.9006849527359009,"y":0.7483953833580017},{"x":0.8647260069847107,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fructi","boundary":[0.8647260069847107,0.7355583906173706,0.9006849527359009,0.7483953833580017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.7355583906173706},{"x":0.9006849527359009,"y":0.7355583906173706},{"x":0.9006849527359009,"y":0.7483953833580017},{"x":0.21917808055877686,"y":0.7483953833580017}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21417808055877685,0.7285583906173706,0.9056849527359009,0.7553953833580017],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.7509627938270569},{"x":0.26198631525039673,"y":0.7509627938270569},{"x":0.26198631525039673,"y":0.7637997269630432},{"x":0.2397260218858719,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fère","boundary":[0.2397260218858719,0.7509627938270569,0.26198631525039673,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267123281955719,"y":0.7509627938270569},{"x":0.29965752363204956,"y":0.7509627938270569},{"x":0.29965752363204956,"y":0.7637997269630432},{"x":0.267123281955719,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"grand","boundary":[0.267123281955719,0.7509627938270569,0.29965752363204956,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30136987566947937,"y":0.7509627938270569},{"x":0.3047945201396942,"y":0.7509627938270569},{"x":0.3047945201396942,"y":0.7637997269630432},{"x":0.30136987566947937,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30136987566947937,0.7509627938270569,0.3047945201396942,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30993151664733887,"y":0.7509627938270569},{"x":0.3373287618160248,"y":0.7509627938270569},{"x":0.3373287618160248,"y":0.7637997269630432},{"x":0.30993151664733887,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dure","boundary":[0.30993151664733887,0.7509627938270569,0.3373287618160248,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34246575832366943,"y":0.7509627938270569},{"x":0.35273972153663635,"y":0.7509627938270569},{"x":0.35273972153663635,"y":0.7637997269630432},{"x":0.34246575832366943,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.34246575832366943,0.7509627938270569,0.35273972153663635,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3595890402793884,"y":0.7509627938270569},{"x":0.4041095972061157,"y":0.7509627938270569},{"x":0.4041095972061157,"y":0.7637997269630432},{"x":0.3595890402793884,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.3595890402793884,0.7509627938270569,0.4041095972061157,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.7509627938270569},{"x":0.4537671208381653,"y":0.7509627938270569},{"x":0.4537671208381653,"y":0.7637997269630432},{"x":0.4109589159488678,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ligneux","boundary":[0.4109589159488678,0.7509627938270569,0.4537671208381653,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46061643958091736,"y":0.7509627938270569},{"x":0.465753436088562,"y":0.7509627938270569},{"x":0.465753436088562,"y":0.7637997269630432},{"x":0.46061643958091736,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.46061643958091736,0.7509627938270569,0.465753436088562,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4708904027938843,"y":0.7509627938270569},{"x":0.4811643958091736,"y":0.7509627938270569},{"x":0.4811643958091736,"y":0.7637997269630432},{"x":0.4708904027938843,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.4708904027938843,0.7509627938270569,0.4811643958091736,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48801368474960327,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5102739930152893,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5102739930152893,"y":0.7637997269630432},{"x":0.48801368474960327,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.48801368474960327,0.7509627938270569,0.5102739930152893,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119863152503967,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5154109597206116,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5154109597206116,"y":0.7637997269630432},{"x":0.5119863152503967,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5119863152503967,0.7509627938270569,0.5154109597206116,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222602486610413,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5273972749710083,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5273972749710083,"y":0.7637997269630432},{"x":0.5222602486610413,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5222602486610413,0.7509627938270569,0.5273972749710083,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534246563911438,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5839040875434875,"y":0.7509627938270569},{"x":0.5839040875434875,"y":0.7637997269630432},{"x":0.534246563911438,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"divisions","boundary":[0.534246563911438,0.7509627938270569,0.5839040875434875,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590753436088562,"y":0.7509627938270569},{"x":0.681506872177124,"y":0.7509627938270569},{"x":0.681506872177124,"y":0.7637997269630432},{"x":0.590753436088562,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"membranesuses","boundary":[0.590753436088562,0.7509627938270569,0.681506872177124,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883561611175537,"y":0.7509627938270569},{"x":0.7619863152503967,"y":0.7509627938270569},{"x":0.7619863152503967,"y":0.7637997269630432},{"x":0.6883561611175537,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"triangulaires","boundary":[0.6883561611175537,0.7509627938270569,0.7619863152503967,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7619863152503967,"y":0.7509627938270569},{"x":0.7654109597206116,"y":0.7509627938270569},{"x":0.7654109597206116,"y":0.7637997269630432},{"x":0.7619863152503967,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7619863152503967,0.7509627938270569,0.7654109597206116,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7705479264259338,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8047945499420166,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8047945499420166,"y":0.7637997269630432},{"x":0.7705479264259338,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aigues","boundary":[0.7705479264259338,0.7509627938270569,0.8047945499420166,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099315166473389,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8715753555297852,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8715753555297852,"y":0.7637997269630432},{"x":0.8099315166473389,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"coniventes","boundary":[0.8099315166473389,0.7509627938270569,0.8715753555297852,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8767123222351074,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8886986374855042,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8886986374855042,"y":0.7637997269630432},{"x":0.8767123222351074,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.8767123222351074,0.7509627938270569,0.8886986374855042,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8955479264259338,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8972602486610413,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8972602486610413,"y":0.7637997269630432},{"x":0.8955479264259338,"y":0.7637997269630432}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","str":"I","boundary":[0.8955479264259338,0.7509627938270569,0.8972602486610413,0.7637997269630432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.7650834321975708},{"x":0.2654109597206116,"y":0.7650834321975708},{"x":0.2654109597206116,"y":0.7792041301727295},{"x":0.2397260218858719,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cône","boundary":[0.2397260218858719,0.7650834321975708,0.2654109597206116,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688356041908264,"y":0.7650834321975708},{"x":0.2705479562282562,"y":0.7650834321975708},{"x":0.2705479562282562,"y":0.7792041301727295},{"x":0.2688356041908264,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.2688356041908264,0.7650834321975708,0.2705479562282562,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2756849229335785,"y":0.7650834321975708},{"x":0.30136987566947937,"y":0.7650834321975708},{"x":0.30136987566947937,"y":0.7792041301727295},{"x":0.2756849229335785,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fruit","boundary":[0.2756849229335785,0.7650834321975708,0.30136987566947937,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30650684237480164,"y":0.7650834321975708},{"x":0.3595890402793884,"y":0.7650834321975708},{"x":0.3595890402793884,"y":0.7792041301727295},{"x":0.30650684237480164,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pentagon","boundary":[0.30650684237480164,0.7650834321975708,0.3595890402793884,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36301368474960327,"y":0.7650834321975708},{"x":0.3647260367870331,"y":0.7650834321975708},{"x":0.3647260367870331,"y":0.7792041301727295},{"x":0.36301368474960327,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36301368474960327,0.7650834321975708,0.3647260367870331,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36986300349235535,"y":0.7650834321975708},{"x":0.41438356041908264,"y":0.7650834321975708},{"x":0.41438356041908264,"y":0.7792041301727295},{"x":0.36986300349235535,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"terminé","boundary":[0.36986300349235535,0.7650834321975708,0.41438356041908264,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4195205569267273,"y":0.7650834321975708},{"x":0.4383561611175537,"y":0.7650834321975708},{"x":0.4383561611175537,"y":0.7792041301727295},{"x":0.4195205569267273,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.4195205569267273,0.7650834321975708,0.4383561611175537,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44349315762519836,"y":0.7650834321975708},{"x":0.45034247636795044,"y":0.7650834321975708},{"x":0.45034247636795044,"y":0.7792041301727295},{"x":0.44349315762519836,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.44349315762519836,0.7650834321975708,0.45034247636795044,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4554794430732727,"y":0.7650834321975708},{"x":0.48801368474960327,"y":0.7650834321975708},{"x":0.48801368474960327,"y":0.7792041301727295},{"x":0.4554794430732727,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arêtes","boundary":[0.4554794430732727,0.7650834321975708,0.48801368474960327,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4931506812572479,"y":0.7650834321975708},{"x":0.5479452013969421,"y":0.7650834321975708},{"x":0.5479452013969421,"y":0.7792041301727295},{"x":0.4931506812572479,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"caduques","boundary":[0.4931506812572479,0.7650834321975708,0.5479452013969421,0.7792041301727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496575236320496,"y":0.7650834321975708},{"x":0.551369845867157,"y":0.7650834321975708},{"x":0.551369845867157,"y":0.7792041301727295},{"x":0.5496575236320496,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5496575236320496,0.7650834321975708,0.551369845867157,0.7792041301727295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8972602486610413,"y":0.7509627938270569},{"x":0.8972602486610413,"y":0.7792041301727295},{"x":0.2397260218858719,"y":0.7792041301727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23472602188587188,0.7439627938270569,0.9022602486610413,0.7862041301727295],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.7971758842468262},{"x":0.22089041769504547,"y":0.7971758842468262},{"x":0.22089041769504547,"y":0.8100128173828125},{"x":0.21917808055877686,"y":0.8100128173828125}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21917808055877686,0.7971758842468262,0.22089041769504547,0.8100128173828125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23801369965076447,"y":0.7958921790122986},{"x":0.26198631525039673,"y":0.7958921790122986},{"x":0.26198631525039673,"y":0.8087291121482849},{"x":0.2397260218858719,"y":0.8100128173828125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Juin","boundary":[0.23801369965076447,0.7958921790122986,0.26198631525039673,0.8087291121482849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2654109597206116,"y":0.7958921790122986},{"x":0.27397260069847107,"y":0.7958921790122986},{"x":0.27397260069847107,"y":0.8087291121482849},{"x":0.2654109597206116,"y":0.8087291121482849}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2654109597206116,0.7958921790122986,0.27397260069847107,0.8087291121482849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27397260069847107,"y":0.7958921790122986},{"x":0.3047945201396942,"y":0.794608473777771},{"x":0.3047945201396942,"y":0.8087291121482849},{"x":0.2756849229335785,"y":0.8087291121482849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Août","boundary":[0.27397260069847107,0.7958921790122986,0.3047945201396942,0.8087291121482849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.7971758842468262},{"x":0.3047945201396942,"y":0.794608473777771},{"x":0.3047945201396942,"y":0.8087291121482849},{"x":0.21917808055877686,"y":0.8100128173828125}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.21417808055877685,0.7901758842468262,0.3097945201396942,0.8157291121482849],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.7971758842468262},{"x":0.13013698160648346,"y":0.7971758842468262},{"x":0.13013698160648346,"y":0.8074454665184021},{"x":0.07705479115247726,"y":0.8074454665184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.07705479115247726,0.7971758842468262,0.13013698160648346,0.8074454665184021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.7971758842468262},{"x":0.13013698160648346,"y":0.7971758842468262},{"x":0.13013698160648346,"y":0.8074454665184021},{"x":0.07705479115247726,"y":0.8074454665184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07205479115247726,0.7901758842468262,0.13513698160648346,0.8144454665184021],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.8292682766914368},{"x":0.22089041769504547,"y":0.8292682766914368},{"x":0.22089041769504547,"y":0.8356868028640747},{"x":0.21917808055877686,"y":0.8356868028640747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.21917808055877686,0.8292682766914368,0.22089041769504547,0.8356868028640747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.8292682766914368},{"x":0.22089041769504547,"y":0.8292682766914368},{"x":0.22089041769504547,"y":0.8356868028640747},{"x":0.21917808055877686,"y":0.8356868028640747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21417808055877685,0.8222682766914368,0.22589041769504548,0.8426868028640747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.8279845714569092},{"x":0.14726027846336365,"y":0.8279845714569092},{"x":0.14726027846336365,"y":0.8382541537284851},{"x":0.07705479115247726,"y":0.8382541537284851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.07705479115247726,0.8279845714569092,0.14726027846336365,0.8382541537284851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07705479115247726,"y":0.8279845714569092},{"x":0.14726027846336365,"y":0.8279845714569092},{"x":0.14726027846336365,"y":0.8382541537284851},{"x":0.07705479115247726,"y":0.8382541537284851}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.07205479115247726,0.8209845714569092,0.15226027846336365,0.8452541537284851],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.8267009258270264},{"x":0.2773972749710083,"y":0.8267009258270264},{"x":0.2773972749710083,"y":0.8408215641975403},{"x":0.2397260218858719,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centre","boundary":[0.2397260218858719,0.8267009258270264,0.2773972749710083,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.284246563911438,"y":0.8267009258270264},{"x":0.2876712381839752,"y":0.8267009258270264},{"x":0.2876712381839752,"y":0.8408215641975403},{"x":0.284246563911438,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.284246563911438,0.8267009258270264,0.2876712381839752,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2945205569267273,"y":0.8267009258270264},{"x":0.3219178020954132,"y":0.8267009258270264},{"x":0.3219178020954132,"y":0.8408215641975403},{"x":0.2945205569267273,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.2945205569267273,0.8267009258270264,0.3219178020954132,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32534247636795044,"y":0.8267009258270264},{"x":0.32705479860305786,"y":0.8267009258270264},{"x":0.32705479860305786,"y":0.8408215641975403},{"x":0.32534247636795044,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.32534247636795044,0.8267009258270264,0.32705479860305786,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33561643958091736,"y":0.8267009258270264},{"x":0.3647260367870331,"y":0.8267009258270264},{"x":0.3647260367870331,"y":0.8408215641975403},{"x":0.33561643958091736,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.33561643958091736,0.8267009258270264,0.3647260367870331,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36986300349235535,"y":0.8267009258270264},{"x":0.41609588265419006,"y":0.8267009258270264},{"x":0.41609588265419006,"y":0.8408215641975403},{"x":0.36986300349235535,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Esfahan","boundary":[0.36986300349235535,0.8267009258270264,0.41609588265419006,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4212328791618347,"y":0.8267009258270264},{"x":0.43150684237480164,"y":0.8267009258270264},{"x":0.43150684237480164,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4212328791618347,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4212328791618347,0.8267009258270264,0.43150684237480164,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4366438388824463,"y":0.8267009258270264},{"x":0.482876718044281,"y":0.8267009258270264},{"x":0.482876718044281,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4366438388824463,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.4366438388824463,0.8267009258270264,0.482876718044281,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4845890402793884,"y":0.8267009258270264},{"x":0.4897260367870331,"y":0.8267009258270264},{"x":0.4897260367870331,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4845890402793884,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4845890402793884,0.8267009258270264,0.4897260367870331,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4931506812572479,"y":0.8267009258270264},{"x":0.5256849527359009,"y":0.8267009258270264},{"x":0.5256849527359009,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4931506812572479,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vallée","boundary":[0.4931506812572479,0.8267009258270264,0.5256849527359009,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308219194412231,"y":0.8267009258270264},{"x":0.5804794430732727,"y":0.8267009258270264},{"x":0.5804794430732727,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5308219194412231,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tchekab","boundary":[0.5308219194412231,0.8267009258270264,0.5804794430732727,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.585616409778595,"y":0.8267009258270264},{"x":0.6147260069847107,"y":0.8267009258270264},{"x":0.6147260069847107,"y":0.8408215641975403},{"x":0.585616409778595,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.585616409778595,0.8267009258270264,0.6147260069847107,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215753555297852,"y":0.8267009258270264},{"x":0.6506849527359009,"y":0.8267009258270264},{"x":0.6506849527359009,"y":0.8408215641975403},{"x":0.6215753555297852,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Muté","boundary":[0.6215753555297852,0.8267009258270264,0.6506849527359009,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6558219194412231,"y":0.8267009258270264},{"x":0.7123287916183472,"y":0.8267009258270264},{"x":0.7123287916183472,"y":0.8408215641975403},{"x":0.6558219194412231,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'Esfahan","boundary":[0.6558219194412231,0.8267009258270264,0.7123287916183472,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.8267009258270264},{"x":0.7294520735740662,"y":0.8267009258270264},{"x":0.7294520735740662,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7191780805587769,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7191780805587769,0.8267009258270264,0.7294520735740662,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345890402793884,"y":0.8267009258270264},{"x":0.7619863152503967,"y":0.8267009258270264},{"x":0.7619863152503967,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7345890402793884,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arak","boundary":[0.7345890402793884,0.8267009258270264,0.7619863152503967,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7654109597206116,"y":0.8267009258270264},{"x":0.767123281955719,"y":0.8267009258270264},{"x":0.767123281955719,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7654109597206116,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7654109597206116,0.8267009258270264,0.767123281955719,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7722602486610413,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8424657583236694,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8424657583236694,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7722602486610413,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ahmadabad","boundary":[0.7722602486610413,0.8267009258270264,0.8424657583236694,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476027250289917,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8613013625144958,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8613013625144958,"y":0.8408215641975403},{"x":0.8476027250289917,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.8476027250289917,0.8267009258270264,0.8613013625144958,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8664383292198181,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8938356041908264,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8938356041908264,"y":0.8408215641975403},{"x":0.8664383292198181,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arak","boundary":[0.8664383292198181,0.8267009258270264,0.8938356041908264,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8955479264259338,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8989726305007935,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8989726305007935,"y":0.8408215641975403},{"x":0.8955479264259338,"y":0.8408215641975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8955479264259338,0.8267009258270264,0.8989726305007935,0.8408215641975403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.8408215641975403},{"x":0.27397260069847107,"y":0.8408215641975403},{"x":0.27397260069847107,"y":0.854942262172699},{"x":0.2397260218858719,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"région","boundary":[0.2397260218858719,0.8408215641975403,0.27397260069847107,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.8408215641975403},{"x":0.340753436088562,"y":0.8408215641975403},{"x":0.340753436088562,"y":0.854942262172699},{"x":0.28082191944122314,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"desertique","boundary":[0.28082191944122314,0.8408215641975403,0.340753436088562,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3458904027938843,"y":0.8408215641975403},{"x":0.375,"y":0.8408215641975403},{"x":0.375,"y":0.854942262172699},{"x":0.3458904027938843,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.3458904027938843,0.8408215641975403,0.375,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818493187427521,"y":0.8408215641975403},{"x":0.42294520139694214,"y":0.8408215641975403},{"x":0.42294520139694214,"y":0.854942262172699},{"x":0.3818493187427521,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kashan","boundary":[0.3818493187427521,0.8408215641975403,0.42294520139694214,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297945201396942,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4383561611175537,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4383561611175537,"y":0.854942262172699},{"x":0.4297945201396942,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4297945201396942,0.8408215641975403,0.4383561611175537,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452054798603058,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4794520437717438,"y":0.8408215641975403},{"x":0.4794520437717438,"y":0.854942262172699},{"x":0.4452054798603058,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ghom","boundary":[0.4452054798603058,0.8408215641975403,0.4794520437717438,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48630136251449585,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5051369667053223,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5051369667053223,"y":0.854942262172699},{"x":0.48630136251449585,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.48630136251449585,0.8408215641975403,0.5051369667053223,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051369667053223,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5085616707801819,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5085616707801819,"y":0.854942262172699},{"x":0.5051369667053223,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5051369667053223,0.8408215641975403,0.5085616707801819,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5136986374855042,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5530821681022644,"y":0.8408215641975403},{"x":0.5530821681022644,"y":0.854942262172699},{"x":0.5136986374855042,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plaines","boundary":[0.5136986374855042,0.8408215641975403,0.5530821681022644,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582191944122314,"y":0.8408215641975403},{"x":0.6147260069847107,"y":0.8408215641975403},{"x":0.6147260069847107,"y":0.854942262172699},{"x":0.5582191944122314,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"argileuses","boundary":[0.5582191944122314,0.8408215641975403,0.6147260069847107,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6198630332946777,"y":0.8408215641975403},{"x":0.6301369667053223,"y":0.8408215641975403},{"x":0.6301369667053223,"y":0.854942262172699},{"x":0.6198630332946777,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6198630332946777,0.8408215641975403,0.6301369667053223,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352739930152893,"y":0.8408215641975403},{"x":0.710616409778595,"y":0.8408215641975403},{"x":0.710616409778595,"y":0.854942262172699},{"x":0.6352739930152893,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sablonneuses","boundary":[0.6352739930152893,0.8408215641975403,0.710616409778595,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715753436088562,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7277397513389587,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7277397513389587,"y":0.854942262172699},{"x":0.715753436088562,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.715753436088562,0.8408215641975403,0.7277397513389587,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7345890402793884,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7431507110595703,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7431507110595703,"y":0.854942262172699},{"x":0.7345890402793884,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.7345890402793884,0.8408215641975403,0.7431507110595703,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482876777648926,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7808219194412231,"y":0.8408215641975403},{"x":0.7808219194412231,"y":0.854942262172699},{"x":0.7482876777648926,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vallée","boundary":[0.7482876777648926,0.8408215641975403,0.7808219194412231,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7876712083816528,"y":0.8408215641975403},{"x":0.8304794430732727,"y":0.8408215641975403},{"x":0.8304794430732727,"y":0.854942262172699},{"x":0.7876712083816528,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Harirud","boundary":[0.7876712083816528,0.8408215641975403,0.8304794430732727,0.854942262172699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8339040875434875,"y":0.8408215641975403},{"x":0.835616409778595,"y":0.8408215641975403},{"x":0.835616409778595,"y":0.854942262172699},{"x":0.8339040875434875,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8339040875434875,0.8408215641975403,0.835616409778595,0.854942262172699]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8989726305007935,"y":0.8267009258270264},{"x":0.8989726305007935,"y":0.854942262172699},{"x":0.2397260218858719,"y":0.854942262172699}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.23472602188587188,0.8197009258270264,0.9039726305007935,0.861942262172699],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.8729140162467957},{"x":0.2773972749710083,"y":0.8729140162467957},{"x":0.2773972749710083,"y":0.885750949382782},{"x":0.2397260218858719,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centre","boundary":[0.2397260218858719,0.8729140162467957,0.2773972749710083,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.8729140162467957},{"x":0.284246563911438,"y":0.8729140162467957},{"x":0.284246563911438,"y":0.885750949382782},{"x":0.28082191944122314,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.28082191944122314,0.8729140162467957,0.284246563911438,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2859589159488678,"y":0.8729140162467957},{"x":0.29794520139694214,"y":0.8729140162467957},{"x":0.29794520139694214,"y":0.885750949382782},{"x":0.2859589159488678,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"20","boundary":[0.2859589159488678,0.8729140162467957,0.29794520139694214,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3047945201396942,"y":0.8729140162467957},{"x":0.32363012433052063,"y":0.8729140162467957},{"x":0.32363012433052063,"y":0.885750949382782},{"x":0.3047945201396942,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Km","boundary":[0.3047945201396942,0.8729140162467957,0.32363012433052063,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32534247636795044,"y":0.8729140162467957},{"x":0.32705479860305786,"y":0.8729140162467957},{"x":0.32705479860305786,"y":0.885750949382782},{"x":0.32534247636795044,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.32534247636795044,0.8729140162467957,0.32705479860305786,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33390411734580994,"y":0.8729140162467957},{"x":0.3681506812572479,"y":0.8729140162467957},{"x":0.3681506812572479,"y":0.885750949382782},{"x":0.33390411734580994,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Ghom","boundary":[0.33390411734580994,0.8729140162467957,0.3681506812572479,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.8729140162467957},{"x":0.3835616409778595,"y":0.8729140162467957},{"x":0.3835616409778595,"y":0.885750949382782},{"x":0.375,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.375,0.8729140162467957,0.3835616409778595,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3904109597206116,"y":0.8729140162467957},{"x":0.4640410840511322,"y":0.8729140162467957},{"x":0.4640410840511322,"y":0.885750949382782},{"x":0.3904109597206116,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salaftchegan","boundary":[0.3904109597206116,0.8729140162467957,0.4640410840511322,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.465753436088562,"y":0.8729140162467957},{"x":0.46917808055877686,"y":0.8729140162467957},{"x":0.46917808055877686,"y":0.885750949382782},{"x":0.465753436088562,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.465753436088562,0.8729140162467957,0.46917808055877686,0.885750949382782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2397260218858719,"y":0.8729140162467957},{"x":0.46917808055877686,"y":0.8729140162467957},{"x":0.46917808055877686,"y":0.885750949382782},{"x":0.2397260218858719,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23472602188587188,0.8659140162467956,0.47417808055877686,0.892750949382782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.875481367111206},{"x":0.22089041769504547,"y":0.875481367111206},{"x":0.22089041769504547,"y":0.881899893283844},{"x":0.21917808055877686,"y":0.881899893283844}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.21917808055877686,0.875481367111206,0.22089041769504547,0.881899893283844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21917808055877686,"y":0.875481367111206},{"x":0.22089041769504547,"y":0.875481367111206},{"x":0.22089041769504547,"y":0.881899893283844},{"x":0.21917808055877686,"y":0.881899893283844}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21417808055877685,0.868481367111206,0.22589041769504548,0.888899893283844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07534246891736984,"y":0.8729140162467957},{"x":0.15410958230495453,"y":0.8729140162467957},{"x":0.15410958230495453,"y":0.885750949382782},{"x":0.07534246891736984,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.07534246891736984,0.8729140162467957,0.15410958230495453,0.885750949382782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15924657881259918,"y":0.8729140162467957},{"x":0.18493150174617767,"y":0.8729140162467957},{"x":0.18493150174617767,"y":0.885750949382782},{"x":0.15924657881259918,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.15924657881259918,0.8729140162467957,0.18493150174617767,0.885750949382782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07534246891736984,"y":0.8729140162467957},{"x":0.18493150174617767,"y":0.8729140162467957},{"x":0.18493150174617767,"y":0.885750949382782},{"x":0.07534246891736984,"y":0.885750949382782}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07034246891736984,0.8659140162467956,0.18993150174617768,0.892750949382782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12671232223510742,"y":0.9281129837036133},{"x":0.14726027846336365,"y":0.9281129837036133},{"x":0.14726027846336365,"y":0.9345314502716064},{"x":0.12671232223510742,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.12671232223510742,0.9281129837036133,0.14726027846336365,0.9345314502716064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14897260069847107,"y":0.9281129837036133},{"x":0.15924657881259918,"y":0.9281129837036133},{"x":0.15924657881259918,"y":0.9345314502716064},{"x":0.14897260069847107,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.14897260069847107,0.9281129837036133,0.15924657881259918,0.9345314502716064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1609589010477066,"y":0.9281129837036133},{"x":0.18150684237480164,"y":0.9281129837036133},{"x":0.18150684237480164,"y":0.9345314502716064},{"x":0.1609589010477066,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.1609589010477066,0.9281129837036133,0.18150684237480164,0.9345314502716064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18493150174617767,"y":0.9281129837036133},{"x":0.19349315762519836,"y":0.9281129837036133},{"x":0.19349315762519836,"y":0.9345314502716064},{"x":0.18493150174617767,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.18493150174617767,0.9281129837036133,0.19349315762519836,0.9345314502716064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1969178020954132,"y":0.9281129837036133},{"x":0.22431506216526031,"y":0.9281129837036133},{"x":0.22431506216526031,"y":0.9345314502716064},{"x":0.1969178020954132,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.1969178020954132,0.9281129837036133,0.22431506216526031,0.9345314502716064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22773972153663635,"y":0.9281129837036133},{"x":0.26198631525039673,"y":0.9281129837036133},{"x":0.26198631525039673,"y":0.9345314502716064},{"x":0.22773972153663635,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"naturalle","boundary":[0.22773972153663635,0.9281129837036133,0.26198631525039673,0.9345314502716064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12671232223510742,"y":0.9281129837036133},{"x":0.26198631525039673,"y":0.9281129837036133},{"x":0.26198631525039673,"y":0.9345314502716064},{"x":0.12671232223510742,"y":0.9345314502716064}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.12171232223510742,0.9211129837036133,0.26698631525039673,0.9415314502716065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7808219194412231,"y":0.9255455732345581},{"x":0.7979452013969421,"y":0.9255455732345581},{"x":0.7979452013969421,"y":0.939666211605072},{"x":0.7808219194412231,"y":0.939666211605072}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7808219194412231,0.9255455732345581,0.7979452013969421,0.939666211605072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585616707801819,"y":0.9255455732345581},{"x":0.7773972749710083,"y":0.9255455732345581},{"x":0.7773972749710083,"y":0.939666211605072},{"x":0.7585616707801819,"y":0.939666211605072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7585616707801819,0.9255455732345581,0.7773972749710083,0.939666211605072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732876718044281,"y":0.9255455732345581},{"x":0.7534246444702148,"y":0.9255455732345581},{"x":0.7534246444702148,"y":0.939666211605072},{"x":0.732876718044281,"y":0.939666211605072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.732876718044281,0.9255455732345581,0.7534246444702148,0.939666211605072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8784246444702148,"y":0.94608473777771},{"x":0.9023972749710083,"y":0.94608473777771},{"x":0.9023972749710083,"y":0.9589216709136963},{"x":0.8784246444702148,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.8784246444702148,0.94608473777771,0.9023972749710083,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8698630332946777,"y":0.94608473777771},{"x":0.8732876777648926,"y":0.94608473777771},{"x":0.8732876777648926,"y":0.9589216709136963},{"x":0.8698630332946777,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8698630332946777,0.94608473777771,0.8732876777648926,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390411138534546,"y":0.94608473777771},{"x":0.8664383292198181,"y":0.94608473777771},{"x":0.8664383292198181,"y":0.9589216709136963},{"x":0.8390411138534546,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.8390411138534546,0.94608473777771,0.8664383292198181,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8339040875434875,"y":0.94608473777771},{"x":0.835616409778595,"y":0.94608473777771},{"x":0.835616409778595,"y":0.9589216709136963},{"x":0.8339040875434875,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8339040875434875,0.94608473777771,0.835616409778595,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099315166473389,"y":0.94608473777771},{"x":0.8287671208381653,"y":0.94608473777771},{"x":0.8287671208381653,"y":0.9589216709136963},{"x":0.8099315166473389,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8099315166473389,0.94608473777771,0.8287671208381653,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859588861465454,"y":0.94608473777771},{"x":0.806506872177124,"y":0.94608473777771},{"x":0.806506872177124,"y":0.9589216709136963},{"x":0.7859588861465454,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.7859588861465454,0.94608473777771,0.806506872177124,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517123222351074,"y":0.94608473777771},{"x":0.7808219194412231,"y":0.94608473777771},{"x":0.7808219194412231,"y":0.9589216709136963},{"x":0.7517123222351074,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.7517123222351074,0.94608473777771,0.7808219194412231,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7020547986030579,"y":0.94608473777771},{"x":0.7380136847496033,"y":0.94608473777771},{"x":0.7380136847496033,"y":0.9589216709136963},{"x":0.7020547986030579,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7020547986030579,0.94608473777771,0.7380136847496033,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797945499420166,"y":0.94608473777771},{"x":0.698630154132843,"y":0.94608473777771},{"x":0.698630154132843,"y":0.9589216709136963},{"x":0.6797945499420166,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6797945499420166,0.94608473777771,0.698630154132843,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642123281955719,"y":0.94608473777771},{"x":0.6746575236320496,"y":0.94608473777771},{"x":0.6746575236320496,"y":0.9589216709136963},{"x":0.642123281955719,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.642123281955719,0.94608473777771,0.6746575236320496,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6130136847496033,"y":0.94608473777771},{"x":0.6386986374855042,"y":0.94608473777771},{"x":0.6386986374855042,"y":0.9589216709136963},{"x":0.6130136847496033,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6130136847496033,0.94608473777771,0.6386986374855042,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8904109597206116,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8972602486610413,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8972602486610413,"y":0.973042368888855},{"x":0.8904109597206116,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8904109597206116,0.9602053761482239,0.8972602486610413,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476027250289917,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8852739930152893,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8852739930152893,"y":0.973042368888855},{"x":0.8476027250289917,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8476027250289917,0.9602053761482239,0.8852739930152893,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424657583236694,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8441780805587769,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8441780805587769,"y":0.973042368888855},{"x":0.8424657583236694,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8424657583236694,0.9602053761482239,0.8441780805587769,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133561611175537,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8373287916183472,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8373287916183472,"y":0.973042368888855},{"x":0.8133561611175537,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.8133561611175537,0.9602053761482239,0.8373287916183472,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7722602486610413,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8082191944122314,"y":0.9602053761482239},{"x":0.8082191944122314,"y":0.973042368888855},{"x":0.7722602486610413,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7722602486610413,0.9602053761482239,0.8082191944122314,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380136847496033,"y":0.9614890813827515},{"x":0.767123281955719,"y":0.9614890813827515},{"x":0.767123281955719,"y":0.973042368888855},{"x":0.7380136847496033,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7380136847496033,0.9614890813827515,0.767123281955719,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294520735740662,"y":0.9614890813827515},{"x":0.7345890402793884,"y":0.9614890813827515},{"x":0.7345890402793884,"y":0.973042368888855},{"x":0.7294520735740662,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7294520735740662,0.9614890813827515,0.7345890402793884,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054794430732727,"y":0.9614890813827515},{"x":0.7260273694992065,"y":0.9614890813827515},{"x":0.7260273694992065,"y":0.973042368888855},{"x":0.7054794430732727,"y":0.973042368888855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7054794430732727,0.9614890813827515,0.7260273694992065,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917808055877686,"y":0.9614890813827515},{"x":0.7003424763679504,"y":0.9614890813827515},{"x":0.7003424763679504,"y":0.9743260741233826},{"x":0.6917808055877686,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6917808055877686,0.9614890813827515,0.7003424763679504,0.9743260741233826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695205569267273,"y":0.9614890813827515},{"x":0.6900684833526611,"y":0.9614890813827515},{"x":0.6900684833526611,"y":0.9743260741233826},{"x":0.6695205569267273,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6695205569267273,0.9614890813827515,0.6900684833526611,0.9743260741233826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6198630332946777,"y":0.9614890813827515},{"x":0.6660959124565125,"y":0.9614890813827515},{"x":0.6660959124565125,"y":0.973042368888855},{"x":0.6198630332946777,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6198630332946777,0.9614890813827515,0.6660959124565125,0.973042368888855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8150684833526611,"y":0.976893424987793},{"x":0.8373287916183472,"y":0.976893424987793},{"x":0.8373287916183472,"y":0.9858793616294861},{"x":0.8150684833526611,"y":0.9858793616294861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8150684833526611,0.976893424987793,0.8373287916183472,0.9858793616294861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7825342416763306,"y":0.976893424987793},{"x":0.8082191944122314,"y":0.9756097793579102},{"x":0.8082191944122314,"y":0.9858793616294861},{"x":0.7825342416763306,"y":0.9871630072593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.7825342416763306,0.976893424987793,0.8082191944122314,0.9858793616294861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602739930152893,"y":0.976893424987793},{"x":0.7773972749710083,"y":0.976893424987793},{"x":0.7773972749710083,"y":0.9871630072593689},{"x":0.7602739930152893,"y":0.9871630072593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7602739930152893,0.976893424987793,0.7773972749710083,0.9871630072593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174657583236694,"y":0.976893424987793},{"x":0.7551369667053223,"y":0.976893424987793},{"x":0.7551369667053223,"y":0.9871630072593689},{"x":0.7174657583236694,"y":0.9871630072593689}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-","boundary":[0.7174657583236694,0.976893424987793,0.7551369667053223,0.9871630072593689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6130136847496033,"y":0.9255455732345581},{"x":0.9023972749710083,"y":0.9242618680000305},{"x":0.9023972749710083,"y":0.9858793616294861},{"x":0.6130136847496033,"y":0.9871630072593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6080136847496033,0.9185455732345581,0.9073972749710083,0.9928793616294861],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883561611175537,"y":0.976893424987793},{"x":0.7191780805587769,"y":0.976893424987793},{"x":0.7191780805587769,"y":0.9871630072593689},{"x":0.6883561611175537,"y":0.9871630072593689}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۸۵","boundary":[0.6883561611175537,0.976893424987793,0.7191780805587769,0.9871630072593689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883561611175537,"y":0.976893424987793},{"x":0.7191780805587769,"y":0.976893424987793},{"x":0.7191780805587769,"y":0.9871630072593689},{"x":0.6883561611175537,"y":0.9871630072593689}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6833561611175537,0.969893424987793,0.7241780805587769,0.9941630072593689],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14554794132709503,"y":0.9448010325431824},{"x":0.1609589010477066,"y":0.9448010325431824},{"x":0.1609589010477066,"y":0.9512194991111755},{"x":0.14554794132709503,"y":0.9512194991111755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.14554794132709503,0.9448010325431824,0.1609589010477066,0.9512194991111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16267123818397522,"y":0.9448010325431824},{"x":0.16438356041908264,"y":0.9448010325431824},{"x":0.16438356041908264,"y":0.9512194991111755},{"x":0.16267123818397522,"y":0.9512194991111755}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.16267123818397522,0.9448010325431824,0.16438356041908264,0.9512194991111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16780821979045868,"y":0.9448010325431824},{"x":0.17465753853321075,"y":0.9448010325431824},{"x":0.17465753853321075,"y":0.9512194991111755},{"x":0.16780821979045868,"y":0.9512194991111755}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.16780821979045868,0.9448010325431824,0.17465753853321075,0.9512194991111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1780821979045868,"y":0.9448010325431824},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9448010325431824},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9512194991111755},{"x":0.1780821979045868,"y":0.9512194991111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.1780821979045868,0.9448010325431824,0.23801369965076447,0.9512194991111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08732876926660538,"y":0.9525032043457031},{"x":0.10616438090801239,"y":0.9525032043457031},{"x":0.10616438090801239,"y":0.9589216709136963},{"x":0.08732876926660538,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.08732876926660538,0.9525032043457031,0.10616438090801239,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10958904027938843,"y":0.9525032043457031},{"x":0.11301369965076447,"y":0.9525032043457031},{"x":0.11301369965076447,"y":0.9589216709136963},{"x":0.10958904027938843,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.10958904027938843,0.9525032043457031,0.11301369965076447,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1164383590221405,"y":0.9525032043457031},{"x":0.12157534062862396,"y":0.9525032043457031},{"x":0.12157534062862396,"y":0.9589216709136963},{"x":0.1164383590221405,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.1164383590221405,0.9525032043457031,0.12157534062862396,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12671232223510742,"y":0.9525032043457031},{"x":0.15410958230495453,"y":0.9525032043457031},{"x":0.15410958230495453,"y":0.9589216709136963},{"x":0.12671232223510742,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.12671232223510742,0.9525032043457031,0.15410958230495453,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15582191944122314,"y":0.9525032043457031},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9525032043457031},{"x":0.1695205420255661,"y":0.9589216709136963},{"x":0.15582191944122314,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.15582191944122314,0.9525032043457031,0.1695205420255661,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294520139694214,"y":0.9525032043457031},{"x":0.20376712083816528,"y":0.9525032043457031},{"x":0.20376712083816528,"y":0.9589216709136963},{"x":0.17294520139694214,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.17294520139694214,0.9525032043457031,0.20376712083816528,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20890410244464874,"y":0.9525032043457031},{"x":0.25342464447021484,"y":0.9525032043457031},{"x":0.25342464447021484,"y":0.9589216709136963},{"x":0.20890410244464874,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.20890410244464874,0.9525032043457031,0.25342464447021484,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568493187427521,"y":0.9525032043457031},{"x":0.2654109597206116,"y":0.9525032043457031},{"x":0.2654109597206116,"y":0.9589216709136963},{"x":0.2568493187427521,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.2568493187427521,0.9525032043457031,0.2654109597206116,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267123281955719,"y":0.9525032043457031},{"x":0.29965752363204956,"y":0.9525032043457031},{"x":0.29965752363204956,"y":0.9589216709136963},{"x":0.267123281955719,"y":0.9589216709136963}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.267123281955719,0.9525032043457031,0.29965752363204956,0.9589216709136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07363013923168182,"y":0.9602053761482239},{"x":0.09589041024446487,"y":0.9602053761482239},{"x":0.09589041024446487,"y":0.9691912531852722},{"x":0.07363013923168182,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.07363013923168182,0.9602053761482239,0.09589041024446487,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09931506961584091,"y":0.9602053761482239},{"x":0.11301369965076447,"y":0.9602053761482239},{"x":0.11301369965076447,"y":0.9691912531852722},{"x":0.09931506961584091,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.09931506961584091,0.9602053761482239,0.11301369965076447,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11301369965076447,"y":0.9602053761482239},{"x":0.11472602933645248,"y":0.9602053761482239},{"x":0.11472602933645248,"y":0.9691912531852722},{"x":0.11301369965076447,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.11301369965076447,0.9602053761482239,0.11472602933645248,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11815068125724792,"y":0.9602053761482239},{"x":0.14726027846336365,"y":0.9602053761482239},{"x":0.14726027846336365,"y":0.9691912531852722},{"x":0.11815068125724792,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.11815068125724792,0.9602053761482239,0.14726027846336365,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14897260069847107,"y":0.9602053761482239},{"x":0.1609589010477066,"y":0.9602053761482239},{"x":0.1609589010477066,"y":0.9691912531852722},{"x":0.14897260069847107,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.14897260069847107,0.9602053761482239,0.1609589010477066,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16438356041908264,"y":0.9602053761482239},{"x":0.20890410244464874,"y":0.9602053761482239},{"x":0.20890410244464874,"y":0.9691912531852722},{"x":0.16438356041908264,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.16438356041908264,0.9602053761482239,0.20890410244464874,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21061643958091736,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2226027399301529,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2226027399301529,"y":0.9691912531852722},{"x":0.21061643958091736,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.21061643958091736,0.9602053761482239,0.2226027399301529,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2517123222351074,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2517123222351074,"y":0.9691912531852722},{"x":0.22602739930152893,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.22602739930152893,0.9602053761482239,0.2517123222351074,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25342464447021484,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2602739632129669,"y":0.9691912531852722},{"x":0.25342464447021484,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.25342464447021484,0.9602053761482239,0.2602739632129669,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26369863748550415,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2756849229335785,"y":0.9602053761482239},{"x":0.2756849229335785,"y":0.9691912531852722},{"x":0.26369863748550415,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.26369863748550415,0.9602053761482239,0.2756849229335785,0.9691912531852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2791095972061157,"y":0.9602053761482239},{"x":0.31506848335266113,"y":0.9602053761482239},{"x":0.31506848335266113,"y":0.9691912531852722},{"x":0.2791095972061157,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.2791095972061157,0.9602053761482239,0.31506848335266113,0.9691912531852722]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07363013923168182,"y":0.9448010325431824},{"x":0.31506848335266113,"y":0.94608473777771},{"x":0.31506848335266113,"y":0.9691912531852722},{"x":0.07363013923168182,"y":0.9691912531852722}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.06863013923168182,0.9378010325431824,0.32006848335266114,0.9761912531852722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14897260069847107,"y":0.9691912531852722},{"x":0.1952054798603058,"y":0.9691912531852722},{"x":0.1952054798603058,"y":0.9756097793579102},{"x":0.14897260069847107,"y":0.9756097793579102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Department","boundary":[0.14897260069847107,0.9691912531852722,0.1952054798603058,0.9756097793579102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19863013923168182,"y":0.9691912531852722},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9691912531852722},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9756097793579102},{"x":0.19863013923168182,"y":0.9756097793579102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.19863013923168182,0.9691912531852722,0.23801369965076447,0.9756097793579102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1335616409778595,"y":0.976893424987793},{"x":0.14897260069847107,"y":0.976893424987793},{"x":0.14897260069847107,"y":0.9833119511604309},{"x":0.1335616409778595,"y":0.9833119511604309}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"8.P.","boundary":[0.1335616409778595,0.976893424987793,0.14897260069847107,0.9833119511604309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15410958230495453,"y":0.976893424987793},{"x":0.1952054798603058,"y":0.976893424987793},{"x":0.1952054798603058,"y":0.9833119511604309},{"x":0.15410958230495453,"y":0.9833119511604309}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"1315116","boundary":[0.15410958230495453,0.976893424987793,0.1952054798603058,0.9833119511604309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19863013923168182,"y":0.976893424987793},{"x":0.22945205867290497,"y":0.976893424987793},{"x":0.22945205867290497,"y":0.9833119511604309},{"x":0.19863013923168182,"y":0.9833119511604309}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"Talan","boundary":[0.19863013923168182,0.976893424987793,0.22945205867290497,0.9833119511604309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2311643809080124,"y":0.976893424987793},{"x":0.23458904027938843,"y":0.976893424987793},{"x":0.23458904027938843,"y":0.9833119511604309},{"x":0.2311643809080124,"y":0.9833119511604309}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2311643809080124,0.976893424987793,0.23458904027938843,0.9833119511604309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23801369965076447,"y":0.976893424987793},{"x":0.2517123222351074,"y":0.976893424987793},{"x":0.2517123222351074,"y":0.9833119511604309},{"x":0.23801369965076447,"y":0.9833119511604309}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.23801369965076447,0.976893424987793,0.2517123222351074,0.9833119511604309]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"fr","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1335616409778595,"y":0.9691912531852722},{"x":0.2517123222351074,"y":0.9691912531852722},{"x":0.2517123222351074,"y":0.9833119511604309},{"x":0.1335616409778595,"y":0.9833119511604309}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.1285616409778595,0.9621912531852722,0.2567123222351074,0.9903119511604309],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/qhWeoUSVqDmMitOC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/mbzscAsmlFUcepxP.jpg","blurred":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/kdleEYllcCLKgkUU.jpg"},"info":{"width":602,"height":779,"margin":[0.0001572554362968749,0.00044418058346416584,0.9985375161701658,0.9987402746160162]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8837209343910217,"y":0.7779204249382019},{"x":0.8853820562362671,"y":0.794608473777771},{"x":0.8754152655601501,"y":0.794608473777771},{"x":0.8754152655601501,"y":0.7779204249382019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"0.25","boundary":[0.8837209343910217,0.7779204249382019,0.8754152655601501,0.794608473777771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8853820562362671,"y":0.8023106455802917},{"x":0.8853820562362671,"y":0.8035943508148193},{"x":0.8754152655601501,"y":0.8035943508148193},{"x":0.8754152655601501,"y":0.8023106455802917}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"m","boundary":[0.8853820562362671,0.8023106455802917,0.8754152655601501,0.8035943508148193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8837209343910217,"y":0.7779204249382019},{"x":0.8853820562362671,"y":0.8035943508148193},{"x":0.8754152655601501,"y":0.8035943508148193},{"x":0.8754152655601501,"y":0.7779204249382019}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8787209343910217,0.7709204249382019,0.8804152655601502,0.8105943508148193],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.815614640712738,"y":0.9050064086914062},{"x":0.8289036750793457,"y":0.9050064086914062},{"x":0.8289036750793457,"y":0.9114248752593994},{"x":0.815614640712738,"y":0.9114248752593994}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GH","boundary":[0.815614640712738,0.9050064086914062,0.8289036750793457,0.9114248752593994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355481624603271,"y":0.9050064086914062},{"x":0.8421927094459534,"y":0.9050064086914062},{"x":0.8421927094459534,"y":0.9114248752593994},{"x":0.8355481624603271,"y":0.9114248752593994}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"A","boundary":[0.8355481624603271,0.9050064086914062,0.8421927094459534,0.9114248752593994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.815614640712738,"y":0.9050064086914062},{"x":0.8421927094459534,"y":0.9037227034568787},{"x":0.8421927094459534,"y":0.9114248752593994},{"x":0.815614640712738,"y":0.9114248752593994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.810614640712738,0.8980064086914062,0.8471927094459534,0.9184248752593994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7275747656822205,"y":0.9139922857284546},{"x":0.7275747656822205,"y":0.9101412296295166},{"x":0.7392026782035828,"y":0.9101412296295166},{"x":0.7392026782035828,"y":0.9139922857284546}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":"o","boundary":[0.7275747656822205,0.9139922857284546,0.7392026782035828,0.9101412296295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7275747656822205,"y":0.9062901139259338},{"x":0.7275747656822205,"y":0.8908857703208923},{"x":0.7392026782035828,"y":0.8908857703208923},{"x":0.7392026782035828,"y":0.9062901139259338}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"bem","boundary":[0.7275747656822205,0.9062901139259338,0.7392026782035828,0.8908857703208923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7275747656822205,"y":0.9139922857284546},{"x":0.7259136438369751,"y":0.8908857703208923},{"x":0.7375415563583374,"y":0.8908857703208923},{"x":0.7392026782035828,"y":0.9139922857284546}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.7225747656822205,0.9069922857284546,0.7425415563583374,0.8978857703208923],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043189406394958,"y":0.43132221698760986},{"x":0.7043189406394958,"y":0.43517330288887024},{"x":0.6943521499633789,"y":0.43517330288887024},{"x":0.6943521499633789,"y":0.43132221698760986}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"0","boundary":[0.7043189406394958,0.43132221698760986,0.6943521499633789,0.43517330288887024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043189406394958,"y":0.4403080940246582},{"x":0.7043189406394958,"y":0.44672656059265137},{"x":0.6943521499633789,"y":0.44672656059265137},{"x":0.6943521499633789,"y":0.4403080940246582}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.7043189406394958,0.4403080940246582,0.6943521499633789,0.44672656059265137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026578187942505,"y":0.44929397106170654},{"x":0.7026578187942505,"y":0.45956355333328247},{"x":0.6926910281181335,"y":0.45956355333328247},{"x":0.6926910281181335,"y":0.44929397106170654}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.7026578187942505,0.44929397106170654,0.6926910281181335,0.45956355333328247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043189406394958,"y":0.43132221698760986},{"x":0.7026578187942505,"y":0.45956355333328247},{"x":0.6926910281181335,"y":0.45956355333328247},{"x":0.6943521499633789,"y":0.43132221698760986}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.6993189406394958,0.42432221698760986,0.6976910281181335,0.4665635533332825],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4651162922382355,"y":0.4261874258518219},{"x":0.4651162922382355,"y":0.4390243887901306},{"x":0.4568106234073639,"y":0.4390243887901306},{"x":0.4568106234073639,"y":0.4261874258518219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"0.3","boundary":[0.4651162922382355,0.4261874258518219,0.4568106234073639,0.4390243887901306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4651162922382355,"y":0.4403080940246582},{"x":0.4651162922382355,"y":0.44801026582717896},{"x":0.4568106234073639,"y":0.44801026582717896},{"x":0.4568106234073639,"y":0.4403080940246582}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.4651162922382355,0.4403080940246582,0.4568106234073639,0.44801026582717896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4651162922382355,"y":0.4261874258518219},{"x":0.4651162922382355,"y":0.44801026582717896},{"x":0.4568106234073639,"y":0.44801026582717896},{"x":0.4568106234073639,"y":0.4261874258518219}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.46011629223823547,0.4191874258518219,0.4618106234073639,0.45501026582717896],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09966777265071869,"y":0.9563543200492859},{"x":0.15614618360996246,"y":0.9563543200492859},{"x":0.15614618360996246,"y":0.9743260741233826},{"x":0.09966777265071869,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"Aeluroous","boundary":[0.09966777265071869,0.9563543200492859,0.15614618360996246,0.9743260741233826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16777408123016357,"y":0.9563543200492859},{"x":0.21926909685134888,"y":0.9563543200492859},{"x":0.21926909685134888,"y":0.9743260741233826},{"x":0.16777408123016357,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"littoralis","boundary":[0.16777408123016357,0.9563543200492859,0.21926909685134888,0.9743260741233826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23255814611911774,"y":0.9563543200492859},{"x":0.23754152655601501,"y":0.9563543200492859},{"x":0.23754152655601501,"y":0.9743260741233826},{"x":0.23255814611911774,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"(","boundary":[0.23255814611911774,0.9563543200492859,0.23754152655601501,0.9743260741233826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23920266330242157,"y":0.9563543200492859},{"x":0.27242523431777954,"y":0.9563543200492859},{"x":0.27242523431777954,"y":0.9743260741233826},{"x":0.23920266330242157,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Gouan","boundary":[0.23920266330242157,0.9563543200492859,0.27242523431777954,0.9743260741233826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2923588156700134,"y":0.9563543200492859},{"x":0.31561461091041565,"y":0.9563543200492859},{"x":0.31561461091041565,"y":0.9743260741233826},{"x":0.2923588156700134,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"Parl","boundary":[0.2923588156700134,0.9563543200492859,0.31561461091041565,0.9743260741233826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31893688440322876,"y":0.9563543200492859},{"x":0.3205980062484741,"y":0.9563543200492859},{"x":0.3205980062484741,"y":0.9743260741233826},{"x":0.31893688440322876,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.31893688440322876,0.9563543200492859,0.3205980062484741,0.9743260741233826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09966777265071869,"y":0.9563543200492859},{"x":0.3205980062484741,"y":0.9563543200492859},{"x":0.3205980062484741,"y":0.9743260741233826},{"x":0.09966777265071869,"y":0.9743260741233826}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.09466777265071868,0.9493543200492859,0.3255980062484741,0.9813260741233826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11461794376373291,"y":0.3530166745185852},{"x":0.11461794376373291,"y":0.3658536672592163},{"x":0.10465116053819656,"y":0.3658536672592163},{"x":0.10465116053819656,"y":0.3530166745185852}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.11461794376373291,0.3530166745185852,0.10465116053819656,0.3658536672592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11461794376373291,"y":0.3671373426914215},{"x":0.11461794376373291,"y":0.37355583906173706},{"x":0.10465116053819656,"y":0.37355583906173706},{"x":0.10465116053819656,"y":0.3671373426914215}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.11461794376373291,0.3671373426914215,0.10465116053819656,0.37355583906173706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11461794376373291,"y":0.3530166745185852},{"x":0.11461794376373291,"y":0.37355583906173706},{"x":0.10465116053819656,"y":0.37355583906173706},{"x":0.10465116053819656,"y":0.3530166745185852}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.1096179437637329,0.3460166745185852,0.10965116053819657,0.38055583906173707],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/kkQGfvgCmBOnZdJR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/TiwENyMgOxmfJISN.jpg","blurred":"/storage/books/f700977777dd70fd/pages/oDOJSHEZuggHqAtH.jpg"},"info":{"width":572,"height":779,"margin":[0.00009211941954347638,0.000028915317415885046,0.9983927698110368,0.9987419225046357]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.034659821540117264},{"x":0.08741258829832077,"y":0.03337612375617027},{"x":0.08741258829832077,"y":0.043645698577165604},{"x":0.06643356382846832,"y":0.043645698577165604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.06643356382846832,0.034659821540117264,0.08741258829832077,0.043645698577165604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09265734255313873,"y":0.03337612375617027},{"x":0.12062937021255493,"y":0.03337612375617027},{"x":0.12062937021255493,"y":0.04236200079321861},{"x":0.09265734255313873,"y":0.043645698577165604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1127","boundary":[0.09265734255313873,0.03337612375617027,0.12062937021255493,0.04236200079321861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.04749679192900658},{"x":0.09615384787321091,"y":0.04749679192900658},{"x":0.09615384787321091,"y":0.06161746010184288},{"x":0.06818182021379471,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.06818182021379471,0.04749679192900658,0.09615384787321091,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10314685106277466,"y":0.04749679192900658},{"x":0.1538461595773697,"y":0.04749679192900658},{"x":0.1538461595773697,"y":0.06161746010184288},{"x":0.10314685106277466,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"135,082","boundary":[0.10314685106277466,0.04749679192900658,0.1538461595773697,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15559440851211548,"y":0.04749679192900658},{"x":0.15909090638160706,"y":0.04749679192900658},{"x":0.15909090638160706,"y":0.06161746010184288},{"x":0.15559440851211548,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.15559440851211548,0.04749679192900658,0.15909090638160706,0.06161746010184288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16433566808700562,"y":0.04749679192900658},{"x":0.18706293404102325,"y":0.04749679192900658},{"x":0.18706293404102325,"y":0.06161746010184288},{"x":0.16433566808700562,"y":0.06161746010184288}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"002","boundary":[0.16433566808700562,0.04749679192900658,0.18706293404102325,0.06161746010184288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.034659821540117264},{"x":0.18706293404102325,"y":0.03209242597222328},{"x":0.18706293404102325,"y":0.06161746010184288},{"x":0.06818182021379471,"y":0.06290115416049957}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.061433563828468325,0.027659821540117265,0.19206293404102326,0.06861746010184289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741258978843689,"y":0.02952503226697445},{"x":0.9108391404151917,"y":0.02952503226697445},{"x":0.9108391404151917,"y":0.04749679192900658},{"x":0.8741258978843689,"y":0.046213094145059586}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8741258978843689,0.02952503226697445,0.9108391404151917,0.04749679192900658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8269230723381042,"y":0.02952503226697445},{"x":0.8653846383094788,"y":0.02952503226697445},{"x":0.8653846383094788,"y":0.046213094145059586},{"x":0.8269230723381042,"y":0.046213094145059586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8269230723381042,0.02952503226697445,0.8653846383094788,0.046213094145059586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129370808601379,"y":0.02952503226697445},{"x":0.8199300765991211,"y":0.02952503226697445},{"x":0.8199300765991211,"y":0.046213094145059586},{"x":0.8129370808601379,"y":0.046213094145059586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8129370808601379,0.02952503226697445,0.8199300765991211,0.046213094145059586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7674825191497803,"y":0.02952503226697445},{"x":0.8041958212852478,"y":0.02952503226697445},{"x":0.8041958212852478,"y":0.046213094145059586},{"x":0.7674825191497803,"y":0.046213094145059586}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۲۷","boundary":[0.7674825191497803,0.02952503226697445,0.8041958212852478,0.046213094145059586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8986014127731323,"y":0.05263157933950424},{"x":0.9125874042510986,"y":0.05263157933950424},{"x":0.9143356680870056,"y":0.06931964308023453},{"x":0.8986014127731323,"y":0.06931964308023453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.8986014127731323,0.05263157933950424,0.9143356680870056,0.06931964308023453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8863636255264282,"y":0.05391527712345123},{"x":0.8916084170341492,"y":0.05391527712345123},{"x":0.8916084170341492,"y":0.06931964308023453},{"x":0.8881118893623352,"y":0.06931964308023453}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8863636255264282,0.05391527712345123,0.8916084170341492,0.06931964308023453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7674825191497803,"y":0.056482668966054916},{"x":0.8758741021156311,"y":0.05391527712345123},{"x":0.8758741021156311,"y":0.07060334086418152},{"x":0.7674825191497803,"y":0.0744544267654419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۵/۰۸۲/۰۰۲","boundary":[0.7674825191497803,0.056482668966054916,0.8758741021156311,0.07060334086418152]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657342553138733,"y":0.02952503226697445},{"x":0.9125874042510986,"y":0.028241334483027458},{"x":0.9143356680870056,"y":0.0731707289814949},{"x":0.7674825191497803,"y":0.0744544267654419}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7607342553138733,0.02252503226697445,0.9193356680870056,0.08017072898149491],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.09370988607406616},{"x":0.139860138297081,"y":0.09370988607406616},{"x":0.139860138297081,"y":0.10654685646295547},{"x":0.06643356382846832,"y":0.10654685646295547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.06643356382846832,0.09370988607406616,0.139860138297081,0.10654685646295547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.09370988607406616},{"x":0.139860138297081,"y":0.09370988607406616},{"x":0.139860138297081,"y":0.10654685646295547},{"x":0.06643356382846832,"y":0.10654685646295547}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.061433563828468325,0.08670988607406616,0.144860138297081,0.11354685646295548],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.1168164312839508},{"x":0.12062937021255493,"y":0.1168164312839508},{"x":0.12062937021255493,"y":0.12965340912342072},{"x":0.06643356382846832,"y":0.12965340912342072}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.06643356382846832,0.1168164312839508,0.12062937021255493,0.12965340912342072]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.1168164312839508},{"x":0.12062937021255493,"y":0.1168164312839508},{"x":0.12062937021255493,"y":0.12965340912342072},{"x":0.06643356382846832,"y":0.12965340912342072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.061433563828468325,0.1098164312839508,0.12562937021255494,0.13665340912342072],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.09242618829011917},{"x":0.1940559446811676,"y":0.09242618829011917},{"x":0.1958041936159134,"y":0.10654685646295547},{"x":0.19230769574642181,"y":0.10654685646295547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19230769574642181,0.09242618829011917,0.1958041936159134,0.10654685646295547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2097902148962021,"y":0.09114249050617218},{"x":0.4073426425457001,"y":0.0885750949382782},{"x":0.40909090638160706,"y":0.10397946089506149},{"x":0.21153846383094788,"y":0.10654685646295547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MONOCOTYLEDONES","boundary":[0.2097902148962021,0.09114249050617218,0.40909090638160706,0.10397946089506149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.11553273350000381},{"x":0.1940559446811676,"y":0.11553273350000381},{"x":0.1940559446811676,"y":0.12965340912342072},{"x":0.19230769574642181,"y":0.12965340912342072}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19230769574642181,0.11553273350000381,0.1940559446811676,0.12965340912342072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.11553273350000381},{"x":0.31468531489372253,"y":0.11553273350000381},{"x":0.31468531489372253,"y":0.12965340912342072},{"x":0.21153846383094788,"y":0.12965340912342072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"GLUMALES","boundary":[0.21153846383094788,0.11553273350000381,0.31468531489372253,0.12965340912342072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.13992297649383545},{"x":0.1958041936159134,"y":0.13992297649383545},{"x":0.1958041936159134,"y":0.15147624909877777},{"x":0.19230769574642181,"y":0.15147624909877777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19230769574642181,0.13992297649383545,0.1958041936159134,0.15147624909877777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.13992297649383545},{"x":0.32692307233810425,"y":0.13863928616046906},{"x":0.32692307233810425,"y":0.15147624909877777},{"x":0.21153846383094788,"y":0.15275995433330536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"GRAMINEAE","boundary":[0.21153846383094788,0.13992297649383545,0.32692307233810425,0.15147624909877777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"fr","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.09114249050617218},{"x":0.4073426425457001,"y":0.0885750949382782},{"x":0.40909090638160706,"y":0.15019255876541138},{"x":0.19230769574642181,"y":0.15275995433330536}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1873076957464218,0.08414249050617217,0.41409090638160706,0.15719255876541138],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.13992297649383545},{"x":0.14510490000247955,"y":0.13992297649383545},{"x":0.14510490000247955,"y":0.15275995433330536},{"x":0.06643356382846832,"y":0.15404364466667175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.06643356382846832,0.13992297649383545,0.14510490000247955,0.15275995433330536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.13992297649383545},{"x":0.14510490000247955,"y":0.13992297649383545},{"x":0.14510490000247955,"y":0.15275995433330536},{"x":0.06643356382846832,"y":0.15404364466667175}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.061433563828468325,0.13292297649383544,0.15010490000247956,0.15975995433330537],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.1630295217037201},{"x":0.12937062978744507,"y":0.1630295217037201},{"x":0.12937062978744507,"y":0.17458279430866241},{"x":0.06643356382846832,"y":0.17458279430866241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.06643356382846832,0.1630295217037201,0.12937062978744507,0.17458279430866241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.1630295217037201},{"x":0.12937062978744507,"y":0.1630295217037201},{"x":0.12937062978744507,"y":0.17458279430866241},{"x":0.06643356382846832,"y":0.17458279430866241}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.061433563828468325,0.1560295217037201,0.13437062978744507,0.18158279430866242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.1630295217037201},{"x":0.1940559446811676,"y":0.1630295217037201},{"x":0.1940559446811676,"y":0.17586649954319},{"x":0.19230769574642181,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.19230769574642181,0.1630295217037201,0.1940559446811676,0.17586649954319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.1630295217037201},{"x":0.32517483830451965,"y":0.1617458313703537},{"x":0.32517483830451965,"y":0.17458279430866241},{"x":0.21153846383094788,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"AELUROPUS","boundary":[0.21153846383094788,0.1630295217037201,0.32517483830451965,0.17458279430866241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.1630295217037201},{"x":0.32517483830451965,"y":0.1617458313703537},{"x":0.32517483830451965,"y":0.17458279430866241},{"x":0.19230769574642181,"y":0.17586649954319}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1873076957464218,0.1560295217037201,0.33017483830451966,0.18158279430866242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8793706297874451,"y":0.21694479882717133},{"x":0.9003496766090393,"y":0.21694479882717133},{"x":0.9003496766090393,"y":0.22464698553085327},{"x":0.8793706297874451,"y":0.22464698553085327}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ساقه","boundary":[0.8793706297874451,0.21694479882717133,0.9003496766090393,0.22464698553085327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8793706297874451,"y":0.21694479882717133},{"x":0.9003496766090393,"y":0.21694479882717133},{"x":0.9003496766090393,"y":0.22464698553085327},{"x":0.8793706297874451,"y":0.22464698553085327}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8743706297874451,0.20994479882717132,0.9053496766090393,0.23164698553085328],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608391404151917,"y":0.2913992404937744},{"x":0.6625874042510986,"y":0.2913992404937744},{"x":0.6625874042510986,"y":0.2965340316295624},{"x":0.6608391404151917,"y":0.2965340316295624}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.6608391404151917,0.2913992404937744,0.6625874042510986,0.2965340316295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608391404151917,"y":0.2913992404937744},{"x":0.6625874042510986,"y":0.2913992404937744},{"x":0.6625874042510986,"y":0.2965340316295624},{"x":0.6608391404151917,"y":0.2965340316295624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6558391404151916,0.2843992404937744,0.6675874042510986,0.3035340316295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853147149085999,"y":0.2901155352592468},{"x":0.690559446811676,"y":0.2901155352592468},{"x":0.690559446811676,"y":0.2965340316295624},{"x":0.6853147149085999,"y":0.2965340316295624}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.6853147149085999,0.2901155352592468,0.690559446811676,0.2965340316295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853147149085999,"y":0.2901155352592468},{"x":0.690559446811676,"y":0.2901155352592468},{"x":0.690559446811676,"y":0.2965340316295624},{"x":0.6853147149085999,"y":0.2965340316295624}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.6803147149085998,0.2831155352592468,0.695559446811676,0.3035340316295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8776223659515381,"y":0.3234916627407074},{"x":0.8986014127731323,"y":0.3260590434074402},{"x":0.8968531489372253,"y":0.3376123309135437},{"x":0.8758741021156311,"y":0.3350449204444885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8776223659515381,0.3234916627407074,0.8968531489372253,0.3376123309135437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8618881106376648,"y":0.3234916627407074},{"x":0.8706293702125549,"y":0.3234916627407074},{"x":0.868881106376648,"y":0.3350449204444885},{"x":0.8601398468017578,"y":0.3337612450122833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8618881106376648,0.3234916627407074,0.868881106376648,0.3350449204444885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8618881106376648,"y":0.3222079575061798},{"x":0.8986014127731323,"y":0.3260590434074402},{"x":0.8968531489372253,"y":0.3376123309135437},{"x":0.8601398468017578,"y":0.3337612450122833}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8568881106376648,0.3152079575061798,0.9018531489372253,0.3446123309135437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7010489702224731,"y":0.19512194395065308},{"x":0.7150349617004395,"y":0.19512194395065308},{"x":0.7150349617004395,"y":0.21052631735801697},{"x":0.7010489702224731,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Ae","boundary":[0.7010489702224731,0.19512194395065308,0.7150349617004395,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7132866978645325,"y":0.19512194395065308},{"x":0.7185314893722534,"y":0.19512194395065308},{"x":0.7185314893722534,"y":0.20924261212348938},{"x":0.7132866978645325,"y":0.20924261212348938}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7132866978645325,0.19512194395065308,0.7185314893722534,0.20924261212348938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7220279574394226,"y":0.19512194395065308},{"x":0.7657342553138733,"y":0.19512194395065308},{"x":0.7657342553138733,"y":0.20924261212348938},{"x":0.7220279574394226,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"littoralis","boundary":[0.7220279574394226,0.19512194395065308,0.7657342553138733,0.20924261212348938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688811182975769,"y":0.19512194395065308},{"x":0.692307710647583,"y":0.19512194395065308},{"x":0.692307710647583,"y":0.21052631735801697},{"x":0.688811182975769,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.688811182975769,0.19512194395065308,0.692307710647583,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6678321957588196,"y":0.19512194395065308},{"x":0.6853147149085999,"y":0.19512194395065308},{"x":0.6853147149085999,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6678321957588196,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6678321957588196,0.19512194395065308,0.6853147149085999,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451048851013184,"y":0.19640564918518066},{"x":0.6608391404151917,"y":0.19640564918518066},{"x":0.6608391404151917,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6451048851013184,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.6451048851013184,0.19640564918518066,0.6608391404151917,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6381118893623352,"y":0.19640564918518066},{"x":0.6398601531982422,"y":0.19640564918518066},{"x":0.6398601531982422,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6381118893623352,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6381118893623352,0.19640564918518066,0.6398601531982422,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6013985872268677,"y":0.19640564918518066},{"x":0.6293706297874451,"y":0.19512194395065308},{"x":0.6293706297874451,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6013985872268677,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6013985872268677,0.19640564918518066,0.6293706297874451,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5716783404350281,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5961538553237915,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5961538553237915,"y":0.21052631735801697},{"x":0.5716783404350281,"y":0.21052631735801697}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5716783404350281,0.19640564918518066,0.5961538553237915,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437062978744507,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5699300765991211,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5699300765991211,"y":0.21052631735801697},{"x":0.5437062978744507,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5437062978744507,0.19640564918518066,0.5699300765991211,0.21052631735801697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5332167744636536,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5437062978744507,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5437062978744507,"y":0.21181000769138336},{"x":0.5332167744636536,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5332167744636536,0.19640564918518066,0.5437062978744507,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.19768933951854706},{"x":0.5227272510528564,"y":0.19768933951854706},{"x":0.5227272510528564,"y":0.21181000769138336},{"x":0.5192307829856873,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5192307829856873,0.19768933951854706,0.5227272510528564,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877622425556183,"y":0.19768933951854706},{"x":0.5174825191497803,"y":0.19640564918518066},{"x":0.5174825191497803,"y":0.21181000769138336},{"x":0.4877622425556183,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.4877622425556183,0.19768933951854706,0.5174825191497803,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.19768933951854706},{"x":0.4825174808502197,"y":0.19768933951854706},{"x":0.4825174808502197,"y":0.21181000769138336},{"x":0.48076921701431274,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48076921701431274,0.19768933951854706,0.4825174808502197,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470279723405838,"y":0.19768933951854706},{"x":0.4737762212753296,"y":0.19768933951854706},{"x":0.4737762212753296,"y":0.21181000769138336},{"x":0.470279723405838,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.470279723405838,0.19768933951854706,0.4737762212753296,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.19768933951854706},{"x":0.46853145956993103,"y":0.19768933951854706},{"x":0.46853145956993103,"y":0.21181000769138336},{"x":0.4423076808452606,"y":0.21181000769138336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزم","boundary":[0.4423076808452606,0.19768933951854706,0.46853145956993103,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41083917021751404,"y":0.19768933951854706},{"x":0.43881118297576904,"y":0.19768933951854706},{"x":0.43881118297576904,"y":0.21181000769138336},{"x":0.41083917021751404,"y":0.21309371292591095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رونده","boundary":[0.41083917021751404,0.19768933951854706,0.43881118297576904,0.21181000769138336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.19768933951854706},{"x":0.4055944085121155,"y":0.19768933951854706},{"x":0.4055944085121155,"y":0.21309371292591095},{"x":0.38461539149284363,"y":0.21309371292591095}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.38461539149284363,0.19768933951854706,0.4055944085121155,0.21309371292591095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989510297775269,"y":0.21566110849380493},{"x":0.8006992936134338,"y":0.21566110849380493},{"x":0.8006992936134338,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7989510297775269,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7989510297775269,0.21566110849380493,0.8006992936134338,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.21566110849380493},{"x":0.7884615659713745,"y":0.21566110849380493},{"x":0.7884615659713745,"y":0.22978177666664124},{"x":0.75,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.75,0.21566110849380493,0.7884615659713745,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430070042610168,"y":0.21566110849380493},{"x":0.7447552680969238,"y":0.21566110849380493},{"x":0.7447552680969238,"y":0.22978177666664124},{"x":0.7430070042610168,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7430070042610168,0.21566110849380493,0.7447552680969238,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940559148788452,"y":0.21566110849380493},{"x":0.7360140085220337,"y":0.21566110849380493},{"x":0.7360140085220337,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6940559148788452,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خوابیده","boundary":[0.6940559148788452,0.21566110849380493,0.7360140085220337,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6818181872367859,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6870629191398621,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6870629191398621,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6818181872367859,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6818181872367859,0.21566110849380493,0.6870629191398621,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468531489372253,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6748251914978027,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6748251914978027,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6468531489372253,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رونده","boundary":[0.6468531489372253,0.21566110849380493,0.6748251914978027,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6398601531982422,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6398601531982422,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6398601531982422,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6398601531982422,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6398601531982422,0.21566110849380493,0.6398601531982422,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066433787345886,"y":0.21566110849380493},{"x":0.631118893623352,"y":0.21566110849380493},{"x":0.631118893623352,"y":0.22978177666664124},{"x":0.6066433787345886,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6066433787345886,0.21566110849380493,0.631118893623352,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996503233909607,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6031468510627747,"y":0.21566110849380493},{"x":0.6031468510627747,"y":0.22978177666664124},{"x":0.5996503233909607,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5996503233909607,0.21566110849380493,0.6031468510627747,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821678042411804,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5926573276519775,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5926573276519775,"y":0.22978177666664124},{"x":0.5821678042411804,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5821678042411804,0.21566110849380493,0.5926573276519775,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472028255462646,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5751748085021973,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5751748085021973,"y":0.22978177666664124},{"x":0.5472028255462646,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.5472028255462646,0.21566110849380493,0.5751748085021973,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5437062978744507,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5437062978744507,"y":0.22978177666664124},{"x":0.5192307829856873,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5192307829856873,0.21566110849380493,0.5437062978744507,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5087412595748901,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5192307829856873,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5192307829856873,"y":0.22978177666664124},{"x":0.5087412595748901,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زا","boundary":[0.5087412595748901,0.21566110849380493,0.5192307829856873,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503496527671814,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5087412595748901,"y":0.21566110849380493},{"x":0.5087412595748901,"y":0.22978177666664124},{"x":0.503496527671814,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.503496527671814,0.21566110849380493,0.5087412595748901,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46328672766685486,"y":0.21566110849380493},{"x":0.49475523829460144,"y":0.21566110849380493},{"x":0.49475523829460144,"y":0.22978177666664124},{"x":0.46328672766685486,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگدار","boundary":[0.46328672766685486,0.21566110849380493,0.49475523829460144,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4580419659614563,"y":0.21566110849380493},{"x":0.4580419659614563,"y":0.21566110849380493},{"x":0.4580419659614563,"y":0.22978177666664124},{"x":0.4580419659614563,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4580419659614563,0.21566110849380493,0.4580419659614563,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440559446811676,"y":0.21566110849380493},{"x":0.44930070638656616,"y":0.21566110849380493},{"x":0.44930070638656616,"y":0.22978177666664124},{"x":0.440559446811676,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.440559446811676,0.21566110849380493,0.44930070638656616,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4143356680870056,"y":0.21566110849380493},{"x":0.43531468510627747,"y":0.21566110849380493},{"x":0.43531468510627747,"y":0.22978177666664124},{"x":0.4143356680870056,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4143356680870056,0.21566110849380493,0.43531468510627747,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39335665106773376,"y":0.21566110849380493},{"x":0.4055944085121155,"y":0.21566110849380493},{"x":0.4055944085121155,"y":0.22978177666664124},{"x":0.39335665106773376,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.39335665106773376,0.21566110849380493,0.4055944085121155,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444055914878845,"y":0.21566110849380493},{"x":0.3898601531982422,"y":0.21566110849380493},{"x":0.3898601531982422,"y":0.22978177666664124},{"x":0.3444055914878845,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.3444055914878845,0.21566110849380493,0.3898601531982422,0.22978177666664124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33916082978248596,"y":0.21566110849380493},{"x":0.34090909361839294,"y":0.21566110849380493},{"x":0.34090909361839294,"y":0.22978177666664124},{"x":0.33916082978248596,"y":0.22978177666664124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33916082978248596,0.21566110849380493,0.34090909361839294,0.22978177666664124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33741259574890137,"y":0.19897304475307465},{"x":0.8006992936134338,"y":0.19383825361728668},{"x":0.8006992936134338,"y":0.22978177666664124},{"x":0.33916082978248596,"y":0.2336328625679016}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33241259574890136,0.19197304475307464,0.8056992936134338,0.23678177666664124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709790468215942,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7884615659713745,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7884615659713745,"y":0.24775353074073792},{"x":0.7709790468215942,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7709790468215942,0.23234917223453522,0.7884615659713745,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746503472328186,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7639859914779663,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7639859914779663,"y":0.24775353074073792},{"x":0.746503472328186,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.746503472328186,0.23234917223453522,0.7639859914779663,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7360140085220337,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7395104765892029,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7395104765892029,"y":0.24775353074073792},{"x":0.7360140085220337,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7360140085220337,0.23234917223453522,0.7395104765892029,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975524425506592,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7290209531784058,"y":0.23234917223453522},{"x":0.7290209531784058,"y":0.24775353074073792},{"x":0.6975524425506592,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.6975524425506592,0.23234917223453522,0.7290209531784058,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6818181872367859,"y":0.23234917223453522},{"x":0.690559446811676,"y":0.23234917223453522},{"x":0.690559446811676,"y":0.24775353074073792},{"x":0.6818181872367859,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6818181872367859,0.23234917223453522,0.690559446811676,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590909361839294,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6765734553337097,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6765734553337097,"y":0.24775353074073792},{"x":0.6590909361839294,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6590909361839294,0.23234917223453522,0.6765734553337097,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503496766090393,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6538461446762085,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6538461446762085,"y":0.24775353074073792},{"x":0.6503496766090393,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6503496766090393,0.23234917223453522,0.6538461446762085,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631118893623352,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6416084170341492,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6416084170341492,"y":0.24775353074073792},{"x":0.631118893623352,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.631118893623352,0.23234917223453522,0.6416084170341492,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944055914878845,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6258741021156311,"y":0.23234917223453522},{"x":0.6258741021156311,"y":0.24775353074073792},{"x":0.5944055914878845,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ردیفی","boundary":[0.5944055914878845,0.23234917223453522,0.6258741021156311,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5874125957489014,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5874125957489014,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5874125957489014,"y":0.24775353074073792},{"x":0.5874125957489014,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5874125957489014,0.23234917223453522,0.5874125957489014,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5541958212852478,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5786713361740112,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5786713361740112,"y":0.24775353074073792},{"x":0.5541958212852478,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.5541958212852478,0.23234917223453522,0.5786713361740112,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472028255462646,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5472028255462646,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5472028255462646,"y":0.24775353074073792},{"x":0.5472028255462646,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5472028255462646,0.23234917223453522,0.5472028255462646,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5087412595748901,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5384615659713745,"y":0.23234917223453522},{"x":0.5384615659713745,"y":0.24775353074073792},{"x":0.5087412595748901,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتداء","boundary":[0.5087412595748901,0.23234917223453522,0.5384615659713745,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4755244851112366,"y":0.23234917223453522},{"x":0.501748263835907,"y":0.23234917223453522},{"x":0.501748263835907,"y":0.24775353074073792},{"x":0.4755244851112366,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.4755244851112366,0.23234917223453522,0.501748263835907,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46853145956993103,"y":0.23234917223453522},{"x":0.470279723405838,"y":0.23234917223453522},{"x":0.470279723405838,"y":0.24775353074073792},{"x":0.46853145956993103,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46853145956993103,0.23234917223453522,0.470279723405838,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43531468510627747,"y":0.23234917223453522},{"x":0.4597901999950409,"y":0.23234917223453522},{"x":0.4597901999950409,"y":0.24775353074073792},{"x":0.43531468510627747,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.43531468510627747,0.23234917223453522,0.4597901999950409,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42132866382598877,"y":0.23234917223453522},{"x":0.4318181872367859,"y":0.23234917223453522},{"x":0.4318181872367859,"y":0.24775353074073792},{"x":0.42132866382598877,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42132866382598877,0.23234917223453522,0.4318181872367859,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3916083872318268,"y":0.23234917223453522},{"x":0.4178321659564972,"y":0.23234917223453522},{"x":0.4178321659564972,"y":0.24775353074073792},{"x":0.3916083872318268,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.3916083872318268,0.23234917223453522,0.4178321659564972,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.23234917223453522},{"x":0.3863636255264282,"y":0.23234917223453522},{"x":0.3863636255264282,"y":0.24775353074073792},{"x":0.36538460850715637,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.36538460850715637,0.23234917223453522,0.3863636255264282,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444055914878845,"y":0.23234917223453522},{"x":0.36538460850715637,"y":0.23234917223453522},{"x":0.36538460850715637,"y":0.24775353074073792},{"x":0.3444055914878845,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3444055914878845,0.23234917223453522,0.36538460850715637,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33916082978248596,"y":0.23234917223453522},{"x":0.34090909361839294,"y":0.23234917223453522},{"x":0.34090909361839294,"y":0.24775353074073792},{"x":0.33916082978248596,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33916082978248596,0.23234917223453522,0.34090909361839294,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30069929361343384,"y":0.23234917223453522},{"x":0.3339160978794098,"y":0.23234917223453522},{"x":0.3339160978794098,"y":0.24775353074073792},{"x":0.30069929361343384,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیکرک","boundary":[0.30069929361343384,0.23234917223453522,0.3339160978794098,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28671327233314514,"y":0.23234917223453522},{"x":0.2937062978744507,"y":0.23234917223453522},{"x":0.2937062978744507,"y":0.24775353074073792},{"x":0.28671327233314514,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.28671327233314514,0.23234917223453522,0.2937062978744507,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2482517510652542,"y":0.23234917223453522},{"x":0.28146854043006897,"y":0.23234917223453522},{"x":0.28146854043006897,"y":0.24775353074073792},{"x":0.2482517510652542,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.2482517510652542,0.23234917223453522,0.28146854043006897,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24300698935985565,"y":0.23234917223453522},{"x":0.24300698935985565,"y":0.23234917223453522},{"x":0.24300698935985565,"y":0.24775353074073792},{"x":0.24300698935985565,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24300698935985565,0.23234917223453522,0.24300698935985565,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2237762212753296,"y":0.23234917223453522},{"x":0.23426572978496552,"y":0.23234917223453522},{"x":0.23426572978496552,"y":0.24775353074073792},{"x":0.2237762212753296,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2237762212753296,0.23234917223453522,0.23426572978496552,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18706293404102325,"y":0.23234917223453522},{"x":0.21678321063518524,"y":0.23234917223453522},{"x":0.21678321063518524,"y":0.24775353074073792},{"x":0.18706293404102325,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.18706293404102325,0.23234917223453522,0.21678321063518524,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1660839170217514,"y":0.23234917223453522},{"x":0.1818181872367859,"y":0.23234917223453522},{"x":0.1818181872367859,"y":0.24775353074073792},{"x":0.1660839170217514,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.1660839170217514,0.23234917223453522,0.1818181872367859,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15734265744686127,"y":0.23234917223453522},{"x":0.16258741915225983,"y":0.23234917223453522},{"x":0.16258741915225983,"y":0.24775353074073792},{"x":0.15734265744686127,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15734265744686127,0.23234917223453522,0.16258741915225983,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12762238085269928,"y":0.23234917223453522},{"x":0.1520978957414627,"y":0.23234917223453522},{"x":0.1520978957414627,"y":0.24775353074073792},{"x":0.12762238085269928,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خشن","boundary":[0.12762238085269928,0.23234917223453522,0.1520978957414627,0.24775353074073792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12062937021255493,"y":0.23234917223453522},{"x":0.12237761914730072,"y":0.23234917223453522},{"x":0.12237761914730072,"y":0.24775353074073792},{"x":0.12062937021255493,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12062937021255493,0.23234917223453522,0.12237761914730072,0.24775353074073792]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8881118893623352,"y":0.2336328625679016},{"x":0.9003496766090393,"y":0.2336328625679016},{"x":0.9003496766090393,"y":0.24646984040737152},{"x":0.8881118893623352,"y":0.24646984040737152}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"برگ","boundary":[0.8881118893623352,0.2336328625679016,0.9003496766090393,0.24646984040737152]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12062937021255493,"y":0.23234917223453522},{"x":0.9003496766090393,"y":0.23234917223453522},{"x":0.9003496766090393,"y":0.24775353074073792},{"x":0.12062937021255493,"y":0.24775353074073792}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.11562937021255493,0.2253491722345352,0.9053496766090393,0.2547535307407379],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709790468215942,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7867133021354675,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7867133021354675,"y":0.2670089900493622},{"x":0.7709790468215942,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7709790468215942,0.2503209114074707,0.7867133021354675,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7657342553138733,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7657342553138733,"y":0.2670089900493622},{"x":0.75,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فام","boundary":[0.75,0.2503209114074707,0.7657342553138733,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430070042610168,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7447552680969238,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7447552680969238,"y":0.2670089900493622},{"x":0.7430070042610168,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7430070042610168,0.2503209114074707,0.7447552680969238,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7062937021255493,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7342657446861267,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7342657446861267,"y":0.2670089900493622},{"x":0.7062937021255493,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.7062937021255493,0.2503209114074707,0.7342657446861267,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6870629191398621,"y":0.2503209114074707},{"x":0.6975524425506592,"y":0.2503209114074707},{"x":0.6975524425506592,"y":0.2670089900493622},{"x":0.6870629191398621,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6870629191398621,0.2503209114074707,0.6975524425506592,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451048851013184,"y":0.2503209114074707},{"x":0.6800699234008789,"y":0.2503209114074707},{"x":0.6800699234008789,"y":0.2670089900493622},{"x":0.6451048851013184,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنبلک","boundary":[0.6451048851013184,0.2503209114074707,0.6800699234008789,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223776340484619,"y":0.2503209114074707},{"x":0.6398601531982422,"y":0.2503209114074707},{"x":0.6398601531982422,"y":0.2670089900493622},{"x":0.6223776340484619,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6223776340484619,0.2503209114074707,0.6398601531982422,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944055914878845,"y":0.2503209114074707},{"x":0.617132842540741,"y":0.2503209114074707},{"x":0.617132842540741,"y":0.2670089900493622},{"x":0.5944055914878845,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5944055914878845,0.2503209114074707,0.617132842540741,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5839160680770874,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5839160680770874,"y":0.2670089900493622},{"x":0.5769230723381042,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5769230723381042,0.2503209114074707,0.5839160680770874,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506992936134338,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5716783404350281,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5716783404350281,"y":0.2670089900493622},{"x":0.5506992936134338,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5506992936134338,0.2503209114074707,0.5716783404350281,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244755148887634,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5454545617103577,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5454545617103577,"y":0.2670089900493622},{"x":0.5244755148887634,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.5244755148887634,0.2503209114074707,0.5454545617103577,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5174825191497803,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5192307829856873,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5192307829856873,"y":0.2670089900493622},{"x":0.5174825191497803,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5174825191497803,0.2503209114074707,0.5192307829856873,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503496527671814,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5087412595748901,"y":0.2503209114074707},{"x":0.5087412595748901,"y":0.2670089900493622},{"x":0.503496527671814,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.503496527671814,0.2503209114074707,0.5087412595748901,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49125874042510986,"y":0.2503209114074707},{"x":0.49475523829460144,"y":0.2503209114074707},{"x":0.49475523829460144,"y":0.2670089900493622},{"x":0.49125874042510986,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.49125874042510986,0.2503209114074707,0.49475523829460144,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47727271914482117,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4842657446861267,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4842657446861267,"y":0.2670089900493622},{"x":0.47727271914482117,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.47727271914482117,0.2503209114074707,0.4842657446861267,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46678322553634644,"y":0.2503209114074707},{"x":0.470279723405838,"y":0.2503209114074707},{"x":0.470279723405838,"y":0.2670089900493622},{"x":0.46678322553634644,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.46678322553634644,0.2503209114074707,0.470279723405838,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4475524425506592,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2670089900493622},{"x":0.4475524425506592,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.4475524425506592,0.2503209114074707,0.4615384638309479,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4423076808452606,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4423076808452606,"y":0.2670089900493622},{"x":0.4423076808452606,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4423076808452606,0.2503209114074707,0.4423076808452606,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073426425457001,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4335664212703705,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4335664212703705,"y":0.2670089900493622},{"x":0.4073426425457001,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.4073426425457001,0.2503209114074707,0.4335664212703705,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4020979106426239,"y":0.2503209114074707},{"x":0.4020979106426239,"y":0.2670089900493622},{"x":0.38461539149284363,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.38461539149284363,0.2503209114074707,0.4020979106426239,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758741319179535,"y":0.2503209114074707},{"x":0.37937062978744507,"y":0.2503209114074707},{"x":0.37937062978744507,"y":0.2670089900493622},{"x":0.3758741319179535,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3758741319179535,0.2503209114074707,0.37937062978744507,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35489511489868164,"y":0.2503209114074707},{"x":0.36713287234306335,"y":0.2503209114074707},{"x":0.36713287234306335,"y":0.2670089900493622},{"x":0.35489511489868164,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35489511489868164,0.2503209114074707,0.36713287234306335,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3216783106327057,"y":0.2503209114074707},{"x":0.3479020893573761,"y":0.2503209114074707},{"x":0.3479020893573761,"y":0.2670089900493622},{"x":0.3216783106327057,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.3216783106327057,0.2503209114074707,0.3479020893573761,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024475574493408,"y":0.2503209114074707},{"x":0.3181818127632141,"y":0.2503209114074707},{"x":0.3181818127632141,"y":0.2670089900493622},{"x":0.3024475574493408,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3024475574493408,0.2503209114074707,0.3181818127632141,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2657342553138733,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2937062978744507,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2937062978744507,"y":0.2670089900493622},{"x":0.2657342553138733,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.2657342553138733,0.2503209114074707,0.2937062978744507,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25874125957489014,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2622377574443817,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2622377574443817,"y":0.2670089900493622},{"x":0.25874125957489014,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.25874125957489014,0.2503209114074707,0.2622377574443817,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24125874042510986,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2534964978694916,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2534964978694916,"y":0.2670089900493622},{"x":0.24125874042510986,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.24125874042510986,0.2503209114074707,0.2534964978694916,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.220279723405838,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2360139787197113,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2360139787197113,"y":0.2670089900493622},{"x":0.220279723405838,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.220279723405838,0.2503209114074707,0.2360139787197113,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20629370212554932,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2080419510602951,"y":0.2503209114074707},{"x":0.2080419510602951,"y":0.2670089900493622},{"x":0.20629370212554932,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20629370212554932,0.2503209114074707,0.2080419510602951,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15909090638160706,"y":0.2503209114074707},{"x":0.19755244255065918,"y":0.2503209114074707},{"x":0.19755244255065918,"y":0.2670089900493622},{"x":0.15909090638160706,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پایینیها","boundary":[0.15909090638160706,0.2503209114074707,0.19755244255065918,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12937062978744507,"y":0.2503209114074707},{"x":0.15034964680671692,"y":0.2503209114074707},{"x":0.15034964680671692,"y":0.2670089900493622},{"x":0.12937062978744507,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.12937062978744507,0.2503209114074707,0.15034964680671692,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12062937021255493,"y":0.2503209114074707},{"x":0.12237761914730072,"y":0.2503209114074707},{"x":0.12237761914730072,"y":0.2670089900493622},{"x":0.12062937021255493,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.12062937021255493,0.2503209114074707,0.12237761914730072,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09615384787321091,"y":0.2503209114074707},{"x":0.1118881106376648,"y":0.2503209114074707},{"x":0.1118881106376648,"y":0.2670089900493622},{"x":0.09615384787321091,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.09615384787321091,0.2503209114074707,0.1118881106376648,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08216783404350281,"y":0.2503209114074707},{"x":0.08916083723306656,"y":0.2503209114074707},{"x":0.08916083723306656,"y":0.2670089900493622},{"x":0.08216783404350281,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.08216783404350281,0.2503209114074707,0.08916083723306656,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06468531489372253,"y":0.2503209114074707},{"x":0.07692307978868484,"y":0.2503209114074707},{"x":0.07692307978868484,"y":0.2670089900493622},{"x":0.06468531489372253,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.06468531489372253,0.2503209114074707,0.07692307978868484,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05944056063890457,"y":0.2503209114074707},{"x":0.06118880957365036,"y":0.2503209114074707},{"x":0.06118880957365036,"y":0.2670089900493622},{"x":0.05944056063890457,"y":0.2670089900493622}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.05944056063890457,0.2503209114074707,0.06118880957365036,0.2670089900493622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7604895234107971,"y":0.26829269528388977},{"x":0.7867133021354675,"y":0.26829269528388977},{"x":0.7867133021354675,"y":0.2836970388889313},{"x":0.7604895234107971,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"بشكل","boundary":[0.7604895234107971,0.26829269528388977,0.7867133021354675,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167832255363464,"y":0.26829269528388977},{"x":0.7552447319030762,"y":0.26829269528388977},{"x":0.7552447319030762,"y":0.2836970388889313},{"x":0.7167832255363464,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پانیکول","boundary":[0.7167832255363464,0.26829269528388977,0.7552447319030762,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800699234008789,"y":0.26829269528388977},{"x":0.7097902297973633,"y":0.26829269528388977},{"x":0.7097902297973633,"y":0.2836970388889313},{"x":0.6800699234008789,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تسبیح","boundary":[0.6800699234008789,0.26829269528388977,0.7097902297973633,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6520978808403015,"y":0.26829269528388977},{"x":0.6748251914978027,"y":0.26829269528388977},{"x":0.6748251914978027,"y":0.2836970388889313},{"x":0.6520978808403015,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6520978808403015,0.26829269528388977,0.6748251914978027,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468531489372253,"y":0.26829269528388977},{"x":0.6486014127731323,"y":0.26829269528388977},{"x":0.6486014127731323,"y":0.2836970388889313},{"x":0.6468531489372253,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6468531489372253,0.26829269528388977,0.6486014127731323,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206293702125549,"y":0.26829269528388977},{"x":0.6398601531982422,"y":0.26829269528388977},{"x":0.6398601531982422,"y":0.2836970388889313},{"x":0.6206293702125549,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.6206293702125549,0.26829269528388977,0.6398601531982422,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.26829269528388977},{"x":0.618881106376648,"y":0.26829269528388977},{"x":0.618881106376648,"y":0.2836970388889313},{"x":0.5961538553237915,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.5961538553237915,0.26829269528388977,0.618881106376648,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5874125957489014,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5891608595848083,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5891608595848083,"y":0.2836970388889313},{"x":0.5874125957489014,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5874125957489014,0.26829269528388977,0.5891608595848083,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5804196000099182,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5804196000099182,"y":0.2836970388889313},{"x":0.557692289352417,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.557692289352417,0.26829269528388977,0.5804196000099182,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5506992936134338,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5506992936134338,"y":0.2836970388889313},{"x":0.5454545617103577,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5454545617103577,0.26829269528388977,0.5506992936134338,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244755148887634,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5402097702026367,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5402097702026367,"y":0.2836970388889313},{"x":0.5244755148887634,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5244755148887634,0.26829269528388977,0.5402097702026367,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5227272510528564,"y":0.26829269528388977},{"x":0.5227272510528564,"y":0.2836970388889313},{"x":0.5,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ممتد","boundary":[0.5,0.26829269528388977,0.5227272510528564,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49125874042510986,"y":0.26829269528388977},{"x":0.4965035021305084,"y":0.26829269528388977},{"x":0.4965035021305084,"y":0.2836970388889313},{"x":0.49125874042510986,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49125874042510986,0.26829269528388977,0.4965035021305084,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44930070638656616,"y":0.26829269528388977},{"x":0.4842657446861267,"y":0.26829269528388977},{"x":0.4842657446861267,"y":0.2836970388889313},{"x":0.44930070638656616,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.44930070638656616,0.26829269528388977,0.4842657446861267,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4003496468067169,"y":0.26829269528388977},{"x":0.4423076808452606,"y":0.26829269528388977},{"x":0.4423076808452606,"y":0.2836970388889313},{"x":0.4003496468067169,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"غبرهمقد","boundary":[0.4003496468067169,0.26829269528388977,0.4423076808452606,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3916083872318268,"y":0.26829269528388977},{"x":0.39335665106773376,"y":0.26829269528388977},{"x":0.39335665106773376,"y":0.2836970388889313},{"x":0.3916083872318268,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3916083872318268,0.26829269528388977,0.39335665106773376,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758741319179535,"y":0.26829269528388977},{"x":0.38461539149284363,"y":0.26829269528388977},{"x":0.38461539149284363,"y":0.2836970388889313},{"x":0.3758741319179535,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3758741319179535,0.26829269528388977,0.38461539149284363,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3496503531932831,"y":0.26829269528388977},{"x":0.37062937021255493,"y":0.26829269528388977},{"x":0.37062937021255493,"y":0.2836970388889313},{"x":0.3496503531932831,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3496503531932831,0.26829269528388977,0.37062937021255493,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199300765991211,"y":0.26829269528388977},{"x":0.3426573574542999,"y":0.26829269528388977},{"x":0.3426573574542999,"y":0.2836970388889313},{"x":0.3199300765991211,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲/۵","boundary":[0.3199300765991211,0.26829269528388977,0.3426573574542999,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3059440553188324,"y":0.26829269528388977},{"x":0.31468531489372253,"y":0.26829269528388977},{"x":0.31468531489372253,"y":0.2836970388889313},{"x":0.3059440553188324,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3059440553188324,0.26829269528388977,0.31468531489372253,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2744755148887634,"y":0.26829269528388977},{"x":0.30069929361343384,"y":0.26829269528388977},{"x":0.30069929361343384,"y":0.2836970388889313},{"x":0.2744755148887634,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱/۲۵","boundary":[0.2744755148887634,0.26829269528388977,0.30069929361343384,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.26829269528388977},{"x":0.2657342553138733,"y":0.26829269528388977},{"x":0.2657342553138733,"y":0.2836970388889313},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.23076923191547394,0.26829269528388977,0.2657342553138733,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2237762212753296,"y":0.26829269528388977},{"x":0.22552447021007538,"y":0.26829269528388977},{"x":0.22552447021007538,"y":0.2836970388889313},{"x":0.2237762212753296,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2237762212753296,0.26829269528388977,0.22552447021007538,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17657342553138733,"y":0.26829269528388977},{"x":0.21503496170043945,"y":0.26829269528388977},{"x":0.21503496170043945,"y":0.2836970388889313},{"x":0.17657342553138733,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پائینیها","boundary":[0.17657342553138733,0.26829269528388977,0.21503496170043945,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14860139787197113,"y":0.26829269528388977},{"x":0.16958041489124298,"y":0.26829269528388977},{"x":0.16958041489124298,"y":0.2836970388889313},{"x":0.14860139787197113,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.14860139787197113,0.26829269528388977,0.16958041489124298,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1118881106376648,"y":0.26829269528388977},{"x":0.14335663616657257,"y":0.26829269528388977},{"x":0.14335663616657257,"y":0.2836970388889313},{"x":0.1118881106376648,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دراز-","boundary":[0.1118881106376648,0.26829269528388977,0.14335663616657257,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07517482340335846,"y":0.26829269528388977},{"x":0.10839160531759262,"y":0.26829269528388977},{"x":0.10839160531759262,"y":0.2836970388889313},{"x":0.07517482340335846,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرنیزه","boundary":[0.07517482340335846,0.26829269528388977,0.10839160531759262,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.26829269528388977},{"x":0.07517482340335846,"y":0.26829269528388977},{"x":0.07517482340335846,"y":0.2836970388889313},{"x":0.06818182021379471,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.06818182021379471,0.26829269528388977,0.07517482340335846,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.057692307978868484,"y":0.26829269528388977},{"x":0.06293706595897675,"y":0.26829269528388977},{"x":0.06293706595897675,"y":0.2836970388889313},{"x":0.057692307978868484,"y":0.2836970388889313}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.057692307978868484,0.26829269528388977,0.06293706595897675,0.2836970388889313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709790468215942,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7884615659713745,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7884615659713745,"y":0.30166879296302795},{"x":0.7709790468215942,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7709790468215942,0.28498074412345886,0.7884615659713745,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569929957389832,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7639859914779663,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7639859914779663,"y":0.30166879296302795},{"x":0.7569929957389832,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7569929957389832,0.28498074412345886,0.7639859914779663,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7202796936035156,"y":0.28498074412345886},{"x":0.75,"y":0.28498074412345886},{"x":0.75,"y":0.30166879296302795},{"x":0.7202796936035156,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.7202796936035156,0.28498074412345886,0.75,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7132866978645325,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7150349617004395,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7150349617004395,"y":0.30166879296302795},{"x":0.7132866978645325,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7132866978645325,0.28498074412345886,0.7150349617004395,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993007063865662,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7045454382896423,"y":0.28498074412345886},{"x":0.7045454382896423,"y":0.30166879296302795},{"x":0.6993007063865662,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6993007063865662,0.28498074412345886,0.7045454382896423,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853147149085999,"y":0.28498074412345886},{"x":0.690559446811676,"y":0.28498074412345886},{"x":0.690559446811676,"y":0.30166879296302795},{"x":0.6853147149085999,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6853147149085999,0.28498074412345886,0.690559446811676,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713286638259888,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6800699234008789,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6800699234008789,"y":0.30166879296302795},{"x":0.6713286638259888,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6713286638259888,0.28498074412345886,0.6800699234008789,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625874042510986,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6643356680870056,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6643356680870056,"y":0.30166879296302795},{"x":0.6625874042510986,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6625874042510986,0.28498074412345886,0.6643356680870056,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6398601531982422,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6555944085121155,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6555944085121155,"y":0.30166879296302795},{"x":0.6398601531982422,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.6398601531982422,0.28498074412345886,0.6555944085121155,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6346153616905212,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6346153616905212,"y":0.30166879296302795},{"x":0.6346153616905212,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6346153616905212,0.28498074412345886,0.6346153616905212,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5874125957489014,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6258741021156311,"y":0.28498074412345886},{"x":0.6258741021156311,"y":0.30166879296302795},{"x":0.5874125957489014,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بالاییها","boundary":[0.5874125957489014,0.28498074412345886,0.6258741021156311,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506992936134338,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5804196000099182,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5804196000099182,"y":0.30166879296302795},{"x":0.5506992936134338,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5506992936134338,0.28498074412345886,0.5804196000099182,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5437062978744507,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5437062978744507,"y":0.30166879296302795},{"x":0.5384615659713745,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5384615659713745,0.28498074412345886,0.5437062978744507,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5332167744636536,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5332167744636536,"y":0.30166879296302795},{"x":0.5192307829856873,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.5192307829856873,0.28498074412345886,0.5332167744636536,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5122377872467041,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5139859914779663,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5139859914779663,"y":0.30166879296302795},{"x":0.5122377872467041,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5122377872467041,0.28498074412345886,0.5139859914779663,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4825174808502197,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5052447319030762,"y":0.28498074412345886},{"x":0.5052447319030762,"y":0.30166879296302795},{"x":0.4825174808502197,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشه","boundary":[0.4825174808502197,0.28498074412345886,0.5052447319030762,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4562937021255493,"y":0.28498074412345886},{"x":0.47727271914482117,"y":0.28498074412345886},{"x":0.47727271914482117,"y":0.30166879296302795},{"x":0.4562937021255493,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.4562937021255493,0.28498074412345886,0.47727271914482117,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4283216893672943,"y":0.28498074412345886},{"x":0.44930070638656616,"y":0.28498074412345886},{"x":0.44930070638656616,"y":0.30166879296302795},{"x":0.4283216893672943,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.4283216893672943,0.28498074412345886,0.44930070638656616,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42132866382598877,"y":0.28498074412345886},{"x":0.42307692766189575,"y":0.28498074412345886},{"x":0.42307692766189575,"y":0.30166879296302795},{"x":0.42132866382598877,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42132866382598877,0.28498074412345886,0.42307692766189575,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986014127731323,"y":0.28498074412345886},{"x":0.4160839021205902,"y":0.28498074412345886},{"x":0.4160839021205902,"y":0.30166879296302795},{"x":0.3986014127731323,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3986014127731323,0.28498074412345886,0.4160839021205902,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3916083872318268,"y":0.28498074412345886},{"x":0.39335665106773376,"y":0.28498074412345886},{"x":0.39335665106773376,"y":0.30166879296302795},{"x":0.3916083872318268,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3916083872318268,0.28498074412345886,0.39335665106773376,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741258680820465,"y":0.28498074412345886},{"x":0.38286712765693665,"y":0.28498074412345886},{"x":0.38286712765693665,"y":0.30166879296302795},{"x":0.3741258680820465,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3741258680820465,0.28498074412345886,0.38286712765693665,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3479020893573761,"y":0.28498074412345886},{"x":0.36888110637664795,"y":0.28498074412345886},{"x":0.36888110637664795,"y":0.30166879296302795},{"x":0.3479020893573761,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3479020893573761,0.28498074412345886,0.36888110637664795,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3181818127632141,"y":0.28498074412345886},{"x":0.34090909361839294,"y":0.28498074412345886},{"x":0.34090909361839294,"y":0.30166879296302795},{"x":0.3181818127632141,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲/۵","boundary":[0.3181818127632141,0.28498074412345886,0.34090909361839294,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3041957914829254,"y":0.28498074412345886},{"x":0.31293705105781555,"y":0.28498074412345886},{"x":0.31293705105781555,"y":0.30166879296302795},{"x":0.3041957914829254,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3041957914829254,0.28498074412345886,0.31293705105781555,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27272728085517883,"y":0.28498074412345886},{"x":0.29895105957984924,"y":0.28498074412345886},{"x":0.29895105957984924,"y":0.30166879296302795},{"x":0.27272728085517883,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱/۷۵","boundary":[0.27272728085517883,0.28498074412345886,0.29895105957984924,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22902098298072815,"y":0.28498074412345886},{"x":0.2639860212802887,"y":0.28498074412345886},{"x":0.2639860212802887,"y":0.30166879296302795},{"x":0.22902098298072815,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.22902098298072815,0.28498074412345886,0.2639860212802887,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2080419510602951,"y":0.28498074412345886},{"x":0.21853147447109222,"y":0.28498074412345886},{"x":0.21853147447109222,"y":0.30166879296302795},{"x":0.2080419510602951,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2080419510602951,0.28498074412345886,0.21853147447109222,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17832167446613312,"y":0.28498074412345886},{"x":0.19930070638656616,"y":0.28498074412345886},{"x":0.19930070638656616,"y":0.30166879296302795},{"x":0.17832167446613312,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.17832167446613312,0.28498074412345886,0.19930070638656616,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14335663616657257,"y":0.28498074412345886},{"x":0.1678321659564972,"y":0.28498074412345886},{"x":0.1678321659564972,"y":0.30166879296302795},{"x":0.14335663616657257,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.14335663616657257,0.28498074412345886,0.1678321659564972,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10839160531759262,"y":0.28498074412345886},{"x":0.13461539149284363,"y":0.28498074412345886},{"x":0.13461539149284363,"y":0.30166879296302795},{"x":0.10839160531759262,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.10839160531759262,0.28498074412345886,0.13461539149284363,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08041957765817642,"y":0.28498074412345886},{"x":0.10139860212802887,"y":0.28498074412345886},{"x":0.10139860212802887,"y":0.30166879296302795},{"x":0.08041957765817642,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.08041957765817642,0.28498074412345886,0.10139860212802887,0.30166879296302795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06118880957365036,"y":0.28498074412345886},{"x":0.07342657446861267,"y":0.28498074412345886},{"x":0.07342657446861267,"y":0.30166879296302795},{"x":0.06118880957365036,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.06118880957365036,0.28498074412345886,0.07342657446861267,0.30166879296302795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.057692307978868484,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7884615659713745,"y":0.2503209114074707},{"x":0.7884615659713745,"y":0.30166879296302795},{"x":0.057692307978868484,"y":0.30166879296302795}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.05269230797886849,0.2433209114074707,0.7934615659713745,0.30866879296302796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.751748263835907,"y":0.3055199086666107},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3055199086666107},{"x":0.7867133021354675,"y":0.31835687160491943},{"x":0.751748263835907,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مختصرا","boundary":[0.751748263835907,0.3055199086666107,0.7867133021354675,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430070042610168,"y":0.3055199086666107},{"x":0.746503472328186,"y":0.3055199086666107},{"x":0.746503472328186,"y":0.31835687160491943},{"x":0.7430070042610168,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7430070042610168,0.3055199086666107,0.746503472328186,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7045454382896423,"y":0.3055199086666107},{"x":0.7377622127532959,"y":0.3055199086666107},{"x":0.7377622127532959,"y":0.31835687160491943},{"x":0.7045454382896423,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.7045454382896423,0.3055199086666107,0.7377622127532959,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975524425506592,"y":0.3055199086666107},{"x":0.6993007063865662,"y":0.3055199086666107},{"x":0.6993007063865662,"y":0.31835687160491943},{"x":0.6975524425506592,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6975524425506592,0.3055199086666107,0.6993007063865662,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608391404151917,"y":0.3055199086666107},{"x":0.690559446811676,"y":0.3055199086666107},{"x":0.690559446811676,"y":0.31835687160491943},{"x":0.6608391404151917,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6608391404151917,0.3055199086666107,0.690559446811676,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241258978843689,"y":0.3055199086666107},{"x":0.6520978808403015,"y":0.3055199086666107},{"x":0.6520978808403015,"y":0.31835687160491943},{"x":0.6241258978843689,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹-۸","boundary":[0.6241258978843689,0.3055199086666107,0.6520978808403015,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031468510627747,"y":0.3055199086666107},{"x":0.618881106376648,"y":0.3055199086666107},{"x":0.618881106376648,"y":0.31835687160491943},{"x":0.6031468510627747,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.6031468510627747,0.3055199086666107,0.618881106376648,0.31835687160491943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5979021191596985,"y":0.3055199086666107},{"x":0.5979021191596985,"y":0.3055199086666107},{"x":0.5979021191596985,"y":0.31835687160491943},{"x":0.5979021191596985,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5979021191596985,0.3055199086666107,0.5979021191596985,0.31835687160491943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5979021191596985,"y":0.3055199086666107},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3055199086666107},{"x":0.7867133021354675,"y":0.31835687160491943},{"x":0.5979021191596985,"y":0.31835687160491943}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5929021191596985,0.2985199086666107,0.7917133021354675,0.32535687160491944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989510297775269,"y":0.3222079575061798},{"x":0.8006992936134338,"y":0.3222079575061798},{"x":0.8006992936134338,"y":0.3350449204444885},{"x":0.7989510297775269,"y":0.3350449204444885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7989510297775269,0.3222079575061798,0.8006992936134338,0.3350449204444885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7325174808502197,"y":0.3222079575061798},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3209242522716522},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3350449204444885},{"x":0.7325174808502197,"y":0.3350449204444885}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.7325174808502197,0.3222079575061798,0.7867133021354675,0.3350449204444885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185314893722534,"y":0.3222079575061798},{"x":0.7255244851112366,"y":0.3222079575061798},{"x":0.7255244851112366,"y":0.3350449204444885},{"x":0.7185314893722534,"y":0.3350449204444885}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7185314893722534,0.3222079575061798,0.7255244851112366,0.3350449204444885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6818181872367859,"y":0.3234916627407074},{"x":0.7132866978645325,"y":0.3222079575061798},{"x":0.7132866978645325,"y":0.3350449204444885},{"x":0.6818181872367859,"y":0.3363286256790161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.6818181872367859,0.3234916627407074,0.7132866978645325,0.3350449204444885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.868881106376648,"y":0.3388960063457489},{"x":0.9003496766090393,"y":0.3388960063457489},{"x":0.9003496766090393,"y":0.3555840849876404},{"x":0.868881106376648,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.868881106376648,0.3388960063457489,0.9003496766090393,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129370808601379,"y":0.3388960063457489},{"x":0.8653846383094788,"y":0.3388960063457489},{"x":0.8653846383094788,"y":0.3555840849876404},{"x":0.8129370808601379,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.8129370808601379,0.3388960063457489,0.8653846383094788,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989510297775269,"y":0.3388960063457489},{"x":0.8006992936134338,"y":0.3388960063457489},{"x":0.8006992936134338,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7989510297775269,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7989510297775269,0.3388960063457489,0.8006992936134338,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569929957389832,"y":0.3388960063457489},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3388960063457489},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7569929957389832,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.7569929957389832,0.3388960063457489,0.7867133021354675,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746503472328186,"y":0.3388960063457489},{"x":0.75,"y":0.3388960063457489},{"x":0.75,"y":0.3555840849876404},{"x":0.746503472328186,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.746503472328186,0.3388960063457489,0.75,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7150349617004395,"y":0.3388960063457489},{"x":0.7430070042610168,"y":0.3388960063457489},{"x":0.7430070042610168,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7150349617004395,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.7150349617004395,0.3388960063457489,0.7430070042610168,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800699234008789,"y":0.3388960063457489},{"x":0.7062937021255493,"y":0.3388960063457489},{"x":0.7062937021255493,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6800699234008789,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6800699234008789,0.3388960063457489,0.7062937021255493,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695803999900818,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6713286638259888,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6713286638259888,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6695803999900818,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6695803999900818,0.3388960063457489,0.6713286638259888,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468531489372253,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6643356680870056,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6643356680870056,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6468531489372253,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6468531489372253,0.3388960063457489,0.6643356680870056,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031468510627747,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6416084170341492,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6416084170341492,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6031468510627747,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.6031468510627747,0.3388960063457489,0.6416084170341492,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891608595848083,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6048951148986816,"y":0.3388960063457489},{"x":0.6048951148986816,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5891608595848083,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نمک","boundary":[0.5891608595848083,0.3388960063457489,0.6048951148986816,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5734265446662903,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5786713361740112,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5786713361740112,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5734265446662903,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5734265446662903,0.3388960063457489,0.5786713361740112,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472028255462646,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5681818127632141,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5681818127632141,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5472028255462646,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.5472028255462646,0.3388960063457489,0.5681818127632141,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5314685106277466,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5419580340385437,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5419580340385437,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5314685106277466,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کو","boundary":[0.5314685106277466,0.3388960063457489,0.5419580340385437,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227272510528564,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5297203063964844,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5297203063964844,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5227272510528564,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5227272510528564,0.3388960063457489,0.5297203063964844,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49125874042510986,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5209790468215942,"y":0.3388960063457489},{"x":0.5209790468215942,"y":0.3555840849876404},{"x":0.49125874042510986,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گرمسار","boundary":[0.49125874042510986,0.3388960063457489,0.5209790468215942,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4842657446861267,"y":0.3388960063457489},{"x":0.4842657446861267,"y":0.3388960063457489},{"x":0.4842657446861267,"y":0.3555840849876404},{"x":0.4842657446861267,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4842657446861267,0.3388960063457489,0.4842657446861267,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43706294894218445,"y":0.3388960063457489},{"x":0.4755244851112366,"y":0.3388960063457489},{"x":0.4755244851112366,"y":0.3555840849876404},{"x":0.43706294894218445,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مردآباد","boundary":[0.43706294894218445,0.3388960063457489,0.4755244851112366,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4160839021205902,"y":0.3388960063457489},{"x":0.4318181872367859,"y":0.3388960063457489},{"x":0.4318181872367859,"y":0.3555840849876404},{"x":0.4160839021205902,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.4160839021205902,0.3388960063457489,0.4318181872367859,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073426425457001,"y":0.3388960063457489},{"x":0.41083917021751404,"y":0.3388960063457489},{"x":0.41083917021751404,"y":0.3555840849876404},{"x":0.4073426425457001,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4073426425457001,0.3388960063457489,0.41083917021751404,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741258680820465,"y":0.3388960063457489},{"x":0.3986014127731323,"y":0.3388960063457489},{"x":0.3986014127731323,"y":0.3555840849876404},{"x":0.3741258680820465,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3741258680820465,0.3388960063457489,0.3986014127731323,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33916082978248596,"y":0.3388960063457489},{"x":0.36888110637664795,"y":0.3388960063457489},{"x":0.36888110637664795,"y":0.3555840849876404},{"x":0.33916082978248596,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.33916082978248596,0.3388960063457489,0.36888110637664795,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3321678340435028,"y":0.3388960063457489},{"x":0.3339160978794098,"y":0.3388960063457489},{"x":0.3339160978794098,"y":0.3555840849876404},{"x":0.3321678340435028,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3321678340435028,0.3388960063457489,0.3339160978794098,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29720279574394226,"y":0.3388960063457489},{"x":0.32692307233810425,"y":0.3388960063457489},{"x":0.32692307233810425,"y":0.3555840849876404},{"x":0.29720279574394226,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کاشان","boundary":[0.29720279574394226,0.3388960063457489,0.32692307233810425,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.3388960063457489},{"x":0.2919580340385437,"y":0.3388960063457489},{"x":0.2919580340385437,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2884615361690521,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2884615361690521,0.3388960063457489,0.2919580340385437,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2604895234107971,"y":0.3388960063457489},{"x":0.28146854043006897,"y":0.3388960063457489},{"x":0.28146854043006897,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2604895234107971,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.2604895234107971,0.3388960063457489,0.28146854043006897,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3388960063457489},{"x":0.2534964978694916,"y":0.3388960063457489},{"x":0.2534964978694916,"y":0.3555840849876404},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.23076923191547394,0.3388960063457489,0.2534964978694916,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2220279723405838,"y":0.3388960063457489},{"x":0.2237762212753296,"y":0.3388960063457489},{"x":0.2237762212753296,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2220279723405838,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2220279723405838,0.3388960063457489,0.2237762212753296,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1800699234008789,"y":0.3388960063457489},{"x":0.21503496170043945,"y":0.3388960063457489},{"x":0.21503496170043945,"y":0.3555840849876404},{"x":0.1800699234008789,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شاهرود","boundary":[0.1800699234008789,0.3388960063457489,0.21503496170043945,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17132867872714996,"y":0.3388960063457489},{"x":0.17482517659664154,"y":0.3388960063457489},{"x":0.17482517659664154,"y":0.3555840849876404},{"x":0.17132867872714996,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17132867872714996,0.3388960063457489,0.17482517659664154,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13286712765693665,"y":0.3388960063457489},{"x":0.16258741915225983,"y":0.3388960063457489},{"x":0.16258741915225983,"y":0.3555840849876404},{"x":0.13286712765693665,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسطام","boundary":[0.13286712765693665,0.3388960063457489,0.16258741915225983,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1258741319179535,"y":0.3388960063457489},{"x":0.12762238085269928,"y":0.3388960063457489},{"x":0.12762238085269928,"y":0.3555840849876404},{"x":0.1258741319179535,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.1258741319179535,0.3388960063457489,0.12762238085269928,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06468531489372253,"y":0.3388960063457489},{"x":0.12062937021255493,"y":0.3388960063457489},{"x":0.12062937021255493,"y":0.3555840849876404},{"x":0.06468531489372253,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.06468531489372253,0.3388960063457489,0.12062937021255493,0.3555840849876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05944056063890457,"y":0.3388960063457489},{"x":0.06118880957365036,"y":0.3388960063457489},{"x":0.06118880957365036,"y":0.3555840849876404},{"x":0.05944056063890457,"y":0.3555840849876404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.05944056063890457,0.3388960063457489,0.06118880957365036,0.3555840849876404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.057692307978868484,"y":0.32862645387649536},{"x":0.9003496766090393,"y":0.31835687160491943},{"x":0.9003496766090393,"y":0.3543003797531128},{"x":0.05944056063890457,"y":0.3645699620246887}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.05269230797886849,0.32162645387649536,0.9053496766090393,0.3613003797531128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657342553138733,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7867133021354675,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7867133021354675,"y":0.37355583906173706},{"x":0.7657342553138733,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.7657342553138733,0.3555840849876404,0.7867133021354675,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7325174808502197,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7604895234107971,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7604895234107971,"y":0.37355583906173706},{"x":0.7325174808502197,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تختی","boundary":[0.7325174808502197,0.3555840849876404,0.7604895234107971,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255244851112366,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7272727489471436,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7272727489471436,"y":0.37355583906173706},{"x":0.7255244851112366,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7255244851112366,0.3555840849876404,0.7272727489471436,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.690559446811676,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7185314893722534,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7185314893722534,"y":0.37355583906173706},{"x":0.690559446811676,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سراب","boundary":[0.690559446811676,0.3555840849876404,0.7185314893722534,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6835664510726929,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6853147149085999,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6853147149085999,"y":0.37355583906173706},{"x":0.6835664510726929,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6835664510726929,0.3555840849876404,0.6853147149085999,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451048851013184,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6765734553337097,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6765734553337097,"y":0.37355583906173706},{"x":0.6451048851013184,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.6451048851013184,0.3555840849876404,0.6765734553337097,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6013985872268677,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6381118893623352,"y":0.3555840849876404},{"x":0.6381118893623352,"y":0.37355583906173706},{"x":0.6013985872268677,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.6013985872268677,0.3555840849876404,0.6381118893623352,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681818127632141,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5961538553237915,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5961538553237915,"y":0.37355583906173706},{"x":0.5681818127632141,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اورمیه","boundary":[0.5681818127632141,0.3555840849876404,0.5961538553237915,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5279720425605774,"y":0.3555840849876404},{"x":0.561188817024231,"y":0.3555840849876404},{"x":0.561188817024231,"y":0.37355583906173706},{"x":0.5279720425605774,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5279720425605774,0.3555840849876404,0.561188817024231,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5209790468215942,"y":0.3555840849876404},{"x":0.5209790468215942,"y":0.37355583906173706},{"x":0.5,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5,0.3555840849876404,0.5209790468215942,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46328672766685486,"y":0.3555840849876404},{"x":0.49300700426101685,"y":0.3555840849876404},{"x":0.49300700426101685,"y":0.37355583906173706},{"x":0.46328672766685486,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانالو","boundary":[0.46328672766685486,0.3555840849876404,0.49300700426101685,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4562937021255493,"y":0.3555840849876404},{"x":0.4580419659614563,"y":0.3555840849876404},{"x":0.4580419659614563,"y":0.37355583906173706},{"x":0.4562937021255493,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4562937021255493,0.3555840849876404,0.4580419659614563,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4300699234008789,"y":0.3555840849876404},{"x":0.44930070638656616,"y":0.3555840849876404},{"x":0.44930070638656616,"y":0.37355583906173706},{"x":0.4300699234008789,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4300699234008789,0.3555840849876404,0.44930070638656616,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.3555840849876404},{"x":0.42482516169548035,"y":0.3555840849876404},{"x":0.42482516169548035,"y":0.37355583906173706},{"x":0.4038461446762085,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.4038461446762085,0.3555840849876404,0.42482516169548035,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3618881106376648,"y":0.3555840849876404},{"x":0.39685314893722534,"y":0.3555840849876404},{"x":0.39685314893722534,"y":0.37355583906173706},{"x":0.3618881106376648,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3618881106376648,0.3555840849876404,0.39685314893722534,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.3555840849876404},{"x":0.35664334893226624,"y":0.3555840849876404},{"x":0.35664334893226624,"y":0.37355583906173706},{"x":0.32692307233810425,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اورمیه","boundary":[0.32692307233810425,0.3555840849876404,0.35664334893226624,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3164335787296295,"y":0.3555840849876404},{"x":0.3216783106327057,"y":0.3555840849876404},{"x":0.3216783106327057,"y":0.37355583906173706},{"x":0.3164335787296295,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3164335787296295,0.3555840849876404,0.3216783106327057,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762237787246704,"y":0.3555840849876404},{"x":0.31118881702423096,"y":0.3555840849876404},{"x":0.31118881702423096,"y":0.37355583906173706},{"x":0.2762237787246704,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خانیان","boundary":[0.2762237787246704,0.3555840849876404,0.31118881702423096,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2674825191497803,"y":0.3555840849876404},{"x":0.27097901701927185,"y":0.3555840849876404},{"x":0.27097901701927185,"y":0.37355583906173706},{"x":0.2674825191497803,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2674825191497803,0.3555840849876404,0.27097901701927185,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23951049149036407,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2604895234107971,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2604895234107971,"y":0.37355583906173706},{"x":0.23951049149036407,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.23951049149036407,0.3555840849876404,0.2604895234107971,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23251748085021973,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2360139787197113,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2360139787197113,"y":0.37355583906173706},{"x":0.23251748085021973,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23251748085021973,0.3555840849876404,0.2360139787197113,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18881118297576904,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2220279723405838,"y":0.3555840849876404},{"x":0.2220279723405838,"y":0.37355583906173706},{"x":0.18881118297576904,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"همدان","boundary":[0.18881118297576904,0.3555840849876404,0.2220279723405838,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.3555840849876404},{"x":0.18356643617153168,"y":0.3555840849876404},{"x":0.18356643617153168,"y":0.37355583906173706},{"x":0.1818181872367859,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1818181872367859,0.3555840849876404,0.18356643617153168,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15034964680671692,"y":0.3555840849876404},{"x":0.17132867872714996,"y":0.3555840849876404},{"x":0.17132867872714996,"y":0.37355583906173706},{"x":0.15034964680671692,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفرش","boundary":[0.15034964680671692,0.3555840849876404,0.17132867872714996,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1381118893623352,"y":0.3555840849876404},{"x":0.14160838723182678,"y":0.3555840849876404},{"x":0.14160838723182678,"y":0.37355583906173706},{"x":0.1381118893623352,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1381118893623352,0.3555840849876404,0.14160838723182678,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.3555840849876404},{"x":0.12937062978744507,"y":0.3555840849876404},{"x":0.12937062978744507,"y":0.37355583906173706},{"x":0.11538461595773697,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آق","boundary":[0.11538461595773697,0.3555840849876404,0.12937062978744507,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07342657446861267,"y":0.3555840849876404},{"x":0.10664335638284683,"y":0.3555840849876404},{"x":0.10664335638284683,"y":0.37355583906173706},{"x":0.07342657446861267,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بولاغ","boundary":[0.07342657446861267,0.3555840849876404,0.10664335638284683,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05944056063890457,"y":0.3555840849876404},{"x":0.06468531489372253,"y":0.3555840849876404},{"x":0.06468531489372253,"y":0.37355583906173706},{"x":0.05944056063890457,"y":0.37355583906173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.05944056063890457,0.3555840849876404,0.06468531489372253,0.37355583906173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7902097702026367,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7902097702026367,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7727272510528564,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آقا","boundary":[0.7727272510528564,0.37483954429626465,0.7902097702026367,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552447319030762,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7744755148887634,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7744755148887634,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7552447319030762,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"داغ","boundary":[0.7552447319030762,0.37483954429626465,0.7744755148887634,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746503472328186,"y":0.37483954429626465},{"x":0.748251736164093,"y":0.37483954429626465},{"x":0.748251736164093,"y":0.39024388790130615},{"x":0.746503472328186,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.746503472328186,0.37483954429626465,0.748251736164093,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7150349617004395,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7395104765892029,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7395104765892029,"y":0.39024388790130615},{"x":0.7150349617004395,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7150349617004395,0.37483954429626465,0.7395104765892029,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6835664510726929,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7080419659614563,"y":0.37483954429626465},{"x":0.7080419659614563,"y":0.39024388790130615},{"x":0.6835664510726929,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6835664510726929,0.37483954429626465,0.7080419659614563,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6765734553337097,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6765734553337097,"y":0.39024388790130615},{"x":0.6730769276618958,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6730769276618958,0.37483954429626465,0.6765734553337097,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258741021156311,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6643356680870056,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6643356680870056,"y":0.39024388790130615},{"x":0.6258741021156311,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6258741021156311,0.37483954429626465,0.6643356680870056,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206293702125549,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6241258978843689,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6241258978843689,"y":0.39024388790130615},{"x":0.6206293702125549,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6206293702125549,0.37483954429626465,0.6241258978843689,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681818127632141,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6118881106376648,"y":0.37483954429626465},{"x":0.6118881106376648,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5681818127632141,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.5681818127632141,0.37483954429626465,0.6118881106376648,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561188817024231,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5646852850914001,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5646852850914001,"y":0.39024388790130615},{"x":0.561188817024231,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561188817024231,0.37483954429626465,0.5646852850914001,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5279720425605774,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5524475574493408,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5524475574493408,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5279720425605774,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اهواز","boundary":[0.5279720425605774,0.37483954429626465,0.5524475574493408,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5209790468215942,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5227272510528564,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5227272510528564,"y":0.39024388790130615},{"x":0.5209790468215942,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5209790468215942,0.37483954429626465,0.5227272510528564,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860139787197113,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5139859914779663,"y":0.37483954429626465},{"x":0.5139859914779663,"y":0.39024388790130615},{"x":0.4860139787197113,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.4860139787197113,0.37483954429626465,0.5139859914779663,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47727271914482117,"y":0.37483954429626465},{"x":0.48076921701431274,"y":0.37483954429626465},{"x":0.48076921701431274,"y":0.39024388790130615},{"x":0.47727271914482117,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47727271914482117,0.37483954429626465,0.48076921701431274,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44930070638656616,"y":0.37483954429626465},{"x":0.470279723405838,"y":0.37483954429626465},{"x":0.470279723405838,"y":0.39024388790130615},{"x":0.44930070638656616,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.44930070638656616,0.37483954429626465,0.470279723405838,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43881118297576904,"y":0.37483954429626465},{"x":0.4423076808452606,"y":0.37483954429626465},{"x":0.4423076808452606,"y":0.39024388790130615},{"x":0.43881118297576904,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43881118297576904,0.37483954429626465,0.4423076808452606,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4143356680870056,"y":0.37483954429626465},{"x":0.4300699234008789,"y":0.37483954429626465},{"x":0.4300699234008789,"y":0.39024388790130615},{"x":0.4143356680870056,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.4143356680870056,0.37483954429626465,0.4300699234008789,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758741319179535,"y":0.37483954429626465},{"x":0.4073426425457001,"y":0.37483954429626465},{"x":0.4073426425457001,"y":0.39024388790130615},{"x":0.3758741319179535,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاست","boundary":[0.3758741319179535,0.37483954429626465,0.4073426425457001,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888110637664795,"y":0.37483954429626465},{"x":0.37062937021255493,"y":0.37483954429626465},{"x":0.37062937021255493,"y":0.39024388790130615},{"x":0.36888110637664795,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36888110637664795,0.37483954429626465,0.37062937021255493,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32867133617401123,"y":0.37483954429626465},{"x":0.3618881106376648,"y":0.37483954429626465},{"x":0.3618881106376648,"y":0.39024388790130615},{"x":0.32867133617401123,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زاینده","boundary":[0.32867133617401123,0.37483954429626465,0.3618881106376648,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31293705105781555,"y":0.37483954429626465},{"x":0.3304195702075958,"y":0.37483954429626465},{"x":0.3304195702075958,"y":0.39024388790130615},{"x":0.31293705105781555,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.31293705105781555,0.37483954429626465,0.3304195702075958,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3041957914829254,"y":0.37483954429626465},{"x":0.3059440553188324,"y":0.37483954429626465},{"x":0.3059440553188324,"y":0.39024388790130615},{"x":0.3041957914829254,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3041957914829254,0.37483954429626465,0.3059440553188324,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279720276594162,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2954545319080353,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2954545319080353,"y":0.39024388790130615},{"x":0.279720276594162,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاق","boundary":[0.279720276594162,0.37483954429626465,0.2954545319080353,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24475523829460144,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2744755148887634,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2744755148887634,"y":0.39024388790130615},{"x":0.24475523829460144,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هنادر","boundary":[0.24475523829460144,0.37483954429626465,0.2744755148887634,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2377622425556183,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2377622425556183,"y":0.39024388790130615},{"x":0.21328671276569366,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نیریز","boundary":[0.21328671276569366,0.37483954429626465,0.2377622425556183,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20629370212554932,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2097902148962021,"y":0.37483954429626465},{"x":0.2097902148962021,"y":0.39024388790130615},{"x":0.20629370212554932,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20629370212554932,0.37483954429626465,0.2097902148962021,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18706293404102325,"y":0.37483954429626465},{"x":0.19930070638656616,"y":0.37483954429626465},{"x":0.19930070638656616,"y":0.39024388790130615},{"x":0.18706293404102325,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.18706293404102325,0.37483954429626465,0.19930070638656616,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1660839170217514,"y":0.37483954429626465},{"x":0.1818181872367859,"y":0.37483954429626465},{"x":0.1818181872367859,"y":0.39024388790130615},{"x":0.1660839170217514,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فسا","boundary":[0.1660839170217514,0.37483954429626465,0.1818181872367859,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15909090638160706,"y":0.37483954429626465},{"x":0.16083915531635284,"y":0.37483954429626465},{"x":0.16083915531635284,"y":0.39024388790130615},{"x":0.15909090638160706,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15909090638160706,0.37483954429626465,0.16083915531635284,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241258755326271,"y":0.37483954429626465},{"x":0.1520978957414627,"y":0.37483954429626465},{"x":0.1520978957414627,"y":0.39024388790130615},{"x":0.1241258755326271,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.1241258755326271,0.37483954429626465,0.1520978957414627,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11888112127780914,"y":0.37483954429626465},{"x":0.12062937021255493,"y":0.37483954429626465},{"x":0.12062937021255493,"y":0.39024388790130615},{"x":0.11888112127780914,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11888112127780914,0.37483954429626465,0.12062937021255493,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09265734255313873,"y":0.37483954429626465},{"x":0.110139861702919,"y":0.37483954429626465},{"x":0.110139861702919,"y":0.39024388790130615},{"x":0.09265734255313873,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ہین","boundary":[0.09265734255313873,0.37483954429626465,0.110139861702919,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05944056063890457,"y":0.37483954429626465},{"x":0.08741258829832077,"y":0.37483954429626465},{"x":0.08741258829832077,"y":0.39024388790130615},{"x":0.05944056063890457,"y":0.39024388790130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرگان","boundary":[0.05944056063890457,0.37483954429626465,0.08741258829832077,0.39024388790130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832167744636536,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7884615659713745,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7884615659713745,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7832167744636536,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7832167744636536,0.39152759313583374,0.7884615659713745,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7779720425605774,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7779720425605774,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7307692170143127,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرسپولیس","boundary":[0.7307692170143127,0.39152759313583374,0.7779720425605774,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7202796936035156,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7237762212753296,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7237762212753296,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7202796936035156,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7202796936035156,0.39152759313583374,0.7237762212753296,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6783216595649719,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7132866978645325,"y":0.39152759313583374},{"x":0.7132866978645325,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6783216595649719,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سواحل","boundary":[0.6783216595649719,0.39152759313583374,0.7132866978645325,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.39152759313583374},{"x":0.6713286638259888,"y":0.39152759313583374},{"x":0.6713286638259888,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.6363636255264282,0.39152759313583374,0.6713286638259888,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5979021191596985,"y":0.39152759313583374},{"x":0.6293706297874451,"y":0.39152759313583374},{"x":0.6293706297874451,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5979021191596985,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارلو","boundary":[0.5979021191596985,0.39152759313583374,0.6293706297874451,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.559440553188324,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5926573276519775,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5926573276519775,"y":0.4094993472099304},{"x":0.559440553188324,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.559440553188324,0.39152759313583374,0.5926573276519775,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262237787246704,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5524475574493408,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5524475574493408,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5262237787246704,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5262237787246704,0.39152759313583374,0.5524475574493408,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5209790468215942,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5209790468215942,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5209790468215942,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5209790468215942,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5209790468215942,0.39152759313583374,0.5209790468215942,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860139787197113,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5139859914779663,"y":0.39152759313583374},{"x":0.5139859914779663,"y":0.4094993472099304},{"x":0.4860139787197113,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.4860139787197113,0.39152759313583374,0.5139859914779663,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.39152759313583374},{"x":0.4842657446861267,"y":0.39152759313583374},{"x":0.4842657446861267,"y":0.4094993472099304},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.4615384638309479,0.39152759313583374,0.4842657446861267,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41258740425109863,"y":0.39152759313583374},{"x":0.45279720425605774,"y":0.39152759313583374},{"x":0.45279720425605774,"y":0.4094993472099304},{"x":0.41258740425109863,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"هرمزگان","boundary":[0.41258740425109863,0.39152759313583374,0.45279720425605774,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055944085121155,"y":0.39152759313583374},{"x":0.40909090638160706,"y":0.39152759313583374},{"x":0.40909090638160706,"y":0.4094993472099304},{"x":0.4055944085121155,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4055944085121155,0.39152759313583374,0.40909090638160706,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37062937021255493,"y":0.39152759313583374},{"x":0.3986014127731323,"y":0.39152759313583374},{"x":0.3986014127731323,"y":0.4094993472099304},{"x":0.37062937021255493,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.37062937021255493,0.39152759313583374,0.3986014127731323,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426573574542999,"y":0.39152759313583374},{"x":0.36538460850715637,"y":0.39152759313583374},{"x":0.36538460850715637,"y":0.4094993472099304},{"x":0.3426573574542999,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.3426573574542999,0.39152759313583374,0.36538460850715637,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3321678340435028,"y":0.39152759313583374},{"x":0.3339160978794098,"y":0.39152759313583374},{"x":0.3339160978794098,"y":0.4094993472099304},{"x":0.3321678340435028,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3321678340435028,0.39152759313583374,0.3339160978794098,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29720279574394226,"y":0.39152759313583374},{"x":0.32517483830451965,"y":0.39152759313583374},{"x":0.32517483830451965,"y":0.4094993472099304},{"x":0.29720279574394226,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.29720279574394226,0.39152759313583374,0.32517483830451965,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2674825191497803,"y":0.39152759313583374},{"x":0.2919580340385437,"y":0.39152759313583374},{"x":0.2919580340385437,"y":0.4094993472099304},{"x":0.2674825191497803,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رباط","boundary":[0.2674825191497803,0.39152759313583374,0.2919580340385437,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24475523829460144,"y":0.39152759313583374},{"x":0.2639860212802887,"y":0.39152759313583374},{"x":0.2639860212802887,"y":0.4094993472099304},{"x":0.24475523829460144,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.24475523829460144,0.39152759313583374,0.2639860212802887,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2237762212753296,"y":0.39152759313583374},{"x":0.23951049149036407,"y":0.39152759313583374},{"x":0.23951049149036407,"y":0.4094993472099304},{"x":0.2237762212753296,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یزد","boundary":[0.2237762212753296,0.39152759313583374,0.23951049149036407,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.39152759313583374},{"x":0.21853147447109222,"y":0.39152759313583374},{"x":0.21853147447109222,"y":0.4094993472099304},{"x":0.21328671276569366,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21328671276569366,0.39152759313583374,0.21853147447109222,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1800699234008789,"y":0.39152759313583374},{"x":0.2080419510602951,"y":0.39152759313583374},{"x":0.2080419510602951,"y":0.4094993472099304},{"x":0.1800699234008789,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.1800699234008789,0.39152759313583374,0.2080419510602951,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.39152759313583374},{"x":0.17482517659664154,"y":0.39152759313583374},{"x":0.17482517659664154,"y":0.4094993472099304},{"x":0.17307692766189575,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17307692766189575,0.39152759313583374,0.17482517659664154,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14685314893722534,"y":0.39152759313583374},{"x":0.1660839170217514,"y":0.39152759313583374},{"x":0.1660839170217514,"y":0.4094993472099304},{"x":0.14685314893722534,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.14685314893722534,0.39152759313583374,0.1660839170217514,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11538461595773697,"y":0.39152759313583374},{"x":0.14160838723182678,"y":0.39152759313583374},{"x":0.14160838723182678,"y":0.4094993472099304},{"x":0.11538461595773697,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماشیز","boundary":[0.11538461595773697,0.39152759313583374,0.14160838723182678,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10664335638284683,"y":0.39152759313583374},{"x":0.110139861702919,"y":0.39152759313583374},{"x":0.110139861702919,"y":0.4094993472099304},{"x":0.10664335638284683,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10664335638284683,0.39152759313583374,0.110139861702919,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.39152759313583374},{"x":0.10139860212802887,"y":0.39152759313583374},{"x":0.10139860212802887,"y":0.4094993472099304},{"x":0.06818182021379471,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جغوم","boundary":[0.06818182021379471,0.39152759313583374,0.10139860212802887,0.4094993472099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06118880957365036,"y":0.39152759313583374},{"x":0.06118880957365036,"y":0.39152759313583374},{"x":0.06118880957365036,"y":0.4094993472099304},{"x":0.06118880957365036,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.06118880957365036,0.39152759313583374,0.06118880957365036,0.4094993472099304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05944056063890457,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7902097702026367,"y":0.3555840849876404},{"x":0.7902097702026367,"y":0.4094993472099304},{"x":0.05944056063890457,"y":0.4094993472099304}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.054440560638904574,0.3485840849876404,0.7952097702026367,0.4164993472099304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7325174808502197,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7342657446861267,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7342657446861267,"y":0.4249037206172943},{"x":0.7325174808502197,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7325174808502197,0.4094993472099304,0.7342657446861267,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7045454382896423,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4249037206172943},{"x":0.7045454382896423,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کویر","boundary":[0.7045454382896423,0.4094993472099304,0.7272727489471436,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6783216595649719,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6993007063865662,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6993007063865662,"y":0.4249037206172943},{"x":0.6783216595649719,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لوت","boundary":[0.6783216595649719,0.4094993472099304,0.6993007063865662,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713286638259888,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6730769276618958,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6730769276618958,"y":0.4249037206172943},{"x":0.6713286638259888,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6713286638259888,0.4094993472099304,0.6730769276618958,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6643356680870056,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6643356680870056,"y":0.4249037206172943},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"بلوچستان","boundary":[0.6153846383094788,0.4094993472099304,0.6643356680870056,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066433787345886,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6101398468017578,"y":0.4094993472099304},{"x":0.6101398468017578,"y":0.4249037206172943},{"x":0.6066433787345886,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6066433787345886,0.4094993472099304,0.6101398468017578,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5646852850914001,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5996503233909607,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5996503233909607,"y":0.4249037206172943},{"x":0.5646852850914001,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زاهدان","boundary":[0.5646852850914001,0.4094993472099304,0.5996503233909607,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5559440851211548,"y":0.4094993472099304},{"x":0.559440553188324,"y":0.4094993472099304},{"x":0.559440553188324,"y":0.4249037206172943},{"x":0.5559440851211548,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5559440851211548,0.4094993472099304,0.559440553188324,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501748263835907,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5489510297775269,"y":0.4094993472099304},{"x":0.5489510297775269,"y":0.4249037206172943},{"x":0.501748263835907,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارواندار","boundary":[0.501748263835907,0.4094993472099304,0.5489510297775269,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4965035021305084,"y":0.4094993472099304},{"x":0.4965035021305084,"y":0.4094993472099304},{"x":0.4965035021305084,"y":0.4249037206172943},{"x":0.4965035021305084,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4965035021305084,0.4094993472099304,0.4965035021305084,0.4249037206172943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4965035021305084,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7342657446861267,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7342657446861267,"y":0.4249037206172943},{"x":0.4965035021305084,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4915035021305084,0.4024993472099304,0.7392657446861267,0.4319037206172943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7972028255462646,"y":0.4274711310863495},{"x":0.8006992936134338,"y":0.4274711310863495},{"x":0.8006992936134338,"y":0.4415917694568634},{"x":0.7972028255462646,"y":0.4415917694568634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7972028255462646,0.4274711310863495,0.8006992936134338,0.4415917694568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7604895234107971,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7867133021354675,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7867133021354675,"y":0.4415917694568634},{"x":0.7604895234107971,"y":0.4415917694568634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7604895234107971,0.4274711310863495,0.7867133021354675,0.4415917694568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746503472328186,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7674825191497803,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7674825191497803,"y":0.4415917694568634},{"x":0.746503472328186,"y":0.4415917694568634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.746503472328186,0.4274711310863495,0.7674825191497803,0.4415917694568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7185314893722534,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7360140085220337,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7360140085220337,"y":0.4415917694568634},{"x":0.7185314893722534,"y":0.4415917694568634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7185314893722534,0.4274711310863495,0.7360140085220337,0.4415917694568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6818181872367859,"y":0.4287548065185547},{"x":0.7115384340286255,"y":0.4287548065185547},{"x":0.7115384340286255,"y":0.442875474691391},{"x":0.6818181872367859,"y":0.442875474691391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6818181872367859,0.4287548065185547,0.7115384340286255,0.442875474691391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.4287548065185547},{"x":0.6765734553337097,"y":0.4287548065185547},{"x":0.6765734553337097,"y":0.442875474691391},{"x":0.6730769276618958,"y":0.442875474691391}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6730769276618958,0.4287548065185547,0.6765734553337097,0.442875474691391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555944085121155,"y":0.4287548065185547},{"x":0.6660839319229126,"y":0.4287548065185547},{"x":0.6660839319229126,"y":0.442875474691391},{"x":0.6555944085121155,"y":0.442875474691391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.6555944085121155,0.4287548065185547,0.6660839319229126,0.442875474691391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468531489372253,"y":0.4287548065185547},{"x":0.6486014127731323,"y":0.4287548065185547},{"x":0.6486014127731323,"y":0.442875474691391},{"x":0.6468531489372253,"y":0.442875474691391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6468531489372253,0.4287548065185547,0.6486014127731323,0.442875474691391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758741021156311,"y":0.4274711310863495},{"x":0.9003496766090393,"y":0.4274711310863495},{"x":0.9003496766090393,"y":0.4403080940246582},{"x":0.8758741021156311,"y":0.4415917694568634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8758741021156311,0.4274711310863495,0.9003496766090393,0.4403080940246582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444055914878845,"y":0.4274711310863495},{"x":0.8706293702125549,"y":0.4274711310863495},{"x":0.8706293702125549,"y":0.4403080940246582},{"x":0.8461538553237915,"y":0.4415917694568634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8444055914878845,0.4274711310863495,0.8706293702125549,0.4403080940246582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468531489372253,"y":0.4287548065185547},{"x":0.9003496766090393,"y":0.4261874258518219},{"x":0.9003496766090393,"y":0.4403080940246582},{"x":0.6468531489372253,"y":0.442875474691391}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6418531489372253,0.4217548065185547,0.9053496766090393,0.4473080940246582],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7972028255462646,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7989510297775269,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7989510297775269,"y":0.4582798480987549},{"x":0.7972028255462646,"y":0.4582798480987549}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7972028255462646,0.44544288516044617,0.7989510297775269,0.4582798480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657342553138733,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7867133021354675,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7867133021354675,"y":0.45956355333328247},{"x":0.7657342553138733,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7657342553138733,0.44544288516044617,0.7867133021354675,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342657446861267,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7622377872467041,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7622377872467041,"y":0.45956355333328247},{"x":0.7342657446861267,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7342657446861267,0.44544288516044617,0.7622377872467041,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7220279574394226,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7272727489471436,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7272727489471436,"y":0.45956355333328247},{"x":0.7220279574394226,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7220279574394226,0.44544288516044617,0.7272727489471436,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688811182975769,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7185314893722534,"y":0.44544288516044617},{"x":0.7185314893722534,"y":0.45956355333328247},{"x":0.688811182975769,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.688811182975769,0.44544288516044617,0.7185314893722534,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573426723480225,"y":0.44544288516044617},{"x":0.6818181872367859,"y":0.44544288516044617},{"x":0.6818181872367859,"y":0.45956355333328247},{"x":0.6573426723480225,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6573426723480225,0.44544288516044617,0.6818181872367859,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241258978843689,"y":0.44544288516044617},{"x":0.6503496766090393,"y":0.44544288516044617},{"x":0.6503496766090393,"y":0.45956355333328247},{"x":0.6241258978843689,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.6241258978843689,0.44544288516044617,0.6503496766090393,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618881106376648,"y":0.44672656059265137},{"x":0.6223776340484619,"y":0.44672656059265137},{"x":0.6223776340484619,"y":0.45956355333328247},{"x":0.618881106376648,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.618881106376648,0.44672656059265137,0.6223776340484619,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5909090638160706,"y":0.44672656059265137},{"x":0.6118881106376648,"y":0.44672656059265137},{"x":0.6118881106376648,"y":0.45956355333328247},{"x":0.5909090638160706,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5909090638160706,0.44672656059265137,0.6118881106376648,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.559440553188324,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5856643319129944,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5856643319129944,"y":0.45956355333328247},{"x":0.559440553188324,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.559440553188324,0.44672656059265137,0.5856643319129944,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506992936134338,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5524475574493408,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5524475574493408,"y":0.45956355333328247},{"x":0.5506992936134338,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5506992936134338,0.44672656059265137,0.5524475574493408,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5157342553138733,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5437062978744507,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5437062978744507,"y":0.45956355333328247},{"x":0.5157342553138733,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5157342553138733,0.44672656059265137,0.5437062978744507,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877622425556183,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5104895234107971,"y":0.44672656059265137},{"x":0.5104895234107971,"y":0.45956355333328247},{"x":0.4877622425556183,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۹۷","boundary":[0.4877622425556183,0.44672656059265137,0.5104895234107971,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8793706297874451,"y":0.44544288516044617},{"x":0.9003496766090393,"y":0.44672656059265137},{"x":0.8986014127731323,"y":0.45956355333328247},{"x":0.8776223659515381,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8793706297874451,0.44544288516044617,0.8986014127731323,0.45956355333328247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.44544288516044617},{"x":0.8706293702125549,"y":0.44544288516044617},{"x":0.868881106376648,"y":0.45956355333328247},{"x":0.8461538553237915,"y":0.4582798480987549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8461538553237915,0.44544288516044617,0.868881106376648,0.45956355333328247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877622425556183,"y":0.4441591799259186},{"x":0.9003496766090393,"y":0.44544288516044617},{"x":0.9003496766090393,"y":0.45956355333328247},{"x":0.4877622425556183,"y":0.45956355333328247}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4827622425556183,0.4371591799259186,0.9053496766090393,0.4665635533332825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639859914779663,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7884615659713745,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7884615659713745,"y":0.47753530740737915},{"x":0.7639859914779663,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.7639859914779663,0.46341463923454285,0.7884615659713745,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7220279574394226,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7569929957389832,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7569929957389832,"y":0.47753530740737915},{"x":0.7220279574394226,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.7220279574394226,0.46341463923454285,0.7569929957389832,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080419659614563,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7132866978645325,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7132866978645325,"y":0.47753530740737915},{"x":0.7080419659614563,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7080419659614563,0.46341463923454285,0.7132866978645325,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6835664510726929,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7010489702224731,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7010489702224731,"y":0.47753530740737915},{"x":0.6835664510726929,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.6835664510726929,0.46341463923454285,0.7010489702224731,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503496766090393,"y":0.46341463923454285},{"x":0.6730769276618958,"y":0.46341463923454285},{"x":0.6730769276618958,"y":0.47753530740737915},{"x":0.6503496766090393,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هینز","boundary":[0.6503496766090393,0.46341463923454285,0.6730769276618958,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6118881106376648,"y":0.46341463923454285},{"x":0.6451048851013184,"y":0.46341463923454285},{"x":0.6451048851013184,"y":0.47753530740737915},{"x":0.6118881106376648,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رشینگر","boundary":[0.6118881106376648,0.46341463923454285,0.6451048851013184,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5979021191596985,"y":0.46341463923454285},{"x":0.6031468510627747,"y":0.46341463923454285},{"x":0.6031468510627747,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5979021191596985,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5979021191596985,0.46341463923454285,0.6031468510627747,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5629370808601379,"y":0.46341463923454285},{"x":0.5961538553237915,"y":0.46341463923454285},{"x":0.5961538553237915,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5629370808601379,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گرامينه","boundary":[0.5629370808601379,0.46341463923454285,0.5961538553237915,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5541958212852478,"y":0.46341463923454285},{"x":0.559440553188324,"y":0.46341463923454285},{"x":0.559440553188324,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5541958212852478,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5541958212852478,0.46341463923454285,0.559440553188324,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5297203063964844,"y":0.46341463923454285},{"x":0.5489510297775269,"y":0.46341463923454285},{"x":0.5489510297775269,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5297203063964844,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.5297203063964844,0.46341463923454285,0.5489510297775269,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5087412595748901,"y":0.46341463923454285},{"x":0.5209790468215942,"y":0.46341463923454285},{"x":0.5209790468215942,"y":0.47753530740737915},{"x":0.5087412595748901,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۰","boundary":[0.5087412595748901,0.46341463923454285,0.5209790468215942,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501748263835907,"y":0.46341463923454285},{"x":0.503496527671814,"y":0.46341463923454285},{"x":0.503496527671814,"y":0.47753530740737915},{"x":0.501748263835907,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.501748263835907,0.46341463923454285,0.503496527671814,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46678322553634644,"y":0.46341463923454285},{"x":0.49475523829460144,"y":0.46341463923454285},{"x":0.49475523829460144,"y":0.47753530740737915},{"x":0.46678322553634644,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.46678322553634644,0.46341463923454285,0.49475523829460144,0.47753530740737915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43881118297576904,"y":0.46341463923454285},{"x":0.4597901999950409,"y":0.46341463923454285},{"x":0.4597901999950409,"y":0.47753530740737915},{"x":0.43881118297576904,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۲۰","boundary":[0.43881118297576904,0.46341463923454285,0.4597901999950409,0.47753530740737915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43881118297576904,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7884615659713745,"y":0.46341463923454285},{"x":0.7884615659713745,"y":0.47753530740737915},{"x":0.43881118297576904,"y":0.47753530740737915}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43381118297576904,0.45641463923454284,0.7934615659713745,0.48453530740737916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639859914779663,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7849650382995605,"y":0.4082156717777252},{"x":0.7867133021354675,"y":0.4236200153827667},{"x":0.7657342553138733,"y":0.4249037206172943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7639859914779663,0.4094993472099304,0.7867133021354675,0.4236200153827667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377622127532959,"y":0.410783052444458},{"x":0.7587412595748901,"y":0.4094993472099304},{"x":0.7604895234107971,"y":0.4249037206172943},{"x":0.7395104765892029,"y":0.4261874258518219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرخ","boundary":[0.7377622127532959,0.410783052444458,0.7604895234107971,0.4249037206172943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255244851112366,"y":0.4120667576789856},{"x":0.7325174808502197,"y":0.410783052444458},{"x":0.7342657446861267,"y":0.4274711310863495},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4274711310863495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7255244851112366,0.4120667576789856,0.7342657446861267,0.4274711310863495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255244851112366,"y":0.4120667576789856},{"x":0.7849650382995605,"y":0.4082156717777252},{"x":0.7867133021354675,"y":0.4249037206172943},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4274711310863495}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7205244851112366,0.4050667576789856,0.7917133021354675,0.4319037206172943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.49550706148147583},{"x":0.2954545319080353,"y":0.49550706148147583},{"x":0.2954545319080353,"y":0.5083440542221069},{"x":0.23426572978496552,"y":0.5083440542221069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Aeluropus","boundary":[0.23426572978496552,0.49550706148147583,0.2954545319080353,0.5083440542221069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30069929361343384,"y":0.49550706148147583},{"x":0.3496503531932831,"y":0.49550706148147583},{"x":0.3496503531932831,"y":0.5070603489875793},{"x":0.30069929361343384,"y":0.5083440542221069}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"littoralis","boundary":[0.30069929361343384,0.49550706148147583,0.3496503531932831,0.5070603489875793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35664334893226624,"y":0.49550706148147583},{"x":0.3583916127681732,"y":0.49550706148147583},{"x":0.3583916127681732,"y":0.5070603489875793},{"x":0.35664334893226624,"y":0.5070603489875793}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"(","boundary":[0.35664334893226624,0.49550706148147583,0.3583916127681732,0.5070603489875793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3618881106376648,"y":0.49550706148147583},{"x":0.4003496468067169,"y":0.49422335624694824},{"x":0.4003496468067169,"y":0.5070603489875793},{"x":0.3618881106376648,"y":0.5070603489875793}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Gouan","boundary":[0.3618881106376648,0.49550706148147583,0.4003496468067169,0.5070603489875793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4020979106426239,"y":0.49550706148147583},{"x":0.4055944085121155,"y":0.49550706148147583},{"x":0.4055944085121155,"y":0.5070603489875793},{"x":0.4020979106426239,"y":0.5070603489875793}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":")","boundary":[0.4020979106426239,0.49550706148147583,0.4055944085121155,0.5070603489875793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41083917021751404,"y":0.49550706148147583},{"x":0.4318181872367859,"y":0.49550706148147583},{"x":0.4318181872367859,"y":0.5070603489875793},{"x":0.41083917021751404,"y":0.5070603489875793}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Parl","boundary":[0.41083917021751404,0.49550706148147583,0.4318181872367859,0.5070603489875793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43531468510627747,"y":0.49422335624694824},{"x":0.43706294894218445,"y":0.49422335624694824},{"x":0.43706294894218445,"y":0.5070603489875793},{"x":0.43531468510627747,"y":0.5070603489875793}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.43531468510627747,0.49422335624694824,0.43706294894218445,0.5070603489875793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.49550706148147583},{"x":0.43706294894218445,"y":0.49422335624694824},{"x":0.43706294894218445,"y":0.5070603489875793},{"x":0.23426572978496552,"y":0.5083440542221069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2292657297849655,0.4885070614814758,0.44206294894218445,0.5140603489875794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.5275995135307312},{"x":0.08916083723306656,"y":0.5275995135307312},{"x":0.08916083723306656,"y":0.5391527414321899},{"x":0.06818182021379471,"y":0.5391527414321899}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.06818182021379471,0.5275995135307312,0.08916083723306656,0.5391527414321899]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08916083723306656,"y":0.5275995135307312},{"x":0.09265734255313873,"y":0.5275995135307312},{"x":0.09265734255313873,"y":0.5391527414321899},{"x":0.08916083723306656,"y":0.5391527414321899}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.08916083723306656,0.5275995135307312,0.09265734255313873,0.5391527414321899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.5275995135307312},{"x":0.09265734255313873,"y":0.5275995135307312},{"x":0.09265734255313873,"y":0.5391527414321899},{"x":0.06818182021379471,"y":0.5391527414321899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.0631818202137947,0.5205995135307312,0.09765734255313874,0.54615274143219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.5275995135307312},{"x":0.21503496170043945,"y":0.5275995135307312},{"x":0.21503496170043945,"y":0.5365853905677795},{"x":0.21328671276569366,"y":0.5365853905677795}]},"confidence":0.75,"str":":","boundary":[0.21328671276569366,0.5275995135307312,0.21503496170043945,0.5365853905677795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23251748085021973,"y":0.5275995135307312},{"x":0.25699299573898315,"y":0.5275995135307312},{"x":0.25699299573898315,"y":0.5365853905677795},{"x":0.23251748085021973,"y":0.5365853905677795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Poa","boundary":[0.23251748085021973,0.5275995135307312,0.25699299573898315,0.5365853905677795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622377574443817,"y":0.5275995135307312},{"x":0.3199300765991211,"y":0.5275995135307312},{"x":0.3199300765991211,"y":0.5365853905677795},{"x":0.2622377574443817,"y":0.5365853905677795}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"littoralis","boundary":[0.2622377574443817,0.5275995135307312,0.3199300765991211,0.5365853905677795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3304195702075958,"y":0.5275995135307312},{"x":0.36888110637664795,"y":0.5275995135307312},{"x":0.36888110637664795,"y":0.5365853905677795},{"x":0.3304195702075958,"y":0.5365853905677795}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Gouan","boundary":[0.3304195702075958,0.5275995135307312,0.36888110637664795,0.5365853905677795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.5275995135307312},{"x":0.36888110637664795,"y":0.5275995135307312},{"x":0.36888110637664795,"y":0.5365853905677795},{"x":0.21328671276569366,"y":0.5365853905677795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20828671276569366,0.5205995135307312,0.37388110637664795,0.5435853905677795],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.5571244955062866},{"x":0.26923078298568726,"y":0.5571244955062866},{"x":0.26923078298568726,"y":0.5699614882469177},{"x":0.23426572978496552,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.23426572978496552,0.5571244955062866,0.26923078298568726,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762237787246704,"y":0.5571244955062866},{"x":0.31118881702423096,"y":0.5571244955062866},{"x":0.31118881702423096,"y":0.5699614882469177},{"x":0.2762237787246704,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.2762237787246704,0.5571244955062866,0.31118881702423096,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31293705105781555,"y":0.5571244955062866},{"x":0.31468531489372253,"y":0.5571244955062866},{"x":0.31468531489372253,"y":0.5699614882469177},{"x":0.31293705105781555,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.31293705105781555,0.5571244955062866,0.31468531489372253,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199300765991211,"y":0.5571244955062866},{"x":0.32517483830451965,"y":0.5571244955062866},{"x":0.32517483830451965,"y":0.5699614882469177},{"x":0.3199300765991211,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3199300765991211,0.5571244955062866,0.32517483830451965,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3321678340435028,"y":0.5571244955062866},{"x":0.36713287234306335,"y":0.5571244955062866},{"x":0.36713287234306335,"y":0.5699614882469177},{"x":0.3321678340435028,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"racine","boundary":[0.3321678340435028,0.5571244955062866,0.36713287234306335,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3723776340484619,"y":0.5571244955062866},{"x":0.4195804297924042,"y":0.5571244955062866},{"x":0.4195804297924042,"y":0.5699614882469177},{"x":0.3723776340484619,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fibreuse","boundary":[0.3723776340484619,0.5571244955062866,0.4195804297924042,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42482516169548035,"y":0.5571244955062866},{"x":0.43531468510627747,"y":0.5571244955062866},{"x":0.43531468510627747,"y":0.5699614882469177},{"x":0.42482516169548035,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.42482516169548035,0.5571244955062866,0.43531468510627747,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440559446811676,"y":0.5571244955062866},{"x":0.4895104765892029,"y":0.5571244955062866},{"x":0.4895104765892029,"y":0.5699614882469177},{"x":0.440559446811676,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rhizome","boundary":[0.440559446811676,0.5571244955062866,0.4895104765892029,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49475523829460144,"y":0.5571244955062866},{"x":0.5367133021354675,"y":0.5571244955062866},{"x":0.5367133021354675,"y":0.5699614882469177},{"x":0.49475523829460144,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tracant","boundary":[0.49475523829460144,0.5571244955062866,0.5367133021354675,0.5699614882469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5571244955062866},{"x":0.5402097702026367,"y":0.5571244955062866},{"x":0.5402097702026367,"y":0.5699614882469177},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5384615659713745,0.5571244955062866,0.5402097702026367,0.5699614882469177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.5571244955062866},{"x":0.5402097702026367,"y":0.5571244955062866},{"x":0.5402097702026367,"y":0.5699614882469177},{"x":0.23426572978496552,"y":0.5699614882469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2292657297849655,0.5501244955062866,0.5452097702026367,0.5769614882469177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.5879332423210144},{"x":0.09265734255313873,"y":0.5879332423210144},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6007702350616455},{"x":0.06643356382846832,"y":0.5994865298271179}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.06643356382846832,0.5879332423210144,0.09090909361839294,0.6007702350616455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06643356382846832,"y":0.5879332423210144},{"x":0.09265734255313873,"y":0.5879332423210144},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6007702350616455},{"x":0.06643356382846832,"y":0.5994865298271179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.061433563828468325,0.5809332423210144,0.09590909361839295,0.6077702350616455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.5866495370864868},{"x":0.21503496170043945,"y":0.5866495370864868},{"x":0.21503496170043945,"y":0.6007702350616455},{"x":0.21328671276569366,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21328671276569366,0.5866495370864868,0.21503496170043945,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.5866495370864868},{"x":0.2762237787246704,"y":0.5866495370864868},{"x":0.2762237787246704,"y":0.6007702350616455},{"x":0.23426572978496552,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.23426572978496552,0.5866495370864868,0.2762237787246704,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762237787246704,"y":0.5866495370864868},{"x":0.279720276594162,"y":0.5866495370864868},{"x":0.279720276594162,"y":0.6007702350616455},{"x":0.2762237787246704,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2762237787246704,0.5866495370864868,0.279720276594162,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28496503829956055,"y":0.5866495370864868},{"x":0.3339160978794098,"y":0.5866495370864868},{"x":0.3339160978794098,"y":0.6007702350616455},{"x":0.28496503829956055,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couchée","boundary":[0.28496503829956055,0.5866495370864868,0.3339160978794098,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33916082978248596,"y":0.5866495370864868},{"x":0.35314685106277466,"y":0.5866495370864868},{"x":0.35314685106277466,"y":0.6007702350616455},{"x":0.33916082978248596,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.33916082978248596,0.5866495370864868,0.35314685106277466,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3601398468017578,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4143356680870056,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4143356680870056,"y":0.6007702350616455},{"x":0.3601398468017578,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rampante","boundary":[0.3601398468017578,0.5866495370864868,0.4143356680870056,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178321659564972,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4195804297924042,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4195804297924042,"y":0.6007702350616455},{"x":0.4178321659564972,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4178321659564972,0.5866495370864868,0.4195804297924042,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42482516169548035,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4300699234008789,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4300699234008789,"y":0.6007702350616455},{"x":0.42482516169548035,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.42482516169548035,0.5866495370864868,0.4300699234008789,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43531468510627747,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4597901999950409,"y":0.5866495370864868},{"x":0.4597901999950409,"y":0.6007702350616455},{"x":0.43531468510627747,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.43531468510627747,0.5866495370864868,0.4597901999950409,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46503496170043945,"y":0.5866495370864868},{"x":0.5297203063964844,"y":0.5866495370864868},{"x":0.5297203063964844,"y":0.6007702350616455},{"x":0.46503496170043945,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stolonifère","boundary":[0.46503496170043945,0.5866495370864868,0.5297203063964844,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5349650382995605,"y":0.5866495370864868},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5866495370864868},{"x":0.5454545617103577,"y":0.6007702350616455},{"x":0.5349650382995605,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5349650382995605,0.5866495370864868,0.5454545617103577,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506992936134338,"y":0.5866495370864868},{"x":0.6048951148986816,"y":0.5866495370864868},{"x":0.6048951148986816,"y":0.6007702350616455},{"x":0.5506992936134338,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"radicante","boundary":[0.5506992936134338,0.5866495370864868,0.6048951148986816,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6083915829658508,"y":0.5866495370864868},{"x":0.6101398468017578,"y":0.5866495370864868},{"x":0.6101398468017578,"y":0.6007702350616455},{"x":0.6083915829658508,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6083915829658508,0.5866495370864868,0.6101398468017578,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5866495370864868},{"x":0.6590909361839294,"y":0.5866495370864868},{"x":0.6590909361839294,"y":0.6007702350616455},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"feuillée","boundary":[0.6153846383094788,0.5866495370864868,0.6590909361839294,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643356680870056,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7045454382896423,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7045454382896423,"y":0.6007702350616455},{"x":0.6643356680870056,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"longue","boundary":[0.6643356680870056,0.5866495370864868,0.7045454382896423,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7097902297973633,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7220279574394226,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7220279574394226,"y":0.6007702350616455},{"x":0.7097902297973633,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7097902297973633,0.5866495370864868,0.7220279574394226,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7412587404251099,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7412587404251099,"y":0.6007702350616455},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"30","boundary":[0.7272727489471436,0.5866495370864868,0.7412587404251099,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748251736164093,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7657342553138733,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7657342553138733,"y":0.6007702350616455},{"x":0.748251736164093,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Cm","boundary":[0.748251736164093,0.5866495370864868,0.7657342553138733,0.6007702350616455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7709790468215942,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7709790468215942,"y":0.6007702350616455},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7692307829856873,0.5866495370864868,0.7709790468215942,0.6007702350616455]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7709790468215942,"y":0.5866495370864868},{"x":0.7709790468215942,"y":0.6007702350616455},{"x":0.21328671276569366,"y":0.6007702350616455}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20828671276569366,0.5796495370864868,0.7759790468215942,0.6077702350616455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.6187419891357422},{"x":0.10664335638284683,"y":0.6200256943702698},{"x":0.10664335638284683,"y":0.6290115714073181},{"x":0.06818182021379471,"y":0.6277278661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.06818182021379471,0.6187419891357422,0.10664335638284683,0.6290115714073181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.6187419891357422},{"x":0.10664335638284683,"y":0.6200256943702698},{"x":0.10664335638284683,"y":0.6290115714073181},{"x":0.06818182021379471,"y":0.6277278661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.0631818202137947,0.6117419891357422,0.11164335638284684,0.6360115714073181],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.6174582839012146},{"x":0.21503496170043945,"y":0.6174582839012146},{"x":0.21503496170043945,"y":0.6315789222717285},{"x":0.21328671276569366,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21328671276569366,0.6174582839012146,0.21503496170043945,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.6174582839012146},{"x":0.279720276594162,"y":0.6174582839012146},{"x":0.279720276594162,"y":0.6315789222717285},{"x":0.23426572978496552,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"glauque","boundary":[0.23426572978496552,0.6174582839012146,0.279720276594162,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28496503829956055,"y":0.6174582839012146},{"x":0.3321678340435028,"y":0.6174582839012146},{"x":0.3321678340435028,"y":0.6315789222717285},{"x":0.28496503829956055,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"distique","boundary":[0.28496503829956055,0.6174582839012146,0.3321678340435028,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3356643319129944,"y":0.6174582839012146},{"x":0.33741259574890137,"y":0.6174582839012146},{"x":0.33741259574890137,"y":0.6315789222717285},{"x":0.3356643319129944,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3356643319129944,0.6174582839012146,0.33741259574890137,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426573574542999,"y":0.6174582839012146},{"x":0.3741258680820465,"y":0.6174582839012146},{"x":0.3741258680820465,"y":0.6315789222717285},{"x":0.3426573574542999,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"rigide","boundary":[0.3426573574542999,0.6174582839012146,0.3741258680820465,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776223659515381,"y":0.6174582839012146},{"x":0.37937062978744507,"y":0.6174582839012146},{"x":0.37937062978744507,"y":0.6315789222717285},{"x":0.3776223659515381,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3776223659515381,0.6174582839012146,0.37937062978744507,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.6174582839012146},{"x":0.4143356680870056,"y":0.6174582839012146},{"x":0.4143356680870056,"y":0.6315789222717285},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plane","boundary":[0.38461539149284363,0.6174582839012146,0.4143356680870056,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42132866382598877,"y":0.6174582839012146},{"x":0.46503496170043945,"y":0.6174582839012146},{"x":0.46503496170043945,"y":0.6315789222717285},{"x":0.42132866382598877,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'abord","boundary":[0.42132866382598877,0.6174582839012146,0.46503496170043945,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46853145956993103,"y":0.6174582839012146},{"x":0.470279723405838,"y":0.6174582839012146},{"x":0.470279723405838,"y":0.6315789222717285},{"x":0.46853145956993103,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46853145956993103,0.6174582839012146,0.470279723405838,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4755244851112366,"y":0.6174582839012146},{"x":0.5,"y":0.6174582839012146},{"x":0.5,"y":0.6315789222717285},{"x":0.4755244851112366,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"puis","boundary":[0.4755244851112366,0.6174582839012146,0.5,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5052447319030762,"y":0.6174582839012146},{"x":0.5559440851211548,"y":0.6174582839012146},{"x":0.5559440851211548,"y":0.6315789222717285},{"x":0.5052447319030762,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"enroulée","boundary":[0.5052447319030762,0.6174582839012146,0.5559440851211548,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561188817024231,"y":0.6174582839012146},{"x":0.5734265446662903,"y":0.6174582839012146},{"x":0.5734265446662903,"y":0.6315789222717285},{"x":0.561188817024231,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"au","boundary":[0.561188817024231,0.6174582839012146,0.5734265446662903,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804196000099182,"y":0.6174582839012146},{"x":0.6258741021156311,"y":0.6174582839012146},{"x":0.6258741021156311,"y":0.6315789222717285},{"x":0.5804196000099182,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.5804196000099182,0.6174582839012146,0.6258741021156311,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6293706297874451,"y":0.6174582839012146},{"x":0.631118893623352,"y":0.6174582839012146},{"x":0.631118893623352,"y":0.6315789222717285},{"x":0.6293706297874451,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6293706297874451,0.6174582839012146,0.631118893623352,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.6174582839012146},{"x":0.6713286638259888,"y":0.6174582839012146},{"x":0.6713286638259888,"y":0.6315789222717285},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.6363636255264282,0.6174582839012146,0.6713286638259888,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6783216595649719,"y":0.6174582839012146},{"x":0.690559446811676,"y":0.6174582839012146},{"x":0.690559446811676,"y":0.6315789222717285},{"x":0.6783216595649719,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.6783216595649719,0.6174582839012146,0.690559446811676,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975524425506592,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7342657446861267,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7342657446861267,"y":0.6315789222717285},{"x":0.6975524425506592,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"poilue","boundary":[0.6975524425506592,0.6174582839012146,0.7342657446861267,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7360140085220337,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7377622127532959,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7377622127532959,"y":0.6315789222717285},{"x":0.7360140085220337,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7360140085220337,0.6174582839012146,0.7377622127532959,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430070042610168,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7797203063964844,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7797203063964844,"y":0.6315789222717285},{"x":0.7430070042610168,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scabre","boundary":[0.7430070042610168,0.6174582839012146,0.7797203063964844,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849650382995605,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7902097702026367,"y":0.6174582839012146},{"x":0.7902097702026367,"y":0.6315789222717285},{"x":0.7849650382995605,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7849650382995605,0.6174582839012146,0.7902097702026367,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7972028255462646,"y":0.6174582839012146},{"x":0.8374125957489014,"y":0.6174582839012146},{"x":0.8374125957489014,"y":0.6315789222717285},{"x":0.7972028255462646,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"marges","boundary":[0.7972028255462646,0.6174582839012146,0.8374125957489014,0.6315789222717285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391608595848083,"y":0.6174582839012146},{"x":0.8409090638160706,"y":0.6174582839012146},{"x":0.8409090638160706,"y":0.6315789222717285},{"x":0.8391608595848083,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8391608595848083,0.6174582839012146,0.8409090638160706,0.6315789222717285]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.6174582839012146},{"x":0.8409090638160706,"y":0.6174582839012146},{"x":0.8409090638160706,"y":0.6315789222717285},{"x":0.21328671276569366,"y":0.6315789222717285}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20828671276569366,0.6104582839012146,0.8459090638160706,0.6385789222717285],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.6495506763458252},{"x":0.0979020968079567,"y":0.6508343815803528},{"x":0.0979020968079567,"y":0.6598202586174011},{"x":0.06818182021379471,"y":0.6585366129875183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.06818182021379471,0.6495506763458252,0.0979020968079567,0.6598202586174011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06818182021379471,"y":0.6495506763458252},{"x":0.0979020968079567,"y":0.6508343815803528},{"x":0.0979020968079567,"y":0.6598202586174011},{"x":0.06818182021379471,"y":0.6585366129875183}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0631818202137947,0.6425506763458252,0.1029020968079567,0.6668202586174011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.6482670307159424},{"x":0.21503496170043945,"y":0.6482670307159424},{"x":0.21503496170043945,"y":0.6636713743209839},{"x":0.21328671276569366,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21328671276569366,0.6482670307159424,0.21503496170043945,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23426572978496552,"y":0.6482670307159424},{"x":0.28146854043006897,"y":0.6482670307159424},{"x":0.28146854043006897,"y":0.6636713743209839},{"x":0.23426572978496552,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"verdâtre","boundary":[0.23426572978496552,0.6482670307159424,0.28146854043006897,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28496503829956055,"y":0.6482670307159424},{"x":0.28671327233314514,"y":0.6482670307159424},{"x":0.28671327233314514,"y":0.6636713743209839},{"x":0.28496503829956055,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28496503829956055,0.6482670307159424,0.28671327233314514,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2937062978744507,"y":0.6482670307159424},{"x":0.3059440553188324,"y":0.6482670307159424},{"x":0.3059440553188324,"y":0.6636713743209839},{"x":0.2937062978744507,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.2937062978744507,0.6482670307159424,0.3059440553188324,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31468531489372253,"y":0.6482670307159424},{"x":0.35664334893226624,"y":0.6482670307159424},{"x":0.35664334893226624,"y":0.6636713743209839},{"x":0.31468531489372253,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épillets","boundary":[0.31468531489372253,0.6482670307159424,0.35664334893226624,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.6482670307159424},{"x":0.4003496468067169,"y":0.6482670307159424},{"x":0.4003496468067169,"y":0.6636713743209839},{"x":0.36538460850715637,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovales","boundary":[0.36538460850715637,0.6482670307159424,0.4003496468067169,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4020979106426239,"y":0.6482670307159424},{"x":0.4055944085121155,"y":0.6482670307159424},{"x":0.4055944085121155,"y":0.6636713743209839},{"x":0.4020979106426239,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4020979106426239,0.6482670307159424,0.4055944085121155,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055944085121155,"y":0.6482670307159424},{"x":0.45279720425605774,"y":0.6482670307159424},{"x":0.45279720425605774,"y":0.6636713743209839},{"x":0.4055944085121155,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblongs","boundary":[0.4055944085121155,0.6482670307159424,0.45279720425605774,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.6482670307159424},{"x":0.4562937021255493,"y":0.6482670307159424},{"x":0.4562937021255493,"y":0.6636713743209839},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4545454680919647,0.6482670307159424,0.4562937021255493,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46328672766685486,"y":0.6482670307159424},{"x":0.46853145956993103,"y":0.6482670307159424},{"x":0.46853145956993103,"y":0.6636713743209839},{"x":0.46328672766685486,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.46328672766685486,0.6482670307159424,0.46853145956993103,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47727271914482117,"y":0.6482670307159424},{"x":0.501748263835907,"y":0.6482670307159424},{"x":0.501748263835907,"y":0.6636713743209839},{"x":0.47727271914482117,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"6–9","boundary":[0.47727271914482117,0.6482670307159424,0.501748263835907,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104895234107971,"y":0.6482670307159424},{"x":0.5489510297775269,"y":0.6482670307159424},{"x":0.5489510297775269,"y":0.6636713743209839},{"x":0.5104895234107971,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"fleures","boundary":[0.5104895234107971,0.6482670307159424,0.5489510297775269,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506992936134338,"y":0.6482670307159424},{"x":0.5524475574493408,"y":0.6482670307159424},{"x":0.5524475574493408,"y":0.6636713743209839},{"x":0.5506992936134338,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5506992936134338,0.6482670307159424,0.5524475574493408,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561188817024231,"y":0.6482670307159424},{"x":0.6013985872268677,"y":0.6482670307159424},{"x":0.6013985872268677,"y":0.6636713743209839},{"x":0.561188817024231,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabres","boundary":[0.561188817024231,0.6482670307159424,0.6013985872268677,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048951148986816,"y":0.6482670307159424},{"x":0.6066433787345886,"y":0.6482670307159424},{"x":0.6066433787345886,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6048951148986816,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6048951148986816,0.6482670307159424,0.6066433787345886,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6136363744735718,"y":0.6482670307159424},{"x":0.6258741021156311,"y":0.6482670307159424},{"x":0.6258741021156311,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6136363744735718,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6136363744735718,0.6482670307159424,0.6258741021156311,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.6482670307159424},{"x":0.690559446811676,"y":0.6482670307159424},{"x":0.690559446811676,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6346153616905212,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fascicules","boundary":[0.6346153616905212,0.6482670307159424,0.690559446811676,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993007063865662,"y":0.6482670307159424},{"x":0.7604895234107971,"y":0.6482670307159424},{"x":0.7604895234107971,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6993007063865662,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subsessiles","boundary":[0.6993007063865662,0.6482670307159424,0.7604895234107971,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639859914779663,"y":0.6482670307159424},{"x":0.7657342553138733,"y":0.6482670307159424},{"x":0.7657342553138733,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7639859914779663,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7639859914779663,0.6482670307159424,0.7657342553138733,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744755148887634,"y":0.6482670307159424},{"x":0.7867133021354675,"y":0.6482670307159424},{"x":0.7867133021354675,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7744755148887634,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.7744755148887634,0.6482670307159424,0.7867133021354675,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7972028255462646,"y":0.6482670307159424},{"x":0.8513985872268677,"y":0.6482670307159424},{"x":0.8513985872268677,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7972028255462646,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inférieurs","boundary":[0.7972028255462646,0.6482670307159424,0.8513985872268677,0.6636713743209839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8601398468017578,"y":0.6482670307159424},{"x":0.9055944085121155,"y":0.6482670307159424},{"x":0.9055944085121155,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8601398468017578,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.8601398468017578,0.6482670307159424,0.9055944085121155,0.6636713743209839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21328671276569366,"y":0.6482670307159424},{"x":0.9055944085121155,"y":0.6482670307159424},{"x":0.9055944085121155,"y":0.6636713743209839},{"x":0.21328671276569366,"y":0.6636713743209839}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20828671276569366,0.6412670307159424,0.9105944085121155,0.6706713743209839],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23251748085021973,"y":0.6636713743209839},{"x":0.279720276594162,"y":0.6636713743209839},{"x":0.279720276594162,"y":0.6777920126914978},{"x":0.23251748085021973,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"distants","boundary":[0.23251748085021973,0.6636713743209839,0.279720276594162,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28146854043006897,"y":0.6636713743209839},{"x":0.28496503829956055,"y":0.6636713743209839},{"x":0.28496503829956055,"y":0.6777920126914978},{"x":0.28146854043006897,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28146854043006897,0.6636713743209839,0.28496503829956055,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2919580340385437,"y":0.6636713743209839},{"x":0.34090909361839294,"y":0.6636713743209839},{"x":0.34090909361839294,"y":0.6777920126914978},{"x":0.2919580340385437,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"formant","boundary":[0.2919580340385437,0.6636713743209839,0.34090909361839294,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3479020893573761,"y":0.6636713743209839},{"x":0.36888110637664795,"y":0.6636713743209839},{"x":0.36888110637664795,"y":0.6777920126914978},{"x":0.3479020893573761,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.3479020893573761,0.6636713743209839,0.36888110637664795,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776223659515381,"y":0.6636713743209839},{"x":0.42657342553138733,"y":0.6636713743209839},{"x":0.42657342553138733,"y":0.6777920126914978},{"x":0.3776223659515381,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"panicule","boundary":[0.3776223659515381,0.6636713743209839,0.42657342553138733,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43531468510627747,"y":0.6636713743209839},{"x":0.498251736164093,"y":0.6636713743209839},{"x":0.498251736164093,"y":0.6777920126914978},{"x":0.43531468510627747,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spiciforme","boundary":[0.43531468510627747,0.6636713743209839,0.498251736164093,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6636713743209839},{"x":0.501748263835907,"y":0.6636713743209839},{"x":0.501748263835907,"y":0.6777920126914978},{"x":0.5,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5,0.6636713743209839,0.501748263835907,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104895234107971,"y":0.6636713743209839},{"x":0.5646852850914001,"y":0.6636713743209839},{"x":0.5646852850914001,"y":0.6777920126914978},{"x":0.5104895234107971,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblongue","boundary":[0.5104895234107971,0.6636713743209839,0.5646852850914001,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681818127632141,"y":0.6636713743209839},{"x":0.5699300765991211,"y":0.6636713743209839},{"x":0.5699300765991211,"y":0.6777920126914978},{"x":0.5681818127632141,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5681818127632141,0.6636713743209839,0.5699300765991211,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6451048851013184,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6451048851013184,"y":0.6777920126914978},{"x":0.5769230723381042,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"interrompu","boundary":[0.5769230723381042,0.6636713743209839,0.6451048851013184,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6468531489372253,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6503496766090393,"y":0.6636713743209839},{"x":0.6503496766090393,"y":0.6777920126914978},{"x":0.6468531489372253,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6468531489372253,0.6636713743209839,0.6503496766090393,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573426723480225,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6777920126914978},{"x":0.6573426723480225,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glumelles","boundary":[0.6573426723480225,0.6636713743209839,0.7115384340286255,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7220279574394226,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7657342553138733,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7657342553138733,"y":0.6777920126914978},{"x":0.7220279574394226,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inégales","boundary":[0.7220279574394226,0.6636713743209839,0.7657342553138733,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7709790468215942,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7709790468215942,"y":0.6777920126914978},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7692307829856873,0.6636713743209839,0.7709790468215942,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797203063964844,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7832167744636536,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7832167744636536,"y":0.6777920126914978},{"x":0.7797203063964844,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7797203063964844,0.6636713743209839,0.7832167744636536,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937062978744507,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7972028255462646,"y":0.6636713743209839},{"x":0.7972028255462646,"y":0.6777920126914978},{"x":0.7937062978744507,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.7937062978744507,0.6636713743209839,0.7972028255462646,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989510297775269,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8041958212852478,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8041958212852478,"y":0.6777920126914978},{"x":0.7989510297775269,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.7989510297775269,0.6636713743209839,0.8041958212852478,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8059440851211548,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8374125957489014,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8374125957489014,"y":0.6777920126914978},{"x":0.8059440851211548,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"25—2","boundary":[0.8059440851211548,0.6636713743209839,0.8374125957489014,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391608595848083,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8426573276519775,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8426573276519775,"y":0.6777920126914978},{"x":0.8391608595848083,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.8391608595848083,0.6636713743209839,0.8426573276519775,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8513985872268677,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8513985872268677,"y":0.6777920126914978},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.8461538553237915,0.6636713743209839,0.8513985872268677,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8601398468017578,"y":0.6636713743209839},{"x":0.881118893623352,"y":0.6636713743209839},{"x":0.881118893623352,"y":0.6777920126914978},{"x":0.8601398468017578,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"mm","boundary":[0.8601398468017578,0.6636713743209839,0.881118893623352,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.882867157459259,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8846153616905212,"y":0.6636713743209839},{"x":0.8846153616905212,"y":0.6777920126914978},{"x":0.882867157459259,"y":0.6777920126914978}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.882867157459259,0.6636713743209839,0.8846153616905212,0.6777920126914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x&q