زیست شناسی ماهی ها زیست شناسی ماهی ها

{"id":"3797397","title":"زیست شناسی ماهی ها","price":"۸۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa3f38c6b4ebdf88/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa3f38c6b4ebdf88/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa3f38c6b4ebdf88/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa3f38c6b4ebdf88/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa3f38c6b4ebdf88/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"648476136","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۴","nobat_chap":"1","description":["."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"fa3f38c6b4ebdf88","created_at":"2021-04-08 16:38:15","updated_at":"2022-04-05 11:07:25","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-11 10:17:09","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920154","title":"کیو. بون","firstname":"کیو.","lastname":"بون","token":"120c1964823ab8dd","created_at":"2021-04-08 16:38:01","updated_at":"2021-04-08 16:38:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920155","title":"جی.اچ اس.بلاکستر","firstname":"جی.اچ","lastname":"اس.بلاکستر","token":"f4492bbfb618d70a","created_at":"2021-04-08 16:38:01","updated_at":"2021-04-08 16:38:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920156","title":"بی. مارشال","firstname":"بی.","lastname":"مارشال","token":"8a5e184966824566","created_at":"2021-04-08 16:38:01","updated_at":"2021-04-08 16:38:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920157","title":"دکتریزدان کیوانی","firstname":"دکتریزدان","lastname":"کیوانی","token":"a096447ec948fd99","created_at":"2021-04-08 16:38:04","updated_at":"2021-04-08 16:38:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920154","title":"کیو. بون","firstname":"کیو.","lastname":"بون","token":"120c1964823ab8dd","created_at":"2021-04-08 16:38:01","updated_at":"2021-04-08 16:38:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920155","title":"جی.اچ اس.بلاکستر","firstname":"جی.اچ","lastname":"اس.بلاکستر","token":"f4492bbfb618d70a","created_at":"2021-04-08 16:38:01","updated_at":"2021-04-08 16:38:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920156","title":"بی. مارشال","firstname":"بی.","lastname":"مارشال","token":"8a5e184966824566","created_at":"2021-04-08 16:38:01","updated_at":"2021-04-08 16:38:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920157","title":"دکتریزدان کیوانی","firstname":"دکتریزدان","lastname":"کیوانی","token":"a096447ec948fd99","created_at":"2021-04-08 16:38:04","updated_at":"2021-04-08 16:38:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786063","file":"606ef230071350.77140829.pdf","book_id":"3797397","toc":null,"created_at":"2021-04-08 16:38:16","updated_at":"2022-04-05 11:07:26","process_started_at":"2021-04-08 16:38:37","process_done_at":"2021-04-08 16:38:45","process_failed_at":null,"pages_count":"439","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cdae3cc36c53e6159692bbc4d7163cf41e21af5bb2e438f5df6f76caca38c2a08bbd08b4b4551d67aa19b50643aa726708747a1b4fab32827c1a49f138c0d634","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۹"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"2530","title":"اصول تکثیر و پرورش ماهی","token":"146b7f38f90209d0","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"808","title":"مهندسی شیلات","degree_id":"7","token":"6871b104c8c6f1bf","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5560","title":"آز ماهی شناسی با تاکید بر دریای خزر","token":"44ab632b3e806ea2","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5563","title":"آز ماهی شناسی عمومی","token":"ffbbbc9d8bf2da67","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10804","title":"پرورش آبزیان (ماهی و میگو)","token":"fff30a51773f2c42","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:26:57","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"1000","title":"مهندسی علوم دامی","degree_id":"7","token":"c08e4b4d2019c224","books_count":"69","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14326","title":"تکثیر و پرورش ماهی","token":"291bfa82c6f6c884","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-09 10:56:57","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14329","title":"تکثیر و پرورش ماهی","token":"c4699860ac54c3ff","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"763","title":"منبع طبیعی","degree_id":"7","token":"82e61d961a7cf67e","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14332","title":"تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی","token":"0832159dbf32fc5d","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"2020","title":"مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان","degree_id":"7","token":"4acca99e438f5e21","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14335","title":"تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی","token":"2b06cdb7db34d257","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"2020","title":"مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان","degree_id":"7","token":"4acca99e438f5e21","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14338","title":"تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی","token":"350bdd3d81b6d83f","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"2020","title":"مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان","degree_id":"7","token":"4acca99e438f5e21","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"24169","title":"سیاست و حکومت در آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نگاهی به جمهوریهای استقلال یافته","token":"d1c5b7e650d50f76","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:37:28","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"961","title":"تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز","degree_id":"10","token":"e71ffa04c33b6fb6","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 16:01:13","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"زیست-شناسی-ماهی-ها","urlify":"زیست-شناسی-ماهی-ها","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"کیو. بون, جی.اچ اس.بلاکستر, بی. مارشال, دکتریزدان کیوانی","tocStr":"","url":"/preview/fa3f38c6b4ebdf88/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19