شام غریبان شام غریبان

توضیحات

مساله، من و تو نیست. مساله این است که وقتی شهرمان آلوده شد، هویت خود را باخته ایم. آن گاه که شهرمان، زخمی یا قربانی شود، مرده ایم. وقتی ما از ارزش هایمان دفاع می کنیم، از فرزندانمان حمایت کرده ایم ... یقین دارم که شخصیت انسان، در گرو ایثار و جانبازی است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798415","title":"شام غریبان","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa8dd5e3c3cdb349/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa8dd5e3c3cdb349/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa8dd5e3c3cdb349/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa8dd5e3c3cdb349/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa8dd5e3c3cdb349/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa8dd5e3c3cdb349/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa8dd5e3c3cdb349/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa8dd5e3c3cdb349/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa8dd5e3c3cdb349/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa8dd5e3c3cdb349/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"97862269080153","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["مساله، من و تو نیست. مساله این است که وقتی شهرمان آلوده شد، هویت خود را باخته ایم. آن گاه که شهرمان، زخمی یا قربانی شود، مرده ایم. وقتی ما از ارزش هایمان دفاع می کنیم، از فرزندانمان حمایت کرده ایم ... یقین دارم که شخصیت انسان، در گرو ایثار و جانبازی است."],"pages_count":"86","keywords":null,"token":"fa8dd5e3c3cdb349","created_at":"2022-03-13 12:12:22","updated_at":"2022-03-13 12:52:17","publisher_id":"182","deleted_at":null,"published_at":"2022-03-13 12:14:10","available_for_web":"0","publisher_title":"دانشگاه ولیعصر رفسنجان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921396","title":"غاده السمان","firstname":"غاده","lastname":"السمان","token":"dbddfd851dc04ade","created_at":"2022-03-13 12:46:08","updated_at":"2022-03-13 12:46:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921397","title":"علی اکبر ملایی","firstname":"علی اکبر","lastname":"ملایی","token":"a1066c95a48040e8","created_at":"2022-03-13 12:46:29","updated_at":"2022-03-13 12:46:29","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1921396","title":"غاده السمان","firstname":"غاده","lastname":"السمان","token":"dbddfd851dc04ade","created_at":"2022-03-13 12:46:08","updated_at":"2022-03-13 12:46:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1921397","title":"علی اکبر ملایی","firstname":"علی اکبر","lastname":"ملایی","token":"a1066c95a48040e8","created_at":"2022-03-13 12:46:29","updated_at":"2022-03-13 12:46:29","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786990","file":"622dae6ea3c478.99653312.pdf","book_id":"3798415","toc":null,"created_at":"2022-03-13 12:12:22","updated_at":"2022-03-13 12:52:17","process_started_at":"2022-03-13 12:12:23","process_done_at":"2022-03-13 12:12:24","process_failed_at":null,"pages_count":"86","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ba74df9722810b92091fc8b544d159aadcab3d48d1228610889245a8ac011cb533dbb10142fb2e849246dd517ca9c7c1146eb4988acc65136dc0f8344fa4cc55","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۶"},"publisher":{"id":182,"title":"دانشگاه ولیعصر رفسنجان","description":null,"token":"3f0bf28e993c12da","slug":"vru"},"study_subjects":[{"id":"1216","title":"ادب داستانی ۱","token":"958fd3a3c443b3a9","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2018-01-28 14:14:31","study_fields":[{"id":"553","title":"زبان و ادبیات اردو","degree_id":"7","token":"4319b68f95c71098","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 01:38:29","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1219","title":"ادب داستانی ۲","token":"b4fc4ef9e6074eb5","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2017-10-07 11:24:06","study_fields":[{"id":"553","title":"زبان و ادبیات اردو","degree_id":"7","token":"4319b68f95c71098","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 01:38:29","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1300","title":"ادبیات داستانی","token":"6e2b7debad14c266","type":"","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2022-03-07 17:50:16","study_fields":[{"id":"568","title":"زبان و ادبیات فارسی","degree_id":"7","token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-07 17:50:16","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1303","title":"ادبیات داستانی عامه","token":"3e88a8d3fef14aa6","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2017-10-07 11:24:07","study_fields":[{"id":"586","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه","degree_id":"10","token":"08a0183c420cc6e7","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1348","title":"ادبیات غیر داستانی عامه","token":"329e3a447f4a0a90","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2017-10-07 11:24:07","study_fields":[{"id":"586","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه","degree_id":"10","token":"08a0183c420cc6e7","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-07 15:06:47","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9787","title":"بیان شفاهی داستان","token":"f745a33921986e08","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:26:24","updated_at":"2017-10-07 11:26:24","study_fields":[{"id":"553","title":"زبان و ادبیات اردو","degree_id":"7","token":"4319b68f95c71098","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 01:38:29","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1267","title":"تربیت دبیر زبان انگلیسی","degree_id":"7","token":"4a1817ae16d9a7ae","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-07-11 12:58:49","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9790","title":"بیان شفاهی داستان ۱","token":"a56db9cf33b3b5c6","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:26:24","updated_at":"2017-10-07 11:26:24","study_fields":[{"id":"997","title":"زبان روسی","degree_id":"7","token":"03dd6d19e19a0501","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-07-11 12:58:49","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1264","title":"مترجمی زبان انگلیسی","degree_id":"7","token":"5c97898673b73ef5","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-09-13 13:56:23","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1894","title":"زبان ایتالیایی","degree_id":"7","token":"67e10b619f168fce","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-09-10 06:30:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18466","title":"داستان نویسی","token":"b4f4ee99b4eb7f23","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:31:55","updated_at":"2017-10-07 11:31:55","study_fields":[{"id":"1606","title":"حرفه‌ای انیمیشن","degree_id":"4","token":"7a81b5b537858068","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"22500","urlify":"%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۸۶","authorTitle":"غاده السمان, علی اکبر ملایی","tocStr":"","url":"/preview/fa8dd5e3c3cdb349/%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":86,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"fa8dd5e3c3cdb349","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/AMbTsuRYRlOSCWFa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/OuroojjIIjhYCUaZ.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/CxMGaskeSNwafiGN.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0007207163720349081,0.000507690538360615,0.999238914516237,0.9991876721899919]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.40909090638160706},{"x":0.43300652503967285,"y":0.43939393758773804},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4280303120613098},{"x":0.46568626165390015,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.14000000059604645,"str":"Per","boundary":[0.4803921580314636,0.40909090638160706,0.41993463039398193,0.4280303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.40909090638160706},{"x":0.43300652503967285,"y":0.43939393758773804},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4280303120613098},{"x":0.46568626165390015,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.40209090638160705,0.42493463039398194,0.4350303120613098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.6351010203361511},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6338383555412292},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6401515007019043},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.07999999821186066,"str":")","boundary":[0.44607841968536377,0.6351010203361511,0.4542483687400818,0.6401515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.631313145160675},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6363636255264282},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6376262903213501}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":",","boundary":[0.45588234066963196,0.631313145160675,0.4624182879924774,0.6363636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.6351010203361511},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6300504803657532},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6363636255264282},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.44107841968536377,0.6281010203361511,0.46578431606292725,0.6433636255264282],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/mdhGjrDZUQcFhzzM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/MbaeuJWxTjOQegtO.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/LZDAGTjknCmPJVZv.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/WAvYqQmayMaBGddI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/CyirMdtNpmZAargt.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/IgYJRxzVDVfEMRIc.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00042168610236224005,0.00033392000740224665,0.9988651266791462,0.9992179624877795]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.27146464586257935},{"x":0.563725471496582,"y":0.27020201086997986},{"x":0.563725471496582,"y":0.29924243688583374},{"x":0.48366013169288635,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شام","boundary":[0.48366013169288635,0.27146464586257935,0.563725471496582,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.27146464586257935},{"x":0.47385621070861816,"y":0.27146464586257935},{"x":0.47385621070861816,"y":0.29924243688583374},{"x":0.39052286744117737,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غریبان","boundary":[0.39052286744117737,0.27146464586257935,0.47385621070861816,0.29924243688583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.27146464586257935},{"x":0.563725471496582,"y":0.27020201086997986},{"x":0.563725471496582,"y":0.29924243688583374},{"x":0.39052286744117737,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38552286744117736,0.26446464586257934,0.568725471496582,0.30624243688583375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.405303031206131},{"x":0.516339898109436,"y":0.40656566619873047},{"x":0.516339898109436,"y":0.42171716690063477},{"x":0.44117647409439087,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.44117647409439087,0.405303031206131,0.516339898109436,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.405303031206131},{"x":0.44281044602394104,"y":0.405303031206131},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4204545319080353},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43790850043296814,0.405303031206131,0.44281044602394104,0.4204545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.405303031206131},{"x":0.516339898109436,"y":0.40656566619873047},{"x":0.516339898109436,"y":0.42171716690063477},{"x":0.43790850043296814,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43290850043296814,0.398303031206131,0.521339898109436,0.42871716690063477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4595959484577179},{"x":0.491830050945282,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غادة","boundary":[0.491830050945282,0.43560606241226196,0.5522875785827637,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.43560606241226196},{"x":0.48366013169288635,"y":0.43560606241226196},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4595959484577179},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"السمان","boundary":[0.40032678842544556,0.43560606241226196,0.48366013169288635,0.4595959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5522875785827637,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4608585834503174},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.39532678842544555,0.42860606241226196,0.5572875785827637,0.4678585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5202020406723022},{"x":0.508169949054718,"y":0.5189393758773804},{"x":0.508169949054718,"y":0.5328282713890076},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.45098039507865906,0.5202020406723022,0.508169949054718,0.5328282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5202020406723022},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5202020406723022},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5353535413742065},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44607841968536377,0.5202020406723022,0.45098039507865906,0.5353535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5202020406723022},{"x":0.508169949054718,"y":0.5189393758773804},{"x":0.508169949054718,"y":0.5328282713890076},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44107841968536377,0.5132020406723022,0.513169949054718,0.5398282713890076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5744949579238892},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5114378929138184,0.5530303120613098,0.5457516312599182,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5530303120613098},{"x":0.508169949054718,"y":0.5530303120613098},{"x":0.508169949054718,"y":0.5744949579238892},{"x":0.46405228972435,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.46405228972435,0.5530303120613098,0.508169949054718,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.5530303120613098},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5530303120613098},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5744949579238892},{"x":0.406862735748291,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملایی","boundary":[0.406862735748291,0.5530303120613098,0.45588234066963196,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6519607901573181,0.5858585834503174,0.6895424723625183,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5980392098426819,0.5858585834503174,0.6437908411026001,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5441176295280457,0.5871211886405945,0.5898692607879639,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6098484992980957},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4673202633857727,0.5871211886405945,0.5359477400779724,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.42810457944869995,0.5883838534355164,0.4591503143310547,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6111111044883728},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.38725489377975464,0.5883838534355164,0.4264705777168274,0.6111111044883728]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6123737096786499},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38225489377975463,0.5460303120613098,0.6945424723625183,0.6193737096786499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5997474789619446},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3758170008659363,0.5871211886405945,0.3807189464569092,0.5997474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.5883838534355164},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"عج","boundary":[0.3578431308269501,0.5883838534355164,0.3741829991340637,0.5997474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5883838534355164},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5883838534355164},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":")","boundary":[0.3529411852359772,0.5883838534355164,0.3562091588973999,0.5997474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5883838534355164},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.5813838534355164,0.3857189464569092,0.6067474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5896464586257935},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5896464586257935},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6098484992980957},{"x":0.2630718946456909,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.2630718946456909,0.5896464586257935,0.34477123618125916,0.6098484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5896464586257935},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5896464586257935},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6098484992980957},{"x":0.2630718946456909,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2580718946456909,0.5826464586257935,0.34977123618125916,0.6168484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/ddlRWlxpLaJBFCDi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/XfVMKfMcwQKSZNJZ.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/vobAwyXOrOerZWIN.jpg"},"info":{"width":609,"height":793,"margin":[0.0003773582461236537,0.00019948986770225804,0.9986490410458669,0.9989623089522162]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.16519546508789062},{"x":0.7733989953994751,"y":0.16645649075508118},{"x":0.7733989953994751,"y":0.1803278625011444},{"x":0.71592777967453,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.71592777967453,0.16519546508789062,0.7733989953994751,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.16519546508789062},{"x":0.7175697684288025,"y":0.16519546508789062},{"x":0.7175697684288025,"y":0.17906683683395386},{"x":0.7126436829566956,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126436829566956,0.16519546508789062,0.7175697684288025,0.17906683683395386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.16519546508789062},{"x":0.7733989953994751,"y":0.16645649075508118},{"x":0.7733989953994751,"y":0.1803278625011444},{"x":0.7126436829566956,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7076436829566956,0.15819546508789062,0.7783989953994751,0.18732786250114442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5796387791633606,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5796387791633606,"y":0.1803278625011444},{"x":0.5517241358757019,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمان","boundary":[0.5517241358757019,0.16519546508789062,0.5796387791633606,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5484400391578674,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5484400391578674,"y":0.1803278625011444},{"x":0.5418719053268433,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5418719053268433,0.16519546508789062,0.5484400391578674,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5369458198547363,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5369458198547363,"y":0.1803278625011444},{"x":0.5155993700027466,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غاده","boundary":[0.5155993700027466,0.16519546508789062,0.5369458198547363,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.16519546508789062},{"x":0.517241358757019,"y":0.16519546508789062},{"x":0.517241358757019,"y":0.1803278625011444},{"x":0.5123152732849121,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5123152732849121,0.16519546508789062,0.517241358757019,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5057471394538879,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5057471394538879,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4712643623352051,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۲","boundary":[0.4712643623352051,0.16519546508789062,0.5057471394538879,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4646962285041809,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4646962285041809,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4597701132297516,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4597701132297516,0.16519546508789062,0.4646962285041809,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4532019793987274,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4532019793987274,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4482758641242981,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4482758641242981,0.16519546508789062,0.4532019793987274,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4482758641242981,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4482758641242981,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4433497488498688,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4433497488498688,0.16519546508789062,0.4482758641242981,0.1803278625011444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5796387791633606,"y":0.16519546508789062},{"x":0.5796387791633606,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4433497488498688,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43834974884986877,0.15819546508789062,0.5846387791633606,0.18732786250114442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5073891878128052,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5073891878128052,"y":0.20050440728664398},{"x":0.444991797208786,"y":0.20176544785499573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Samman","boundary":[0.444991797208786,0.18663303554058075,0.5073891878128052,0.20050440728664398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5139573216438293,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5139573216438293,"y":0.20050440728664398},{"x":0.5106732249259949,"y":0.20050440728664398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5090311765670776,0.18663303554058075,0.5139573216438293,0.20050440728664398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5779967308044434,"y":0.1853720098733902},{"x":0.5779967308044434,"y":0.19924338161945343},{"x":0.5221675038337708,"y":0.20050440728664398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ghadah","boundary":[0.5205254554748535,0.18663303554058075,0.5779967308044434,0.19924338161945343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5779967308044434,"y":0.1853720098733902},{"x":0.5779967308044434,"y":0.19924338161945343},{"x":0.444991797208786,"y":0.20176544785499573}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.439991797208786,0.17963303554058074,0.5829967308044434,0.20624338161945344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7684729099273682,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2269861251115799},{"x":0.738916277885437,"y":0.2269861251115799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.738916277885437,0.20933164656162262,0.7684729099273682,0.2269861251115799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7323480844497681,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7323480844497681,"y":0.2269861251115799},{"x":0.6880131363868713,"y":0.2269861251115799}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قراردادی","boundary":[0.6880131363868713,0.20933164656162262,0.7323480844497681,0.2269861251115799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6863710880279541,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6863710880279541,"y":0.2269861251115799},{"x":0.6814450025558472,"y":0.2269861251115799}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814450025558472,0.20933164656162262,0.6863710880279541,0.2269861251115799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2320302575826645},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2484237104654312},{"x":0.738916277885437,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.738916277885437,0.23076923191547394,0.7684729099273682,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7323480844497681,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7323480844497681,"y":0.2484237104654312},{"x":0.7274219989776611,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7274219989776611,0.23076923191547394,0.7323480844497681,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7224959135055542,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7224959135055542,"y":0.2484237104654312},{"x":0.7093595862388611,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7093595862388611,0.23076923191547394,0.7224959135055542,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7027914524078369,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7027914524078369,"y":0.2484237104654312},{"x":0.6617405414581299,"y":0.24716266989707947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6617405414581299,0.23076923191547394,0.7027914524078369,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6633825898170471,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6633825898170471,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6584565043449402,"y":0.24716266989707947}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6584565043449402,0.23076923191547394,0.6633825898170471,0.24716266989707947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7684729099273682,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2484237104654312},{"x":0.6584565043449402,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6550984930992126,0.2023316465616226,0.7734729099273682,0.2554237104654312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.23833543062210083},{"x":0.7307060956954956,"y":0.23833543062210083},{"x":0.7307060956954956,"y":0.24590164422988892},{"x":0.7257799506187439,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.7257799506187439,0.23833543062210083,0.7307060956954956,0.24590164422988892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.23833543062210083},{"x":0.7307060956954956,"y":0.23833543062210083},{"x":0.7307060956954956,"y":0.24590164422988892},{"x":0.7257799506187439,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7207799506187439,0.23133543062210082,0.7357060956954956,0.2529016442298889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5779967308044434,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5779967308044434,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5681445002555847,"y":0.2244640588760376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ليل","boundary":[0.5681445002555847,0.20933164656162262,0.5779967308044434,0.2244640588760376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5615763664245605,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5615763664245605,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5287356376647949,"y":0.2244640588760376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الغرباء","boundary":[0.5287356376647949,0.20933164656162262,0.5615763664245605,0.2244640588760376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5287356376647949,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5287356376647949,"y":0.2244640588760376},{"x":0.523809552192688,"y":0.2244640588760376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.523809552192688,0.20933164656162262,0.5287356376647949,0.2244640588760376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5188834071159363,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5188834071159363,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4844006597995758,"y":0.2244640588760376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4844006597995758,0.20933164656162262,0.5188834071159363,0.2244640588760376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5796387791633606,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5796387791633606,"y":0.2484237104654312},{"x":0.5582922697067261,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شام","boundary":[0.5582922697067261,0.2320302575826645,0.5796387791633606,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2484237104654312},{"x":0.517241358757019,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غریبان","boundary":[0.517241358757019,0.2320302575826645,0.5533661842346191,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2484237104654312},{"x":0.5123152732849121,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5123152732849121,0.2320302575826645,0.5139573216438293,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5073891878128052,"y":0.2320302575826645},{"x":0.5073891878128052,"y":0.2484237104654312},{"x":0.46305418014526367,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.46305418014526367,0.2320302575826645,0.5073891878128052,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.2320302575826645},{"x":0.4564860463142395,"y":0.2320302575826645},{"x":0.4564860463142395,"y":0.2484237104654312},{"x":0.43513956665992737,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غاده","boundary":[0.43513956665992737,0.2320302575826645,0.4564860463142395,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.2320302575826645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2320302575826645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2484237104654312},{"x":0.39080458879470825,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"السمان","boundary":[0.39080458879470825,0.2320302575826645,0.4285714328289032,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.2320302575826645},{"x":0.3842364549636841,"y":0.2320302575826645},{"x":0.3842364549636841,"y":0.2484237104654312},{"x":0.38259440660476685,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38259440660476685,0.2320302575826645,0.3842364549636841,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.2320302575826645},{"x":0.3760262727737427,"y":0.2320302575826645},{"x":0.3760262727737427,"y":0.2484237104654312},{"x":0.33990147709846497,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.33990147709846497,0.2320302575826645,0.3760262727737427,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.2320302575826645},{"x":0.33169129490852356,"y":0.2320302575826645},{"x":0.33169129490852356,"y":0.2484237104654312},{"x":0.316912978887558,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.316912978887558,0.2320302575826645,0.33169129490852356,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.2320302575826645},{"x":0.31198686361312866,"y":0.2320302575826645},{"x":0.31198686361312866,"y":0.2484237104654312},{"x":0.29064038395881653,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اكبر","boundary":[0.29064038395881653,0.2320302575826645,0.31198686361312866,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.2320302575826645},{"x":0.28407225012779236,"y":0.2320302575826645},{"x":0.28407225012779236,"y":0.2484237104654312},{"x":0.2577996850013733,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملایی","boundary":[0.2577996850013733,0.2320302575826645,0.28407225012779236,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495894879102707,"y":0.2320302575826645},{"x":0.2545155882835388,"y":0.2320302575826645},{"x":0.2545155882835388,"y":0.2484237104654312},{"x":0.2495894879102707,"y":0.2484237104654312}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2495894879102707,0.2320302575826645,0.2545155882835388,0.2484237104654312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.253467857837677},{"x":0.5812807679176331,"y":0.253467857837677},{"x":0.5812807679176331,"y":0.26986128091812134},{"x":0.5303776860237122,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.5303776860237122,0.253467857837677,0.5812807679176331,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.253467857837677},{"x":0.5254515409469604,"y":0.253467857837677},{"x":0.5254515409469604,"y":0.26986128091812134},{"x":0.5188834071159363,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5188834071159363,0.253467857837677,0.5254515409469604,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.253467857837677},{"x":0.5155993700027466,"y":0.253467857837677},{"x":0.5155993700027466,"y":0.26986128091812134},{"x":0.47454842925071716,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47454842925071716,0.253467857837677,0.5155993700027466,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.253467857837677},{"x":0.467980295419693,"y":0.253467857837677},{"x":0.467980295419693,"y":0.26986128091812134},{"x":0.45484399795532227,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.45484399795532227,0.253467857837677,0.467980295419693,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.253467857837677},{"x":0.44663381576538086,"y":0.253467857837677},{"x":0.44663381576538086,"y":0.26986128091812134},{"x":0.42200326919555664,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.42200326919555664,0.253467857837677,0.44663381576538086,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.253467857837677},{"x":0.4252873659133911,"y":0.253467857837677},{"x":0.4252873659133911,"y":0.26986128091812134},{"x":0.41871920228004456,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41871920228004456,0.253467857837677,0.4252873659133911,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.253467857837677},{"x":0.4170771837234497,"y":0.253467857837677},{"x":0.4170771837234497,"y":0.26986128091812134},{"x":0.4055829346179962,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.4055829346179962,0.253467857837677,0.4170771837234497,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.253467857837677},{"x":0.403940886259079,"y":0.253467857837677},{"x":0.403940886259079,"y":0.26986128091812134},{"x":0.3973727524280548,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3973727524280548,0.253467857837677,0.403940886259079,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.253467857837677},{"x":0.3924466371536255,"y":0.253467857837677},{"x":0.3924466371536255,"y":0.26986128091812134},{"x":0.3415435254573822,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.3415435254573822,0.253467857837677,0.3924466371536255,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.253467857837677},{"x":0.33990147709846497,"y":0.253467857837677},{"x":0.33990147709846497,"y":0.26986128091812134},{"x":0.33497536182403564,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33497536182403564,0.253467857837677,0.33990147709846497,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.253467857837677},{"x":0.3300492465496063,"y":0.253467857837677},{"x":0.3300492465496063,"y":0.26986128091812134},{"x":0.28735631704330444,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.28735631704330444,0.253467857837677,0.3300492465496063,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.253467857837677},{"x":0.28407225012779236,"y":0.253467857837677},{"x":0.28407225012779236,"y":0.26986128091812134},{"x":0.2775041162967682,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2775041162967682,0.253467857837677,0.28407225012779236,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.253467857837677},{"x":0.27257800102233887,"y":0.253467857837677},{"x":0.27257800102233887,"y":0.26986128091812134},{"x":0.24137930572032928,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.24137930572032928,0.253467857837677,0.27257800102233887,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.253467857837677},{"x":0.24137930572032928,"y":0.253467857837677},{"x":0.24137930572032928,"y":0.26986128091812134},{"x":0.23481117188930511,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23481117188930511,0.253467857837677,0.24137930572032928,0.26986128091812134]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5812807679176331,"y":0.20807062089443207},{"x":0.5812807679176331,"y":0.26986128091812134},{"x":0.23481117188930511,"y":0.27238336205482483}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2298111718893051,0.2023316465616226,0.5862807679176331,0.27686128091812134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.253467857837677},{"x":0.7668308615684509,"y":0.2509457767009735},{"x":0.7684729099273682,"y":0.26733922958374023},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7126436829566956,0.253467857837677,0.7684729099273682,0.26733922958374023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.25472888350486755},{"x":0.7077175974845886,"y":0.253467857837677},{"x":0.7093595862388611,"y":0.26986128091812134},{"x":0.6896551847457886,"y":0.2711223065853119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6880131363868713,0.25472888350486755,0.7093595862388611,0.26986128091812134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6880131363868713,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6896551847457886,"y":0.27238336205482483},{"x":0.6863710880279541,"y":0.27238336205482483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6847290396690369,0.25472888350486755,0.6896551847457886,0.27238336205482483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.27490541338920593},{"x":0.7668308615684509,"y":0.27238336205482483},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2875157594680786},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2900378406047821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7126436829566956,0.27490541338920593,0.7684729099273682,0.2875157594680786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.2774274945259094},{"x":0.7077175974845886,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7077175974845886,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6732348203659058,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6732348203659058,0.2774274945259094,0.7077175974845886,0.29129886627197266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.2786885201931},{"x":0.6699507236480713,"y":0.2786885201931},{"x":0.6699507236480713,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6650246381759644,0.2786885201931,0.6699507236480713,0.2925598919391632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.2559899091720581},{"x":0.7668308615684509,"y":0.2509457767009735},{"x":0.7701149582862854,"y":0.28877678513526917},{"x":0.6666666865348816,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6583825898170471,0.2489899091720581,0.7751149582862854,0.29577678513526917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.27616646885871887},{"x":0.5763546824455261,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5796387791633606,"y":0.28625473380088806},{"x":0.5648604035377502,"y":0.28877678513526917}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۸۶","boundary":[0.5615763664245605,0.27616646885871887,0.5796387791633606,0.28625473380088806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.2786885201931},{"x":0.5517241358757019,"y":0.2786885201931},{"x":0.5550082325935364,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5500820875167847,"y":0.29129886627197266}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"ص","boundary":[0.546798050403595,0.2786885201931,0.5550082325935364,0.29129886627197266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.2786885201931},{"x":0.5763546824455261,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5796387791633606,"y":0.2875157594680786},{"x":0.5500820875167847,"y":0.29129886627197266}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.541798050403595,0.27168852019309997,0.5846387791633606,0.2945157594680786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.3001261055469513},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3001261055469513},{"x":0.5779967308044434,"y":0.31147539615631104},{"x":0.4433497488498688,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸-۶۲۲-۶۹۰۸-۱۵-۳","boundary":[0.4433497488498688,0.3001261055469513,0.5779967308044434,0.31147539615631104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.3001261055469513},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3001261055469513},{"x":0.5779967308044434,"y":0.31147539615631104},{"x":0.4433497488498688,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.43834974884986877,0.2931261055469513,0.5829967308044434,0.31847539615631104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3139974772930145},{"x":0.7372742295265198,"y":0.312736451625824}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.7372742295265198,0.3001261055469513,0.7684729099273682,0.3139974772930145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7684729099273682,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7684729099273682,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7274219989776611,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7274219989776611,0.32282471656799316,0.7684729099273682,0.33795711398124695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.32282471656799316},{"x":0.720853865146637,"y":0.32282471656799316},{"x":0.720853865146637,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6830870509147644,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6830870509147644,0.32282471656799316,0.720853865146637,0.33795711398124695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6781609058380127,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6781609058380127,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6469622254371643,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6469622254371643,0.32282471656799316,0.6781609058380127,0.33795711398124695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.3467843532562256},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3467843532562256},{"x":0.7684729099273682,"y":0.35939469933509827},{"x":0.7307060956954956,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7307060956954956,0.3467843532562256,0.7684729099273682,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.3467843532562256},{"x":0.7307060956954956,"y":0.3467843532562256},{"x":0.7307060956954956,"y":0.35939469933509827},{"x":0.7274219989776611,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7274219989776611,0.3467843532562256,0.7307060956954956,0.35939469933509827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7684729099273682,"y":0.35939469933509827},{"x":0.6469622254371643,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6419622254371643,0.2931261055469513,0.7734729099273682,0.3663946993350983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5779967308044434,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3341740369796753},{"x":0.5599343180656433,"y":0.3341740369796753}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"فييا","boundary":[0.5599343180656433,0.32282471656799316,0.5779967308044434,0.3341740369796753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.3442623019218445},{"x":0.5779967308044434,"y":0.34300124645233154},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3581336736679077},{"x":0.5221675038337708,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستانهای","boundary":[0.5221675038337708,0.3442623019218445,0.5779967308044434,0.3581336736679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.3442623019218445},{"x":0.5090311765670776,"y":0.3442623019218445},{"x":0.5090311765670776,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4844006597995758,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4844006597995758,0.3442623019218445,0.5090311765670776,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4761904776096344,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4564860463142395,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.4564860463142395,0.3442623019218445,0.4761904776096344,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4433497488498688,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4433497488498688,"y":0.35939469933509827},{"x":0.43513956665992737,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43513956665992737,0.3442623019218445,0.4433497488498688,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.3442623019218445},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3442623019218445},{"x":0.42692938446998596,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4088670015335083,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.4088670015335083,0.3442623019218445,0.42692938446998596,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4006568193435669,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4006568193435669,"y":0.35939469933509827},{"x":0.38259440660476685,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.38259440660476685,0.3442623019218445,0.4006568193435669,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.3442623019218445},{"x":0.380952388048172,"y":0.3442623019218445},{"x":0.380952388048172,"y":0.35939469933509827},{"x":0.3760262727737427,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.3760262727737427,0.3442623019218445,0.380952388048172,0.35939469933509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.3442623019218445},{"x":0.3760262727737427,"y":0.3442623019218445},{"x":0.3760262727737427,"y":0.35939469933509827},{"x":0.37110015749931335,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37110015749931335,0.3442623019218445,0.3760262727737427,0.35939469933509827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3215636909008026},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3581336736679077},{"x":0.37110015749931335,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36610015749931335,0.31582471656799316,0.5829967308044434,0.3651336736679077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.3656998872756958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3656998872756958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.37957125902175903},{"x":0.33169129490852356,"y":0.37957125902175903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Short","boundary":[0.33169129490852356,0.3656998872756958,0.36781609058380127,0.37957125902175903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.3656998872756958},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3656998872756958},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3808322846889496},{"x":0.37438422441482544,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stories","boundary":[0.37438422441482544,0.3656998872756958,0.41871920228004456,0.3808322846889496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.3656998872756958},{"x":0.42200326919555664,"y":0.3656998872756958},{"x":0.42200326919555664,"y":0.3808322846889496},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4170771837234497,0.3656998872756958,0.42200326919555664,0.3808322846889496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.3656998872756958},{"x":0.4729064106941223,"y":0.3656998872756958},{"x":0.4729064106941223,"y":0.3808322846889496},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arabic","boundary":[0.42692938446998596,0.3656998872756958,0.4729064106941223,0.3808322846889496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.3656998872756958},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3656998872756958},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3808322846889496},{"x":0.47783252596855164,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.47783252596855164,0.3656998872756958,0.4876847267150879,0.3808322846889496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.3656998872756958},{"x":0.5221675038337708,"y":0.3656998872756958},{"x":0.5221675038337708,"y":0.3808322846889496},{"x":0.4926108419895172,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"20th","boundary":[0.4926108419895172,0.3656998872756958,0.5221675038337708,0.3808322846889496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.3656998872756958},{"x":0.5796387791633606,"y":0.36696091294288635},{"x":0.5796387791633606,"y":0.38209331035614014},{"x":0.5287356376647949,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"century","boundary":[0.5287356376647949,0.3656998872756958,0.5796387791633606,0.38209331035614014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.3656998872756958},{"x":0.5796387791633606,"y":0.36696091294288635},{"x":0.5796387791633606,"y":0.38209331035614014},{"x":0.33169129490852356,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32669129490852356,0.3586998872756958,0.5846387791633606,0.38909331035614014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.3732660710811615},{"x":0.47783252596855164,"y":0.3732660710811615},{"x":0.47783252596855164,"y":0.37452712655067444},{"x":0.47783252596855164,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"-","boundary":[0.47783252596855164,0.3732660710811615,0.47783252596855164,0.37452712655067444]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.3732660710811615},{"x":0.47783252596855164,"y":0.3732660710811615},{"x":0.47783252596855164,"y":0.37452712655067444},{"x":0.47783252596855164,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.47283252596855163,0.3662660710811615,0.48283252596855164,0.38152712655067444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.38839849829673767},{"x":0.7684729099273682,"y":0.38713744282722473},{"x":0.7684729099273682,"y":0.4022698700428009},{"x":0.7339901328086853,"y":0.40353089570999146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7323480844497681,0.38839849829673767,0.7684729099273682,0.4022698700428009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.3896595239639282},{"x":0.7257799506187439,"y":0.38839849829673767},{"x":0.7274219989776611,"y":0.40353089570999146},{"x":0.6945812702178955,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6945812702178955,0.3896595239639282,0.7274219989776611,0.40353089570999146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.3896595239639282},{"x":0.6962233185768127,"y":0.3896595239639282},{"x":0.6962233185768127,"y":0.404791921377182},{"x":0.6912972331047058,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6912972331047058,0.3896595239639282,0.6962233185768127,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.41109710931777954},{"x":0.7684729099273682,"y":0.4098360538482666},{"x":0.7684729099273682,"y":0.42370742559432983},{"x":0.7339901328086853,"y":0.4249684810638428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7323480844497681,0.41109710931777954,0.7684729099273682,0.42370742559432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.4123581349849701},{"x":0.7257799506187439,"y":0.41109710931777954},{"x":0.7274219989776611,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4262295067310333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6962233185768127,0.4123581349849701,0.7274219989776611,0.4249684810638428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.4123581349849701},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4123581349849701},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6929392218589783,"y":0.4262295067310333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6912972331047058,0.4123581349849701,0.6962233185768127,0.4262295067310333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.4337957203388214},{"x":0.7684729099273682,"y":0.4312736392021179},{"x":0.7684729099273682,"y":0.4464060664176941},{"x":0.7339901328086853,"y":0.44766709208488464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7323480844497681,0.4337957203388214,0.7684729099273682,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.43505674600601196},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4337957203388214},{"x":0.7274219989776611,"y":0.44766709208488464},{"x":0.6945812702178955,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6945812702178955,0.43505674600601196,0.7274219989776611,0.44766709208488464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.43505674600601196},{"x":0.6962233185768127,"y":0.43505674600601196},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4489281177520752},{"x":0.6929392218589783,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6912972331047058,0.43505674600601196,0.6962233185768127,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.45523330569267273},{"x":0.7684729099273682,"y":0.4539722502231598},{"x":0.7684729099273682,"y":0.46910467743873596},{"x":0.7339901328086853,"y":0.4703657031059265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7323480844497681,0.45523330569267273,0.7684729099273682,0.46910467743873596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.45775535702705383},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7274219989776611,"y":0.4703657031059265},{"x":0.6962233185768127,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6962233185768127,0.45775535702705383,0.7274219989776611,0.4703657031059265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.45775535702705383},{"x":0.6962233185768127,"y":0.45775535702705383},{"x":0.6962233185768127,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6929392218589783,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6912972331047058,0.45775535702705383,0.6962233185768127,0.47162672877311707]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.3896595239639282},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3858764171600342},{"x":0.7733989953994751,"y":0.46910467743873596},{"x":0.6912972331047058,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6813710880279541,0.3826595239639282,0.7783989953994751,0.47610467743873597],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.38839849829673767},{"x":0.5812807679176331,"y":0.38839849829673767},{"x":0.5812807679176331,"y":0.40353089570999146},{"x":0.5533661842346191,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملایی","boundary":[0.5533661842346191,0.38839849829673767,0.5812807679176331,0.40353089570999146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.38839849829673767},{"x":0.5484400391578674,"y":0.38839849829673767},{"x":0.5484400391578674,"y":0.404791921377182},{"x":0.5418719053268433,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5418719053268433,0.38839849829673767,0.5484400391578674,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5385878682136536,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5385878682136536,"y":0.404791921377182},{"x":0.523809552192688,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.523809552192688,0.3896595239639282,0.5385878682136536,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.3896595239639282},{"x":0.517241358757019,"y":0.3896595239639282},{"x":0.517241358757019,"y":0.404791921377182},{"x":0.4958949089050293,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.4958949089050293,0.3896595239639282,0.517241358757019,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.3896595239639282},{"x":0.49425286054611206,"y":0.3896595239639282},{"x":0.49425286054611206,"y":0.404791921377182},{"x":0.4893267750740051,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4893267750740051,0.3896595239639282,0.49425286054611206,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4844006597995758,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4844006597995758,"y":0.404791921377182},{"x":0.4515599310398102,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۳","boundary":[0.4515599310398102,0.3896595239639282,0.4844006597995758,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4433497488498688,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4433497488498688,"y":0.404791921377182},{"x":0.43842363357543945,"y":0.404791921377182}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43842363357543945,0.3896595239639282,0.4433497488498688,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4400656819343567,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4400656819343567,"y":0.40605297684669495},{"x":0.4334975481033325,"y":0.40605297684669495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4334975481033325,0.3896595239639282,0.4400656819343567,0.40605297684669495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4285714328289032,"y":0.404791921377182},{"x":0.39408865571022034,"y":0.40605297684669495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.39408865571022034,0.3896595239639282,0.4285714328289032,0.404791921377182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5796387791633606,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5796387791633606,"y":0.4274905323982239},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5451560020446777,0.4098360538482666,0.5796387791633606,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4274905323982239},{"x":0.5221675038337708,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.5221675038337708,0.4098360538482666,0.5435139536857605,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.4098360538482666},{"x":0.517241358757019,"y":0.4098360538482666},{"x":0.517241358757019,"y":0.4274905323982239},{"x":0.5139573216438293,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5139573216438293,0.4098360538482666,0.517241358757019,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5073891878128052,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5073891878128052,"y":0.4274905323982239},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4646962285041809,0.4098360538482666,0.5073891878128052,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.4098360538482666},{"x":0.45812806487083435,"y":0.4098360538482666},{"x":0.45812806487083435,"y":0.4274905323982239},{"x":0.4400656819343567,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.4400656819343567,0.4098360538482666,0.45812806487083435,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.4098360538482666},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4098360538482666},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4274905323982239},{"x":0.40229883790016174,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.40229883790016174,0.4098360538482666,0.4334975481033325,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.4098360538482666},{"x":0.4006568193435669,"y":0.4098360538482666},{"x":0.4006568193435669,"y":0.4274905323982239},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.36617404222488403,0.4098360538482666,0.4006568193435669,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.4337957203388214},{"x":0.5796387791633606,"y":0.4337957203388214},{"x":0.5796387791633606,"y":0.4489281177520752},{"x":0.5353037714958191,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5353037714958191,0.4337957203388214,0.5796387791633606,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.4337957203388214},{"x":0.5287356376647949,"y":0.4337957203388214},{"x":0.5287356376647949,"y":0.4489281177520752},{"x":0.5106732249259949,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5106732249259949,0.4337957203388214,0.5287356376647949,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.4337957203388214},{"x":0.5090311765670776,"y":0.4337957203388214},{"x":0.5090311765670776,"y":0.4489281177520752},{"x":0.5041050910949707,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5041050910949707,0.4337957203388214,0.5090311765670776,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.43253466486930847},{"x":0.49753695726394653,"y":0.43253466486930847},{"x":0.49753695726394653,"y":0.4489281177520752},{"x":0.45484399795532227,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.45484399795532227,0.43253466486930847,0.49753695726394653,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.43253466486930847},{"x":0.4482758641242981,"y":0.43253466486930847},{"x":0.4482758641242981,"y":0.4489281177520752},{"x":0.43021345138549805,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.43021345138549805,0.43253466486930847,0.4482758641242981,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.43253466486930847},{"x":0.4236453175544739,"y":0.43253466486930847},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4489281177520752},{"x":0.3924466371536255,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.3924466371536255,0.43253466486930847,0.4236453175544739,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.43253466486930847},{"x":0.39080458879470825,"y":0.43253466486930847},{"x":0.39080458879470825,"y":0.4489281177520752},{"x":0.3563218414783478,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.3563218414783478,0.43253466486930847,0.39080458879470825,0.4489281177520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.45523330569267273},{"x":0.5796387791633606,"y":0.45523330569267273},{"x":0.5796387791633606,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5385878682136536,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5385878682136536,0.45523330569267273,0.5796387791633606,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.45523330569267273},{"x":0.5353037714958191,"y":0.45523330569267273},{"x":0.5353037714958191,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5205254554748535,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5205254554748535,0.45523330569267273,0.5353037714958191,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.45523330569267273},{"x":0.5106732249259949,"y":0.45523330569267273},{"x":0.5106732249259949,"y":0.47162672877311707},{"x":0.48604267835617065,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.48604267835617065,0.45523330569267273,0.5106732249259949,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.45523330569267273},{"x":0.48275861144065857,"y":0.45523330569267273},{"x":0.48275861144065857,"y":0.47162672877311707},{"x":0.47783252596855164,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.47783252596855164,0.45523330569267273,0.48275861144065857,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.45523330569267273},{"x":0.47454842925071716,"y":0.45523330569267273},{"x":0.47454842925071716,"y":0.47162672877311707},{"x":0.4646962285041809,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.4646962285041809,0.45523330569267273,0.47454842925071716,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.45523330569267273},{"x":0.4614121615886688,"y":0.45523330569267273},{"x":0.4614121615886688,"y":0.47162672877311707},{"x":0.4564860463142395,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4564860463142395,0.45523330569267273,0.4614121615886688,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.45523330569267273},{"x":0.44991791248321533,"y":0.45523330569267273},{"x":0.44991791248321533,"y":0.47162672877311707},{"x":0.403940886259079,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.403940886259079,0.45523330569267273,0.44991791248321533,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.45523330569267273},{"x":0.4006568193435669,"y":0.45523330569267273},{"x":0.4006568193435669,"y":0.47162672877311707},{"x":0.3973727524280548,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3973727524280548,0.45523330569267273,0.4006568193435669,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.45523330569267273},{"x":0.39080458879470825,"y":0.45523330569267273},{"x":0.39080458879470825,"y":0.47162672877311707},{"x":0.34811165928840637,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.34811165928840637,0.45523330569267273,0.39080458879470825,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.45523330569267273},{"x":0.34318554401397705,"y":0.45523330569267273},{"x":0.34318554401397705,"y":0.47162672877311707},{"x":0.33990147709846497,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33990147709846497,0.45523330569267273,0.34318554401397705,0.47162672877311707]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.38839849829673767},{"x":0.5812807679176331,"y":0.38839849829673767},{"x":0.5812807679176331,"y":0.47162672877311707},{"x":0.33990147709846497,"y":0.4728877544403076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33490147709846496,0.38139849829673766,0.5862807679176331,0.47862672877311707],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4779319167137146},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4779319167137146},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4905422329902649},{"x":0.5123152732849121,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"PJA۴۸۷۰","boundary":[0.5123152732849121,0.4779319167137146,0.5763546824455261,0.4905422329902649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4779319167137146},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4779319167137146},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4905422329902649},{"x":0.5123152732849121,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5073152732849121,0.4709319167137146,0.5813546824455261,0.4975422329902649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.501891553401947},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5006304979324341},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5132408738136292},{"x":0.523809552192688,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳۶/۸۹۲","boundary":[0.523809552192688,0.501891553401947,0.5779967308044434,0.5132408738136292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.501891553401947},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5006304979324341},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5132408738136292},{"x":0.523809552192688,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.518809552192688,0.494891553401947,0.5829967308044434,0.5202408738136292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.4779319167137146},{"x":0.7717570066452026,"y":0.47919294238090515},{"x":0.7701149582862854,"y":0.4968474209308624},{"x":0.7520525455474854,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7520525455474854,0.4779319167137146,0.7701149582862854,0.4968474209308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.4779319167137146},{"x":0.7520525455474854,"y":0.4779319167137146},{"x":0.7520525455474854,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7257799506187439,0.4779319167137146,0.7520525455474854,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.47667086124420166},{"x":0.71592777967453,"y":0.4779319167137146},{"x":0.71592777967453,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6814450025558472,"y":0.49432533979415894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6814450025558472,0.47667086124420166,0.71592777967453,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.50315260887146},{"x":0.7701149582862854,"y":0.50315260887146},{"x":0.7701149582862854,"y":0.5157629251480103},{"x":0.7520525455474854,"y":0.5157629251480103}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7520525455474854,0.50315260887146,0.7701149582862854,0.5157629251480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.50315260887146},{"x":0.7520525455474854,"y":0.50315260887146},{"x":0.7520525455474854,"y":0.5157629251480103},{"x":0.7241379022598267,"y":0.5157629251480103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7241379022598267,0.50315260887146,0.7520525455474854,0.5157629251480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.50315260887146},{"x":0.71592777967453,"y":0.50315260887146},{"x":0.71592777967453,"y":0.5157629251480103},{"x":0.6847290396690369,"y":0.5157629251480103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیودی","boundary":[0.6847290396690369,0.50315260887146,0.71592777967453,0.5157629251480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6765188574790955,"y":0.50315260887146},{"x":0.6798029541969299,"y":0.50315260887146},{"x":0.6798029541969299,"y":0.5157629251480103},{"x":0.6765188574790955,"y":0.5157629251480103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6765188574790955,0.50315260887146,0.6798029541969299,0.5157629251480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.5233291387557983},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5233291387557983},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7356321811676025,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7356321811676025,0.5233291387557983,0.7684729099273682,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.5233291387557983},{"x":0.7307060956954956,"y":0.5233291387557983},{"x":0.7307060956954956,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5397225618362427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6699507236480713,0.5233291387557983,0.7307060956954956,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.5245901346206665},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5245901346206665},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5397225618362427},{"x":0.6387520432472229,"y":0.5397225618362427}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6387520432472229,0.5245901346206665,0.6617405414581299,0.5397225618362427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.5447667241096497},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5447667241096497},{"x":0.7733989953994751,"y":0.559899091720581},{"x":0.7241379022598267,"y":0.561160147190094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7241379022598267,0.5447667241096497,0.7733989953994751,0.559899091720581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.5447667241096497},{"x":0.71592777967453,"y":0.5447667241096497},{"x":0.7175697684288025,"y":0.561160147190094},{"x":0.6863710880279541,"y":0.561160147190094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.6863710880279541,0.5447667241096497,0.7175697684288025,0.561160147190094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.5460277199745178},{"x":0.6798029541969299,"y":0.5447667241096497},{"x":0.6814450025558472,"y":0.561160147190094},{"x":0.6239737272262573,"y":0.5624212026596069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6239737272262573,0.5460277199745178,0.6814450025558472,0.561160147190094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.5472887754440308},{"x":0.6206896305084229,"y":0.5472887754440308},{"x":0.6206896305084229,"y":0.5624212026596069},{"x":0.6174055933952332,"y":0.5624212026596069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6157635450363159,0.5472887754440308,0.6206896305084229,0.5624212026596069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7733989953994751,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5624212026596069},{"x":0.6157635450363159,"y":0.5624212026596069}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6107635450363159,0.46967086124420165,0.7767570066452026,0.5694212026596069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.5233291387557983},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5233291387557983},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5346784591674805},{"x":0.517241358757019,"y":0.5346784591674805}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷۲۹۳۰۹","boundary":[0.517241358757019,0.5233291387557983,0.5779967308044434,0.5346784591674805]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.5233291387557983},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5233291387557983},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5346784591674805},{"x":0.517241358757019,"y":0.5346784591674805}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.512241358757019,0.5163291387557983,0.5829967308044434,0.5416784591674805],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5796387791633606,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5796387791633606,"y":0.559899091720581},{"x":0.5599343180656433,"y":0.559899091720581}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"فیپا","boundary":[0.5599343180656433,0.5460277199745178,0.5796387791633606,0.559899091720581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5796387791633606,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5796387791633606,"y":0.559899091720581},{"x":0.5599343180656433,"y":0.559899091720581}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5549343180656433,0.5390277199745178,0.5846387791633606,0.5668990917205811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6721311211585999},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6721311211585999},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6784363389015198},{"x":0.7881773114204407,"y":0.6784363389015198}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اعشارات","boundary":[0.7881773114204407,0.6721311211585999,0.8111658692359924,0.6784363389015198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635468244552612,"y":0.6721311211585999},{"x":0.784893274307251,"y":0.6721311211585999},{"x":0.784893274307251,"y":0.6784363389015198},{"x":0.7635468244552612,"y":0.6784363389015198}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7635468244552612,0.6721311211585999,0.784893274307251,0.6784363389015198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.6784363389015198},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6784363389015198},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6847414970397949},{"x":0.8062397241592407,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8062397241592407,0.6784363389015198,0.8111658692359924,0.6847414970397949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.6784363389015198},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6784363389015198},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6847414970397949},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7898193597793579,0.6784363389015198,0.8013136386871338,0.6847414970397949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6784363389015198},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6784363389015198},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6847414970397949},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.7651888132095337,0.6784363389015198,0.7898193597793579,0.6847414970397949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635468244552612,"y":0.6721311211585999},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6721311211585999},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6847414970397949},{"x":0.7635468244552612,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.7585468244552612,0.6651311211585998,0.8161658692359924,0.6917414970397949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.687263548374176},{"x":0.8144499063491821,"y":0.687263548374176},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7023959755897522},{"x":0.8013136386871338,"y":0.7023959755897522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8013136386871338,0.687263548374176,0.8144499063491821,0.7023959755897522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.687263548374176},{"x":0.7963874936103821,"y":0.687263548374176},{"x":0.7963874936103821,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7717570066452026,"y":0.7023959755897522}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7717570066452026,0.687263548374176,0.7963874936103821,0.7023959755897522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.688524603843689},{"x":0.7684729099273682,"y":0.688524603843689},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7036569714546204},{"x":0.7651888132095337,"y":0.7036569714546204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7651888132095337,0.688524603843689,0.7684729099273682,0.7036569714546204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.688524603843689},{"x":0.7536945939064026,"y":0.687263548374176},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7036569714546204},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7036569714546204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شام","boundary":[0.7224959135055542,0.688524603843689,0.7536945939064026,0.7036569714546204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.688524603843689},{"x":0.71592777967453,"y":0.688524603843689},{"x":0.71592777967453,"y":0.7036569714546204},{"x":0.6798029541969299,"y":0.7036569714546204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غریبان","boundary":[0.6798029541969299,0.688524603843689,0.71592777967453,0.7036569714546204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.7099621891975403},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7099621891975403},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7250945568084717},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7250945568084717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7931034564971924,0.7099621891975403,0.8144499063491821,0.7250945568084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.7099621891975403},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7099621891975403},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7250945568084717},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7250945568084717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7898193597793579,0.7099621891975403,0.7931034564971924,0.7250945568084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.7099621891975403},{"x":0.7832512259483337,"y":0.7099621891975403},{"x":0.7832512259483337,"y":0.7250945568084717},{"x":0.743842363357544,"y":0.7250945568084717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.743842363357544,0.7099621891975403,0.7832512259483337,0.7250945568084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.7099621891975403},{"x":0.7356321811676025,"y":0.7099621891975403},{"x":0.7356321811676025,"y":0.7250945568084717},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7250945568084717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7224959135055542,0.7099621891975403,0.7356321811676025,0.7250945568084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.7099621891975403},{"x":0.71592777967453,"y":0.7099621891975403},{"x":0.71592777967453,"y":0.7263556122779846},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.6945812702178955,0.7099621891975403,0.71592777967453,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7263556122779846},{"x":0.6830870509147644,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6830870509147644,0.7112231850624084,0.6863710880279541,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6814450025558472,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6814450025558472,"y":0.7263556122779846},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.6666666865348816,0.7112231850624084,0.6814450025558472,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7263556122779846},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6617405414581299,0.7112231850624084,0.6650246381759644,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7112231850624084},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7263556122779846},{"x":0.60426926612854,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.60426926612854,0.7112231850624084,0.6551724076271057,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.7339218258857727},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7351828217506409},{"x":0.8144499063491821,"y":0.750315248966217},{"x":0.7931034564971924,"y":0.750315248966217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7947455048561096,0.7339218258857727,0.8144499063491821,0.750315248966217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.7339218258857727},{"x":0.7832512259483337,"y":0.7339218258857727},{"x":0.7816091775894165,"y":0.750315248966217},{"x":0.761904776096344,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.761904776096344,0.7339218258857727,0.7816091775894165,0.750315248966217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.7339218258857727},{"x":0.7602627277374268,"y":0.7339218258857727},{"x":0.7602627277374268,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7536945939064026,0.7339218258857727,0.7602627277374268,0.7490542531013489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.7339218258857727},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7339218258857727},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7372742295265198,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.738916277885437,0.7339218258857727,0.7520525455474854,0.7490542531013489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.7326607704162598},{"x":0.7307060956954956,"y":0.7326607704162598},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7241379022598267,0.7326607704162598,0.7290640473365784,0.7490542531013489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.7326607704162598},{"x":0.7175697684288025,"y":0.7326607704162598},{"x":0.7175697684288025,"y":0.7490542531013489},{"x":0.6847290396690369,"y":0.7477931976318359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6863710880279541,0.7326607704162598,0.7175697684288025,0.7490542531013489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.755359411239624},{"x":0.8144499063491821,"y":0.755359411239624},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7692307829856873},{"x":0.7914614081382751,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7914614081382751,0.755359411239624,0.8144499063491821,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.755359411239624},{"x":0.784893274307251,"y":0.755359411239624},{"x":0.784893274307251,"y":0.7692307829856873},{"x":0.779967188835144,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.779967188835144,0.755359411239624,0.784893274307251,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.755359411239624},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7566204071044922},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7692307829856873},{"x":0.633825957775116,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱۵-۶۹۰۸-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.633825957775116,0.755359411239624,0.7733989953994751,0.7692307829856873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.687263548374176},{"x":0.8144499063491821,"y":0.687263548374176},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7692307829856873},{"x":0.60426926612854,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.59926926612854,0.680263548374176,0.8194499063491821,0.7762307829856873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.7780579924583435},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7793190479278564},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7944514751434326},{"x":0.7914614081382751,"y":0.7919293642044067}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7914614081382751,0.7780579924583435,0.8144499063491821,0.7944514751434326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.7780579924583435},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7780579924583435},{"x":0.7914614081382751,"y":0.7919293642044067},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7919293642044067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7881773114204407,0.7780579924583435,0.7914614081382751,0.7919293642044067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.7755359411239624},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7767969965934753},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7919293642044067},{"x":0.7569786310195923,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7586206793785095,0.7755359411239624,0.7816091775894165,0.7919293642044067]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.7755359411239624},{"x":0.8144499063491821,"y":0.7793190479278564},{"x":0.8128078579902649,"y":0.7944514751434326},{"x":0.7569786310195923,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7536206793785095,0.7685359411239624,0.8178078579902649,0.8014514751434326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.7994955778121948},{"x":0.8160919547080994,"y":0.7994955778121948},{"x":0.8177340030670166,"y":0.8158890008926392},{"x":0.7881773114204407,"y":0.8158890008926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7881773114204407,0.7994955778121948,0.8177340030670166,0.8158890008926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.8007566332817078},{"x":0.784893274307251,"y":0.8007566332817078},{"x":0.7865353226661682,"y":0.8158890008926392},{"x":0.7816091775894165,"y":0.8158890008926392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.779967188835144,0.8007566332817078,0.7865353226661682,0.8158890008926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.8007566332817078},{"x":0.761904776096344,"y":0.8007566332817078},{"x":0.761904776096344,"y":0.8158890008926392},{"x":0.7224959135055542,"y":0.8171500563621521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۰۰۰","boundary":[0.7224959135055542,0.8007566332817078,0.761904776096344,0.8158890008926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.8007566332817078},{"x":0.7175697684288025,"y":0.8007566332817078},{"x":0.7175697684288025,"y":0.8158890008926392},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8171500563621521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6880131363868713,0.8007566332817078,0.7175697684288025,0.8158890008926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.8007566332817078},{"x":0.8160919547080994,"y":0.7994955778121948},{"x":0.8177340030670166,"y":0.8158890008926392},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8171500563621521}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6830131363868713,0.7937566332817078,0.8227340030670166,0.8228890008926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/hDKdXDAcIMHvxPbp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/mFZhFhqqqQbFYYch.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/ZxMGPDfsjLUWwovV.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0007607650932143716,0.0002318896118438605,0.9987796894592398,0.9996165187286609]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.19065657258033752},{"x":0.741830050945282,"y":0.18939393758773804},{"x":0.741830050945282,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6748365759849548,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقديم","boundary":[0.6748365759849548,0.19065657258033752,0.741830050945282,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6715686321258545,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6715686321258545,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6421568393707275,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6421568393707275,0.19065657258033752,0.6715686321258545,0.21338383853435516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.19065657258033752},{"x":0.741830050945282,"y":0.18939393758773804},{"x":0.741830050945282,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6421568393707275,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6371568393707275,0.18365657258033752,0.746830050945282,0.22038383853435517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6176470518112183,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"خادمات","boundary":[0.6176470518112183,0.2752525210380554,0.6944444179534912,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6094771027565002,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5326797366142273,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"راستين","boundary":[0.5326797366142273,0.2765151560306549,0.6094771027565002,0.29671716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5261437892913818,"y":0.29671716690063477},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ميهن","boundary":[0.47058823704719543,0.2777777910232544,0.5261437892913818,0.29671716690063477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6944444179534912,"y":0.29671716690063477},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.46558823704719543,0.2695151560306549,0.6994444179534912,0.30371716690063477],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/VIINSdAkZHdcHbSI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/RqswTRLqoYJnCEYZ.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/kOEFjylSUZkcWaZE.jpg"},"info":{"width":609,"height":793,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/putbAXBqWzCgCkGx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/aPLhMCCFLkTQZqHb.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/TwCvExbRYhbwmRXy.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0002962001856246026,0.0003307315728279075,0.9987316309743457,0.9993215871194397]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5326797366142273,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2891414165496826},{"x":0.47549018263816833,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47549018263816833,0.27020201086997986,0.5326797366142273,0.2891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.26893940567970276},{"x":0.4689542353153229,"y":0.27020201086997986},{"x":0.4673202633857727,"y":0.28787878155708313},{"x":0.41993463039398193,"y":0.28661617636680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41993463039398193,0.26893940567970276,0.4673202633857727,0.28787878155708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5326797366142273,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2891414165496826},{"x":0.41993463039398193,"y":0.28661617636680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41493463039398193,0.26193940567970275,0.5376797366142273,0.2961414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.31439393758773804},{"x":0.766339898109436,"y":0.31186869740486145},{"x":0.7679738402366638,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.720588207244873,0.31439393758773804,0.7679738402366638,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3295454680919647},{"x":0.665032684803009,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6633986830711365,0.3181818127632141,0.7140522599220276,0.3295454680919647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.3169191777706146},{"x":0.766339898109436,"y":0.31186869740486145},{"x":0.7679738402366638,"y":0.32828283309936523},{"x":0.665032684803009,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6583986830711365,0.3099191777706146,0.7729738402366638,0.33528283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7679738402366638,"y":0.35353535413742065},{"x":0.766339898109436,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7009803652763367,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترسکی","boundary":[0.7009803652763367,0.35227271914482117,0.766339898109436,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6944444179534912,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6584967374801636,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6584967374801636,0.35227271914482117,0.6944444179534912,0.3712121248245239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7679738402366638,"y":0.35353535413742065},{"x":0.766339898109436,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6584967374801636,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6534967374801636,0.34527271914482116,0.771339898109436,0.3794747598171234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7712418437004089,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7369281053543091,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.7369281053543091,0.3901515007019043,0.7712418437004089,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3901515007019043},{"x":0.733660101890564,"y":0.3901515007019043},{"x":0.733660101890564,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6977124214172363,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.6977124214172363,0.3901515007019043,0.733660101890564,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6911764740943909,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6797385811805725,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6797385811805725,0.3901515007019043,0.6911764740943909,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6715686321258545,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6274510025978088,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.6274510025978088,0.3914141356945038,0.6715686321258545,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6241829991340637,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6078431606292725,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6078431606292725,0.3914141356945038,0.6241829991340637,0.41035354137420654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7712418437004089,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6078431606292725,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.6028431606292725,0.3831515007019043,0.7762418437004089,0.41609090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.39393940567970276},{"x":0.1993464082479477,"y":0.39393940567970276},{"x":0.1993464082479477,"y":0.40656566619873047},{"x":0.18627451360225677,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.18627451360225677,0.39393940567970276,0.1993464082479477,0.40656566619873047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.39393940567970276},{"x":0.1993464082479477,"y":0.39393940567970276},{"x":0.1993464082479477,"y":0.40656566619873047},{"x":0.18627451360225677,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.38693940567970275,0.2043464082479477,0.4135656661987305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4318181872367859},{"x":0.766339898109436,"y":0.4318181872367859},{"x":0.766339898109436,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7352941036224365,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیلی","boundary":[0.7352941036224365,0.4318181872367859,0.766339898109436,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7271241545677185,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7222222089767456,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7222222089767456,0.4318181872367859,0.7271241545677185,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7140522599220276,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6764705777168274,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرگ","boundary":[0.6764705777168274,0.4318181872367859,0.7140522599220276,0.44949495792388916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4318181872367859},{"x":0.766339898109436,"y":0.4318181872367859},{"x":0.766339898109436,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6764705777168274,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6714705777168274,0.4248181872367859,0.771339898109436,0.45649495792388917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.4330808222293854},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4330808222293854},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4469696879386902},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.18790850043296814,0.4330808222293854,0.20588235557079315,0.4469696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.4330808222293854},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4330808222293854},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4469696879386902},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.42608082222938537,0.21088235557079316,0.4539696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4747474789619446},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4722222089767456},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4722222089767456},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"유","boundary":[0.18627451360225677,0.4747474789619446,0.21078431606292725,0.4722222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4747474789619446},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4722222089767456},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4722222089767456},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.4677474789619446,0.21578431606292725,0.4792222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.469696968793869},{"x":0.766339898109436,"y":0.46843433380126953},{"x":0.766339898109436,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامگاه","boundary":[0.7140522599220276,0.469696968793869,0.766339898109436,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7075163125991821,"y":0.469696968793869},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سردی","boundary":[0.6601307392120361,0.4709596037864685,0.7075163125991821,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6160130500793457,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6160130500793457,0.4709596037864685,0.6519607901573181,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6127451062202454,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6094771027565002,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6094771027565002,0.4722222089767456,0.6127451062202454,0.49116161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.4709596037864685},{"x":0.766339898109436,"y":0.46843433380126953},{"x":0.766339898109436,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6094771027565002,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6044771027565002,0.4639596037864685,0.771339898109436,0.4956363744735718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4734848439693451},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4734848439693451},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4861111044883728},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۳","boundary":[0.18627451360225677,0.4734848439693451,0.20751634240150452,0.4861111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4734848439693451},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4734848439693451},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4861111044883728},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.4664848439693451,0.21251634240150452,0.4931111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5075757503509521},{"x":0.766339898109436,"y":0.5075757503509521},{"x":0.766339898109436,"y":0.5252525210380554},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"خط","boundary":[0.7401960492134094,0.5075757503509521,0.766339898109436,0.5252525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5075757503509521},{"x":0.766339898109436,"y":0.5075757503509521},{"x":0.766339898109436,"y":0.5252525210380554},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.7351960492134094,0.5005757503509521,0.771339898109436,0.5322525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5126262903213501},{"x":0.733660101890564,"y":0.5126262903213501},{"x":0.733660101890564,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرخی","boundary":[0.6830065250396729,0.5126262903213501,0.733660101890564,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5303030014038086},{"x":0.665032684803009,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.665032684803009,0.5126262903213501,0.6764705777168274,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شن","boundary":[0.6323529481887817,0.5126262903213501,0.6584967374801636,0.5303030014038086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5126262903213501},{"x":0.733660101890564,"y":0.5126262903213501},{"x":0.733660101890564,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6273529481887817,0.5056262903213501,0.738660101890564,0.5373030014038086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5126262903213501},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5126262903213501},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5265151262283325},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.18627451360225677,0.5126262903213501,0.20751634240150452,0.5265151262283325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5126262903213501},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5126262903213501},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5265151262283325},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.5056262903213501,0.21251634240150452,0.5335151262283325],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/wLHRIxqDmTzWBlYl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/YenCSRnfycqonNBw.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/TPEjIqolsmLhHOSx.jpg"},"info":{"width":609,"height":793,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/tlDtPXPEOKOwwoNZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/mCDlGzzpNzCqUPWn.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/IEJxHYgGHKXIZqNR.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003015400118687574,0.00023667228251996665,0.998742310626834,0.9989804229266717]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.18939393758773804},{"x":0.563725471496582,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2083333283662796},{"x":0.48856207728385925,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.4852941036224365,0.18939393758773804,0.5653594732284546,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4722222089767456,"y":0.19065657258033752},{"x":0.47385621070861816,"y":0.21338383853435516},{"x":0.39052286744117737,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.38725489377975464,0.1944444477558136,0.47385621070861816,0.21338383853435516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5620915293693542,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2095959633588791},{"x":0.39052286744117737,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38225489377975463,0.1874444477558136,0.5703594732284546,0.2165959633588791],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5588235259056091,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5588235259056091,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5539215803146362,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.5539215803146362,0.26767677068710327,0.5588235259056091,0.27398988604545593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5588235259056091,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5588235259056091,"y":0.27398988604545593},{"x":0.5539215803146362,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5489215803146362,0.26067677068710327,0.5638235259056091,0.28098988604545594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.38383838534355164},{"x":0.7630718946456909,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7516340017318726,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"می","boundary":[0.75,0.38383838534355164,0.7630718946456909,0.3901515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.38383838534355164},{"x":0.7630718946456909,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7516340017318726,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.37683838534355163,0.7680718946456909,0.3971515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.4734848439693451},{"x":0.370915025472641,"y":0.4722222089767456},{"x":0.37254902720451355,"y":0.47979798913002014},{"x":0.36274510622024536,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"می","boundary":[0.3611111044883728,0.4734848439693451,0.37254902720451355,0.47979798913002014]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.4734848439693451},{"x":0.370915025472641,"y":0.4722222089767456},{"x":0.37254902720451355,"y":0.47979798913002014},{"x":0.36274510622024536,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3561111044883728,0.4664848439693451,0.37754902720451355,0.48679798913002015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7401960492134094,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7107843160629272,0.23863635957241058,0.7401960492134094,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7026143670082092,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6830065250396729,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شام","boundary":[0.6830065250396729,0.23863635957241058,0.7026143670082092,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6748365759849548,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غریبان","boundary":[0.6405228972434998,0.23863635957241058,0.6748365759849548,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6388888955116272,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6339869499206543,0.23863635957241058,0.6388888955116272,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6274510025978088,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5816993713378906,0.23863635957241058,0.6274510025978088,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5800653696060181,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5669934749603271,0.23863635957241058,0.5800653696060181,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5588235259056091,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5326797366142273,0.23863635957241058,0.5588235259056091,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5261437892913818,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.4950980246067047,0.23863635957241058,0.5261437892913818,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.23863635957241058},{"x":0.48856207728385925,"y":0.23863635957241058},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.4575163424015045,0.23863635957241058,0.48856207728385925,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4493463933467865,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2537878751754761},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.41013070940971375,0.23863635957241058,0.4493463933467865,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4035947620868683,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3758170008659363,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.3758170008659363,0.23863635957241058,0.4035947620868683,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3692810535430908,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3692810535430908,"y":0.2537878751754761},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35457515716552734,0.23863635957241058,0.3692810535430908,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3480392098426819,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3480392098426819,"y":0.2537878751754761},{"x":0.33986929059028625,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33986929059028625,0.23863635957241058,0.3480392098426819,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3333333432674408,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2537878751754761},{"x":0.29738563299179077,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.29738563299179077,0.23863635957241058,0.3333333432674408,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2957516312599182,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2957516312599182,"y":0.2537878751754761},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سار","boundary":[0.27614378929138184,0.23863635957241058,0.2957516312599182,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2696078419685364,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2537878751754761},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذوق","boundary":[0.24673202633857727,0.23863635957241058,0.2696078419685364,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.23863635957241058},{"x":0.23856209218502045,"y":0.23863635957241058},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2537878751754761},{"x":0.23366013169288635,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23366013169288635,0.23863635957241058,0.23856209218502045,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2271241843700409,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2271241843700409,"y":0.2537878751754761},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساحت","boundary":[0.1895424872636795,0.23863635957241058,0.2271241843700409,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7630718946456909,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2777777910232544},{"x":0.733660101890564,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.733660101890564,0.25883838534355164,0.7630718946456909,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7271241545677185,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7091503143310547,0.25883838534355164,0.7271241545677185,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7009803652763367,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2777777910232544},{"x":0.673202633857727,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانوی","boundary":[0.673202633857727,0.25883838534355164,0.7009803652763367,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهیخته","boundary":[0.6176470518112183,0.25883838534355164,0.6666666865348816,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6111111044883728,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوشیده","boundary":[0.5653594732284546,0.25883838534355164,0.6111111044883728,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5588235259056091,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5539215803146362,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5539215803146362,0.25883838534355164,0.5588235259056091,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5490196347236633,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5277777910232544,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیل","boundary":[0.5277777910232544,0.25883838534355164,0.5490196347236633,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5228758454322815,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسا","boundary":[0.5032680034637451,0.25883838534355164,0.5228758454322815,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.25883838534355164},{"x":0.49673202633857727,"y":0.25883838534355164},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2777777910232544},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48366013169288635,0.25883838534355164,0.49673202633857727,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.25883838534355164},{"x":0.47875815629959106,"y":0.25883838534355164},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2777777910232544},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.44607841968536377,0.25883838534355164,0.47875815629959106,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4395424723625183,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناآرام","boundary":[0.4133986830711365,0.25883838534355164,0.4395424723625183,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.25883838534355164},{"x":0.406862735748291,"y":0.25883838534355164},{"x":0.406862735748291,"y":0.2777777910232544},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درونش","boundary":[0.36764705181121826,0.25883838534355164,0.406862735748291,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3611111044883728,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3611111044883728,"y":0.2777777910232544},{"x":0.33006536960601807,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.33006536960601807,0.25883838534355164,0.3611111044883728,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3235294222831726,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3235294222831726,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3006536066532135,0.25883838534355164,0.3235294222831726,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2924836575984955,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2924836575984955,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2696078419685364,0.25883838534355164,0.2924836575984955,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2679738700389862,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2647058963775635,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.25883838534355164,0.2679738700389862,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.25883838534355164},{"x":0.258169949054718,"y":0.25883838534355164},{"x":0.258169949054718,"y":0.2777777910232544},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.22875817120075226,0.25883838534355164,0.258169949054718,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2222222238779068,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2777777910232544},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنری","boundary":[0.1895424872636795,0.25883838534355164,0.2222222238779068,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7630718946456909,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7630718946456909,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7450980544090271,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7450980544090271,0.28156566619873047,0.7630718946456909,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7352941036224365,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7352941036224365,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6895424723625183,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6895424723625183,0.28156566619873047,0.7352941036224365,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6797385811805725,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6797385811805725,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6405228972434998,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6405228972434998,0.28156566619873047,0.6797385811805725,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6307189464569092,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6307189464569092,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6241829991340637,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6241829991340637,0.28156566619873047,0.6307189464569092,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6127451062202454,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6127451062202454,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5898692607879639,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدان","boundary":[0.5898692607879639,0.28156566619873047,0.6127451062202454,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5784313678741455,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5784313678741455,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5424836874008179,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جاست","boundary":[0.5424836874008179,0.28156566619873047,0.5784313678741455,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5326797366142273,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5326797366142273,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5179738402366638,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5179738402366638,0.28156566619873047,0.5326797366142273,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.28156566619873047},{"x":0.508169949054718,"y":0.28156566619873047},{"x":0.508169949054718,"y":0.30050504207611084},{"x":0.47875815629959106,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.47875815629959106,0.28156566619873047,0.508169949054718,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4673202633857727,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4673202633857727,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4542483687400818,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4542483687400818,0.28156566619873047,0.4673202633857727,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.28156566619873047},{"x":0.44281044602394104,"y":0.28156566619873047},{"x":0.44281044602394104,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4362744987010956,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4362744987010956,0.28156566619873047,0.44281044602394104,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4264705777168274,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4264705777168274,"y":0.30050504207611084},{"x":0.38562092185020447,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راههایی","boundary":[0.38562092185020447,0.28156566619873047,0.4264705777168274,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3741829991340637,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3741829991340637,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3660130798816681,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3660130798816681,0.28156566619873047,0.3741829991340637,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.28156566619873047},{"x":0.35457515716552734,"y":0.28156566619873047},{"x":0.35457515716552734,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3235294222831726,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.3235294222831726,0.28156566619873047,0.35457515716552734,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3137255012989044,"y":0.28156566619873047},{"x":0.3137255012989044,"y":0.30050504207611084},{"x":0.2810457646846771,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دروازه","boundary":[0.2810457646846771,0.28156566619873047,0.3137255012989044,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.28156566619873047},{"x":0.27124184370040894,"y":0.28156566619873047},{"x":0.27124184370040894,"y":0.30050504207611084},{"x":0.23692810535430908,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.23692810535430908,0.28156566619873047,0.27124184370040894,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.28156566619873047},{"x":0.22549019753932953,"y":0.28156566619873047},{"x":0.22549019753932953,"y":0.30050504207611084},{"x":0.19117647409439087,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.19117647409439087,0.28156566619873047,0.22549019753932953,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشمرده","boundary":[0.7140522599220276,0.3055555522441864,0.7647058963775635,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7009803652763367,0.3055555522441864,0.7140522599220276,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6944444179534912,0.3055555522441864,0.7009803652763367,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6830065250396729,0.3055555522441864,0.6895424723625183,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6666666865348816,0.3055555522441864,0.6813725233078003,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6437908411026001,0.3055555522441864,0.6617646813392639,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6356208920478821,0.3055555522441864,0.6388888955116272,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6143791079521179,0.3055555522441864,0.6258170008659363,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5669934749603271,0.3055555522441864,0.6062091588973999,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.5228758454322815,0.3055555522441864,0.5571895241737366,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.4852941036224365,0.3055555522441864,0.5147058963775635,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3219696879386902},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.43790850043296814,0.3055555522441864,0.4771241843700409,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3055555522441864},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3055555522441864},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4248366057872772,0.3055555522441864,0.42810457944869995,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.3055555522441864},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3055555522441864},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3219696879386902},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.37254902720451355,0.3055555522441864,0.41503268480300903,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.3055555522441864},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3055555522441864},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3219696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطب","boundary":[0.32189542055130005,0.3055555522441864,0.36274510622024536,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3186274468898773,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3186274468898773,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3153594732284546,0.3055555522441864,0.3186274468898773,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.3055555522441864},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3055555522441864},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3219696879386902},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.2810457646846771,0.3055555522441864,0.30718955397605896,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3055555522441864},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3055555522441864},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3219696879386902},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.23366013169288635,0.3055555522441864,0.27124184370040894,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.3055555522441864},{"x":0.22385621070861816,"y":0.3055555522441864},{"x":0.22385621070861816,"y":0.3219696879386902},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21568627655506134,0.3055555522441864,0.22385621070861816,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.3055555522441864},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3055555522441864},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3219696879386902},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.19117647409439087,0.3055555522441864,0.20751634240150452,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7630718946456909,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7173202633857727,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7173202633857727,0.32828283309936523,0.7630718946456909,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7156862616539001,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7140522599220276,0.32828283309936523,0.7156862616539001,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7075163125991821,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.6633986830711365,0.32828283309936523,0.7075163125991821,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.32828283309936523},{"x":0.656862735748291,"y":0.32828283309936523},{"x":0.656862735748291,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6519607901573181,0.32828283309936523,0.656862735748291,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6454248428344727,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.6029411554336548,0.32828283309936523,0.6454248428344727,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5964052081108093,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5816993713378906,0.32828283309936523,0.5964052081108093,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5784313678741455,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5751634240150452,0.32828283309936523,0.5784313678741455,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5686274766921997,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غادة","boundary":[0.5457516312599182,0.32828283309936523,0.5686274766921997,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5392156839370728,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"السمان","boundary":[0.5,0.32828283309936523,0.5392156839370728,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.32828283309936523},{"x":0.49346405267715454,"y":0.32828283309936523},{"x":0.49346405267715454,"y":0.3459596037864685},{"x":0.46405228972435,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.46405228972435,0.32828283309936523,0.49346405267715454,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.32828283309936523},{"x":0.45588234066963196,"y":0.32828283309936523},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3459596037864685},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4395424723625183,0.32828283309936523,0.45588234066963196,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4313725531101227,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3459596037864685},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داستانها","boundary":[0.37745097279548645,0.32828283309936523,0.4313725531101227,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3807189464569092,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3459596037864685},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37745097279548645,0.32828283309936523,0.3807189464569092,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.32828283309936523},{"x":0.370915025472641,"y":0.32828283309936523},{"x":0.370915025472641,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعماق","boundary":[0.3382352888584137,0.32828283309936523,0.370915025472641,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.32828283309936523},{"x":0.33169934153556824,"y":0.32828283309936523},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3459596037864685},{"x":0.2924836575984955,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.2924836575984955,0.32828283309936523,0.33169934153556824,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.32828283309936523},{"x":0.28431373834609985,"y":0.32828283309936523},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3459596037864685},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.2647058963775635,0.32828283309936523,0.28431373834609985,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.32828283309936523},{"x":0.258169949054718,"y":0.32828283309936523},{"x":0.258169949054718,"y":0.3459596037864685},{"x":0.25,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25,0.32828283309936523,0.258169949054718,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.32828283309936523},{"x":0.24346405267715454,"y":0.32828283309936523},{"x":0.24346405267715454,"y":0.3459596037864685},{"x":0.232026144862175,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.232026144862175,0.32828283309936523,0.24346405267715454,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.32828283309936523},{"x":0.22549019753932953,"y":0.32828283309936523},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3459596037864685},{"x":0.2042483687400818,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاود","boundary":[0.2042483687400818,0.32828283309936523,0.22549019753932953,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.32828283309936523},{"x":0.19607843458652496,"y":0.32828283309936523},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3459596037864685},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1895424872636795,0.32828283309936523,0.19607843458652496,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7630718946456909,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7532680034637451,0.35353535413742065,0.7630718946456909,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7467319965362549,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7156862616539001,0.35353535413742065,0.7467319965362549,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7107843160629272,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3712121248245239},{"x":0.665032684803009,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوقطبی","boundary":[0.665032684803009,0.35353535413742065,0.7107843160629272,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6617646813392639,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6454248428344727,0.35353535413742065,0.6617646813392639,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6437908411026001,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6307189464569092,0.35353535413742065,0.6437908411026001,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6241829991340637,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5964052081108093,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5964052081108093,0.35353535413742065,0.6241829991340637,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5898692607879639,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5669934749603271,0.35353535413742065,0.5898692607879639,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3712121248245239},{"x":0.516339898109436,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشمکش","boundary":[0.516339898109436,0.35353535413742065,0.5604575276374817,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5065359473228455,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3712121248245239},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48856207728385925,0.35353535413742065,0.5065359473228455,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4771241843700409,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3712121248245239},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نافرجام","boundary":[0.43790850043296814,0.35353535413742065,0.4771241843700409,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4313725531101227,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.4019607901573181,0.35353535413742065,0.4313725531101227,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.35353535413742065},{"x":0.39542484283447266,"y":0.35353535413742065},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3712121248245239},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.38725489377975464,0.35353535413742065,0.39542484283447266,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3807189464569092,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.3464052379131317,0.35353535413742065,0.3807189464569092,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3712121248245239},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.30882352590560913,0.35353535413742065,0.33986929059028625,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.35353535413742065},{"x":0.30228757858276367,"y":0.35353535413742065},{"x":0.30228757858276367,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2826797366142273,0.35353535413742065,0.30228757858276367,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2777777910232544,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3712121248245239},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27450981736183167,0.35353535413742065,0.2777777910232544,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2679738700389862,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3712121248245239},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.2173202633857727,0.35353535413742065,0.2679738700389862,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.35353535413742065},{"x":0.21078431606292725,"y":0.35353535413742065},{"x":0.21078431606292725,"y":0.3712121248245239},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.19117647409439087,0.35353535413742065,0.21078431606292725,0.3712121248245239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3712121248245239},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1845424872636795,0.23163635957241058,0.7697058963775635,0.37821212482452393],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.375},{"x":0.7434640526771545,"y":0.375},{"x":0.7434640526771545,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7271241545677185,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7271241545677185,0.375,0.7434640526771545,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.375},{"x":0.7254902124404907,"y":0.375},{"x":0.7254902124404907,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7189542651176453,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7189542651176453,0.375,0.7254902124404907,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7009803652763367,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7009803652763367,0.375,0.7140522599220276,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.375},{"x":0.6944444179534912,"y":0.375},{"x":0.6944444179534912,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6666666865348816,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطب","boundary":[0.6666666865348816,0.375,0.6944444179534912,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.375},{"x":0.6601307392120361,"y":0.375},{"x":0.6601307392120361,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6160130500793457,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناسازگار","boundary":[0.6160130500793457,0.375,0.6601307392120361,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.375},{"x":0.6094771027565002,"y":0.375},{"x":0.6094771027565002,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیر","boundary":[0.5882353186607361,0.375,0.6094771027565002,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.375},{"x":0.5816993713378906,"y":0.375},{"x":0.5816993713378906,"y":0.39267677068710327},{"x":0.576797366142273,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.576797366142273,0.375,0.5816993713378906,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.375},{"x":0.5702614188194275,"y":0.375},{"x":0.5702614188194275,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5539215803146362,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شر","boundary":[0.5539215803146362,0.375,0.5702614188194275,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.375},{"x":0.5473856329917908,"y":0.375},{"x":0.5473856329917908,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5326797366142273,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5326797366142273,0.375,0.5473856329917908,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.375},{"x":0.5261437892913818,"y":0.375},{"x":0.5261437892913818,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4901960790157318,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساحت","boundary":[0.4901960790157318,0.375,0.5261437892913818,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.375},{"x":0.4820261299610138,"y":0.375},{"x":0.4820261299610138,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4624182879924774,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.4624182879924774,0.375,0.4820261299610138,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.375},{"x":0.4542483687400818,"y":0.375},{"x":0.4542483687400818,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4313725531101227,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4313725531101227,0.375,0.4542483687400818,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.375},{"x":0.4248366057872772,"y":0.375},{"x":0.4248366057872772,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3921568691730499,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.3921568691730499,0.375,0.4248366057872772,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.375},{"x":0.38562092185020447,"y":0.375},{"x":0.38562092185020447,"y":0.39267677068710327},{"x":0.37745097279548645,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.37745097279548645,0.375,0.38562092185020447,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.375},{"x":0.3692810535430908,"y":0.375},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3611111044883728,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3611111044883728,0.375,0.3692810535430908,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.375},{"x":0.35457515716552734,"y":0.375},{"x":0.35457515716552734,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3202614486217499,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.3202614486217499,0.375,0.35457515716552734,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.375},{"x":0.3137255012989044,"y":0.375},{"x":0.3137255012989044,"y":0.39267677068710327},{"x":0.27614378929138184,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنازعی","boundary":[0.27614378929138184,0.375,0.3137255012989044,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.375},{"x":0.2696078419685364,"y":0.375},{"x":0.2696078419685364,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2549019753932953,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.2549019753932953,0.375,0.2696078419685364,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.375},{"x":0.25326797366142273,"y":0.375},{"x":0.25326797366142273,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2271241843700409,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.2271241843700409,0.375,0.25326797366142273,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.375},{"x":0.22058823704719543,"y":0.375},{"x":0.22058823704719543,"y":0.39267677068710327},{"x":0.1895424872636795,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبدل","boundary":[0.1895424872636795,0.375,0.22058823704719543,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7630718946456909,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7369281053543091,0.39772728085517883,0.7630718946456909,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7287581562995911,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7238562107086182,0.39772728085517883,0.7287581562995911,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7173202633857727,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4166666567325592},{"x":0.686274528503418,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.686274528503418,0.39772728085517883,0.7173202633857727,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6797385811805725,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6715686321258545,0.39772728085517883,0.6797385811805725,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6633986830711365,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6519607901573181,0.39772728085517883,0.6633986830711365,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6454248428344727,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"التهاب","boundary":[0.6094771027565002,0.39772728085517883,0.6454248428344727,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6029411554336548,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6029411554336548,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمونی","boundary":[0.5653594732284546,0.39772728085517883,0.6029411554336548,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5604575276374817,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5424836874008179,0.39772728085517883,0.5604575276374817,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.39772728085517883},{"x":0.529411792755127,"y":0.39772728085517883},{"x":0.529411792755127,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.5130718946456909,0.39772728085517883,0.529411792755127,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5114378929138184,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5049019455909729,0.39772728085517883,0.5114378929138184,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.39772728085517883,0.5,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4820261299610138,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4166666567325592},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تب","boundary":[0.46568626165390015,0.39772728085517883,0.4820261299610138,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4591503143310547,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4542483687400818,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4542483687400818,0.39772728085517883,0.4591503143310547,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.39772728085517883},{"x":0.44607841968536377,"y":0.39772728085517883},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4166666567325592},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاب","boundary":[0.4264705777168274,0.39772728085517883,0.44607841968536377,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.39772728085517883},{"x":0.41993463039398193,"y":0.39772728085517883},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4166666567325592},{"x":0.379084974527359,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انداخته","boundary":[0.379084974527359,0.39772728085517883,0.41993463039398193,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.39772728085517883},{"x":0.37254902720451355,"y":0.39772728085517883},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4166666567325592},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3480392098426819,0.39772728085517883,0.37254902720451355,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3464052379131317,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4166666567325592},{"x":0.343137264251709,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.343137264251709,0.39772728085517883,0.3464052379131317,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3382352888584137,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4166666567325592},{"x":0.28921568393707275,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.28921568393707275,0.39772728085517883,0.3382352888584137,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2826797366142273,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4166666567325592},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26633986830711365,0.39772728085517883,0.2826797366142273,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2549019753932953,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4166666567325592},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.21895425021648407,0.39772728085517883,0.2549019753932953,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.39772728085517883},{"x":0.21405228972434998,"y":0.39772728085517883},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4166666567325592},{"x":0.1944444477558136,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1944444477558136,0.39772728085517883,0.21405228972434998,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7630718946456909,"y":0.43813130259513855},{"x":0.7450980544090271,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7450980544090271,0.4204545319080353,0.7630718946456909,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7369281053543091,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6911764740943909,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6911764740943909,0.4204545319080353,0.7369281053543091,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6895424723625183,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6879084706306458,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6879084706306458,0.4204545319080353,0.6895424723625183,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6797385811805725,"y":0.43813130259513855},{"x":0.648692786693573,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.648692786693573,0.4204545319080353,0.6797385811805725,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6241829991340637,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6241829991340637,0.4204545319080353,0.6470588445663452,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6143791079521179,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5816993713378906,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غریبی","boundary":[0.5816993713378906,0.4204545319080353,0.6143791079521179,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5718954205513,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5718954205513,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5343137383460999,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5343137383460999,0.4204545319080353,0.5718954205513,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5261437892913818,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5114378929138184,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5114378929138184,0.4204545319080353,0.5261437892913818,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5032680034637451,"y":0.43813130259513855},{"x":0.491830050945282,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.491830050945282,0.4204545319080353,0.5032680034637451,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4820261299610138,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4444444477558136,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شامگاه","boundary":[0.4444444477558136,0.4204545319080353,0.4820261299610138,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4362744987010956,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربت","boundary":[0.4117647111415863,0.4204545319080353,0.4362744987010956,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.4204545319080353},{"x":0.406862735748291,"y":0.4204545319080353},{"x":0.406862735748291,"y":0.43813130259513855},{"x":0.4035947620868683,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4035947620868683,0.4204545319080353,0.406862735748291,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3937908411026001,"y":0.43813130259513855},{"x":0.36274510622024536,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غروب","boundary":[0.36274510622024536,0.4204545319080353,0.3937908411026001,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43813130259513855},{"x":0.30882352590560913,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرزوهای","boundary":[0.30882352590560913,0.4204545319080353,0.3529411852359772,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.4204545319080353},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4204545319080353},{"x":0.29901960492134094,"y":0.43813130259513855},{"x":0.26143792271614075,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.26143792271614075,0.4204545319080353,0.29901960492134094,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.4204545319080353},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4204545319080353},{"x":0.25163400173187256,"y":0.43813130259513855},{"x":0.2450980395078659,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2450980395078659,0.4204545319080353,0.25163400173187256,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.4204545319080353},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4204545319080353},{"x":0.23692810535430908,"y":0.43813130259513855},{"x":0.2271241843700409,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2271241843700409,0.4204545319080353,0.23692810535430908,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.4204545319080353},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4204545319080353},{"x":0.21895425021648407,"y":0.43813130259513855},{"x":0.19117647409439087,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظاره","boundary":[0.19117647409439087,0.4204545319080353,0.21895425021648407,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشسته","boundary":[0.7254902124404907,0.4419191777706146,0.7630718946456909,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7124183177947998,0.4431818127632141,0.7238562107086182,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.4431818127632141,0.7107843160629272,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4595959484577179},{"x":0.673202633857727,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.673202633857727,0.4431818127632141,0.6993464231491089,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوارگانی","boundary":[0.6225489974021912,0.4431818127632141,0.6666666865348816,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4595959484577179},{"x":0.576797366142273,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.576797366142273,0.4431818127632141,0.6143791079521179,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5555555820465088,0.4431818127632141,0.5702614188194275,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5408496856689453,0.4431818127632141,0.5490196347236633,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.5032680034637451,0.4431818127632141,0.5343137383460999,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4852941036224365,0.4431818127632141,0.4950980246067047,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.4431818127632141},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4431818127632141},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4608585834503174},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یغما","boundary":[0.45588234066963196,0.4431818127632141,0.47875815629959106,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4608585834503174},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.4264705777168274,0.4444444477558136,0.4493463933467865,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.4444444477558136},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4444444477558136},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4608585834503174},{"x":0.38562092185020447,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشرق","boundary":[0.38562092185020447,0.4444444477558136,0.41830065846443176,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.4444444477558136},{"x":0.37745097279548645,"y":0.4444444477558136},{"x":0.37745097279548645,"y":0.4608585834503174},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.34967321157455444,0.4444444477558136,0.37745097279548645,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4608585834503174},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3333333432674408,0.4444444477558136,0.3415032625198364,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4608585834503174},{"x":0.2957516312599182,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلمرو","boundary":[0.2957516312599182,0.4444444477558136,0.3251633942127228,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.4444444477558136},{"x":0.28921568393707275,"y":0.4444444477558136},{"x":0.28921568393707275,"y":0.4608585834503174},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.26633986830711365,0.4444444477558136,0.28921568393707275,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.4457070827484131},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4457070827484131},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4608585834503174},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25326797366142273,0.4457070827484131,0.2598039209842682,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4457070827484131},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4457070827484131},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4608585834503174},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.2222222238779068,0.4457070827484131,0.24673202633857727,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.4457070827484131},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4457070827484131},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4608585834503174},{"x":0.1895424872636795,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.1895424872636795,0.4457070827484131,0.21405228972434998,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.48106059432029724},{"x":0.720588207244873,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پناهنده","boundary":[0.720588207244873,0.46590909361839294,0.7614378929138184,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7124183177947998,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7124183177947998,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6895424723625183,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6895424723625183,0.46590909361839294,0.7124183177947998,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6879084706306458,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6879084706306458,"y":0.48106059432029724},{"x":0.673202633857727,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.673202633857727,0.46590909361839294,0.6879084706306458,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.46590909361839294},{"x":0.665032684803009,"y":0.46590909361839294},{"x":0.665032684803009,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6601307392120361,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6601307392120361,0.46590909361839294,0.665032684803009,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6519607901573181,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6519607901573181,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6094771027565002,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوکران","boundary":[0.6094771027565002,0.46590909361839294,0.6519607901573181,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5996732115745544,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5996732115745544,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5718954205513,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربت","boundary":[0.5718954205513,0.46590909361839294,0.5996732115745544,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5620915293693542,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5620915293693542,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5571895241737366,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571895241737366,0.46590909361839294,0.5620915293693542,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5490196347236633,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5130718946456909,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هجران","boundary":[0.5130718946456909,0.46590909361839294,0.5490196347236633,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5049019455909729,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5049019455909729,"y":0.48232322931289673},{"x":0.49673202633857727,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.49673202633857727,0.46590909361839294,0.5049019455909729,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.46717172861099243},{"x":0.48856207728385925,"y":0.46717172861099243},{"x":0.48856207728385925,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4591503143310547,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرعه","boundary":[0.4591503143310547,0.46717172861099243,0.48856207728385925,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.46717172861099243},{"x":0.45588234066963196,"y":0.46717172861099243},{"x":0.45588234066963196,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4264705777168274,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جرعه","boundary":[0.4264705777168274,0.46717172861099243,0.45588234066963196,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.46717172861099243},{"x":0.41830065846443176,"y":0.46717172861099243},{"x":0.41830065846443176,"y":0.48232322931289673},{"x":0.40522876381874084,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40522876381874084,0.46717172861099243,0.41830065846443176,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3986928164958954,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3986928164958954,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3807189464569092,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کام","boundary":[0.3807189464569092,0.46717172861099243,0.3986928164958954,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.46464645862579346},{"x":0.3578431308269501,"y":0.46464645862579346},{"x":0.3578431308269501,"y":0.47979798913002014},{"x":0.32189542055130005,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشند","boundary":[0.32189542055130005,0.46464645862579346,0.3578431308269501,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3137255012989044,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3137255012989044,"y":0.48106059432029724},{"x":0.30882352590560913,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30882352590560913,0.46590909361839294,0.3137255012989044,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3006536066532135,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3006536066532135,"y":0.48106059432029724},{"x":0.2728758156299591,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"التیام","boundary":[0.2728758156299591,0.46590909361839294,0.3006536066532135,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.46717172861099243},{"x":0.2630718946456909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.2647058963775635,"y":0.48232322931289673},{"x":0.22549019753932953,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.22549019753932953,0.46717172861099243,0.2647058963775635,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.46717172861099243},{"x":0.2173202633857727,"y":0.46717172861099243},{"x":0.2173202633857727,"y":0.48232322931289673},{"x":0.21078431606292725,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21078431606292725,0.46717172861099243,0.2173202633857727,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20098039507865906,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20261438190937042,"y":0.48232322931289673},{"x":0.1895424872636795,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1895424872636795,0.46717172861099243,0.20261438190937042,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نسیان","boundary":[0.7287581562995911,0.4898989796638489,0.7630718946456909,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7173202633857727,0.4898989796638489,0.7222222089767456,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5050504803657532},{"x":0.673202633857727,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیستی","boundary":[0.673202633857727,0.4898989796638489,0.7091503143310547,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.4898989796638489},{"x":0.665032684803009,"y":0.4898989796638489},{"x":0.665032684803009,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بازمی","boundary":[0.6356208920478821,0.4898989796638489,0.665032684803009,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5050504803657532},{"x":0.601307213306427,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جویند","boundary":[0.601307213306427,0.4898989796638489,0.6339869499206543,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5964052081108093,0.4898989796638489,0.5996732115745544,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5050504803657532},{"x":0.563725471496582,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندوه","boundary":[0.563725471496582,0.4898989796638489,0.5882353186607361,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخوان","boundary":[0.5098039507865906,0.4898989796638489,0.5555555820465088,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5050504803657532},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سای","boundary":[0.48856207728385925,0.4898989796638489,0.5049019455909729,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.4898989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4898989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5050504803657532},{"x":0.46405228972435,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.46405228972435,0.4898989796638489,0.47549018263816833,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5050504803657532},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وطنی","boundary":[0.43300652503967285,0.4898989796638489,0.4591503143310547,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.4898989796638489},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4898989796638489},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4133986830711365,0.4898989796638489,0.41830065846443176,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4898989796638489},{"x":0.406862735748291,"y":0.4898989796638489},{"x":0.406862735748291,"y":0.5050504803657532},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زخم","boundary":[0.38235294818878174,0.4898989796638489,0.406862735748291,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5050504803657532},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناسور","boundary":[0.34477123618125916,0.4898989796638489,0.3741829991340637,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5050504803657532},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربت","boundary":[0.30882352590560913,0.4898989796638489,0.3382352888584137,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5050504803657532},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29411765933036804,0.4898989796638489,0.3006536066532135,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4898989796638489},{"x":0.28594771027565,"y":0.4898989796638489},{"x":0.28594771027565,"y":0.5050504803657532},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27450981736183167,0.4898989796638489,0.28594771027565,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.4898989796638489},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4898989796638489},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5050504803657532},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارات","boundary":[0.22875817120075226,0.4898989796638489,0.26633986830711365,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5050504803657532},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.1895424872636795,0.4898989796638489,0.2222222238779068,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.7254902124404907,0.5113636255264282,0.7614378929138184,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7107843160629272,0.5113636255264282,0.7222222089767456,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6895424723625183,0.5113636255264282,0.7058823704719543,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.5113636255264282},{"x":0.686274528503418,"y":0.5113636255264282},{"x":0.686274528503418,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6633986830711365,0.5113636255264282,0.686274528503418,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دردمندانه","boundary":[0.6045751571655273,0.5113636255264282,0.6584967374801636,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.5588235259056091,0.5113636255264282,0.5980392098426819,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5473856329917908,0.5113636255264282,0.5522875785827637,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5147058963775635,0.5113636255264282,0.5408496856689453,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5113636255264282},{"x":0.508169949054718,"y":0.5113636255264282},{"x":0.508169949054718,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلوغ","boundary":[0.4869281053543091,0.5113636255264282,0.508169949054718,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5277777910232544},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.44281044602394104,0.5113636255264282,0.4803921580314636,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.5113636255264282},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5113636255264282},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.4084967374801636,0.5113636255264282,0.43790850043296814,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5277777910232544},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3888888955116272,0.5113636255264282,0.4019607901573181,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5113636255264282},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5113636255264282},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5277777910232544},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.35947713255882263,0.5113636255264282,0.38235294818878174,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5277777910232544},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.34477123618125916,0.5113636255264282,0.3513071835041046,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5277777910232544},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3202614486217499,0.5113636255264282,0.3382352888584137,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5277777910232544},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.30718955397605896,0.5113636255264282,0.3137255012989044,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5277777910232544},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.27614378929138184,0.5113636255264282,0.3006536066532135,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5113636255264282},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5113636255264282},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5277777910232544},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27124184370040894,0.5113636255264282,0.27614378929138184,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5277777910232544},{"x":0.24183006584644318,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پاس","boundary":[0.24183006584644318,0.5113636255264282,0.2647058963775635,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5113636255264282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5113636255264282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5277777910232544},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.20588235557079315,0.5113636255264282,0.23529411852359772,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.5113636255264282},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5113636255264282},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5277777910232544},{"x":0.1993464082479477,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1993464082479477,0.5113636255264282,0.20261438190937042,0.5277777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.375},{"x":0.7630718946456909,"y":0.375},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5277777910232544},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1845424872636795,0.368,0.7680718946456909,0.5347777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوارگان","boundary":[0.6993464231491089,0.5328282713890076,0.7385621070861816,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فلسطینی","boundary":[0.6372548937797546,0.5328282713890076,0.6895424723625183,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6160130500793457,0.5328282713890076,0.6290849447250366,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5751634240150452,0.5328282713890076,0.6062091588973999,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غاصبان","boundary":[0.5277777910232544,0.5328282713890076,0.5669934749603271,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5228758454322815,0.5328282713890076,0.5261437892913818,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4901960790157318,0.5328282713890076,0.5130718946456909,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5328282713890076},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5328282713890076},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشانه","boundary":[0.4313725531101227,0.5328282713890076,0.4673202633857727,0.5479797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.5328282713890076},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5328282713890076},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5479797720909119},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41503268480300903,0.5328282713890076,0.42320260405540466,0.5479797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5328282713890076},{"x":0.406862735748291,"y":0.5328282713890076},{"x":0.406862735748291,"y":0.5492424368858337},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.38562092185020447,0.5328282713890076,0.406862735748291,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.5328282713890076},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5328282713890076},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5492424368858337},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ربودند","boundary":[0.34477123618125916,0.5328282713890076,0.37745097279548645,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5328282713890076},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5328282713890076},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5492424368858337},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3382352888584137,0.5328282713890076,0.3415032625198364,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.5328282713890076},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5328282713890076},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5492424368858337},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاره","boundary":[0.3055555522441864,0.5328282713890076,0.33006536960601807,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.5328282713890076},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5328282713890076},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5492424368858337},{"x":0.28921568393707275,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.28921568393707275,0.5328282713890076,0.30228757858276367,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5492424368858337},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.2647058963775635,0.5328282713890076,0.2810457646846771,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.5328282713890076},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5328282713890076},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5492424368858337},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلای","boundary":[0.22549019753932953,0.5328282713890076,0.25653594732284546,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.5328282713890076},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5328282713890076},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5492424368858337},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وطن","boundary":[0.1895424872636795,0.5328282713890076,0.21568627655506134,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5719696879386902},{"x":0.720588207244873,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نداشتند","boundary":[0.720588207244873,0.5568181872367859,0.7630718946456909,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7156862616539001,0.5568181872367859,0.7189542651176453,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.6666666865348816,0.5568181872367859,0.7058823704719543,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5568181872367859},{"x":0.656862735748291,"y":0.5568181872367859},{"x":0.656862735748291,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6258170008659363,0.5568181872367859,0.656862735748291,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.6029411554336548,0.5568181872367859,0.6160130500793457,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5568181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.5568181872367859},{"x":0.593137264251709,"y":0.5719696879386902},{"x":0.584967315196991,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.584967315196991,0.5568181872367859,0.593137264251709,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هجرت","boundary":[0.5392156839370728,0.5568181872367859,0.5751634240150452,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5568181872367859},{"x":0.529411792755127,"y":0.5568181872367859},{"x":0.529411792755127,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5261437892913818,0.5568181872367859,0.529411792755127,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.5568181872367859},{"x":0.516339898109436,"y":0.5568181872367859},{"x":0.516339898109436,"y":0.5719696879386902},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربتی","boundary":[0.48366013169288635,0.5568181872367859,0.516339898109436,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5568181872367859},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5568181872367859},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناخواسته","boundary":[0.4264705777168274,0.5568181872367859,0.47549018263816833,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5568181872367859},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5568181872367859},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.3888888955116272,0.5568181872367859,0.4166666567325592,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5568181872367859},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5568181872367859},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5719696879386902},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.36764705181121826,0.5568181872367859,0.3807189464569092,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5568181872367859},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5568181872367859},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3529411852359772,0.5568181872367859,0.3578431308269501,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5568181872367859},{"x":0.343137264251709,"y":0.5568181872367859},{"x":0.343137264251709,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.3202614486217499,0.5568181872367859,0.343137264251709,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.5568181872367859},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5568181872367859},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5719696879386902},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30718955397605896,0.5568181872367859,0.31209149956703186,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.5568181872367859},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5568181872367859},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5719696879386902},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تربیتشان","boundary":[0.24836601316928864,0.5568181872367859,0.29901960492134094,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5568181872367859},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5568181872367859},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5719696879386902},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.19117647409439087,0.5568181872367859,0.23856209218502045,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نداشت","boundary":[0.7271241545677185,0.5795454382896423,0.7630718946456909,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7222222089767456,0.5795454382896423,0.7254902124404907,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غادة","boundary":[0.6911764740943909,0.5795454382896423,0.7140522599220276,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"السمان","boundary":[0.6454248428344727,0.5795454382896423,0.6846405267715454,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6323529481887817,0.5795454382896423,0.6372548937797546,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5980392098426819,0.5795454382896423,0.6241829991340637,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمیقی","boundary":[0.5522875785827637,0.5795454382896423,0.5898692607879639,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5310457348823547,0.5795454382896423,0.5457516312599182,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5972222089767456},{"x":0.516339898109436,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.516339898109436,0.5795454382896423,0.5245097875595093,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5972222089767456},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.47385621070861816,0.5795454382896423,0.5098039507865906,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5795454382896423},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5795454382896423},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5972222089767456},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روحی","boundary":[0.43300652503967285,0.5795454382896423,0.46568626165390015,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5972222089767456},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4084967374801636,0.5795454382896423,0.4264705777168274,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5972222089767456},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجران","boundary":[0.35457515716552734,0.5795454382896423,0.4019607901573181,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5972222089767456},{"x":0.343137264251709,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.343137264251709,0.5795454382896423,0.3480392098426819,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.5795454382896423},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5795454382896423},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5972222089767456},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رنجهای","boundary":[0.2924836575984955,0.5795454382896423,0.33496731519699097,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.5795454382896423},{"x":0.28594771027565,"y":0.5795454382896423},{"x":0.28594771027565,"y":0.5972222089767456},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناروای","boundary":[0.25163400173187256,0.5795454382896423,0.28594771027565,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.5795454382896423},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5795454382896423},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5972222089767456},{"x":0.2271241843700409,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2271241843700409,0.5795454382896423,0.2450980395078659,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5795454382896423},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5795454382896423},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5972222089767456},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربت","boundary":[0.19117647409439087,0.5795454382896423,0.22058823704719543,0.5972222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحمیلی","boundary":[0.7189542651176453,0.6035353541374207,0.7630718946456909,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6895424723625183,0.6035353541374207,0.7124183177947998,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6212121248245239},{"x":0.686274528503418,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.686274528503418,0.6035353541374207,0.6879084706306458,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6421568393707275,0.6035353541374207,0.6797385811805725,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبایی","boundary":[0.5996732115745544,0.6035353541374207,0.6339869499206543,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6035353541374207},{"x":0.593137264251709,"y":0.6035353541374207},{"x":0.593137264251709,"y":0.6212121248245239},{"x":0.584967315196991,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.584967315196991,0.6035353541374207,0.593137264251709,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روحیات","boundary":[0.5343137383460999,0.6035353541374207,0.5784313678741455,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6035353541374207},{"x":0.529411792755127,"y":0.6035353541374207},{"x":0.529411792755127,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.4803921580314636,0.6035353541374207,0.529411792755127,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6035353541374207},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6035353541374207},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4591503143310547,0.6035353541374207,0.47549018263816833,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6035353541374207},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6035353541374207},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6212121248245239},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.40032678842544556,0.6035353541374207,0.44607841968536377,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.6035353541374207},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6035353541374207},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6212121248245239},{"x":0.343137264251709,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستانش","boundary":[0.343137264251709,0.6035353541374207,0.3937908411026001,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.6035353541374207},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6035353541374207},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6212121248245239},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3153594732284546,0.6035353541374207,0.3366013169288635,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.6035353541374207},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6035353541374207},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.2696078419685364,0.6035353541374207,0.30882352590560913,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.6035353541374207},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6035353541374207},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6212121248245239},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26633986830711365,0.6035353541374207,0.2696078419685364,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6035353541374207},{"x":0.258169949054718,"y":0.6035353541374207},{"x":0.258169949054718,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تناقض","boundary":[0.2222222238779068,0.6035353541374207,0.258169949054718,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6035353541374207},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6035353541374207},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6212121248245239},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.19117647409439087,0.6035353541374207,0.21568627655506134,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6426767706871033},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7320261597633362,0.6262626051902771,0.7630718946456909,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسطوره","boundary":[0.6813725233078003,0.6262626051902771,0.7222222089767456,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6666666865348816,0.6262626051902771,0.6797385811805725,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6503267884254456,0.6262626051902771,0.6552287340164185,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6045751571655273,0.6262626051902771,0.6405228972434998,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6262626051902771},{"x":0.593137264251709,"y":0.6262626051902771},{"x":0.593137264251709,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5669934749603271,0.6262626051902771,0.593137264251709,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5522875785827637,0.6262626051902771,0.5571895241737366,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.5098039507865906,0.6262626051902771,0.5408496856689453,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5,"y":0.6426767706871033},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.47058823704719543,0.6262626051902771,0.5,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6426767706871033},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45588234066963196,0.6262626051902771,0.4591503143310547,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6426767706871033},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماشینی","boundary":[0.4035947620868683,0.6262626051902771,0.4444444477558136,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6426767706871033},{"x":0.370915025472641,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.370915025472641,0.6262626051902771,0.3921568691730499,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.6262626051902771},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6262626051902771},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6426767706871033},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36274510622024536,0.6262626051902771,0.36764705181121826,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6426767706871033},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.3235294222831726,0.6262626051902771,0.3529411852359772,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6426767706871033},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.2777777910232544,0.6262626051902771,0.3137255012989044,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6262626051902771},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6426767706871033},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.23692810535430908,0.6262626051902771,0.26633986830711365,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.6262626051902771},{"x":0.2271241843700409,"y":0.6262626051902771},{"x":0.2271241843700409,"y":0.6426767706871033},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21895425021648407,0.6262626051902771,0.2271241843700409,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6262626051902771},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6262626051902771},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6426767706871033},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.19117647409439087,0.6262626051902771,0.20751634240150452,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6502525210380554},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستانهاست","boundary":[0.6895424723625183,0.6502525210380554,0.7630718946456909,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6846405267715454,0.6502525210380554,0.6879084706306458,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6683006286621094,0.6502525210380554,0.6764705777168274,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.6274510025978088,0.6502525210380554,0.6601307392120361,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبنا","boundary":[0.5980392098426819,0.6502525210380554,0.6192810535430908,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتمان","boundary":[0.5473856329917908,0.6502525210380554,0.5898692607879639,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5179738402366638,0.6502525210380554,0.5408496856689453,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6654040217399597},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.48856207728385925,0.6502525210380554,0.5098039507865906,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4673202633857727,0.6502525210380554,0.4803921580314636,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6654040217399597},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.44281044602394104,0.6502525210380554,0.4591503143310547,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6654040217399597},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3888888955116272,0.6502525210380554,0.4346405267715454,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6654040217399597},{"x":0.3415032625198364,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکایات","boundary":[0.3415032625198364,0.6502525210380554,0.3807189464569092,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6654040217399597},{"x":0.33496731519699097,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33496731519699097,0.6502525210380554,0.3382352888584137,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6502525210380554},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6654040217399597},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.28921568393707275,0.6502525210380554,0.3251633942127228,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6502525210380554},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6502525210380554},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6654040217399597},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تداعی","boundary":[0.25163400173187256,0.6502525210380554,0.2826797366142273,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6502525210380554},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6502525210380554},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6654040217399597},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گر","boundary":[0.23529411852359772,0.6502525210380554,0.24346405267715454,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6502525210380554},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6502525210380554},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6654040217399597},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیایی","boundary":[0.1895424872636795,0.6502525210380554,0.22549019753932953,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناقض","boundary":[0.7189542651176453,0.6717171669006348,0.7630718946456909,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7075163125991821,0.6717171669006348,0.7124183177947998,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناموزون","boundary":[0.6584967374801636,0.6717171669006348,0.7009803652763367,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6274510025978088,0.6717171669006348,0.6519607901573181,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.6717171669006348,0.6209150552749634,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6881313323974609},{"x":0.584967315196991,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندای","boundary":[0.584967315196991,0.6717171669006348,0.6094771027565002,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5604575276374817,0.6717171669006348,0.5784313678741455,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تناقض","boundary":[0.5179738402366638,0.6717171669006348,0.5539215803146362,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5,0.6717171669006348,0.5114378929138184,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6717171669006348},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6717171669006348},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تار","boundary":[0.4803921580314636,0.6717171669006348,0.49346405267715454,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6717171669006348},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6717171669006348},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4689542353153229,0.6717171669006348,0.47385621070861816,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6881313323974609},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پود","boundary":[0.44607841968536377,0.6717171669006348,0.4624182879924774,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4084967374801636,0.6717171669006348,0.4395424723625183,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6881313323974609},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.3660130798816681,0.6717171669006348,0.4019607901573181,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6881313323974609},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.34967321157455444,0.6717171669006348,0.3611111044883728,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.6717171669006348},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6717171669006348},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6881313323974609},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طنین","boundary":[0.31209149956703186,0.6717171669006348,0.34477123618125916,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.6717171669006348},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6717171669006348},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6881313323974609},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انداخته","boundary":[0.26633986830711365,0.6717171669006348,0.30718955397605896,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6717171669006348},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6717171669006348},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6881313323974609},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23856209218502045,0.6717171669006348,0.2598039209842682,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6717171669006348},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6717171669006348},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6881313323974609},{"x":0.232026144862175,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.232026144862175,0.6717171669006348,0.23529411852359772,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6717171669006348},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6717171669006348},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6881313323974609},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.20915032923221588,0.6717171669006348,0.22549019753932953,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.6717171669006348},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6717171669006348},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6881313323974609},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1895424872636795,0.6717171669006348,0.20261438190937042,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7095959782600403},{"x":0.733660101890564,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.733660101890564,0.6931818127632141,0.7630718946456909,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7189542651176453,0.6931818127632141,0.7254902124404907,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6879084706306458,0.6931818127632141,0.7107843160629272,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.6307189464569092,0.6931818127632141,0.6813725233078003,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5947712659835815,0.6931818127632141,0.6225489974021912,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.5473856329917908,0.6931818127632141,0.5866013169288635,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5228758454322815,0.6931818127632141,0.5392156839370728,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6931818127632141},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پرسد","boundary":[0.4950980246067047,0.6931818127632141,0.5212418437004089,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6931818127632141},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6931818127632141},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4901960790157318,0.6931818127632141,0.49346405267715454,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6931818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6931818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7095959782600403},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.47549018263816833,0.6931818127632141,0.4803921580314636,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6931818127632141},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6931818127632141},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7095959782600403},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.45588234066963196,0.6931818127632141,0.47058823704719543,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6931818127632141},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6931818127632141},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.4166666567325592,0.6931818127632141,0.44771242141723633,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6931818127632141},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6931818127632141},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7095959782600403},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیرینی","boundary":[0.36437907814979553,0.6931818127632141,0.4084967374801636,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.6931818127632141},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6931818127632141},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7095959782600403},{"x":0.343137264251709,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.343137264251709,0.6931818127632141,0.3578431308269501,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.6931818127632141},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6931818127632141},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7095959782600403},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.32679739594459534,0.6931818127632141,0.3366013169288635,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.6931818127632141},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6931818127632141},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7095959782600403},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30718955397605896,0.6931818127632141,0.3186274468898773,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.6931818127632141},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6931818127632141},{"x":0.29901960492134094,"y":0.7095959782600403},{"x":0.28594771027565,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.28594771027565,0.6931818127632141,0.29901960492134094,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6931818127632141},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6931818127632141},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7095959782600403},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالیدیم","boundary":[0.2401960790157318,0.6931818127632141,0.2777777910232544,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.6931818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.6931818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.7095959782600403},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22875817120075226,0.6931818127632141,0.232026144862175,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6931818127632141},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6931818127632141},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7095959782600403},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.19117647409439087,0.6931818127632141,0.22058823704719543,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7323232293128967},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدیم","boundary":[0.7320261597633362,0.7171717286109924,0.7630718946456909,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7323232293128967},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7271241545677185,0.7171717286109924,0.7320261597633362,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6960784196853638,0.7171717286109924,0.7189542651176453,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7323232293128967},{"x":0.673202633857727,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.673202633857727,0.7171717286109924,0.6911764740943909,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7323232293128967},{"x":0.656862735748291,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.656862735748291,0.7171717286109924,0.6683006286621094,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیایی","boundary":[0.6143791079521179,0.7171717286109924,0.6503267884254456,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیالی","boundary":[0.5735294222831726,0.7171717286109924,0.6062091588973999,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5604575276374817,0.7171717286109924,0.5653594732284546,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موهوم","boundary":[0.5179738402366638,0.7171717286109924,0.5522875785827637,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4852941036224365,0.7171717286109924,0.5098039507865906,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7323232293128967},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.47875815629959106,0.7171717286109924,0.4820261299610138,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4689542353153229,0.7171717286109924,0.4722222089767456,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7323232293128967},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.45588234066963196,0.7171717286109924,0.4624182879924774,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7171717286109924},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7171717286109924},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غریبانه","boundary":[0.4084967374801636,0.7171717286109924,0.44607841968536377,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7171717286109924},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7171717286109924},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7323232293128967},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3888888955116272,0.7171717286109924,0.40032678842544556,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7323232293128967},{"x":0.3611111044883728,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.3611111044883728,0.7171717286109924,0.3807189464569092,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7323232293128967},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3513071835041046,0.7171717286109924,0.3562091588973999,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.7171717286109924},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7171717286109924},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7323232293128967},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.3382352888584137,0.7171717286109924,0.34477123618125916,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7323232293128967},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3251633942127228,0.7171717286109924,0.3366013169288635,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7171717286109924},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7171717286109924},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7323232293128967},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.2908496856689453,0.7171717286109924,0.31699347496032715,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.7171717286109924},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7171717286109924},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7323232293128967},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.26633986830711365,0.7171717286109924,0.2826797366142273,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.7171717286109924},{"x":0.258169949054718,"y":0.7171717286109924},{"x":0.258169949054718,"y":0.7323232293128967},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25163400173187256,0.7171717286109924,0.258169949054718,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.7171717286109924},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7171717286109924},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7323232293128967},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرچشمه","boundary":[0.1895424872636795,0.7171717286109924,0.24346405267715454,0.7323232293128967]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7323232293128967},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1845424872636795,0.5258282713890076,0.7680718946456909,0.7393232293128967],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6911764740943909,0.7386363744735718,0.7156862616539001,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6797385811805725,0.7386363744735718,0.6830065250396729,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معده","boundary":[0.6454248428344727,0.7386363744735718,0.6715686321258545,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمشقی","boundary":[0.5964052081108093,0.7386363744735718,0.6388888955116272,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5735294222831726,0.7386363744735718,0.5898692607879639,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5522875785827637,0.7386363744735718,0.5653594732284546,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5375816822052002,0.7386363744735718,0.5441176295280457,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7550504803657532},{"x":0.508169949054718,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.508169949054718,0.7386363744735718,0.5310457348823547,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7550504803657532},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیرد","boundary":[0.47875815629959106,0.7386363744735718,0.5065359473228455,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7550504803657532},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722222089767456,0.7386363744735718,0.4771241843700409,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7550504803657532},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.46568626165390015,0.7386363744735718,0.4689542353153229,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7550504803657532},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44607841968536377,0.7386363744735718,0.4575163424015045,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7550504803657532},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.4166666567325592,0.7386363744735718,0.4395424723625183,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7386363744735718},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7550504803657532},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4019607901573181,0.7386363744735718,0.4084967374801636,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.7386363744735718},{"x":0.3937908411026001,"y":0.7386363744735718},{"x":0.3937908411026001,"y":0.7550504803657532},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"داستانها","boundary":[0.3415032625198364,0.7386363744735718,0.3937908411026001,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.7386363744735718},{"x":0.343137264251709,"y":0.7386363744735718},{"x":0.343137264251709,"y":0.7550504803657532},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33986929059028625,0.7386363744735718,0.343137264251709,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.7386363744735718},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7386363744735718},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7550504803657532},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبیده","boundary":[0.30392158031463623,0.7386363744735718,0.33169934153556824,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.7386363744735718},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7386363744735718},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7550504803657532},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواب","boundary":[0.2647058963775635,0.7386363744735718,0.29738563299179077,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7386363744735718},{"x":0.258169949054718,"y":0.7386363744735718},{"x":0.258169949054718,"y":0.7550504803657532},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23366013169288635,0.7386363744735718,0.258169949054718,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7386363744735718},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7386363744735718},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7550504803657532},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2222222238779068,0.7386363744735718,0.22549019753932953,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7386363744735718},{"x":0.21405228972434998,"y":0.7386363744735718},{"x":0.21405228972434998,"y":0.7550504803657532},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لیلی","boundary":[0.19117647409439087,0.7386363744735718,0.21405228972434998,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیدار","boundary":[0.7385621070861816,0.7613636255264282,0.7630718946456909,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7777777910232544},{"x":0.733660101890564,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.733660101890564,0.7613636255264282,0.7385621070861816,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صداهای","boundary":[0.6813725233078003,0.7613636255264282,0.7254902124404907,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.7613636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.7613636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.7777777910232544},{"x":0.648692786693573,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گریه","boundary":[0.648692786693573,0.7613636255264282,0.673202633857727,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6356208920478821,0.7613636255264282,0.6388888955116272,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خنده","boundary":[0.5980392098426819,0.7613636255264282,0.6274510025978088,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5816993713378906,0.7613636255264282,0.5915032625198364,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5588235259056091,0.7613636255264282,0.5735294222831726,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5392156839370728,0.7613636255264282,0.5506535768508911,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7777777910232544},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.49673202633857727,0.7613636255264282,0.5359477400779724,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7777777910232544},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4852941036224365,0.7613636255264282,0.4950980246067047,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7777777910232544},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.47875815629959106,0.7613636255264282,0.4820261299610138,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7613636255264282},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7613636255264282},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7777777910232544},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبیده","boundary":[0.44281044602394104,0.7613636255264282,0.47058823704719543,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4346405267715454,"y":0.7777777910232544},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.4117647111415863,0.7613636255264282,0.4346405267715454,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7777777910232544},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3758170008659363,0.7613636255264282,0.4035947620868683,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.7613636255264282},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7613636255264282},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7777777910232544},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتذل","boundary":[0.33169934153556824,0.7613636255264282,0.36764705181121826,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7613636255264282},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7613636255264282},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7777777910232544},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.2908496856689453,0.7613636255264282,0.3235294222831726,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.7613636255264282},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7613636255264282},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7777777910232544},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اش","boundary":[0.27614378929138184,0.7613636255264282,0.2875817120075226,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.7613636255264282},{"x":0.258169949054718,"y":0.7613636255264282},{"x":0.258169949054718,"y":0.7777777910232544},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.2271241843700409,0.7613636255264282,0.258169949054718,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7613636255264282},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7613636255264282},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7777777910232544},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.19607843458652496,0.7613636255264282,0.21895425021648407,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7613636255264282},{"x":0.1944444477558136,"y":0.7613636255264282},{"x":0.1944444477558136,"y":0.7777777910232544},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.19117647409439087,0.7613636255264282,0.1944444477558136,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7287581562995911,0.7828282713890076,0.7614378929138184,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7107843160629272,0.7828282713890076,0.7222222089767456,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6683006286621094,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6683006286621094,0.7828282713890076,0.7042483687400818,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.6421568393707275,0.7828282713890076,0.6617646813392639,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6307189464569092,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6307189464569092,0.7828282713890076,0.6356208920478821,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8005050420761108},{"x":0.593137264251709,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آخرت","boundary":[0.593137264251709,0.7828282713890076,0.6241829991340637,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5915032625198364,"y":0.8005050420761108},{"x":0.5866013169288635,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5866013169288635,0.7828282713890076,0.5915032625198364,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5800653696060181,"y":0.8005050420761108},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5686274766921997,0.7828282713890076,0.5800653696060181,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8005050420761108},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.5228758454322815,0.7828282713890076,0.5620915293693542,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7828282713890076},{"x":0.516339898109436,"y":0.7828282713890076},{"x":0.516339898109436,"y":0.8005050420761108},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.4803921580314636,0.7828282713890076,0.516339898109436,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.7828282713890076},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7828282713890076},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8005050420761108},{"x":0.47385621070861816,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47385621070861816,0.7828282713890076,0.47875815629959106,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4673202633857727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وبای","boundary":[0.44281044602394104,0.7828282713890076,0.4673202633857727,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4362744987010956,"y":0.8005050420761108},{"x":0.4084967374801636,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایع","boundary":[0.4084967374801636,0.7828282713890076,0.4362744987010956,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8005050420761108},{"x":0.39052286744117737,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39052286744117737,0.7828282713890076,0.4019607901573181,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7828282713890076},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7828282713890076},{"x":0.38235294818878174,"y":0.8005050420761108},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.3611111044883728,0.7828282713890076,0.38235294818878174,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.7828282713890076},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7828282713890076},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8005050420761108},{"x":0.3562091588973999,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3562091588973999,0.7828282713890076,0.35947713255882263,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.7828282713890076},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7828282713890076},{"x":0.34967321157455444,"y":0.8005050420761108},{"x":0.32679739594459534,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.32679739594459534,0.7828282713890076,0.34967321157455444,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7828282713890076},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7828282713890076},{"x":0.3186274468898773,"y":0.8005050420761108},{"x":0.28921568393707275,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.28921568393707275,0.7828282713890076,0.3186274468898773,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7828282713890076},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7828282713890076},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8005050420761108},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27450981736183167,0.7828282713890076,0.2810457646846771,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7828282713890076},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7828282713890076},{"x":0.26633986830711365,"y":0.8005050420761108},{"x":0.23856209218502045,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مبتلا","boundary":[0.23856209218502045,0.7828282713890076,0.26633986830711365,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.7828282713890076},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7828282713890076},{"x":0.23366013169288635,"y":0.8005050420761108},{"x":0.21078431606292725,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21078431606292725,0.7828282713890076,0.23366013169288635,0.8005050420761108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7386363744735718},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8005050420761108},{"x":0.19117647409439087,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18617647409439086,0.7316363744735718,0.7680718946456909,0.8075050420761108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4771241843700409,0.5404040217399597,0.4803921580314636,0.5492424368858337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4721241843700409,0.5334040217399597,0.4853921580314636,0.5562424368858337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7614378929138184,"y":0.743686854839325},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسموم","boundary":[0.7222222089767456,0.7449495196342468,0.7614378929138184,0.7537878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7614378929138184,"y":0.743686854839325},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7172222089767456,0.7379495196342468,0.7664378929138184,0.7607878751754761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7537878751754761},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.6797385811805725,0.7462121248245239,0.6846405267715454,0.7537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7537878751754761},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6747385811805725,0.7392121248245239,0.6896405267715454,0.7607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.7853535413742065},{"x":0.21405228972434998,"y":0.7840909361839294},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7941918969154358},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"کند","boundary":[0.1944444477558136,0.7853535413742065,0.21568627655506134,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.7853535413742065},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7853535413742065},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7954545617103577},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"؛","boundary":[0.1895424872636795,0.7853535413742065,0.19281046092510223,0.7954545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.7853535413742065},{"x":0.21405228972434998,"y":0.7840909361839294},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7941918969154358},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1845424872636795,0.7783535413742065,0.22068627655506134,0.8011918969154358],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/aGRMneKQzrqyDJOm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/zqNfZkSfuFlJLemi.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/rUwVhTzfueYUVoQs.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00037629757928692436,0.0001760917245739638,0.9986622132818683,0.9989963651371725]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.14646464586257935},{"x":0.813725471496582,"y":0.14646464586257935},{"x":0.813725471496582,"y":0.16414141654968262},{"x":0.8006535768508911,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8006535768508911,0.14646464586257935,0.813725471496582,0.16414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7859477400779724,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7859477400779724,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7434640526771545,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شام","boundary":[0.7434640526771545,0.14646464586257935,0.7859477400779724,0.16414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7369281053543091,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7369281053543091,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6928104758262634,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غریبان","boundary":[0.6928104758262634,0.14646464586257935,0.7369281053543091,0.16414141654968262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.14646464586257935},{"x":0.813725471496582,"y":0.14646464586257935},{"x":0.813725471496582,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6928104758262634,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6878104758262634,0.13946464586257934,0.818725471496582,0.17114141654968262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8088235259056091,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8088235259056091,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7761437892913818,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پسران","boundary":[0.7761437892913818,0.17676767706871033,0.8088235259056091,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7745097875595093,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7745097875595093,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7712418437004089,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7712418437004089,0.17676767706871033,0.7745097875595093,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7614378929138184,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7173202633857727,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دخترنما","boundary":[0.7173202633857727,0.17676767706871033,0.7614378929138184,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7091503143310547,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7091503143310547,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7042483687400818,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042483687400818,0.17676767706871033,0.7091503143310547,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6960784196853638,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6960784196853638,"y":0.1944444477558136},{"x":0.656862735748291,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دختران","boundary":[0.656862735748291,0.17676767706871033,0.6960784196853638,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6535947918891907,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6535947918891907,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6503267884254456,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6503267884254456,0.17676767706871033,0.6535947918891907,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6405228972434998,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6405228972434998,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6045751571655273,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پسرنما","boundary":[0.6045751571655273,0.17676767706871033,0.6405228972434998,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5947712659835815,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5947712659835815,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5718954205513,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5718954205513,0.17676767706871033,0.5947712659835815,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5702614188194275,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5702614188194275,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5571895241737366,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5571895241737366,0.17676767706871033,0.5702614188194275,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5490196347236633,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5490196347236633,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5441176295280457,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5441176295280457,0.17676767706871033,0.5490196347236633,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5343137383460999,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5343137383460999,"y":0.1944444477558136},{"x":0.45261436700820923,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پارادوکسهایی","boundary":[0.45261436700820923,0.17676767706871033,0.5343137383460999,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.17676767706871033},{"x":0.44281044602394104,"y":0.17676767706871033},{"x":0.44281044602394104,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4362744987010956,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4362744987010956,0.17676767706871033,0.44281044602394104,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.17676767706871033},{"x":0.42810457944869995,"y":0.17676767706871033},{"x":0.42810457944869995,"y":0.1944444477558136},{"x":0.41013070940971375,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.41013070940971375,0.17676767706871033,0.42810457944869995,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4019607901573181,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4019607901573181,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3758170008659363,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.3758170008659363,0.17676767706871033,0.4019607901573181,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3660130798816681,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3660130798816681,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3529411852359772,0.17676767706871033,0.3660130798816681,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.17676767706871033},{"x":0.34477123618125916,"y":0.17676767706871033},{"x":0.34477123618125916,"y":0.1944444477558136},{"x":0.31699347496032715,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.31699347496032715,0.17676767706871033,0.34477123618125916,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3153594732284546,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3153594732284546,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2810457646846771,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.2810457646846771,0.17676767706871033,0.3153594732284546,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.17676767706871033},{"x":0.2728758156299591,"y":0.17676767706871033},{"x":0.2728758156299591,"y":0.1944444477558136},{"x":0.23692810535430908,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیایی","boundary":[0.23692810535430908,0.17676767706871033,0.2728758156299591,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.20075757801532745},{"x":0.8088235259056091,"y":0.20075757801532745},{"x":0.8088235259056091,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7777777910232544,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارونه","boundary":[0.7777777910232544,0.20075757801532745,0.8088235259056091,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7728758454322815,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7728758454322815,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7679738402366638,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7679738402366638,0.20075757801532745,0.7728758454322815,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7614378929138184,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7614378929138184,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7173202633857727,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناقض","boundary":[0.7173202633857727,0.20075757801532745,0.7614378929138184,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7156862616539001,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7156862616539001,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7026143670082092,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7026143670082092,0.20075757801532745,0.7156862616539001,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6960784196853638,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6960784196853638,"y":0.21590909361839294},{"x":0.6911764740943909,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6911764740943909,0.20075757801532745,0.6960784196853638,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.20075757801532745},{"x":0.686274528503418,"y":0.20075757801532745},{"x":0.686274528503418,"y":0.21590909361839294},{"x":0.6764705777168274,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6764705777168274,0.20075757801532745,0.686274528503418,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6699346303939819,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6699346303939819,"y":0.21590909361839294},{"x":0.656862735748291,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غم","boundary":[0.656862735748291,0.20075757801532745,0.6699346303939819,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.20075757801532745},{"x":0.648692786693573,"y":0.20075757801532745},{"x":0.648692786693573,"y":0.21590909361839294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربت","boundary":[0.6209150552749634,0.20075757801532745,0.648692786693573,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6143791079521179,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6143791079521179,"y":0.21590909361839294},{"x":0.5980392098426819,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5980392098426819,0.20075757801532745,0.6143791079521179,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5964052081108093,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5964052081108093,"y":0.21590909361839294},{"x":0.5653594732284546,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزایند","boundary":[0.5653594732284546,0.20075757801532745,0.5964052081108093,0.21590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5620915293693542,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5620915293693542,"y":0.21590909361839294},{"x":0.5571895241737366,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5571895241737366,0.20075757801532745,0.5620915293693542,0.21590909361839294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8088235259056091,"y":0.17676767706871033},{"x":0.8088235259056091,"y":0.21590909361839294},{"x":0.23692810535430908,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23192810535430908,0.16976767706871032,0.8138235259056091,0.22290909361839295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7859477400779724,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7549019455909729,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.7549019455909729,0.2234848439693451,0.7859477400779724,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7483659982681274,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7026143670082092,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7026143670082092,0.2234848439693451,0.7483659982681274,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6813725233078003,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6813725233078003,0.2234848439693451,0.6960784196853638,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6748365759849548,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6683006286621094,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6683006286621094,0.2234848439693451,0.6748365759849548,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6617646813392639,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6241829991340637,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.6241829991340637,0.2234848439693451,0.6617646813392639,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6176470518112183,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6127451062202454,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.2234848439693451,0.6176470518112183,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6062091588973999,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5620915293693542,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.5620915293693542,0.2234848439693451,0.6062091588973999,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5555555820465088,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5473856329917908,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5473856329917908,0.2234848439693451,0.5555555820465088,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5408496856689453,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5049019455909729,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تناسب","boundary":[0.5049019455909729,0.2234848439693451,0.5408496856689453,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.2234848439693451},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2234848439693451},{"x":0.49673202633857727,"y":0.23989899456501007},{"x":0.47549018263816833,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.47549018263816833,0.2234848439693451,0.49673202633857727,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4689542353153229,"y":0.23989899456501007},{"x":0.46405228972435,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46405228972435,0.2234848439693451,0.4689542353153229,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.2234848439693451},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2234848439693451},{"x":0.45588234066963196,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4493463933467865,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4493463933467865,0.2234848439693451,0.45588234066963196,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.2234848439693451},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2234848439693451},{"x":0.44281044602394104,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4362744987010956,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4362744987010956,0.2234848439693451,0.44281044602394104,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.2234848439693451},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2234848439693451},{"x":0.42810457944869995,"y":0.23989899456501007},{"x":0.4166666567325592,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4166666567325592,0.2234848439693451,0.42810457944869995,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4084967374801636,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3660130798816681,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.3660130798816681,0.2234848439693451,0.4084967374801636,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.2234848439693451},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2234848439693451},{"x":0.35947713255882263,"y":0.23989899456501007},{"x":0.31699347496032715,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مضمون","boundary":[0.31699347496032715,0.2234848439693451,0.35947713255882263,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3104575276374817,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3055555522441864,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.2234848439693451,0.3104575276374817,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.2234848439693451},{"x":0.29901960492134094,"y":0.2234848439693451},{"x":0.29901960492134094,"y":0.23989899456501007},{"x":0.2777777910232544,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"القاء","boundary":[0.2777777910232544,0.2234848439693451,0.29901960492134094,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2234848439693451},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2234848439693451},{"x":0.27124184370040894,"y":0.23989899456501007},{"x":0.23692810535430908,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.23692810535430908,0.2234848439693451,0.27124184370040894,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.24494948983192444},{"x":0.8088235259056091,"y":0.24494948983192444},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.7843137383460999,0.24494948983192444,0.8088235259056091,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7761437892913818,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7598039507865906,0.24494948983192444,0.7761437892913818,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.24494948983192444},{"x":0.758169949054718,"y":0.24494948983192444},{"x":0.758169949054718,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.7385621070861816,0.24494948983192444,0.758169949054718,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.24494948983192444},{"x":0.733660101890564,"y":0.24494948983192444},{"x":0.733660101890564,"y":0.2613636255264282},{"x":0.733660101890564,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.733660101890564,0.24494948983192444,0.733660101890564,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7271241545677185,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلمات","boundary":[0.6895424723625183,0.24494948983192444,0.7271241545677185,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6830065250396729,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6830065250396729,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6552287340164185,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6552287340164185,0.24494948983192444,0.6830065250396729,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6519607901573181,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6519607901573181,"y":0.2613636255264282},{"x":0.648692786693573,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.648692786693573,0.24494948983192444,0.6519607901573181,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6421568393707275,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جملات","boundary":[0.5996732115745544,0.24494948983192444,0.6421568393707275,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.24494948983192444},{"x":0.593137264251709,"y":0.24494948983192444},{"x":0.593137264251709,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5522875785827637,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.5522875785827637,0.24494948983192444,0.593137264251709,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5506535768508911,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5506535768508911,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5473856329917908,0.24494948983192444,0.5506535768508911,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5408496856689453,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاوره","boundary":[0.5032680034637451,0.24494948983192444,0.5408496856689453,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5016340017318726,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2613636255264282},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47875815629959106,0.24494948983192444,0.5016340017318726,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4722222089767456,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4722222089767456,"y":0.2613636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناتمام","boundary":[0.44117647409439087,0.24494948983192444,0.4722222089767456,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4346405267715454,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4346405267715454,"y":0.2613636255264282},{"x":0.4297385513782501,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4297385513782501,0.24494948983192444,0.4346405267715454,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.24494948983192444},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24494948983192444},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2613636255264282},{"x":0.3937908411026001,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناقص","boundary":[0.3937908411026001,0.24494948983192444,0.42320260405540466,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.24494948983192444},{"x":0.38725489377975464,"y":0.24494948983192444},{"x":0.38725489377975464,"y":0.2613636255264282},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38235294818878174,0.24494948983192444,0.38725489377975464,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3758170008659363,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3758170008659363,"y":0.2613636255264282},{"x":0.3513071835041046,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.3513071835041046,0.24494948983192444,0.3758170008659363,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3480392098426819,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3480392098426819,"y":0.2613636255264282},{"x":0.3235294222831726,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.3235294222831726,0.24494948983192444,0.3480392098426819,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.24494948983192444},{"x":0.32189542055130005,"y":0.24494948983192444},{"x":0.32189542055130005,"y":0.2613636255264282},{"x":0.29901960492134094,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29901960492134094,0.24494948983192444,0.32189542055130005,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2908496856689453,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2908496856689453,"y":0.2613636255264282},{"x":0.2549019753932953,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.2549019753932953,0.24494948983192444,0.2908496856689453,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.24494948983192444},{"x":0.24836601316928864,"y":0.24494948983192444},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2613636255264282},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23692810535430908,0.24494948983192444,0.24836601316928864,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8088235259056091,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7892156839370728,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7892156839370728,0.2664141356945038,0.8088235259056091,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7859477400779724,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7826797366142273,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7826797366142273,0.2664141356945038,0.7859477400779724,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7745097875595093,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7745097875595093,"y":0.28409090638160706},{"x":0.733660101890564,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.733660101890564,0.2664141356945038,0.7745097875595093,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7254902124404907,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7009803652763367,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7009803652763367,0.2664141356945038,0.7254902124404907,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6944444179534912,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6421568393707275,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناخودآگاه","boundary":[0.6421568393707275,0.2664141356945038,0.6944444179534912,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6339869499206543,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6258170008659363,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6258170008659363,0.2664141356945038,0.6339869499206543,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6192810535430908,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5915032625198364,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گسل","boundary":[0.5915032625198364,0.2664141356945038,0.6192810535430908,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5833333134651184,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5473856329917908,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5473856329917908,0.2664141356945038,0.5833333134651184,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5408496856689453,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5212418437004089,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5212418437004089,0.2664141356945038,0.5408496856689453,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5147058963775635,"y":0.28409090638160706},{"x":0.48366013169288635,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.48366013169288635,0.2664141356945038,0.5147058963775635,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.2664141356945038},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2664141356945038},{"x":0.4820261299610138,"y":0.28409090638160706},{"x":0.4591503143310547,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4591503143310547,0.2664141356945038,0.4820261299610138,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.2664141356945038},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2664141356945038},{"x":0.45098039507865906,"y":0.28409090638160706},{"x":0.406862735748291,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.406862735748291,0.2664141356945038,0.45098039507865906,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3986928164958954,"y":0.28409090638160706},{"x":0.3937908411026001,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3937908411026001,0.2664141356945038,0.3986928164958954,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.2664141356945038},{"x":0.38725489377975464,"y":0.2664141356945038},{"x":0.38725489377975464,"y":0.28409090638160706},{"x":0.3480392098426819,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.3480392098426819,0.2664141356945038,0.38725489377975464,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3415032625198364,"y":0.28409090638160706},{"x":0.30882352590560913,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.30882352590560913,0.2664141356945038,0.3415032625198364,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.2664141356945038},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2664141356945038},{"x":0.30392158031463623,"y":0.28409090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30228757858276367,0.2664141356945038,0.30392158031463623,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2664141356945038},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2664141356945038},{"x":0.29411765933036804,"y":0.28409090638160706},{"x":0.23692810535430908,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تداعیهای","boundary":[0.23692810535430908,0.2664141356945038,0.29411765933036804,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.2891414165496826},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2891414165496826},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7924836874008179,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.7924836874008179,0.2891414165496826,0.8088235259056091,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7924836874008179,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7924836874008179,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7875816822052002,0.2891414165496826,0.7924836874008179,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7859477400779724,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7859477400779724,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیگاه","boundary":[0.7598039507865906,0.2891414165496826,0.7859477400779724,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2891414165496826},{"x":0.75,"y":0.2891414165496826},{"x":0.75,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7058823704719543,0.2891414165496826,0.75,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6977124214172363,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6830065250396729,0.2891414165496826,0.6977124214172363,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6601307392120361,0.2891414165496826,0.6748365759849548,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6519607901573181,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6405228972434998,0.2891414165496826,0.6519607901573181,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3055555522441864},{"x":0.601307213306427,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.601307213306427,0.2891414165496826,0.6307189464569092,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرانتز","boundary":[0.5653594732284546,0.2891414165496826,0.5915032625198364,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3055555522441864},{"x":0.529411792755127,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.529411792755127,0.2891414165496826,0.5555555820465088,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277777910232544,0.2891414165496826,0.5310457348823547,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3055555522441864},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.48366013169288635,0.2891414165496826,0.5179738402366638,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.2891414165496826},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2891414165496826},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3055555522441864},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.44607841968536377,0.2891414165496826,0.47549018263816833,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.2891414165496826},{"x":0.43790850043296814,"y":0.2891414165496826},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.4133986830711365,0.2891414165496826,0.43790850043296814,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3055555522441864},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40032678842544556,0.2891414165496826,0.4035947620868683,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.2891414165496826},{"x":0.39052286744117737,"y":0.2891414165496826},{"x":0.39052286744117737,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.3415032625198364,0.2891414165496826,0.39052286744117737,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.2891414165496826},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2891414165496826},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.3251633942127228,0.2891414165496826,0.3333333432674408,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.2891414165496826},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2891414165496826},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3055555522441864},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.29738563299179077,0.2891414165496826,0.31699347496032715,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.2891414165496826},{"x":0.28921568393707275,"y":0.2891414165496826},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3055555522441864},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.2777777910232544,0.2891414165496826,0.28921568393707275,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2891414165496826},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2891414165496826},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3055555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.23692810535430908,0.2891414165496826,0.2679738700389862,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.31313130259513855},{"x":0.8088235259056091,"y":0.31313130259513855},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفصل","boundary":[0.7696078419685364,0.31313130259513855,0.8088235259056091,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7614378929138184,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3295454680919647},{"x":0.758169949054718,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.758169949054718,0.31313130259513855,0.7614378929138184,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.31313130259513855},{"x":0.75,"y":0.31313130259513855},{"x":0.75,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7434640526771545,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7434640526771545,0.31313130259513855,0.75,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7352941036224365,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3295454680919647},{"x":0.720588207244873,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.720588207244873,0.31313130259513855,0.7352941036224365,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7140522599220276,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسیخته","boundary":[0.6666666865348816,0.31313130259513855,0.7140522599220276,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6601307392120361,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6519607901573181,0.31313130259513855,0.6601307392120361,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6454248428344727,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6111111044883728,0.31313130259513855,0.6454248428344727,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6045751571655273,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5882353186607361,0.31313130259513855,0.6045751571655273,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5866013169288635,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.5604575276374817,0.31313130259513855,0.5866013169288635,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5539215803146362,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5490196347236633,0.31313130259513855,0.5539215803146362,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5408496856689453,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زشتی","boundary":[0.5098039507865906,0.31313130259513855,0.5408496856689453,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5032680034637451,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3295454680919647},{"x":0.46405228972435,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.46405228972435,0.31313130259513855,0.5032680034637451,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.31313130259513855},{"x":0.45588234066963196,"y":0.31313130259513855},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3295454680919647},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.42320260405540466,0.31313130259513855,0.45588234066963196,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.31313130259513855},{"x":0.41503268480300903,"y":0.31313130259513855},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4084967374801636,0.31313130259513855,0.41503268480300903,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.31313130259513855},{"x":0.4019607901573181,"y":0.31313130259513855},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3888888955116272,0.31313130259513855,0.4019607901573181,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.31313130259513855},{"x":0.38235294818878174,"y":0.31313130259513855},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3295454680919647},{"x":0.343137264251709,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.343137264251709,0.31313130259513855,0.38235294818878174,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3366013169288635,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3295454680919647},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33169934153556824,0.31313130259513855,0.3366013169288635,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3235294222831726,"y":0.31313130259513855},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3295454680919647},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیبایی","boundary":[0.28921568393707275,0.31313130259513855,0.3235294222831726,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.31313130259513855},{"x":0.2810457646846771,"y":0.31313130259513855},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3295454680919647},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطرات","boundary":[0.23692810535430908,0.31313130259513855,0.2810457646846771,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3345959484577179},{"x":0.8071895241737366,"y":0.3345959484577179},{"x":0.8071895241737366,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7745097875595093,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشین","boundary":[0.7745097875595093,0.3345959484577179,0.8071895241737366,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7712418437004089,"y":0.35101011395454407},{"x":0.766339898109436,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.766339898109436,0.3345959484577179,0.7712418437004089,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7173202633857727,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارتر","boundary":[0.7173202633857727,0.3345959484577179,0.7614378929138184,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7124183177947998,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6846405267715454,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6846405267715454,0.3345959484577179,0.7124183177947998,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6781045794487,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6781045794487,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6388888955116272,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.6388888955116272,0.3345959484577179,0.6781045794487,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6339869499206543,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6339869499206543,0.3345959484577179,0.6372548937797546,0.35101011395454407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.2234848439693451},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2234848439693451},{"x":0.8088235259056091,"y":0.35101011395454407},{"x":0.23692810535430908,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23192810535430908,0.2164848439693451,0.8138235259056091,0.3580101139545441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7859477400779724,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7859477400779724,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.7532680034637451,0.3585858643054962,0.7859477400779724,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3737373650074005},{"x":0.733660101890564,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.733660101890564,0.3585858643054962,0.7467319965362549,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7091503143310547,0.3585858643054962,0.7254902124404907,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6633986830711365,0.3585858643054962,0.7009803652763367,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.3585858643054962,0.6584967374801636,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3585858643054962},{"x":0.648692786693573,"y":0.3585858643054962},{"x":0.648692786693573,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6437908411026001,0.3585858643054962,0.648692786693573,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشتی","boundary":[0.5947712659835815,0.3585858643054962,0.6372548937797546,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3585858643054962},{"x":0.584967315196991,"y":0.3585858643054962},{"x":0.584967315196991,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غنائی","boundary":[0.5555555820465088,0.3585858643054962,0.584967315196991,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.5326797366142273,0.3585858643054962,0.5473856329917908,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5196078419685364,0.3585858643054962,0.5228758454322815,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3737373650074005},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.47875815629959106,0.3585858643054962,0.5114378929138184,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.3585858643054962},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3585858643054962},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3737373650074005},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.43790850043296814,0.3585858643054962,0.47058823704719543,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3737373650074005},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4313725531101227,0.3585858643054962,0.4346405267715454,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3585858643054962},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3585858643054962},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3737373650074005},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4166666567325592,0.3585858643054962,0.42320260405540466,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3737373650074005},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.38562092185020447,0.3585858643054962,0.4084967374801636,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.3585858643054962},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3585858643054962},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3737373650074005},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3741829991340637,0.3585858643054962,0.37745097279548645,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3585858643054962},{"x":0.36437907814979553,"y":0.3585858643054962},{"x":0.36437907814979553,"y":0.3737373650074005},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوای","boundary":[0.3366013169288635,0.3585858643054962,0.36437907814979553,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.3585858643054962},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3585858643054962},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3737373650074005},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.2908496856689453,0.3585858643054962,0.3284313678741455,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.3585858643054962},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3585858643054962},{"x":0.2826797366142273,"y":0.3737373650074005},{"x":0.25326797366142273,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.25326797366142273,0.3585858643054962,0.2826797366142273,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3585858643054962},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3585858643054962},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3737373650074005},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.23692810535430908,0.3585858643054962,0.2450980395078659,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3787878751754761},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3787878751754761},{"x":0.8088235259056091,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7745097875595093,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.7745097875595093,0.3787878751754761,0.8088235259056091,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7712418437004089,"y":0.39646464586257935},{"x":0.766339898109436,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.766339898109436,0.3787878751754761,0.7712418437004089,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7598039507865906,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7107843160629272,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.7107843160629272,0.3787878751754761,0.7598039507865906,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7026143670082092,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7026143670082092,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6797385811805725,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6797385811805725,0.3787878751754761,0.7026143670082092,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6781045794487,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6781045794487,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6748365759849548,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6748365759849548,0.3787878751754761,0.6781045794487,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6683006286621094,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6601307392120361,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6601307392120361,0.3787878751754761,0.6683006286621094,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6535947918891907,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6372548937797546,0.3787878751754761,0.6535947918891907,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6290849447250366,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6094771027565002,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6094771027565002,0.3787878751754761,0.6290849447250366,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6045751571655273,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5996732115745544,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5996732115745544,0.3787878751754761,0.6045751571655273,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.3787878751754761},{"x":0.593137264251709,"y":0.3787878751754761},{"x":0.593137264251709,"y":0.39646464586257935},{"x":0.563725471496582,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلهره","boundary":[0.563725471496582,0.3787878751754761,0.593137264251709,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5571895241737366,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5522875785827637,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5522875785827637,0.3787878751754761,0.5571895241737366,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5457516312599182,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5032680034637451,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناامیدی","boundary":[0.5032680034637451,0.3787878751754761,0.5457516312599182,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3787878751754761},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3787878751754761},{"x":0.49673202633857727,"y":0.39646464586257935},{"x":0.4542483687400818,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.4542483687400818,0.3787878751754761,0.49673202633857727,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3787878751754761},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3787878751754761},{"x":0.44771242141723633,"y":0.39646464586257935},{"x":0.44117647409439087,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44117647409439087,0.3787878751754761,0.44771242141723633,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.3787878751754761},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3787878751754761},{"x":0.43300652503967285,"y":0.39646464586257935},{"x":0.38562092185020447,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاهدان","boundary":[0.38562092185020447,0.3787878751754761,0.43300652503967285,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.3787878751754761},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3787878751754761},{"x":0.37745097279548645,"y":0.39646464586257935},{"x":0.37254902720451355,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37254902720451355,0.3787878751754761,0.37745097279548645,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3660130798816681,"y":0.39646464586257935},{"x":0.3251633942127228,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدعیان","boundary":[0.3251633942127228,0.3787878751754761,0.3660130798816681,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3787878751754761},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3787878751754761},{"x":0.31699347496032715,"y":0.39646464586257935},{"x":0.28431373834609985,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهضت","boundary":[0.28431373834609985,0.3787878751754761,0.31699347496032715,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.3787878751754761},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3787878751754761},{"x":0.27614378929138184,"y":0.39646464586257935},{"x":0.2696078419685364,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2696078419685364,0.3787878751754761,0.27614378929138184,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3787878751754761},{"x":0.26143792271614075,"y":0.3787878751754761},{"x":0.26143792271614075,"y":0.39646464586257935},{"x":0.23692810535430908,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.23692810535430908,0.3787878751754761,0.26143792271614075,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبارزه","boundary":[0.7761437892913818,0.4027777910232544,0.8088235259056091,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7728758454322815,0.4027777910232544,0.7761437892913818,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7532680034637451,0.4027777910232544,0.7647058963775635,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4179292917251587},{"x":0.720588207244873,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.720588207244873,0.4027777910232544,0.7450980544090271,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعابیری","boundary":[0.6715686321258545,0.4027777910232544,0.7124183177947998,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجازی","boundary":[0.6241829991340637,0.4027777910232544,0.6633986830711365,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5947712659835815,0.4027777910232544,0.6176470518112183,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5604575276374817,0.4027777910232544,0.5866013169288635,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5310457348823547,0.4027777910232544,0.5522875785827637,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5245097875595093,0.4027777910232544,0.5277777910232544,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.4027777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.4027777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.4179292917251587},{"x":0.46405228972435,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترفندهای","boundary":[0.46405228972435,0.4027777910232544,0.516339898109436,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4027777910232544},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4027777910232544},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4179292917251587},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هنری","boundary":[0.4248366057872772,0.4027777910232544,0.45588234066963196,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.4027777910232544},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4027777910232544},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3807189464569092,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.3807189464569092,0.4027777910232544,0.41503268480300903,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4179292917251587},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.36437907814979553,0.4027777910232544,0.3758170008659363,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.4027777910232544},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4027777910232544},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4179292917251587},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35947713255882263,0.4027777910232544,0.36437907814979553,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4179292917251587},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمل","boundary":[0.3186274468898773,0.4027777910232544,0.3529411852359772,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4179292917251587},{"x":0.2679738700389862,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.2679738700389862,0.4027777910232544,0.3104575276374817,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.4027777910232544},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4027777910232544},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4179292917251587},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.23692810535430908,0.4027777910232544,0.26143792271614075,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.42550504207611084},{"x":0.8088235259056091,"y":0.42550504207611084},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7777777910232544,0.42550504207611084,0.8088235259056091,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7696078419685364,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7696078419685364,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.42550504207611084,0.7696078419685364,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7565359473228455,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"القاء","boundary":[0.7352941036224365,0.42550504207611084,0.7565359473228455,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7254902124404907,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصود","boundary":[0.6895424723625183,0.42550504207611084,0.7254902124404907,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6797385811805725,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6356208920478821,0.42550504207611084,0.6797385811805725,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6258170008659363,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6045751571655273,0.42550504207611084,0.6258170008659363,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.42550504207611084},{"x":0.601307213306427,"y":0.42550504207611084},{"x":0.601307213306427,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5980392098426819,0.42550504207611084,0.601307213306427,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5898692607879639,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5784313678741455,0.42550504207611084,0.5898692607879639,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5686274766921997,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضاهایی","boundary":[0.5212418437004089,0.42550504207611084,0.5686274766921997,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5130718946456909,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.4820261299610138,0.42550504207611084,0.5130718946456909,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4722222089767456,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4406565725803375},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46568626165390015,0.42550504207611084,0.4722222089767456,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.42550504207611084},{"x":0.45588234066963196,"y":0.42550504207611084},{"x":0.45588234066963196,"y":0.4406565725803375},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پله","boundary":[0.44281044602394104,0.42550504207611084,0.45588234066963196,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.42550504207611084},{"x":0.43790850043296814,"y":0.42550504207611084},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4406565725803375},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42320260405540466,0.42550504207611084,0.43790850043296814,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4084967374801636,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4406565725803375},{"x":0.379084974527359,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.379084974527359,0.42550504207611084,0.4084967374801636,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3692810535430908,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.3333333432674408,0.42550504207611084,0.3692810535430908,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3235294222831726,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4406565725803375},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29901960492134094,0.42550504207611084,0.3235294222831726,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.42550504207611084},{"x":0.28921568393707275,"y":0.42550504207611084},{"x":0.28921568393707275,"y":0.4406565725803375},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.27614378929138184,0.42550504207611084,0.28921568393707275,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.42550504207611084},{"x":0.26633986830711365,"y":0.42550504207611084},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4406565725803375},{"x":0.258169949054718,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.258169949054718,0.42550504207611084,0.26633986830711365,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.42550504207611084},{"x":0.25,"y":0.42550504207611084},{"x":0.25,"y":0.4406565725803375},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.23692810535430908,0.42550504207611084,0.25,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.4482323229312897},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4482323229312897},{"x":0.8088235259056091,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7957516312599182,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7957516312599182,0.4482323229312897,0.8088235259056091,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7924836874008179,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7924836874008179,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7630718946456909,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسند","boundary":[0.7630718946456909,0.4482323229312897,0.7924836874008179,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7532680034637451,"y":0.46590909361839294},{"x":0.75,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75,0.4482323229312897,0.7532680034637451,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.4482323229312897},{"x":0.741830050945282,"y":0.4482323229312897},{"x":0.741830050945282,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7075163125991821,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایتی","boundary":[0.7075163125991821,0.4482323229312897,0.741830050945282,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6617646813392639,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامعلوم","boundary":[0.6617646813392639,0.4482323229312897,0.6993464231491089,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6535947918891907,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6290849447250366,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.6290849447250366,0.4482323229312897,0.6535947918891907,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6290849447250366,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6241829991340637,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6241829991340637,0.4482323229312897,0.6290849447250366,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6160130500793457,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6045751571655273,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6045751571655273,0.4482323229312897,0.6160130500793457,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5964052081108093,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5686274766921997,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.5686274766921997,0.4482323229312897,0.5964052081108093,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5604575276374817,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5392156839370728,0.4482323229312897,0.5604575276374817,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5310457348823547,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5228758454322815,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5228758454322815,0.4482323229312897,0.5310457348823547,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.4482323229312897},{"x":0.516339898109436,"y":0.4482323229312897},{"x":0.516339898109436,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4673202633857727,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.4673202633857727,0.4482323229312897,0.516339898109436,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4482323229312897},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4482323229312897},{"x":0.46078431606292725,"y":0.46590909361839294},{"x":0.45261436700820923,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45261436700820923,0.4482323229312897,0.46078431606292725,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4482323229312897},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4482323229312897},{"x":0.45261436700820923,"y":0.46590909361839294},{"x":0.44607841968536377,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44607841968536377,0.4482323229312897,0.45261436700820923,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4482323229312897},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4482323229312897},{"x":0.44117647409439087,"y":0.46590909361839294},{"x":0.41993463039398193,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.41993463039398193,0.4482323229312897,0.44117647409439087,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46590909361839294},{"x":0.40522876381874084,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40522876381874084,0.4482323229312897,0.4117647111415863,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3970588147640228,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3562091588973999,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.3562091588973999,0.4482323229312897,0.3970588147640228,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46590909361839294},{"x":0.32189542055130005,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خورده","boundary":[0.32189542055130005,0.4482323229312897,0.3529411852359772,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.4482323229312897},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4482323229312897},{"x":0.32189542055130005,"y":0.46590909361839294},{"x":0.30882352590560913,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.30882352590560913,0.4482323229312897,0.32189542055130005,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.4482323229312897},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4482323229312897},{"x":0.29738563299179077,"y":0.46590909361839294},{"x":0.28594771027565,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.28594771027565,0.4482323229312897,0.29738563299179077,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.4482323229312897},{"x":0.2810457646846771,"y":0.4482323229312897},{"x":0.2810457646846771,"y":0.46590909361839294},{"x":0.258169949054718,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داند","boundary":[0.258169949054718,0.4482323229312897,0.2810457646846771,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.4482323229312897},{"x":0.25,"y":0.4482323229312897},{"x":0.25,"y":0.46590909361839294},{"x":0.23692810535430908,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23692810535430908,0.4482323229312897,0.25,0.46590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8088235259056091,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7826797366142273,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.7826797366142273,0.46843433380126953,0.8088235259056091,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7761437892913818,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیرقی","boundary":[0.7450980544090271,0.46843433380126953,0.7761437892913818,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7369281053543091,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7140522599220276,0.46843433380126953,0.7369281053543091,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7124183177947998,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4861111044883728},{"x":0.673202633857727,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.673202633857727,0.46843433380126953,0.7124183177947998,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6666666865348816,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4861111044883728},{"x":0.656862735748291,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.656862735748291,0.46843433380126953,0.6666666865348816,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6503267884254456,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرانه","boundary":[0.6241829991340637,0.46843433380126953,0.6503267884254456,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6160130500793457,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5980392098426819,0.46843433380126953,0.6160130500793457,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویران","boundary":[0.5620915293693542,0.46843433380126953,0.5898692607879639,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5539215803146362,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وامانده","boundary":[0.5179738402366638,0.46843433380126953,0.5539215803146362,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5114378929138184,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4861111044883728},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.48856207728385925,0.46843433380126953,0.5114378929138184,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4852941036224365,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4861111044883728},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48366013169288635,0.46843433380126953,0.4852941036224365,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4771241843700409,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4861111044883728},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4591503143310547,0.46843433380126953,0.4771241843700409,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.46843433380126953},{"x":0.45098039507865906,"y":0.46843433380126953},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4861111044883728},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعابیر","boundary":[0.4215686321258545,0.46843433380126953,0.45098039507865906,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.46843433380126953},{"x":0.41503268480300903,"y":0.46843433380126953},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4861111044883728},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.38725489377975464,0.46843433380126953,0.41503268480300903,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.46843433380126953},{"x":0.379084974527359,"y":0.46843433380126953},{"x":0.379084974527359,"y":0.4861111044883728},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37254902720451355,0.46843433380126953,0.379084974527359,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3660130798816681,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4861111044883728},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.3366013169288635,0.46843433380126953,0.3660130798816681,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3284313678741455,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4861111044883728},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلخ","boundary":[0.31209149956703186,0.46843433380126953,0.3284313678741455,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.46843433380126953},{"x":0.30392158031463623,"y":0.46843433380126953},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4861111044883728},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29901960492134094,0.46843433380126953,0.30392158031463623,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.46843433380126953},{"x":0.2924836575984955,"y":0.46843433380126953},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4861111044883728},{"x":0.25326797366142273,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.25326797366142273,0.46843433380126953,0.2924836575984955,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.46843433380126953},{"x":0.24673202633857727,"y":0.46843433380126953},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4861111044883728},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23692810535430908,0.46843433380126953,0.24673202633857727,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4898989796638489},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4898989796638489},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"يأس","boundary":[0.7843137383460999,0.4898989796638489,0.8088235259056091,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5088383555412292},{"x":0.733660101890564,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.733660101890564,0.4898989796638489,0.7777777910232544,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7140522599220276,0.4898989796638489,0.7254902124404907,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6797385811805725,0.4898989796638489,0.7075163125991821,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرزوهای","boundary":[0.6274510025978088,0.4898989796638489,0.6715686321258545,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.5816993713378906,0.4898989796638489,0.6192810535430908,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5522875785827637,0.4898989796638489,0.5751634240150452,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5473856329917908,0.4898989796638489,0.5506535768508911,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5343137383460999,0.4898989796638489,0.5408496856689453,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5147058963775635,0.4898989796638489,0.5277777910232544,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5088383555412292},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.48366013169288635,0.4898989796638489,0.5065359473228455,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4898989796638489},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4898989796638489},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.4575163424015045,0.4898989796638489,0.47875815629959106,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.4898989796638489},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4898989796638489},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمشق","boundary":[0.4166666567325592,0.4898989796638489,0.45098039507865906,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5088383555412292},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38725489377975464,0.4898989796638489,0.4084967374801636,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.4898989796638489},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4898989796638489},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3807189464569092,0.4898989796638489,0.38235294818878174,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنت","boundary":[0.3464052379131317,0.4898989796638489,0.3741829991340637,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4898989796638489},{"x":0.343137264251709,"y":0.4898989796638489},{"x":0.343137264251709,"y":0.5088383555412292},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.32189542055130005,0.4898989796638489,0.343137264251709,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5088383555412292},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبای","boundary":[0.2826797366142273,0.4898989796638489,0.3137255012989044,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.4898989796638489},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4898989796638489},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5088383555412292},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.23692810535430908,0.4898989796638489,0.27614378929138184,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.5151515007019043},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5151515007019043},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7859477400779724,0.5151515007019043,0.8088235259056091,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7728758454322815,0.5151515007019043,0.7777777910232544,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیارش","boundary":[0.7271241545677185,0.5151515007019043,0.7647058963775635,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7124183177947998,0.5151515007019043,0.7189542651176453,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6911764740943909,0.5151515007019043,0.7042483687400818,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.5151515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.5151515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاید","boundary":[0.6552287340164185,0.5151515007019043,0.686274528503418,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6405228972434998,0.5151515007019043,0.6454248428344727,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطرش","boundary":[0.5866013169288635,0.5151515007019043,0.6323529481887817,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5702614188194275,0.5151515007019043,0.5784313678741455,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5571895241737366,0.5151515007019043,0.5620915293693542,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خاطره","boundary":[0.5130718946456909,0.5151515007019043,0.5490196347236633,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سحرهای","boundary":[0.4542483687400818,0.5151515007019043,0.5049019455909729,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.5151515007019043},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5151515007019043},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5315656661987305},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.42810457944869995,0.5151515007019043,0.44771242141723633,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.5151515007019043},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5151515007019043},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5315656661987305},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.3986928164958954,0.5151515007019043,0.4264705777168274,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.5151515007019043},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5151515007019043},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5315656661987305},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رمضان","boundary":[0.3562091588973999,0.5151515007019043,0.39052286744117737,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5315656661987305},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34967321157455444,0.5151515007019043,0.3529411852359772,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5315656661987305},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صفای","boundary":[0.30882352590560913,0.5151515007019043,0.3415032625198364,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5151515007019043},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اذان","boundary":[0.2777777910232544,0.5151515007019043,0.3006536066532135,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5151515007019043},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5151515007019043},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2647058963775635,0.5151515007019043,0.2696078419685364,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5151515007019043},{"x":0.258169949054718,"y":0.5151515007019043},{"x":0.258169949054718,"y":0.5315656661987305},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماز","boundary":[0.23692810535430908,0.5151515007019043,0.258169949054718,0.5315656661987305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3585858643054962},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3585858643054962},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5315656661987305},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23192810535430908,0.3515858643054962,0.8138235259056091,0.5385656661987305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7875816822052002,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7875816822052002,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگاهی","boundary":[0.7565359473228455,0.5366161465644836,0.7875816822052002,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7483659982681274,0.5366161465644836,0.7532680034637451,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5530303120613098},{"x":0.686274528503418,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عطرآگین","boundary":[0.686274528503418,0.5366161465644836,0.7385621070861816,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6781045794487,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6781045794487,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6666666865348816,0.5366161465644836,0.6781045794487,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.6356208920478821,0.5366161465644836,0.6601307392120361,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6290849447250366,0.5366161465644836,0.6339869499206543,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6078431606292725,0.5366161465644836,0.6209150552749634,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5686274766921997,0.5366161465644836,0.5980392098426819,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.5212418437004089,0.5366161465644836,0.5588235259056091,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5049019455909729,0.5366161465644836,0.5114378929138184,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملتهب","boundary":[0.4591503143310547,0.5366161465644836,0.4950980246067047,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4444444477558136,0.5366161465644836,0.4493463933467865,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بيمدار","boundary":[0.4019607901573181,0.5366161465644836,0.4362744987010956,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5366161465644836},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5366161465644836},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5530303120613098},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36764705181121826,0.5366161465644836,0.3921568691730499,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5366161465644836},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5366161465644836},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.5366161465644836,0.3578431308269501,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5366161465644836},{"x":0.343137264251709,"y":0.5366161465644836},{"x":0.343137264251709,"y":0.5530303120613098},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفتاری","boundary":[0.29738563299179077,0.5366161465644836,0.343137264251709,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.5366161465644836},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5366161465644836},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5530303120613098},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمشق","boundary":[0.25326797366142273,0.5366161465644836,0.2875817120075226,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5366161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5366161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5530303120613098},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23692810535430908,0.5366161465644836,0.24346405267715454,0.5530303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.564393937587738},{"x":0.8088235259056091,"y":0.564393937587738},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5757575631141663},{"x":0.7924836874008179,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7924836874008179,0.564393937587738,0.8088235259056091,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7908496856689453,"y":0.564393937587738},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5757575631141663},{"x":0.7679738402366638,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیند","boundary":[0.7696078419685364,0.5631313323974609,0.7908496856689453,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5593434572219849},{"x":0.741830050945282,"y":0.5593434572219849},{"x":0.741830050945282,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.7173202633857727,0.5593434572219849,0.741830050945282,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5593434572219849},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5593434572219849},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طفلی","boundary":[0.6797385811805725,0.5593434572219849,0.7107843160629272,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5593434572219849},{"x":0.673202633857727,"y":0.5593434572219849},{"x":0.673202633857727,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معصوم","boundary":[0.6356208920478821,0.5593434572219849,0.673202633857727,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6258170008659363,0.5593434572219849,0.6290849447250366,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیدفاع","boundary":[0.5800653696060181,0.5593434572219849,0.6192810535430908,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5620915293693542,0.5593434572219849,0.5735294222831726,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.5196078419685364,0.5593434572219849,0.5555555820465088,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.558080792427063},{"x":0.5130718946456909,"y":0.558080792427063},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5757575631141663},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرواره","boundary":[0.4820261299610138,0.558080792427063,0.5130718946456909,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.558080792427063},{"x":0.4803921580314636,"y":0.558080792427063},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5757575631141663},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46568626165390015,0.558080792427063,0.4803921580314636,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.558080792427063},{"x":0.45261436700820923,"y":0.558080792427063},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5757575631141663},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمساح","boundary":[0.4166666567325592,0.558080792427063,0.45261436700820923,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.558080792427063},{"x":0.41013070940971375,"y":0.558080792427063},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5757575631141663},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استعمار","boundary":[0.36764705181121826,0.558080792427063,0.41013070940971375,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.558080792427063},{"x":0.3611111044883728,"y":0.558080792427063},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5744949579238892},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3382352888584137,0.558080792427063,0.3611111044883728,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.558080792427063},{"x":0.3366013169288635,"y":0.558080792427063},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5744949579238892},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.558080792427063,0.3366013169288635,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.558080792427063},{"x":0.32679739594459534,"y":0.558080792427063},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5744949579238892},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.558080792427063,0.32679739594459534,0.5744949579238892]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5770202279090881},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23192810535430908,0.5296161465644836,0.8138235259056091,0.5840202279090881],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7630718946456909,0.5833333134651184,0.7859477400779724,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7385621070861816,0.5833333134651184,0.7565359473228455,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5997474789619446},{"x":0.686274528503418,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.686274528503418,0.5833333134651184,0.7320261597633362,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6405228972434998,0.5833333134651184,0.6797385811805725,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6192810535430908,0.5833333134651184,0.6323529481887817,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5997474789619446},{"x":0.584967315196991,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.584967315196991,0.5833333134651184,0.6111111044883728,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5833333134651184},{"x":0.576797366142273,"y":0.5833333134651184},{"x":0.576797366142273,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.5539215803146362,0.5833333134651184,0.576797366142273,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5997474789619446},{"x":0.529411792755127,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.529411792755127,0.5833333134651184,0.5457516312599182,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5997474789619446},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غادة","boundary":[0.49836599826812744,0.5833333134651184,0.5212418437004089,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.5833333134651184},{"x":0.491830050945282,"y":0.5833333134651184},{"x":0.491830050945282,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"السمان","boundary":[0.4542483687400818,0.5833333134651184,0.491830050945282,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.5833333134651184},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5833333134651184},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4493463933467865,0.5833333134651184,0.45261436700820923,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5833333134651184},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5833333134651184},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5997474789619446},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصیح","boundary":[0.41013070940971375,0.5833333134651184,0.44117647409439087,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3986928164958954,0.5833333134651184,0.4019607901573181,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5833333134651184},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5833333134651184},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5997474789619446},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.36764705181121826,0.5833333134651184,0.39052286744117737,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3366013169288635,0.5833333134651184,0.3611111044883728,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.5833333134651184},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5833333134651184},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5997474789619446},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33169934153556824,0.5833333134651184,0.33496731519699097,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3153594732284546,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3153594732284546,0.5833333134651184,0.3251633942127228,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.5833333134651184},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5833333134651184},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5997474789619446},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2908496856689453,0.5833333134651184,0.30882352590560913,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.5833333134651184},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5833333134651184},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5997474789619446},{"x":0.258169949054718,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.258169949054718,0.5833333134651184,0.28431373834609985,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5833333134651184},{"x":0.25,"y":0.5833333134651184},{"x":0.25,"y":0.5997474789619446},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23692810535430908,0.5833333134651184,0.25,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6085858345031738},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6085858345031738},{"x":0.8088235259056091,"y":0.625},{"x":0.7908496856689453,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7908496856689453,0.6085858345031738,0.8088235259056091,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7843137383460999,"y":0.625},{"x":0.7565359473228455,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.7565359473228455,0.6085858345031738,0.7843137383460999,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7483659982681274,"y":0.625},{"x":0.7401960492134094,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7401960492134094,0.6085858345031738,0.7483659982681274,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7320261597633362,"y":0.625},{"x":0.6960784196853638,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6960784196853638,0.6085858345031738,0.7320261597633362,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6944444179534912,"y":0.625},{"x":0.6584967374801636,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6584967374801636,0.6085858345031738,0.6944444179534912,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6085858345031738},{"x":0.656862735748291,"y":0.6085858345031738},{"x":0.656862735748291,"y":0.625},{"x":0.6503267884254456,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6503267884254456,0.6085858345031738,0.656862735748291,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6437908411026001,"y":0.625},{"x":0.6209150552749634,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.6209150552749634,0.6085858345031738,0.6437908411026001,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6127451062202454,"y":0.625},{"x":0.5735294222831726,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شاعری","boundary":[0.5735294222831726,0.6085858345031738,0.6127451062202454,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5653594732284546,"y":0.625},{"x":0.5506535768508911,"y":0.625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5506535768508911,0.6085858345031738,0.5653594732284546,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5424836874008179,"y":0.625},{"x":0.5212418437004089,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5212418437004089,0.6085858345031738,0.5424836874008179,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5130718946456909,"y":0.625},{"x":0.508169949054718,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.508169949054718,0.6085858345031738,0.5130718946456909,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5016340017318726,"y":0.625},{"x":0.45261436700820923,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.45261436700820923,0.6085858345031738,0.5016340017318726,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.6085858345031738},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6085858345031738},{"x":0.44607841968536377,"y":0.625},{"x":0.43790850043296814,"y":0.625}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43790850043296814,0.6085858345031738,0.44607841968536377,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.6085858345031738},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6085858345031738},{"x":0.4313725531101227,"y":0.625},{"x":0.38235294818878174,"y":0.625}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"قريحهای","boundary":[0.38235294818878174,0.6085858345031738,0.4313725531101227,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.6085858345031738},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6085858345031738},{"x":0.3741829991340637,"y":0.625},{"x":0.3382352888584137,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشار","boundary":[0.3382352888584137,0.6085858345031738,0.3741829991340637,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.6085858345031738},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6085858345031738},{"x":0.33169934153556824,"y":0.625},{"x":0.32679739594459534,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32679739594459534,0.6085858345031738,0.33169934153556824,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.6085858345031738},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6085858345031738},{"x":0.3186274468898773,"y":0.625},{"x":0.2728758156299591,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خروشان","boundary":[0.2728758156299591,0.6085858345031738,0.3186274468898773,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2647058963775635,"y":0.625},{"x":0.2401960790157318,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2401960790157318,0.6085858345031738,0.2647058963775635,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2401960790157318,"y":0.625},{"x":0.23692810535430908,"y":0.625}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23692810535430908,0.6085858345031738,0.2401960790157318,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6300504803657532},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6300504803657532},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7647058963775635,0.6300504803657532,0.8088235259056091,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6300504803657532},{"x":0.758169949054718,"y":0.6300504803657532},{"x":0.758169949054718,"y":0.6489899158477783},{"x":0.720588207244873,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.720588207244873,0.6300504803657532,0.758169949054718,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.6300504803657532},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6300504803657532},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7156862616539001,0.6300504803657532,0.7189542651176453,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6300504803657532},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6300504803657532},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.6846405267715454,0.6300504803657532,0.7091503143310547,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنج","boundary":[0.6584967374801636,0.6300504803657532,0.6830065250396729,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.6323529481887817,0.6300504803657532,0.6503267884254456,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6225489974021912,0.6300504803657532,0.6258170008659363,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6029411554336548,0.6300504803657532,0.6160130500793457,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.5800653696060181,0.6300504803657532,0.5964052081108093,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5718954205513,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5718954205513,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5686274766921997,0.6300504803657532,0.5718954205513,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.5212418437004089,0.6300504803657532,0.5604575276374817,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6489899158477783},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.49673202633857727,0.6300504803657532,0.5147058963775635,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6489899158477783},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4624182879924774,0.6300504803657532,0.4901960790157318,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6489899158477783},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43790850043296814,0.6300504803657532,0.4542483687400818,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6489899158477783},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسد","boundary":[0.4035947620868683,0.6300504803657532,0.4362744987010956,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6489899158477783},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40032678842544556,0.6300504803657532,0.4035947620868683,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.6300504803657532},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6300504803657532},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6489899158477783},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.38725489377975464,0.6300504803657532,0.3921568691730499,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.6300504803657532},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6300504803657532},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6489899158477783},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.36274510622024536,0.6300504803657532,0.38562092185020447,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.6300504803657532},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6300504803657532},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6489899158477783},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3382352888584137,0.6300504803657532,0.3562091588973999,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.6300504803657532},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6300504803657532},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6489899158477783},{"x":0.28594771027565,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.28594771027565,0.6300504803657532,0.33169934153556824,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.6300504803657532},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6300504803657532},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6489899158477783},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.24183006584644318,0.6300504803657532,0.27941176295280457,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6300504803657532},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6300504803657532},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6489899158477783},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23692810535430908,0.6300504803657532,0.2401960790157318,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6527777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6527777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.7908496856689453,0.6527777910232544,0.8088235259056091,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7859477400779724,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7859477400779724,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7810457348823547,0.6527777910232544,0.7859477400779724,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7728758454322815,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7728758454322815,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واژگانش","boundary":[0.7271241545677185,0.6527777910232544,0.7728758454322815,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثرگذار","boundary":[0.6813725233078003,0.6527777910232544,0.7189542651176453,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6683006286621094,0.6527777910232544,0.6715686321258545,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لحنش","boundary":[0.6225489974021912,0.6527777910232544,0.6584967374801636,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آتشین","boundary":[0.5784313678741455,0.6527777910232544,0.6143791079521179,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5473856329917908,0.6527777910232544,0.5702614188194275,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5408496856689453,0.6527777910232544,0.5441176295280457,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5228758454322815,0.6527777910232544,0.5326797366142273,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6527777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.6527777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.6717171669006348},{"x":0.491830050945282,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.491830050945282,0.6527777910232544,0.516339898109436,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6527777910232544},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6527777910232544},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6717171669006348},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.47058823704719543,0.6527777910232544,0.48366013169288635,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6527777910232544},{"x":0.46405228972435,"y":0.6527777910232544},{"x":0.46405228972435,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.4362744987010956,0.6527777910232544,0.46405228972435,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6527777910232544},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6527777910232544},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6717171669006348},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسی","boundary":[0.3986928164958954,0.6527777910232544,0.42810457944869995,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6527777910232544},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6527777910232544},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6717171669006348},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37254902720451355,0.6527777910232544,0.39052286744117737,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.6527777910232544},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6527777910232544},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6717171669006348},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.33006536960601807,0.6527777910232544,0.36764705181121826,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.6527777910232544},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6527777910232544},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6717171669006348},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.31209149956703186,0.6527777910232544,0.3251633942127228,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.6527777910232544},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6527777910232544},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6717171669006348},{"x":0.29738563299179077,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29738563299179077,0.6527777910232544,0.30392158031463623,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.6527777910232544},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6527777910232544},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6717171669006348},{"x":0.2728758156299591,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2728758156299591,0.6527777910232544,0.28921568393707275,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6527777910232544},{"x":0.27124184370040894,"y":0.6527777910232544},{"x":0.27124184370040894,"y":0.6717171669006348},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواند","boundary":[0.2401960790157318,0.6527777910232544,0.27124184370040894,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6527777910232544},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6527777910232544},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6717171669006348},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23692810535430908,0.6527777910232544,0.2401960790157318,0.6717171669006348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6717171669006348},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23192810535430908,0.5763333134651184,0.8138235259056091,0.6787171669006348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7385621070861816,"y":0.691919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7222222089767456,0.6755050420761108,0.7385621070861816,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7140522599220276,"y":0.691919207572937},{"x":0.7009803652763367,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7009803652763367,0.6755050420761108,0.7140522599220276,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6944444179534912,"y":0.691919207572937},{"x":0.686274528503418,"y":0.691919207572937}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.686274528503418,0.6755050420761108,0.6944444179534912,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6813725233078003,"y":0.691919207572937},{"x":0.6601307392120361,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.6601307392120361,0.6755050420761108,0.6813725233078003,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6552287340164185,"y":0.691919207572937},{"x":0.648692786693573,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.648692786693573,0.6755050420761108,0.6552287340164185,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.691919207572937},{"x":0.6094771027565002,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرجام","boundary":[0.6094771027565002,0.6755050420761108,0.6421568393707275,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6029411554336548,"y":0.691919207572937},{"x":0.5898692607879639,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5898692607879639,0.6755050420761108,0.6029411554336548,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5833333134651184,"y":0.691919207572937},{"x":0.5588235259056091,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطر","boundary":[0.5588235259056091,0.6755050420761108,0.5833333134651184,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5588235259056091,"y":0.691919207572937},{"x":0.5539215803146362,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5539215803146362,0.6755050420761108,0.5588235259056091,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5473856329917908,"y":0.691919207572937},{"x":0.5392156839370728,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5392156839370728,0.6755050420761108,0.5473856329917908,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5326797366142273,"y":0.691919207572937},{"x":0.47875815629959106,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخگرهایی","boundary":[0.47875815629959106,0.6755050420761108,0.5326797366142273,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4722222089767456,"y":0.691919207572937},{"x":0.4297385513782501,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افروخته","boundary":[0.4297385513782501,0.6755050420761108,0.4722222089767456,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.6755050420761108},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6755050420761108},{"x":0.42320260405540466,"y":0.691919207572937},{"x":0.41830065846443176,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41830065846443176,0.6755050420761108,0.42320260405540466,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4117647111415863,"y":0.691919207572937},{"x":0.3758170008659363,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گدازان","boundary":[0.3758170008659363,0.6755050420761108,0.4117647111415863,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.6755050420761108},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6755050420761108},{"x":0.36764705181121826,"y":0.691919207572937},{"x":0.34967321157455444,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.34967321157455444,0.6755050420761108,0.36764705181121826,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.6755050420761108},{"x":0.343137264251709,"y":0.6755050420761108},{"x":0.343137264251709,"y":0.691919207572937},{"x":0.32679739594459534,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32679739594459534,0.6755050420761108,0.343137264251709,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3251633942127228,"y":0.691919207572937},{"x":0.30882352590560913,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نهد","boundary":[0.30882352590560913,0.6755050420761108,0.3251633942127228,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6755050420761108},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6755050420761108},{"x":0.30392158031463623,"y":0.691919207572937},{"x":0.3006536066532135,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.3006536066532135,0.6755050420761108,0.30392158031463623,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.6755050420761108},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6755050420761108},{"x":0.29901960492134094,"y":0.691919207572937},{"x":0.2957516312599182,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2957516312599182,0.6755050420761108,0.29901960492134094,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.6755050420761108},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6755050420761108},{"x":0.28921568393707275,"y":0.691919207572937},{"x":0.28594771027565,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.28594771027565,0.6755050420761108,0.28921568393707275,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2826797366142273,"y":0.691919207572937},{"x":0.2679738700389862,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2679738700389862,0.6755050420761108,0.2826797366142273,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2647058963775635,"y":0.691919207572937},{"x":0.23856209218502045,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.23856209218502045,0.6755050420761108,0.2647058963775635,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6755050420761108},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6755050420761108},{"x":0.24183006584644318,"y":0.691919207572937},{"x":0.23529411852359772,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23529411852359772,0.6755050420761108,0.24183006584644318,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.6982323527336121},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6982323527336121},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7728758454322815,0.6982323527336121,0.8088235259056091,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7146464586257935},{"x":0.733660101890564,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.733660101890564,0.6982323527336121,0.7647058963775635,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6993464231491089,0.6982323527336121,0.7254902124404907,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6666666865348816,0.6982323527336121,0.6928104758262634,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6454248428344727,0.6982323527336121,0.6584967374801636,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6323529481887817,0.6982323527336121,0.6372548937797546,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.5964052081108093,0.6982323527336121,0.6241829991340637,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ادبیت","boundary":[0.5555555820465088,0.6982323527336121,0.5866013169288635,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5277777910232544,0.6982323527336121,0.5473856329917908,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5212418437004089,0.6982323527336121,0.5245097875595093,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5049019455909729,0.6982323527336121,0.5147058963775635,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.6982323527336121},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7146464586257935},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصالت","boundary":[0.4624182879924774,0.6982323527336121,0.49673202633857727,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7146464586257935},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.41993463039398193,0.6982323527336121,0.4542483687400818,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7146464586257935},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3970588147640228,0.6982323527336121,0.4117647111415863,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7146464586257935},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وفادار","boundary":[0.35947713255882263,0.6982323527336121,0.3888888955116272,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7146464586257935},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بماند","boundary":[0.3251633942127228,0.6982323527336121,0.3513071835041046,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.6982323527336121},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6982323527336121},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7146464586257935},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31209149956703186,0.6982323527336121,0.31699347496032715,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.6982323527336121},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6982323527336121},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7146464586257935},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.2826797366142273,0.6982323527336121,0.30392158031463623,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6982323527336121},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6982323527336121},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7146464586257935},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الامکان","boundary":[0.23856209218502045,0.6982323527336121,0.27941176295280457,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7209596037864685},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7209596037864685},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.7777777910232544,0.7209596037864685,0.8088235259056091,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7373737096786499},{"x":0.741830050945282,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.741830050945282,0.7209596037864685,0.7712418437004089,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7271241545677185,0.7209596037864685,0.7352941036224365,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.7209596037864685},{"x":0.720588207244873,"y":0.7209596037864685},{"x":0.720588207244873,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.6813725233078003,0.7209596037864685,0.720588207244873,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6699346303939819,0.7209596037864685,0.6797385811805725,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7373737096786499},{"x":0.656862735748291,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.656862735748291,0.7209596037864685,0.6633986830711365,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6405228972434998,0.7209596037864685,0.6503267884254456,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7373737096786499},{"x":0.593137264251709,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.593137264251709,0.7209596037864685,0.6339869499206543,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7209596037864685},{"x":0.584967315196991,"y":0.7209596037864685},{"x":0.584967315196991,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.5588235259056091,0.7209596037864685,0.584967315196991,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7373737096786499},{"x":0.529411792755127,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.529411792755127,0.7209596037864685,0.5522875785827637,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.7209596037864685,0.5277777910232544,0.7373737096786499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6755050420761108},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6755050420761108},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2302941185235977,0.6685050420761108,0.8138235259056091,0.7443737096786499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7487373948097229},{"x":0.46405228972435,"y":0.7487373948097229},{"x":0.46405228972435,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4591503143310547,0.7487373948097229,0.46405228972435,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7487373948097229},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7487373948097229},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.4297385513782501,0.7487373948097229,0.45261436700820923,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7487373948097229},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7487373948097229},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4084967374801636,0.7487373948097229,0.4248366057872772,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.747474730014801},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7487373948097229},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فليتوكل","boundary":[0.3562091588973999,0.747474730014801,0.4035947620868683,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.747474730014801},{"x":0.34967321157455444,"y":0.747474730014801},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"المتوكلون","boundary":[0.2924836575984955,0.747474730014801,0.34967321157455444,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5441176295280457,0.7727272510528564,0.5653594732284546,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5212418437004089,0.7727272510528564,0.5424836874008179,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملایی","boundary":[0.4820261299610138,0.7714646458625793,0.5147058963775635,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7714646458625793},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7714646458625793},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7878788113594055},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.47058823704719543,0.7714646458625793,0.47549018263816833,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7714646458625793},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.4248366057872772,0.7714646458625793,0.4722222089767456,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.7714646458625793},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7714646458625793},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7878788113594055},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37745097279548645,0.7714646458625793,0.41830065846443176,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.7714646458625793},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7714646458625793},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7866161465644836},{"x":0.343137264251709,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ولیع","boundary":[0.343137264251709,0.7714646458625793,0.3692810535430908,0.7866161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.747474730014801},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7487373948097229},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7878788113594055},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2874836575984955,0.740474730014801,0.5703594732284546,0.7948788113594055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.7702020406723022},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7702020406723022},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3137255012989044,0.7702020406723022,0.3186274468898773,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.7702020406723022},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7702020406723022},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.30392158031463623,0.7702020406723022,0.3137255012989044,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.7702020406723022},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7702020406723022},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29901960492134094,0.7702020406723022,0.30228757858276367,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7702020406723022},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7866161465644836},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.2450980395078659,0.7727272510528564,0.2957516312599182,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7727272510528564},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7891414165496826},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23529411852359772,0.7727272510528564,0.24183006584644318,0.7891414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7727272510528564},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7702020406723022},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7853535413742065},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2302941185235977,0.7657272510528564,0.3236274468898773,0.7923535413742065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5416666865348816},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"سحر","boundary":[0.7826797366142273,0.5429292917251587,0.8120915293693542,0.5530303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5416666865348816},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7776797366142273,0.5359292917251587,0.8170915293693543,0.5600303120613098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.560606062412262},{"x":0.7598039507865906,"y":0.560606062412262},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5694444179534912},{"x":0.75,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"که","boundary":[0.7483659982681274,0.560606062412262,0.7614378929138184,0.5694444179534912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.560606062412262},{"x":0.7598039507865906,"y":0.560606062412262},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5694444179534912},{"x":0.75,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7433659982681274,0.553606062412262,0.7664378929138184,0.5764444179534912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6767676472663879},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6742424368858337},{"x":0.8088235259056091,"y":0.689393937587738},{"x":0.7647058963775635,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.7647058963775635,0.6767676472663879,0.8088235259056091,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6780303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7598039507865906,"y":0.691919207572937},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7385621070861816,0.6780303120613098,0.7598039507865906,0.691919207572937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6780303120613098},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6742424368858337},{"x":0.8088235259056091,"y":0.689393937587738},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7335621070861816,0.6710303120613098,0.8138235259056091,0.696393937587738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"عصر","boundary":[0.3235294222831726,0.7790403962135315,0.3480392098426819,0.7853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3185294222831726,0.7720403962135315,0.3530392098426819,0.7923535413742065],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/pxNDgPfhZnRIkpZd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/WuvoPavNVIAttFOs.jpg","blurred":"/storage/books/fa8dd5e3c3cdb349/pages/blfckrrWtcwtpxEz.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00029887009874667996,0.00032435466605003436,0.9987449805643044,0.9989373788153283]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5653594732284546,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4542483687400818,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترسکی","boundary":[0.4542483687400818,0.2651515007019043,0.5653594732284546,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.2638888955116272},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2651515007019043},{"x":0.44117647409439087,"y":0.29797980189323425},{"x":0.379084974527359,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.379084974527359,0.2638888955116272,0.44117647409439087,0.29797980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5653594732284546,"y":0.29924243688583374},{"x":0.379084974527359,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.374084974527359,0.2568888955116272,0.5703594732284546,0.30624243688583375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7352941036224365,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7091503143310547,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.7091503143310547,0.4204545319080353,0.7352941036224365,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7026143670082092,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6666666865348816,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میبارد","boundary":[0.6666666865348816,0.4204545319080353,0.7026143670082092,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6666666865348816,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6617646813392639,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6617646813392639,0.4204545319080353,0.6666666865348816,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6535947918891907,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6323529481887817,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.6323529481887817,0.4204545319080353,0.6535947918891907,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6241829991340637,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6192810535430908,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6192810535430908,0.4204545319080353,0.6241829991340637,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6111111044883728,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5555555820465088,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکستری","boundary":[0.5555555820465088,0.4204545319080353,0.6111111044883728,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5473856329917908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5441176295280457,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5441176295280457,0.4204545319080353,0.5473856329917908,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5359477400779724,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5065359473228455,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دلگیر","boundary":[0.5065359473228455,0.4204545319080353,0.5359477400779724,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.4204545319080353},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4204545319080353},{"x":0.49836599826812744,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4624182879924774,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میبارد","boundary":[0.4624182879924774,0.4204545319080353,0.49836599826812744,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4624182879924774,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4575163424015045,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4575163424015045,0.4204545319080353,0.4624182879924774,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.4204545319080353},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4204545319080353},{"x":0.45098039507865906,"y":0.43686869740486145},{"x":0.42810457944869995,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.42810457944869995,0.4204545319080353,0.45098039507865906,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4248366057872772,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4215686321258545,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4215686321258545,0.4204545319080353,0.4248366057872772,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4133986830711365,"y":0.43686869740486145},{"x":0.406862735748291,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.406862735748291,0.4204545319080353,0.4133986830711365,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3986928164958954,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3741829991340637,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"صبح","boundary":[0.3741829991340637,0.4204545319080353,0.3986928164958954,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3660130798816681,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3284313678741455,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"میبارد","boundary":[0.3284313678741455,0.4204545319080353,0.3660130798816681,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3202614486217499,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3137255012989044,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3137255012989044,0.4204545319080353,0.3202614486217499,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4204545319080353},{"x":0.3055555522441864,"y":0.43686869740486145},{"x":0.27614378929138184,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکریز","boundary":[0.27614378929138184,0.4204545319080353,0.3055555522441864,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4204545319080353},{"x":0.2679738700389862,"y":0.4204545319080353},{"x":0.2679738700389862,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2630718946456909,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2630718946456909,0.4204545319080353,0.2679738700389862,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4204545319080353},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4204545319080353},{"x":0.25653594732284546,"y":0.43686869740486145},{"x":0.20588235557079315,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.20588235557079315,0.4204545319080353,0.25653594732284546,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4595959484577179},{"x":0.733660101890564,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکریز","boundary":[0.733660101890564,0.4431818127632141,0.7630718946456909,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7222222089767456,0.4431818127632141,0.7254902124404907,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.6633986830711365,0.4431818127632141,0.7140522599220276,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.4431818127632141},{"x":0.656862735748291,"y":0.4431818127632141},{"x":0.656862735748291,"y":0.4595959484577179},{"x":0.648692786693573,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.648692786693573,0.4431818127632141,0.656862735748291,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.6274510025978088,0.4431818127632141,0.6421568393707275,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6078431606292725,0.4431818127632141,0.6192810535430908,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.4431818127632141},{"x":0.601307213306427,"y":0.4431818127632141},{"x":0.601307213306427,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطاری","boundary":[0.5653594732284546,0.4431818127632141,0.601307213306427,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5441176295280457,0.4431818127632141,0.5571895241737366,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5179738402366638,0.4431818127632141,0.5359477400779724,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4852941036224365,0.4431818127632141,0.5098039507865906,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4595959484577179},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهسته","boundary":[0.44281044602394104,0.4431818127632141,0.4771241843700409,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4297385513782501,0.4431818127632141,0.4346405267715454,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.4431818127632141},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4431818127632141},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرام","boundary":[0.4035947620868683,0.4431818127632141,0.42320260405540466,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4595959484577179},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40032678842544556,0.4431818127632141,0.4019607901573181,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4595959484577179},{"x":0.33496731519699097,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیابانهایی","boundary":[0.33496731519699097,0.4431818127632141,0.3921568691730499,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.4431818127632141},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4431818127632141},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.2908496856689453,0.4431818127632141,0.32679739594459534,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.4431818127632141},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4431818127632141},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4595959484577179},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27941176295280457,0.4431818127632141,0.28431373834609985,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.4431818127632141},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4431818127632141},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بایر","boundary":[0.2549019753932953,0.4431818127632141,0.2728758156299591,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.4431818127632141},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4431818127632141},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4595959484577179},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2401960790157318,0.4431818127632141,0.24836601316928864,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.4431818127632141},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4431818127632141},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بپیماید","boundary":[0.19607843458652496,0.4431818127632141,0.23366013169288635,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.4431818127632141},{"x":0.1944444477558136,"y":0.4431818127632141},{"x":0.1944444477558136,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19117647409439087,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19117647409439087,0.4431818127632141,0.1944444477558136,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7630718946456909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7630718946456909,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7369281053543091,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.7369281053543091,0.46590909361839294,0.7630718946456909,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7287581562995911,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7287581562995911,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7124183177947998,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7124183177947998,0.46590909361839294,0.7287581562995911,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7107843160629272,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7107843160629272,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6911764740943909,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.6911764740943909,0.46590909361839294,0.7107843160629272,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6879084706306458,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6879084706306458,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6846405267715454,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6846405267715454,0.46590909361839294,0.6879084706306458,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6748365759849548,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6748365759849548,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6388888955116272,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطاری","boundary":[0.6388888955116272,0.46590909361839294,0.6748365759849548,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6307189464569092,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6307189464569092,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6160130500793457,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6160130500793457,0.46590909361839294,0.6307189464569092,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5506535768508911,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسافرانش","boundary":[0.5506535768508911,0.46590909361839294,0.6078431606292725,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5424836874008179,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5424836874008179,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5326797366142273,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5326797366142273,0.46590909361839294,0.5424836874008179,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5228758454322815,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5228758454322815,"y":0.48232322931289673},{"x":0.48366013169288635,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.48366013169288635,0.46590909361839294,0.5228758454322815,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.46590909361839294},{"x":0.47549018263816833,"y":0.46590909361839294},{"x":0.47549018263816833,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4673202633857727,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4673202633857727,0.46590909361839294,0.47549018263816833,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4591503143310547,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4591503143310547,"y":0.48232322931289673},{"x":0.44281044602394104,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44281044602394104,0.46590909361839294,0.4591503143310547,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence"