دانلود کتاب های  بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها دانلود کتاب های بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

{"query":"SF::1228::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3796030,"title":"اصول مبارزه با بیماری های گیاهی","price":78000,"ebook_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۳‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/31b5eef7fe779266/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/31b5eef7fe779266/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/31b5eef7fe779266/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/31b5eef7fe779266/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/31b5eef7fe779266/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/31b5eef7fe779266/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/31b5eef7fe779266/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/31b5eef7fe779266/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/31b5eef7fe779266/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/31b5eef7fe779266/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789648476323","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1398,"nobat_chap":8,"description":"کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر علی آهون منش به تالیف درآمده و درحال حاضر...","pages_count":411,"keywords":"null","token":"31b5eef7fe779266","created_at":"2020-07-28 17:11:45","updated_at":"2023-04-01 15:16:48","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2020-08-15 17:05:35","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":78000,"cache":1,"authors":[{"id":1918387,"title":"دکتر علی آهون منش","meta_title":"دکتر علی آهون منش","meta_description":"دکتر علی آهون منش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"آهون منش","token":"45aa77466efa2ab7","created_at":"2020-08-15 17:01:05","updated_at":"2020-08-15 17:01:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918387,"title":"دکتر علی آهون منش","meta_title":"دکتر علی آهون منش","meta_description":"دکتر علی آهون منش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"آهون منش","token":"45aa77466efa2ab7","created_at":"2020-08-15 17:01:05","updated_at":"2020-08-15 17:01:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784710,"file":"5f201d09765f10.21718459.pdf","book_id":3796030,"toc":null,"created_at":"2020-07-28 17:11:50","updated_at":"2022-04-05 10:57:46","process_started_at":"2020-07-28 17:11:51","process_done_at":"2020-07-28 17:12:02","process_failed_at":null,"pages_count":411,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8347abe5e2ae88fc5e2298ce99cc66b33db8ecb675bc5bab7b05aca21b237927695445f2a44a19777120aa81c833fa1f30c17e6643d6b741a22330821281cd97","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۱"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":7243,"title":"آفت شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"75445eafd7a7d6af","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:25","updated_at":"2020-08-15 17:05:35","study_fields":[{"id":1198,"title":"باستان سنجی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"02031a8d86f621f6","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-23 14:19:28","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e548af0fa350975f","books_count":247,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-03 14:08:04"}]}]},{"id":7246,"title":"آفت شناسی گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9b24aa1f3f366955","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:25","updated_at":"2020-08-15 17:05:35","study_fields":[{"id":1111,"title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0c3c584e5f96baad","books_count":153,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-07-03 14:08:04","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":7249,"title":"آفت کش ها و کاربرد آن‌ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"052addc17e698c38","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:25","updated_at":"2020-08-15 17:05:35","study_fields":[{"id":1228,"title":" بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"feb1cca46966e42c","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2020-08-15 17:05:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":16519,"title":"حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین / سموم آفت کشها و کاربرد آنها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"de882e3ed9930a03","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:30:03","updated_at":"2020-08-15 17:05:35","study_fields":[{"id":220,"title":"بهداشت عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"946ae1afd22673aa","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]}],"price_fa":"۷۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۴۱۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-field/1228/-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"-بیولوژی-و-کنترل-ناقلین-بیماریها","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"206ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"209ms","total":"415ms"},"extra":{"id":1228,"title":" بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها","token":"feb1cca46966e42c","meta_title":" بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها","meta_description":" بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19