دانلود کتاب های فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها دانلود کتاب های فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

{"query":"SF::1507::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3798444,"title":"آشنایی با ذرات بنیادی (بازنگری شده)","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/72b989817f96fa58/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/72b989817f96fa58/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/72b989817f96fa58/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/72b989817f96fa58/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/72b989817f96fa58/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1521-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":555,"keywords":"null","token":"72b989817f96fa58","created_at":"2022-05-07 13:34:28","updated_at":"2023-04-01 15:16:51","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-05-07 14:36:19","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":11108,"title":"دیوید گریفیتس","meta_title":"دیوید گریفیتس","meta_description":"دیوید گریفیتس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"گریفیتس","token":"272b5a93909ac3d0","created_at":"2018-02-20 11:34:00","updated_at":"2018-02-20 11:34:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921424,"title":"حمیدرضا مشفق","meta_title":"حمیدرضا مشفق","meta_description":"حمیدرضا مشفق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمیدرضا","lastname":"مشفق","token":"9bbf60271769bcda","created_at":"2022-05-07 15:40:35","updated_at":"2022-05-07 15:40:35","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1921425,"title":"سلیمه کیمیاگر","meta_title":"سلیمه کیمیاگر","meta_description":"سلیمه کیمیاگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلیمه","lastname":"کیمیاگر","token":"cfcb5d02b9f603b7","created_at":"2022-05-07 15:40:54","updated_at":"2022-05-07 15:40:54","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":11108,"title":"دیوید گریفیتس","meta_title":"دیوید گریفیتس","meta_description":"دیوید گریفیتس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"گریفیتس","token":"272b5a93909ac3d0","created_at":"2018-02-20 11:34:00","updated_at":"2018-02-20 11:34:00","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1921424,"title":"حمیدرضا مشفق","meta_title":"حمیدرضا مشفق","meta_description":"حمیدرضا مشفق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمیدرضا","lastname":"مشفق","token":"9bbf60271769bcda","created_at":"2022-05-07 15:40:35","updated_at":"2022-05-07 15:40:35","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1921425,"title":"سلیمه کیمیاگر","meta_title":"سلیمه کیمیاگر","meta_description":"سلیمه کیمیاگر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلیمه","lastname":"کیمیاگر","token":"cfcb5d02b9f603b7","created_at":"2022-05-07 15:40:54","updated_at":"2022-05-07 15:40:54","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787019,"file":"6276361c6ff394.10979095.pdf","book_id":3798444,"toc":null,"created_at":"2022-05-07 13:34:28","updated_at":"2022-10-09 11:51:53","process_started_at":"2022-05-07 13:34:31","process_done_at":"2022-05-07 13:34:41","process_failed_at":null,"pages_count":555,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dd73518bd0b0a6f3aa4669f9d272f9cd7a3e3bf584729dffd64301a9d345c87116604c8ae51d975cec088cb2ae05afe2589ee24d55416a67ad3308d0f353d817","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۵"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":19153,"title":"ذرات بنیادی مقدماتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ae292fe0088c7e4f","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:32:22","updated_at":"2017-10-07 11:32:22","study_fields":[{"id":199,"title":"فیزیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d4ce4bba4c78dc26","books_count":51,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-26 14:52:53","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]}]},{"id":28630,"title":"فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd69ebc8f79b02b4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:42:26","updated_at":"2020-07-11 10:54:54","study_fields":[{"id":1507,"title":"فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ef068c80139dadd0","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-04-13 13:25:48","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]}]}],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-","pages_count_fa":"۵۵۵","previews":null,"score":0},{"id":3795953,"title":"فیزیک ذرات بنیادی","price":35000,"ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dfda617a6b82d479/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dfda617a6b82d479/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9787978546213","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1367,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب در اصل، برای دانشجویان فیزیکی نوشته شده است که رشته تخصصی آنها فیزیک ذرات نیست ، و عمدا کوشش در تاکید بر مباحثی از فیزیک ذرات است که در کاربرد اصول با سایر شاخه ها اشتراک داشته باشد و یا در ش...","pages_count":287,"keywords":null,"token":"dfda617a6b82d479","created_at":"2020-07-11 10:16:22","updated_at":"2023-02-19 10:09:55","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2020-07-11 10:54:54","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1918256,"title":"ال. جی. تاسی","meta_title":"ال. جی. تاسی","meta_description":"ال. جی. تاسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ال. جی.","lastname":"تاسی","token":"6e1f04ac032f7246","created_at":"2020-07-11 10:01:49","updated_at":"2020-07-11 10:01:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918257,"title":"مهدی بارزی","meta_title":"مهدی بارزی","meta_description":"مهدی بارزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"بارزی","token":"d019eefddbf3f1ab","created_at":"2020-07-11 10:01:57","updated_at":"2020-07-11 10:01:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1918258,"title":"حسین بقایی","meta_title":"حسین بقایی","meta_description":"حسین بقایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"بقایی","token":"20a549c5c4bac04c","created_at":"2020-07-11 10:02:03","updated_at":"2020-07-11 10:02:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1918256,"title":"ال. جی. تاسی","meta_title":"ال. جی. تاسی","meta_description":"ال. جی. تاسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ال. جی.","lastname":"تاسی","token":"6e1f04ac032f7246","created_at":"2020-07-11 10:01:49","updated_at":"2020-07-11 10:01:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1918257,"title":"مهدی بارزی","meta_title":"مهدی بارزی","meta_description":"مهدی بارزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"بارزی","token":"d019eefddbf3f1ab","created_at":"2020-07-11 10:01:57","updated_at":"2020-07-11 10:01:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1918258,"title":"حسین بقایی","meta_title":"حسین بقایی","meta_description":"حسین بقایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"بقایی","token":"20a549c5c4bac04c","created_at":"2020-07-11 10:02:03","updated_at":"2020-07-11 10:02:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":784635,"file":"5f09522f9241a6.13496166.pdf","book_id":3795953,"toc":null,"created_at":"2020-07-11 10:16:24","updated_at":"2023-02-19 10:09:55","process_started_at":"2020-07-11 10:16:26","process_done_at":"2020-07-11 10:16:36","process_failed_at":null,"pages_count":287,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d7a9100039cbde09899cbd9a40f8563697475774fc22470f97f45f9bb3e3d1e1db1fe1bac8bbe70bbb887200dce09ac1df0b15a2c6ca9fd9cdb2ee9dd9a8ede8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۷"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":28630,"title":"فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd69ebc8f79b02b4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:42:26","updated_at":"2020-07-11 10:54:54","study_fields":[{"id":1507,"title":"فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ef068c80139dadd0","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-04-13 13:25:48","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":740,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-17 00:47:41"}]}]}],"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-field/1507/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"فیزیک-گرایش-ذرات-بنیادی-و-نظریه-میدان-ها","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"93ms","total":"185ms"},"extra":{"id":1507,"title":"فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها","token":"ef068c80139dadd0","meta_title":"فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها","meta_description":"فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19