دانلود کتاب های جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری دانلود کتاب های جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری

{"query":"SF::2056::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799160,"title":"اصول کالبد گشایی و نمونه برداری","price":100000,"ebook_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/80dde27304cfc71c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/80dde27304cfc71c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/80dde27304cfc71c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/80dde27304cfc71c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/80dde27304cfc71c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":6,"description":"کتاب اصول کالبد گشایی و نمونه برداری از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1397 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای فرهنگ ساسانی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت ف...","pages_count":224,"keywords":null,"token":"80dde27304cfc71c","created_at":"2022-11-07 14:38:55","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-08 10:45:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":48000,"cache":1,"authors":[{"id":1922955,"title":"فرهنگ ساسانی","meta_title":"فرهنگ ساسانی","meta_description":"فرهنگ ساسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهنگ","lastname":"ساسانی","token":"3dc4b6fb488a2a39","created_at":"2022-11-07 14:44:08","updated_at":"2022-11-07 14:44:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922955,"title":"فرهنگ ساسانی","meta_title":"فرهنگ ساسانی","meta_description":"فرهنگ ساسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهنگ","lastname":"ساسانی","token":"3dc4b6fb488a2a39","created_at":"2022-11-07 14:44:08","updated_at":"2022-11-07 14:44:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787734,"file":"6368e748259ce7.85039442.pdf","book_id":3799160,"toc":null,"created_at":"2022-11-07 14:38:56","updated_at":"2022-11-08 10:59:37","process_started_at":"2022-11-07 14:38:57","process_done_at":"2022-11-07 14:39:05","process_failed_at":null,"pages_count":224,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c0b1165077985fe57f50e5a1e41345fa01fd726096823a5602aeaf014d8ed4cee4732d94dbbccf3e8b459dc9093f8df715bdbc8041e514bb0adfc7e07aff2397","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۴"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":6967,"title":"آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"93e207e2b1212bb7","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:21","updated_at":"2022-11-08 10:45:11","study_fields":[{"id":523,"title":"مهندسی معماری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-12-30 13:40:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":741,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-15 23:12:35"}]}]},{"id":26293,"title":"طراحی فضایی کالبدی مجتمع های گردشگری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bd5cf5fdb34ccdcc","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:39:27","updated_at":"2022-11-08 10:45:11","study_fields":[{"id":2056,"title":"جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"379286987895be53","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:23:26","updated_at":"2022-11-08 10:45:11","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1340,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-04-15 23:10:30"}]}]},{"id":27124,"title":"عملیات درمانگاهی کالبدگشایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"616e568da6c54d44","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:40:15","updated_at":"2022-11-08 10:45:11","study_fields":[{"id":1090,"title":"رشته دامپزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"76e9cc1169ab024d","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-17 14:23:04","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-field/2056/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جغرافیا-و-برنامه-ریزی-گردشگری-گرایش-برنامه-ریزی-فضایی-مجتمع-های-گردشگری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"207ms"},"extra":{"id":2056,"title":"جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری","token":"379286987895be53","meta_title":"جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری","meta_description":"جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19