دانلود کتاب های تکنولوژی گوشت دانلود کتاب های تکنولوژی گوشت

{"query":"SS::14494::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":968,"title":"آموزش علم و هنر قصابی","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1141cf3b85974313/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1141cf3b85974313/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1141cf3b85974313/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1141cf3b85974313/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1141cf3b85974313/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1141cf3b85974313/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1141cf3b85974313/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1141cf3b85974313/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1141cf3b85974313/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1141cf3b85974313/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786005939125","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب آموزش علم و هنر قصابی از انتشارات مبنای خرد در سال 1394 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای حسن شاهی‌آذر به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی ب...","pages_count":127,"keywords":null,"token":"1141cf3b85974313","created_at":"2018-02-05 10:49:49","updated_at":"2023-10-07 15:02:32","publisher_id":135,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-13 11:37:24","available_for_web":1,"publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":90000,"cache":1,"authors":[{"id":1671,"title":"حسن شاهی‌آذر","meta_title":"حسن شاهی‌آذر","meta_description":"حسن شاهی‌آذر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"شاهی‌آذر","token":"31e99016c3ddf666","created_at":"2018-02-04 09:20:21","updated_at":"2018-02-04 09:20:21","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1671,"title":"حسن شاهی‌آذر","meta_title":"حسن شاهی‌آذر","meta_description":"حسن شاهی‌آذر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"شاهی‌آذر","token":"31e99016c3ddf666","created_at":"2018-02-04 09:20:21","updated_at":"2018-02-04 09:20:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":920,"file":"5a780595bccf24.52624003.pdf","book_id":968,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u06af\\u0648\\u0634\\u062a \\u0642\\u0631\\u0645\\u0632 (\\u06af\\u0648\\u0634\\u062a \\u06af\\u0627\\u0648\\u060c \\u06af\\u0648\\u0633\\u0627\\u0644\\u0647 \\u0648 \\u0628\\u0631\\u0647)\",\"page\":\"14\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0637\\u06cc\\u0648\\u0631 \\u06cc\\u0627 \\u067e\\u0631\\u0646\\u062f\\u06af\\u0627\\u0646 \\u062e\\u0627\\u0646\\u06af\\u06cc\",\"page\":\"52\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0634\\u06a9\\u0627\\u0631\",\"page\":\"70\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u063a\\u0630\\u0627\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0631\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0627\\u0647\\u06cc \\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0631\\u0648\\u0631\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"88\"}]","created_at":"2018-02-05 10:49:49","updated_at":"2023-10-07 15:02:32","process_started_at":"2018-02-05 10:49:53","process_done_at":"2018-02-05 10:52:50","process_failed_at":null,"pages_count":127,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"44daf0b3d1a0050076833ec7b51cc61ccc8a5d821a74f4e252fdcdb7607244795d70f7fecfe6839d6aaa0843c62291d40268020a677d742cadcd92584193607e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۷"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":14494,"title":"تکنولوژی گوشت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"451f2623b4cb29a8","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:43","updated_at":"2024-03-03 14:50:31","study_fields":[{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":173,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"689b6c896800632c","books_count":173,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]},{"id":25906,"title":"صنایع گوشت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"173ca7b1461ad309","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:39:13","updated_at":"2024-03-03 14:50:31","study_fields":[{"id":253,"title":"علوم و صنایع غذایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"709077df17c679a0","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-03-03 14:50:31","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/14494/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تکنولوژی-گوشت","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"15ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":14494,"title":"تکنولوژی گوشت","token":"451f2623b4cb29a8","meta_title":"تکنولوژی گوشت","meta_description":"تکنولوژی گوشت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19