دانلود کتاب های تکنولوژی مبارزه شیمیایی دانلود کتاب های تکنولوژی مبارزه شیمیایی

{"query":"SS::14509::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798148,"title":"درمان تاثیرات مواد شیمیایی بر بدن","price":20000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ff1604e254a245d6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ff1604e254a245d6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ff1604e254a245d6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ff1604e254a245d6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ff1604e254a245d6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ff1604e254a245d6/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ff1604e254a245d6/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ff1604e254a245d6/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ff1604e254a245d6/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ff1604e254a245d6/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002583530","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":99,"nobat_chap":1,"description":"کتاب درمان تاثیرات مواد شیمیایی بر بدن از انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان در سال 99 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر شهرزاد فولادی به تالیف درآمده و درحال حاضر...","pages_count":69,"keywords":null,"token":"ff1604e254a245d6","created_at":"2021-12-08 12:10:20","updated_at":"2023-10-23 14:15:12","publisher_id":176,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-23 14:15:12","available_for_web":1,"publisher_title":"جهاد دانشگاهی کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1920983,"title":"دکتر شهرزاد فولادی","meta_title":"دکتر شهرزاد فولادی","meta_description":"دکتر شهرزاد فولادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر شهرزاد","lastname":"فولادی","token":"8d90d8eabdf75c8c","created_at":"2021-11-29 09:49:07","updated_at":"2021-11-29 09:49:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921047,"title":"دکتر فریبا نجفی زاده","meta_title":"دکتر فریبا نجفی زاده","meta_description":"دکتر فریبا نجفی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فریبا","lastname":"نجفی زاده","token":"ce37dcea370e7c0b","created_at":"2021-12-08 12:14:06","updated_at":"2022-01-19 12:57:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920983,"title":"دکتر شهرزاد فولادی","meta_title":"دکتر شهرزاد فولادی","meta_description":"دکتر شهرزاد فولادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر شهرزاد","lastname":"فولادی","token":"8d90d8eabdf75c8c","created_at":"2021-11-29 09:49:07","updated_at":"2021-11-29 09:49:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921047,"title":"دکتر فریبا نجفی زاده","meta_title":"دکتر فریبا نجفی زاده","meta_description":"دکتر فریبا نجفی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فریبا","lastname":"نجفی زاده","token":"ce37dcea370e7c0b","created_at":"2021-12-08 12:14:06","updated_at":"2022-01-19 12:57:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786731,"file":"61b06f7519abb6.30128758.pdf","book_id":3798148,"toc":null,"created_at":"2021-12-08 12:10:21","updated_at":"2023-10-23 14:15:12","process_started_at":"2021-12-08 12:10:23","process_done_at":"2021-12-08 12:10:27","process_failed_at":null,"pages_count":69,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f3968f117ba05f20c6208aee197459bfee0a295b940fd1e5a6f26276df40262388fec4b64d4b4630760117ce7a52be20af3bcfe29fb41b9bf855d70ac9da7d42","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۹"},"publisher":{"id":176,"title":"جهاد دانشگاهی کرمان","description":null,"token":"9d120b6422097848","slug":"جهاد-دانشگاهی-کرمان"},"study_subjects":[{"id":5146,"title":"ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"275225eafe141aff","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:53","updated_at":"2023-10-23 14:15:12","study_fields":[{"id":229,"title":"مهندسی بهداشت محیط","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"c84c734715453496","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-04-27 17:47:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1025,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-27 11:50:41"}]}]},{"id":14509,"title":"تکنولوژی مبارزه شیمیایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3c28246ee9c92626","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:44","updated_at":"2023-10-23 14:15:12","study_fields":[{"id":1111,"title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0c3c584e5f96baad","books_count":152,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1025,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-27 11:50:41"}]}]},{"id":31360,"title":"کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d6f9b6deeb80b538","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:45:35","updated_at":"2023-10-23 14:15:12","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":22,"token":"8f0f45add61b123d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1025,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-27 11:50:41"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۶۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/14509/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تکنولوژی-مبارزه-شیمیایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"273ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"275ms","total":"548ms"},"extra":{"id":14509,"title":"تکنولوژی مبارزه شیمیایی","token":"3c28246ee9c92626","meta_title":"تکنولوژی مبارزه شیمیایی","meta_description":"تکنولوژی مبارزه شیمیایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19