دانلود کتاب های تمرین دبیری 2 دانلود کتاب های تمرین دبیری 2

{"query":"SS::14704::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799387,"title":"آیین دبیری","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd2ce6e6fbdc9e22/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd2ce6e6fbdc9e22/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd2ce6e6fbdc9e22/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd2ce6e6fbdc9e22/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd2ce6e6fbdc9e22/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1371-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":196,"keywords":null,"token":"fd2ce6e6fbdc9e22","created_at":"2022-11-30 18:29:15","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-12-03 16:26:03","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923325,"title":"محمدبن عبدالخالق میهنی","meta_title":"محمدبن عبدالخالق میهنی","meta_description":"محمدبن عبدالخالق میهنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدبن","lastname":"عبدالخالق میهنی","token":"381c69960d0e1047","created_at":"2022-12-03 16:26:03","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923326,"title":"اکبر نحوی","meta_title":"اکبر نحوی","meta_description":"اکبر نحوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اکبر","lastname":"نحوی","token":"6f320740f220ebf4","created_at":"2022-12-03 16:26:03","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923325,"title":"محمدبن عبدالخالق میهنی","meta_title":"محمدبن عبدالخالق میهنی","meta_description":"محمدبن عبدالخالق میهنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدبن","lastname":"عبدالخالق میهنی","token":"381c69960d0e1047","created_at":"2022-12-03 16:26:03","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923326,"title":"اکبر نحوی","meta_title":"اکبر نحوی","meta_description":"اکبر نحوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اکبر","lastname":"نحوی","token":"6f320740f220ebf4","created_at":"2022-12-03 16:26:03","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787961,"file":"63876fc3647586.42979624.pdf","book_id":3799387,"toc":null,"created_at":"2022-11-30 18:29:15","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","process_started_at":"2022-11-30 18:29:18","process_done_at":"2022-11-30 18:29:21","process_failed_at":null,"pages_count":196,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"585c2ed9df2cbc94545750adacf980a504b54467424b13920392c62a07916e3afb7c15f63eae46e31efaafb6982d4baabbf2f5ffb5fb06ca02154e96a2811d91","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":14698,"title":"تمرین دبیری 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b3adbd6d68f22022","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:49","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_fields":[{"id":1216,"title":"دبیری شیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":56,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-12-26 12:05:05","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":14701,"title":"تمرین دبیری ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6a42d5214940d263","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:49","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_fields":[{"id":556,"title":"دبیری زبان و ادبیات عربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8676991d93734f53","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-04-30 10:05:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1347,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-08 11:09:42"}]}]},{"id":14704,"title":"تمرین دبیری 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"05374ffecde4cc01","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:49","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_fields":[{"id":1216,"title":"دبیری شیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":56,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-12-26 12:05:05","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]}],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/14704/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"تمرین-دبیری-2","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"235ms"},"extra":{"id":14704,"title":"تمرین دبیری 2","token":"05374ffecde4cc01","meta_title":"تمرین دبیری 2","meta_description":"تمرین دبیری 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19