دانلود کتاب های روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی دانلود کتاب های روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی

{"query":"SS::20023::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3795513,"title":"روانشناسی کار","price":22000,"ebook_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c23e089b2a675b6f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c23e089b2a675b6f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c23e089b2a675b6f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c23e089b2a675b6f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c23e089b2a675b6f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c23e089b2a675b6f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c23e089b2a675b6f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c23e089b2a675b6f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c23e089b2a675b6f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c23e089b2a675b6f/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786005939668","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1398,"nobat_chap":1,"description":"با عنایت به اینکه یکی از ارکان اساسی دانشگاه جامع علمی کاربردی»، رشد و توسعه مرزهای فناوری است، دوره های آموزشی این دانشگاه نیز در جهت تحقق نیازمندی ها و خواسته های سرمایه های انسانی واحدهای باز...","pages_count":148,"keywords":null,"token":"c23e089b2a675b6f","created_at":"2019-07-29 20:50:20","updated_at":"2023-01-24 13:11:52","publisher_id":135,"deleted_at":null,"published_at":"2019-07-29 21:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1917825,"title":"علیرضا اخوان","meta_title":"علیرضا اخوان","meta_description":"علیرضا اخوان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"اخوان","token":"4ebf629a9224e3c2","created_at":"2019-07-29 20:25:16","updated_at":"2019-07-29 20:25:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917826,"title":"بهرام روحانی","meta_title":"بهرام روحانی","meta_description":"بهرام روحانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"روحانی","token":"bafe16725de9dee1","created_at":"2019-07-29 20:25:26","updated_at":"2019-07-29 20:25:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917828,"title":"حمید قربانی","meta_title":"حمید قربانی","meta_description":"حمید قربانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"قربانی","token":"3efad19b603b865b","created_at":"2019-07-29 20:47:06","updated_at":"2019-07-29 20:47:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1917825,"title":"علیرضا اخوان","meta_title":"علیرضا اخوان","meta_description":"علیرضا اخوان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"اخوان","token":"4ebf629a9224e3c2","created_at":"2019-07-29 20:25:16","updated_at":"2019-07-29 20:25:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917826,"title":"بهرام روحانی","meta_title":"بهرام روحانی","meta_description":"بهرام روحانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"روحانی","token":"bafe16725de9dee1","created_at":"2019-07-29 20:25:26","updated_at":"2019-07-29 20:25:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917828,"title":"حمید قربانی","meta_title":"حمید قربانی","meta_description":"حمید قربانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"قربانی","token":"3efad19b603b865b","created_at":"2019-07-29 20:47:06","updated_at":"2019-07-29 20:47:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784197,"file":"5d3f1cc571b942.26613509.pdf","book_id":3795513,"toc":"[{\"page\":12,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u062a\\u0639\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0641\\u060c \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u0631\\u0648\\u0627\\u0646\\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":48,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u062a\\u0641\\u0627\\u0648\\u062a\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0641\\u0631\\u062f\\u06cc\"},{\"page\":56,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0648 \\u0634\\u062e\\u0635\\u06cc\\u062a \"},{\"page\":68,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u0627\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0632\\u0634 \\u0648 \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0641\\u062a \\u0634\\u063a\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":82,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u06cc\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0634 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u06a9\\u0646\\u0627\\u0646\"},{\"page\":94,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0634\\u063a\\u0644\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u06a9\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0622\\u0646\"},{\"page\":108,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u0631\\u0636\\u0627\\u06cc\\u062a \\u0634\\u063a\\u0644\\u06cc\"}]","created_at":"2019-07-29 20:50:21","updated_at":"2023-01-24 13:11:53","process_started_at":"2019-07-29 20:50:23","process_done_at":"2019-07-29 20:55:02","process_failed_at":null,"pages_count":148,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f9b237451858d599249ad186398ec62f75fae2ada86e06db17f00d2d79f074fe8f17458d01af3f4dbea887f874830d6cbc4befcaedd6510630b6dcaedd5476b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۸"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":20020,"title":"روانشناسی کار","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dac41959ffeeb2c9","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:10","updated_at":"2021-11-30 16:15:41","study_fields":[{"id":1123,"title":"مدیریت مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"48e92764cdc6c2bc","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-01-24 12:03:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]},{"id":1147,"title":"مدیریت بازرگانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca6aea70281f3353","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-01-15 15:10:37","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]},{"id":20023,"title":"روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"de3847c0f587c66c","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:10","updated_at":"2021-11-30 16:15:41","study_fields":[{"id":1150,"title":"مدیریت دولتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d0644aa3cb2f7492","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-28 10:33:54","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]}],"price_fa":"۲۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱۴۸","previews":null,"score":0},{"id":3798134,"title":"روانشناسی کار","price":42000,"ebook_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3a948e8611758d9c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3a948e8611758d9c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3a948e8611758d9c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3a948e8611758d9c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3a948e8611758d9c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3a948e8611758d9c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3a948e8611758d9c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3a948e8611758d9c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3a948e8611758d9c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3a948e8611758d9c/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5607-95-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1400,"nobat_chap":5,"description":"کار کردن فراگیرترین رفتار انسان است که نیازهای مادی و معنوی را برآورده می کند. امروزه با تغییرات ناشی از فضای انجام کار، راه اندازی پلتفرم ها، اتوماتیک شدن کارها، ورود ربات ها به عرصه ی کسب و کار و .....","pages_count":263,"keywords":"null","token":"3a948e8611758d9c","created_at":"2021-12-04 22:54:13","updated_at":"2022-11-05 10:07:37","publisher_id":189,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-04 23:02:37","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1921017,"title":"فاطمه پورشهسواری","meta_title":"فاطمه پورشهسواری","meta_description":"فاطمه پورشهسواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"پورشهسواری","token":"124adef8110985a8","created_at":"2021-11-30 16:12:20","updated_at":"2021-11-30 16:12:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921017,"title":"فاطمه پورشهسواری","meta_title":"فاطمه پورشهسواری","meta_description":"فاطمه پورشهسواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"پورشهسواری","token":"124adef8110985a8","created_at":"2021-11-30 16:12:20","updated_at":"2021-11-30 16:12:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786717,"file":"61abc05d721f10.78902923.pdf","book_id":3798134,"toc":null,"created_at":"2021-12-04 22:54:13","updated_at":"2022-11-05 10:07:37","process_started_at":"2021-12-04 22:54:14","process_done_at":"2021-12-04 22:54:19","process_failed_at":null,"pages_count":263,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fd479f02cb21ba6df758f62cae5cc7a350e96bb8b5be5916904662349bf3a4385ae8e4fdd68ccdca1c789f67a1f8369a85ecdbc80f75036e5a7fef516d0ee9a5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۳"},"publisher":{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","description":null,"token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast"},"study_subjects":[{"id":20020,"title":"روانشناسی کار","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dac41959ffeeb2c9","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:10","updated_at":"2021-11-30 16:15:41","study_fields":[{"id":1123,"title":"مدیریت مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"48e92764cdc6c2bc","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-01-24 12:03:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]},{"id":1147,"title":"مدیریت بازرگانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca6aea70281f3353","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-01-15 15:10:37","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]},{"id":20023,"title":"روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"de3847c0f587c66c","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:10","updated_at":"2021-11-30 16:15:41","study_fields":[{"id":1150,"title":"مدیریت دولتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d0644aa3cb2f7492","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-28 10:33:54","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]}],"price_fa":"۴۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۲۶۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/20023/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"روانشناسی-کار-یا-روانشناسی-سیاسی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":20023,"title":"روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی","token":"de3847c0f587c66c","meta_title":"روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی","meta_description":"روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19