دانلود کتاب های روش تحقیق در روان شناسی دانلود کتاب های روش تحقیق در روان شناسی

{"query":"PUB::*::PID::173::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798212,"title":"روان‌شناسی تجربی: پایه‌های پژوهش","price":85000,"ebook_price":"۳۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5d33e8f3ec2bd0e8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5d33e8f3ec2bd0e8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5d33e8f3ec2bd0e8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5d33e8f3ec2bd0e8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5d33e8f3ec2bd0e8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5d33e8f3ec2bd0e8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5d33e8f3ec2bd0e8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5d33e8f3ec2bd0e8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5d33e8f3ec2bd0e8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5d33e8f3ec2bd0e8/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789645302470","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب روان‌شناسی تجربی: پایه‌های پژوهش از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ...","pages_count":1,"keywords":"تحقیق در روان شناسی","token":"5d33e8f3ec2bd0e8","created_at":"2021-12-23 00:47:47","updated_at":"2023-04-01 15:16:50","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-24 12:07:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":85000,"cache":1,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786787,"file":"61c395fc99c049.91841821.pdf","book_id":3798212,"toc":null,"created_at":"2021-12-23 00:47:49","updated_at":"2023-01-24 12:07:27","process_started_at":"2021-12-23 00:47:55","process_done_at":"2021-12-23 00:48:03","process_failed_at":null,"pages_count":378,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7f7c85739783c8302c3c6fd3b5395823a7a91463c9026d8bb49bbf25540949e57abc18e9c35735e70c99b6edfb7cb3f5d756106581a4a0ccf9f4fb588868fb34","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":20284,"title":"روش تحقیق در روان شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"18dc71c62214823f","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:33:29","updated_at":"2023-01-24 12:07:27","study_fields":[{"id":418,"title":"روانشناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":31,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-02 12:18:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1338,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:55:32"}]}]}],"price_fa":"۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/20284/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"روش-تحقیق-در-روان-شناسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"242ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"291ms","total":"533ms"},"extra":{"id":20284,"title":"روش تحقیق در روان شناسی","token":"18dc71c62214823f","meta_title":"روش تحقیق در روان شناسی","meta_description":"روش تحقیق در روان شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19