دانلود کتاب های اصول استاندارد دانلود کتاب های اصول استاندارد

{"query":"SS::2257::*::T","current_page":1,"items":3,"data":[{"id":3794913,"title":"آموزش تصویربرداری عمومی ویدیو براساس آخرین استاندارد بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/41203efcd5198771/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/41203efcd5198771/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/41203efcd5198771/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/41203efcd5198771/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/41203efcd5198771/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789648070217","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":2,"description":"آموزش تصویربرداری عمومی ویدیو براساس آخرین استاندارد بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور\n...","pages_count":368,"keywords":null,"token":"41203efcd5198771","created_at":"2018-04-11 16:52:49","updated_at":"2023-09-05 13:41:56","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 13:41:56","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1916762,"title":"ابوالفضل جمشیدی","meta_title":"ابوالفضل جمشیدی","meta_description":"ابوالفضل جمشیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"جمشیدی","token":"d218ae5828035650","created_at":"2018-04-11 16:52:49","updated_at":"2018-04-11 16:52:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916762,"title":"ابوالفضل جمشیدی","meta_title":"ابوالفضل جمشیدی","meta_description":"ابوالفضل جمشیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"جمشیدی","token":"d218ae5828035650","created_at":"2018-04-11 16:52:49","updated_at":"2018-04-11 16:52:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783601,"file":"5acdbed1c8e071.02637141.pdf","book_id":3794913,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2023-09-05 13:41:56","process_started_at":"2018-04-17 18:24:38","process_done_at":"2018-04-17 18:34:34","process_failed_at":null,"pages_count":736,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e3ef1d0df87bd5b3ed2e8a10e2c292604be0bd9bd7359c59c7f93ebb48b26b6dbfeaf94ed373f1dbcc75289a175ed101cdc631c754951a4def3afcc8a9ea6ff7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۸"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":2257,"title":"اصول استاندارد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a46cc1017df2a774","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_fields":[{"id":1018,"title":"شیمی آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"7889fffaecf44291","books_count":31,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","pages_count_fa":"۳۶۸","previews":null,"score":0},{"id":3794916,"title":"مرجع کامل استاندارد قطعات","price":550000,"ebook_price":"۲۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9b2f4808c787b857/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9b2f4808c787b857/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9b2f4808c787b857/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9b2f4808c787b857/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9b2f4808c787b857/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789648795967","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1401,"nobat_chap":7,"description":"کتاب مرجع کامل استاندارد قطعات از انتشارات سهادانش در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای محمدرضا عباسی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوک...","pages_count":512,"keywords":null,"token":"9b2f4808c787b857","created_at":"2018-04-11 16:52:50","updated_at":"2024-02-14 14:51:56","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-14 14:51:56","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":550000,"cache":1,"authors":[{"id":1916746,"title":"محمدرضا عباسی","meta_title":"محمدرضا عباسی","meta_description":"محمدرضا عباسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"عباسی","token":"7bc38293bd909a06","created_at":"2018-04-11 16:52:48","updated_at":"2018-04-11 16:52:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916746,"title":"محمدرضا عباسی","meta_title":"محمدرضا عباسی","meta_description":"محمدرضا عباسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"عباسی","token":"7bc38293bd909a06","created_at":"2018-04-11 16:52:48","updated_at":"2018-04-11 16:52:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783604,"file":"5acdbed25229f2.73711213.pdf","book_id":3794916,"toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"000_ _A_ - Title Page.pdf\"},{\"page\":2,\"title\":\"000_ _C_ - Presentation.pdf\"},{\"page\":3,\"title\":\"000_ _D_ - Introduction.pdf\"},{\"page\":4,\"title\":\"000_ _E-I_ - Index.pdf\"},{\"page\":9,\"title\":\"000_ _J_ - Blank.pdf\"},{\"page\":10,\"title\":\"001_ - Part 1 _Title.pdf\"},{\"page\":11,\"title\":\"002-112_ - Part 1 _Content.pdf\"},{\"page\":122,\"title\":\"113_ - Part 2 _Title.pdf\"},{\"page\":123,\"title\":\"114-156_ - Part 2 _Content.pdf\"},{\"page\":166,\"title\":\"157_ - Part 3 _Title.pdf\"},{\"page\":167,\"title\":\"158-193_ - Part 3 _Content.pdf\"},{\"page\":203,\"title\":\"194_ - Blank.pdf\"},{\"page\":204,\"title\":\"195_ - Part 4 _Title.pdf\"},{\"page\":205,\"title\":\"196-221_ - Part 4 _Content.pdf\"},{\"page\":231,\"title\":\"222_ - Blank.pdf\"},{\"page\":232,\"title\":\"223_ - Part 5 _Title.pdf\"},{\"page\":233,\"title\":\"224-230_ - Part 5 _Content.pdf\"},{\"page\":240,\"title\":\"231_ - Part 6 _Title.pdf\"},{\"page\":241,\"title\":\"232-254_ - Part 6 _Content.pdf\"},{\"page\":264,\"title\":\"255_ - Part 7 _Title.pdf\"},{\"page\":265,\"title\":\"256-260_ - Part 7 _Content.pdf\"},{\"page\":270,\"title\":\"261_ - Part 8 _Title.pdf\"},{\"page\":271,\"title\":\"262-283_ - Part 8 _Content.pdf\"},{\"page\":293,\"title\":\"284_ - Blank.pdf\"},{\"page\":294,\"title\":\"285_ - Part 9 _Title.pdf\"},{\"page\":295,\"title\":\"286-302_ - Part 9 _Content.pdf\"},{\"page\":312,\"title\":\"303_ - Part 10 _Title.pdf\"},{\"page\":313,\"title\":\"304-309_ - Part 10 _Content.pdf\"},{\"page\":319,\"title\":\"310_ - Blank.pdf\"},{\"page\":320,\"title\":\"311_ - Part 11 _Title.pdf\"},{\"page\":321,\"title\":\"312-319_ - Part 11 _Content.pdf\"},{\"page\":329,\"title\":\"320_ - Blank.pdf\"},{\"page\":330,\"title\":\"321_ - Part 12 _Title.pdf\"},{\"page\":331,\"title\":\"322-338_ - Part 12 _Content.pdf\"},{\"page\":348,\"title\":\"339_ - Part 13 _Title.pdf\"},{\"page\":349,\"title\":\"340-346_ - Part 13 _Content.pdf\"},{\"page\":356,\"title\":\"347_ - Part 14 _Title.pdf\"},{\"page\":357,\"title\":\"348-351_ - Part 14 _Content.pdf\"},{\"page\":361,\"title\":\"352_ - Blank.pdf\"},{\"page\":362,\"title\":\"353_ - Part 15 _Title.pdf\"},{\"page\":363,\"title\":\"354-377_ - Part 15 _Content.pdf\"},{\"page\":387,\"title\":\"378_ - Blank.pdf\"},{\"page\":388,\"title\":\"379_ - Part 16 _Title.pdf\"},{\"page\":389,\"title\":\"380-411_ - Part 16 _Content.pdf\"},{\"page\":421,\"title\":\"412_ - Blank.pdf\"},{\"page\":422,\"title\":\"413_ - Part 17 _Title.pdf\"},{\"page\":423,\"title\":\"414-418_ - Part 17 _Content.pdf\"},{\"page\":428,\"title\":\"419_ - Part 18 _Title.pdf\"},{\"page\":429,\"title\":\"420-425_ - Part 18 _Content.pdf\"},{\"page\":435,\"title\":\"426_ - Blank.pdf\"},{\"page\":436,\"title\":\"427_ - Part 19 _Title.pdf\"},{\"page\":437,\"title\":\"428-464_ - Part 19 _Content.pdf\"},{\"page\":474,\"title\":\"465_ - Part 20 _Title.pdf\"},{\"page\":475,\"title\":\"466-466_ - Part 20 _Content.pdf\"},{\"page\":476,\"title\":\"467_ - Part 21 _Title.pdf\"},{\"page\":477,\"title\":\"468-473_ - Part 21 _Content.pdf\"},{\"page\":483,\"title\":\"474_ - Blank.pdf\"},{\"page\":484,\"title\":\"475_ - Part 22 _Title.pdf\"},{\"page\":485,\"title\":\"476-478_ - Part 22 _Content.pdf\"},{\"page\":488,\"title\":\"479_ - Part 23 _Title.pdf\"},{\"page\":489,\"title\":\"480-482_ - Part 23 _Content.pdf\"},{\"page\":492,\"title\":\"483_ - Part 24 _Title.pdf\"},{\"page\":493,\"title\":\"484-491_ - Part 24 _Content.pdf\"},{\"page\":501,\"title\":\"492_ - Blank.pdf\"},{\"page\":502,\"title\":\"493_ - Part 25 _Title.pdf\"},{\"page\":503,\"title\":\"494-494_ - Part 25 _Content.pdf\"},{\"page\":504,\"title\":\"495_ - Appendix.pdf\"},{\"page\":505,\"title\":\"496-502_ - Index Based on DIN Number.pdf\"}]","created_at":null,"updated_at":"2024-02-14 14:51:56","process_started_at":"2018-04-17 19:40:33","process_done_at":"2018-04-17 19:52:25","process_failed_at":null,"pages_count":512,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"2c59bc0a1aaeae789caedcaecd54bce5b25f5534101241cc250ceba693a5f5f9a680eec56dd3c91b9e95423e33d3fa28f9e95bcd99c479627ba6e5b48af86be8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۲"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":2257,"title":"اصول استاندارد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a46cc1017df2a774","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_fields":[{"id":1018,"title":"شیمی آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"7889fffaecf44291","books_count":31,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۵۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۵۱۲","previews":null,"score":0},{"id":3794894,"title":"آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc4889c488a0c112/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc4889c488a0c112/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc4889c488a0c112/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc4889c488a0c112/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc4889c488a0c112/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786001811838","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1402,"nobat_chap":12,"description":"کتاب آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 از انتشارات سهادانش در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مهدی پرنا به تالیف درآمده و درحال ...","pages_count":213,"keywords":null,"token":"bc4889c488a0c112","created_at":"2018-04-11 16:52:46","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-10 16:44:08","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916733,"title":"مهدی پرنا","meta_title":"مهدی پرنا","meta_description":"مهدی پرنا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"پرنا","token":"ce3bded383dcaf45","created_at":"2018-04-11 16:52:46","updated_at":"2018-04-11 16:52:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916733,"title":"مهدی پرنا","meta_title":"مهدی پرنا","meta_description":"مهدی پرنا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"پرنا","token":"ce3bded383dcaf45","created_at":"2018-04-11 16:52:46","updated_at":"2018-04-11 16:52:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783582,"file":"5acdbece971c80.16569662.pdf","book_id":3794894,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2024-03-10 16:44:08","process_started_at":"2018-04-17 17:16:29","process_done_at":"2018-04-17 17:20:34","process_failed_at":null,"pages_count":213,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"66192fe84f8e047da11c2f7625588972c47d3ed75e96e8675512da38816d3d633c90dc25030772120317df8f9aea959ab20a26bf23245b2529de0fb990f876fe","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۳"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":2257,"title":"اصول استاندارد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a46cc1017df2a774","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_fields":[{"id":1018,"title":"شیمی آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"7889fffaecf44291","books_count":31,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]},{"id":22273,"title":"زلزله شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"086612fcf190eb8d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_fields":[{"id":1918,"title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"fce7c420ceff18b4","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2024-03-10 16:44:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-2800","urlify":"%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-2800","pages_count_fa":"۲۱۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/2257/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF","per_page":15,"to":3,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":3,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":3,"title":"اصول-استاندارد","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"19ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":2257,"title":"اصول استاندارد","token":"a46cc1017df2a774","meta_title":"اصول استاندارد","meta_description":"اصول استاندارد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19