دانلود کتاب های اصول آموزش و مشاوره تغذیه دانلود کتاب های اصول آموزش و مشاوره تغذیه

{"query":"SS::2329::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":216,"title":"تغذیه در دوره میانسالی و سالمندی","price":5000,"ebook_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/85c5d933ae2879fd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/85c5d933ae2879fd/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789646772595","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"در کشور ما به دلیل بهبود شرایط بهداشتی، کاهش مرگ ومیر و افزایش طول عمر، جمعیت سالمندی در حال افزایش روزافزون می باشد.بنابراین آموزش به سالمندان درخصوص آشنایی با عوامل خطر سلامت و پیشگیری از بیماریها ا...","pages_count":48,"keywords":"null","token":"85c5d933ae2879fd","created_at":"2017-10-14 16:04:59","updated_at":"2023-01-08 17:22:01","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":500,"title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_description":"دکتر فاطمه موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فاطمه","lastname":"موسوی","token":"528a318aa4c912a0","created_at":"2017-10-14 15:53:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":500,"title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_title":"دکتر فاطمه موسوی","meta_description":"دکتر فاطمه موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر فاطمه","lastname":"موسوی","token":"528a318aa4c912a0","created_at":"2017-10-14 15:53:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":195,"file":"59e204732b24a0.05658733.pdf","book_id":216,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0645\\u0631\\u0628\\u0648\\u0637 \\u0628\\u0647 \\u062f\\u0648\\u0631\\u0647 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u064a\",\"page\":\"4\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2 \\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc\\u062a \\u0634\\u06cc\\u0648\\u0647 \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645 \\u0648\\u062a\\u063a\\u0630\\u06cc\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u064a\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3 \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u0646\\u06cc\\u0627\\u0632 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\",\"page\":\"16\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u063a\\u0630\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0631\\u0627\\u064a \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\",\"page\":\"22\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5 \\u062a\\u063a\\u0630\\u06cc\\u0647 \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0647\\u0627\\u064a \\u0634\\u0627\\u06cc\\u0639 \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\",\"page\":\"38\"}]","created_at":"2017-10-14 16:04:59","updated_at":"2018-09-02 11:19:58","process_started_at":"2017-11-09 21:49:45","process_done_at":"2017-11-09 21:50:27","process_failed_at":null,"pages_count":48,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"a6439938bc66bc08f51b6eb070270079a84aad3ce430f0b182c4f0f7d0894fe1d96e2f5057d0505ca013bf0b6721a029f5134648fda0cb5c0fb2c65070499818","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":2329,"title":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1ca4a1c91a70c381","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":43,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]},{"id":9538,"title":"بهداشت سالمندان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7b26c736415ef9e8","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:17","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":220,"title":"بهداشت عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"946ae1afd22673aa","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۴۸","previews":null,"score":0},{"id":3794658,"title":"تغذیه GBS","price":19000,"ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ddec56dce785b863/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ddec56dce785b863/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ddec56dce785b863/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ddec56dce785b863/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ddec56dce785b863/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002384546","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب تغذیه GBS از انتشارات تیمورزاده در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای زینب پاشا زانوس به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خری...","pages_count":88,"keywords":"null","token":"ddec56dce785b863","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2023-04-01 15:16:45","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-28 19:26:19","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":19000,"cache":1,"authors":[{"id":1916551,"title":"زینب پاشا زانوس","meta_title":"زینب پاشا زانوس","meta_description":"زینب پاشا زانوس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زینب","lastname":"پاشا زانوس","token":"490238c218a2c9e2","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2018-02-28 19:26:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916551,"title":"زینب پاشا زانوس","meta_title":"زینب پاشا زانوس","meta_description":"زینب پاشا زانوس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زینب","lastname":"پاشا زانوس","token":"490238c218a2c9e2","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2018-02-28 19:26:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783346,"file":"5a969fec27e9b8.06598539.pdf","book_id":3794658,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-10-03 15:31:32","process_started_at":"2018-03-01 17:47:23","process_done_at":"2018-03-01 17:50:35","process_failed_at":null,"pages_count":88,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ad30508a0976dce05fff986e3f114e8275d43c9b2307c3c4f12aabd50bafca9261f3cc6c1c826aba88c1a52d177c63a6f59271275b703f3ac1cd890945a5c022","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۸"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":1882,"title":"ارزیابی وضع تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f8a65d916c0cfa63","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":43,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]},{"id":2329,"title":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1ca4a1c91a70c381","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":43,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]},{"id":4231,"title":"اکولوژی غذا و تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"11a92b255e595c9d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:42","updated_at":"2019-01-24 16:24:45","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":43,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۱۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-GBS","urlify":"%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-GBS","pages_count_fa":"۸۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/2329/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"اصول-آموزش-و-مشاوره-تغذیه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"212ms"},"extra":{"id":2329,"title":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه","token":"1ca4a1c91a70c381","meta_title":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه","meta_description":"اصول آموزش و مشاوره تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19