دانلود کتاب های سامانه های حمل و نقل ریلی شهری دانلود کتاب های سامانه های حمل و نقل ریلی شهری

{"query":"SS::23542::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3794889,"title":"طراحی زیر ساخت، علایم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی","price":550000,"ebook_price":"۲۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36c43a896631e65f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36c43a896631e65f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36c43a896631e65f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36c43a896631e65f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36c43a896631e65f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-622-5640-32-0","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1403,"nobat_chap":1,"description":"کتاب طراحی زیر ساخت، علایم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی از انتشارات سهادانش در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر رضا مویدف...","pages_count":704,"keywords":null,"token":"36c43a896631e65f","created_at":"2018-04-11 16:52:45","updated_at":"2024-03-10 16:43:29","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-10 16:43:29","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916726,"title":"دکتر رضا مویدفر","meta_title":"دکتر رضا مویدفر","meta_description":"دکتر رضا مویدفر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا مویدفر","token":"97e86ac3caf6d7a2","created_at":"2018-04-11 16:52:45","updated_at":"2018-04-11 16:52:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916727,"title":"مهندس مهدی رشیدی","meta_title":"مهندس مهدی رشیدی","meta_description":"مهندس مهدی رشیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مهدی رشیدی","token":"5c0ff1693e737b77","created_at":"2018-04-11 16:52:45","updated_at":"2018-04-11 16:52:45","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916726,"title":"دکتر رضا مویدفر","meta_title":"دکتر رضا مویدفر","meta_description":"دکتر رضا مویدفر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا مویدفر","token":"97e86ac3caf6d7a2","created_at":"2018-04-11 16:52:45","updated_at":"2018-04-11 16:52:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916727,"title":"مهندس مهدی رشیدی","meta_title":"مهندس مهدی رشیدی","meta_description":"مهندس مهدی رشیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مهدی رشیدی","token":"5c0ff1693e737b77","created_at":"2018-04-11 16:52:45","updated_at":"2018-04-11 16:52:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783577,"file":"5acdbecdb9c233.71171702.pdf","book_id":3794889,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2024-03-10 16:43:29","process_started_at":"2018-04-16 19:52:28","process_done_at":"2018-04-16 20:06:54","process_failed_at":null,"pages_count":704,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"8b98fd056ae3ce7216e6eb04771fac8e5aa7157952382c2411433df11982ca95a9a91eec352cfac143b469bcc6dc94c252c37ed144e887e7d993c0850fb9b99e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۰۴"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":23542,"title":"سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"26849aad3df5bdf4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:36:49","updated_at":"2024-03-10 16:43:29","study_fields":[{"id":844,"title":"مهندسی ماشین‌های ریلی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"16c2dc2e4dad1d65","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-03-10 16:43:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۵۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۷۰۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/23542/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سامانه-های-حمل-و-نقل-ریلی-شهری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"31ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":23542,"title":"سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری","token":"26849aad3df5bdf4","meta_title":"سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری","meta_description":"سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19