دانلود کتاب های سیتوژنتیک دانلود کتاب های سیتوژنتیک

{"query":"SS::24262::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3799159,"title":"اصول سیتوژنتیک - (ویراست جدید)","price":100000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/da8f7c52448ac7ac/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0364-19-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"کتاب اصول سیتوژنتیک - (ویراست جدید) از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای علی ایزدی دربندی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسای...","pages_count":238,"keywords":null,"token":"da8f7c52448ac7ac","created_at":"2022-11-07 14:33:51","updated_at":"2023-04-01 15:16:57","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-08 10:41:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1922951,"title":"علی ایزدی دربندی","meta_title":"علی ایزدی دربندی","meta_description":"علی ایزدی دربندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ایزدی دربندی","token":"bb119166bed3c8a6","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922952,"title":"ابراهیم ترکتاز","meta_title":"ابراهیم ترکتاز","meta_description":"ابراهیم ترکتاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"ترکتاز","token":"fc12a8d458c039e0","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922953,"title":"فاطمه امینی","meta_title":"فاطمه امینی","meta_description":"فاطمه امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"امینی","token":"86c42911da151e20","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922951,"title":"علی ایزدی دربندی","meta_title":"علی ایزدی دربندی","meta_description":"علی ایزدی دربندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ایزدی دربندی","token":"bb119166bed3c8a6","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922952,"title":"ابراهیم ترکتاز","meta_title":"ابراهیم ترکتاز","meta_description":"ابراهیم ترکتاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"ترکتاز","token":"fc12a8d458c039e0","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922953,"title":"فاطمه امینی","meta_title":"فاطمه امینی","meta_description":"فاطمه امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"امینی","token":"86c42911da151e20","created_at":"2022-11-07 12:59:01","updated_at":"2022-11-07 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787733,"file":"6368e617cb8920.25793601.pdf","book_id":3799159,"toc":null,"created_at":"2022-11-07 14:33:52","updated_at":"2022-11-08 10:41:32","process_started_at":"2022-11-07 14:33:54","process_done_at":"2022-11-07 14:33:58","process_failed_at":null,"pages_count":238,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a7d59bc2dbab35ddff5628ce2b44bf1df6ba2aa48d2fa511f263f951a879f1cd969da8dced7959730b5d1509cfabdcf9ca5e1412e1d16a7ade575b25698e7a65","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۸"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":24262,"title":"سیتوژنتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"faf0262f85068c87","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:37:35","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":235,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:11:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9----%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9----%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-","pages_count_fa":"۲۳۸","previews":null,"score":0},{"id":3798457,"title":"سیتوژنتیک کاربردی مفاهیم و روشهای آزمایشگاهی","price":200000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cec355a0f44d2dfb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cec355a0f44d2dfb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cec355a0f44d2dfb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cec355a0f44d2dfb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cec355a0f44d2dfb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1558-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1398,"nobat_chap":1,"description":"کتاب سیتوژنتیک کاربردی مفاهیم و روشهای آزمایشگاهی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای قاسم کریم زاده به تالیف درآمده و درح...","pages_count":367,"keywords":null,"token":"cec355a0f44d2dfb","created_at":"2022-05-07 14:03:38","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-18 13:00:29","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1921451,"title":"قاسم کریم زاده","meta_title":"قاسم کریم زاده","meta_description":"قاسم کریم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"قاسم","lastname":"کریم زاده","token":"5bae85c6774b2573","created_at":"2022-05-07 16:32:22","updated_at":"2022-05-07 16:32:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921452,"title":"وحید صیادی","meta_title":"وحید صیادی","meta_description":"وحید صیادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"صیادی","token":"cd589f9dfa05b136","created_at":"2022-05-07 16:32:47","updated_at":"2022-05-07 16:32:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921451,"title":"قاسم کریم زاده","meta_title":"قاسم کریم زاده","meta_description":"قاسم کریم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"قاسم","lastname":"کریم زاده","token":"5bae85c6774b2573","created_at":"2022-05-07 16:32:22","updated_at":"2022-05-07 16:32:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921452,"title":"وحید صیادی","meta_title":"وحید صیادی","meta_description":"وحید صیادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"صیادی","token":"cd589f9dfa05b136","created_at":"2022-05-07 16:32:47","updated_at":"2022-05-07 16:32:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787032,"file":"62763cf276c3a7.99365452.pdf","book_id":3798457,"toc":null,"created_at":"2022-05-07 14:03:38","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","process_started_at":"2022-05-07 14:03:41","process_done_at":"2022-05-07 14:03:46","process_failed_at":null,"pages_count":367,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a94bda970679724ad4cea0c4bf508d52f5041ae16ad4959618eb203fcd937d112d6ef18de9aa91c303999247a35f8a9a893512e5028e59cd55fba0826ceaf2ab","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۷"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":24262,"title":"سیتوژنتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"faf0262f85068c87","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:37:35","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":235,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:11:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]},{"id":24265,"title":"سیتولوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"147dbfa2e426ff93","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:37:35","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_fields":[{"id":1744,"title":"مهندسی فناوری کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2cef8afb5324798e","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2024-03-03 14:09:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۳۶۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/24262/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"سیتوژنتیک","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"196ms"},"extra":{"id":24262,"title":"سیتوژنتیک","token":"faf0262f85068c87","meta_title":"سیتوژنتیک","meta_description":"سیتوژنتیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19