دانلود کتاب های اصول ترابری دانلود کتاب های اصول ترابری

{"query":"SS::2473::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3797127,"title":"ترابری در معادن","price":32000,"ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/682e2f2df5924979/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/682e2f2df5924979/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/682e2f2df5924979/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/682e2f2df5924979/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/682e2f2df5924979/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/682e2f2df5924979/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/682e2f2df5924979/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/682e2f2df5924979/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/682e2f2df5924979/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/682e2f2df5924979/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789646029361","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1387,"nobat_chap":4,"description":"توجه کنید که با خرید نسخه‌ی الکترونیکی نسخه ی چاپی را هم میتوانید به طور رایگان دریافت کنید :)...","pages_count":318,"keywords":"null","token":"682e2f2df5924979","created_at":"2021-01-11 15:04:30","updated_at":"2022-04-05 10:42:40","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2021-01-31 09:44:31","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1919976,"title":"دکتر سید حسن بصیر","meta_title":"دکتر سید حسن بصیر","meta_description":"دکتر سید حسن بصیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سید حسن","lastname":"بصیر","token":"f7fbcdc2b954ff12","created_at":"2021-01-31 09:41:38","updated_at":"2021-01-31 09:41:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1919976,"title":"دکتر سید حسن بصیر","meta_title":"دکتر سید حسن بصیر","meta_description":"دکتر سید حسن بصیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سید حسن","lastname":"بصیر","token":"f7fbcdc2b954ff12","created_at":"2021-01-31 09:41:38","updated_at":"2021-01-31 09:41:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":785805,"file":"5ffc37ca814117.76674039.pdf","book_id":3797127,"toc":null,"created_at":"2021-01-11 15:04:34","updated_at":"2022-04-05 10:42:44","process_started_at":"2021-01-11 15:04:37","process_done_at":"2021-01-11 15:04:46","process_failed_at":null,"pages_count":318,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"10738b170bdad1a8a2c67760061ae419892ba1c656cb3a5b522fa3c438d116a6549bf15a03f3b4a9684826edca2dca396ae6d529349e6a5d754b190ab0fc5f47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۸"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":2473,"title":"اصول ترابری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d7008ce3afb17286","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"31b01a65aabe8226","books_count":55,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-01-24 12:03:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1307,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-01 11:29:23"}]}]},{"id":3100,"title":"اصول معدنکاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7b80db0df21a3c63","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-12-03 19:05:51","study_fields":[{"id":187,"title":"کارشناسی مهندسی راه آهن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a73674f8c0fce32a","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 19:05:51","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-05 21:39:04"}]}]},{"id":3625,"title":"اقتصاد ترابری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fd25f58ece716046","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:31","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"31b01a65aabe8226","books_count":55,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-01-24 12:03:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1307,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-01 11:29:23"}]}]},{"id":3931,"title":"اقتصاد معدنی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3aa0f7b20d835905","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:37","updated_at":"2022-11-24 14:55:13","study_fields":[{"id":1432,"title":"مهندسی معدن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f27cf5a64ce62139","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-05 21:39:04"}]}]},{"id":38740,"title":"نقشه برداری معدنی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fe02ed4efc0538cf","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:00:04","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":1432,"title":"مهندسی معدن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f27cf5a64ce62139","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-05 21:39:04"}]}]}],"price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۳۱۸","previews":null,"score":0},{"id":3797103,"title":"مجموعه ‌مقالات ‌همایش ‌بین‌المللی دیپلماسی ترابری ‌و ‌راه‌های ‌ابریشم","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/caeec014a4aedcf0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/caeec014a4aedcf0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/caeec014a4aedcf0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/caeec014a4aedcf0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/caeec014a4aedcf0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/caeec014a4aedcf0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/caeec014a4aedcf0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/caeec014a4aedcf0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/caeec014a4aedcf0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/caeec014a4aedcf0/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789642173556","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1398,"nobat_chap":1,"description":"هنگامی که ایده برگزاری همایش بین المللی دیپلماسی ترابری و راه های ابریشم در بهار 1395 مطرح شد، گمان نمیرفت که بتوان چند ماه بعد این همایش را در شهر زیبا و ساحلی چابهار با حضور استادانی از 30 کشور جها...","pages_count":1094,"keywords":"null","token":"caeec014a4aedcf0","created_at":"2021-01-01 14:01:59","updated_at":"2023-01-08 17:59:16","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2021-01-02 13:22:14","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1919771,"title":"دکتر‌‌ماندانا ‌تیشه‌یار","meta_title":"دکتر‌‌ماندانا ‌تیشه‌یار","meta_description":"دکتر‌‌ماندانا ‌تیشه‌یار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر‌‌ماندانا","lastname":"‌تیشه‌یار","token":"b165dbb3981689b8","created_at":"2021-01-01 14:01:51","updated_at":"2021-01-01 14:01:51","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1919771,"title":"دکتر‌‌ماندانا ‌تیشه‌یار","meta_title":"دکتر‌‌ماندانا ‌تیشه‌یار","meta_description":"دکتر‌‌ماندانا ‌تیشه‌یار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر‌‌ماندانا","lastname":"‌تیشه‌یار","token":"b165dbb3981689b8","created_at":"2021-01-01 14:01:51","updated_at":"2021-01-01 14:01:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":785781,"file":"5feefa20048f23.25301256.pdf","book_id":3797103,"toc":null,"created_at":"2021-01-01 14:02:00","updated_at":"2021-01-02 13:28:13","process_started_at":"2021-01-01 14:02:03","process_done_at":"2021-01-01 14:02:17","process_failed_at":null,"pages_count":1094,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"c35731a757ceb86cc8c009be685b31480068bd3b0e14d53a5e99cdbec9258a9730d9d0b7422df5dc328762dd0f82a29a9c999697357c9e40d57f1b98af654e60","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۹۴"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":2473,"title":"اصول ترابری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d7008ce3afb17286","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"31b01a65aabe8226","books_count":55,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-01-24 12:03:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1307,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-01 11:29:23"}]}]}],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87--%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4--%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C--%D9%88--%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85","urlify":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87--%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4--%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C--%D9%88--%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85","pages_count_fa":"۱۰۹۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/2473/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"اصول-ترابری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"81ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"86ms","total":"167ms"},"extra":{"id":2473,"title":"اصول ترابری","token":"d7008ce3afb17286","meta_title":"اصول ترابری","meta_description":"اصول ترابری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19