دانلود کتاب های طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی دانلود کتاب های طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی

{"query":"SS::26632::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3796225,"title":"طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه ها و کاربردها)","price":62000,"ebook_price":"۳۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1506ba831907f595/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1506ba831907f595/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1506ba831907f595/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1506ba831907f595/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1506ba831907f595/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1506ba831907f595/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1506ba831907f595/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1506ba831907f595/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1506ba831907f595/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1506ba831907f595/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786008257226","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1397,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":347,"keywords":"null","token":"1506ba831907f595","created_at":"2020-09-27 14:20:43","updated_at":"2022-04-05 12:39:30","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2020-09-28 15:28:17","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1918451,"title":"دکتر علی زنیل همدانی","meta_title":"دکتر علی زنیل همدانی","meta_description":"دکتر علی زنیل همدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"زنیل همدانی","token":"98e4ce13eea45d69","created_at":"2020-09-28 15:13:03","updated_at":"2020-09-28 15:13:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918458,"title":"دکتر امین شهسوار","meta_title":"دکتر امین شهسوار","meta_description":"دکتر امین شهسوار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر امین","lastname":"شهسوار","token":"5382febfa8ff366f","created_at":"2020-09-28 15:14:22","updated_at":"2020-09-28 15:14:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918459,"title":"دکتر محمد تقی رضوان","meta_title":"دکتر محمد تقی رضوان","meta_description":"دکتر محمد تقی رضوان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمد تقی","lastname":"رضوان","token":"ad7358224e1d3f32","created_at":"2020-09-28 15:14:30","updated_at":"2020-09-28 15:14:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918451,"title":"دکتر علی زنیل همدانی","meta_title":"دکتر علی زنیل همدانی","meta_description":"دکتر علی زنیل همدانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"زنیل همدانی","token":"98e4ce13eea45d69","created_at":"2020-09-28 15:13:03","updated_at":"2020-09-28 15:13:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918458,"title":"دکتر امین شهسوار","meta_title":"دکتر امین شهسوار","meta_description":"دکتر امین شهسوار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر امین","lastname":"شهسوار","token":"5382febfa8ff366f","created_at":"2020-09-28 15:14:22","updated_at":"2020-09-28 15:14:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918459,"title":"دکتر محمد تقی رضوان","meta_title":"دکتر محمد تقی رضوان","meta_description":"دکتر محمد تقی رضوان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمد تقی","lastname":"رضوان","token":"ad7358224e1d3f32","created_at":"2020-09-28 15:14:30","updated_at":"2020-09-28 15:14:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784905,"file":"5f706e837f6841.98587227.pdf","book_id":3796225,"toc":null,"created_at":"2020-09-27 14:20:43","updated_at":"2022-04-05 12:39:37","process_started_at":"2020-09-27 14:20:44","process_done_at":"2020-09-27 14:20:54","process_failed_at":null,"pages_count":347,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fee447347c2bb7a1e3c93ca9f065d0f059119b2201a6843e037e0babaf52284faeca0dd14f004a067dacd1a71c385207c1e7a043a3551f80fc30c9a859ccf294","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۷"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":26632,"title":"طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8934dd236aad7e2a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:39:41","updated_at":"2020-09-28 15:28:17","study_fields":[{"id":25,"title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"46e42fb715907a5b","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-01-24 12:15:43","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-05 21:39:04"}]}]}],"price_fa":"۶۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-","pages_count_fa":"۳۴۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/26632/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"طرح-و-تحلیل-آزمایشهای-مهندسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"58ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"60ms","total":"118ms"},"extra":{"id":26632,"title":"طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی","token":"8934dd236aad7e2a","meta_title":"طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی","meta_description":"طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19