دانلود کتاب های عملیات پتروشیمی دانلود کتاب های عملیات پتروشیمی

{"query":"SS::27100::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799358,"title":"طراحی کارخانه های شیمیایی پلنت های نفت، گاز و پتروشیمی","price":175000,"ebook_price":"۸۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۶۱‌,‌۲۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/07a6508694f3134b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/07a6508694f3134b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/07a6508694f3134b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/07a6508694f3134b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/07a6508694f3134b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642082735","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب طراحی کارخانه‌های شیمیایی پلنت‌های نفت، گاز و پتروشیمی توسط مهندس محمدعلی زرآور به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف چاپ شده است. نویسنده در این کتاب به موضوعاتی...","pages_count":242,"keywords":null,"token":"07a6508694f3134b","created_at":"2022-11-26 15:10:36","updated_at":"2022-12-25 18:30:00","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-27 15:43:13","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب طراحی کارخانه‌های شیمیایی پلنت‌های نفت، گاز و پتروشیمی دانش طراحی، کاربرد تجهیزات و زنجیره‌های نفت و گاز را بالا می‌برد. برای خرید یا کرایه این کتاب و سایر کتب دانشگاه شریف به مای بوکت مراجعه کنید.","meta_title":"خرید کتاب طراحی کارخانه‌های شیمیایی پلنت‌های نفت، گاز و پتروشیمی اثر مهندس محمدعلی زرآور-مای بوکت","stock":0,"authors":[{"id":1923264,"title":"مهندس محمدعلی زرآور","meta_title":"مهندس محمدعلی زرآور","meta_description":"مهندس محمدعلی زرآور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"محمدعلی زرآور","token":"941ed27eb2b07ad9","created_at":"2022-11-27 15:43:12","updated_at":"2022-11-27 15:43:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923264,"title":"مهندس محمدعلی زرآور","meta_title":"مهندس محمدعلی زرآور","meta_description":"مهندس محمدعلی زرآور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"محمدعلی زرآور","token":"941ed27eb2b07ad9","created_at":"2022-11-27 15:43:12","updated_at":"2022-11-27 15:43:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787932,"file":"6381fb34951964.23363210.pdf","book_id":3799358,"toc":null,"created_at":"2022-11-26 15:10:36","updated_at":"2022-12-18 13:03:41","process_started_at":"2022-11-26 15:10:39","process_done_at":"2022-11-26 15:10:44","process_failed_at":null,"pages_count":242,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f9ddae4372791319cbdc9c9a4ebf6562efcef9d8716e24f730932dfd2e1f7bf1162301b6976e2205996bb5516fc2eb295abd1bff8c26e0a2d06378696e9c18f8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۲"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":10486,"title":"پتروشیمی و تکنولوژی آن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0bb52aadd9da210b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:51","updated_at":"2022-11-27 15:43:13","study_fields":[{"id":1909,"title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2a714eacc18e6e46","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2023-03-11 15:56:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1021,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36"}]}]},{"id":14470,"title":"تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c8c125f1e40b0598","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:43","updated_at":"2022-11-27 15:43:13","study_fields":[{"id":895,"title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"cb606c4bb368e417","books_count":51,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-03-05 17:30:48","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":721,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36"}]}]},{"id":27100,"title":"عملیات پتروشیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"92407e2c6b6e85da","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:40:14","updated_at":"2022-11-27 15:43:13","study_fields":[{"id":1201,"title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"2704702ff4172506","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-03-11 15:56:35","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":721,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36"}]}]},{"id":27406,"title":"فرآیندهای پتروشیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d1810d64b134d146","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:40:28","updated_at":"2022-11-27 15:43:13","study_fields":[{"id":1912,"title":"شیمی گرایش شیمی کاربردی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ce144c9b9203be75","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-12-04 10:19:56","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1021,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36"}]}]},{"id":27409,"title":"فرآیندهای پتروشیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b96ec1ffe92aa802","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:40:28","updated_at":"2022-11-27 15:43:13","study_fields":[{"id":1558,"title":"مهندسی شیمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":55,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-03-11 15:56:35","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":721,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-03-15 21:21:36"}]}]}],"price_fa":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۲۴۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/27100/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عملیات-پتروشیمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"73ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"75ms","total":"148ms"},"extra":{"id":27100,"title":"عملیات پتروشیمی","token":"92407e2c6b6e85da","meta_title":"عملیات پتروشیمی","meta_description":"عملیات پتروشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19