دانلود کتاب های اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر دانلود کتاب های اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر

{"query":"SS::2722::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798453,"title":"زراعت گیاهان علوفه ای","price":98000,"ebook_price":"۴۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/592438417339b377/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/592438417339b377/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/592438417339b377/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/592438417339b377/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/592438417339b377/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1443-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب زراعت گیاهان علوفه ای از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1392 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای سیدعطایاله سیادت به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فرو...","pages_count":333,"keywords":null,"token":"592438417339b377","created_at":"2022-05-07 13:54:44","updated_at":"2023-05-06 14:23:43","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-06 14:23:43","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1921444,"title":"سیدعطایاله سیادت","meta_title":"سیدعطایاله سیادت","meta_description":"سیدعطایاله سیادت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدعطایاله","lastname":"سیادت","token":"84d020f8fb29e2c0","created_at":"2022-05-07 16:16:58","updated_at":"2022-05-07 16:16:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921445,"title":"محمدرضا مرادی تلاوت","meta_title":"محمدرضا مرادی تلاوت","meta_description":"محمدرضا مرادی تلاوت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"مرادی تلاوت","token":"b2d4054bd3d9097e","created_at":"2022-05-07 16:17:56","updated_at":"2022-05-07 16:17:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921444,"title":"سیدعطایاله سیادت","meta_title":"سیدعطایاله سیادت","meta_description":"سیدعطایاله سیادت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدعطایاله","lastname":"سیادت","token":"84d020f8fb29e2c0","created_at":"2022-05-07 16:16:58","updated_at":"2022-05-07 16:16:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921445,"title":"محمدرضا مرادی تلاوت","meta_title":"محمدرضا مرادی تلاوت","meta_description":"محمدرضا مرادی تلاوت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"مرادی تلاوت","token":"b2d4054bd3d9097e","created_at":"2022-05-07 16:17:56","updated_at":"2022-05-07 16:17:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787028,"file":"62763adc9ea813.99855800.pdf","book_id":3798453,"toc":null,"created_at":"2022-05-07 13:54:44","updated_at":"2023-05-06 14:23:43","process_started_at":"2022-05-07 13:54:45","process_done_at":"2022-05-07 13:54:51","process_failed_at":null,"pages_count":333,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"29d9d8423c4e6d701d5f6c509340b5feb8878b9c9b1aab27973ccb0d64e7c25b206f40aca9db75dbc71b1340798f0ac97b2776f2c955f388d16ff8fe5ab1a4b0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":2722,"title":"اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8c50c6104d3975ec","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2023-05-06 14:23:43","study_fields":[{"id":1039,"title":"بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"ab790a8faeb5e24d","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-23 14:10:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":22252,"title":"زراعت گیاهان دارویی و ادویه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8ac414c5a2410793","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:48","updated_at":"2023-05-06 14:23:43","study_fields":[{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":97,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":22261,"title":"زراعت گیاهان علوفه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4380a42870aabc1b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2023-05-06 14:23:43","study_fields":[{"id":1165,"title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"81d0d4bcb0760903","books_count":87,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2024-03-12 12:55:50","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":22264,"title":"زراعت گیاهان علوفه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9382bd4a680571f0","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:35:49","updated_at":"2023-05-06 14:23:43","study_fields":[{"id":862,"title":"مهندسی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a920332559629d5","books_count":82,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":97,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۹۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C","urlify":"%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/2722/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"اصول-زراعت-گیاهان-دارویی-و-معطر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"196ms"},"extra":{"id":2722,"title":"اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر","token":"8c50c6104d3975ec","meta_title":"اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر","meta_description":"اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19