دانلود کتاب های کنترل ربات دانلود کتاب های کنترل ربات

{"query":"SS::31309::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799355,"title":"ربات های متحرک خودگردان مفهوم ها و الگوریتم ها","price":99000,"ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"۳۴‌,‌۶۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/de3c97c13a4d199a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/de3c97c13a4d199a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/de3c97c13a4d199a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/de3c97c13a4d199a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/de3c97c13a4d199a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642082568","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب ربات‌های متحرک خودگردان، روش‌های الگوریتمی را مطرح می‌کند که می‌توان با استفاده از آن‌ها به طراحی حرکت ربات‌ها پرداخت. این حرکت‌ها شامل طراحی سیستم‌های حرک...","pages_count":246,"keywords":null,"token":"de3c97c13a4d199a","created_at":"2022-11-26 14:51:50","updated_at":"2022-12-25 18:29:53","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-27 15:33:13","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"ربات های متحرک خودگردان، مفهوم ها و الگوریتم ها نوشته بهرام صادقی بی غم از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف را در پلتفرم‌های مای بوکت مطالعه کنید. برای خرید و کرایه نسخه ایبوک وارد شوید.","meta_title":"خرید کتاب ربات های متحرک خودگردان مفهوم ها و الگوریتم ها اثر بهرام صادقی بی‌غم-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1921469,"title":"بهرام صادقی بی غم","meta_title":"بهرام صادقی بی غم","meta_description":"بهرام صادقی بی غم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"صادقی بی غم","token":"9543ef379a77b314","created_at":"2022-05-08 13:00:08","updated_at":"2022-05-08 13:00:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921469,"title":"بهرام صادقی بی غم","meta_title":"بهرام صادقی بی غم","meta_description":"بهرام صادقی بی غم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"صادقی بی غم","token":"9543ef379a77b314","created_at":"2022-05-08 13:00:08","updated_at":"2022-05-08 13:00:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787929,"file":"6381f6ce5b92f2.66145260.pdf","book_id":3799355,"toc":null,"created_at":"2022-11-26 14:51:50","updated_at":"2022-12-18 14:26:12","process_started_at":"2022-11-26 14:51:54","process_done_at":"2022-11-26 14:51:58","process_failed_at":null,"pages_count":246,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6ac7a432b613d0247203f1411757e9310888cffd203fae8625531d9e07d2285102b0975ebc4b11c09e486dbdf8505bc0dbc3525708c21ac23509297a51322e0a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":5842,"title":"آزمایشگاه ربات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bff5851212ca276e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:01","updated_at":"2022-11-27 15:33:13","study_fields":[{"id":1405,"title":"مهندسی شهرسازی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"08dda385eb753bc8","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-17 12:40:24","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]},{"id":19288,"title":"رباتیک پیشرفته","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fec436cbb7e0427e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:32:27","updated_at":"2022-11-27 15:33:13","study_fields":[{"id":247,"title":"مهندسی مکاترونیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"58b96e8c8c6b92b0","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-24 16:35:59","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]},{"id":31309,"title":"کنترل ربات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f44f320ff36b5b12","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:45:33","updated_at":"2022-11-27 15:33:13","study_fields":[{"id":1405,"title":"مهندسی شهرسازی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"08dda385eb753bc8","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-17 12:40:24","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۹۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۲۴۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/31309/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کنترل-ربات","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"120ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"122ms","total":"242ms"},"extra":{"id":31309,"title":"کنترل ربات","token":"f44f320ff36b5b12","meta_title":"کنترل ربات","meta_description":"کنترل ربات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19