دانلود کتاب های مدار منطقی پیشرفته دانلود کتاب های مدار منطقی پیشرفته

{"query":"SS::34399::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3794921,"title":"تشریح کامل طراحی دیجیتال(مدار منطقی)","price":400000,"ebook_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0cfa046ff931dea3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0cfa046ff931dea3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0cfa046ff931dea3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0cfa046ff931dea3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0cfa046ff931dea3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786001810015","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1402,"nobat_chap":20,"description":"کتاب تشریح کامل طراحی دیجیتال(مدار منطقی) از انتشارات سهادانش در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر محمد یعقوبی فر به تالیف درآمده و درحال حاضر در وب...","pages_count":600,"keywords":null,"token":"0cfa046ff931dea3","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 13:35:29","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":400000,"cache":1,"authors":[{"id":1916776,"title":"دکتر محمد یعقوبی فر","meta_title":"دکتر محمد یعقوبی فر","meta_description":"دکتر محمد یعقوبی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد یعقوبی فر","token":"bd768503ea686368","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916777,"title":"مهندس کوروش آپرناک","meta_title":"مهندس کوروش آپرناک","meta_description":"مهندس کوروش آپرناک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"کوروش آپرناک","token":"f356859246f03a7a","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916776,"title":"دکتر محمد یعقوبی فر","meta_title":"دکتر محمد یعقوبی فر","meta_description":"دکتر محمد یعقوبی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد یعقوبی فر","token":"bd768503ea686368","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916777,"title":"مهندس کوروش آپرناک","meta_title":"مهندس کوروش آپرناک","meta_description":"مهندس کوروش آپرناک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"کوروش آپرناک","token":"f356859246f03a7a","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783609,"file":"5acdbed35208b1.19360290.pdf","book_id":3794921,"toc":"[{\"page\":4,\"title\":\"1\"},{\"page\":16,\"title\":\"2\"},{\"page\":46,\"title\":\"3\"},{\"page\":98,\"title\":\"4\"},{\"page\":180,\"title\":\"5\"},{\"page\":266,\"title\":\"6\"},{\"page\":364,\"title\":\"7\"},{\"page\":388,\"title\":\"8\"},{\"page\":518,\"title\":\"9\"},{\"page\":538,\"title\":\"10\"},{\"page\":548,\"title\":\"11\"}]","created_at":null,"updated_at":"2023-09-05 13:35:29","process_started_at":"2018-04-17 17:34:46","process_done_at":"2018-04-17 17:46:36","process_failed_at":null,"pages_count":600,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1721db4b7af7709de57a6006fcc28926e88b6caa74b3a6dc526172164e766cb4f6e2061f1d5376641c82c90cfd0cb5aaba530d0198f8d14e1ad5a79bd404b2c5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۰"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":34399,"title":"مدار منطقی پیشرفته","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd62256f2da018a2","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:50:09","updated_at":"2023-11-15 12:18:59","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":72,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-11-15 12:18:59","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":737,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:50:09"}]}]}],"price_fa":"۴۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-","urlify":"%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-","pages_count_fa":"۶۰۰","previews":null,"score":0},{"id":3804615,"title":"طراحی مدارهای منطقی و سیستم‌های دیجیتال 1","price":66000,"ebook_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"۲۳‌,‌۱۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c78e440f80ab1d1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c78e440f80ab1d1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c78e440f80ab1d1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c78e440f80ab1d1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c78e440f80ab1d1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009551613","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":901,"keywords":null,"token":"9c78e440f80ab1d1","created_at":"2023-11-13 14:30:39","updated_at":"2023-11-15 12:18:59","publisher_id":191,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-15 12:18:59","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":66000,"cache":1,"authors":[{"id":1931558,"title":"حسین زارعی","meta_title":"حسین زارعی","meta_description":"حسین زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"زارعی","token":"0b5a8ad4aed2b6e6","created_at":"2023-11-15 12:18:58","updated_at":"2023-11-15 12:18:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931558,"title":"حسین زارعی","meta_title":"حسین زارعی","meta_description":"حسین زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"زارعی","token":"0b5a8ad4aed2b6e6","created_at":"2023-11-15 12:18:58","updated_at":"2023-11-15 12:18:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788563,"file":"655201d795e6b5.69681557.pdf","book_id":3804615,"toc":null,"created_at":"2023-11-13 14:30:40","updated_at":"2023-11-15 12:18:59","process_started_at":"2023-11-13 14:30:43","process_done_at":"2023-11-13 14:30:54","process_failed_at":null,"pages_count":901,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9c9e0d92545c3338a3122bdece41e4669db5752b6c043a1e2b2d227b11cb509990e1a3a9a563a511ca69bf76cf37078c1c73f09103fe17dd778a9917cef226ea","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۰۱"},"publisher":{"id":191,"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","description":null,"token":"5bf8ff5c7b9167da","slug":"qiet"},"study_subjects":[{"id":34399,"title":"مدار منطقی پیشرفته","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd62256f2da018a2","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:50:09","updated_at":"2023-11-15 12:18:59","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":72,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-11-15 12:18:59","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":737,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:50:09"}]}]}],"price_fa":"۶۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-1","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-1","pages_count_fa":"۹۰۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/34399/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"مدار-منطقی-پیشرفته","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"112ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"114ms","total":"226ms"},"extra":{"id":34399,"title":"مدار منطقی پیشرفته","token":"cd62256f2da018a2","meta_title":"مدار منطقی پیشرفته","meta_description":"مدار منطقی پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19