دانلود کتاب های مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین دانلود کتاب های مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین

{"query":"SS::34696::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3795554,"title":"نقش ایران کد در چابکی زنجیره تامین","price":65000,"ebook_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6065638853faec1f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6065638853faec1f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6065638853faec1f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6065638853faec1f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6065638853faec1f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6065638853faec1f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6065638853faec1f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6065638853faec1f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6065638853faec1f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6065638853faec1f/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789644682520","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1389,"nobat_chap":1,"description":"محتوای این نوشتار مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول مفاهیم اولیه مورد نیاز در سایر فصول و همچنین ضرورت بحث، بیان شده است. فصل دوم به بررسی زنجیره تامین کالا از ابعاد مختلف و ویژگی های آن اختصاص یافته ا...","pages_count":656,"keywords":null,"token":"6065638853faec1f","created_at":"2019-08-27 19:57:59","updated_at":"2023-01-21 14:42:40","publisher_id":167,"deleted_at":null,"published_at":"2019-08-29 22:07:08","available_for_web":1,"publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1917913,"title":"آتنا حشمی","meta_title":"آتنا حشمی","meta_description":"آتنا حشمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آتنا","lastname":"حشمی","token":"127566ca594b7900","created_at":"2019-08-29 21:37:58","updated_at":"2019-08-29 21:37:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917914,"title":"سید حسین پاریاب","meta_title":"سید حسین پاریاب","meta_description":"سید حسین پاریاب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"حسین پاریاب","token":"9efc002a94541c3d","created_at":"2019-08-29 21:38:03","updated_at":"2019-08-29 21:38:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1917913,"title":"آتنا حشمی","meta_title":"آتنا حشمی","meta_description":"آتنا حشمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آتنا","lastname":"حشمی","token":"127566ca594b7900","created_at":"2019-08-29 21:37:58","updated_at":"2019-08-29 21:37:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917914,"title":"سید حسین پاریاب","meta_title":"سید حسین پاریاب","meta_description":"سید حسین پاریاب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"حسین پاریاب","token":"9efc002a94541c3d","created_at":"2019-08-29 21:38:03","updated_at":"2019-08-29 21:38:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784238,"file":"5d654c00512363.41370285.pdf","book_id":3795554,"toc":"[{\"page\":4,\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0634\\u06af\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631\"},{\"page\":16,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a\"},{\"page\":36,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u0632\\u0646\\u062c\\u06cc\\u0631\\u0647 \\u062a\\u0627\\u0645\\u06cc\\u0646 \\u06a9\\u0627\\u0644\\u0627\"},{\"page\":220,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u0645\\u0641\\u0647\\u0648\\u0645 \\u0686\\u0627\\u0628\\u06a9\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0632\\u0646\\u062c\\u06cc\\u0631\\u0647 \\u062a\\u0627\\u0645\\u06cc\\u0646\"},{\"page\":340,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u0646\\u0638\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0644\\u06cc \\u0637\\u0628\\u0642\\u0647 \\u0628\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0648 \\u062e\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u0647 \\u06a9\\u0627\\u0644\\u0627 \\u0648 \\u062e\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0627\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0646\"},{\"page\":550,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0627\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0646 \\u06a9\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0686\\u0627\\u0628\\u06a9\\u06cc \\u0632\\u0646\\u062c\\u06cc\\u0631\\u0647 \\u062a\\u0627\\u0645\\u06cc\\u0646\"}]","created_at":"2019-08-27 19:58:00","updated_at":"2023-01-21 14:42:40","process_started_at":"2019-08-27 19:58:00","process_done_at":"2019-08-27 20:18:05","process_failed_at":null,"pages_count":656,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e925657989e0d4217df1551d2f60a1a64e2ccfdf6ce324fe7fb80541ca1d64db10b351c97ba79a879279dec01d7dccf306fe81bd2fae1b1d6c250cb5f8d470c1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":32284,"title":"مباحث منتخب در عملیات و زنجیره تأمین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6552ca466bc1c47d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:46:40","updated_at":"2019-08-29 22:07:08","study_fields":[{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":101,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-01-13 14:32:09","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]}]},{"id":34696,"title":"مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ccca0b13f611bf52","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:50:53","updated_at":"2023-12-31 12:24:27","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":116,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-01-13 14:32:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]}]},{"id":35164,"title":"مدیریت زنجیره تأمین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"451d36d662177136","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:52:19","updated_at":"2019-08-29 22:07:08","study_fields":[{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":101,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-01-13 14:32:09","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]}]}],"price_fa":"۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86","urlify":"%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۶۵۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/34696/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مدیریت-استراتژیک-زنجیره-تأمین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"216ms"},"extra":{"id":34696,"title":"مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین","token":"ccca0b13f611bf52","meta_title":"مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین","meta_description":"مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19