دانلود کتاب های منابع طبیعی انرژی و توسعه پایدار دانلود کتاب های منابع طبیعی انرژی و توسعه پایدار

{"query":"SS::37072::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":4804,"title":"مبانی ویژگیهای کاغذ ساختاری .مکانیکی .اپتیکی","price":155000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c7780d11b08aae9c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c7780d11b08aae9c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c7780d11b08aae9c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c7780d11b08aae9c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c7780d11b08aae9c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789648397833","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":1399,"nobat_chap":2,"description":"مبانی ویژگیهای کاغذ ساختاری .مکانیکی .اپتیکی\n...","pages_count":360,"keywords":null,"token":"c7780d11b08aae9c","created_at":"2018-02-20 11:33:38","updated_at":"2022-11-30 12:04:14","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-30 12:03:19","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":1,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[{"id":37072,"title":"منابع طبیعی انرژی و توسعه پایدار","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"54172000b7c41b07","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:56:21","updated_at":"2022-11-30 12:03:19","study_fields":[{"id":238,"title":"دیپلماسی و سازمان های بین المللی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c7d063db7352360e","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-01-24 12:01:00","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1304,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:37:38"}]}]}],"price_fa":"۱۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-.%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-.%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-.%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-.%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۳۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/37072/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"منابع-طبیعی-انرژی-و-توسعه-پایدار","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"334ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"336ms","total":"670ms"},"extra":{"id":37072,"title":"منابع طبیعی انرژی و توسعه پایدار","token":"54172000b7c41b07","meta_title":"منابع طبیعی انرژی و توسعه پایدار","meta_description":"منابع طبیعی انرژی و توسعه پایدار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19