دانلود کتاب های میوه کاری دانلود کتاب های میوه کاری

{"query":"SS::37723::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3797637,"title":"میوه کاری در مناطق معتدله","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b86ec018f4cee273/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b86ec018f4cee273/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1370,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":773,"keywords":null,"token":"b86ec018f4cee273","created_at":"2021-07-24 11:50:52","updated_at":"2023-04-01 15:16:50","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2021-07-24 12:41:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1920463,"title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_description":"یوسف رسول‌زادگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوسف","lastname":"رسول‌زادگان","token":"3fdadf9b55d31f81","created_at":"2021-07-24 12:39:14","updated_at":"2021-07-24 12:39:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920463,"title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_description":"یوسف رسول‌زادگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوسف","lastname":"رسول‌زادگان","token":"3fdadf9b55d31f81","created_at":"2021-07-24 12:39:14","updated_at":"2021-07-24 12:39:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786296,"file":"60fbbf54777298.82753715.pdf","book_id":3797637,"toc":null,"created_at":"2021-07-24 11:50:53","updated_at":"2022-01-18 08:51:39","process_started_at":"2021-07-24 11:50:54","process_done_at":"2021-07-24 11:51:17","process_failed_at":null,"pages_count":773,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1c2dfeb5a40c13adf87cdd7901a6c73a76043a9d9613774135d08b7fbd8b4f4ceefdea3ab0d3fcd16d10bd77cce539e16289e92a76873666e63a5c87f43602d4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۷۳"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":37723,"title":"میوه کاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"63bdedd4709eb7e6","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:57:31","updated_at":"2021-07-24 12:41:30","study_fields":[{"id":862,"title":"مهندسی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a920332559629d5","books_count":81,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-01-13 12:14:50","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1012,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-26 16:09:57"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87","urlify":"%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87","pages_count_fa":"۷۷۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/37723/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"میوه-کاری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"103ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"208ms"},"extra":{"id":37723,"title":"میوه کاری","token":"63bdedd4709eb7e6","meta_title":"میوه کاری","meta_description":"میوه کاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19