دانلود کتاب های میوه کاری دانلود کتاب های میوه کاری

{"query":"SS::37723::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3797637,"title":"میوه کاری در مناطق معتدله","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b86ec018f4cee273/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b86ec018f4cee273/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b86ec018f4cee273/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b86ec018f4cee273/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1370,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":773,"keywords":null,"token":"b86ec018f4cee273","created_at":"2021-07-24 11:50:52","updated_at":"2022-01-18 08:51:23","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2021-07-24 12:41:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1920463,"title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_description":"یوسف رسول‌زادگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوسف","lastname":"رسول‌زادگان","token":"3fdadf9b55d31f81","created_at":"2021-07-24 12:39:14","updated_at":"2021-07-24 12:39:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920463,"title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_title":"یوسف رسول‌زادگان","meta_description":"یوسف رسول‌زادگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوسف","lastname":"رسول‌زادگان","token":"3fdadf9b55d31f81","created_at":"2021-07-24 12:39:14","updated_at":"2021-07-24 12:39:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786296,"file":"60fbbf54777298.82753715.pdf","book_id":3797637,"toc":null,"created_at":"2021-07-24 11:50:53","updated_at":"2022-01-18 08:51:39","process_started_at":"2021-07-24 11:50:54","process_done_at":"2021-07-24 11:51:17","process_failed_at":null,"pages_count":773,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1c2dfeb5a40c13adf87cdd7901a6c73a76043a9d9613774135d08b7fbd8b4f4ceefdea3ab0d3fcd16d10bd77cce539e16289e92a76873666e63a5c87f43602d4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۷۳"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":37723,"title":"میوه کاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"63bdedd4709eb7e6","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:57:31","updated_at":"2021-07-24 12:41:30","study_fields":[{"id":862,"title":"مهندسی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a920332559629d5","books_count":78,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":998,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:15:06"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87","urlify":"%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87","pages_count_fa":"۷۷۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/37723/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"میوه-کاری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"3ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":37723,"title":"میوه کاری","token":"63bdedd4709eb7e6","meta_title":"میوه کاری","meta_description":"میوه کاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19