دانلود کتاب های نیروگاه های تولید برق دانلود کتاب های نیروگاه های تولید برق

{"query":"SS::39061::*::T","current_page":1,"items":4,"data":[{"id":3799259,"title":"نیروگاه های برق آبی تیوری و کاربردی - جلد دوم","price":138000,"ebook_price":"۶۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"۴۸‌,‌۳۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0f370bd06c77eaee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0f370bd06c77eaee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0f370bd06c77eaee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0f370bd06c77eaee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0f370bd06c77eaee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642081462","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1,"nobat_chap":1,"description":"کتاب نیروگاه‌های برق آبی تیوری و کاربرد-جلد دوم اثر مجید عباسپور، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، در سال 1394 منتشر شد. هدف از تالیف این کتاب، آشنایی مهندسین، محققان و دانشجویان با طرح و اجزای ...","pages_count":346,"keywords":null,"token":"0f370bd06c77eaee","created_at":"2022-11-20 13:19:43","updated_at":"2023-01-02 14:24:09","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 14:03:55","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"به کسانی که در رشته مهندسی سیستم‌های انرژی تحصیل می‌کنند، پیشنهاد می‌کنیم کتاب نیروگاه‌های برق آبی تیوری و کاربرد-جلد دوم را از فروشگاه اینترنتی مای بوکت خریداری یا کرایه کنند.","meta_title":"خرید کتاب نیروگاه‌های برق آبی تیوری و کاربرد-جلد دوم اثر مجید عباسپور-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923114,"title":"مجید عباسپور","meta_title":"مجید عباسپور","meta_description":"مجید عباسپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجید","lastname":"عباسپور","token":"8b4e9edbdaee8f6b","created_at":"2022-11-24 13:55:29","updated_at":"2022-11-24 13:55:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923114,"title":"مجید عباسپور","meta_title":"مجید عباسپور","meta_description":"مجید عباسپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجید","lastname":"عباسپور","token":"8b4e9edbdaee8f6b","created_at":"2022-11-24 13:55:29","updated_at":"2022-11-24 13:55:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787833,"file":"6379f837684af7.31842285.pdf","book_id":3799259,"toc":null,"created_at":"2022-11-20 13:19:43","updated_at":"2023-01-02 14:24:09","process_started_at":"2022-11-20 13:19:46","process_done_at":"2022-11-20 13:19:52","process_failed_at":null,"pages_count":346,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cf0faa7085a5ea6d022ec22c7bdf723361557360c2c45575abe3314b19f387b08b4641ba2ced64c32f36e1ca2e475efe3f59e99d28e4e3f7e9bbdbb3a43488bd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":39061,"title":"نیروگاه های تولید برق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4d93aee31bfa87c","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 12:00:36","updated_at":"2023-09-05 13:17:25","study_fields":[{"id":1864,"title":"مهندسی سیستم های انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b04180d3c648984","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2024-05-14 20:34:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۱۳۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","urlify":"%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۳۴۶","previews":null,"score":0},{"id":3794938,"title":"مرجع منحصر به فرد تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/01ac2e406b44c0b3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/01ac2e406b44c0b3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/01ac2e406b44c0b3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/01ac2e406b44c0b3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/01ac2e406b44c0b3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786001810718","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1402,"nobat_chap":4,"description":"کتاب آشنایی با تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی از انتشارات سهادانش در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای بحری سیف به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فرو...","pages_count":315,"keywords":null,"token":"01ac2e406b44c0b3","created_at":"2018-04-11 16:52:54","updated_at":"2023-09-05 13:17:25","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 13:17:25","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":220000,"cache":1,"authors":[{"id":1916805,"title":"بحری سیف","meta_title":"بحری سیف","meta_description":"بحری سیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بحری","lastname":"سیف","token":"6a2d0de66dfe016e","created_at":"2018-04-11 16:52:54","updated_at":"2018-04-11 16:52:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916805,"title":"بحری سیف","meta_title":"بحری سیف","meta_description":"بحری سیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بحری","lastname":"سیف","token":"6a2d0de66dfe016e","created_at":"2018-04-11 16:52:54","updated_at":"2018-04-11 16:52:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783626,"file":"5acdbed6567948.60681863.pdf","book_id":3794938,"toc":"[{\"page\":2,\"title\":\"Taghdimat\"},{\"page\":3,\"title\":\"\\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a\"},{\"page\":9,\"title\":\"_\\u00e0_\\u00e9_\\u00bb_\\u00e0_\\u00e7 _\\u0631_\\u0632_\\u062f_\\u0630 _\\u062f___\\u0632_\\u00e9_\\u062f__ _\\u0635___\\u062f___\\u0632\"},{\"page\":12,\"title\":\"\\u067e\\u0645\\u067e1\"},{\"page\":77,\"title\":\"\\u0628\\u0648\\u064a\\u0644\\u0631 2\"},{\"page\":109,\"title\":\"\\u0643\\u0648\\u0631\\u0647 3\"},{\"page\":149,\"title\":\"\\u062a\\u0648\\u0631\\u0628\\u064a\\u0646 4\"},{\"page\":167,\"title\":\"\\u0643\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\\u0633\\u0648\\u0631 5\"},{\"page\":209,\"title\":\"\\u0698\\u0646\\u0631\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631 6\"},{\"page\":225,\"title\":\"\\u0645\\u0628\\u062f\\u0644 \\u062d\\u0631\\u0627\\u0631\\u062a\\u064a 7\"},{\"page\":263,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u062c \\u062e\\u0646\\u0643 \\u0643\\u0646 8\"},{\"page\":283,\"title\":\"\\u0631\\u0627\\u0643\\u062a\\u0648\\u0631 \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647 \\u0627\\u064a 9\"},{\"page\":305,\"title\":\"\\u062e\\u0634\\u0643 \\u0643\\u0646 10\"},{\"page\":313,\"title\":\"_\\u00e0___\\u062f_\\u0634__ References\"}]","created_at":null,"updated_at":"2023-09-05 13:17:25","process_started_at":"2018-04-17 20:03:43","process_done_at":"2018-04-17 20:10:21","process_failed_at":null,"pages_count":315,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e3242e0bdec8bd73ff91cc3915c3ca085668c87f9e379960ee3fa3e7419a2df7fa2b69a6f7927030f7d63c9df1541ddd1718fdb6c83ba568a3fea78d8575b476","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۵"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":39061,"title":"نیروگاه های تولید برق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4d93aee31bfa87c","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 12:00:36","updated_at":"2023-09-05 13:17:25","study_fields":[{"id":1864,"title":"مهندسی سیستم های انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b04180d3c648984","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2024-05-14 20:34:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۳۱۵","previews":null,"score":0},{"id":3796175,"title":"سد های پاره سنگی","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/86500aad8903bb42/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/86500aad8903bb42/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/86500aad8903bb42/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/86500aad8903bb42/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/86500aad8903bb42/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/86500aad8903bb42/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/86500aad8903bb42/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/86500aad8903bb42/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/86500aad8903bb42/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/86500aad8903bb42/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1374,"nobat_chap":1,"description":"موسسه ژیوتکنیک نروژ (ان. جی. آی) در برنامه ریزی، طراحی، کنترل ساخت و رفتارنگاری حدود 110 سد بزرگ پاره سنگی تا ارتفاع 145 متر به طور فعال درگیر بوده است. گردآورندگان این کتاب، هر سه نفر از اعضای «ان.ج...","pages_count":224,"keywords":"null","token":"86500aad8903bb42","created_at":"2020-08-15 16:20:29","updated_at":"2020-09-06 11:33:32","publisher_id":178,"deleted_at":null,"published_at":"2020-08-15 16:22:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":5738,"title":"دکتر محمود وفاییان","meta_title":"دکتر محمود وفاییان","meta_description":"دکتر محمود وفاییان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود وفاییان","token":"86fed08a4fbd5fc1","created_at":"2018-02-20 11:32:45","updated_at":"2018-02-20 11:32:45","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":5738,"title":"دکتر محمود وفاییان","meta_title":"دکتر محمود وفاییان","meta_description":"دکتر محمود وفاییان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود وفاییان","token":"86fed08a4fbd5fc1","created_at":"2018-02-20 11:32:45","updated_at":"2018-02-20 11:32:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784855,"file":"5f37cc0563e8a7.39695036.pdf","book_id":3796175,"toc":null,"created_at":"2020-08-15 16:20:29","updated_at":"2020-09-06 11:34:07","process_started_at":"2020-08-15 16:20:32","process_done_at":"2020-08-15 16:20:35","process_failed_at":null,"pages_count":224,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4b31fb13c648359bf08df07ff6868c1257297c500b30d5dcadbb650be2e527b0fc5670e6218ec789d43dd2d3407a5327cce771242d78b9d83355e7b0fd0507e5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۴"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":39061,"title":"نیروگاه های تولید برق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4d93aee31bfa87c","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 12:00:36","updated_at":"2023-09-05 13:17:25","study_fields":[{"id":1864,"title":"مهندسی سیستم های انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b04180d3c648984","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2024-05-14 20:34:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۴","previews":null,"score":0},{"id":3799261,"title":"نیروگاه های برق آبی تیوری و کاربرد - جلد اول","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/49d09d72b42877a9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/49d09d72b42877a9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/49d09d72b42877a9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/49d09d72b42877a9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/49d09d72b42877a9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642081455","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب نیروگاه‌های برق آبی تیوری و کاربرد، حاصل تجربه بیش از سه دهه تدریس و تحقیق در حوزه انرژی است. هدف این کتاب، آشناساختن محققین، مهندسین و دانشجویان با مراحل مختلف طراحی یک نیروگاه برق آبی و اج...","pages_count":456,"keywords":null,"token":"49d09d72b42877a9","created_at":"2022-11-20 13:21:32","updated_at":"2023-01-02 14:19:27","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 13:55:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"فروشگاه مای بوکت، کتاب نیروگاه‌های برق آبی تیوری و کاربرد را به کسانی که در رشته مهندسی سیستم‌های انرژی تحیل می‌کنند یا درس نیروگاه‌های تولید برق را دارند، پیشنهاد می‌کند.","meta_title":"خرید کتاب نیروگاه‌های برق آبی تیوری و کاربرد-جلد اول اثر مجید عباسپور-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923114,"title":"مجید عباسپور","meta_title":"مجید عباسپور","meta_description":"مجید عباسپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجید","lastname":"عباسپور","token":"8b4e9edbdaee8f6b","created_at":"2022-11-24 13:55:29","updated_at":"2022-11-24 13:55:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923114,"title":"مجید عباسپور","meta_title":"مجید عباسپور","meta_description":"مجید عباسپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجید","lastname":"عباسپور","token":"8b4e9edbdaee8f6b","created_at":"2022-11-24 13:55:29","updated_at":"2022-11-24 13:55:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787835,"file":"6379f8a4892997.86009545.pdf","book_id":3799261,"toc":null,"created_at":"2022-11-20 13:21:32","updated_at":"2023-01-02 14:19:27","process_started_at":"2022-11-20 13:21:33","process_done_at":"2022-11-20 13:21:39","process_failed_at":null,"pages_count":456,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3e932fc1ac0b1a62458e1c52a70a7606013acfa603015b4ef325e8020e01b0ec80137f773bd184182053d332bff6e6e77a976a0c486fbecba9254a53da049493","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[{"id":39061,"title":"نیروگاه های تولید برق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4d93aee31bfa87c","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 12:00:36","updated_at":"2023-09-05 13:17:25","study_fields":[{"id":1864,"title":"مهندسی سیستم های انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b04180d3c648984","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2024-05-14 20:34:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۴۵۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/39061/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82","per_page":15,"to":4,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":4,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":4,"title":"نیروگاه-های-تولید-برق","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"128ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"131ms","total":"259ms"},"extra":{"id":39061,"title":"نیروگاه های تولید برق","token":"f4d93aee31bfa87c","meta_title":"نیروگاه های تولید برق","meta_description":"نیروگاه های تولید برق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19