دانلود کتاب های هندسه محاسباتی دانلود کتاب های هندسه محاسباتی

هندسه محاسباتی: الگوریتمها و کاربردها جلد اول

مارک دی برگ , اوتفرید چیونگ , مارک فن کرولد , مارک او رمارس , بهرام صادقی بی غم , مصطفی عباسی کیا ,
{"query":"SS::39157::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798464,"title":"هندسه محاسباتی: الگوریتمها و کاربردها جلد اول","price":17000,"ebook_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/06cca6c991181b67/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/06cca6c991181b67/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/06cca6c991181b67/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/06cca6c991181b67/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/06cca6c991181b67/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1500-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هندسه محاسباتی: الگوریتمها و کاربردها جلد اول از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مارک دی برگ به تالیف درآمده و درحال...","pages_count":310,"keywords":null,"token":"06cca6c991181b67","created_at":"2022-05-07 14:14:55","updated_at":"2023-04-30 10:04:08","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-30 10:04:08","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":125000,"cache":1,"authors":[{"id":1921465,"title":"مارک دی برگ","meta_title":"مارک دی برگ","meta_description":"مارک دی برگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک دی","lastname":"برگ","token":"a7d1e34c3b2d36fa","created_at":"2022-05-08 12:55:23","updated_at":"2022-05-08 12:55:23","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921466,"title":"اوتفرید چیونگ","meta_title":"اوتفرید چیونگ","meta_description":"اوتفرید چیونگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اوتفرید","lastname":"چیونگ","token":"f3924aaf9b50295a","created_at":"2022-05-08 12:58:08","updated_at":"2022-05-08 12:58:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921467,"title":"مارک فن کرولد","meta_title":"مارک فن کرولد","meta_description":"مارک فن کرولد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک","lastname":"فن کرولد","token":"0deda55a017405af","created_at":"2022-05-08 12:58:32","updated_at":"2022-05-08 12:58:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921468,"title":"مارک او رمارس","meta_title":"مارک او رمارس","meta_description":"مارک او رمارس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک او","lastname":"رمارس","token":"31f8455b878557d7","created_at":"2022-05-08 12:59:01","updated_at":"2022-05-08 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921469,"title":"بهرام صادقی بی غم","meta_title":"بهرام صادقی بی غم","meta_description":"بهرام صادقی بی غم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"صادقی بی غم","token":"9543ef379a77b314","created_at":"2022-05-08 13:00:08","updated_at":"2022-05-08 13:00:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921470,"title":"مصطفی عباسی کیا","meta_title":"مصطفی عباسی کیا","meta_description":"مصطفی عباسی کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"عباسی کیا","token":"afb7c4e00e26d1bc","created_at":"2022-05-08 13:00:31","updated_at":"2022-05-08 13:00:31","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1921465,"title":"مارک دی برگ","meta_title":"مارک دی برگ","meta_description":"مارک دی برگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک دی","lastname":"برگ","token":"a7d1e34c3b2d36fa","created_at":"2022-05-08 12:55:23","updated_at":"2022-05-08 12:55:23","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921466,"title":"اوتفرید چیونگ","meta_title":"اوتفرید چیونگ","meta_description":"اوتفرید چیونگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اوتفرید","lastname":"چیونگ","token":"f3924aaf9b50295a","created_at":"2022-05-08 12:58:08","updated_at":"2022-05-08 12:58:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921467,"title":"مارک فن کرولد","meta_title":"مارک فن کرولد","meta_description":"مارک فن کرولد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک","lastname":"فن کرولد","token":"0deda55a017405af","created_at":"2022-05-08 12:58:32","updated_at":"2022-05-08 12:58:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921468,"title":"مارک او رمارس","meta_title":"مارک او رمارس","meta_description":"مارک او رمارس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک او","lastname":"رمارس","token":"31f8455b878557d7","created_at":"2022-05-08 12:59:01","updated_at":"2022-05-08 12:59:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1921469,"title":"بهرام صادقی بی غم","meta_title":"بهرام صادقی بی غم","meta_description":"بهرام صادقی بی غم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"صادقی بی غم","token":"9543ef379a77b314","created_at":"2022-05-08 13:00:08","updated_at":"2022-05-08 13:00:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921470,"title":"مصطفی عباسی کیا","meta_title":"مصطفی عباسی کیا","meta_description":"مصطفی عباسی کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"عباسی کیا","token":"afb7c4e00e26d1bc","created_at":"2022-05-08 13:00:31","updated_at":"2022-05-08 13:00:31","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787039,"file":"62763f976405e6.94911227.pdf","book_id":3798464,"toc":null,"created_at":"2022-05-07 14:14:55","updated_at":"2023-04-30 10:04:08","process_started_at":"2022-05-07 14:14:57","process_done_at":"2022-05-07 14:15:02","process_failed_at":null,"pages_count":310,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5df62554bae93d734a1b9120d3659b314b14591419b421dd6a1db963fb4b2479f63306b6c6c741fdb3a456ed44d0263a58164a0a1b84157a5fdd41010a38e4c7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":39157,"title":"هندسه محاسباتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8baf06a0c4afa4b4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:00:43","updated_at":"2023-04-30 10:04:08","study_fields":[{"id":118,"title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2e1bc51ec8e1b6b0","books_count":38,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-06-07 13:03:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":739,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۱۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C--%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C--%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۳۱۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/39157/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"هندسه-محاسباتی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"23ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":39157,"title":"هندسه محاسباتی","token":"8baf06a0c4afa4b4","meta_title":"هندسه محاسباتی","meta_description":"هندسه محاسباتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19