دانلود کتاب های   رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 2 دانلود کتاب های   رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 2

{"query":"SS::55::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804617,"title":"معماری رایانه و سیستم های دیجیتال 2","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/11f36d641fd24c8b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/11f36d641fd24c8b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/11f36d641fd24c8b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/11f36d641fd24c8b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/11f36d641fd24c8b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009700530","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":944,"keywords":null,"token":"11f36d641fd24c8b","created_at":"2023-11-13 14:31:00","updated_at":"2023-11-15 12:27:44","publisher_id":191,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-15 12:27:43","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931574,"title":"مهندس حسین زارعی","meta_title":"مهندس حسین زارعی","meta_description":"مهندس حسین زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حسین زارعی","token":"562f7949f1d0064e","created_at":"2023-11-15 13:39:33","updated_at":"2023-11-15 13:39:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931574,"title":"مهندس حسین زارعی","meta_title":"مهندس حسین زارعی","meta_description":"مهندس حسین زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حسین زارعی","token":"562f7949f1d0064e","created_at":"2023-11-15 13:39:33","updated_at":"2023-11-15 13:39:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788565,"file":"655201ec578291.37410720.pdf","book_id":3804617,"toc":null,"created_at":"2023-11-13 14:31:00","updated_at":"2023-12-09 12:35:43","process_started_at":"2023-11-13 14:31:03","process_done_at":"2023-11-13 14:31:17","process_failed_at":null,"pages_count":944,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"78cff2c82c2ed7a6f709b352854d8382d78ed9471ab85e0e871dcadd0b551036f7c746b714a61be5aa705163df4209e222c34fa1fb8a1c1251ab7e1e80eccc05","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۴۴"},"publisher":{"id":191,"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","description":null,"token":"5bf8ff5c7b9167da","slug":"qiet"},"study_subjects":[{"id":55,"title":"  رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"268ade9ab82b3c97","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_fields":[{"id":10,"title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"badd46d275e23bb3","books_count":63,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]},{"id":355,"title":" رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a0b9b0f526148310","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_fields":[{"id":10,"title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"badd46d275e23bb3","books_count":63,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2024-02-17 13:17:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]},{"id":460,"title":" طراحی به کمک رایانه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1a84cac621049a3f","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_fields":[{"id":25,"title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"46e42fb715907a5b","books_count":105,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2024-04-07 12:53:30","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":737,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:50:09"}]}]},{"id":3412,"title":"اصول و مبانی رایانه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cac20795be43e93c","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_fields":[{"id":439,"title":"دندانپزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":22,"token":"3a213125d9619da8","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":136,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-17 13:17:55"}]}]},{"id":6733,"title":"آشنایی با رایانه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"aa14a153e87e5484","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:17","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_fields":[{"id":811,"title":"مهندسی محیط زیست","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"b49fbd4602853387","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]},{"id":10591,"title":"پردازش رایانه ای گفتار","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b7ef88b9fa4e93fd","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:53","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_fields":[{"id":1705,"title":"زبان شناسی رایانشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"56b4ee3101688fb2","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1338,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:55:32"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-2","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-2","pages_count_fa":"۹۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/55/%C2%A0-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":" -رایانه-و-سیستمهای-اطلاع-رسانی-2","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"246ms"},"extra":{"id":55,"title":"  رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 2","token":"268ade9ab82b3c97","meta_title":"  رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 2","meta_description":"  رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19