دانلود کتاب های آزمایشگاه ریزپردازنده دانلود کتاب های آزمایشگاه ریزپردازنده

{"query":"SS::5860::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3794920,"title":"میکروکنترولر AVR","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/edf7ca4471440d4e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/edf7ca4471440d4e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/edf7ca4471440d4e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/edf7ca4471440d4e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/edf7ca4471440d4e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/edf7ca4471440d4e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/edf7ca4471440d4e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/edf7ca4471440d4e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/edf7ca4471440d4e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/edf7ca4471440d4e/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786001810107","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1402,"nobat_chap":5,"description":"کتاب میکروکنترولر AVR از انتشارات سهادانش در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مهدی کیایی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خری...","pages_count":317,"keywords":null,"token":"edf7ca4471440d4e","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2023-09-05 13:34:38","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 13:34:38","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":220000,"cache":1,"authors":[{"id":1916774,"title":"مهدی کیایی","meta_title":"مهدی کیایی","meta_description":"مهدی کیایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"کیایی","token":"76d76b35b04289aa","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916775,"title":"احمد احمدی","meta_title":"احمد احمدی","meta_description":"احمد احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احمد","lastname":"احمدی","token":"ddf923c0ac904485","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1916774,"title":"مهدی کیایی","meta_title":"مهدی کیایی","meta_description":"مهدی کیایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"کیایی","token":"76d76b35b04289aa","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916775,"title":"احمد احمدی","meta_title":"احمد احمدی","meta_description":"احمد احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احمد","lastname":"احمدی","token":"ddf923c0ac904485","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783608,"file":"5acdbed3247b46.44602796.pdf","book_id":3794920,"toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"Pages from mikrokontroler\"},{\"page\":2,\"title\":\"Binder8\",\"children\":[{\"page\":2,\"title\":\"0_mogadame\"},{\"page\":11,\"title\":\"Binder7\",\"children\":[{\"page\":11,\"title\":\"Binder1\",\"children\":[{\"page\":11,\"title\":\"1_C\"},{\"page\":46,\"title\":\"2_Codevision\"}]},{\"page\":59,\"title\":\"Binder2\",\"children\":[{\"page\":59,\"title\":\"3_drive micro\"},{\"page\":70,\"title\":\"4_Input_output\"}]},{\"page\":94,\"title\":\"Binder3\",\"children\":[{\"page\":94,\"title\":\"5_LCD\"},{\"page\":114,\"title\":\"6_Timer_counter\"}]},{\"page\":148,\"title\":\"Binder4\",\"children\":[{\"page\":148,\"title\":\"7_EXT_INT\"},{\"page\":173,\"title\":\"8_ADC\"}]},{\"page\":198,\"title\":\"Binder6\",\"children\":[{\"page\":198,\"title\":\"9_Port serial\"},{\"page\":232,\"title\":\"10_SPI,I2C\"},{\"page\":269,\"title\":\"11_datasheet\"},{\"page\":315,\"title\":\"12_payvast\"}]}]}]}]","created_at":null,"updated_at":"2023-09-05 13:34:38","process_started_at":"2018-04-17 19:34:02","process_done_at":"2018-04-17 19:40:32","process_failed_at":null,"pages_count":317,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"a8f4a8d129b5e0f732db99424bff1718dc2276c252c35557c55a5afcf31b4a73bba694aed844387485a2d1650232f0e2f1dd9ed6590c2d9d87d2d1e21ae945b5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۷"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":5860,"title":"آزمایشگاه ریزپردازنده","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"831ad29443682054","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:02","updated_at":"2023-09-05 13:34:38","study_fields":[{"id":898,"title":"مهندسی کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"57bea94f4a51f6b8","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-03-10 16:59:14","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":737,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-17 04:50:09"}]}]}],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B1-AVR","urlify":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B1-AVR","pages_count_fa":"۳۱۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/5860/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"آزمایشگاه-ریزپردازنده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"190ms"},"extra":{"id":5860,"title":"آزمایشگاه ریزپردازنده","token":"831ad29443682054","meta_title":"آزمایشگاه ریزپردازنده","meta_description":"آزمایشگاه ریزپردازنده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19