دانلود کتاب های آشنایی با کامپیوتر دانلود کتاب های آشنایی با کامپیوتر

{"query":"SS::6922::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3794952,"title":"آموزش منحصر به فرد کامپیوتر","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3e1991417c041085/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3e1991417c041085/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3e1991417c041085/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3e1991417c041085/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3e1991417c041085/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786001811128","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1400,"nobat_chap":5,"description":"با پیشرفت تکنولوژی، کارکردن با کامپیوتر یکی از ابتدایی‌ترین مهارت‌هایی است که هر فرد باید به‌دنبال یادگیری آن باشد. برای آموزش کامپیوتر آموزشگاه‌ها و مطالب زیادی وجود دارد؛ اما یکی...","pages_count":224,"keywords":null,"token":"3e1991417c041085","created_at":"2018-04-11 16:52:56","updated_at":"2024-03-10 16:41:45","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-10 16:41:45","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1916824,"title":"مهسا شعبانی ایشکای","meta_title":"مهسا شعبانی ایشکای","meta_description":"مهسا شعبانی ایشکای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهسا","lastname":"شعبانی ایشکای","token":"822df871214f49f9","created_at":"2018-04-11 16:52:56","updated_at":"2018-04-11 16:52:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916824,"title":"مهسا شعبانی ایشکای","meta_title":"مهسا شعبانی ایشکای","meta_description":"مهسا شعبانی ایشکای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهسا","lastname":"شعبانی ایشکای","token":"822df871214f49f9","created_at":"2018-04-11 16:52:56","updated_at":"2018-04-11 16:52:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783640,"file":"5acdbed8642576.37032481.pdf","book_id":3794952,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2024-03-10 16:41:45","process_started_at":"2018-04-17 19:11:32","process_done_at":"2018-04-17 19:15:54","process_failed_at":null,"pages_count":224,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"d8820c1bf84ca80efc44b7c9e00119f49ff6f101aac4f3442eb1f14b2fad1709a2592a176d0f90987031787a820d1eda7e01cccadb2a79147341b4855d458e10","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۴"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":6922,"title":"آشنایی با کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f35f429f8b7904a1","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:20","updated_at":"2024-03-10 16:59:33","study_fields":[{"id":1384,"title":"تکنولوژی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"e7593c094b054150","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2024-03-10 16:59:33","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1","pages_count_fa":"۲۲۴","previews":null,"score":0},{"id":3794939,"title":"آموزش منحصر به فرد Word 2013","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e0d74f211fae0be4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e0d74f211fae0be4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e0d74f211fae0be4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e0d74f211fae0be4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e0d74f211fae0be4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786001810756","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1402,"nobat_chap":2,"description":"کتاب آموزش منحصر به فرد Word 2013 از انتشارات سهادانش در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای علی ربانی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت...","pages_count":224,"keywords":null,"token":"e0d74f211fae0be4","created_at":"2018-04-11 16:52:54","updated_at":"2024-03-10 16:59:33","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-10 16:59:33","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":150000,"cache":1,"authors":[{"id":1916806,"title":"علی ربانی","meta_title":"علی ربانی","meta_description":"علی ربانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ربانی","token":"3b6da63a9079a774","created_at":"2018-04-11 16:52:54","updated_at":"2018-04-11 16:52:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916806,"title":"علی ربانی","meta_title":"علی ربانی","meta_description":"علی ربانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ربانی","token":"3b6da63a9079a774","created_at":"2018-04-11 16:52:54","updated_at":"2018-04-11 16:52:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783627,"file":"5acdbed6728ec4.58509896.pdf","book_id":3794939,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2024-03-10 16:59:33","process_started_at":"2018-04-17 20:21:15","process_done_at":"2018-04-17 20:24:27","process_failed_at":null,"pages_count":224,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"c7b1a3e7ff1234141fde0107e5f9d74f40ed2b4de34513c4a558d0fbbfcad3b47f85e1e38632954a92fdd7aaab31aed932999522c03694d675a4b2ee3f36940a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۴"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":6922,"title":"آشنایی با کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f35f429f8b7904a1","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:20","updated_at":"2024-03-10 16:59:33","study_fields":[{"id":1384,"title":"تکنولوژی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"e7593c094b054150","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2024-03-10 16:59:33","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1026,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-14 21:16:52"}]}]}],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-Word-2013","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-Word-2013","pages_count_fa":"۲۲۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/6922/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"آشنایی-با-کامپیوتر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"104ms","total":"205ms"},"extra":{"id":6922,"title":"آشنایی با کامپیوتر","token":"f35f429f8b7904a1","meta_title":"آشنایی با کامپیوتر","meta_description":"آشنایی با کامپیوتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19