دانلود کتاب های آمار و احتمالات دانلود کتاب های آمار و احتمالات

آشنایی-با-احتمال-و-نظریه-توزیع-ها---جلد-1-ویرایش-دوم لودر

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)

دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی , عزت کرمانی ,
آشنایی-با-احتمال-و-نظریه-توزیع-ها---جلد-2 لودر

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2

دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی ,
ارزیابی-مخاطره-و-تحلیل-تصمیم-در-شبکه-های-بیزی لودر

ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی

دکترسیمانقی زادهاردبیلی , دکتروحید رضاییتبار , دکترفرزاد اسکندری ,

خرید یا کرایه
cancel
19