دانلود کتاب های باکتری شناسی پزشکی دانلود کتاب های باکتری شناسی پزشکی

اطلس رنگی باکتری‌شناسی پزشکی

لوییس دلامازا , ماری پزلو , کاسیانا بیتن کورت , النا پیترسون , دکتر فاطمه افلاکیان , ابوالفضل رافتی زمردی , مریم حفیظ , سپیده عسکری ,
{"query":"SS::8662::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804959,"title":"اطلس رنگی باکتری‌شناسی پزشکی","price":350000,"ebook_price":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5d188b26a36f344d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5d188b26a36f344d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5d188b26a36f344d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5d188b26a36f344d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5d188b26a36f344d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786220882718","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nعلم باکتری شناسی از ارکان اصلی رشته‌های علوم زیستی است و فراگیری آن مستلزم بهره گیری از منابع متنوع در این زمینه است. با وجود پیشرفتهای متعدد در زمینه تشخیص ارگانیسمهای بیماری زا و توسعه سیست...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"5d188b26a36f344d","created_at":"2024-05-01 17:15:26","updated_at":"2024-05-01 17:30:09","publisher_id":205,"deleted_at":null,"published_at":"2024-05-01 17:26:25","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه آموزشی تالیفی ارشدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931924,"title":"لوییس دلامازا","meta_title":"لوییس دلامازا","meta_description":"لوییس دلامازا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لوییس","lastname":"دلامازا","token":"0a84199e75a1a11d","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931925,"title":"ماری پزلو","meta_title":"ماری پزلو","meta_description":"ماری پزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماری","lastname":"پزلو","token":"cc2646aad774d3db","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931926,"title":"کاسیانا بیتن کورت","meta_title":"کاسیانا بیتن کورت","meta_description":"کاسیانا بیتن کورت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاسیانا","lastname":"بیتن کورت","token":"366d6ff1c7ec6e01","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931927,"title":"النا پیترسون","meta_title":"النا پیترسون","meta_description":"النا پیترسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"النا","lastname":"پیترسون","token":"2a8cba8d38a8d951","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931928,"title":"دکتر فاطمه افلاکیان","meta_title":"دکتر فاطمه افلاکیان","meta_description":"دکتر فاطمه افلاکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه افلاکیان","token":"84c70ba455269be1","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931929,"title":"ابوالفضل رافتی زمردی","meta_title":"ابوالفضل رافتی زمردی","meta_description":"ابوالفضل رافتی زمردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"رافتی زمردی","token":"58e9029b3c938b3a","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931930,"title":"مریم حفیظ","meta_title":"مریم حفیظ","meta_description":"مریم حفیظ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"حفیظ","token":"9bf4d63967d4cee9","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931931,"title":"سپیده عسکری","meta_title":"سپیده عسکری","meta_description":"سپیده عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سپیده","lastname":"عسکری","token":"ae72c0798e46182b","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931924,"title":"لوییس دلامازا","meta_title":"لوییس دلامازا","meta_description":"لوییس دلامازا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لوییس","lastname":"دلامازا","token":"0a84199e75a1a11d","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931925,"title":"ماری پزلو","meta_title":"ماری پزلو","meta_description":"ماری پزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماری","lastname":"پزلو","token":"cc2646aad774d3db","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931926,"title":"کاسیانا بیتن کورت","meta_title":"کاسیانا بیتن کورت","meta_description":"کاسیانا بیتن کورت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاسیانا","lastname":"بیتن کورت","token":"366d6ff1c7ec6e01","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931927,"title":"النا پیترسون","meta_title":"النا پیترسون","meta_description":"النا پیترسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"النا","lastname":"پیترسون","token":"2a8cba8d38a8d951","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931928,"title":"دکتر فاطمه افلاکیان","meta_title":"دکتر فاطمه افلاکیان","meta_description":"دکتر فاطمه افلاکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه افلاکیان","token":"84c70ba455269be1","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931929,"title":"ابوالفضل رافتی زمردی","meta_title":"ابوالفضل رافتی زمردی","meta_description":"ابوالفضل رافتی زمردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابوالفضل","lastname":"رافتی زمردی","token":"58e9029b3c938b3a","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931930,"title":"مریم حفیظ","meta_title":"مریم حفیظ","meta_description":"مریم حفیظ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"حفیظ","token":"9bf4d63967d4cee9","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931931,"title":"سپیده عسکری","meta_title":"سپیده عسکری","meta_description":"سپیده عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سپیده","lastname":"عسکری","token":"ae72c0798e46182b","created_at":"2024-05-01 17:26:25","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788907,"file":"663239667b1f53.80617284.pdf","book_id":3804959,"toc":null,"created_at":"2024-05-01 17:15:27","updated_at":"2024-05-01 17:30:09","process_started_at":"2024-05-01 17:15:29","process_done_at":"2024-05-01 17:15:39","process_failed_at":null,"pages_count":573,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"431cd208bf722dd3c610fde597cc6e698032478f0bed8ecba4dc4b6f045ffe5f327d0f1976153d98ed02c29a1c4680ff0ff624bff4fbeac2d3fe076482346731","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":205,"title":"موسسه آموزشی تالیفی ارشدان","description":null,"token":"a00ea979a6c611cb","slug":"موسسه-آموزشی-تالیفی-ارشدان"},"study_subjects":[{"id":5692,"title":"آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fbcad7bd58985013","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":8659,"title":"باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"525e1dddbb09b14a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:57","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":238,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-05-27 11:50:41","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":8662,"title":"باکتری شناسی پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f793ee386827c85d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:57","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-05-01 17:26:25","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۳۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/8662/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"باکتری-شناسی-پزشکی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"212ms"},"extra":{"id":8662,"title":"باکتری شناسی پزشکی","token":"f793ee386827c85d","meta_title":"باکتری شناسی پزشکی","meta_description":"باکتری شناسی پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19