دانلود کتاب های برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی دانلود کتاب های برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی

{"query":"SS::9067::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798206,"title":"ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس: پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و استفاده بهینه از فضاها و تجهیزات ورزشی براساس CPSC Handbook و ASTM","price":40000,"ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/822434b15dce1812/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/822434b15dce1812/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/822434b15dce1812/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/822434b15dce1812/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/822434b15dce1812/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/822434b15dce1812/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/822434b15dce1812/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/822434b15dce1812/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/822434b15dce1812/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/822434b15dce1812/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789644572241","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1391,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":148,"keywords":"تجهیزات ورزشی","token":"822434b15dce1812","created_at":"2021-12-23 00:46:47","updated_at":"2022-12-25 17:13:29","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-23 01:56:02","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":612,"title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_description":"دکتر علیرضا فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"فارسی","token":"d0c07e7653a1acdf","created_at":"2017-10-15 09:51:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921126,"title":"سیدحجت زمانی ثانی","meta_title":"سیدحجت زمانی ثانی","meta_description":"سیدحجت زمانی ثانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدحجت زمانی","lastname":"ثانی","token":"aa7bf8a8f39895f6","created_at":"2021-12-23 00:46:42","updated_at":"2021-12-23 00:46:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":612,"title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_description":"دکتر علیرضا فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"فارسی","token":"d0c07e7653a1acdf","created_at":"2017-10-15 09:51:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921126,"title":"سیدحجت زمانی ثانی","meta_title":"سیدحجت زمانی ثانی","meta_description":"سیدحجت زمانی ثانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدحجت زمانی","lastname":"ثانی","token":"aa7bf8a8f39895f6","created_at":"2021-12-23 00:46:42","updated_at":"2021-12-23 00:46:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786781,"file":"61c395bf96e147.12200604.pdf","book_id":3798206,"toc":null,"created_at":"2021-12-23 00:46:47","updated_at":"2022-08-30 12:22:25","process_started_at":"2021-12-23 00:46:49","process_done_at":"2021-12-23 00:46:53","process_failed_at":null,"pages_count":148,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d4b87590a5b0e1f12f39bbddd17632a54f44343fe23e37c4a13c3a46d8411ec9725240f928d9debd36c937e633faec1476ee6dc1a4c11d12aac590babb9bf54c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":9067,"title":"برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e60fb19eb54b3891","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:05","updated_at":"2021-12-23 01:56:02","study_fields":[{"id":1324,"title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"da23bdaef60efb5e","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 01:56:02","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1307,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-01 11:29:23"}]}]},{"id":35236,"title":"مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0dac70b067d53feb","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:52:27","updated_at":"2021-12-23 01:56:02","study_fields":[{"id":1324,"title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"da23bdaef60efb5e","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 01:56:02","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1307,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-02-01 11:29:23"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3--%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-CPSC-Handbook-%D9%88-ASTM","urlify":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3--%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-CPSC-Handbook-%D9%88-ASTM","pages_count_fa":"۱۴۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/9067/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"برنامه-ریزی-تاسیسات-و-اماکن-و-تجهیزات-ورزشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"69ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"70ms","total":"139ms"},"extra":{"id":9067,"title":"برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی","token":"e60fb19eb54b3891","meta_title":"برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی","meta_description":"برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19