دانلود کتاب های احتمال و کاربرد آن دانلود کتاب های احتمال و کاربرد آن

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2 (ویرایش دوم)

دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی ,

اندازه و احتمال

اس آر. آتریا , وی. اس. ساندر , دکتر رضا پورطاهری ,

خرید یا کرایه
cancel
19