دانلود کتاب های دانشگاه تربیت مدرس دانلود کتاب های دانشگاه تربیت مدرس

%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86 بازگشت

بیوشیمی سرطان

دکتر عبدالامیر علامه
%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87 بازگشت

انجماد در روش های کمک باروری اسپرم و بافت بیضه

دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه
%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84- بازگشت

کانسارهای اپی ترمال ایران (جلد اول)

دکتر مجید قادری , دکتر نرگس یاسمی , دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق ,
%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C بازگشت

سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

دکتر جواد حاتمی , دکتر عیسی رضایی , دکتر مایده مالکی ,
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF بازگشت

مبانی نظریه ارتجاعی مواد

دکتر احمد علی فخیمی , مهندس محمد افرازی ,
%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9 بازگشت

بیوشیمی - فیزیک

دکتر بیژن رنجبر , دکتر خسرو خلیفه , سیده اکرم شیردل ,
%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 بازگشت

حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

دکتر لیلا غلامی , دکتر سید حمیدرضا صادقی , دکتر زینب حزباوی , دکتر عبدالواحد خالدی درویشان ,
{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","phone_number":"82884088","national_number":null,"description_client":null,"meta_title":"دانشگاه تربیت مدرس","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","meta_description":"دانشگاه تربیت مدرس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","manager":"دکتر امیر عبدالله زاده","shaba":"IR520100004001075003007294","bank_name":"بانک مرکزی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه تربیت مدرس","email":"[email protected]","role":"publisher","image":null,"confirmed":1,"phone":"09123177206","token":"a6242624ae486c8f","oauth_provider":null,"address":"تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران","postal_code":"14115318","invite_code":"gwrzzk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2023-11-29 10:11:41","updated_at":"2024-01-24 16:44:35","bazaar_credit":0,"description":"[email protected]"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::242::*::T","current_page":1,"items":15,"data":[{"id":3804763,"title":"بوم شناسی بانک بذر خاک","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a92cd7ba034ff7ee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-22-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">بانک بذر خاک شامل تمامی بذور زنده گیاهان (چه در حالت خواب و چه فعال و آماده جوانه &shy;زنی) و میوه حامل این بذور در خاک است. در اراضی زراعی، مهم&zwnj;ترین کاربرد بانک بذر خاک، نقشی است که در کنترل علف&zwnj;های هرز دارند. در رویشگاه&zwnj;های طبیعی شامل جنگل&zwnj;ها و مراتع، از بانک بذرخاک برای احیا اراضی تخریب یافته، حفظ تنوع گیاهی و افزایش و نگهداری ذخیره&shy;گاه ژنتیکی گیاهان استفاده می&shy; گردد. در مطالعه بانک بذر خاک، ویژگی&zwnj;های مختلفی از جمله تنوع، تراکم و تشابه بانک بذر خاک با پوشش گیاهی روزمینی بررسی می&zwnj;شود. روش&zwnj;های مختلفی برای شناسایی بذور مدفون&zwnj;شده در خاک و اندازه&zwnj;گیری این ویژگی&zwnj;های فوق ارایه شده است. همچنین عوامل مختلف زنده و غیرزنده از قبیل چرای دام، نوع پوشش گیاهی سطحی، عوامل خاکی، اقلیم و ویژگی&zwnj;های توپوگرافی بر هرکدام از این ویژگی&zwnj;های بانک بذر خاک تاثیر معنی&shy; دار دارد. همچنین با توجه به تغییرات ویژگی&zwnj;های بانک بذر خاک در اعماق مختلف خاک، بذور مدفون&zwnj;شده در خاک به قسمت&zwnj;های مختلفی طبقه&shy;بندی شده&shy;اند که تفکیک آنها به دو قسمت دایمی و زودگذر در مطالعات مختلف، بیشتر مد نظر قرار گرفته است. در نهایت اینکه برای تجزیه و تحلیل داده &shy;های مربوط به بانک بذر خاک می&shy; توان از نرم&shy;افزارهای مختلفی که برای مطالعات اکولوژی گیاهی ارایه شده است، استفاده کرد. در این بین استفاده از بسته <span dir=\"LTR\">vegan</span> در نرم &shy;افزار <span dir=\"LTR\">R</span> پیشنهاد می&shy; گردد. در این کتاب تمامی موارد فوق به&zwnj;صورت مفصل بحث و بررسی شده است.\n","pages_count":280,"keywords":null,"token":"a92cd7ba034ff7ee","created_at":"2024-01-10 11:06:51","updated_at":"2024-01-22 14:25:31","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:25:31","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931702,"title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_description":"دکتر رضا عرفانزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا عرفانزاده","token":"96e7b2bca98e7d54","created_at":"2024-01-10 13:13:22","updated_at":"2024-01-10 13:13:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931702,"title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_title":"دکتر رضا عرفانزاده","meta_description":"دکتر رضا عرفانزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا عرفانزاده","token":"96e7b2bca98e7d54","created_at":"2024-01-10 13:13:22","updated_at":"2024-01-10 13:13:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788711,"file":"659e4913ed80c1.68671590.pdf","book_id":3804763,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:06:52","updated_at":"2024-01-22 14:25:31","process_started_at":"2024-01-21 16:51:02","process_done_at":"2024-01-21 16:51:05","process_failed_at":null,"pages_count":282,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1d950f2410d317ff76d587560d6ecc6fa924124f6fb236c5299a102b459d404da716da07045f6851056b76946f25b980375b48c348e8eeae863f39d925415fcd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۲۸۰","previews":null,"score":0},{"id":3804750,"title":"بیوشیمی سرطان","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d806753eeb9d9710/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d806753eeb9d9710/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d806753eeb9d9710/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d806753eeb9d9710/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d806753eeb9d9710/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-14-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">اثر حاضر با هدف آشنایی محققان و دانشجویان به مفاهیم ملکولی و بیوشیمیایی مرتبط با فرایند تومورزایی و بروز سرطان تدوین شده است. با توجه به زمینه&zwnj;های آموزشی و تحقیقاتی، و با توجه به جنبه&zwnj;های بالینی و علوم پایه علوم سرطان، این کتاب در ده فصل ارایه شده است که محتوی هر کدام از این قرار است:<br>در فصل اول مفاهیم کلی سرطان و نشانه&zwnj;های سلول&zwnj;های سرطانی توضیح داده شده است. فصل دوم به معرفی عوامل خطر در مرحله آغازین و پیشرفت سرطان می&zwnj;پردازد. در این فصل همچنین مکانیزم ایجاد جهش و نحوه تداخل این عوامل با ژن&zwnj;ها شرح داده شده است. فصل سوم به معرفی ژن&zwnj;های درگیر در بروز سرطان با تاکید بر محصولات پروتیینی آنها و مشارکت آنها در فرایندهای سلولی می&zwnj;پردازد. <!--{cke_protected}%3Cspan%20dir%3D%22LTR%22%3E%3C%2Fspan%3E--><br>به&zwnj;دلیل اهمیت نقش ژن&zwnj;ها و تغییرات پایین دستی آنها در تبدیل سلول&zwnj;های سالم به سلول&zwnj;های بدخیم فصل چهارم به ژن&zwnj;های حساس به سرطان یعنی انکوژن&zwnj;ها و ژن&zwnj;های سرکوبگر اختصاص یافته است. فصل پنجم به نقش فرایند چرخه (سیکل ) سلولی در فرایند سرطان&zwnj;زایی اختصاص یافته است. فصل ششم این اثر به مسیرهای و شبکه&zwnj;های پیام<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>رسانی سلولی اختصاص یافته است.<!--{cke_protected}%3Cspan%20dir%3D%22LTR%22%3E%3C%2Fspan%3E--><br>فصل هفتم نحوه گسترش سرطان به سایر بافت&zwnj;ها و رابطه بین فرایند آنژیوژنز و متاستاز با انتشار سلول&zwnj;های بدخیم در بدن را توضیح می&zwnj;دهد. فصل هشتم به نقش مرگ سلولی و آپوپتوز (مرگ برنامه&zwnj;ریزی شده سلولی) می&zwnj;پردازد. <!--{cke_protected}%3Cspan%20dir%3D%22LTR%22%3E%3C%2Fspan%3E--><br>در فصل نهم اهمیت و شرایط تهیه نمونه&zwnj;های بیولوژیکی و شاخص&zwnj;های سرطان و کاربرد آنها در تشخیص ارایه شده است. در فصل دهم مدل&zwnj;های رایج در تحقیقات سرطان و اهمیت به&zwnj;کارگیری نمونه&zwnj;های بیولوژیکی را معرفی می&zwnj;گردد..\n","pages_count":231,"keywords":null,"token":"d806753eeb9d9710","created_at":"2024-01-08 15:07:05","updated_at":"2024-01-09 10:21:18","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:21:18","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931693,"title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_description":"دکتر عبدالامیر علامه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالامیر علامه","token":"ffa6ed6ad226c06b","created_at":"2024-01-08 15:09:27","updated_at":"2024-01-08 15:09:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931693,"title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_description":"دکتر عبدالامیر علامه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالامیر علامه","token":"ffa6ed6ad226c06b","created_at":"2024-01-08 15:09:27","updated_at":"2024-01-08 15:09:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788698,"file":"659bde61a03419.50955731.pdf","book_id":3804750,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 15:07:06","updated_at":"2024-01-09 10:21:18","process_started_at":"2024-01-08 15:07:09","process_done_at":"2024-01-08 15:07:12","process_failed_at":null,"pages_count":231,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a38affebd69178a63ca59d5f166c6cf35cb163ce3d45110a7044756b65d5ec29663bc4daba539d4ddd41519ef101c380a15fdf941ee4e8bf6f88988eb477bfb4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۳۱","previews":null,"score":0},{"id":3804700,"title":"مطالعه و اندازه گیری فرسایش آبی (نشر دوم با بازنگری کامل)","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/88dde12225ee94d3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/88dde12225ee94d3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-50-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":2,"description":"<p style=\"text-align: right;\">.<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\">کتاب پیشِ&zwnj;رو با بیان ضرورت و ارایه کلیات و مفاهیم آغاز و پس از گزارش روش&zwnj;های مختلف اندازه&zwnj;گیری انواع مهم فرسایش آبی به تبیین رویکردهای جدید و معیارهای ضروری قابل&zwnj;ملاحظه برای بررسی&zwnj;های آینده فرسایش خاک پرداخته است. به&zwnj;نحوی&zwnj;که در فصل نخست، ضرورت تدوین نوشتار حاضر و اهمیت مطالعات، پایش و اندازه&zwnj;گیری فرسایش بازگو شده است.</span>\n","pages_count":412,"keywords":null,"token":"88dde12225ee94d3","created_at":"2023-12-31 13:41:44","updated_at":"2024-01-01 08:42:25","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:42:25","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931628,"title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا صادقی","token":"bbcef00348993eff","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931629,"title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_description":"دکتر یحیی پرویزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یحیی پرویزی","token":"2609909bd19506e7","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931628,"title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا صادقی","token":"bbcef00348993eff","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931629,"title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_title":"دکتر یحیی پرویزی","meta_description":"دکتر یحیی پرویزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یحیی پرویزی","token":"2609909bd19506e7","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788648,"file":"65913e6087a890.02946768.pdf","book_id":3804700,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 13:41:45","updated_at":"2024-01-01 08:42:25","process_started_at":"2023-12-31 13:41:46","process_done_at":"2023-12-31 13:42:06","process_failed_at":null,"pages_count":413,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ca3091ea03e910bc2e54058ef879cb2e6576ac3bd43ea3f146200841f5fbcae594301b39c0e9ac07d8ccbb2da1766f67adc29d3ef169f621fb0596470417863d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C--%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-","urlify":"%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C--%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-","pages_count_fa":"۴۱۲","previews":null,"score":0},{"id":3804747,"title":"تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-35-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"<p style=\"text-align: right;\"> تاثیر جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات بر موضوعات اجتماعی، به&zwnj;خصوص تربیت و تربیت دینی غیرقابل انکار است. بر اساس یافته&zwnj;های علمی مرتبط با موضوع، این حقیقت آشکار شده است که جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات به&zwnj;عنوان یک فرایند، سه جنبه اساسی را داراست: جنبه معرفت&zwnj;شناختی، جنبه روش&zwnj;شناختی و جنبه مربوط به محتوی . جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات با گستراندن و تسریع جریان انتقال اطلاعات، جایگاه و نقش واقعی دانش را تحت تاثیر قرارداده و نتیجتاً دانش را با اطلاعات همسنگ و هم ارزش می&zwnj;کند. همسنگی و برابرسازی دانش با اطلاعات، خود چالش&zwnj;هایی را برای فرایند تربیت دینی که به نوعی به جایگاه متمایز و متعالی دانش تکیه می&zwnj;زند، فراهم می&zwnj;سازد. در فصل اول کتاب به تاثیر برابری دانش با اطلاعات بر فرایند تربیت دینی اشاره شده است. ملاحظات روش&zwnj;شناختی، جنبه دوم جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات محسوب می&zwnj;شود. اینترنت از عناصر اصلی ملاحظات روش&zwnj;شناختی روند جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات است که نقش حیاتی و منحصر به&zwnj;فرد را در حیطه روش&zwnj;های آموزش و یادگیری ایفا می&zwnj;کند. رواج اینترنت، در واقع به معنای تغییر در فضاهای روش&zwnj;شناختی سنتی است که بر فرایندهای تربیتی غلبه یافته&zwnj;اند و همچنین به معنای ایجاد فضای جدید روشی؛ همچون فضای ریزوماتیک در حوزه روش&zwnj;شناسی تربیتی است. اینترنت به&zwnj;عنوان یک ریزم، چالش&zwnj;هایی را متوجه شیوه&zwnj;های سنتی و رایج تربیت دینی می&zwnj;سازد که در فصل دوم کتاب به آن پرداخته شده است. دیگر جنبه جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات خلق فضاهای یادگیری ابر متنی به&zwnj;جای یادگیری منحصر به متن در حوزه تربیت دینی است، که البته خود به چالش&zwnj;هایی در زمینه فرایند تعلیم و تربیت دینی صرفاً مبتنی بر متن مکتوب منجر خواهد شد. این موضوع نیز در فصل سوم مورد بررسی قرار می&zwnj;گیرد.\n","pages_count":150,"keywords":null,"token":"8f48e77362bbd7d2","created_at":"2024-01-08 11:18:50","updated_at":"2024-01-09 10:20:24","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:20:24","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931688,"title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_description":"دکتر سید مهدی سجادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید مهدی سجادی","token":"12e45ecc5b0d2942","created_at":"2024-01-08 13:27:56","updated_at":"2024-01-08 13:27:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931688,"title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_description":"دکتر سید مهدی سجادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید مهدی سجادی","token":"12e45ecc5b0d2942","created_at":"2024-01-08 13:27:56","updated_at":"2024-01-08 13:27:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788695,"file":"659ba8e313d304.99135904.pdf","book_id":3804747,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:18:51","updated_at":"2024-01-09 10:20:24","process_started_at":"2024-01-08 11:18:53","process_done_at":"2024-01-08 11:18:55","process_failed_at":null,"pages_count":149,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9290d927a21746345337ea46915a79229d0d20dd6fcb550bedeb107632c4c561366f8e5a59e7972cc9133815d8db562c333c9f3d437da1664d6ffd00a0482170","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۱۵۰","previews":null,"score":0},{"id":3804749,"title":"Approaches and methods in teacher evaluation: global perspectives, local practice (ارزشیابی تربیت معلم)","price":115000,"ebook_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa9dda7d72aea18e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-15-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\"> اهمیت سیاست&zwnj;گذاری و فرایند اجرایی نظام تربیت معلم و نیاز به ارزشیابی و اصلاح مداوم آن در نظام آموزشی هر کشور بر هیچ&zwnj;کس پوشیده نیست. این مهم قبل از هر چیز نیازمند اشراف ذیربطان بر مبانی نظری موضوع؛ چگونگی عمل سایر ملل و درس&zwnj;آموزی از اقدامات گذشته کشور است. به&zwnj;عنوان اولین اثر مرتبط و متمرکز در این حوزه؛ این کتاب تلاش دارد تا با پشتوانه نظری؛ پژوهشی و اجرایی چندین&zwnj;ساله پدید&zwnj;آورندگان آن در این موصوع خاص؛ گامی هر&zwnj;چند کوچک در این راه بسیار حیاتی بردارد. مخاطبان اصلی این کتاب علاوه بر سیاست&zwnj;گذاران و مجریان تربیت&zwnj;معلم و آموزش و پرورش و آموزش عالی، اساتید و دانشجویان رشته&zwnj;های آموزشی و به&zwnj;طور خاص رشته آموزش زبان انگلیسی می&zwnj;باشند.<span dir=\"LTR\"><!--{cke_protected}%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A12.0pt%3B%22%3E%3C%2Fspan%3E--></span><br>فصول این کتاب حاصل بخشی از مطالعات نظری؛ تطبیقی چندین&zwnj;ساله در دانشگاه تربیت مدرس و تجربه پژوهشی، طراحی مدل؛ تصویب ارزشیابی صلاحیت حرفه&zwnj;ای (اصلح) معلمان پیش از خدمت در شورای عالی برنامه&zwnj;ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی آموزش و پرورش؛ طراحی و اعتبار&zwnj;سنجی انواع آزمون&zwnj;های عملکردی و دانشی معلمان و اجرای گسترده ارزشیابی صلاحیت حرفه&zwnj;ای (اصلح) در دانشگاه فرهنگیان که برای اولین بار در تاریخ تربیت معلم ایران انجام&zwnj;شده و تداوم دارد؛ می&zwnj;باشد. &zwnj;پیشنهاد&zwnj;های اصلاحی و نقدهای سازنده دل&zwnj;سوختگان تربیت معلم مورد استقبال و چراغ راه آینده&zwnj;مان خواهد بود.\n","pages_count":259,"keywords":null,"token":"fa9dda7d72aea18e","created_at":"2024-01-08 11:22:08","updated_at":"2024-01-09 10:21:01","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:21:01","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931691,"title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_description":"دکتر غلامرضا کیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا کیانی","token":"4269c64d2e13cb2d","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931692,"title":"سجاد عسکری متین","meta_title":"سجاد عسکری متین","meta_description":"سجاد عسکری متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"عسکری متین","token":"3f28c3efe6cac833","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931691,"title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_title":"دکتر غلامرضا کیانی","meta_description":"دکتر غلامرضا کیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا کیانی","token":"4269c64d2e13cb2d","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931692,"title":"سجاد عسکری متین","meta_title":"سجاد عسکری متین","meta_description":"سجاد عسکری متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"عسکری متین","token":"3f28c3efe6cac833","created_at":"2024-01-08 14:11:19","updated_at":"2024-01-08 14:11:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788697,"file":"659ba9a84e14e9.33320055.pdf","book_id":3804749,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:22:08","updated_at":"2024-01-09 10:21:01","process_started_at":"2024-01-08 11:22:10","process_done_at":"2024-01-08 11:22:13","process_failed_at":null,"pages_count":259,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"33f54502adff9e37ac5ed16a37b0f1a858d8cc364af42d240306431ac924f67b3a5b8736fda3c4cea78dabc976136c1abbb693c924acc90e247dfb3f6c7fef4e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"Approaches-and-methods-in-teacher-evaluation--global-perspectives--local-practice--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-","urlify":"Approaches-and-methods-in-teacher-evaluation--global-perspectives--local-practice--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-","pages_count_fa":"۲۵۹","previews":null,"score":0},{"id":3804792,"title":"انجماد در روش های کمک باروری اسپرم و بافت بیضه","price":105000,"ebook_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/68f1d9a677dbd934/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/68f1d9a677dbd934/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/68f1d9a677dbd934/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/68f1d9a677dbd934/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/68f1d9a677dbd934/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-07-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">ناباروری با علل مختلفی از جمله نارسایی های تولید مثل، درمان های سمی گنادها از جمله شیمی درمانی و پرتودرمانی، جراحی، ناهنجاری های ژنتیکی یا قرارگیری در معرض توکسین های محیطی ایجاد می شود. از جمله افرادی که در بزرگسالی دچار مشکلات ناباروری می شوند ، کودکان و افراد بالغ مبتلا به سرطان هستند که بعد از درمان، به این عارضه دچار می شوند. در حال حاضر میزان ابتلا به سرطان در کودکی افزایش پیدا کرده و تا 20 درصد هم رسیده است و در عین حال میزان مرگ و میر به شدت کاهش پیدا کرده است. در هر سال تعداد زیادی از زنا ن و مردان جوان در جهان دچار انواع سرطان های تهاجمی می شوند که درصورت تشخیص زودهنگام و انجام درمان های شیمی درمانی، پرتودرمانی و پیوند مغز استخوان از مرگ نجات پیدا می کنند. این افراد در بزرگسالی به علت نوع درمانی که گرفته اند، دچار نبود عملکرد سیس تم تولید مثلی و غدد درونریز می شوندکه یکی از نگرانی ها این است که آیا این افراد قادر به فرزندآوری می شوند یا نه. از این رو راه های حفظ باروری در مردان و زنان نه تنها یک جنبه مهم از سیستم سلامت تولید مثل است بلکه یک جنبه مهم کیفیت زندگی است.\n","pages_count":227,"keywords":null,"token":"68f1d9a677dbd934","created_at":"2024-01-22 09:43:57","updated_at":"2024-01-24 16:35:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:35:07","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931730,"title":"دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه","meta_title":"دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه","meta_description":"دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه","token":"f3d350cb68d8e371","created_at":"2024-01-22 10:09:20","updated_at":"2024-01-22 10:09:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931730,"title":"دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه","meta_title":"دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه","meta_description":"دکتر منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصوره موحدین، دکتر ایمان حلوایی، دکتر فاطمه سادات امجدی، دکتر زهرا زندیه","token":"f3d350cb68d8e371","created_at":"2024-01-22 10:09:20","updated_at":"2024-01-22 10:09:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788740,"file":"65ae07a5958a00.42334798.pdf","book_id":3804792,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 09:43:58","updated_at":"2024-01-24 16:35:07","process_started_at":"2024-01-22 09:43:59","process_done_at":"2024-01-22 09:44:01","process_failed_at":null,"pages_count":227,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0ce04ee9462a05084a99074a59c5f6d59ce33158b1b99eacdad439c0fa5b290f38eabd8ffa4ba0fd8d7f2aa5e68ab6a0571c4e8d1325ee1f238ffd1f8975d528","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87","pages_count_fa":"۲۲۷","previews":null,"score":0},{"id":3804687,"title":"کانسارهای اپی ترمال ایران (جلد اول)","price":265000,"ebook_price":"۱۳۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dc06001c8f8365c5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-60-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":".","pages_count":406,"keywords":null,"token":"dc06001c8f8365c5","created_at":"2023-12-27 13:35:42","updated_at":"2023-12-27 14:23:51","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-27 13:50:34","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931591,"title":"دکتر مجید قادری","meta_title":"دکتر مجید قادری","meta_description":"دکتر مجید قادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجید قادری","token":"99c286575eb553f7","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931592,"title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_description":"دکتر نرگس یاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نرگس یاسمی","token":"52414a82e1b37729","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931593,"title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_description":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید هدایت اله موسوی مطلق","token":"11b370bfeb7f31e2","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931591,"title":"دکتر مجید قادری","meta_title":"دکتر مجید قادری","meta_description":"دکتر مجید قادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجید قادری","token":"99c286575eb553f7","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931592,"title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_title":"دکتر نرگس یاسمی","meta_description":"دکتر نرگس یاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نرگس یاسمی","token":"52414a82e1b37729","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931593,"title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_title":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق","meta_description":"دکتر سید هدایت اله موسوی مطلق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید هدایت اله موسوی مطلق","token":"11b370bfeb7f31e2","created_at":"2023-11-29 12:28:45","updated_at":"2023-11-29 12:28:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788635,"file":"658bf6f6614026.41772186.pdf","book_id":3804687,"toc":null,"created_at":"2023-12-27 13:35:42","updated_at":"2023-12-27 14:23:51","process_started_at":"2023-12-27 13:35:44","process_done_at":"2023-12-27 13:35:48","process_failed_at":null,"pages_count":406,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7b110013a378d03afd973bf1892cd374e9111f7ff88b9761e8bc758e233127a0d74533b8287df0f2f33af43a2015990bb606f1ed7ce8b292d263f700fcec7a75","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","pages_count_fa":"۴۰۶","previews":null,"score":0},{"id":3804711,"title":"سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/588dd03b2d924805/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/588dd03b2d924805/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/588dd03b2d924805/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/588dd03b2d924805/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/588dd03b2d924805/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-58-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":3,"description":"<p style=\"text-align: right;\">.بدون تردید یادگیری الکترونیکی و دوره های برخط به سرعت در حال رشد و توسعه می باشند. قابلیت ها و امکاناتی که یادگیری الکترونیکی به ارمغان آورده، یادگیرندگان و اساتید را به این دوره ها علاقه مند کرده است. امکان کار کردن از محیط آرام محل سکونت، حذف مشکلات مربوط به ترافیک و یافتن محل پارک برای خودرو، مرتفع کردن مشکلات مربوط به نگهداری از فرزندان و امکان حضور یافتن در کلاس در هر زمان و هر مکان، ازجمله عوامل موثر در اقبال عمومی از این نوع آموزش ها است.\n","pages_count":550,"keywords":null,"token":"588dd03b2d924805","created_at":"2024-01-03 08:47:11","updated_at":"2024-01-06 17:57:52","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 17:57:52","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1930569,"title":"دکتر جواد حاتمی","meta_title":"دکتر جواد حاتمی","meta_description":"دکتر جواد حاتمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد حاتمی","token":"cd012509ff45d604","created_at":"2023-03-25 01:27:04","updated_at":"2023-03-25 01:27:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931642,"title":"دکتر عیسی رضایی","meta_title":"دکتر عیسی رضایی","meta_description":"دکتر عیسی رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عیسی رضایی","token":"3acc639c7cfbe71b","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931643,"title":"دکتر مایده مالکی","meta_title":"دکتر مایده مالکی","meta_description":"دکتر مایده مالکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مایده مالکی","token":"567b94e30f869166","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1930569,"title":"دکتر جواد حاتمی","meta_title":"دکتر جواد حاتمی","meta_description":"دکتر جواد حاتمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جواد حاتمی","token":"cd012509ff45d604","created_at":"2023-03-25 01:27:04","updated_at":"2023-03-25 01:27:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931642,"title":"دکتر عیسی رضایی","meta_title":"دکتر عیسی رضایی","meta_description":"دکتر عیسی رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عیسی رضایی","token":"3acc639c7cfbe71b","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931643,"title":"دکتر مایده مالکی","meta_title":"دکتر مایده مالکی","meta_description":"دکتر مایده مالکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مایده مالکی","token":"567b94e30f869166","created_at":"2024-01-03 08:54:03","updated_at":"2024-01-03 08:54:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788659,"file":"6594edd7ef3dc6.09087542.pdf","book_id":3804711,"toc":null,"created_at":"2024-01-03 08:47:13","updated_at":"2024-01-06 17:57:52","process_started_at":"2024-01-06 14:01:23","process_done_at":"2024-01-06 14:01:25","process_failed_at":null,"pages_count":554,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e6b3113d10fadbd96d4e29f0eaa0b4b298d9de70113ee38e9d728f0e067eb2ee5dc6df5d66708aa779e9c035805d48f55120d52c680f035e187977ee5e76ea60","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۵۵۰","previews":null,"score":0},{"id":3804705,"title":"معماری سرآمد: دستور زبان معماری آینده ایران","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1413e30f17888921/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1413e30f17888921/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1413e30f17888921/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-49-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":2,"description":"<p style=\"text-align: right;\">.<span lang=\"FA\">جامعه پویا با الهام از تجربه&zwnj;&zwnj;های گذشته خود، به&zwnj;&zwnj;خصوص تجربه&zwnj;&zwnj;های موفق و حتی تجربه&zwnj;&zwnj;های ناموفق، راه موفقیت را در زمان کوتاه&zwnj;&zwnj;تری خواهد پیمود. همان&zwnj;&zwnj;گونه که بزرگان گفته&zwnj;&zwnj;اند &laquo;تجربه را تجربه کردن خطاست.&raquo; و این بدان معناست که بایست از تجربه&zwnj;&zwnj;های گذشته، به نفع ساختن آینده&zwnj;&zwnj;ای روشن درس گرفت. مطالعه تاریخ در معنای عام خود و مطالعه تاریخ معماری معاصر ایران در معنای خاص، با هدف درس گرفتن از موفقیت&zwnj;&zwnj;ها و عدم&zwnj;&zwnj;موفقیت&zwnj;&zwnj;های این تجربه صورت می&zwnj;&zwnj;پذیرد. بدیهی است بازخوانی تجربیات صورت گرفته در گذشته، با هدف درس گرفتن از آن&zwnj;ها، مقدمه&zwnj;ای سرنوشت&zwnj;&zwnj;ساز در دستیابی به معماری سرآمد و ارزشمند و درخور جامعه اصیل و فرهنگ&zwnj;&zwnj;مدار در ایران معاصر، محسوب می&zwnj;&zwnj;شود.</span>\n","pages_count":298,"keywords":null,"token":"1413e30f17888921","created_at":"2023-12-31 14:43:47","updated_at":"2024-01-01 08:45:21","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:45:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931637,"title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_title":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد","meta_description":"دکتر محمدجواد مهدوی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدجواد مهدوی نژاد","token":"d5f555262e35647d","created_at":"2023-12-31 14:45:50","updated_at":"2023-12-31 14:45:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788653,"file":"65914cebe3ffe7.91276794.pdf","book_id":3804705,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 14:43:48","updated_at":"2024-01-01 08:45:21","process_started_at":"2023-12-31 14:43:49","process_done_at":"2023-12-31 14:43:53","process_failed_at":null,"pages_count":329,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a0f6a1593e527a6483bbbd5aaf75afefc989082b40ec65fd2f0e33aabe542bea84f966ad37721adecf8a8561533ef1df959a6b033bbbce5915f5fa829fb80065","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF--%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF--%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0},{"id":3804703,"title":"مبانی نظریه ارتجاعی مواد","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/da47000d8b35d51a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/da47000d8b35d51a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-54-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">.<span lang=\"FA\">کتاب پیش&zwnj;رو برای دانشجویان رشته&zwnj;های مختلف مهندسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی که قصد گذراندن درس الاستیسیته یا نظریه ارتجاعی مواد را دارند، نوشته &zwnj;شده است. این کتاب حاصل دست&zwnj;نوشته&zwnj;های نگارندگان و به&zwnj;ویژه نگارنده اول طی سالیان متمادی تدریس این درس در داخل و خارج کشور و جمع&zwnj;آوری مطالب از کتاب&zwnj;ها و مقالات مختلف است و امید می&zwnj;رود که مفید فایده باشد.</span>\n","pages_count":482,"keywords":null,"token":"da47000d8b35d51a","created_at":"2023-12-31 14:25:54","updated_at":"2024-01-01 08:43:51","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:43:51","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931633,"title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_description":"دکتر احمد علی فخیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"احمد علی فخیمی","token":"ef24025bc617e469","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931634,"title":"مهندس محمد افرازی","meta_title":"مهندس محمد افرازی","meta_description":"مهندس محمد افرازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"محمد افرازی","token":"2f439a5ff3d4b731","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931633,"title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_title":"دکتر احمد علی فخیمی","meta_description":"دکتر احمد علی فخیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"احمد علی فخیمی","token":"ef24025bc617e469","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931634,"title":"مهندس محمد افرازی","meta_title":"مهندس محمد افرازی","meta_description":"مهندس محمد افرازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"محمد افرازی","token":"2f439a5ff3d4b731","created_at":"2023-12-31 14:33:52","updated_at":"2023-12-31 14:33:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788651,"file":"659148ba8a3587.00355644.pdf","book_id":3804703,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 14:25:55","updated_at":"2024-01-01 08:43:51","process_started_at":"2023-12-31 14:25:58","process_done_at":"2023-12-31 14:26:09","process_failed_at":null,"pages_count":482,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4dad52efad0178471dcd894d25b193e87fe2b13189d7529ea05492cfeb2c44cd6f276dabef90c4eae9f8f1c6c1f059c8ebd85995381551d3c274de518800fd28","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۴۸۲","previews":null,"score":0},{"id":3804647,"title":"بیوشیمی - فیزیک","price":290000,"ebook_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc10450bfefe4ac8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-65-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">اگرچه قوانین و اصول بنیادین شیمی-فیزیک از مدت&zwnj;ها قبل فرمول&zwnj;بندی شده&zwnj;اند، با اینحال، گستره و عمق تحقیق در این حوزه مطالعاتی از طریق تعمیم به رشته&zwnj;های دیگر از قبیل علوم زیستی به طور مداوم افزایش پیدا کرده است. انتخاب و شیوه ارایه موضوعات در این کتاب بر اساس نیاز دانشجویان کارشناسی و مقاطع بالاتر زیست&zwnj;شناسی در زمینه شیمی-فیزیک و بیوترمودینامیک می باشد.\n\r\n<p style=\"text-align: right;\">در این کتاب، پس از یک توصیف کلی از مفاهیم پایه و بنیادی در شیمی-فیزیک، تلاش کردیم تا حوزه ترمودینامیک را در بستر رخدادهای زیستی معرفی کنیم. از این نظر، در راستای توصیف سازگاری رخدادهای زیستی با قانون دوم ترمودینامیک، یک بیان فیزیکی از آنتروپی با تاکید بر قوانین آمار و احتمالات را ارایه کرده&zwnj;ایم. سرانجام جنبه&zwnj;های روش&zwnj;شناختی مطالعات تاخوردگی و پایداری پروتیین و همچنین اندازه&zwnj;گیری فعالیت آنزیم توام با روش&zwnj;های مدل&zwnj;سازی را معرفی کرده&zwnj;ایم. \n","pages_count":430,"keywords":null,"token":"fc10450bfefe4ac8","created_at":"2023-12-03 10:36:18","updated_at":"2023-12-26 12:18:18","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-26 12:17:33","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931596,"title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_description":"دکتر بیژن رنجبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بیژن رنجبر","token":"476c4106bcbcb082","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931597,"title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_description":"دکتر خسرو خلیفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"خسرو خلیفه","token":"5b6ca8b19e59f7c6","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931598,"title":"سیده اکرم شیردل","meta_title":"سیده اکرم شیردل","meta_description":"سیده اکرم شیردل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"اکرم شیردل","token":"105cb500a52aa87e","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931596,"title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_title":"دکتر بیژن رنجبر","meta_description":"دکتر بیژن رنجبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بیژن رنجبر","token":"476c4106bcbcb082","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931597,"title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_title":"دکتر خسرو خلیفه","meta_description":"دکتر خسرو خلیفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"خسرو خلیفه","token":"5b6ca8b19e59f7c6","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931598,"title":"سیده اکرم شیردل","meta_title":"سیده اکرم شیردل","meta_description":"سیده اکرم شیردل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"اکرم شیردل","token":"105cb500a52aa87e","created_at":"2023-12-03 10:39:15","updated_at":"2023-12-03 10:39:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788595,"file":"656c28eac65cf8.62356938.pdf","book_id":3804647,"toc":null,"created_at":"2023-12-03 10:36:19","updated_at":"2023-12-26 12:18:18","process_started_at":"2023-12-20 14:10:29","process_done_at":"2023-12-20 14:10:48","process_failed_at":null,"pages_count":430,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e1d0e9d639c382d401dfa61ee796f89390158e70bc929b950b7fb4613cc9aff4cfee933c123d92786a32988cd9e12942ad8a0366b965da3d30108fbb2f6e62fb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۴۳۰","previews":null,"score":0},{"id":3804731,"title":"مبانی نظری در تحلیل های ارتجاعی و خمیری","price":210000,"ebook_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/67d15c3dc42ffda5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-38-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">در میان درس های مهندسی سازه، برخی از آنها، پایه و زیربنای تفکر مهندسی را برای تجزیه و تحلیل صحیح هر عضو سازهای که تحت بارهای استاتیکی یا دینامیکی باشد، فراهم میکند. این قبیل درس ها زمینه را برای درک جامع سایر دروس به گونه ای پایه گذاری می کنند، که حل مسـایل مربـوط بـه رفتـار عضوهای سازهای را در دو حوزه رفتار ارتجاعی و خمیری به طور عملی ممکن می سازد. در محاسبات امروزی باید رفتار مواد تشکیل دهنده (مصالح) هر عضو سازهای، در حوزه ارتجاعی و فرا- ارتجاعی یا خمیری، با استفاده از روابط ریاضی برای محاسبه تـن شهـا (نیروهـا ) و کـرنش هـا (جابـه جـا یی هـا و تغییرشکل ها) در شرایط بارگذاری و باربرداری، به درستی شناخته شود. \n","pages_count":541,"keywords":null,"token":"67d15c3dc42ffda5","created_at":"2024-01-07 12:47:16","updated_at":"2024-01-08 09:56:03","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-08 09:56:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931663,"title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_description":"دکتر عباس علی تسنیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس علی تسنیمی","token":"15577a608cca43e3","created_at":"2024-01-07 13:25:26","updated_at":"2024-01-07 13:25:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931663,"title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_title":"دکتر عباس علی تسنیمی","meta_description":"دکتر عباس علی تسنیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس علی تسنیمی","token":"15577a608cca43e3","created_at":"2024-01-07 13:25:26","updated_at":"2024-01-07 13:25:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788679,"file":"659a6c1d09df90.32475947.pdf","book_id":3804731,"toc":null,"created_at":"2024-01-07 12:47:17","updated_at":"2024-01-08 09:56:03","process_started_at":"2024-01-07 12:47:18","process_done_at":"2024-01-07 12:47:25","process_failed_at":null,"pages_count":556,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4bf7e08f056e703ac4314b67679e403468da830259094c446b92c90a80963a4d67343f065ee43318c66093a7653fa9cc2415bed24ae8cedffd2bf7ccc59ffdd8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۴۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۵۴۱","previews":null,"score":0},{"id":3804720,"title":"چرخش نخبگان قدرت در ایران 1398-1357","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/854de2ce918bab1a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/854de2ce918bab1a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-25-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">در این کتاب در باب فرایند چرخش نخبگان قدرت در ایران داوری تجربی نقادانه ارایه شده است&zwnj;&zwnj;. در این پژوهش دلالت مصداقی نخبگان قدرت، تنها رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران کابینه دولت موقت مهدی بازرگان تا دولت دوازدهم بعد از انقلاب 1357 ایران است&zwnj;&zwnj;. توزیع قدرت در دیگر ساختارهای قدرت مانند قوه مقننه، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نیازمند پژوهش&zwnj;های دیگری است. در این نوشتار ابتدا بر مبنای موضوع چرخش نخبگان قدرت، مسیله پژوهش با عنوان &laquo;تراکم قدرت سیاسی در ایران&raquo; فرموله شده است&zwnj;&zwnj;. در ادامه در چارچوب بنیان معرفت شناختی این نوشتار، عقلانیت انتقادی، در مقام حل مسیله تراکم قدرت، سه تلاش اساسی انجام شده است: 1&zwnj;. استدلال در باب اثبات مسیله؛ 2&zwnj;. یافتن راه حل تیوریک از طریق استدلال قیاسی؛ 3&zwnj;&zwnj;. داوری تجربی- انتقادی در باب مسیله تراکم قدرت از طریق استدلال استقرایی&zwnj;.\n","pages_count":369,"keywords":null,"token":"854de2ce918bab1a","created_at":"2024-01-06 13:25:33","updated_at":"2024-01-06 15:54:36","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 15:54:36","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931650,"title":"دکتر علی ساعی","meta_title":"دکتر علی ساعی","meta_description":"دکتر علی ساعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ساعی","token":"9c8cc5c1898a3135","created_at":"2024-01-06 13:41:59","updated_at":"2024-01-06 13:41:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788668,"file":"6599239628c224.47281282.pdf","book_id":3804720,"toc":null,"created_at":"2024-01-06 13:25:35","updated_at":"2024-01-06 15:54:36","process_started_at":"2024-01-06 13:45:51","process_done_at":"2024-01-06 13:45:52","process_failed_at":null,"pages_count":369,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2db2fd35b304fbbb6aad218890e6f5a9fa3f437e80ab0c89beccc6768585d4afe00b6e17a99fa9ad7489647c41d6b33019f82e6ea986b264babdb18dcd7036c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-1357","urlify":"%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-1357","pages_count_fa":"۳۶۹","previews":null,"score":0},{"id":3804757,"title":"حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c43911e74aadb361/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c43911e74aadb361/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c43911e74aadb361/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c43911e74aadb361/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c43911e74aadb361/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-47-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":2,"description":"<p style=\"text-align: right;\">امروزه تعادل بین بهره&zwnj;برداری از منابع مختلف طبیعی به&zwnj;سبب افزایش نیاز و تغییر الگوی زیستی جوامع انسانی از اساسی&zwnj;ترین چالش&zwnj;های مدیریت منابع آبخیز در سرتاسر جهان محسوب می&zwnj;شود. این مشکلات در قرن حاضر و به&zwnj;ویژه برای کشورهای در حال توسعه به&zwnj;سبب ضرورت توسعه از یک طرف و عدم آگاهی کافی در خصوص پیامدهای گسترده و نحوه تحول ناشی از بی&zwnj;ر&zwnj;حمی&zwnj;های اعمال شده در استفاده از منابع و نیز بدون لحاظ توانمندی&zwnj;های ذاتی آن&zwnj;ها به&zwnj;عنوان یکی از مسایل اصلی مورد نظر مدیران و کارشناسان بوده و از این&zwnj;&zwnj;رو آن&zwnj;ها را نسبت به کاربرد هرگونه فناوری و رویکرد کاربردی برای مدیریت این مسایل مجاب کرده است. حال آن&zwnj;که در اغلب اوقات و علی&zwnj;رغم وجود تجربیات مناسب در جهان، بسیاری از رویکردهای موجود و حتی نوظهور، بی&zwnj;&zwnj;مهابا مورد استفاده قرار گرفته و این خود منشا بسیاری از مشکلات جدید و حتی جدی&zwnj;تر از شرایط پیشین، شده است. \n","pages_count":467,"keywords":null,"token":"c43911e74aadb361","created_at":"2024-01-09 15:04:08","updated_at":"2024-01-22 14:22:20","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:22:19","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1926734,"title":"دکتر لیلا غلامی","meta_title":"دکتر لیلا غلامی","meta_description":"دکتر لیلا غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا غلامی","token":"186c80b577141135","created_at":"2023-03-23 04:43:48","updated_at":"2023-03-23 04:43:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931628,"title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا صادقی","token":"bbcef00348993eff","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931696,"title":"دکتر زینب حزباوی","meta_title":"دکتر زینب حزباوی","meta_description":"دکتر زینب حزباوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب حزباوی","token":"acacf56f8b3e60d2","created_at":"2024-01-09 15:07:44","updated_at":"2024-01-09 15:07:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931697,"title":"دکتر عبدالواحد خالدی درویشان","meta_title":"دکتر عبدالواحد خالدی درویشان","meta_description":"دکتر عبدالواحد خالدی درویشان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالواحد خالدی درویشان","token":"6cfa288af95ffd68","created_at":"2024-01-09 15:07:44","updated_at":"2024-01-09 15:07:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1926734,"title":"دکتر لیلا غلامی","meta_title":"دکتر لیلا غلامی","meta_description":"دکتر لیلا غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا غلامی","token":"186c80b577141135","created_at":"2023-03-23 04:43:48","updated_at":"2023-03-23 04:43:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931628,"title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا صادقی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا صادقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا صادقی","token":"bbcef00348993eff","created_at":"2023-12-31 13:43:43","updated_at":"2023-12-31 13:43:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931696,"title":"دکتر زینب حزباوی","meta_title":"دکتر زینب حزباوی","meta_description":"دکتر زینب حزباوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زینب حزباوی","token":"acacf56f8b3e60d2","created_at":"2024-01-09 15:07:44","updated_at":"2024-01-09 15:07:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931697,"title":"دکتر عبدالواحد خالدی درویشان","meta_title":"دکتر عبدالواحد خالدی درویشان","meta_description":"دکتر عبدالواحد خالدی درویشان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالواحد خالدی درویشان","token":"6cfa288af95ffd68","created_at":"2024-01-09 15:07:44","updated_at":"2024-01-09 15:07:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788705,"file":"659d2f30476d63.69399398.pdf","book_id":3804757,"toc":null,"created_at":"2024-01-09 15:04:09","updated_at":"2024-01-22 14:22:20","process_started_at":"2024-01-21 16:50:44","process_done_at":"2024-01-21 16:50:50","process_failed_at":null,"pages_count":498,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"635ee80d4a280a1fb0f000517c85cbd0e9d7abea9be592021f5c901c749054782c6a83bdfdfc2a81053d23c7d945a97ecb488711f4eeb22b9425b61094b11a1e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۷"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۴۶۷","previews":null,"score":0},{"id":3804660,"title":"کاربرد زمین شناسی مهندسی در سدسازی (جلد دوم)","price":330000,"ebook_price":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8e86dd464e83589c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8e86dd464e83589c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-703459-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">.<span lang=\"FA\">زمین&zwnj;شناسی مهندسی به&zwnj;عنوان یک گرایش میان&zwnj;رشته&zwnj;ای نقش ارزنده در موفقیت و اجرای طرح&zwnj;های سدسازی دارد. کاربرد این گرایش در مراحل مختلف روند اجرای ساخت یک سد از جمله ارزیابی خصوصیات زمین&zwnj;شناسی ساختگاه، انتخاب نوع بدنه، بررسی مسیله آبگذری</span><!--{cke_protected}%3Cspan%20lang%3D%22FA%22%20style%3D%22font-family%3A%22B%20Lotus%22%22%3E%3C%2Fspan%3E--><span lang=\"FA\"> و پیشنهاد روش آب&zwnj;بندی مناسب و همچنین بررسی پایداری و ایمنی سدها</span><!--{cke_protected}%3Cspan%20lang%3D%22FA%22%20style%3D%22font-family%3A%22B%20Lotus%22%22%3E%3C%2Fspan%3E--><span lang=\"FA\"> دارد. در فصل پنجم، نحوه انتخاب نوع سد بر مبنای شرایط ژیومورفولوژی و زمین&zwnj;شناسی ساختگاه بررسی شده&zwnj;اند. در فصل ششم روش&zwnj;های آب&zwnj;بندی و مقاوم&zwnj;سازی ساختگاه سدها معرفی و تشریح شده&zwnj;اند، درنهایت در فصل هفتم به عوامل مختلف موثر از دیدگاه زمین&zwnj;شناسی و غیره در گسیختگی و یا ناکامی عملکرد سدها پرداخته شده است.</span>\n","pages_count":513,"keywords":null,"token":"8e86dd464e83589c","created_at":"2023-12-13 14:03:56","updated_at":"2024-01-06 21:40:30","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-06 21:40:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931609,"title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_description":"دکتر علی ارومیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ارومیه ای","token":"6f0620d4739366d4","created_at":"2023-12-13 14:02:50","updated_at":"2023-12-13 14:02:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931609,"title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_title":"دکتر علی ارومیه ای","meta_description":"دکتر علی ارومیه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی ارومیه ای","token":"6f0620d4739366d4","created_at":"2023-12-13 14:02:50","updated_at":"2023-12-13 14:02:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788608,"file":"65798895167671.25084188.pdf","book_id":3804660,"toc":null,"created_at":"2023-12-13 14:03:57","updated_at":"2024-01-06 21:40:30","process_started_at":"2024-01-06 15:42:48","process_done_at":"2024-01-06 15:43:00","process_failed_at":null,"pages_count":513,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d6632b22f3a34dfeae68fc8e499ffd25129e915ac8e756e92055c5232e4fcf5834107cd0f9eedfdbf5090dd820b33c1be31b4baa56d28d881e2322794e6a43b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۵۱۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3","per_page":15,"to":15,"last_page":8,"total_authors_books":0,"total_books":110,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":110,"title":"دانشگاه-تربیت-مدرس","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"79ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"92ms","total":"171ms"},"next_page":"/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3?page=2"}
خرید یا کرایه
cancel
19