دانلود کتاب های دکتر منصور امیدی دانلود کتاب های دکتر منصور امیدی

{"query":"BSS::A::*::I::1922543::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798972,"title":"مهندسی متابولیک","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/47a16c3e79894db1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/47a16c3e79894db1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/47a16c3e79894db1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/47a16c3e79894db1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/47a16c3e79894db1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0303-25-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مهندسی متابولیک از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر منصور امیدی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت...","pages_count":467,"keywords":null,"token":"47a16c3e79894db1","created_at":"2022-09-26 13:50:49","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 14:23:29","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922543,"title":"دکتر منصور امیدی","meta_title":"دکتر منصور امیدی","meta_description":"دکتر منصور امیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصور امیدی","token":"80ef418bd36b5b97","created_at":"2022-09-26 14:23:29","updated_at":"2022-09-26 14:23:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922544,"title":"مهندس آرش مختاری","meta_title":"مهندس آرش مختاری","meta_description":"مهندس آرش مختاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"آرش مختاری","token":"3c3c44419430969c","created_at":"2022-09-26 14:23:29","updated_at":"2022-09-26 14:23:29","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922543,"title":"دکتر منصور امیدی","meta_title":"دکتر منصور امیدی","meta_description":"دکتر منصور امیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصور امیدی","token":"80ef418bd36b5b97","created_at":"2022-09-26 14:23:29","updated_at":"2022-09-26 14:23:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922544,"title":"مهندس آرش مختاری","meta_title":"مهندس آرش مختاری","meta_description":"مهندس آرش مختاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"آرش مختاری","token":"3c3c44419430969c","created_at":"2022-09-26 14:23:29","updated_at":"2022-09-26 14:23:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787546,"file":"63317d02289a58.66227125.pdf","book_id":3798972,"toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:50:50","updated_at":"2022-09-28 15:30:50","process_started_at":"2022-09-26 13:50:51","process_done_at":"2022-09-26 13:50:58","process_failed_at":null,"pages_count":467,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f9b84532aca0c95b1fe0982d90c856f6c2052b7c3fd8766ff2c20c643150ad8404f68b681b0a7b6de57f70f4cf6aa60fa220eef7cf7f31220bfdc464e726f85b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۷"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۴۶۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922543/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-منصور-امیدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"291ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"294ms","total":"585ms"},"extra":{"id":1922543,"title":" ","token":"80ef418bd36b5b97","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19