دانلود کتاب های دکتر کرامت اله زیاری دانلود کتاب های دکتر کرامت اله زیاری

نظریه شهری ارزیابی انتقادی

جان رنه شورت , دکتر کرامت‌اله زیاری , حافظ مهدنژاد , فریاد پرهیز ,

نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری

دکتر کرامت‌اله زیاری , سعید جوی‌زاده , الناز امینی , سارا کاویانی‌آهنگر ,

خرید یا کرایه
cancel
19