دانلود کتاب های سارا سیاوشی دانلود کتاب های سارا سیاوشی

مقدمه ای بر زبان اشاره ایرانی

مینو عالمی , فرزانه سلیمان بیگی , اردوان گیتی , سارا سیاوشی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923209::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799368,"title":"مقدمه ای بر زبان اشاره ایرانی","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2ddec479dba10b87/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2ddec479dba10b87/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2ddec479dba10b87/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2ddec479dba10b87/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2ddec479dba10b87/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642082698","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"زبان اشاره ایرانی (اشارانی) یکی از زبان‌های رایج در کشور ایران و یک میراث ملی است که علی‌رغم این حقیقت، تاکنون همواره نادیده انگاشته شده است. دلایل مختلفی بر این امر یعنی نادیده‌ماندن و...","pages_count":158,"keywords":null,"token":"2ddec479dba10b87","created_at":"2022-11-26 15:30:09","updated_at":"2023-01-10 16:45:30","publisher_id":204,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-27 16:59:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب مقدمه ای بر زبان اشاره ایرانی از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف را با بهترین قیمت بخوانید؛ مطالعه، خرید و کرایه نسخه ایبوک کتب انتشارات دانشگاه صنعتی شریف از فروشگاه مای بوکت.","meta_title":"کتاب مقدمه ای بر زبان اشاره ایرانی اثر مینو عالمی، فرزانه سلیمان بیگی، اردوان گیتی و سارا سیاوشی-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923169,"title":"مینو عالمی","meta_title":"مینو عالمی","meta_description":"مینو عالمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مینو","lastname":"عالمی","token":"759fa21e7c7cd4a9","created_at":"2022-11-27 11:38:45","updated_at":"2022-11-27 11:38:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923207,"title":"فرزانه سلیمان بیگی","meta_title":"فرزانه سلیمان بیگی","meta_description":"فرزانه سلیمان بیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرزانه","lastname":"سلیمان بیگی","token":"142ef5eeab81e8ee","created_at":"2022-11-27 13:08:03","updated_at":"2022-11-27 13:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923208,"title":"اردوان گیتی","meta_title":"اردوان گیتی","meta_description":"اردوان گیتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اردوان","lastname":"گیتی","token":"514967a95a30dec3","created_at":"2022-11-27 13:08:03","updated_at":"2022-11-27 13:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923209,"title":"سارا سیاوشی","meta_title":"سارا سیاوشی","meta_description":"سارا سیاوشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سارا","lastname":"سیاوشی","token":"8211cce50977542f","created_at":"2022-11-27 13:08:03","updated_at":"2022-11-27 13:08:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923169,"title":"مینو عالمی","meta_title":"مینو عالمی","meta_description":"مینو عالمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مینو","lastname":"عالمی","token":"759fa21e7c7cd4a9","created_at":"2022-11-27 11:38:45","updated_at":"2022-11-27 11:38:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923207,"title":"فرزانه سلیمان بیگی","meta_title":"فرزانه سلیمان بیگی","meta_description":"فرزانه سلیمان بیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرزانه","lastname":"سلیمان بیگی","token":"142ef5eeab81e8ee","created_at":"2022-11-27 13:08:03","updated_at":"2022-11-27 13:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923208,"title":"اردوان گیتی","meta_title":"اردوان گیتی","meta_description":"اردوان گیتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اردوان","lastname":"گیتی","token":"514967a95a30dec3","created_at":"2022-11-27 13:08:03","updated_at":"2022-11-27 13:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923209,"title":"سارا سیاوشی","meta_title":"سارا سیاوشی","meta_description":"سارا سیاوشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سارا","lastname":"سیاوشی","token":"8211cce50977542f","created_at":"2022-11-27 13:08:03","updated_at":"2022-11-27 13:08:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787942,"file":"6381ffca0f04b6.91922933.pdf","book_id":3799368,"toc":null,"created_at":"2022-11-26 15:30:10","updated_at":"2023-01-10 16:45:30","process_started_at":"2022-11-26 15:30:12","process_done_at":"2022-11-26 15:30:16","process_failed_at":null,"pages_count":158,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5caf1dbe27e8fedb47a38fcc5829ad1635cef0aec8f3bf78aa9fb4b7b23fe55eb0dee4cca00da2940ca29fe0b0b79cf16b13bccb8a44e2d06196e547bd73f1c9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۸"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱۵۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923209/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سارا-سیاوشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1923209,"title":" ","token":"8211cce50977542f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19