دانلود کتاب های دکتر ذهره کریم میان دانلود کتاب های دکتر ذهره کریم میان

حکمرانی

دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده , دکتر ذهره کریم میان ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923538::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799553,"title":"حکمرانی","price":84000,"ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-39-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nدر این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد.\n\r\nاین کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست ...","pages_count":92,"keywords":null,"token":"8f68dfe6a3df637b","created_at":"2023-03-07 08:58:04","updated_at":"2024-01-22 14:13:02","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:13:02","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":84000,"cache":1,"authors":[{"id":1923537,"title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی ذوالفقارزاده","token":"1dcdffeea14ae542","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923538,"title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_description":"دکتر ذهره کریم میان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ذهره کریم میان","token":"57ee0b7ef642896d","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923537,"title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی ذوالفقارزاده","token":"1dcdffeea14ae542","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923538,"title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_description":"دکتر ذهره کریم میان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ذهره کریم میان","token":"57ee0b7ef642896d","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788127,"file":"6406cb642d75e8.70224974.pdf","book_id":3799553,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 08:58:04","updated_at":"2024-01-22 14:13:02","process_started_at":"2023-03-07 08:58:05","process_done_at":"2023-03-07 08:58:06","process_failed_at":null,"pages_count":92,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"789b131db085129753fcc7091f6ef2abc2fed06f9096419833e9affe75b9cf9d67b942d232c8faf99edc39cb05bd92f6f679e24c7805050b795ddd29f988486b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۹۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923538/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ذهره-کریم-میان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"124ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"250ms"},"extra":{"id":1923538,"title":" ","token":"57ee0b7ef642896d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19