دانلود کتاب های لیون وندنبرگ دانلود کتاب های لیون وندنبرگ

بهینه‌سازی محدب

استیون بوید , لیون وندنبرگ , دکتر حنان لهراسبی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923631::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799604,"title":"بهینه‌سازی محدب","price":265000,"ebook_price":"۷۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/681bc730fd69292d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/681bc730fd69292d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/681bc730fd69292d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/681bc730fd69292d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/681bc730fd69292d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121833","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر درباره بهینه‌سازی محدب، یعنی دسته‌ای خاص از مسایل بهینه‌سازی ریاضی می‌باشد که شامل مسایل برنامه‌ریزی خطی و حداقل مربعات می‌شود. مسایل برنامه‌ریزی خطی و حدا...","pages_count":974,"keywords":null,"token":"681bc730fd69292d","created_at":"2023-03-13 15:58:12","updated_at":"2023-04-05 14:12:24","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:22:39","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923630,"title":"استیون بوید","meta_title":"استیون بوید","meta_description":"استیون بوید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استیون","lastname":"بوید","token":"a79bb30cdb835c66","created_at":"2023-03-13 16:14:15","updated_at":"2023-03-13 16:14:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923631,"title":"لیون وندنبرگ","meta_title":"لیون وندنبرگ","meta_description":"لیون وندنبرگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لیون","lastname":"وندنبرگ","token":"a2e1a21a9c47141f","created_at":"2023-03-13 16:14:15","updated_at":"2023-03-13 16:14:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923632,"title":"دکتر حنان لهراسبی","meta_title":"دکتر حنان لهراسبی","meta_description":"دکتر حنان لهراسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حنان لهراسبی","token":"8b9536fe07a86553","created_at":"2023-03-13 16:14:15","updated_at":"2023-03-13 16:14:15","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923630,"title":"استیون بوید","meta_title":"استیون بوید","meta_description":"استیون بوید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استیون","lastname":"بوید","token":"a79bb30cdb835c66","created_at":"2023-03-13 16:14:15","updated_at":"2023-03-13 16:14:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923631,"title":"لیون وندنبرگ","meta_title":"لیون وندنبرگ","meta_description":"لیون وندنبرگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لیون","lastname":"وندنبرگ","token":"a2e1a21a9c47141f","created_at":"2023-03-13 16:14:15","updated_at":"2023-03-13 16:14:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923632,"title":"دکتر حنان لهراسبی","meta_title":"دکتر حنان لهراسبی","meta_description":"دکتر حنان لهراسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حنان لهراسبی","token":"8b9536fe07a86553","created_at":"2023-03-13 16:14:15","updated_at":"2023-03-13 16:14:15","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788178,"file":"640f16dc516564.98297157.pdf","book_id":3799604,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 15:58:12","updated_at":"2023-04-05 14:12:24","process_started_at":"2023-03-13 15:58:13","process_done_at":"2023-03-13 15:58:26","process_failed_at":null,"pages_count":974,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e0b6364c0bcdd8de8a7be7ec23aaf3714c25493333bafb417f2fea50b4f3d09a7d51f84ba3e7546cbf4090e94b017a300cbd3f032c8fb3087d85f028e530971e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۷۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8","urlify":"%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8","pages_count_fa":"۹۷۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923631/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"لیون-وندنبرگ","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"123ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"125ms","total":"248ms"},"extra":{"id":1923631,"title":" ","token":"a2e1a21a9c47141f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19