دانلود کتاب های سونیل چوپرا دانلود کتاب های سونیل چوپرا

مدیریت زنجیره تامین: استراتژی، برنامه‌ریزی و عملیات

سونیل چوپرا , پیتر میندل , دکتر راشد صحراییان , دکتر رضا کامران راد ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931113::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804298,"title":"مدیریت زنجیره تامین: استراتژی، برنامه‌ریزی و عملیات","price":229900,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/290db65961a138a6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/290db65961a138a6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/290db65961a138a6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/290db65961a138a6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/290db65961a138a6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121390","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"مدیریت زنجیره تامین شامل فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات زنجیره تامین در بهترین حالت ممکن است. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و...","pages_count":966,"keywords":null,"token":"290db65961a138a6","created_at":"2023-04-05 10:22:53","updated_at":"2023-04-05 13:42:36","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-05 13:23:15","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931113,"title":"سونیل چوپرا","meta_title":"سونیل چوپرا","meta_description":"سونیل چوپرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سونیل","lastname":"چوپرا","token":"a7d91f3a1562359f","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931114,"title":"پیتر میندل","meta_title":"پیتر میندل","meta_description":"پیتر میندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"میندل","token":"cf98a17a6d084ae6","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931115,"title":"دکتر راشد صحراییان","meta_title":"دکتر راشد صحراییان","meta_description":"دکتر راشد صحراییان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"راشد صحراییان","token":"833392ad8bb1ae29","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931116,"title":"دکتر رضا کامران راد","meta_title":"دکتر رضا کامران راد","meta_description":"دکتر رضا کامران راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا کامران راد","token":"6d4e5a305215d77a","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931113,"title":"سونیل چوپرا","meta_title":"سونیل چوپرا","meta_description":"سونیل چوپرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سونیل","lastname":"چوپرا","token":"a7d91f3a1562359f","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931114,"title":"پیتر میندل","meta_title":"پیتر میندل","meta_description":"پیتر میندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پیتر","lastname":"میندل","token":"cf98a17a6d084ae6","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931115,"title":"دکتر راشد صحراییان","meta_title":"دکتر راشد صحراییان","meta_description":"دکتر راشد صحراییان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"راشد صحراییان","token":"833392ad8bb1ae29","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931116,"title":"دکتر رضا کامران راد","meta_title":"دکتر رضا کامران راد","meta_description":"دکتر رضا کامران راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا کامران راد","token":"6d4e5a305215d77a","created_at":"2023-04-05 10:28:16","updated_at":"2023-04-05 10:28:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788246,"file":"642d0cb6234b19.96619525.pdf","book_id":3804298,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 10:22:54","updated_at":"2023-04-05 13:42:36","process_started_at":"2023-04-05 10:22:56","process_done_at":"2023-04-05 10:23:10","process_failed_at":null,"pages_count":966,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"72ec1a7d22e880c5ff2de5e96de776fc4d53ea78596653d4b2189e8c5d9f62d6367f2579a60146e91178f444752c36814648a874a66d873aedee4d168fe6cf6c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۶۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۹‌,‌۹۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۹۶۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931113/%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سونیل-چوپرا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"91ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"93ms","total":"184ms"},"extra":{"id":1931113,"title":" ","token":"a7d91f3a1562359f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19