دانلود کتاب های دکتر محمدتقی گلمکانی دانلود کتاب های دکتر محمدتقی گلمکانی

{"query":"BSS::A::*::I::1931422::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804500,"title":"اصول تکنولوژی روغن‌ها و چربی‌های خوراکی","price":320000,"ebook_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3f5086db9fddb756/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3f5086db9fddb756/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3f5086db9fddb756/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3f5086db9fddb756/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3f5086db9fddb756/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789644625572","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"از ویژگیهای متمایز این کتاب در مقایسه با سایر منابع ،موجود ارایه شکلها نمودارها و جدولهای متعدد است که در انتقال بهتر ،مفاهیم دریافت سریع اطلاعات و ایجاد یک چشم انداز کلی بر تکنولوژی روغن ها و چربی ها...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"3f5086db9fddb756","created_at":"2023-09-03 13:40:01","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","publisher_id":186,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-03 14:43:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":320000,"cache":1,"authors":[{"id":1931422,"title":"دکتر محمدتقی گلمکانی","meta_title":"دکتر محمدتقی گلمکانی","meta_description":"دکتر محمدتقی گلمکانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدتقی گلمکانی","token":"583c102fb5c8458d","created_at":"2023-09-03 14:43:49","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931423,"title":"دکتر فاطمه غیاثی","meta_title":"دکتر فاطمه غیاثی","meta_description":"دکتر فاطمه غیاثی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه غیاثی","token":"7442aa90ddc2e9e3","created_at":"2023-09-03 14:43:49","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931424,"title":"مهندس مریم حبیبی","meta_title":"مهندس مریم حبیبی","meta_description":"مهندس مریم حبیبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مریم حبیبی","token":"6b70ce12f1845a06","created_at":"2023-09-03 14:43:49","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931422,"title":"دکتر محمدتقی گلمکانی","meta_title":"دکتر محمدتقی گلمکانی","meta_description":"دکتر محمدتقی گلمکانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدتقی گلمکانی","token":"583c102fb5c8458d","created_at":"2023-09-03 14:43:49","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931423,"title":"دکتر فاطمه غیاثی","meta_title":"دکتر فاطمه غیاثی","meta_description":"دکتر فاطمه غیاثی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه غیاثی","token":"7442aa90ddc2e9e3","created_at":"2023-09-03 14:43:49","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931424,"title":"مهندس مریم حبیبی","meta_title":"مهندس مریم حبیبی","meta_description":"مهندس مریم حبیبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مریم حبیبی","token":"6b70ce12f1845a06","created_at":"2023-09-03 14:43:49","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788448,"file":"64f44d69dccc44.38773485.pdf","book_id":3804500,"toc":null,"created_at":"2023-09-03 13:40:02","updated_at":"2023-09-03 14:43:49","process_started_at":"2023-09-03 13:40:05","process_done_at":"2023-09-03 13:40:12","process_failed_at":null,"pages_count":476,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2a253fe564bd84a99379e6a880eefa49b57888fc938555eb70f92f22e28c30dcf04c749b6a21a4f1f1933c95154c014c4dedae4b09aa21aaac79ae9ff698f694","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931422/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمدتقی-گلمکانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"224ms"},"extra":{"id":1931422,"title":" ","token":"583c102fb5c8458d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19