دانلود کتاب های مهدی رشوند دانلود کتاب های مهدی رشوند

{"query":"BSS::A::*::I::1931548::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804605,"title":"زیتون ، فناوری برداشت و فرآوری آن","price":1350000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱‌,‌۳۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/525a2241f8f4d1c8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/525a2241f8f4d1c8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/525a2241f8f4d1c8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/525a2241f8f4d1c8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/525a2241f8f4d1c8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229478639","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nامروزه توجه به فناوری های جدید در کنار فناوری های زراعی، لازم و ضروری است. طی سالهای اخیر، فناوری برداشت و پس از برداشت محصولات از جایگاه مهمی برخوردار بوده و مهندسین، دانشجویان و تمام افراد فعال ...","pages_count":229,"keywords":null,"token":"525a2241f8f4d1c8","created_at":"2023-11-12 19:13:09","updated_at":"2023-12-02 14:07:34","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-02 14:07:34","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931547,"title":"عباس اکبرنیا","meta_title":"عباس اکبرنیا","meta_description":"عباس اکبرنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"اکبرنیا","token":"c856c21df0e5ef0d","created_at":"2023-11-13 13:07:40","updated_at":"2023-11-13 13:07:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931548,"title":"مهدی رشوند","meta_title":"مهدی رشوند","meta_description":"مهدی رشوند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"رشوند","token":"d828ffdc36e17c54","created_at":"2023-11-13 13:07:40","updated_at":"2023-11-13 13:07:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931547,"title":"عباس اکبرنیا","meta_title":"عباس اکبرنیا","meta_description":"عباس اکبرنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"اکبرنیا","token":"c856c21df0e5ef0d","created_at":"2023-11-13 13:07:40","updated_at":"2023-11-13 13:07:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931548,"title":"مهدی رشوند","meta_title":"مهدی رشوند","meta_description":"مهدی رشوند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"رشوند","token":"d828ffdc36e17c54","created_at":"2023-11-13 13:07:40","updated_at":"2023-11-13 13:07:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788553,"file":"6550f28e19dea2.34386093.pdf","book_id":3804605,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:13:10","updated_at":"2023-12-02 14:07:34","process_started_at":"2023-11-12 19:13:13","process_done_at":"2023-11-12 19:13:16","process_failed_at":null,"pages_count":229,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fae2c19aecc182394c72168e6cf35c50352c456e12510a746677b80ee1bf00a8bc7a11563144308bc4af223de75f60233010eff517899ccfd9a53cf932104be7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۹"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱‌,‌۳۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۲۲۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931548/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهدی-رشوند","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"124ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"250ms"},"extra":{"id":1931548,"title":" ","token":"d828ffdc36e17c54","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19