دانلود کتاب های دکتر لطف الله نبوی دانلود کتاب های دکتر لطف الله نبوی

{"query":"BSS::A::*::I::1931612::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804691,"title":"مبانی منطق و روش شناسی","price":180000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/03b6bf68c781903c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/03b6bf68c781903c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/03b6bf68c781903c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/03b6bf68c781903c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/03b6bf68c781903c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-6213-70-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":5,"description":".علم منطق، علمی پایه و پایه‌ای‌ترین علم در مجموعه معارف بشری محسوب می‌شود، ازاین‌رو فراگیری «مبانی منطق» یا «منطق عمومی» یکی از بنیادی‌ترین و ضروری&zwn...","pages_count":328,"keywords":null,"token":"03b6bf68c781903c","created_at":"2023-12-30 12:32:48","updated_at":"2024-05-08 12:08:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:37:51","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931612,"title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_description":"دکتر لطف الله نبوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لطف الله نبوی","token":"72a767e28a3cc98c","created_at":"2023-12-30 12:43:22","updated_at":"2023-12-30 12:43:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931612,"title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_description":"دکتر لطف الله نبوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لطف الله نبوی","token":"72a767e28a3cc98c","created_at":"2023-12-30 12:43:22","updated_at":"2023-12-30 12:43:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788639,"file":"658fdcb8a71de4.48301326.pdf","book_id":3804691,"toc":null,"created_at":"2023-12-30 12:32:49","updated_at":"2024-05-08 12:08:07","process_started_at":"2023-12-30 12:32:52","process_done_at":"2023-12-30 12:32:55","process_failed_at":null,"pages_count":328,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"89583bcce81e5275d56645dfec556e6b9e087576ebc06d6648b19bf01d0ecaaf42b99b514dd25261e75b9415be7337a9a5ad267766d1e85c4a556b8d5abb8dec","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۸","previews":null,"score":0},{"id":3805004,"title":"مبانی منطق فلسفی","price":140000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7437c9b39dda5de8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7437c9b39dda5de8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7437c9b39dda5de8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7437c9b39dda5de8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7437c9b39dda5de8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-5394-22-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"امروزه علم منطق همچون درختی است تناور که ریشه‌های عمیقی در خاک و شاخه‌های گسترده‌ای در آسمان دارد.تنه این درخت همان است که به آن منطق کلاسیک (منطق گزاره‌ها و منطق محمولات) می‌...","pages_count":263,"keywords":null,"token":"7437c9b39dda5de8","created_at":"2024-05-13 11:57:52","updated_at":"2024-05-28 16:28:21","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-05-28 16:28:21","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931612,"title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_description":"دکتر لطف الله نبوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لطف الله نبوی","token":"72a767e28a3cc98c","created_at":"2023-12-30 12:43:22","updated_at":"2023-12-30 12:43:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931612,"title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_title":"دکتر لطف الله نبوی","meta_description":"دکتر لطف الله نبوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لطف الله نبوی","token":"72a767e28a3cc98c","created_at":"2023-12-30 12:43:22","updated_at":"2023-12-30 12:43:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788952,"file":"6641c0f870b979.01077787.pdf","book_id":3805004,"toc":null,"created_at":"2024-05-13 11:57:53","updated_at":"2024-05-28 16:28:21","process_started_at":"2024-05-28 15:57:50","process_done_at":"2024-05-28 15:57:51","process_failed_at":null,"pages_count":262,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"039cd812a52d00495f0042f10b13d3b007b2c970d56d1d822ea738a670d87d671ffbfcbadd565ec3db6a5a2d751dfcf0ffd28e626c18c44a2668bb1892272c0f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931612/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-لطف-الله-نبوی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"224ms"},"extra":{"id":1931612,"title":" ","token":"72a767e28a3cc98c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19