دانلود کتاب های دکتر اسداله کردناییج دانلود کتاب های دکتر اسداله کردناییج

{"query":"BSS::A::*::I::1931621::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804694,"title":"تفکر و مدیریت استراتژیک - تیوری و عمل","price":380000,"ebook_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/25815860681c089f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/25815860681c089f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/25815860681c089f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/25815860681c089f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/25815860681c089f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-48-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":5,"description":"در واقع مدیریت استراتژیک بهترین ابزار برای تمام سازمان­هایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. این شیوه­ برنامه‌ریزی باعث می­شود که سازم...","pages_count":666,"keywords":null,"token":"25815860681c089f","created_at":"2023-12-30 15:20:43","updated_at":"2024-01-29 11:10:30","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 11:10:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931621,"title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_description":"دکتر اسداله کردناییج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسداله کردناییج","token":"6fdb43cce5503886","created_at":"2023-12-31 08:01:57","updated_at":"2023-12-31 08:01:57","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931621,"title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_title":"دکتر اسداله کردناییج","meta_description":"دکتر اسداله کردناییج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اسداله کردناییج","token":"6fdb43cce5503886","created_at":"2023-12-31 08:01:57","updated_at":"2023-12-31 08:01:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788642,"file":"65900413963f21.14343076.pdf","book_id":3804694,"toc":null,"created_at":"2023-12-30 15:20:44","updated_at":"2024-01-29 11:10:30","process_started_at":"2023-12-30 15:20:46","process_done_at":"2023-12-30 15:20:53","process_failed_at":null,"pages_count":666,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d57fa5d903f9eacebf1ec02f593878c011f13191146ed5d7ea466e24229e8e6bcb96cfbba83be0d8f248c12311335ec99825869f4de3c4f98a5f63d9d8f1ee47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۶۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9---%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84","urlify":"%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9---%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84","pages_count_fa":"۶۶۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931621/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AC","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-اسداله-کردناییج","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"93ms","total":"185ms"},"extra":{"id":1931621,"title":" ","token":"6fdb43cce5503886","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19