دانلود کتاب های دکتر سید مهدی سجادی دانلود کتاب های دکتر سید مهدی سجادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931688::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804747,"title":"تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات","price":80000,"ebook_price":"۲۶‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f48e77362bbd7d2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-35-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":" تاثیر جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات بر موضوعات اجتماعی، به‌خصوص تربیت و تربیت دینی غیرقابل انکار است. بر اساس یافته‌های علمی مرتبط با موضوع، این حقیقت آشکار شده است که جهانی شدن اطلاعات و...","pages_count":150,"keywords":null,"token":"8f48e77362bbd7d2","created_at":"2024-01-08 11:18:50","updated_at":"2024-05-08 11:51:07","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:20:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931688,"title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_description":"دکتر سید مهدی سجادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید مهدی سجادی","token":"12e45ecc5b0d2942","created_at":"2024-01-08 13:27:56","updated_at":"2024-01-08 13:27:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931688,"title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_title":"دکتر سید مهدی سجادی","meta_description":"دکتر سید مهدی سجادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید مهدی سجادی","token":"12e45ecc5b0d2942","created_at":"2024-01-08 13:27:56","updated_at":"2024-01-08 13:27:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788695,"file":"659ba8e313d304.99135904.pdf","book_id":3804747,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:18:51","updated_at":"2024-05-08 11:51:07","process_started_at":"2024-01-08 11:18:53","process_done_at":"2024-01-08 11:18:55","process_failed_at":null,"pages_count":149,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9290d927a21746345337ea46915a79229d0d20dd6fcb550bedeb107632c4c561366f8e5a59e7972cc9133815d8db562c333c9f3d437da1664d6ffd00a0482170","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۱۵۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931688/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سید-مهدی-سجادی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"35ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931688,"title":" ","token":"12e45ecc5b0d2942","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19