دانلود کتاب های دکتر عبدالامیر علامه دانلود کتاب های دکتر عبدالامیر علامه

{"query":"BSS::A::*::I::1931693::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804756,"title":"بیوشیمی سرطان","price":110000,"ebook_price":"۳۶‌,‌۸۵۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9133980a38b9b033/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9133980a38b9b033/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9133980a38b9b033/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9133980a38b9b033/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9133980a38b9b033/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-14-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":".اثر حاضر با هدف آشنایی محققان و دانشجویان به مفاهیم ملکولی و بیوشیمیایی مرتبط با فرایند تومورزایی و بروز سرطان تدوین شده است. با توجه به زمینه‌های آموزشی و تحقیقاتی، و با توجه به جنبه‌های ...","pages_count":231,"keywords":null,"token":"9133980a38b9b033","created_at":"2024-01-09 15:00:20","updated_at":"2024-03-13 15:18:30","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:18:30","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931693,"title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_description":"دکتر عبدالامیر علامه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالامیر علامه","token":"ffa6ed6ad226c06b","created_at":"2024-01-08 15:09:27","updated_at":"2024-01-08 15:09:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931693,"title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_title":"دکتر عبدالامیر علامه","meta_description":"دکتر عبدالامیر علامه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عبدالامیر علامه","token":"ffa6ed6ad226c06b","created_at":"2024-01-08 15:09:27","updated_at":"2024-01-08 15:09:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788704,"file":"659d2e4cef3c17.96857514.pdf","book_id":3804756,"toc":null,"created_at":"2024-01-09 15:00:21","updated_at":"2024-03-13 15:18:30","process_started_at":"2024-01-22 11:51:31","process_done_at":"2024-01-22 11:51:32","process_failed_at":null,"pages_count":231,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a998e363201a7f61f897c033e37f0d6b2ac6e74998a5437a1f23ec3a93d9bcc16f3455fd1a901bf7de9ca4b77798878eca6425db8b904884b543dec6ba42edc1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۳۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931693/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عبدالامیر-علامه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"109ms","total":"215ms"},"extra":{"id":1931693,"title":" ","token":"ffa6ed6ad226c06b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19