دانلود کتاب های غلامرضا قاصر کرمانی دانلود کتاب های غلامرضا قاصر کرمانی

صحیفه قاصریه

غلامرضا قاصر کرمانی , دکتر حمیدرضا خوارزمی , دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی , دکتر وحید قنبری‌ننیز ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931771::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804821,"title":"صحیفه قاصریه","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/072798a66971418a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/072798a66971418a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/072798a66971418a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/072798a66971418a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/072798a66971418a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786226271394","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":282,"keywords":null,"token":"072798a66971418a","created_at":"2024-01-29 13:48:57","updated_at":"2024-01-29 13:52:49","publisher_id":147,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-29 13:52:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931771,"title":"غلامرضا قاصر کرمانی","meta_title":"غلامرضا قاصر کرمانی","meta_description":"غلامرضا قاصر کرمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامرضا","lastname":"قاصر کرمانی","token":"b7d2d6a0db41aca3","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931772,"title":"دکتر حمیدرضا خوارزمی","meta_title":"دکتر حمیدرضا خوارزمی","meta_description":"دکتر حمیدرضا خوارزمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا خوارزمی","token":"9ca9e216aae5aab1","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931773,"title":"دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی","meta_title":"دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی","meta_description":"دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدامیر جهادی‌حسینی","token":"f24fe154a45653fd","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931774,"title":"دکتر وحید قنبری‌ننیز","meta_title":"دکتر وحید قنبری‌ننیز","meta_description":"دکتر وحید قنبری‌ننیز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وحید قنبری‌ننیز","token":"202d29d44f436f36","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931771,"title":"غلامرضا قاصر کرمانی","meta_title":"غلامرضا قاصر کرمانی","meta_description":"غلامرضا قاصر کرمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامرضا","lastname":"قاصر کرمانی","token":"b7d2d6a0db41aca3","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931772,"title":"دکتر حمیدرضا خوارزمی","meta_title":"دکتر حمیدرضا خوارزمی","meta_description":"دکتر حمیدرضا خوارزمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا خوارزمی","token":"9ca9e216aae5aab1","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931773,"title":"دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی","meta_title":"دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی","meta_description":"دکتر سیدامیر جهادی‌حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدامیر جهادی‌حسینی","token":"f24fe154a45653fd","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931774,"title":"دکتر وحید قنبری‌ننیز","meta_title":"دکتر وحید قنبری‌ننیز","meta_description":"دکتر وحید قنبری‌ننیز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"وحید قنبری‌ننیز","token":"202d29d44f436f36","created_at":"2024-01-29 13:52:48","updated_at":"2024-01-29 13:52:48","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788769,"file":"65b77b9185d887.78885671.pdf","book_id":3804821,"toc":null,"created_at":"2024-01-29 13:48:57","updated_at":"2024-01-29 13:52:49","process_started_at":"2024-01-29 13:49:00","process_done_at":"2024-01-29 13:49:07","process_failed_at":null,"pages_count":282,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"102dab53bf9c4b2022ecbb813139e99e51265103f86587fbddb83384e9637cf855b4928ec88da6f9bb8343c7c54fc55ec056f88811ffaf1aaa810284966e8aad","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۲"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87","urlify":"%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۲۸۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931771/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"غلامرضا-قاصر-کرمانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931771,"title":" ","token":"b7d2d6a0db41aca3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19